Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 6/2014

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná

První listopadový týden jsme se dočkali na úsecích: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice) a Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna) celkového položení prvních dvou vrstev asfaltobetonového povrchu. Konkrétně první zmíněný úsek byl o nějakou část prodloužen, ten druhý naopak o něco zkrácen.

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje (16. 11. 2014) dochází k dokončování propustků a k dodláždění stávajících chodníků, včetně jejich oprav. Poslední letošní viditelnou změnou by měl být postřik nezpevněných ploch, které se převážně nacházejí na druhém úseku Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek), kde se připravuje silniční kanalizace. Vše tedy směřuje k tomu, aby silnice byla 1. 12. 2014 opět po delší době znovu otevřena.

V posledním čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o částečném omezení stavby s tím, že se tyto práce přesunou na jaro 2015. Dnes (podle posledního dodaného harmonogramu) můžu říci, že se tyto práce prodlouží maximálně do konce května 2015, kdy se vše završí položením poslední – finální, třetí vrstvy asfaltobetonového povrchu na všech třech úsecích najednou.

Vše samozřejmě záleží na počasí, ale pokud vše půjde, jak je naplánováno, úsek Studenec (kostelecko) – Studenec (Špice) by měl být od června 2015 uveden do provozu v nové podobě.

Jiří Ulvr, starosta

Nová hala na odpadové hospodářství

Jelikož se nám nepodařilo nazpět odkoupit druhou halu v lokalitě „Kruhovka“ ve Studenci, začali jsme díky příznivému počasí s přípravami podloží a základové desky nové haly již v letošním roce. Pokud bude počasí příhodné i nadále, budeme postupovat se stavbou kovové konstrukce, která se nám podařila odkoupit z nepoužívané haly. V příštím roce bychom chtěli dokončit opláštění a zároveň spustit provoz, který by především ulehčil a vyřešil otázku tolik diskutovaného sběru komunálního odpadu. Zároveň by se zde měl soustředit i sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a bioodpadu.

Jiří Ulvr, starosta

Nový prostor pod kontejnery v Zálesní Lhotě

Začátkem října se nám podařilo zpevnit prostor pod kontejnery u č. p. 168 v Zálesní Lhotě. Tomu všemu předcházelo majetkové vypořádání přilehlých nemovitostí. Děkuji všem zainteresovaným stranám za sounáležitost a vstřícnost. Fotografie ukazuje již finální podobu.

Jiří Ulvr, starosta

Nový most v Zálesní Lhotě

Přináším Vám další fotografie z probíhající, ale i již zprůjezdněné stavby mostu u autobusové zastávky „U Kynčlových“ v Zálesní Lhotě. Pevně věřím, že „uvedený rok“ na čele tohoto mostu nám tak bude připomínat čas, kterému postupem doby nebudeme věřit.

Jiří Ulvr, starosta

Z jednání zastupitelstva obce

Dne 3. listopadu se konalo páté zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2014, které bylo zároveň prvním zasedáním nově zvolených zastupitelů. Dostavilo se všech 15 zastupitelů a 6 občanů.

Všichni zastupitelé nejprve složili a podepsali slib. Poté byla zvolena návrhová a volební komise a schválen způsob volby: pro volbu starosty a místostarosty tajnou, pro volby členů rady a výborů veřejnou volbou.

Na místo uvolněného starosty byl navržen Bc. Jiří Ulvr, který byl následně zvolen všemi 15 hlasy. Na uvolněného místostarostu byl navržen Ing. Josef Boura, který byl zvolen rovněž všemi 15 hlasy.

Zvoleni byli také členové rady obce – starostu a místostarostu v ní doplnili Antonín Pacholík, Václav Vancl a Ing. Pavel Jiran. Proběhly také volby předsedů a členů výborů, jejichž složení je následující:

  • finanční výbor: předseda PaedDr. Dana Synková, členové PaedDr. Petr Junek, Markéta Kadavá, Ing. Václav Urban a Martin Kuřík,
  • kontrolní výbor: předseda Mgr. Lukáš Kalenský, členové Ing. Jakub Tauchman, Tomáš Chrtek, Ing. Pavel Mečíř a Blanka Korotvičková.

Poté byly schváleny odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva.

V závěrečné diskusi pan starosta pogratuloval nově zvoleným zastupitelům obce a poděkoval občanům za důvěru s tím, že si váží jejich podpory a vnímá ji jako velkou zodpovědnost a závazek. Dále zmínil korektní předvolební kampaň KDU‑ČSL i konfrontačně vedenou kampaň ze strany „Zdravého rozumu“. Vyjádřil přání vzájemné spolupráce mezi všemi zastupiteli, aby obec mohla postupovat kupředu a nemusela své záležitosti kvůli neshodám zbytečně odkládat.

Nové zastupitele požádal o návrhy a náměty k rozvoji obou obcí v příštích čtyřech letech. Jako v předešlých osmi letech bude schválen „Strategický plán pro období 2015–2018, který by měl být na pořadu prvního jednání zastupitelstva v roce 2015. Na závěr pan starosta pozval přítomné na 7. ročník „Obecní polévky“.