Z činnosti Jilemnicka – svazku obcí v roce 2013

Vydání: Číslo 4/2014

Leden začal pro členy Jilemnicka – svazku obcí přípravou společného setkání s novým hejtmanem Libereckého kraje. Toto setkání proběhlo na konci měsíce na Městském úřadu v Jilemnici za účasti zástupců obcí mikroregionu Jilemnicko. V průběhu ledna dále probíhaly práce na přípravě projektové žádosti pro Obec Vítkovice do výzvy MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. na pořízení dvou nůžkových stanů o rozměrech 4 × 8 metrů. Jilemnicko – svazek obcí bylo projektovým partnerem a podílelo se na realizaci personálně i finančně. Započaty byly také práce na realizaci projektu ve spolupráci s Městem Jilemnice, který byl zaměřen na integraci krizového řízení a prevence na česko-polské hranici. Žádost o dotaci byla podpořena z FMP ERN Nisa a realizace byla rozložena do první poloviny roku 2013 ve spolupráci s Jelení Horou. Na konci měsíce proběhla pracovní cesta do Kynžvartu, kde byla uskutečněna exkurze u majitele kompostovací techniky, která je obdobná technice pořizované v rámci projektu Komunitní kompostování na Jilemnicku. Dále zde proběhlo pracovní setkání se zástupci Zera Náměšť nad Oslavou a domluveno bylo také předložení žádosti na pořízení nové techniky v rámci zrychlených výzev OPŽP v jarních měsících. Na základě zjištěných poznatků uskutečnila Rada Svazku prohlídku u dalších třech provozovatelů techniky a následně předložila dodavateli požadavky na preventivní odstranění některých chyb z hlediska provozu techniky a její obsluhy.

V měsíci únoru proběhla platba z ERN Nisa na ukončený projekt Rozvoj a propagace pohraničí ve spolupráci česko-polských obcí. V březnu se pak manažerka Svazku spolu s pracovnicí Městského úřadu Jilemnice účastnila konference k tématu bioodpadu v Liberci.

Duben byl z hlediska množství aktivit velmi náročný. Liberecký kraj vypsal výzvu na dotaci z Programu obnovy venkova, a proto byla připravena žádost na projekt Rozvojové aktivity Jilemnicka. Proběhlo zahájení realizační části projektů OPŽP. Byla předána staveniště, kde vzniknou v následujících měsících kompostovací plochy. Stavební dozor vykonával Ing. Tůma Marek z Jilemnice. Na začátku měsíce byl zrealizován další ročník akce Den učitelů, kterého se účastnili pedagogové ze základních, středních a mateřských škol Jilemnicka. Vypsána také byla zrychlená výzva OPŽP na projekty zaměřené na likvidaci odpadů. Jilemnicko – svazek obcí ve spolupráci se Zerou Náměšť nad Oslavou předložili žádost na pořízení nákladního vozu s vanovým kontejnerem s vyklápěcím zařízením a 8 dalších VOK pro posílení sběru materiálu. Jilemnicko – svazek obcí se také aktivně účastnil akce Den Země, která každý rok probíhá v Jilemnici. Opět ve spolupráci se Zerou byla na jednom stanovišti prezentována technologie kompostování a možnosti využití kompostu. Duben byl také věnován realizaci první části projektu Česko – polská integrace krizového řízení a prevence. V rámci první etapy proběhla studijní cesta polských účastníků na území Libereckého kraje, proběhla také návštěva institucí a zařízení krizového řízení a prevence ochrany obyvatel. Součástí tohoto projektu bylo také vydání pracovního sešitu pro děti z prvních a druhých tříd základních škol.

