Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 5/2013

Slavnostní otevření Mateřské školy v Zálesní Lhotě

Již potřetí ve stejný datum a stejnou hodinu se nám podařilo v naší obci otevřít novou stavbu. Sobotní odpoledne 31. srpna 2013 patřilo zrekonstruované budově Mateřské školy v Zálesní Lhotě, kde se v rámci této stavby podařilo otevřít i nové prostory lékařské ordinace a společenské místnosti.

Jednalo se o velkou událost pro nás všechny, které byli přítomni i senátor a starosta obec Albrechtice v Jizerských horách Jaroslav Zeman, bývalý poslanec a starosta města Semily Jan Farský, bývalý poslanec a bývalý starosta města Železný Brod Václav Horáček. Dále pak Svaz měst a obcí České republiky zastupoval Antonín Lízner, starosta obce  Příšovice, přítomna však byla i řada dalších hostí.

Jednu z největších radostí jste mi ale udělali vy sami, kteří jste přišli společně s námi tuto velkou událost oslavit. Zúčastnil se Vás opravdu velký počet, který čekal jen málokdo z nás.

Tuto stavbu jsme dokázali otevřít s časovým předstihem dvou měsíců (termín dokončení druhé etapy díla dle smlouvy a zadávacích podmínek byl 21. 10. 2013) díky tomu, že obě zakázky vyhrály firmy z našeho regionu a dokázaly se mezi sebou domluvit.

Děkuji proto firmě J+J REAL s. r. o., Vrchlabí (Josef Junek) a firmě Laušman a Malý s. r. o., Jilemnice za jejich celkový přístup a sounáležitost během stavby.

Děkuji také za kladné reakce z Vaší strany, kterých opravdu nebylo málo. Považuji si všech stejně, jako i vaší podpory během celého kalendářního roku.

Posledně jsem Vám napsal, že závěrečné a konečné fotografie uveřejním v dnešním čísle našeho Zpravodaje, a proto také tak činím.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

V pondělí 2. 9. 2013 tato rekonstrukce skutečně začala. Stavba, několik let zmiňována, ale z dostupnosti financí i několik let odkládána neznámo kam…, navíc stavba, o které se i říkalo, že se již nikdy neuskuteční.

Jelikož se jedná o velkou stavbu, která zamezila provoz po hlavní silnici a tím značně zhoršila pohyb a provoz po ostatních komunikacích, nastala celá řada připomínek především ze strany účastníků silničního provozu, ale i obyvatel přiléhajících nemovitostí.

Vždy se snažím porozumět té druhé straně a až poté nějak reagovat. Rozumím také tomu, že většina neví, na koho se obrátit, proto vznese námitku na nás. Méně pak rozumím tomu, že se najdou stěžovatelé, kteří nepochopí, že i když se stavba děje ve Studenci, tak přesto se děje na cizím majetku a my k tomu nemáme a hlavně mnohdy ani nemůžeme nic říci či udělat, pouze doporučit, na koho se obrátit. Najednou je tu spousta nekončících reakcí, alternativ, „chytrých“ nápadů i rad, na které koukáte, a říkáte si, kdeže to vlastně jste.

Tvrdě tady platí pravidlo, pokud někomu pomůžeme a vyjdeme vstříc, otočí se to z druhé strany na vás. Skutečně ale nejde vyjít vstříc všem.

Musím říci, že měsíc po začátku této stavby se tyto každodenní reakce, stížnosti, (ale i pochvaly) pomalu uklidňují. Informací, kterými jsme ohledně této stavby zahlceni, je opravdu mnoho, reagovat, odpovídat a řešit věci běžné je mnohdy až nereálné.

Vycházíme však z faktu, že pokud by takto rozsáhlá rekonstrukce probíhala někde jinde, podobných připomínek a námětů by jistě také nebylo málo.

Do této doby musím říci, že většina z došlých reakcí musí být s postupným a dodatečným opatřením v rámci této stavby spokojena. Tím myslím především to, že týden po začátku této akce bylo doplněno další dopravní značení, které této situaci ulehčilo a přineslo větší klid, ale opět ne všem, jenom početné většině. Nedokážu však říci, co nás čeká a zda stejná pravidla budou platit i příští rok, stále ale věřím tomu, že po dokončení celé stavby bude většina z nás spokojena a budeme si moci říci, že je to s dobrým pocitem za námi.

Přináším Vám několik fotografií ze stavby, ale přináším také fotografii z kontrolního dne, který probíhá v budově obecního úřadu každých 14 dní, ze které je patrno, kolik složek a institucí má tuto stavbu na starost a naopak nejsme to my, kdo do toho může nějakou velkou měrou zasahovat a určovat pravidla.

