Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 1/2010

Cena Zpravodaje

Jelikož se obec stala od 1. 1. 2010 plátcem DPH, tato daň se i zvýšila a také vzrostly ceny výrobce tiskovin, musela obec přikročit i ke zvýšení konečné ceny Zpravodaje z 5 Kč na 10 Kč. Obec i nadále velkou částí tuto službu dotuje. Současná cena jednoho výtisku převyšuje 20 Kč. Děkujeme za pochopení.

Další informace

Musím také zmínit ještě jednu věc, prosinec byl měsícem úspěšným ještě v další finanční záležitosti. Po průběžných jednáních s Krajskou správou silnic Libereckého kraje se podařilo dojednat příspěvek ve výši 200 000 Kč na realizaci „doasfaltování“ silnice k nově budovanému chodníku „Špice – směr Zálesní Lhota“ a tato částka byla z jejich strany právě v tomto měsíci uhrazena. I tady se ukázalo, jak je dobře, že jsme tuto záležitost začali v loňském roce. Záviselo to samozřejmě na ceně, která vyšla z výběrového řízení. Druhým faktem je, že bychom tento příspěvek v letošním roce již neobdrželi.

Jiří Ulvr, starosta

Další fotografie nové mateřské školky

Tentokrát tu jsou fotky stavby ze zimních měsíců.

V prosinci jsem se sešel se současným ministrem financí Eduardem Janotou, který mě utvrdil v názoru, který oba sdílíme. Postupem času si totiž člověk začíná čím dál více uvědomovat, jak bylo důležité to, že potřebné finance se sehnaly v roce 2008. Změny vlády, pravidel, lidí i jiných okolností by nás dovedly k tomu, že o rok později by s jistotou žádné peníze do naší obce nepřišly a nebylo by k vidění to, co Vám v posledních číslech Zpravodaje nabízíme. Další fotky se asi na nějakou dobu odmlčí, jelikož probíhají práce uvnitř budovy. Jakmile nastane změna, budeme samozřejmě pokračovat.

Jiří Ulvr, starosta

Poslední lednové dny se k nám vrátila opravdová zima v podobě vydatného sněžení. Rozumím všem Vašim „věcným“ připomínkám, které se týkají vyhrnování sněhu. Nerozumím však otázkám na to, proč traktorista nepřijel ve stejný čas jako jezdí jindy, zda se vyhrnuje chodník a o jiných raději ani nepíšu.

Pokusím se jenom v krátkosti vysvětlit pár nejčastějších dotazů:

Jsou místa, která se prohrnují přednostně, aby bylo zabezpečeno zásobování a další nevyhnutelné věci. Nechci říkat, že se to nedá vylepšit, vše záleží na lidech, ale většinou to v těchto případech bývá – pokud někde přidáte, musíte jinde ubrat a bude „křičet“ někdo jiný.

Traktorista samozřejmě nemůže přijet ve stejný čas, jako když napadne 10 cm sněhu.

Při takovýchto přívalech musí být nasazena i jiná technika, která pro traktory musí komunikaci v určitých částech rozšiřovat. Další věcí je i to, že družstvo nevyhrnuje jenom naše obecní cesty, ale i komunikace své, či např. v Martinicích.

U chodníků je to i boj s Krajskou správou silnic, která udržuje hlavní silnice. Dohoda je taková, že v místech, kde se nacházejí chodníky, mají jezdit pomaleji. Skutečnost bývá i jiná, potom se stává, že právě vyhrnutý chodník je během pár minut opět zahrnut.

Pravda je i taková, že když to nejméně potřebujete, technika prostě selže, či už neutáhne to, co při menším množství. I s tímto jsme se ale dokázali vypořádat.

Poslední faktem, který si málokdo uvědomí je, že každý rok se zvyšuje délka udržovaných komunikací, avšak při stejném množství techniky.

Psát by se dalo určitě mnohem více, ale jak už jsem řekl na začátku, píšu raději v krátkosti.

Za sebe musím poděkovat všem zaměstnancům Zetky Strážník, a. s., ale i ostatním, kteří se podíleli a nadále podílejí na společném úklidu sněhu, který v dřívějších časech býval v takovémto množství každoroční běžnou záležitostí.