Na základě již rok fungujícího nepravidelného regionálního zpravodajství z regionu byla v květnu a červnu připravena žádost o dotaci na projekt Život v regionu objektivem mladých. Tato žádost byla předložena do výzvy OPPS CZ-PL. Projekt by měl být zaměřen na vybudování mobilního studentského televizního studia, zajištění vzdělávání studentů v mediální komunikaci a technických tématech souvisejících s prací reportéra, kameramana a střihače a dále zajištění pravidelného vysílání studentského regionálního zpravodajství. Partnerem projektu je Město Karpacz. V květnu byla také realizována druhá etapa studijních cest v rámci projektu integrace krizového řízení a prevence. Tentokrát se zástupci hasičů, policistů, KRNAP a pracovníků krizového řízení a prevence vydali na studijní pobyt do Jelení Hory a jejího okolí. Tento výjezd končil společnou odbornou konferencí, čímž byl projekt realizovaný Městem Jilemnice v partnerství s Jilemnickem – svazkem obcí ukončen.

V květnu byla dále zrealizována soutěž na jilemnickém gymnáziu o návrh na logo komunitního kompostování Jilemnicka. Soutěž včetně věcných cen vypsal Liberecký kraj. Vítězné logo bylo vybráno zástupci obcí mikroregionu Jilemnicko. Studenti, kteří se umístili na prvních třech místech, byli ocenění přímo zástupci Libereckého kraje. Dále také proběhla dodávka všech VOK v rámci projektu Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku a uskutečnilo se jarní výjezdní zasedání v obci Horka u Staré Paky. Předložena byla také žádost o dotaci na projekt Víte co s bioodpadem na Jilemnicku, jehož fyzická realizace však z valné části proběhne v případě přidělení dotace až v roce 2014.

V červnu pak proběhlo předložení zpracované žádosti na projekt Život v regionu objektivem mladých, včetně jejího doplnění dle požadavků JTS a byla uskutečněna pracovní cesta Rady Svazku, manažerky Svazku a budoucí obsluhy techniky kompostování na kompostárnu do Náměště nad Oslavou. Zde proběhlo zaškolení na způsob zpracování bioodpadu a také přednáška o technologickém postupu vzniku kompostu. Velký úspěch sklidil také třetí český kulturní den v Karpaczi, který byl pořádán v rámci česko-polského projektu. Před letními prázdninami pak bylo z důvodu nutnosti úhrady faktury za pořízený traktor John Deere požádáno o otevření úvěrového účtu. Protože stávající bankovní ústav, který Svazek využíval, nevyšel požadavku vstříc, byl dodavatel těchto služeb pro Svazek změněn.

První prázdninový měsíc byl již tradičně plně věnován akci Krakonošovy letní podvečery. Ta již druhým rokem probíhala také s účastí polských partnerů v rámci projektu Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Jednalo se o devátý ročník této akce a zároveň o pátý s vloženým polským programem. Důležitým také bylo dokončení vyúčtování projektu realizovaného z podpory Fondu Partnerství CZ – CH, jehož fyzická realizace proběhla v roce 2012. Zdlouhavé vyúčtování bylo ukončeno zdárným proplacením přislíbené dotace ve výši 85 % uznatelných nákladů akce. V neposlední řadě pak také byla zahájena realizace projektu podpořeného z Programu obnovy venkova Libereckého kraje pod názvem Rozvojové aktivity Jilemnicka. Jako podpora publicity projektu Kompostování na Jilemnicku byly mezi obyvatele regionu distribuovány letáky sloužící k osvětě. Týkaly se systému sběru a třídění a nakládání s kompostem.

Druhý prázdninový měsíc proběhla realizace veřejné zakázky na dodavatele techniky v rámci schváleného projektu Technika pro svoz biologicky rozložitelného odpadu Jilemnicko – svazek obcí. Druhý srpnový týden proběhlo zahájení prvního svozu bioodpadu z celého území a pilotní testování funkčnosti zpracovatelské techniky. S tím vznikla také potřeba řešit první provozní problémy a opravy. Na konci měsíce proběhly také dvě cenové poptávky. První na dodavatele dvou nůžkových stanů 4 × 8 metrů pro Obec Vítkovice v rámci partnerského projektu Zázemí pro kulturní a sportovní akce. Ta druhá pak na výrobce orientačně-informačních tabulí pro všechny obce mikroregionu, které vzniknou díky realizaci projektu Rozvojové aktivity Jilemnicka.

