Podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1 Název Obec Studenec
2 Důvod a způsob založení Obec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako základní územní samosprávné společenství občanů.
3 Organizační struktura Orgány obce jsou zastupitelstvo (15 členů), starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční, kontrolní, pro životní prostředí, pro dopravu a pro školství a kulturu.
4 Kontaktní spojení
 4.1  Kontaktní poštovní adresa  Obec Studenec, 512 33 Studenec 364
 4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu  Obecní úřad Studenec, 512 33  Studenec 364
 4.3  Úřední hodiny  pondělí a středa 7.00–12.00, 13.00–16.30
 4.4  Telefonní čísla  481 595 213
 4.5  Čísla faxu  481 595 236
 4.6  Adresa internetové stránky  obec@studenec.cz
 4.7  Adresa e-podatelny  Datová schránka: 7kubutg
 4.8  Další elektronické adresy
5 Případné platby můžete poukázat číslo účtu:   261128774/0600
6 00276162
7 DIČ CZ00276162
8 Dokumenty
 8.1  Seznamy hlavních dokumentů  Územní plán obce, Zpráva o přezkoumání hospodaření obce, Střednědobý výhled na roky 2019-2020
 8.2  Rozpočet Rozpočet obce Studenec na rok 2020, Rozpočet obce Studenec na rok 2019
Rozpočet Obce Studenec na rok 2018
, Rozpočet Obce Studenec na rok 2017,
Rozpočet Obce Studenec na rok 2016, Rozpočet Obce Studenec na rok 2015,
Rozpočet Obce Studenec na rok 2014, Rozpočet Obce Studenec na rok 2013,
Rozpočet Obce Studenec na rok 2012, Rozpočet Obce Studenec na rok 2011,
Rozpočet Obce Studenec na rok 2010, Rozpočet Obce Studenec na rok 2009,
Rozpočet Obce Studenec na rok 2008, Rozpočet Obce Studenec na rok 2007,
Rozpočet na rok 2006, Rozpočet na rok 2005, Rozpočet na rok 2004
9 Žádosti o informace Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, popřípadě ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.
10 Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, popřípadě ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.
Podané žádosti o informaci Poskytnuté informace ze dne 10.11.2020

Poskytnuté informace ze dne 21.7.2020

Poskytnuté informace ze dne 7.5.2020

Poskytnuté informace ze dne 30.4.2020

Poskytnuté informace ze dne 7.4.2020

Poskytnuté informace ze dne 18.3.2020

Poskytnuté informace ze dne 20.08.2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 ze dne 15.7.2019

Poskytnuté informace 1,
Poskytnutí informace 1-18

11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Způsob podání odvolání a lhůta pro jeho podání jsou uvedeny u vydaného rozhodnutí. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
12 Formuláře Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat v úředních hodinách přímo v kanceláři na OÚ.
13 Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Životní situace – Portál veřejné správy ČR
14 Předpisy
 14.1  Nejdůležitější používané předpisy  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zák. č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů zák. č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zák. č. 254/2001 Sb., o vodách zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 14.2  Vydané právní předpisy Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místní poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veř. prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za odpady

Obecně závazná vyhláško č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o nočním klidu

Obecně závazná vyhlášk č. 4/2019 poplatek ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 kompostování,
Obecně závazná vyhláška č.  2/2019 poplatek odpady
,
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 ubytovací kapacita,
Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 zrušovací
,
Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o nočním klidu,
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o míst. poplatku za užívání veř. prostranství,
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku ze psů,
Obecně závazná vyhláška č.1/2017,
Obecně závazná vyhláška č.3/2016,
Obecně závazná vyhláška č.1/2016,
OZV 04/2013,
OZV 03/2013,
OZV 01/2013
15 Úhrady za poskytování informací
 15.1  Sazebník úhrad za poskytnutí informací  Kopírování černobílé (cena/ks): A4 jednostranně: 3,00 Kč, A4 oboustranně: 4,00 Kč,                                             Kopírování barevné (cena/ks): A4 jednostranně: 5,50 Kč, A4 oboustranně: 8,50 Kč. V případě formátu A3 se výše uvedené ceny násobí dvěma. Cena za nosiče dat: Cena za nosiče dat bude žadateli účtována podle pořizovacích nákladů daného nosiče. Za odeslání informace: poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku. Další věcné náklady: dle formy poskytované informace ve výši skutečných pořizovacích nákladů. Osobní náklady: za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (více než 5 hodin) za započatou hodinu práce zaměstnance obce Studenec je, který se na vyhledávání informací podílel 160,- Kč.
 15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  Žádná rozhodnutí vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata
16 Licenční smlouvy
 16.1  Vzory licenčních smluv  Vzory licenčních smluv podle § 14a InfZ nejsou k poskytování informací potřebné.
 16.2  Výhradní licence  Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Rok 2016, 2017,  2018, 2019, 2020

Cena za nosiče dat bude žadateli účtována podle pořizovacích nákladů daného nosiče