Informace z Římskokatolické farnosti Zálesní Lhota

Vydání: Číslo 6/2013

Oprava kostela, poptávky, záměry a nabídky

Vážení spoluobčané,

protože se na mne obracejí lidé věřící i nevěřící, rozhodl jsem se nabídnout souhrnnou informaci o stavu kostela Zálesní Lhota, který naše generace zdědily jako krásný skvost novogotické architektury, který v naší době má svou hodnotu. Jistě, že se jeho obnova a zachování netýká jen věřících lidí, protože vnímám čím dál více, že tato dominanta Zálesní Lhoty slouží opravdu podle možnosti tomu, kdo ji chce a může užívat. Kostely jsou stavby, které byly stavěny proto, aby předaly konkrétní poselství, a to v tomto případě velice přímé. Není to jen „dům křesťanů“, ale i významná architektonická památka, předávající svou podobou poselství nejen minulých generací, ale i nadčasové. Nepřemýšlím tedy v intencích věřící – nevěřící, církev a ostatní společnost, ale komunita našich předků a naše zodpovědnost za zachování kulturního dědictví, které se netýká pouze věřících lidí, chodících na mši. Myslím, že snaha opravit kostel vyjadřuje mimo jiné také víru, že po nás ještě nějaká generace přijde, že budeme mít komu předat to, co jsme obdrželi, že naše společnost je ještě alespoň v přiměřené rovině a intenzitě otevřena tomu, čemu se říká kultura a co také kultura obsahuje.

Kostel v Zálesní Lhotě opravdu architektonicky vyniká, všimněte si prosím jeho monumentality, ale zároveň i střídmosti, jeho majestátnosti situované chladným pískovcem, ale zároveň jistého poetického půvabu, který ze sebe tato stavba vyzařuje pro toho, kdo je schopen udělat si čas a aspoň na chvíli se zastavit.

V této informaci, a to prosím promiňte, nepíši tolik o opravě oken a vitráží, o obnově varhan, o výmalbě, o obnovení elektroinstalace nebo novém osvětlení. Tyto věci mohou přijít na řadu teprve tehdy, až se zabezpečí statika budovy poškozená zvětráváním červeného i jiného použitého pískovce, až se stavba zakryje novou střešní krytinou a udělají opravy nejnutnější včetně výměny uhnilých prvků krovní konstrukce a impregnace tesařských prvků proti dřevokaznému hmyzu. V souvislosti s touto opravou, která je zahrnuta do komplexní nabídky, připravuje naše farnost i obnovu věžních hodin, okenic a návrat zvonů tam, kde byly zcizeny z neoprávněných důvodů a za pohnutých historických okolností. V Zálesní Lhotě nezůstaly po válce ani funkční věžní hodiny, ani se do věže nevrátily zrekvírované zvony.

V současné době se naše farnost obrátila na Obecní úřad ve Studenci s úmyslem zjistit možnosti spolupráce. Fakt je takový, že o obnovu věžních hodin nás žádají spoluobčané z širokého spektra obyvatel, a zdá se mi to logické, neboť věžní hodiny, vedle vizitky obce slouží všem. Možná si řeknete, že pořizovat zvon je zbytečné plýtvání, ale my věřící lidé se na věc díváme s vírou, tedy i s přesvědčením, že zvon je nejen duší kostela, ale i celého místa či obce, chcete-li, a do značné míry provází člověka celým životem poselstvím nadčasovým. Jeho pořízení je něco jako pořízení věci, ke které má člověk rodinný vztah, vztah osobní, vlastenecký, anebo jednoduše vztah víry. Na pořízení zvonu se těžko sežene dotace, nechceme ani po žádném subjektu, aby nám na něj dal. Zvon se pořizuje tím způsobem, že se jeho mecenáši jednoduše zasadí o to, aby byl, protože věří, chcete-li, cítí, že jeho hlas je potřeba, a že jeho prázdné místo volá svým nedostatkem. Proto se investice do zvonu zcela odděluje od pořízení střechy, oprav i jiných věcí. Zvon je možné darovat, zvon je možné adoptovat, a je to správné, protože poselství zvonu je víc než poselství peněz, které stojí. Nabízím tedy široké veřejnosti komplexní souhrn oprav a záměrů s kostelem Zálesní Lhota. Na závěr mi dovolte poděkovat jménem farnosti Zálesní Lhota Obecnímu úřadu Studenec za angažovanost při opravě pískovcové obvodové zdi na hřbitově v Zálesní Lhotě. Svůj záměr chápu jako aktivitu ve prospěch všech. Nakonec chci oznámit, že jsme spolu s paní Adolfovou ze Zálesní Lhoty připravili pro návštěvníky lhoteckého kostela podrobnou osvětovou nástěnku, která bude na všechny, kdo kostel navštíví, čekat. Nezbývá než popřát budoucím generacím, aby od nás převzaly kulturní dědictví, obdržené od našich předků, a aby ho převzaly v pořádku.

za farnost Mgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce farnosti

Kostel Zálesní Lhota – plány oprav

1. Střešní krytina

Započato s rozpočtem na opravu již v roce 2006. První nabídku poskytla firma Megas, která navrhla střešní krytinu v měděném plechu a její cenový propočet činil 3 500 000 Kč.

