Jilemnicko – svazek obcí

Vydání: Číslo 1/2010

Představujeme činnost jednoho z významných subjektů našeho regionu, za který Jilemnicko – svazek obcí zajisté můžeme považovat. Málokdo možná ví, že jeho činnost byla zahájena již na konci devadesátých let neformálním způsobem, oficiálně pak jako dobrovolné sdružení obcí funguje od dubna 2000. V současnosti sdružuje 3 města a 18 obcí (Jilemnice, Jablonec n. Jizerou, Rokytnice n. Jizerou, Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horní Branná, Horka u Staré Paky, Jestřabí v Krkonoších, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky n. Jizerou, Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová n. Jizerou, Vítkovice v Krkonoších).

V roce 2010 si budeme připomínat 10 let od vzniku Jilemnicka – svazku obcí. Seznamte se podrobněji s jeho činností v nejúspěšnějším roce jeho existence, kterým i přes veškeré negativní dopady hospodářské krize byl rok právě uplynulý – rok 2009.

Důvody, proč spatřujeme jako nejúspěšnější právě ten minulý rok, jsou hned tři. Především se Jilemnicku – svazku obcí podařilo připravit a zorganizovat nebývalé množství aktivit a projektů pro veřejnost i pro své zástupce. Dále se jeho zástupcům podařilo úspěšně prezentovat region i mimo území ČR a navázat významné partnerské vztahy. V neposlední řadě se pak Jilemnicko – svazek obcí prosadilo mezi žadateli o dotace z  Evropských strukturálních fondů a fondů ze zemí v rámci evropského hospodářského prostoru (tzv. EHP). Protože nás všechny tyto úspěchy velmi těší, rádi bychom se s Vámi o tuto radost podělili, a také představili hlouběji svoji činnosti těm, kteří o naší existenci zatím neslyšeli, nebo si ji neuměli spojit s probíhajícími aktivitami v regionu.

Pro přehlednost budeme postupovat tak, jak minulý rok plynul – a co nám přinesl či naopak neumožnil (neboť ne vždy lze slavit jen úspěchy).

Na začátku ledna jsme předložili žádosti o dotace v rámci Grantového programu Libereckého kraje. Peníze měly být určeny na opravu a údržbu obecního majetku a na samotnou činnost kanceláře Jilemnicka – svazku obcí. Vzhledem ke krácení finančních prostředků určených pro tyto účely nebyly naše žádosti uspokojeny. Tento neúspěch nás hned na začátku roku ale neodradil a připravovali jsme se na další plánované akce.

Na konci března nás pak naopak velmi příjemně překvapila zpráva, že patříme mezi úspěšné žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. Podpořen byl náš projekt „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“, jehož myšlenka je postavena na již tradičních Krakonošových letních podvečerech. V rámci projektu byly podvečery rozšířeny o partnerství s polským městem Karpacz. Podporu z prostředků EU budeme čerpat až do konce roku 2011.

V dubnu jsme ve spolupráci s Městem Jilemnice uspořádali již tradiční akci, která byla určena všem učitelům mateřských, základních, středních a uměleckých škol při příležitosti Dne učitelů 2009. Vybraným učitelům byla předána ocenění, a po zdárném průběhu jsme si jisti, že tato akce si nachází stále více příznivců z řad regionálních pedagogů i ostatního školského personálu.

V květnu jsme poté absolvovali jedinečnou, a o to více očekávanou zahraniční aktivitu. Protože se nám v roce 2008 podařilo získat příslib na finanční podporu určenou na získávání zkušeností se zahraničním parterem, proběhla realizace projektu „Studijní pobyt starostů Jilemnicka – svazku obcí“. Naším partnerem byl Norský svaz měst a obcí a následně region Molde og Roomsdal, který nás hostil po čtyři dny našeho pobytu v Norsku. V rámci této akce jsme navázali zajímavé partnerské kontakty a především prezentovali Jilemnicko i v takto vzdálené zemi. Že tato cesta nebyla zbytečná, dokazuje velké množství zážitků, které si účastníci přinesli z návštěvy místních podniků na likvidaci a zpracování komunálního odpadu a bioodpadu, z podniku na zpracování ryb nebo přímo z centra řízení jedné z poboček firmy Shell, která těží  na norském pobřeží zemní plyn. Podařilo se nám také norské zástupce upoutat zajímavým vyprávěním o naší rodné zemi tak, že projevili zájem navštívit Jilemnicko v rámci svého plánovaného srpnového pobytu v Praze. Celý projekt se v závěru podařilo vyúčtovat dle požadavků, takže bylo možné získat zpět významnou část celkových nákladů.

V průběhu jarních měsíců (duben, květen, červen) probíhala také zcela mimořádná celoregionální preventivní akce pro děti z mateřských školek. Projekt se jmenoval „Vím, co smím, a tak se nebojím“. Realizován byl ve spolupráci s Městem Jilemnice a podpořen také částečně z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra prostřednictvím Libereckého kraje. Zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje navštívili v průběhu dvou a půl měsíců všechny mateřské školky na Jilemnicku a setkali se celkem s cca 750 dětmi. Akce to byla organizačně i časově velmi náročná, ale stála za tuto námahu. Vydány byly i originální omalovánky s tématikou prevence, které obdrželo každé zúčastněné dítě.

