Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 1/2014

Zhodnocení roku 2013

Každoročně Vám přináším na tomto místě – v prvním čísle našeho Zpravodaje – poohlédnutí se za rokem předešlým.

Tady jsou ty nejpodstatnější, především radostné záležitosti, které nás v loňském roce z mého pohledu provázely:

Přístavba, stavební úpravy a snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Zálesní Lhotě vč. instalace tepelného čerpadla

Toto je oficiální název největší stavební akce v loňském roce, která probíhala od dubna do srpna a znamenala i největší investici tohoto roku. Z důvodu čerpání dvou dotací byla rozdělena na dvě zakázky. Díky vstřícnosti a sounáležitosti všech subjektů jsme tuto stavbu mohli slavnostně otevřít 31. srpna 2013 za účasti významných hostí, tak i velké účasti Vás všech.

Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu

Druhou významnou stavbou byla realizace této dřevostavby, která obohatila a doplnila tvořící se centrální část obce.

Opravy obecních cest

Jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě se opravily další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem.

Oprava hřbitovní zdi

V Zálesní Lhotě proběhla rekonstrukce třetí etapy hřbitovní zdi. Svým rozsahem se jednalo v porovnání s předešlými opravami o nejnáročnější část.

Změna Územního plánu Studenec č. 1

Po celý loňský rok probíhaly připomínky ze strany dotčených subjektů k této změně. V první polovině letošního roku by mělo dojít k její schválené podobě.

Nový úsek veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě č. 1

Nové veřejné osvětlení v délce téměř 500 metrů se podařilo zrealizovat na výše položené komunikaci (souběžné s postranní ulicí), od rodinného domu manželů Plívových po rodinný dům manželů Blažejových.

Naučná stezka – 3. etapa

V loňském roce jsme začali s budováním třetí – závěrečné etapy této naučné stezky.

V roce letošním by mohlo dojít alespoň z určité části (záleží na finančních možnostech) k její finální podobě.

Kompostování

Společně s dalšími obcemi „Jilemnicka – svazku obcí“ jsme rozjeli projekt sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Nikdo z nás nečekal, s jakým kladným a velkým zájmem se tato nabídka setká právě z Vaší strany.

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

Tato stavba v podzimních měsících ovlivnila velkou část obyvatel a stejný průběh lze očekávat v první polovině letošního roku. Poté se stavba bude postupně přesunovat směrem na Vrchlabí a stejné, či podobné reakce budeme jistě zaznamenávat v jiných částech naší obce. Z pohledu, o jak nákladnou investici se jedná, (která musí na určitou dobu někoho omezit) je přirozené, že přijdou názory kladné, ale i záporné. Z pohledu celkového však musím konstatovat, že po dlouhých sedmi letech čekání a hledání zdrojů financování zde konečně probíhá stavba, kterou si přál snad každý z nás. Za podstatné teď považuji především to, aby se podařily najít finanční zdroje i na komunikace III. tříd, které budou opět zasaženy nadměrným provozem z důvodu objízdných tras, a neskončilo to tak, že budeme mít krásnou hlavní silnici a ostatní budou v neúnosném stavu.

Pro zajímavost: z nedostatku financí budou letos na Libereckém kraji realizovány nové silnice pouze u nás a na Frýdlantsku z důvodu oprav po povodních z roku 2010.

Poplatek za odpady

Pro mnohé možná nepodstatná věc do té doby, než má dojít k placení. Obec mohla podle nového zákona zvýšit poplatek za odpady, jelikož se zvyšují náklady všech subjektů, na kterých jsme závislí, a tento poplatek upravují všechny obce.

Ta naše se rozhodla cenu udržet na současné hodnotě 500 Kč a dofinancovat tak ztrátu ze svého rozpočtu.

Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 730 Kč!

Nový úsek veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě č. 2

V tomto byl pro nás rok 2013 neúspěšný, jelikož jsme přes, již zmíněný nesouhlas jednoho občana, museli vše přepracovat a zvolit jinou variantu, která se komplikovala zásahem do jiného katastrálního území ležícího navíc v Královéhradeckém kraji. V tomto čase však již díky příznivému zimnímu počasí tyto práce započaly.

Takový byl tedy rok 2013. Jaký bude ten letošní, ukáže teprve čas nadcházejících dvanácti měsíců.