K datu 30. 9. 2013 platí to, že se letošní etapa stavby ukončí za odbočkou na Bukovinu. Příští rok by se tedy mělo více odlehčit Studenci, a umožnit tak průjezdnost přes Bukovinu.

Až budete tyto řádky číst, pevně věřím, že budou převládat kladné postoje nad těmi zápornými. Vždy si vzpomenu na reakci manželů Nedomlelových (Studenec čp. 328), kteří, když se potkáme na stavbě, říkají: „Musí se to udělat, aby to bylo lepší.“ Přitom stačí tak málo k pochopení těch druhých. I proto přeji nám všem do dalších dnů hodně trpělivosti, tolerance a pokory vůči ostatním.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky… pokračování

Všichni víte, že v současné době probíhá určitá etapa této stavby a příští rok budou další pokračovat.

Kdo jste byl na třetím zasedání zastupitelstva, tak víte, že není a do této doby nebylo jednoduché říci, v jaké délce bude předjížděcí pruh ve stoupání od Zálesní Lhoty na Studenec.

Hrozilo totiž to, že se tyto pruhy se budou sjíždět uprostřed kopce. Důsledkem byla nekomunikativnost v odkoupení přilehlých pozemků z důvodu nového záboru právě pro tento předjížděcí pruh.

Původní varianta tedy narážela na neprůchodnost, jako tomu bylo například v Královéhradeckém kraji známou osobou paní Havránkovou (dálnice u Hradce Králové). V našem kraji a i na našem katastru se zjistilo, že se vyskytuje podobná osoba. Došlo tedy k náhradnímu řešení v podobě řešení odkoupení pozemků na druhé straně silnice. Bohužel, i zde nebylo dosaženo kladného stanoviska z důvodu požadované příliš vysoké ceny za tento zábor.

Musím říci, že termín vypracování projektové dokumentace a s tím spojených náležitostí neúprosně běžel a muselo se rozhodnout. Na druhou stranu vidina, že za pár let budeme koukat a hlavně slyšet, kdo to kdy takto vyprojektoval a zhotovil, mne nenechávala v klidu. Poslední možnou alternativou bylo oslovit hejtmana Libereckého kraje a lidí resortu dopravy tím pověřených, aby se na skutečnou podobu současné silnice přijeli podívat a pokusili se v tom udělat maximum. Toto místní šetření proběhlo, jelikož opravdu nebylo možné déle čekat, již v pondělí 30. 9. 2013 v podvečerních hodinách.

Následná jednání ohledně této stavby a dalších etap, které nás čekají v roce příštím, se nadále odehrávají v Hradci Králové. Snažíme se do projektu zahrnout vše podstatné, abychom mohli využít případných státních zdrojů a ty naše naopak investovat do jiných záležitostí.

Po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje k datu 4. 10. 2013 mám zprávy, že se to nakonec, především díky pomoci hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, podařilo a silnice bude v původní vyprojektované variantě s předjížděcím pruhem až po vrchol stoupání.

Jiří Ulvr, starosta

Další informace

Převážná část finančních prostředků z rozpočtu obce se v letošním roce soustředí do Zálesní Lhoty. Po největší investici – mateřské škole se v těchto dnech dokončuje nová síť veřejného osvětlení nad postranní ulicí a dále čekáme na stavební povolení, abychom mohli dokončit rovněž novou síť veřejného osvětlení od autobusové zastávky „U Svatých“ směrem na Horní Kalnou.

Jiří Ulvr, starosta

Svatba

V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o jedné svatbě, dnes uvádím s radostí i další.

Ve Studenci byl šťastným dnem pátek 30. srpna 2013 pro manžele Moniku a Jana Štormovy.

Vydařený svatební obřad umocňovalo krásné prostředí, zázemí a spokojenost všech svatebčanů. Přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Jiří Ulvr, starosta

„Pohoštění obecní polévkou“

Na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 7. prosince 2013 na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 29. listopadu 2013. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Komunitní kompostování na Jilemnicku

Po celý rok Vám píšu ohledně tohoto projektu a uvádím vše potřebné tak, aby komplikací bylo co nejméně. Našemu společnému svazku se navíc podařilo uspět i v další dotaci na pořízení další svozové techniky, která by měla snížit vytíženost traktoru. Ten se tak bude moci více soustředit na další operace spojené v zakládání a budování kompostáren.