Vzhledem k povětrnostním vlivům a umístění stavby kostela se ani neuvažovalo o eternitové krytině, která je na kostele doposud.

V roce 2012 byl vypracován nový návrh na zhotovení střešní krytiny v provedení lehkého hliníkového plechu s vyčíslením na 1 700 000 Kč bez DPH.

Návrh se jevil jako přijatelný. Na tuto investici je třeba ještě sehnat finanční prostředky.

2. Výměna trámů

V roce 2013 byly předběžně odhadnuty investice na výměnu uhnilých prvků trámoví a krovů s celkovým odhadem 96 462 Kč bez DPH.

3. Ošetření krovů proti dřevokaznému hmyzu

Rozpočet na tuto část byl navržen zároveň s výměnou trámů a činí 211 720 Kč bez DPH.

4. Výměna skleněných a uhnilých výplní okenic a oken zvonového pole za dřevěné žaluzie

Odhad byl proveden truhlářskou firmou z místního okolí na 102 000 Kč, z čeho cena za materiál byla odhadnuta na 14 000 Kč, obojí bez DPH.

Zálesní Lhota – sanace věže = revitalizace

První průzkumy možností byly provedeny již v roce 2004.

V r. 2004 proběhla prohlídka první zvonařské firmy a návrh tří zvonů, pro které po druhé světové válce zůstaly prázdné zvonové stolice. První odhad provedla pasovská firma PERNER jejím zástupcem Dr. Kloubem.

Obnova okenic zvonového pole

Ze začátku tohoto roku byl podniknut průzkum opravy okenic a uzavření prostoru věžního zvonového pole, což obnáší v podstatě výrobu nových okenic a žaluzií, které zamezí vsakování dešťové vody skrz dosavadní uhnilé části provizorního zakrytí oken zvonového pole.

Nabídku poskytla firma Truhlářství Horáček-Exner Martinice a odhady se pohybují v následujících výších: 88 000 Kč práce, 14 000 Kč materiál.

Obnova věžních hodin

Jedná se o záměr v podstatě obnovit věžní hodiny, které jsou nefunkční od roku 1945.

V červenci 2013 byla oslovena firma Valla Vyškov, specialisté na obnovu věžních hodin. Navrhla v podstatě zcela nový stroj, starý je nepoužitelný. Cena nabídky a předběžného rozpočtu na hodiny se odhaduje na 283 000 Kč.

Ve stejném roce je oslovena polská firma Rduch z Krakowa a její zástupci přijíždějí do Zálesní Lhoty v srpnu. Její nabídka na věžní hodiny činí 16 300 zl bez 23% DPH v PL. To v přepočtu činí 105 950 Kč bez DPH a 130 318,50 Kč vč. DPH.

Firma impuls Ostrava nabízí nerezový ciferník věžních hodin na všechny čtyři strany s cenovou nabídkou 286 932 Kč vč. DPH.

Bude tedy na Římskokatolické farnosti Zálesní Lhota, aby porovnala všechny tři cenové nabídky, jejich přednosti i mínusy a rozhodla se pro jednu z nich.

P. Mgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce farnosti

Zvony Zálesní Lhota

První pokusy rozpočtů na zvony do kostela Zálesní Lhota proběhly již v roce 2005. Provedla je zvonařská firma PERNER z Pasova, zastoupená v Českých Budějovicích, a zjistila, že všechny tři zvonové stolice jsou v pořádku a v provozuschopném stavu.

1. Nabídka firmy PERNER

Osadit zvonové pole třemi zvony laděnými za sebou v tónech:

v ceně cca (vše bez DPH)
c2201 000 Kč
dis2187 kg181 088,20 Kč
f2130 kg151 781 Kč

Pro vysokou cenu bylo od nabídky dnes již neprovozní firmy upuštěno.

V roce 2013 daly nabídku dvě zvonařské firmy:

2. Firma RDUCH z polského Przemyślu s návrhem:

cis2260 kg22 784 Zl = 169 547 Kč
dis2190 kg16 971 Zl = 126 289,69 Kč
g290 kg8 281 Zl = 61 623 Kč
h250 kg4 795 Zl = 35 682 Kč

V Polsku se platí DPH 23 %.

3. Firma IMPULS z Ostravy

Ceny vč. DPH 21 %, platné cca do jara:

cis2 (sv. Gabriel)170 kg151 558 Kč
dis2 (sv. Michael)120 kg114 042 Kč
g2 (sv. Rafael)60 kg78 991 Kč
h2 (sv. Pius X.)31 kg60 905 Kč

Toto zvonařství nabízí sponzorům odlití jména na zvon, který adoptují, mosaznou pamětní tabulku a malý mosazný pamětní zvoneček s pamětními údaji. Je tedy možnost jednotlivé zvony finančně adoptovat, např. jako památka na předky apod., neboť jejich hodnota je trvalá a jaksi v jiné kategorii než pouze finanční. Jejich doplněním se symbolicky zacelí jeden ze šrámů druhé světové války.

sestavil P. ThMgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce

Informace o vánočních bohoslužbách budou umístěny na stránkách farnost.studenec.cz a vikariatjilemnice.cz a pochopitelně na vývěskách všech kostelů.