Činnost studeneckých dobrovolných hasičů v roce 2009

Vydání: Číslo 1/2010

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studenec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studenec (dále jen JSDH obce Studenec) má v současné době 24 členů. Vozidla CAS 32/T 815, DA 12/A 31 a VW Transporter, kterými je jednotka vybavena, může řídit a obsluhovat 11 řidičů-strojníků, 11 členů jednotky má způsobilost k používání dýchacích přístrojů a 11 členů jednotky může obsluhovat motorovou řetězovou pilu. Odborná příprava členů jednotky byla v roce 2009 organizována již tradičně v 6 termínech během roku. V zimním období a v případě nepříznivého počasí probíhalo teoretické školení v klubovně hasičské zbrojnice. Praktický výcvik s technikou a technickými prostředky byl organizován v prostoru kamenolomu ve Studenci, výcvik s pěnou na hašení požárů a oblekem proti bodavému hmyzu na louce za hasičskou zbrojnicí a základní školení pro práce ve výškách bylo provedeno na vnějším požárním schodišti na budově Základní školy ve Studenci. Řidiči se účastnili ve stanovených termínech kondičních jízd s technikou a v měsíci listopadu 2009 absolvovali školení řidičů v Autoškole Jiří Neumann ve Dvoře Králové. V březnu proběhlo teoretické školení nositelů dýchací techniky v hasičské zbrojnici ve Studenci. Praktický výcvik s dýchacím přístrojem musí být proveden každé 3 měsíce, v listopadu se členové jednotky zúčasnili výcviku v protiplynovém polygonu HZS Libereckého kraje na PS Jablonec nad Nisou a další tři termíny výcviku byly provedeny během roku v hasičské zbrojnici a okolí. Dále se nositelé dýchací techniky podrobili na jaře zdravotní prohlídce k prodloužení zdravotní způsobilosti potřebné pro používání dýchacích přístrojů. V únoru 2009 se zúčastnili členové JSDH obce Studenec, kteří jsou oprávnění používat motorovou řetězovou pilu, školení a přezkoušení na hasičské stanici v Jilemnici. V měsíci říjnu se konal praktický výcvik s motorovou řetězovou pilou v lesním porostu ve Studenci „Na Smítech“ a v Roztokách u Jilemnice. Další činností členů jednotky bylo provádění údržby a oprav techniky a technických prostředků v garážích hasičárny, které jsou prováděny většinou o večerních pondělních brigádách. Drobnější opravy techniky jsou prováděny přímo v garážích hasičárny a ve spolupráci s firmou Zetka Strážník a. s. Studenec. Závažnější opravy techniky jsou řešeny se servisními firmami. Obě výjezdová vozidla prošla bez problémů technickou kontrolou a měřením emisí motoru, vozidlo CAS 32/T 815 v měsíci září a vozidlo DA 12/A 31 v měsíci květnu. V roce 2009 bylo zakoupeno nové vybavení pro práce ve výškách – hasičské opasky, záchranná lana, karabiny, blokanty a slaňovací osmy. Původní vybavení pro práce ve výškách již mělo prošlou životnost a bylo vyřazeno z používání. Dále bylo zakoupeno 5 kusů přenosných radiostanic HYT TC 700, kterými je možné komunikovat mezi hasičskými jednotkami na místě zásahu, jelikož pracují na hasičských frekvencích. Další novou výbavou je 8 kusů zásahových přileb PAB FIRE s držákem a svítilnou, které nahradily přilby PZ 11 ve vozidle DA 12/A 31. Dále byly zakoupeny nehořlavé nomexové kukly (4 ks) pro ochranu hlavy a krku zasahujících hasičů při použití dýchacích přístrojů. Pro ochranu hasičů při zásahu na likvidaci bodavého hmyzu (vosy, včely a sršně) byl do výbavy jednotky zakoupen ochranný oblek proti bodavému hmyzu. Přehled zásahů a prací za úplatu JSDH obce Studenec v roce 2009 uvádím v další části zprávy o činnosti. Práce za úplatu provádí jednotka v případě, že nehrozí nebezpečí z prodlení a jsou prováděny dle ceníku schváleného radou Obce Studenec – čištění odpadních potrubí, mytí komunikací, dovoz vody do bazénů, likvidace bodavého hmyzu, práce s motorovou řetězovou pilou atd. Provedení práce za úplatu je nutné předem dohodnout na Obecním úřadu ve Studenci nebo s velitelem JSDH obce Studenec. S platnými cenami se občané mohou seznámit na Obecním úřadu ve Studenci nebo u velitele JSDH obce Studenec.

