Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 2/2014

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

1. 4. 2014 se začalo s pokračováním oprav této komunikace směrem na Horka u Staré Paky. Touto stavbou dojde nejenom k odfrézování stávajícího povrchu, ale i ke kompletní rekonstrukci spodních vrstev této komunikace, narovnání vozovky (v místech, kde jsou největší „vlny“) a také vybudování nových propustků, křižujících tuto komunikaci. Uzavírka tohoto úseku je v termínu do 30. 6. 2014.

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje probíhá výběrové řízení na zhotovitele úseku: Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná. Tato stavba je rozdělena na šest etap a v polovině měsíce května bychom měli znát, kdo podal nejnižší nabídku. Následovat budou lhůty a termíny dle zákona o veřejných zakázkách, a pokud se nikdo neodvolá a nepodá námitku, tak do poloviny měsíce července může být podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Nejbližší zahájení lze očekávat začátkem měsíce srpna. Podstatné je to, že Studenec nebude uzavřen kompletně najednou, ale po částech – etapách!

Předběžně uvádím úseky, jak jsou navrženy v projektové dokumentaci (konečná podoba se bude ladit se zhotovitelem stavby):

1. etapa: Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna)

2. etapa: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek)

3. etapa: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice)

4. etapa: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce)

5. etapa: Studenec (konec obce) – Zálesní Lhota (křižovatka)

6. etapa: Zálesní Lhota (křižovatka) – hranice Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Již teď víme, že letos musí být kompletně dokončeny první tři etapy – tedy po křižovatku „Na Špici“.

Naše obec tak bude s menší přestávkou omezena stavbou, která potrvá celý rok. Jedná se o zásadní rekonstrukci, která zde ještě nikdy neprobíhala, a dovolím si říci, že v takovémto rozsahu už ani nikdy probíhat nebude.

Děkuji Vám za vaši sounáležitost, vstřícnost a pochopení během probíhající rekonstrukce této komunikace.

Jiří Ulvr, starosta

Seminář Vesnice roku 2014

V polovině třetího měsíce letošního roku, (konkrétně 12. 3. 2014) proběhl ve školících prostorách penzionu Trautenberk seminář letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Naše obec byla oslovena jako jedna ze tří obcí v České republice (Studenec, Liberecký kraj, Jeseník nad Odrou, Moravskoslezský kraj, Tvarožná Lhota, Jihomoravský kraj) k uskutečnění tohoto školení. Kladně hodnocený den ze strany účastníků byl zakončen prohlídkou naší obce. Jednalo se tak o další zviditelnění naší obce a dle slov účastníků  i potvrzení toho, že jsme byli právem v této soutěži úspěšní po několik let a po zásluze i celkovými vítězi.

Tímto děkuji za pomoc s odpolední prohlídkou řediteli Základní školy a Mateřské školy Studenec panu PaedDr. Petru Junkovi.

Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2014

Poplatek je splatný do 30. 6. 2014 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní symbol.

Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu.

Pozor!!!

Používejte na tříděný odpad pouze pytle k tomu určené (k dostání zdarma na OÚ, v některých obchodech a u Gottwaldů v Zálesní Lhotě).

Svozová firma odváží pouze označené pytle na tříděný odpad. Neoznačené pytle zůstávají na sběrných místech a obec je musí svážet do kontejnerů.

OÚ Studenec

Petice za záchranu pošt

Děkuji všem, kteří připojili svůj podpis pod petici Za záchranu pošt na venkově, kterou pořádalo Sdružení místních samospráv ČR (Studenec je členem). Blesková petiční akce (trvala pouze omezený počet dnů a byla umístěna na místní poštovní pobočce, včetně OÚ) přinesla téměř 200 podpisů, což není vůbec málo. I díky nim shromáždilo Sdružení místních samospráv více než 110 tisíc podpisů, které slouží jako podklad pro vyjednávání s vládou.

Nový pan ministr vnitra Chovanec, zdá se, zaujímá k venkovským poštám výrazně vstřícnější postoj, než jak jsme tomu byli svědky u jeho předchůdců. Kéž mu to vydrží a pošta zůstane dostupnou veřejnou službou pro venkov.

A další uklidnění na závěr: Studenec by naštěstí ani při případném rušení menší části pošt nemusel být „první na řadě“, protože splňuje některé podmínky pro zachování kamenné poštovní pobočky (sice nemáme 2500 obyvatel ani stavební úřad, ale zato disponujeme dvoustupňovou základní školou).

Jiří Ulvr, starosta

Obec Studenec, jako partner závodu, si Vás dovoluje pozvat na 7. ročník soutěže historických vozidel „O pohár starosty obce Studenec“.

Studenecké míle

dovolujeme si Vás pozvat na soutěž historických vozidel a velocipedů,
která se uskuteční v Podkrkonoší v obci Studenec v sobotu 31. 5. 2014
Podrobné informace naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz
nebo dotazem na mail: studeneckemile@seznam.cz
Těšíme se na Vaši účast!

Jindřich Synek, Tomáš Chrtek

Z jednání zastupitelstva obce

První zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2014 se uskutečnilo 17. března za účasti 13 zastupitelů a 6 občanů.

Na rok 2014 zůstává cena vodného ve výši 20 Kč/m3 a stočného také na 20 Kč/m3. Stočné 20 Kč/m3 budou platit nájemníci obecních bytů, občané napojení na zkolaudované obecní směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m3.