Jiří Ulvr, starosta

První prosincová sobota byla ve znamení šestého ročníku „Pohoštění obecní polévkou“, který byl výjimečný v tom, že se poprvé konal na nově vybudovaném amfiteátru v areálu u základní a mateřské školy. Počasí nám v podobě silného nárazového větru zrovna moc nepřálo, ale určitě je dobře, že přírodu (jako jednu z mála) nedokážeme v tomto stále se měnícím světě nějak ovlivňovat. Z fotografií je však poznat Váš zájem přijít, naladit se předvánoční atmosférou, něco dobrého ochutnat a především se setkat s lidmi, které jsme třeba dlouhou dobu neviděli.

Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli, a také děkuji všem z Vás, kteří dokázali pochválit a kladně ohodnotit tuto obecní záležitost.

Na Vaše dotazy odpovídám, že podle předběžných informací by měl příští ročník proběhnout v sobotu 6. prosince 2014.

Jiří Ulvr, starosta

Další informace

V současné době se pracuje na přípravě cyklotrasy, která by měla propojit obce Studenec a Horka u Staré Paky. Je vypracována studie, díky které oslovujeme majitele dotčených pozemků. Jen pro zajímavost: na katastrálním území Horka u Staré Paky je trasa již známa a jedná se o 6 pozemků (z toho polovina je ve vlastnictví obce), na straně naší obce jsou navrženy tři varianty, které by připadaly v úvahu, jak napojit postranní ulici s touto cyklotrasou, a vyhnout se tak frekventované hlavní silnici. Na našem území se však jedná až o 51 pozemků a z tohoto důvodu nedokážu odhadnout, jakou časovou náročnost zaberou daná vyjádření od majitelů těchto nemovitostí.

Jiří Ulvr, starosta

Anketa

V nadcházejícím čase se k Vám do poštovních schránek dostane dotazník, který Vás osloví dotazy týkajícími se budovy bývalé Mateřské školy ve Studenci čp. 5 (dnes již pouze pečovatelského domu). Budete mít možnost vyjádřit se a přispět tak třeba k realizaci něčeho, co by bylo v naší obci prospěšné a potřebné. Chceme tak rozhodovat společně s Vámi a slyšet vaše názory, ze kterých může třeba vyjít něco, co si nedovedeme v současné době představit. Samozřejmě by se mělo jednat o stavbu, která přinese efektivnost. Podobným způsobem proběhla i anketa v Zálesní Lhotě ještě před stavbou dnes již zrekonstruované budovy sloužící převážně mateřské škole.

Již předem děkuji za Vaše názory a nápady.

Jiří Ulvr, starosta

Obec Studenec v roce 2013 realizovala v rámci celkové rekonstrukce a přístavby MŠ v Zálesní Lhotě i projekt, který byl součástí této investiční akce s názvem „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do MŠ v Zálesní Lhotě“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s trojskly, zatepleny obvodové zdi a střecha objektu a instalováno tepelné čerpadlo typu vzduch/voda. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,18 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP přislíbena částka ve výši 875 tis. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 49 tis. Kč. Částky by měly být proplaceny v roce 2014. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 125 GJ, což odpovídá roční úspoře 40 tun CO2.

Placení poplatku ze psů na rok 2014

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2014. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

 • za prvního psa 200 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Družstvo žáků Základní školy Studenec se zúčastnilo natáčení soutěžního pořadu „Bludiště“ v České televizi v Ostravě.

Jejich úspěšné vystupování můžete poprvé zhlédnout v sobotu 19. dubna 2014 na dětské stanici Déčko (ČT :D).


Charitní šatník bude opět otevřen od 13. 3. 2014 do 26. 6. 2014,

vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.

Děkujeme všem, kteří pomohli potřebným v loňském roce, hlavně při povodňové sbírce.

Připojuji velké poděkování všem dobrovolníkům, kteří obětují svůj volný čas této činnosti.

Jitka Kadlecová

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 25. dubna 2014 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
 2. adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
 3. přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
 4. účel, na který má být půjčka poskytnuta
 5. předpokládaná lhůta dokončení stavby
 6. požadovaná výše půjčky
 7. doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č.Název (účel)ÚrokHorní hranice půjčky na jeden dům
01Rozšíření stávající byt. jednotky3 %200 tis.
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %180 tis.
03Obnova fasády3 %50 tis.
04Zateplení obvodového pláště domu3 %100 tis.
05Izolace domu proti vlhkosti3 %50 tis.
06Rekonstrukce střechy3 %150 tis.
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku
s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %60 tis.
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %50 tis.
09Výměna oken3 %100 tis.
10Rekonstrukce vytápění domu3 %50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 19. dubna 2014

StudenecZálesní Lhota
u Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 25. do 27. dubna 2014

Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Z jednání zastupitelstva obce

Čtvrté a poslední zasedání Zastupitelstva obce Studenec v loňském roce se uskutečnilo 16. prosince 2013 za účasti 14 zastupitelů a 5 občanů.

