Základní škola a Mateřská škola Studenec

Vydání: Číslo 6/2014

Ve druhé polovině listopadu 2014 se pravidelně scházejí rodiče na jednání Rady rodičovské veřejnosti. V letošní roce se zároveň konaly volby do školské rady na další tříleté období. Školská rada je v souladu se školským zákonem povinným orgánem školy a skládá se z rovnoměrného počtu zástupců rodičů, školy a zřizovatele. Obec Studenec jako zřizovatel jmenovala do školské rady zastupitele Markétu Kadavou a Václava Vancla, pedagogická rada Mgr. Moniku Mečířovou a PaedDr. Danu Synkovou a rodiče si zvolili Evu Pacholíkovou a Pavla Horáčka.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Rodiče mohou prostřednictvím výše uvedených zástupců podávat podněty dle náplně činnosti rady. V současné je době aktuální především příprava koncepčních záměrů rozvoje školy v souvislosti s přípravou Strategického plánu rozvoje obce na období 2015 až 2019.

I v letošním roce studenecká škola pokračuje v čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, jednak jako partner společnosti ATTEST s. r. o. v projektu Vzdělávání dotykem, jednak ve spolupráci s Úřadem práce Libereckého kraje při vyhrazení společensky účelného pracovního místa a zajištění odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji.

Zprávy MŠ Studenec

V září tohoto roku se naplnily dětským smíchem třídy Mateřské školy Studenec. Paní učitelky je přivítaly s otevřenou náručí: Každá třída dostala své jméno. Nejmenší děti se jmenují Sluníčka a o ně se starají paní učitelky Kateřina Kalenská a Aneta Pulpánová. Prostřední děti dostaly název Motýlci a pod svá křídla si je vzala vedoucí paní uč. Marie Bergerová a paní uč. Marie Vacková. Předškolní děti se jmenují Včeličky a jejich paní učitelky jsou Miroslava Vanclová a Eva Hájková. Do každého oddělení je přihlášeno 28 dětí.

Školka pro děti připravila velkou nabídku zájmových kroužků: výtvarný kroužek, hra na flétnu, plavání, tanečky a kroužek angličtiny. Zájem o tyto aktivity je veliký a za to jsme moc rády. V zimě je připravena ještě lyžařská škola a běžecké lyžování. Přejme dětem, aby napadlo hodně sněhu na zimní radovánky.

První týdny v naší školce byly věnovány posvícení. Ve všech odděleních se vyráběly koláče na všechny možné způsoby a kdo měl odvahu, šel si zasoutěžit na závody v přespolním běhu „Posvícenský koláč“.

Kalendář nám brzy ukázal, že přišel podzim. Stromy se oblékly do krásně barevných šatů a my jsme každý den na vycházce pozorovali, jaká kouzla se v přírodě odehrávají. Na stromech dozrávalo ovoce a na zahradách se schovávala poslední zelenina. I ve školce se na nástěnkách objevila jablíčka, hrušky a zdravé plody. Povídali jsme si, proč je ovoce zdravé a naučili jsme se spoustu krásných básniček.

Foukej, foukej, větříčku, shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě, budou sladké obě dvě.
Ovoce a zelenina to je zdraví, to je síla,
kdo jí mrkev, ředkvičky, bude zdravý celičký.

Barevný podzim nás inspiroval k různým činnostem. Nechybělo tradiční pouštění draka a sbírání listů, kamínků, jeřabin, šípků a dalších darů přírody. V žádné třídě nechyběli ježci s jablíčky. A těch hub, co jsme nasbírali! Prostřední děti Motýlci se naučili o houbě krásnou básničku – rozcvičku:

Stojí, stojí bedla, ráda by si sedla,
a vzala si pletení, noha už jí dřevění.

Do naší školky přijelo 7. 10. divadlo s názvem „Pojďte si s námi hrát do doby rytířů“ (Perštejni Pardubice). V příběhu o princi a princezně si zahráli i naši malí herci z řad diváků. Představení se všem moc líbilo. Děti seděly na svých židličkách a s nadšením poslouchaly krásný příběh.

Po podzimních prázdninách čekalo na naše předškoláky veliké překvapení. Do jejich třídy byla zakoupena a nainstalována interaktivní tabule. Práce s ní je pro děti velikým zážitkem. Učí se na ní spoustu zajímavých věcí.

Na co se můžou děti ve školce těšit?

19. 11. EKO Program se Spejblem a Hurvínkem

Příprava výrobků na akci Pohoštění obecní polévkou.

8. 12. Divadelní představení „O tom co se možná stalo“ – divadlo Rolnička Liberec

Krásné Vánoce a nový rok plný pohody přeje Vám všem kolektiv učitelek MŠ Studenec.