Schválen byl rozpočet na rok 2013 (uvedený níže) a rozpočtový výhled na roky 2015–2016, v němž činí pro rok 2015 příjmy 21,22 mil. Kč a výdaje 21,32 mil. Kč, pro rok 2016 se jedná o příjmy 21,53 mil. Kč a výdaje 21,63 mil. Kč.

Podle návrhu finančního výboru byl rozdělen celkový příspěvek 500 tis. Kč místním sportovním organizacím: Sportovní klub Studenec obdrží 157,1 tis. Kč, Školní sportovní klub Studenec 86 tis. Kč, Sokol Studenec 79 tis. Kč, Orel Studenec 76,5 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 30,1 tis. Kč, SDH Studenec 30 tis. Kč, Tenisový klub Studenec 24,8 tis. Kč, Sport future 12,9 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 3600 Kč.

Zastupitelé odsouhlasili hospodářský výsledek základní školy, který byl v roce 2013 vůči odboru školství krajského úřadu vyrovnaný a vůči obci Studenec činil přibližně 151 tis. Kč. Z nich bude asi 20 % převedeno do fondu odměn a zbytek do rezervního fondu.

Schváleno bylo také uspořádání ankety, ve které by se občané vyjádřili k tomu, co dále s budovou bývalé mateřské školy (dnes pouze pečovatelského domu), která bude probíhat do konce dubna.

Dále byly projednány následující body programu:

  • zařazení správního území obce Studenec do území působnosti dotčené MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. na období 2014–2020,
  • prodeje pozemků,
  • smlouvy týkající se věcných břemen,
  • odměny a příplatky neuvolněných členům zastupitelstva,
  • vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2013.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:

  • V Pensionu Trautenberk proběhl 12. března seminář soutěže Vesnice roku 2014. Jeho cílem bylo představit tuto soutěž obcím, které se do ní chtějí letos přihlásit, diskutovalo se také o uplynulých ročnících a na závěr se uskutečnila exkurze po Studenci.
  • Byl zadán energetický audit na celý objekt zdravotního střediska z důvodu jeho zateplení, které se plánuje do budoucna.
  • V letošním roce se předpokládá oprava mostu v Zálesní Lhotě u Kynčlů, kde bude postaveno provizorní přemostění. Obyvatelé z dolní části obce, doprava a zásobování tak nebudou muset toto místo objíždět přes Horní Kalnou.
  • Probíhá stavba prodloužení sítě veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě směrem na Nový Svět.

Pan Martin Hamáček obdržel na dotaz týkající se stoupacího pruhu od Zálesní Lhoty odpověď, že v zadávací dokumentaci se počítá s jeho budováním za provozu, ale záleží také na možnostech firmy, která zatím není známa.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2014

Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtuRozpočet 2013Skutečnost 2013Rozpočet 2014
Daňové příjmy14 638 00018 104 00018 095 000
Poplatky2 739 0002 779 0003 880 000
Prodej – voda, lesy, knihy2 182 0002 215 0002 723 000
Ostatní činnost místní správy2 343 0001 884 0002 364 000
Dotace, mimorozpočtové prostředky457 9601 617 360404 330
Příjmy celkem22 359 96026 599 36027 466 330
Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtuRozpočet 2013Skutečnost 2013Rozpočet 2014
Lesy93 000103 000274 000
Komunikace (silnice)1 245 0001 524 0001 243 000
Ostatní záležitosti pozem. komunikací550 000210 0001 600 000
Doprava168 120168 120167 670
Pitná voda2 020 0001 603 0001 634 000
Odvádění a čištění odpadních vod152 00042 000129 000
MŠ Studenec354 000304 000500 000
MŠ Zálesní Lhota3 886 42613 498 0001 180 000
Základní škola Studenec4 130 0004 241 0002 800 000
Knihovny23 50025 00023 500
Kulturní zařízení – býv. škola Zál. Lhota85 00092 00030 000
Kultura201 500198 000210 000
Obnova místních kulturních památek0095 000
Tělovýchovná činnost400 000400 000500 000
Využití volného času mládeže20 00025 00025 000
Zájmová činnost – Klub důchodců24 00019 00024 000
Ambulantní péče169 000265 000211 000
Bytové hospodářství12 00072 00011 000
Veřejné osvětlení822 000746 000978 000
Pohřebnictví10 500405 00010 500
Územní plánování100 00061 00039 000
Územní rozvoj a komunální služby129 0001 190 00099 000
Záležitosti bydlení a územní rozvoj400 000200 000300 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů57 00046 00052 000
Sběr a svoz komunálních odpadů1 475 0001 550 0002 050 000
Kompostování0105 000136 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň241 000238 0001 010 000
Pečovatelská služba213 500395 500268 500
Ochrana obyvatelstva001 000
Požární ochrana Zálesní Lhota20 00020 00032 000
Požární ochrana Studenec231 500268 000247 800
Zastupitelstva obcí1 036 0001 202 0001 559 250
Volby do Evropského parlamentu000
Volby do zastupitelstev obcí000
Činnost místní správy3 579 2003 031 4003 225 750
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací12 0007 00010 000
Pojištění funkčně nespecifikované100 000103 000110 000
Finanční operace35 00035 00035 000
Ostatní finanční operace320 000592 000350 000
Finanční vypořádání minulých let71471410 406
Výdaje celkem22 315 96032 984 73421 181 376
Financování0−6 284 954