Zásahy a práce za úplatu JSDH obce Studenec v roce 2009

6. 3. 2009 – Zetka Strážník a.s. Studenec – mytí váhy pro nákladní vozidla v kamenolomu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce za úplatu

6. 3. 2009 – Studenec „Na Kubíku“ mezi domy č.p. 186 a č.p. 199 – čištění potrubí propustě pod místní komunikací

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec

29. 4. 2009 – Studenec u Obecního úřadu č.p. 364 – zavlažování zaseté trávy na pozemku mezi silnicí a OÚ

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec

2. 5. 2009 – Horka u Staré Paky – doplňování vody do parních lokomotiv na vlakovém nádraží v rámci oslav výročí 150 let od uvedení do provozu železniční tratě Pardubice – Liberec

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec, která akci tímto sponzorovala

2. 5. 2009 – Studenec u Obecního úřadu č.p. 364 – zavlažování zaseté trávy na pozemku mezi silnicí a OÚ

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec

3. 5. 2009 – Horka u Staré Paky – doplňování vody do parních lokomotiv na vlakovém nádraží v rámci oslav výročí 150 let od uvedení do provozu železniční tratě Pardubice – Liberec

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec, která akci tímto sponzorovala

20. 5. 2009 – Studenec u Základní školy č.p. 367 – odstranění roje včel ze stromu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815

22. 5. 2009 – Horní Branná č.p. 257 Základní škola – taktické cvičení na likvidaci požáru v budově Základní školy s evakuací osob ze školy, vyhledáváním pohřešovaných osob a poskytnutím první pomoci zraněným

 • výjezd: HZS LBK PS Jilemnice CAS 25 K/LIAZ a CAS 32/T 815, HZS KHK PS Vrchlabí CAS 24/ RENAULT, JSDH obce Horní Branná DA 12/A 21, JSDH obce Studenec CAS 32/T 815 a DA 12/A 31, JSDH obce Jilemnice CAS 25 K/LIAZ, HZS LBK PS Turnov AZ 30/MAN Camiva
 • členové JSDH obce Studenec prováděli zásah v dýchací technice – nasazení proudů na „hašení“, vyhledávání osob a dále zřídili dopravní hadicové vedení B-75 od stroje PS 12 ze Zámeckého rybníka na doplňování vody do cisteren na místě zásahu.

23. 5. 2009 – Studenec u Základní školy č.p. 367 – odstranění roje včel ze stromu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31

28. 5. 2009 – Jilemnice ul. Haklova č.p. 89 – požár bytu v podkroví bytového domu

 • výjezd: HZS LBK PS Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ, CAS 32/T 815, JSDH obce Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ, JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 a JSDH obce Peřimov s CAS 25/RTHP
 • jednalo se o požár podkrovního bytu ve 3. NP bytového domu. Zařízení obytné místnosti bylo požárem zničeno. Uživatele bytu, který byl popálený a nadýchaný kouře, převezla ZZS Jilemnice do nemocnice v Jilemnici k ošetření. Z bytového domu bylo evakuováno 11 osob. K rozšíření požáru do půdního prostoru a na střechu nedošlo, přestože plameny šlehaly z oken bytu. První zásah provedli obyvatelé domu pomocí hadice od nástěnného požárního hydrantu.
 • při příjezdu JSDH obce Studenec byl již požár lokalizovaný, jednotka ponechána v záloze na místě zásahu

9. 6. 2009 – Studenec u domu č.p. 336 – odstranění roje včel ze stromu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • práce za úplatu

2. 7. 2009 – Jilemnice ul. V Jilmu č.p. 229 – čerpání vody ze suterénu firmy COMA

