Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2010

Vydání: Číslo 1/2010

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2010. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 52 318 Kč, v Zálesní Lhotě dosáhl výše 7 603 Kč a obě tyto částky byly odeslány na ústředí Charity Česká republika v Praze 1.

Rozdělení vybraných peněz je následující:

  • 65 % bude využito na projekt FCH Studenec,
  • 15 % připadne Diecézní charitě Hradec Králové na její projekty,
  • 10 % bude využito na humanitární pomoc do zahraničí,
  • 10 % obdrží ústředí charity v Praze a bude z nich hrazena i režie celé sbírky.

V uplynulých letech FCH Studenec využila svůj podíl ze sbírky na nákup zdravotních pomůcek pro imobilní pacienty, jako jsou elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace a podložky, WC křesla, chodítka, hrazdičky, odsávačky, koncentrátor kyslíku a další speciální pomůcky, které stále pomáhají lidem v jejich těžké životní situaci.

Další část výtěžku pomohla Diecézní charitě Hradec Králové a Arcidiecézní charitě Praha k realizaci jejich projektů, např. stavba deseti domků pro nejchudší rodiny v Indii, nákup speciálních zdravotnických pomůcek, projekt Adopce na dálku podporující vzdělání a uplatnění mládeže v rozvojových zemích, projekt zaměřený na poskytování právního poradenství uprchlíkům nebo projekt pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2010 Vám všem přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová