Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 4/2014

Nové obecní stránky

Do současné doby jsme pracovali na zdokonalení našich internetových stránek. Věřím, že až tuto zprávu budete číst a zadáte si: www.studenec.cz, zobrazí se Vám nový pohled, grafika i odkazy, prostě vše, co k dnešní době patří. Jelikož je to nové, prosím i o shovívavost a trpělivost, protože jako každá nová věc, tak i tato se bude postupně dolaďovat.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

Dnes tedy naposledy píšu o této celkové opravě komunikace. Stavba přinesla řadu kladných, či záporných příběhů, které však většina aktérů s velkou pravděpodobností již zapomněla, a naopak se dívá směrem dopředu, kde dojde k jejímu pokračování.

Tato stavba je pro naši obec důležitá ještě z dalšího podstatného důvodu, a to, že nám přinesla 255 metrů nového chodníku, který zvýší bezpečnost nás všech. Cena tohoto chodníku je pro naši obec nakonec maximálně výhodná, protože finanční prostředky na celou akci byly použity ze 75 % ze státních financí, 25 % hradí Liberecký kraj a právě zmíněných 25 % z ceny chodníku zaplatí naše obec, jelikož bude v našem vlastnictví.

Dlouhých osm let jsme čekali na tuto rekonstrukci, kdyby však proběhla dříve, byla by financována z jiných zdrojů, kde by právě tento chodník byl považován za neuznatelný náklad a tím by naše obec zaplatila 100 % z ceny díla této stavby!

A ještě jedno potěšující na závěr: díky této akci se podařilo prosadit z financí na opravu objízdných tras i to, že Studenec bude mít (kromě úseku v délce cca 300 metrů před firmou Tessitura Monti Cekia) v letošním a příštím roce kompletně novou hlavní silnici.

Zároveň se podařilo, že také Zálesní Lhota je z velké části potažena novým asfaltobetonovým povrchem!

Přináším Vám tedy poslední snímky, jež vystřídají další, které však budou z jiných částí naší obce.

Otevření silnice se nakonec uskutečnilo s týdenním zpožděním (pondělí 7. 7. 2014), ale i na tuto záležitost, pevně věřím, si dnes již málokdo vzpomene. Slavnostní otevření s přestřižením pásky následně proběhlo ve středu 9. 7. 2014.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná

Ve druhém čísle našeho Zpravodaje jsem se Vám zmiňoval, jak by to mělo vypadat s pokračující stavbou této silnice.

Termíny nakonec dopadly tak, že 30. července proběhlo předání staveniště a 18. srpna by mělo dojít (uzávěrka Zpravodaje 31. 7. 2014) k zahájení prací. Původní úseky byly zhotovitelem rozděleny na etapy tak, že úsek č. 1 a č. 3 bude realizován vždy v jedné polovině silnice na semafory, čím se zlepší průjezdnost v obci. Po odfrézování celého povrchu dojde k zahájení prací na třetím úseku: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice) tak, jak bylo podmiňováno v projektové dokumentaci z důvodu maximálního využití školní výluky a celozávodní dovolené firmy Tessitura Monti Cekia. Poté se začne prolínat s prvním úsekem: Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna) a tím i zároveň dojde k navázání a propojení již hotového úseku Studenec (kostelecko) – Horka u Staré Paky.

Následovat bude druhý úsek, a to: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek). Všechno, co tady uvádím, je orientační, závislé na počasí i skrytých vadách vyvolaných stavbou, a samozřejmě uváděno v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje. Jedna z mála jistých věcí je ta, že zhotovitelem stavby je firma VHS Teplice a také nutnost dokončení těchto tří úseků do začátku letošní zimy.

Pokud nám tedy bude počasí přát a stavba probíhat, jak si přejeme, mohli bychom se dočkat i třetího nového chodníku v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici v délce 130 metrů.

Jiří Ulvr, starosta

Dotace 5,5 milionu korun na nové zdravotní středisko!