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo příspěvek (jako každá další členská obec) na dofinancování této dotace. Pro Vás občany to prakticky neznamená nic podstatného. Nadále zůstává, že veškeré financování za spojené operace s tímto kompostováním a umožnění kontejnerů, kam můžete tento odpad zdarma odvést, hradí obec.

V Zálesní Lhotě se tento sběr rozjíždí o něco pomaleji než ve Studenci. Studenecké občany chci tímto poprosit, aby nejdříve plnili jeden kontejner a teprve potom ten druhý. Komplikuje nám to pravidelný svoz a všichni uznáme, že je lepší platit za svoz jednoho plného než dvou do polovic naplněných kontejnerů.

Závěrem chci poděkovat Vám všem za vstřícnost a dodržování daných pravidel. Nechci to zakřiknout, ale ještě se nestalo, aby v kontejnerech bylo něco, co tam být nemá. Poděkování také patří vedení firmy ZETKA Strážník a. s. za umožnění prostorů pro tento sběr v jejich střediscích jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě. Děkuji.

Jiří Ulvr, starosta
KONTEJNERY BIOODPAD
Poslední letošní sběr do kontejnerů se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013.
O začátku nové sezóny (v jarních měsících roku 2014) budete včas informováni. Děkujeme.

Z jednání zastupitelstva obce

Třetí zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2013 se uskutečnilo v pondělí 16. září, zúčastnilo se ho 13 zastupitelů a 9 občanů.

V jednotlivých bodech programu zastupitelé odsouhlasili rozpočtové změny za rok 2013 č. 2, prodej pozemku ve Studenci a smlouvy a žádosti týkající se zřízení věcných břemen, mimo jiné v souvislosti s plánovanou stavbou chodníku od zdravotního střediska směrem na Martinice.

Zastupitelé také schválili bezúročnou půjčku pro Orel Studenec ve výši do 1 073 000 Kč určenou k financování stavebních úprav orlovny, než jim bude na tuto akci vyplacena dotace.

Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí roku 2013 a integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše, kterou připravilo sdružení Krkonoše – svazek měst a obcí a která je k dispozici na jeho internetových stránkách.

V diskusi pan starosta informoval o následujících akcích:

  • Dne 31. srpna byla otevřena zrekonstruovaná, přistavěná a zateplená budova Mateřské školy v Zálesní Lhotě a 2. září v ní byl zahájen provoz.
  • Stavební práce na rekonstrukci silnice Studenec – Horka u Staré Paky začaly 2. září, každých 14 dní se koná na obecním úřadu kontrolní den. Příští rok se bude pokračovat směrem na Vrchlabí. Ve stoupání od Zálesní Lhoty na Studenec se počítá s předjížděcím pruhem, nelze ho ale zrealizovat podle původního plánu kvůli nesouhlasu majitele pozemků s prodejem. Aby předjížděcí pruh nekončil v polovině kopce, bylo navrženo vést ho po druhé straně silnice, za tím účelem proběhnou jednání s majitelem tamních pozemků.
  • Byla vypracována studie cyklotrasy ze Studence na Horka u Staré Paky, následně budou osloveni majitelé dotčených pozemků.
  • O víkendu 13.–15. září byla v Luhačovicích vyhlášena soutěž Vesnice roku 2013, celostátním vítězem se stala obec Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje.

Na dotaz paní Švecové pan starosta odpověděl, že se podmínkami nájmu nové společenské místnosti v Zálesní Lhotě včetně pořádání přednášek bude zabývat příští jednání rady obce. Dále v odpovědi na její návrh na uspořádání zasedání zastupitelstva v Zálesní Lhotě upozornil na to, že by mohly nastat problémy, pokud by bylo potřeba během zasedání nahlédnout do dokumentů uložených na obecním úřadu.

Paní Tůmová měla dotaz na termín připomínkování jízdních řádů, schůzka k němu proběhne příští týden. Dále se ptala na vyvážení kontejnerů a na možnost přidat další sběrné místo, protože místo u hasičárny bývá zavalené odpadem. Pan Boura vysvětlil, že plasty a papír se vyvážejí každých 14 dní, sklo na objednávku. Další místo na kontejnery zatím není vytipováno. Paní Tůmová navrhla místo u bývalé prodejny, ale tento pozemek je soukromý.

Paní Mühlová navrhla natřít dřevěné části autobusových zastávek. Pan Boura odpověděl, že toto bude řešeno v rozpočtu na rok 2014.

Na závěr paní Švecová pozvala všechny přítomné na koncert sester Kosinových, který se bude konat v kostele v Zálesní Lhotě dne 21. září.