Jiří Ulvr, starosta

Zhodnocení roku 2009

Rok pod tímto číslem se nesl ve znamení hospodářské krize a propadu příjmů státního rozpočtu s negativním dopadem i na příjmy obcí a měst. V letošním roce se pak veřejné finance mohou vyvíjet ještě nepředvídatelnějším způsobem než v roce minulém. Z pohledu celkového veřejného dluhu jsou však samosprávy lepšími hospodáři než stát. Obce se na zadlužení České republiky podílí malým procentem a nezhoršují tak špatný vývoj veřejného dluhu. Letošní rok bude skutečně mimořádně obtížným, zároveň však k němu lze upínat naděje na změnu financování obcí a měst.

Z již zmíněných důvodů se i naše obec musí vyrovnat se ztrátou daňových příjmů, která se za loňský rok pohybuje v řádech miliónů. Na druhou stranu nelze brát jinak než za úspěch, že i v tak nepříznivé době jsme dokázali začít stavebně realizovat dvě velké akce, o kterých se zmiňuji na dalších řádcích.

Poslední dva roky se Vám pokouším v prvním čísle Zpravodaje přiblížit z mého pohledu nejpodstatnější věci, které se týkaly nás všech v uplynulém roce. Tradici tedy neporuším ani letos.

Informační systém

V březnu jsme úspěšně zahájili a na třech místech podél hlavní silnice umístili 1. etapu informačního systému, který bude postupně po celé naší obci. V současné do-bě se vyrábí 2. etapa pro Zálesní Lhotu.

Návštěva hejtmana Libereckého kraje

Tato záležitost jistě přispěla ke zviditelnění naší obce. Není žádným pravidlem, aby hejtman navštěvoval každou obec svého kraje. Proto jsem rád, že naše pozvání vedení Libereckého kraje přijalo, a také, že se tohoto setkání mohli zúčastnit i moji kolegové z okolních obcí.

Opravy obecních cest

Jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě byly opraveny místní komunikace.

Naučná stezka

Zde se jedná o záležitost, kde je nutné poděkovat především vedení ZŠ a MŠ. V polovině roku byla zpřístupněna její první část. Zmiňuji to proto, že stezka slouží nám všem a její podoba je kladně hodnocena nejen místními obyvateli, ale také návštěvníky z různých částí naší republiky.

Rekonstrukce OÚ

V tomto bodu byl pro nás rok 2009 z důvodu neobdržení dotace z Regionálního operačního programu neúspěšný. Jednalo se o druhou a zároveň poslední žádost, jelikož finanční prostředky byly z tohoto programu již vyčerpány. Důvody, proč došlo k opětovnému pochybení daného úřadu, jsem zmiňoval ve čtvrtém čísle loňského Zpravodaje.

Přístavba nové MŠ

V létě jsme začali to, co si většina z nás již několik let přála. Jedná se o největší akci naší obce v mnoha směrech a jste o ní průběžně informováni.

Oprava hřbitovní zdi

V Zálesní Lhotě proběhla první etapa opravy hřbitovní zdi.

Úspěch v soutěži Vesnice roku 2009

V srpnu jsme se stali v krajském kole vítězi „Zelené stuhy“ za zeleň a životní prostředí, která nám přinesla i finanční dotaci. Její výše však nebyla při tomto vyhlášení ještě známa, jelikož absolutní vítěz České republiky dostává jinou částku než ostatní.

Chodník „Špice – směr Zálesní Lhota“ a nová síť veřejného osvětlení

Na podzim jsme začali s realizací chodníku podél silnice II. třídy, který má přinést především zvýšení bezpečnosti. Nové stožáry veřejného osvětlení se v tomto úseku rozsvítily již před vánočními svátky.

Partnerství s obcí Zuberec

Naše obec má od loňského roku svého zahraničního partnera v podobě slovenské obce Zuberec. Dohoda o spolupráci přinesla již své výsledky, a proto věřím, že tato snaha bude doceněna především v čase budoucím, stejně jako společný jazyk, který nedělá problém dorozumět se i dřívěji narozeným občanům.

Vítězství v soutěži „Zelená stuha České republiky“ v roce 2009

Po prvenství v krajském kole Vesnice roku 2009 jsme změřili síly s ostatními vítězi krajských kol, kde jsme všechny nečekaně, ale o to radostněji porazili a zároveň byli nominováni do evropské soutěže, která proběhne v letošním roce v Itálii. Zde byla také potvrzena dotace ve výši 700 000 Kč.

Obdržení dotace

Závěrem roku jsme dostali opět vánoční dárek, o kterém se zmiňuji v jiném článku. Jedná se o částku 8 miliónů korun, která bude použita na změnu způsobu vytápění školy a nové školky.

Daň z nemovitostí

Pro mnohé jde možná o nepodstatnou věc až do té doby placení. Obec mohla, ale nezvýšila koeficient pro výpočet ceny odvodu za naše nemovitosti finančnímu úřadu. Současný stav je daný zákonem, nikoli ze strany obce.