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 a DA 12/A 31
 • vlivem přívalového deště došlo k zaplavení suterénu budovy, kde se nacházely skladové prostory firmy, jednotka provedla odčerpání vody ze suterénu pomocí dvou elektrických ponorných čerpadel a omytí prostoru u nákladové rampy a vjezdu do dvora firmy od naplaveného bahna pomocí proudu C-52 od CAS 32/T 815

10. 7. 2009 – napuštění vody do bazénu hadicovým vedením od hydrantu ve Studenci u domu č.p. 91

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • práce za úplatu

23. 7. 2009 – Studenec – území obce, odstranění spadlých stromů po bouřce se silným větrem

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • odstranění dvou spadlých stromů na silnici ze Studence směrem na Zálesní Lhotu v kopci „Tauchák“. Pádem stromů došlo k poškození dvou projíždějících osobních vozidel, ke zranění osob nedošlo. Po zprovoznění silnice JSDH obce Studenec odjíždí k firmě Tessitura Monti Cekia s.r.o. (dříve Texlen), kde spadl listnatý strom na střechu skladovací haly. Na místo zásahu povolán p. Mečíř Petr st. – firma na těžbu a přibližování dřeva, který provedl s JSDH obce Studenec odstranění stromu ze střechy skladovací haly. Dále se jednotka přemisťuje k obytnému domu č.p. 113 ve Studenci odstranit spadlý strom z  přístupové cesty k domu. Po odstranění stromu jednotka odjíždí do Jilemnice na železniční přejezd v ulici K Javorku odstraňovat spadlé stromy z železniční tratě Jilemnice – Martinice v Krkonoších. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se zde nachází jednotka HZS Českých drah Liberec a JSDH obce Martinice v Krkonoších. Velitel zásahu oznamuje veliteli JSDH obce Studenec, že zásah byl již ukončen a spadlé stromy jsou z železniční tratě odstraněny. JSDH obce Studenec se vrátila na základnu.

25. 7. 2009 – Studenec č.p. R-24 – odstranění spadlého stromu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • při bouřce se silným větrem dne 23. 7. 2009 došlo k přelomení kmenu 80 let staré lípy v zahradě u obytného domu, koruna stromu spadla na přízemní zděnou kolnu s pultovou střechou a slabé větve zasáhly okraj střechy domu. Jednotka provedla rozřezání a odstranění spadlého stromu.

12. 8. 2009 – Studenec u domu č.p. 407 – čištění potrubí propustě pod cestou k obytnému domu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce za úplatu

14. 8. 2009 – Zetka Strážník a.s. Studenec – mytí váhy pro nákladní vozidla v kamenolomu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce za úplatu

15. 8. 2009 – Dolní Branná „Na Bakově“ – planý poplach, nenahlášené pálení větví na ohništi

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • po příjezdu na místo zásahu v 04.10 hod. bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení větví na ohništi o průměru asi 2,5 metru, po přiložení větví na ohniště dosahovaly plameny až do výše 4 metrů. Ohniště se nachází na okraji lesního porostu vedle dřevěného objektu asi 100 metrů od silnice. Na místě zásahu se nacházelo asi 10 osob pod vlivem alkoholu. Velitel zásahu zakázal další přikládání na ohniště a nařídil zajištění dozoru do vyhoření ohniště.

15. 8. 2009 – Studenec u domu č.p. 292 – čištění potrubí propustě pod silnicí

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec
 • potrubí se pročistit nepodařilo, jelikož po pročištění asi 3 metrů již „kanálový krtek“ dále nepostupoval, a do usazeného materiálu v potrubí propustě nebylo možné zarazit ani železnou trubku

3. 9. 2009 – Zálesní Lhota před domem č.p. 129 – pád stromu na dráty elektrického vedení

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • vlivem silného větru došlo k přelomení kmenu listnatého stromu – břízy a k pádu stromu na louku vedle silnice. Padající strom strhl dráty elektrického vedení, které spadly na vozovku. Jednalo se o dráty nízkého napětí od trafostanice k obytným domům. Pomocí zkoušečky bylo zjištěno, že spadlé dráty elektrického vedení na silnici nejsou pod napětím a poté byly dráty pomocí izolovaných pákových nůžek přestřiženy a odstraněny ze silnice.