Co nového ve školní knihovně ZŠ?

Školní knihovna dostala v loňském roce zcela nový ,,kabát“. Došlo k vymalování obou místností, jak žákovské, tak učitelské knihovny. V žákovské knihovně byl koberec vyměněn za lino a celá místnost teď působí daleko světleji. Tyto změny byly realizovány proto, aby se dětem v knihovně líbilo a aby se do ní stále vracely.

V knihovně je během celého roku průběžně doplňován a dokupován fond dětských knih, které se půjčují nejčastěji. Díky vedení školy máme pestrou nabídku knih pro malé děti i pro puberťáky. Protože dětí na naší škole neustále přibývá, bylo potřeba obnovit a rozšířit knihy pro mimočítankovou četbu ve škole. Během uplynulých dvou let byly pro první stupeň zakoupeny knihy pro nejmladší čtenáře: Ester Stará – A pak se to stalo (krásná knížka o zlozvycích, které mají všechny děti), Bohumil Říha – Honzíkova cesta (přepracované vydání), Zdeněk Svěrák – Radovanovy radovánky, Václav Čtvrtek – Manka. Pro čtvrťáky a páťáky byly zakoupeny knížky od Martiny Drijverové – České dějiny očima psa 1. a 2. díl. Vždy pro možnost půjčení celé třídě (cca 25 ks).

Knihy jsou během roku rozděleny do tříd, kde se s nimi děti v rámci hodin čtení seznamují. A doufám, že se jim i líbí.

Všechny ostatní knihy jsou většinou pořizovány v jednom exempláři a děti si je půjčují domů. Osvědčilo se nám, že když děti stráví v knihovně celou hodinu čtení, mohou si pohodlně vybrat knížku, která je zaujme, a tu si pak i mnohem raději odnášejí domů. Vždy se s jednotlivými třídními učitelkami dohodneme, která třída v daný den přijde, děti se těší na čtení. A my máme dobrý pocit, že jsme udělaly maximum pro to, aby naše děti alespoň trochu četly. Jsem ráda, že počty vypůjčených knížek stoupají a že se děti do knihovny rády vrací. Pokud bych měla jmenovat tituly, které jsou nejvíce žádány, tak jde především o knihy T. Breziny, detektivní příběhy s pátráním, malé děti si půjčují večerníčkové knížky a encyklopedie. Starší si půjčují Letopisy Narnie, Harryho Pottera a neustále se ptají po Deníku malého poseroutky. U dívek vedou knížky s příběhy o koních, psech a kočkách.

Doufám, že jim toto nadšení pro čtení vydrží co nejdéle, nejlépe po celý život.

Mgr. Dana Chrástová, vedoucí ŠK

Pásmo k Vítání občánků

…nadšení, radost, tvůrčí naladění a naslouchání… patří mezi kouzelné vlastnosti, které umožňují a zkvalitňují tvořivé aktivity člověka. Opřeli jsme se o ně společně s jedenácti žáky pátých ročníků při tvorbě letošního kulturního pásma k Vítání občánků.

Půjčili jsme si ještě dvě šikulky ze čtvrté třídy, a tak vznikla skupinka radostných, tvořivých dětí, nadšených pro „naši věc“…

Kouzelné vlastnosti se doplnily ještě o píli! Děti více než měsíc každé ráno (a párkrát i odpoledne) pilně trénovaly texty, tanečky a písně. Společně dotvářely vznikající pásmo (tři týdny procházelo úpravami a změnami).

Děkuji všem dětem, že jim vydrželo pracovní a tvořivé naladění po celou dobu nácviku, bylo vidět, že je to baví a že se chtějí předvést co nejlépe. Vystoupení se „ozdobilo“ a vyladilo „andělským zvoněním“… speciálním hudebním nástrojem. Věřím, že se nám podařil záměr předvést něco pěkného.

Mgr. Alice Hůlková

Kdo byl Demosthenes?

Demosthenes byl athénský politik a řečník, který žil více než 300 let př. n. l.

V mládí vystudoval i přes výraznou vadu řeči rétoriku. Později se živil psaním soudních řečí. Po bitvě u Krannónu v roce 322 př. n. l. byl odsouzen k trestu smrti a uprchl z Athén na ostrov Poros, kde se vzhledem k nerespektování chrámového azylu ze strany jeho nepřátel otrávil.

Demosthenes je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka a podle jeho řečí proti Filipu II. Makedonskému vzniklo pojmenování filipika.