Po volnějších letních měsících přišla řada na realizaci dalšího a zřejmě již posledního ročníku akce Děti, pozor silnice!, na které se Svazek aktivně účastní již od prvopočátku. Opět byly zapojeny všechny první třídy ORP Jilemnice, avšak tentokrát se podařilo akci vměstnat do pouhých třech týdnů. Zahájena byla práce na zpracování textového i fotografického obsahu informačních cedulí pro jednotlivé obce, bylo zpracováno finální vyúčtování projektu Česko – polská integrace krizového řízení a prevence, proběhla kontrola pořízené techniky v rámci projektu OPŽP pracovníkem SFŽP přímo v regionu a vzhledem k průtahům s administrací obou dotací z OPŽP bylo nutné otevřít dva nové úvěry na oba probíhající projekty. Jedním z těchto úvěrů byl refinancován úvěr z července, který byl tímto uzavřen. V polovině měsíce září pak Svazek obdržel nabídku na připojení se k projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Na jednání Valné hromady bylo rozhodnuto se této akce zúčastnit, a tím připravit mikroregion na budoucí efektivní čerpání peněz ze strukturálních fondů na společné záměry většího rozsahu.

V říjnu byly aktivně připravovány všechny nezbytné formality pro podepsání partnerské smlouvy k meziobecní spolupráci a proběhl výběr budoucích pracovníků Svazku, kteří budou mít za úkol zpracovat ve čtyřech tematických oblastech společné rozvojové strategie. Projekt bude zahájen v listopadu 2013 a ukončen v dubnu 2015. V souvislosti s tímto projektem proběhlo školení zástupců Svazku a manažerky Svazku v Hradci Králové. Fyzicky pak proběhla dodávka nových nůžkových stanů a dále byl aktivně připravován program na realizaci posledního dne kultury v polské Karpaczi. Vzhledem k předpokládanému nárůstu personální agendy bylo rozhodnuto další administraci řešit formou DPP s personalistkou Města Jilemnice. Tento krok zjednoduší veškerou mzdovou a účetní agendu a dále vyřeší nutnost přejít na mzdový software.

S blížícím se koncem roku proběhlo v listopadu druhé výjezdní zasedání – tentokrát v obci Benecko. V rámci tohoto výjezdního zasedání bylo rozhodnuto valnou hromadou ukončit spolupráci na doposud stále nezaložené obecně prospěšné společnosti Krkonošské metro a dále hledat jiné cesty pro udržení regionální historické železnice. Pro obce Svazku bylo připraveno školení účetních v tématice odpisů a proběhla celková sumarizace zpracovaného bioodpadu v rámci systému kompostování. Pozitivní zprávou bylo proplacení veškerých výdajů v rámci projektu Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku, čímž bylo možné uhradit jeden z otevřených úvěrů. Bohužel na samotný projekt Komunitní kompostování finance do konce roku nedorazily a lze předpokládat, že dotace bude obdržena až v polovině roku 2014. Nový pracovní tým v počtu 4 osob zahájil realizaci projektu meziobecní spolupráce, a protože bylo nutné zajistit těmto pracovníkům alespoň elementární pracovní podmínky, byla v ulici Dolení v Jilemnici zřízena dočasná kancelář Svazku včetně potřebného vybavení.

V posledním měsíci v roce proběhla vánoční valná hromada, což bylo poslední setkání členů Svazku v tomto roce. Pracovníci meziobecní spolupráce se zúčastnili dvoudenního semináře v Hradci Králové a následně zahájili práci na třech strategických tématech v oblasti školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb. Poslední čtvrté téma bude rozpracováno až v následujícím roce a bude na něj přijat na částečný úvazek poslední pracovník. Jako poslední dvě aktivity v roce 2013 bylo dokončeno vyúčtování projektu Rozvojové aktivity na Jilemnicku a 28. prosince pak proběhl poslední výjezd českých umělců do polské Karpacze. Tímto byla uzavřena realizace projektu Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici a v roce 2014 proběhne již jen společné vyhodnocení a nezbytná administrace dotace.