Moc rád se s Vámi podělím o pozitivní zprávu, a to, že jsme dokázali dobře připravit podklady k úspěšnému podání žádosti o dotaci pod názvem: „Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu zdravotního střediska“.

Takto tedy bude znít oficiální název stavby, který byl akceptován ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu Životní prostředí.

Jedná se tedy především o výměnu oken, zateplení stropu, zateplení celého objektu, výměnu zdroje vytápění, včetně dalších vyvolaných investic spojených s touto rekonstrukcí.

V současné době tedy můžeme pracovat na dalších přípravách a pokud vše dobře půjde, začátek stavby by mohl proběhnout již v příštím roce!

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje přišlo „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Ve skutečnosti to znamená, že pokud dokážeme ve lhůtě šesti měsíců připravit všechny potřebné podklady, tak do naší obce přijde další nemalá finanční dotace. Tentokrát se jedná o částku ve výši 5,5 milionu korun!

Jiří Ulvr, starosta

Kompostování

Začínají se nám vyskytovat situace, že v kontejnerech nacházíme to, co tam nepatří.

Prosím tedy o dodržování pravidel, která doposavad byla bez problémů. Jinak by následně mohlo nastat to, že se nám některá technika díky těmto neohleduplným lidem porouchá a celý rozběhnutý proces bude najednou zablokován.

Studenecké občany chci znovu poprosit, aby nejdříve naplnili po vrch jeden kontejner a teprve potom ten druhý. Rozumím, že je to snadnější, ale je přeci lepší platit za svoz jednoho plného, než dvou do polovic naplněných. Navíc nám to komplikuje pravidelné svozy a další manipulace.

Zároveň Vás prosím, pokud budete mít větší množství bioodpadu, obraťte se přímo na mě, zajistím otevření skládky, kam si odpad sami odvezete. Nedojde tím k zahlcení kontejneru(ů) ze strany jednoho dodavatele a tím omezení pro jiné. Svozová technika jezdí pro dvacet obcí (!), z tohoto důvodu nelze zajistit pravidelnější svoz, který doposavad funguje výborně. Zároveň by došlo k dalšímu finančnímu nárůstu, který i nadále hradí obec.

Moc děkuji za Vaši ohleduplnost a vstřícnost!

A na závěr: věřím, že se všichni v příštím roce dočkáme nové haly v „Kruhovce“, kde se bude soustřeďovat veškeré odpadové hospodářství obce.

Jiří Ulvr, starosta

Budujeme nový chodník

Začátkem měsíce července jsme začali s výstavbou nového chodníku v délce 110 metrů, podél silnice II/293, v části zdravotní středisko–cesta p. č. 1045/1. Tato stavba přinese (kromě zvýšení bezpečnosti v nebezpečném úseku) i nové veřejné osvětlení, odpovídající danému místu.

Jiří Ulvr, starosta

Zálesní Lhota – nová zahrada u mateřské školky

Ještě než dětem nastaly letní prázdniny, dočkala se tato oplocená zahrada výsadby nových dřevin, instalace nových herních prvků a přes prázdninovou odstávku i výsadby nového trávníku.

Celkový ucelený pohled tak přináší radost nejenom dětem samotným, ale i každému návštěvníkovi.

Jiří Ulvr, starosta

Nový nátěr autobusových čekáren

Dřevěné autobusové čekárny se letos po dlouhých letech dočkaly během letních prázdnin nového nátěru. Důvod, proč se nátěr prováděl až nyní, byl ten, že původní „lakovaná“ úprava nešla z dřevěného povrchu odstranit tak, jak bychom si přáli, a čekali jsme na „přírodní podmínky“, které nám s tímto povrchem alespoň trochu pomůžou.

Děkuji brigádníkům, kteří si při tom vytrpěli své,  a zároveň musím věřit, že nebude nadále docházet ze strany určitých skupin lidí ke znehodnocování těchto čekáren formou různých nápisů, vyřezávání, či sprejování. Děkuji.