13. 9. 2009 – Jilemnice ul. Žižkova – sportovní stadion, zapaření hromady dřevěných štěpků

 • výjezd: HZS LBK PS Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ a CAS 32/T 815, JSDH obce Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ a JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • jednalo se o hromadu dřevěných štěpků na ploše asi 30 x 10 metrů s výškou až 3 metry. Hromada se nacházela na asfaltové ploše vedle fotbalového hřiště, došlo k zapaření štěpků, z hromady vycházela pára a hrozilo, že dojde ke vznícení štěpků. Jednotky provedly rozhrabání a přeházení štěpků v místech nejvyšší teploty pomocí lopat a vidlí.

16. 9. 2009 – Zálesní Lhota vedle domu č.p. 217 – požár v lesním porostu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815 a HZS LBK PS Jilemnice s CAS 25 K/LIAZ
 • práce pro Obec Studenec
 • jednalo se o požár hrabanky, suché trávy a větví na ploše 5 × 5 metrů na okraji lesního porostu

5. 10. 2009 – Zetka Strážník a. s. Studenec – mytí váhy pro nákladní vozidla v kamenolomu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce za úplatu

16. 10. 2009 – Studenec „U lípy“ vedle domu č.p. 296 – odstranění spadlé větve ze silnice

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • vlivem těžkého mokrého sněhu došlo k ulomení větve o průměru asi 40 cm z listnatého stromu (jasanu) vedle silnice. Spadlá větev zablokovala celou šířku silnice. Jednotka provedla rozřezání větve pomocí motorové řetězové pily a odklizení mimo silnici.

29. 10. 2009 – Studenec č.p. 5 – Mateřská školka, bourání poškozeného komínu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s DA 12/A 31
 • práce pro Obec Studenec
 • komín byl ve velice špatném stavu, malta ze spár mezi cihlami byla místy vypadaná a hrozilo, že se komín zřítí

17. 11. 2009 – Horka u Staré Paky – dopravní nehoda

 • výjezd: HZS LBK PS Jilemnice s RZA/NISSAN a CAS 25 K/LIAZ, HZS KHK PS Nová Paka s CAS 24/T 815, JSDH obce Studenec s DA 12/A 31 a JSDH obce Nedaříž s vozidlem MAZDA 2200
 • jednotky prováděly pátrání po lehce zraněném řidiči havarovaného vozidla, který odešel z místa dopravní nehody. Pátrání probíhalo v prostoru od fotbalového hřiště směrem k Nedaříži a okolo autobusového a vlakového nádraží. Hasičskými vozidly bylo prováděno pátrání na silnicích v okolí obce Horka u Staré Paky. Pohřešovaná osoba nebyla nalezena a po ukončení pátrací akce Policií ČR se jednotky vrátily na základny. Pohřešovaná osoba byla nalezena druhý den ráno u příbuzných ve vzdálenosti asi 10 km od místa zásahu.

4. 12. 2009 – Studenec u Základní školy a sokolovny – mytí parkovišť a cesty

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec
 • provedeno omytí parkoviště za budovou Základní školy ve Studenci, přístupové komunikace ke škole směrem od sokolovny a znečištěné části parkoviště u sokolovny. Asfaltová parkoviště a přístupová komunikace byly během stavby nové Mateřské školky znečištěny blátem ze stavebních strojů a nákladních vozidel.

4. 12. 2009 – Studenec u Obecního úřadu č.p. 364 – mytí parkoviště a cesty

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce pro Obec Studenec
 • provedeno omytí parkoviště a obecní komunikace vedle budovy Obecního úřadu ve Studenci. Při výstavbě nového veřejného osvětlení došlo ke znečištění parkoviště a cesty blátem ze stavebních strojů a nákladních vozidel.