V prvním bodě programu seznámil Ing. Boura zastupitele s příjmy z poplatků a s výdaji na odvoz a uložení komunálního, tříděného, nebezpečného odpadu a kontejnerů. Zastupitelé pak schválili, že zůstane v platnosti obecně závazná vyhláška č. 1/2012, která stanovuje poplatek za odpady na rok ve výši 500 Kč na osobu.

Byla schválena smlouva na zajištění dopravní obslužnosti, podle které obec v roce 2014 zaplatí 167 670 Kč (90 Kč na obyvatele), dále rozpočtové změny za rok 2013 č. 3 a rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2014. Rada obce byla pověřena ke schválení rozpočtových změn, zejména při obdržení dotací a dokončení rozpracovaných akcí do konce roku 2013.

PaedDr. P. Junek seznámil přítomné s výroční zprávou ZŠ, která je k nahlédnutí na OÚ. Tato zpráva obsahuje jednak hospodaření školy, dále výsledky ve výuce, práci zájmových kroužků a sportovní činnost. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, ZŠ má slušné výsledky, co se týče vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i ve sportovní činnosti.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru. Finanční výbor provedl v roce 2013 sedm kontrol, kontrolní výbor dvě kontroly. Nebyly zjištěny žádné závady.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:

 • Rekonstrukce silnice bude pokračovat na jaře směrem na Horka, kde jsou již nyní nové propustky. Ukončení těchto prací je plánováno do 30. června 2014. Objízdné trasy budou jako v roce 2013, navíc se bude využívat silnice přes Bukovinu. Od kostela směrem na Dolní Brannou se oprava připravuje v šesti etapách, začátek prací se předpokládá nejdříve v létě 2014.
 • Ve dvou bytech na zdravotním středisku byla vyměněna okna, která byla v havarijním stavu. Je na zvážení, zda měnit všechna okna postupně, či řešit objekt celkově včetně zateplení. Dotace na zateplení byly dosud podmíněny výměnou zdroje vytápění, což by znamenalo daleko větší zásah do budovy.
 • Nabízí se otázka využití budovy bývalé Mateřské školy ve Studenci, jednou z možností je přestavět ji na pouze pečovatelský dům se sociálním zařízením v každém bytě. Další varianty by mohly přinést odpovědi občanů na rozeslanou anketu.
 • Byl připraven návrh nájemní smlouvy s občanským sdružením Stará škola o využívání budovy staré školy v Zálesní Lhotě. Sdružení bude část budovy využívat do konce roku 2014 za symbolické nájemné a náklady na energie a vodné.

Pan Václav Urban pochválil Obecní polévku, ale zaznamenal třenice mezi obcí a hasiči ohledně stánku s občerstvením. Pan starosta odpověděl, že občerstvení na prvních třech ročnících zajišťoval Jan Horáček a zisk byl kompenzován v ceně za technickou pomoc a ohňostroj. Občerstvení v dalších dvou ročnících zajišťovali hasiči, zisk byl kompenzován výpomocí se stavěním a úklidem pódia a stánků. Při letošním ročníku se již pódium nestavělo a rada obce rozhodla, že hlavní stánek s občerstvením bude za poplatek 2 000 Kč i přesto, že obec měla nabídku za 3 000 Kč. Hasiči na platbu poplatku za stánek nepřistoupili, občerstvení proto připravil Marián Marek.

Na dotaz pana Krůfy, zda se něco neudělá s amfiteátrem proti větru, pan starosta odpověděl, že se problém řeší, stromy tam však podle stanoviska Odboru životního prostředí v Jilemnici není možné vysázet.

Pan František Tauchman se ptal, zda se neplánuje v souvislosti s opravami silnice vybudovat kruhový objezd Na Špici a u Řeznictví Nosek a umístit místo radarů semafory, které rychle jedoucí auta zastaví. Pan starosta odpověděl, že u řeznictví se křižovatka řešit zatím nebude kvůli nesouhlasu majitelů přilehlých pozemků. Kruhový objezd na Špici se také nebude realizovat, tam jsou dotčené pozemky problematické z důvodu vypořádání dědictví a zástavy u banky. Je však nutné přípravu těchto staveb zahájit, protože ministerstvo financí přislíbilo čerpání financí na tyto stavby pouze do roku 2015. O semaforech se bude jednat 18. prosince v Hradci Králové.

Na závěr pan starosta poděkoval zastupitelům za práci odvedenou v tomto roce a všem přítomným popřál klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.

