Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 5/2014

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná

18. srpna skutečně došlo k zahájení těchto prací, konkrétně na zmiňovaných úsecích: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice) a Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna). Popisovat tyto částečně již dokončené etapy je jistě zbytečné, jelikož každý z nás ví, čeho se konkrétně týkala a co přinesla. V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje (30. 9. 2014) dochází na těchto úsecích k přesunutí prací na druhou stranu vozovky a tím především ke změně průjezdnosti přes naši obec, která se přesouvá na spodní silnici.

Vždy se jedná o nejpodstatnější záležitost, a to, aby firma, která vyhrála instalaci dopravního značení (nejedná se o zhotovitele stavby), včas, dostatečně a především správně tyto značky umístila.

Stále se však jedná o následné dva až tři dny, než se to všechno zrealizuje k té podobě, která byla odborem dopravy a Policií ČR odsouhlasena. Hlavní příčinou bývá obráceně vyrobená značka a neznalost těchto lidí místního prostředí.

Na druhém úseku: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek) může dojít oproti plánovanému harmonogramu k částečnému omezení stavby s tím, že se tyto práce přesunou na jaro 2015. Toto záleží především na vyjádření a kladném stanovisku ze strany Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu tak, aby nedošlo k omezení čerpání finančních prostředků.

Samotná stavba (dle posunutého harmonogramu prací od 18. srpna) zatím probíhá, jak má, a proto začátkem října začneme s budováním třetího nového chodníku v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici v délce 130 metrů.

Jiří Ulvr, starosta

Nový most v Zálesní Lhotě

Dopravních staveb v našem okolí se v letošním roce nachází skutečně mnoho. Na každou takovou stavbu musí být vyhotoveno i samostatné dopravní značení DIO (dopravně inženýrské opatření), které omezuje, či odklání dopravu z daného místa jinam. Jednou z takových staveb je i v současné době probíhající stavba nového mostu v Zálesní Lhotě u autobusové zastávky „U Kynčlových“. Většina z nás si řekne, že by mohla probíhat rychleji, podle slov projektanta se však harmonogram prací nedá zkrátit z důvodu dodržení stanovených norem na každou pracovní operaci. Nevím…, ale vím, že na této stavbě pracuje již šestá firma.

Naštěstí se zde podařilo prosadit vybudování provizorního přemostění a tím se dopravní omezení minimalizovalo. Pokud by však nebylo, tak by spodní část Zálesní Lhoty byla nucena jezdit směrem na Horní Kalnou.

Jiří Ulvr, starosta

Drakiáda

V neděli 28. září jsme se sešli, abychom si vyzkoušeli, jak u nás létají draci. Původní termín na posvícení (neděle 14. 9.) nevyšel, jelikož počasí nebylo zrovna na tuto aktivitu připraveno.

Jsem moc rád, kolik přišlo nadšených dětí a především fyzicky připravených rodičů. Těžko říci, kdo odcházel více unavený, ale dle ohlasů můžu říci, že spokojeni byli všichni. Počasí se skutečně vydařilo, možná toho větru bylo pomálu, ale i tak děkuji za příjemně strávené odpoledne všem účastníkům.

Jiří Ulvr, starosta

Nový chodník

Na přelomu měsíců září a říjen jsme dokončili výstavbu nového chodníku podél silnice II/293 v části Zdravotní středisko–cesta p. č. 1045/1 v délce 110 metrů. Od stejného data se tak může každý z Vás pohybovat bezpečněji v úseku, který byl z pohledu silniční dopravy značně nebezpečný.

Jiří Ulvr, starosta

Informace – kontejnery bioodpad – ukončení sezóny

Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje a možnostem používání svozové techniky budete o termínu posledního letošního sběru do kontejnerů informováni ve vývěsních skříňkách. Děkuji za pochopení.

Jiří Ulvr, starosta

„Pohoštění obecní polévkou“

Na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 6. prosince 2014 na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 28. listopadu 2014. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Z jednání zastupitelstva obce

Čtvrté zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2014, konané 15. září, bylo zároveň posledním jednáním v tomto funkčním období. Zúčastnilo se ho 13 zastupitelů a 4 občané.

V jednotlivých bodech programu zastupitelé projednali a schválili následující záležitosti:

 • rozpočtové změny za rok 2014 č. 2 a rozbor hospodaření za 1. pololetí 2014,
 • zvýšení kapacity ZŠ Studenec na 330 žáků a školní družiny na 87 žáků,
 • finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Studenec na výmalbu části kostela ve Studenci ve výši 30 000 Kč,
 • bezúročnou půjčku TJ Sokol Studenec ve výši do 3 800 000 Kč,
 • smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti s vedením vysokého napětí,
 • prodej pozemku ve Studenci.

V diskusi nejprve pan starosta zhodnotil posvícenskou zábavu jako vydařenou a poděkoval zastupitelům za pomoc; nedělní drakiáda byla zrušena kvůli bezvětří a byl pro ni stanoven nový termín.

Dále informoval o následujících akcích:

 • Státní fond životního prostředí ČR v červnu akceptoval návrh na dotaci ve výši 5,5 milionu korun v rámci akce „Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu zdravotního střediska“, v červenci bylo vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Do konce roku je potřeba připravit veškeré povinné dokumenty.
 • Opravy objízdných tras po skončení realizace silnice na úseku Studenec (kostelecko) – Horka u Staré Paky.
 • Pokračování rekonstrukce silnice: 18. srpna byly zahájeny práce na úsecích Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice) a Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna).
 • Probíhající opravy mostu v Zálesní Lhotě u autobusové zastávky „U Kynčlových“.
 • Dokončovací práce na chodníku podél silnice od zdravotního střediska a přípravy na vybudování nového chodníku od autobusové zastávky k Restauraci Na Špici.

Pan starosta Jiří Ulvr poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v uplynulých čtyřech letech a popřál jim hodně úspěchů v osobním i pracovním životě; těm, kteří kandidují, popřál úspěch v nadcházejících volbách.

Omezení provozu lékárny

Vážení občané!

Z důvodu velmi malé návštěvnosti Lékárny Studenec jsme nuceni omezit její provoz takto:

Pondělí: 8.00 – 14.00

Středa: 8.00 – 14.00

Čtvrtek: 8.00 – 14.00

Zároveň bychom rádi poděkovali pacientům, kteří si léky v Lékárně Studenec vyzvedávají a umožňují tak aspoň částečný provoz lékárny ve vaší obci.

za provozovatele: PharmDr. Josef Dovolil, Ph.D.