Témata soutěže Young Demosthenes
Člověk a společnostPřátelstvíKomunikace
Informační a komunikační technologieMédia v našem životě
VzděláváníZdravíČlověk a příroda
Problémy mladých lidíRodinaNaše budoucnost
Pomoc ostatnímCestováníOchrana zvířat
SportZdravotnictví

Mladý Demosthenes

V ZŠ Studenec proběhl letos pro žáky druhého stupně první ročník výše jmenované soutěže. Třídní kola byla v rámci povinné výuky, aby měl možnost vyzkoušet něco nového každý. Úkolem bylo připravit si na vybrané téma maximálně 1–2minutový projev, u kterého se hodnotí především nápad, s jakým žák vybrané téma pojal, a dále přirozenost projevu, vyjadřování, srozumitelnost a také schopnost zaujmout publikum. Do školního kola postoupili z každé třídy zhruba 4 žáci. Porota ve složení pí uč. Mečířová, Chrástová a Macháčová neměla lehký úkol, protože výkony byly pěkné u většiny soutěžících. Soutěž byla zařazena také proto, že řečnictví se chlapci tolik nebojí jako recitace a navíc možnost libovolného zpracování témat se jim zdá zajímavá. Přirozenost projevu u chlapců se očekávala a nutno říci, že nezklamali. Nuda se nekonala a rozhodování především ve starší kategorii bylo složité. Jsme moc rádi, že se do soutěže zapojilo na tento první pokus celkem 22 žáků a těšíme se na další pokračování. Do okresní soutěže pošleme Natku Kadavou a Kubu Tomáše. Výkony soutěžících natočil a na DVD upraví Petr Jezdinský ze 7. třídy.

Výsledky soutěže – školní kolo 2014/2015
Kategorie 6. a 7. tř.:Kategorie 8. a 9. tř.:
1. Natálie Kadavá 6. tř.1. Jakub Tomáš 9. tř.
2. Nela Šimková 6. tř.2. Patrik Pekárek a Aleš Mühlbach 8. tř.
3. František Kuřík 7. tř.Objev soutěže (jako že se tu objevil) Ondra Tušiak 8. tř.
Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

Scapinova šibalství

Divadlo Mladá Boleslav, pro 6. a 7. ročník 2014

Šibalové byli a jsou. Hýbou světem, proto jsou šibalové. Ti dnešní, spíš nedůvěryhodní, svým pokleslým šibalstvím nudí. Už nejsou zábavní. Ani hodni jeviště. Moliérův Scapino je šibal podobný Belmondovým filmovým hrdinům. Také přitažlivý, důvěryhodný, obdivuhodný. Nasazuje krk, nastavuje záda, přijímá rány a taky dává, nesmiřuje se s hloupým pořádkem věcí. Svým umem stojí na straně mladých pánů proti praktikám zkostnatělých rodičů. Pro rodiče je svět místo, kde vše směřuje k bohatství k penězům. Bezohledně. A proto lásky svých synů nerespektují. Oženit ano, ale jen výhodně. A tak se pokusí Scapino změnit „běh světa“… To vše v podání výborných herců: M. Baburský, I. Theimer, M. Ruml (Lexa), P. Prokeš a další.

Představení jsme se zúčastnili v počtu šedesáti žáků, kteří odcházeli opravdu nadšeni jako nikdy předtím. Bylo to jednak dáno tím, že jsme obsadili místa od první řady a také obrovským kontaktem herců s publikem, které doslova vtáhli do děje. Legrace a nečekané scény nedovolily nikomu koukat na hodinky nebo zlobit, jak to někdy bývá. Pochvalu zaslouží všichni za slušné chování i oblečení, kde bychom výjimky jistě našli, ale celkově byla projevena snaha a ta se musí ocenit. Cestou zpět, naplněni zážitky, jsme ještě stihli naplnit žaludky, kde jinde než u „Meka“. Zde jsme si ověřili, že některým jedincům můžete donekonečna opakovat, jak se například přechází přes frekventovaná místa, ale bezvýsledně. Nic se naštěstí nestalo, ale… komu bychom to potom vysvětlovali, že! Kázeňské tresty nejsou zřejmě výstrahou stejně jako zmařené životy neukázněných chodců. Zážitky a postřehy z tohoto představení zúročí žáci v hodinách slohu při vypravování nebo popisu postav.