V roce 2013 se rada Jilemnicka – svazku obcí sešla celkem na deseti jednáních a porady všech zástupců Jilemnicka – svazku obcí, ať již v podobě valné hromady či běžné pracovní porady a výjezdního zasedání, proběhly celkem osmkrát.

Realizace víceletých projektů v roce 2013

V roce 2013 probíhala realizace tří víceletých projektů. První projektem byly Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici. Tento projekt byl zahájen v březnu 2012 a jeho dokončení proběhne v únoru 2014. V roce 2013 byly v rámci tohoto projektu realizovány tři kulturní akce, z toho dvě přímo v Karpaczi v podobě jarního a vánočního jarmarku s kulturním programem a ochutnávkou krkonošské kuchyně a jedna v Jilemnici jako součást akce Krakonošovy letní podvečery. Zde proběhla prezentace polské kultury v průběhu jednoho celého přehlídkového odpoledne.

Začátek roku 2013 se nesl převážně v duchu pokračování realizace projektů financovaných z OPŽP. Jednalo se o projekt Komunitní kompostování na Jilemnicku a o projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. V jarních měsících byla předložena třetí žádost Jilemnicka – svazku obcí do tohoto operačního programu, která se zaměřila na dovybavení provozu kompostování další technikou v podobě nákladního svozového vozu včetně vanového kontejneru s výklopem nádob. Projekt byl předložen pod názvem Technika pro svoz biologicky rozložitelného odpadu Jilemnicko – svazek obcí. Tento projekt spolu s projektem Komunitní kompostování bude dokončen fyzicky i administrativně až v první polovině roku 2014. V roce 2013 byla dokončena stavební část projektu a pořízena většina vybavení. Od srpna 2013 byl zahájen sběr a svoz zelené hmoty v rámci regionu, který se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti. Provoz kompostování byl tak pilotně ověřen po dobu 4 měsíců. Projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku byl administrativně i fyzicky dokončen na konci roku 2013. Ke konci roku byl v souvislosti s tímto projektem splacen i krátkodobý úvěr. Na konci roku 2013 byla zahájena spolupráce na realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Tento projekt bude trvat až do roku 2015 a je zaměřen na zpracování strategických dokumentů ve 4 oblastech společného zájmu mikroregionu.

Přehled čerpaných dotací a grantů 2013

Rok 2013 znamenal pro Jilemnicko – svazek obcí velmi náročné období z hlediska předfinancování započatých investičních projektů. Z důvodu poměrně velkých průtahů při administraci projektů z programu OPŽP bylo nutné během roku postupně zřídit čtyři samostatné úvěrové účty. Dva z těchto úvěrů byly ke konci roku kompletně uhrazeny. Na začátku roku byla dočerpána dotace na projekt financovaný z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, který byl zahájen již v roce 2012. Zrealizována byla akce Rozvoje aktivity mikroregionu financovaná z krajského Programu obnovy venkova. Probíhalo také pravidelné čerpání dotace na projekt podpořený z OPPS na Dny polsko – české kultury v Karpaczi a Jilemnici a vyčerpána byla také dotace na projekt Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku. Oproti plánu neproběhlo vyčerpání finančních prostředků na Komunitní kompostování na Jilemnicku a Techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu na Jilemnicku, které tak musely být dočasně uhrazeny z úvěru. Přehled všech dotací a aktivit realizovaných z grantů a dotací, které zcela či částečně probíhaly v roce 2013, je uveden v následujících tabulkách (finanční částky jsou u neukončených projektů uváděny podle schválených rozpočtů v žádostech – finální rozpočet se může oproti žádosti měnit dle realizované skutečnosti a především s ohledem na výsledky veřejných zakázek).