Jiří Ulvr, starosta

Co nás ještě v letošním roce čeká

Kromě již zmiňovaného třetího nového chodníku v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici, kde především záleží na provázanosti a dalších podmínkách probíhající stavby silnice, budou jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě opraveny další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem. První na řadu dojde vzhledem k ukončení rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky místní komunikace v okolí studeneckého kostela, která zaznamenala i podstatné změny.

Jiří Ulvr, starosta

Volby do zastupitelstva obce 10. a 11. října 2014

Hledáme zájemce o práci v okrskové volební komisi pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014. Podmínkou je věk nad 18 let. Přihlásit se můžete do 19. září 2014, bližší informace podá Eva Linková na Obecním úřadu ve Studenci.

Zápis z výběrového řízení

Opravy cest: Studenec – úprava cesty na p. p. č. 2111/1

Složení výběrové komise: Bc. Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Václav Vancl, Ing. Martin Hamáček, Ing. Marie Tauchmanová

Vyzvány byly firmy:

 1. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
 2. VH – stavební práce, s.r.o., Studenec 427
 3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
 4. M – SILNICE a. s., oz SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Na základě výzvy podaly nabídku tři firmy:

1. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice

Nabídka byla vyřazena pro pozdní podání a neúplnost

2. M-SILNICE a. s., oz SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Nabídnutá cena 334 298 Kč, záruka – 36 měsíců

3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice

Nabídnutá cena 350 616 Kč, záruka – 36 měsíců

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy:

M – SILNICE a. s., oz SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

sobota 27. září 2014

StudenecZálesní Lhota
u Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny

od 3. do 5. října 2014

Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

Vážení! Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize, bojlery, lednice apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme – OÚ Studenec

Z jednání zastupitelstva obce

Třetí zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2014 se uskutečnilo 16. června, kromě 13 zastupitelů se dostavilo 9 občanů.

Zastupitelé schválili vydání Změny č. 1 Územního plánu Studenec formou opatření obecné povahy a pověřili starostu, aby vydání změny oznámil veřejnou vyhláškou na úřední desce.

Schváleno bylo použití finančních prostředků na přípravu i budoucí realizaci akce „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do objektu zdravotního střediska“.

Zastupitelé také stanovili, že zastupitelstvo obce bude mít v dalším funkčním období 2014–2018 opět 15 členů.

V dalších bodech programu zastupitelé schválili:

 • půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 450 tis. Kč,
 • rozpočtové změny za rok 2014 č. 1,
 • závěrečný účet obce a zprávu z kontroly hospodaření za rok 2013,
 • účetní závěrku obce k 31. 12. 2013,
 • návrh vypořádání obecní cesty na Bosnu,
 • bezúplatný převod pozemků v Zálesní Lhotě,
 • smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě,
 • vzali na vědomí navýšení kapacity ZŠ Studenec na 310 žáků.

V diskusi pan starosta uvedl výsledky ankety týkající se budovy pečovatelského domu ve Studenci čp. 5. Odevzdáno bylo 45 odpovědí, z nichž 28 bylo pro postavení nové budovy, 7 pro rekonstrukci a 10 opravu nespecifikovalo; 33 hlasů upřednostnilo využít budovu jako pečovatelský dům, mezi dalšími návrhy byly uvedeny např. byty, divadelní a společenské prostory, rehabilitace nebo levné ubytování.

Dále pan starosta informoval o dokončení rekonstrukce silnice II/293 Studenec – Horka u Staré Paky a o opravách objízdných tras, které mají být dokončeny v následujících šesti týdnech. Zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele pokračující trasy směrem přes Studenec na Dolní Brannou.

Martin Hamáček se v odpovědi na dotaz na opravy mostu v Zálesní Lhotě u autobusové zastávky „U Kynčlů“ dozvěděl, že začnou nejdříve v červenci či srpnu.

Jan Krůfa navrhnul zrekonstruovat pomníky padlých včetně jejich okolí.

Paní Marie Mühlová navrhla, aby se obec finančně podílela na opravách věžních hodin na kostele v Zálesní Lhotě. Pan starosta odpověděl, že hovořil s panem farářem a čeká na konkrétní žádost s vyčíslením částky za opravu.