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ

Přírodovědný víceboj v Hořicích

22. 10. 2014 – Když se nás paní učitelka Brožová rozhodla přihlásit do přírodovědné soutěže, určitě netušila, jak to všechno dopadne. Strategicky vybrala tři dívky z devátého ročníku (Alžběta Bušáková, Anna Pokorná a Denisa Zahradníková) a jednoho osmáka (Aleš Mühlbach). Co si představit pod názvem Přírodovědný víceboj? Jde o jednotlivé úkoly z přírodních věd – matematiky, biologie, fyziky a chemie. Ve vestibulu školy v Hořicích jsme dostali mapu soutěže a pořadí stanovišť, poté následovalo slavnostní zahájení a rozchod na stanoviště. Úkoly byly rozděleny podle oborů do čtyř tříd. Vypočítat matematického hada, ovládat základy chemie a znát jednotky veličin patří k základním znalostem a každý by je měl zvládat, ale co takové poznávání ptáků podle jejich siluet, nebo složité počítání matematického terče. Přiřazování základních jednotek k veličinám pro nás byla hračka, ale při třídění čoček jsme se pořádně zapotili. Na stanovišti chemie jsme se zdrželi delší dobu a do otázek jsme zapojili všechny naše síly. Nejhorší pro nás byla nejistota, jestli jsme otázku nebo úkol splnili. U některých věcí jsme si byli naprosto jisti, ale některé otázky byly pořádně tvrdý oříšek. Po splnění všech úkolů jsme odevzdali kartu s podpisy ze všech stanovišť, vyplnili jsme anonymní dotazník, ve kterém jsme zodpovídali, jaký máme zájem o přírodní vědy apod., a dostali jsme odměnu v podobě svačiny, která se skládala z bagety a minerální vody. Soutěž jsme dokončili jako první, a tak jsme měli spoustu času na přemýšlení o tom, jak jsme asi dopadli.

Pak následovalo jen čekání na vyhlášení vítězů. Když jsme se všichni shromáždili v tělocvičně, měli jsme možnost promluvit za celý svůj tým a sdělit pořadatelům, co se nám líbilo a co bychom pro příště zlepšili. Po dohodě náš mluvčí Aleš zdůraznil, že některé úkoly byly opravdu lehké, ale přesto se nám víceboj líbil. Popravdě jsme si dělali naděje na třetí, nejlépe druhé místo, a proto jsme po vyhlášení třetího místa ztráceli jistotu a po druhém, které opět nepřipadlo nám, jsme už téměř vůbec nedoufali. Všichni jsme byli napnutí, kdo je vítězem. Když jsme z úst pořadatelky uslyšeli, že vítězi se stávají zástupci ze Studence, nevěřili jsme vlastním uším. Jako odměnu jsme dostali gratulaci od pořadatelů, pro každého něco malého na zub a zasloužený dort s čokoládovou jedničkou. Už se jen vyfotit s paní učitelkou a dortem a mohli jsme pyšně odjet domů. Druhý den ve škole jsme si pochutnali na dortu, který jsme náležitě rozdělili a paní učitelce jsme ukrojili kousek s jedničkou, aby bylo jasné, komu patří velký dík.

Anna Pokorná, žákyně 8. třídy

Volba povolání pro žáky 8. a 9. tříd

Exkurze Policie ČR a Úřad práce Semily

31. října 2014 se vypravili žáci 8. a 9. třídy v rámci Volby povolání na exkurze na Úřad práce a na Policii ČR do Semil.

Postřehy žáků 8. třídy Aleše Mühlbacha, Dominika a Patrika Pekárkových z exkurze na Policii ČR Semily:

Po celou dobu exkurze nás provázel kapitán Petr Kmínek, kterému tímto děkujeme.

Na začátku prohlídky semilské policejní budovy nás kapitán Petr Kmínek odvedl do učebny, kde se ostatní policisté vzdělávají a učí nové věci. Při vstupu do policejní učebny jsme museli být potichu, jelikož za dveřmi probíhaly výslechy. V učebně jsme se dozvěděli o zásazích pracovníků policie v terénu, práci psovoda, na vlastní „kůži“ jsme zažili užití policejního obušku (ve velmi jemné formě), které musí bravurně zvládat každý policista. Ukázal nám také kufřík s drogami, kde byly varující obrázky osob, které užívají drogy.

Pak jsme nahlédli do vazebních cel, kde zrovna v době naší exkurze nebyl žádný zadržený. Všechny tři cely mají těžké kovové dveře s malým kukátkem. Samotné cely jsou uvnitř rozděleny na dvě části. V jedné části je umyvadlo a záchod (s tímto prostorem sousedí vstup do cel), ve druhé části jsou dva kavalce, stůl a židle. Cely jsou bíle natřeny a kromě zvuků ventilace tam není nic slyšet. Podezřelého tam můžou umístit na jeden až dva dny. Nejsou tam žádné vnější podněty, jen ty čtyři bílé stěny a člověk by se tam po delší době jistě zbláznil. Vězňům seberou všechny věci a dají jim pantofle, aby nemohli použít tkaniček k uškrcení.