Název akceCelkový rozpočetZískaná dotaceZdroj financováníRealizace
Rozvojové aktivity mikroregionu637 444 Kč446 210 KčGrantový fond Libereckého kraje – Program obnovy venkovaUkončeno 12/2013
Komunitní kompostování na Jilemnicku13 201 580 Kč11 881 422 KčOperační program životní prostředíZahájeno 1/2012 – ukončeno v roce 2014 (dotace v roce 2013 nečerpána)
Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku2 459 279,50 Kč2 213 32,60 KčOperační program životní prostředíUkončeno 12/2013
Dny polsko – české kultury63 295,63 eur56 96,06 eurOperační program přeshraniční spolupráce CZ – PL a státní rozpočetZahájeno 3/2012 – fyzická realizace bude ukončena 2/2014, dotace čerpána průběžně
Předávání zkušeností mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko a St. Gallen821 329,88 Kč698 130,39 KčFond Partnerství, Program Švýcarsko–české spolupráceUkončeno 6/2013
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností2 214 886 Kč2 214 886 KčOPLZZ prostřednictvím Svazu měst a obcí ČRZahájeno 11/2013, ukončení 4/2015
Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?82 007 Kč57 404 KčGrantový fond Libereckého krajeZahájena realizace v roce 2013, čerpání 2014
Zázemí pro kulturní a sportovní akce84 451 Kč62 814,80 KčJako partner projektu pro obec Vítkovice – dotace prostřednictvím MASRealizace podzim 2013

Výhledy a plány pro rok 2014

Název projektuPlánovaný rozpočetZdroj financováníPoznámka k realizaci
Oprava a údržba veřejných objektů Jilemnicka500 000 KčLK – POV GF č. 17Nový projekt v roce 2014
Krakonošovy letní podvečery 2014250 000 Kčvlastní zdroje, komerční partneři, dotace z rozpočtu Města Jilemnice a LKNový projekt v roce 2014
Dny česko-polské kultury1 519 096 KOPPS CZ-PLDokončení víceletého projektu
Komunitní kompostování na Jilemnicku11 650 644 KčOPŽPDokončení víceletého projektu
Život v regionu objektivem mladých55 700 eurOPPS CZ-PLNový projekt v roce 2014
Technika pro svoz biologicky rozložitelného odpadu Jilemnicko – svazek obcí2 306 267 KčOPŽPDokončení víceletého projektu
Víte co s bioodpadem na Jilemnicku?82 000 KčGF LKDokončení víceletého projektu
Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností2 214 886 KčOPLZZ prostřednictvím SMO ČRPrůběžná realizace víceletého projektu

Závěrečné shrnutí

Jilemnicko – svazek obcí je dynamicky se rozvíjející region, který v posledních letech stále více spoléhá na fungující spolupráci mezi jednotlivými územně samosprávnými celky. Důkazem toho je narůstající počet zrealizovaných projektů – ať již z vlastních finančních prostředků nebo z úspěšně získaných dotací a grantů. Rok 2013 měl být z hlediska výše rozpočtu tím prozatím nejnáročnějším, avšak díky pomalému zpracovávání administrativních podkladů k dotacím byla část plánovaných aktivit přesunuta až do roku 2014. A právě proto bylo nutné přistoupit k historicky prvnímu úvěru pro dobrovolný svazek obcí, který však díky vstřícnosti bankovního ústavu nebyl pro činnost Svazku neúnosnou zátěží a pomohl v realizaci největšího investičního projektu v historii DSO. Stále více se Jilemnicku také daří rozvíjet přeshraniční spolupráci, čehož důkazem jsou úspěšně realizované i nově vznikající projekty. Přelomovým krokem v činnosti Svazku bylo pak v roce 2013 připojení k celorepublikovému projektu meziobecní spolupráce, který garantuje Svaz měst a obcí ČR a od kterého si obce slibují další zlepšení a zintenzivnění společné koordinace efektivních řešení v nejvýznamnějších oblastech samosprávy.