Změny u daně z nemovitostí – jak se nás dotknou?

Některé změny daň sníží, jiné zvýší.

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední.

Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo osoby poplatníka je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.

U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů dojde fakticky ke snížení daně z těchto staveb.

Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená snížení stávající výše daně z pozemků.

Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební.

Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inženýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu a podíl na pozemku).

Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond, stavebník oprávněný z práva stavby a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce).

Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od 1. ledna 2014.

V Praze dne 26. listopadu 2013
Ing. Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Daň z nemovitých věcí v roce 2014

Informace o změnách od 1. 1. 2014

Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“). Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.

U některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. I tito poplatníci však mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014, a to i tehdy, dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti.

1. Změny ovlivňující výši daně, u nichž má poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014:

Snížení daňové povinnosti:

 • Stavby vleček jsou od 1. 1. 2014 předmětem daně z pozemků jako zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání, nikoli předmětem daně ze staveb.
 • Některé stavby nejsou od 1. 1. 2014 předmětem daně ze staveb a jednotek, neboť nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze zákona. Jedná se např. o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.
 • Za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně u staveb užívaných k podnikání se již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby. U některých staveb pro podnikání tak dochází ke snížení počtu podlaží.

Zvýšení daňové povinnosti:

 • Pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami, osvobozenými od daně ze staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona budou od 1. 1. 2014 (na rozdíl od stávající právní úpravy) po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Jedná se o pozemky určené k zastavění stavbami, které doposud nebyly předmětem daně ze staveb, jako jsou stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, nebo stavby pro veřejnou dopravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné daní z nemovitých věcí, tj. budovy nebo vybrané inženýrské stavby. Nebude-li takováto stavba dokončena v roce 2013, poplatník je povinen uvedenou změnu zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014.
 • Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky subjekt, který není vlastníkem žádné z jednotek, je tento pozemek předmětem daně z pozemků a poplatníkem daně je vlastník pozemku bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Tento poplatník je povinen na zdaňovací období 2014 podat daňové přiznání. Výjimkou je případ, kdy je tento pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně osvobozen a není povinnost toto osvobození uplatnit v daňovém přiznání.

Změna osoby poplatníka:

 • Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně za nemovité věci, tvořící jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, jsou od 1.1.2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání na rok 2014.

Poplatníkem daně je tedy nově:

 • podílový fond,
 • fond obhospodařovaný penzijní společností,

samozřejmě pouze za nemovité věci, tvořící jmění těchto fondů. Za nemovité věci, které jsou ve vlastnictví investičních či penzijních společností, které fondy obhospodařují, jsou poplatníky nadále tyto společnosti.

2. Změny ovlivňující výši daně, u nichž nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání za rok 2014:

 • Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň nepatrně zvýší. Stane se tak v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22 při stanovení upravené podlahové plochy pro základ daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího existenci tohoto společného pozemku, který již nebude předmětem daně z pozemků. Přepočet daně provede správce daně automatizovanou konverzí, daň vyměří z moci úřední a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem. Nedojde-li tedy u poplatníka k jiným změnám, nevzniká mu povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 za již dříve přiznané jednotky.
 • Poplatníkem se stává také (rozšíření okruhu poplatníků v souladu s novým občanským zákoníkem):
  • pachtýř,
  • stavebník u pozemků zatížených právem stavby (tj. ten, v jehož prospěch bylo právo stavby zřízeno),
  • svěřenský fond,
 • ale protože takový subjekt nebude existovat 1. 1. 2014, bude existence takového subjektu ovlivňovat daňovou povinnost nejdříve na zdaňovací období 2015.

 • Změna režimu v případě nezvolení společného zástupce u nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví – správce daně vyměří spoluvlastníkům daň za jejich spoluvlastnické podíly z moci úřední.

3. Změny formální, bez dopadu na výši daně, které vyplývají z nových pojmů občanského zákoníku:

 • změna názvu daně na daň z nemovitých věcí, která se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek
 • změny názvů předmětů daně ze staveb a jednotek:
  • zdanitelná stavba, tj. budova nebo vybraná inženýrská stavba,
  • jednotka (v daňovém přiznání se uvádí jako byt nebo nebytové jednotky členěné podle využití)
 • změny označení a logického uspořádání některých právních důvodů osvobození, zpravidla bez dopadu na trvající, již dříve poskytnutá osvobození.

4. Změna režimu v případech úmrtí poplatníka ve lhůtě pro podání daňového přiznání:

 • daňové přiznání za zemřelého, byl-li povinen jej podat a tuto povinnost nesplnil, podává osoba spravující pozůstalost.