A nakonec jsme se mohli podívat do podzemní střelnice, která je součástí celého objektu. Při pravidelných střelbách je možné využít pohyblivý terč až na padesát metrů v odhlučněné střelnici. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou vozového parku, kde bohužel byla většina aut na služebním výjezdu. Nakonec nás pan kapitán doprovodil až k autobusu, kde jsme se rozloučili. Byla to velice zajímavá exkurze.

Postřehy z Úřadu práce zachytila žákyně 9. třídy Nasťa Sobran:

Dne 31. 10. 2014 8. a 9. třídy navštívily Úřad práce v Semilech. Ovšem jako žáci jsme tam nebyli za stejným účelem jako dospělí lidé, ale přesto jsme poznali atmosféru ÚP. Jako budoucí absolventi ZŠ jsme besedovali s paní Věrou. Jetelovou o našem výběru střední školy, možnostech následného uplatnění v praxi, o současné situaci na trhu práce. Dostali jsme několik užitečných rad. Například tu, že na výběr střední školy nejsme sami. Při našem rozhodování nám mohou pomoci rodiče, výchovná poradkyně, informace z médií či internetu. Bylo nám doporučeno navštívit veletrh středních škol, abychom se seznámili s různými obory středních škol hlavně v našem regionu. Bylo doporučeno navštěvovat dny otevřených dveří námi vybraných škol. Po debatě jsme měli možnost projít si složky mnohých středních škol, kde jsme se dozvěděli plno informací o studiu a o přijímacích zkouškách. V dalším oddělení se nacházely složky, které popisovaly konkrétně určitá povolání. Vše jsme mohli podrobně prozkoumat, protože je důležité vybrat si takový obor, u kterého plánujeme zůstat po celé studium, a později tyto znalosti použít v zaměstnání.

Burza středních škol Turnov

Dále jsme se v rámci Volby povolání dne 5. 11. 2014 společně s žáky z Horní Branné a Roztok u Jilemnice zúčastnili Burzy středních škol v Turnově. Vyjeli jsme autobusem v 9.15 ze zastávky Pod Táborem. Cesta trvala okolo jedné hodiny.

Když jsme přišli do budovy SOŠ v Alešově ulici, všude bylo hodně ostatních žáků a škol. V různých třídách byly instalované informační panely o studiu na prezentovaných SŠ. U každé ze škol stál učitel a několik studentů příslušné SŠ. Když jsme k nim přišli, vřele nás přivítali a řekli nám podrobnosti o právě jejich škole. Pokud jsme uvažovali, že bychom tam příští rok nastoupili, seznámili nás s termíny dnů otevřených dveří a bližšími informacemi o studiu na jejich SŠ. Škol tam bylo doopravdy hodně, tudíž každý žák měl z čeho vybírat. Některé školy dokonce dávaly menší dárky, což byla například propiska s logem školy anebo náramek, dokonce u jednoho zastavení stál pan ředitel školy, příjemně se usmíval a nabízel nám koláčky. Měli jsme tak možnost získat nové informace o námi vybrané škole, protože zástupci středních škol byli velmi ochotní. Do Studence jsme se vraceli se spoustou nových dojmů a informací.

Míša Zvěřinová, žákyně 9. třídy

Další podrobné informace o studiu na středních školách mohli žáci získat společně se svými rodiči na burze SŠ v naší ZŠ. Tato burza probíhala 11. 11. 2014 v rámci třídních schůzek. Byli pozváni zástupci z 24 středních škol, kteří podrobně seznámili zájemce z řad žáků i rodičů s možnostmi studia na jejich střední škole. Burze předcházela informační schůzka rodičů a žáků 9. třídy s výchovnou poradkyní. Ta seznámila přítomné s aktuálními informacemi ohledně přijímacího řízení na SŠ. V letošním školním roce se nově mnohé střední školy z okolních krajů zapojily do pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

Součástí rozhodování žáků „kam na střední školu“ jsou i interaktivní návštěvy našich žáků 9., příp. 8. tříd přímo v některých středních školách v okolí. Žáci se zde zapojí přímo v dílnách a učebnách nebo formou soutěží (přírodovědná soutěž na Gymnáziu, SOŠ a SOU v Hořicích) do výuky. Dosud jsou domluvené exkurze v ISŠ Nová Paka, ISŠ Vysoké nad Jizerou, SŠGS Nová Paka, Gymnáziu a SOŠ Jilemnice.

PaedDr. Dana Synková, výchovná poradkyně