10. 12. 2009 – Zetka Strážník a. s. Studenec – mytí váhy pro nákladní vozidla v kamenolomu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce za úplatu

18. 12. 2009 – Zetka Strážník a. s. Studenec – provozovna Zálesní Lhota, čištění odpadního potrubí z kravína do centrální kanalizační jímky

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • práce za úplatu

21. 12. 2009 – Horní Branná č.p. 117 – požár obytného domu

 • výjezd: JSDH obce Studenec s CAS 32/T 815
 • po výjezdu k zásahu OPIS Semily odvolává radiostanicí jednotku zpět na základnu, požár je již lokalizovaný a jednotka není na místě zásahu potřeba

Ukázky hasičské techniky pro děti v mateřských školkách

V období od 28. dubna do 30. června 2009 probíhal projekt pod názvem „Vím, co smím, a tak se nebojím“, který byl určený dětem z mateřských školek na území mikroregionu Jilemnicko. Náplní projektu byla především realizace vzdělávacího dopoledne s malou ukázkou techniky složek IZS. Obsahem tohoto vzdělávacího dopoledne byly dvě tématické přednášky. První přednáška věnovaná problematice všeobecné bezpečnosti dětí, kterou prezentovali zástupci Města Jilemnice a Policie ČR. Druhá přednáška byla prezentována prostřednictvím zástupců Hasičského záchranného sboru a byla zaměřena na bezpečnost dětí ve vztahu k všeobecných zásadám požární bezpečnosti.

JSDH obce Studenec se tohoto projektu účastnila na žádost velitele požární stanice Jilemnice npor. Kouby Romana.

Děti z mateřských školek se seznámily s vybavením hasičských vozidel, ochrannými prostředky zasahujících hasičů a pokud to počasí dovolilo, tak si zastříkaly z hasičské hadice od vozidla CAS 32/T 815. Po ukázce stříkání lafetovou proudnicí patřil závěr již tradičně ukázce zvukového výstražného zařízení.

Termíny ukázek techniky a vybavení JSDH obce Studenec
29. dubna 2009Mateřská školka v Čisté u HorekCAS 32/T 815
7. května 2009Mateřská školka v Levínské OlešniciCAS 32/T 815
28. května 2009Mateřská školka v Zálesní LhotěCAS 32/T 815
25. června 2009Mateřská školka ve Studenci starší dětiCAS 32/T 815, DA 12/A 31
29. června 2009Mateřská školka ve Studenci mladší dětiCAS 32/T 815, DA 12/A 31

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici ve Studenci

V pátek 19. června 2009 probíhal od 13.00 do 19.00 hodin ve studenecké hasičské zbrojnici den otevřených dveří pro veřejnost. Technika, kterou je hasičská jednotka vybavena, byla vystavena na parkovišti před hasičárnou. Občané se mohli seznámit s vybavením zásahových vozidel, s ochrannými pomůckami, které hasiči používají při zásahu, a byly jim zpřístupněny i prostory hasičské zbrojnice. Členové jednotky seznámili přítomné s činností jednotky a předvedli praktické ukázky použití zásahových oděvů, přileb, dýchacích přístrojů a dalšího vybavení jednotky. Přítomné děti si vše vyzkoušely a také si zastříkaly ze džberové stříkačky a pomocí proudu C-52 od hydrantu. Dále byla předvedena ukázka použití přenosných práškových hasících přístrojů. Každoroční průměr asi 20 návštěvníků letos zvýšily děti ze Základní školy na Pomezních Boudách, které se vracely ze školního výletu a navštívily naši hasičskou zbrojnici. Dále se naší akce zúčastnil starosta Obce Studenec Jiří Ulvr a přijeli i dobrovolní hasiči ze Žďáru u Staré Paky. I přes tradičně špatné počasí s dešťovými přeháňkami se akce poměrně vydařila a budeme se snažit příští rok opět občany seznámit s naší činností při dnu otevřených dveří.

S činností, vybavením a zásahy studeneckých hasičů se můžete seznámit na internetových stránkách, které naleznete na adrese http://hasici.studenec.cz, případně je možno použít přímý odkaz na stránkách Obce Studenec (www.studenec.cz). Na těchto stránkách naleznete také fotografie ze zásahů a dalších akcí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům JSDH obce Studenec, kteří přispívají ke zdárnému chodu hasičské jednotky, účastní se odborné přípravy, udržují techniku a technické prostředky v provozuschopném stavu a v případě potřeby vyjíždějí na pomoc v krizových situacích spoluobčanům nejenom ve Studenci, ale i do okolních obcí.

Josef Vancl, velitel JSDH obce Studenec, č. t. 724 079 532