Jiří Ulvr, starosta

Z jednání zastupitelstva obce

Páté a zároveň poslední zasedání zastupitelů v loňském roce se uskutečnilo 14. prosince. Zúčastnilo se ho 13 zastupitelů a 3 občané.

Při projednávání nakládání s odpady Ing. Boura seznámil zastupitele s příjmy z poplatků i s výdaji na odvoz a uložení komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu a kontejnerů. Příslušná obecně závazná vyhláška č. 1/2008 byla ponechána v platnosti, poplatek za odpady tedy zůstává pro rok 2010 ve výši 500 Kč na osobu.

PaedDr. Petr Junek představil výroční zprávu základní a mateřské školy. Obsahuje informace o hospodaření, výuce, zájmových kroužcích, sportovní činnosti a provedených kontrolách, je k nahlédnutí na OÚ. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, škola má slušné výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i ve sportovní činnosti (např. orientační běh). Zvýšením kapacity družiny je i situace v odměňování uspokojivá.

Schválena byla smlouva na dopravní obslužnost na rok 2010, podle které obec přispěje částkou 164 700 Kč (90 Kč na obyvatele).

Zastupitelé schválili rozpočtové změny v roce 2009 a také pověřili radu obce ke schválení rozpočtových změn týkajících se dotací na stavební úpravy a přístavbu ZŠ a instalaci tepelného čerpadla v budově školy. Dále bylo schváleno rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2010.

Jako další body programu byly projednány prodeje pozemků v Zálesní Lhotě, záležitosti týkající se zřízení věcných břemen a směna pozemků určených pro občanské vybavení za stavební.

V diskusi se pan starosta vrátil k minulému dotazu na zastávku „U Svatých“ v Zálesní Lhotě. Podle informací z ČSAD je opravdu malá pro velký počet dětí, které zde nastupují. Nová větší zastávka bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2010. Pan starosta také informoval o přesazení túje u pomníku padlých a o návštěvě v Senátu PČR u příležitosti vyhlášení soutěže Vesnice roku – Zelená stuha. Poděkoval zastupitelům za pomoc na „Pohoštění obecní polévkou“ a také při návštěvě partnerské obce Zuberec ze Slovenska.

Pan Pavel Jiran poděkoval panu starostovi za celoroční práci, zvláště pak za akci Obecní polévka, paní Dana Synková se připojila s poděkováním za vzorně připravený víkend a výborný program pro návštěvu ze Zuberce.

Pan Jaroslav Hák připomněl unikátní postup do celoevropské soutěže získáním Zelené stuhy a ptal se, jak se obec připraví na evropské kolo.

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 30. dubna 2010 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení žadatele, název právnické osoby a statutárního zástupce
 • adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby
 • přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny)
 • účel, na který má být půjčka poskytnuta
 • předpokládanou lhůtu dokončení stavby
 • požadovanou výši půjčky
 • návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku – čestné prohlášení ručitelů a doklad o výši příjmu žadatele a ručitelů (u osob samostatně výdělečně činných výpis z daňového přiznání za uplynulý rok)

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č.Název (účel)ÚrokHorní hranice
půjčky na jeden dům
1Rozšíření stávající byt. jednotky3 %200 tis.
2Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %180 tis.
3Obnova fasády3 %50 tis.
4Zateplení obvodového pláště domu3 %100 tis.
5Izolace domu proti vlhkosti3 %50 tis.
6Rekonstrukce střechy3 %150 tis.
7Výstavba domovní ČOV nebo septiku s biofiltrem
ke stávajícímu domu
3 %60 tis.
8Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %50 tis.
9Výměna oken3 %100 tis.
10Rekonstrukce vytápění domu3 %50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Jiří Ulvr, starosta

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 17. dubna 2010

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 22. do 26. dubna 2010

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Placení poplatků ze psů na rok 2010

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2010.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

 • za prvního psa 200 Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč
 • Finanční úřad v Jilemnici

  Úřední hodiny Finančního úřadu v Jilemnici v období od 22. 3. 2010 do 31. 3. 2010

  Úřední hodiny podatelny:
  Po – Pá7.30 – 18.00
  Pokladní hodiny:
  Po7.45 – 15.0015.45 – 18.00
  Út7.45 – 11.3012.00 – 15.00
  St7.45 – 15.0015.45 – 18.00
  Čt7.45 – 11.3012.00 – 15.00
  7.45 – 11.3012.00 – 15.00