Před letními prázdninami ještě proběhlo výjezdní zasedání zástupců Jilemnicka – svazku obcí, tentokrát v krásném prostředí obce Čistá u Horek. Již druhým rokem se zástupci všech členských obcí 2× ročně schází mimo “sterilní“ prostředí zasedacích místností a kanceláří a poznávají společně krásy jednotlivých obcí našeho regionu. Proč jezdit na daleká místa, když leckdy neznáme ani vše, co nám naše okolí nabízí a čím se snažíme přilákat i vzdálenější turisty k návštěvě svého regionu. Navštívili jsme daňčí oboru, chovnou stanici tažných psů a významného zaměstnavatele této části regionu firmu Suchánek & Walraven, s. r. o.

Třetí týden měsíce července pak již zcela patřil kulturní přehlídce Krakonošovy letní podvečery – letos tedy již s účastí obyvatel města Karpacz. I přesto, že nám ke konci týdne počasí nepřálo, program se vydařil a potvrzuje se pravidlo, že každým rokem je bohatší a zajímavější.

Ke konci srpna a začátkem září nás čekaly další dvě velmi významé jednodenní akce. Přivítali jsme na půdě jilemnické radnice norskou delegaci – provedli je nejen Jilemnicí, ale také jsme pro ně připravili zajímavý program v Poniklé, jedné z členských obcí, kde proběhla návštěva místního muzea řemesel a výrobny perličkových ozdob. Ponikelští připravili zahraničním návštěvníkům na jejich přání bohatou hostinu plnou dobrůtek hodných krkonošských gurmánů. A možná byste se až divili, jaký úspěch u skandinávských starostů sklidily makové buchty, štrúdl, sejkory, houbovec, kyselo nebo krkonošský guláš. Závěr celého dne jsme pak věnovali (také na přání hostů) exkurzi v Novopackém pivovaru, neboť proslulost českého piva dosáhla až k norským fjordům.

Ve velmi rychlém tempu, několik dní po odjezdu norské delegace, přivítali zástupci Svazku hejtmana Libereckého kraje spolu s několika členy Rady kraje. I přes trochu ostřejší diskuze týkající se některých úseků silnic a především finančních podpor do venkovských oblastí, bylo setkání úspěšné a zajímavé. Doufejme, že jsme pana hejtmana neodradili našimi všetečnými dotazy a že si k nám najde cestu i příště.

Září a říjen patřil již třetím rokem projektu „Děti, pozor silnice!“. Opět jsme všechny prvňáčky přivezli na prohlídku budovy okresního ředitelství Policie ČR a následně pak na dopravní hřiště v Košťálově, kde si mohli vyzkoušet na kolech či koloběžkách své nově nabyté znalosti.

V průběhu podzimních měsíců jsme slavili další úspěch při předložení žádosti o dotaci v rámci Místní akční skupiny, která přerozděluje prostředky z Programu rozvoje venkova na našem území. Jilemnicko – svazek obcí obdrželo podporu na realizaci projektu „Pasportizace kulturního dědictví na Jilemnicku“. Cílem tohoto projektu je v průběhu roku 2010 připravit odborný přehled všech místních drobných památek (kapliček, křížků atd.), které k tradicím a kultuře regionu neodmyslitelně patří. Tento soupis bude připraven soudním znalcem v oboru, a kromě přípravy dalších zajímavých publikací umožní i ocenění těchto památek, jejich zařazení do majetku obcí a především také doporučení na jejich šetrnou opravu či údržbu.

Protože je Jilemnicko regionem nadmíru kulturním, pokusili jsme se již podruhé požádat o dotaci na pořízení mobilního jeviště, které by sloužilo všem členským obcím a jejich spolkům. Výsledky budou známy začátkem roku 2010, kdy by mělo být vyhodnoceno další kolo žádostí do MAS „Přiďte pobejt!“ o. s.

Druhé loňské výjezdní zasedání proběhlo v listopadu v obci Poniklá, kde starostové navštívili Krkonošské muzeum manželů Pičmanových, a poté proběhla trochu adrenalinová noční návštěva místních jeskyní. Hned druhý den ráno nás přivítali ve firmě Singing Rock, kde jsme nahlédli do výroby a také do nového školícího centra.

Posledním našim úspěchem v loňském roce bylo získání dotace z Libereckého kraje, která umožní vytvořit novou variantní studii možných způsobů zpracování bioodpadu na Jilemnicku. Budou aktualizovány již staré propočty potenciálu zelené hmoty v regionu a zhodnoceny všechny možné způsoby zpracování. Výstup z této studie a navrhované společné řešení tohoto problému pro celý region bude známo a prezentováno veřejnosti koncem roku 2010.

Doufáme, že se nám podařilo stručně a přehledně shrnout celou naši činnost v loňském roce a přiblížit naši práci všem obyvatelům regionu Jilemnicko. Věříme, že i rok 2010 bude takto úspěšný a že naše práce bude stále více na očích a ku prospěchu nám všem, kteří se rozhodli spojit své životy s krásným prostředím západních Krkonoš.

Radka Soukupová, manažerka