Podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Standardu ISVS pro zveřejňování informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1 Oficiální název Obec Studenec
2 Důvod a způsob založení Obec je zřízena na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako základní územní samosprávné společenství občanů.
3 Organizační struktura Orgány obce jsou zastupitelstvo (15 členů), starosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční, kontrolní, pro životní prostředí, pro dopravu a pro školství a kulturu.
4 Kontaktní spojení adresa: Obecní úřad Studenec 512 33 Studenec 364 tel:  481 595 213 e-mail:  obec@studenec.cz úřední hodiny:  pondělí a středa 7.00–12.00, 13.00–16.30 další kontakty
5 Případné platby můžete poukázat číslo účtu: 261128774/0600
6 00276162
7 DIČ CZ 00276162
8 Rozpočet v tomto roce a v letech předchozích Rozpočet Obce Studenec na rok 2017 (v pdf)Rozpočet na rok 2016 (v pdf) Rozpočet na rok 2015 (v pdf) Rozpocet na rok 2014 (v pdf) Rozpočet na rok 2013 (v pdf) Rozpočet na rok 2012 (v pdf) Rozpočet na rok 2011 (v pdf) Rozpočet na rok 2010 (v pdf) Rozpočet na rok 2009 (v pdf) Rozpočet na rok 2008 (v pdf) Rozpočet na rok 2007 (v pdf) Rozpočet na rok 2006 (v pdf) Rozpočet na rok 2005 (v pdf) Rozpočet na rok 2004 (v pdf)
9 Žádosti o informace Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, popřípadě ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.
10 Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze na OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ, popřípadě ve schránce umístěné u vchodu do OÚ.
Podané žádosti o informaci  Poskytnuté informace 1
11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí orgánů obce ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Způsob podání odvolání a lhůta pro jeho podání jsou uvedeny u vydaného rozhodnutí. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
12 Formuláře Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat v úředních hodinách přímo v kanceláři na OÚ.
13 Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace – Portál veřejné správy ČR
14 Nejdůležitější předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí: zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zák. č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů zák. č. 561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zák. č. 254/2001 Sb., o vodách zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
15 Sazebník úhrad za poskytnutí informací Kopírování černobílé (cena/ks): A4 jednostranně:   1,50 Kč A4 oboustranně:   2 Kč A3 jednostranně:   2 Kč A3 oboustranně:   2,50 Kč Tisk (A4 černobílá laserová tiskárna): stejné ceny jako kopírování Kancelářské práce: Manipulační poplatek za každou hodinu výkonu 120,- Kč
16 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2004 rok 2003, 2016
17 Seznam organizací Základní škola Studenec Sbor dobrovolných hasičů Místní knihovna