Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 1/2015

Pohoštění obecní polévkou

Jak se již stalo dobrým zvykem, první prosincovou sobotu se uskutečnil již 7. ročník „Pohoštění obecní polévkou“. I tentokrát k nám počasí nebylo příliš vlídné, přesto toto adventní setkání ukázalo svoji sílu v té podobě, že se lidé mají, chtějí a dokážou setkávat.

Děkuji za Váš zájem i vlídná slova během celého tohoto odpoledne.

Děkuji za pomoc Vám všem, kteří jste přispěli ke spokojenosti druhých.

Jiří Ulvr, starosta

Svatba

Pátek 30. ledna 2015 byl šťastným dnem pro Danu a Miroslava Černých.

Přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Placení poplatku ze psů na rok 2015

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2015. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

 • za prvního psa 200 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Z jednání zastupitelstva obce

Poslední jednání zastupitelstva obce se v roce 2014 uskutečnilo 15. prosince. Zúčastnili se ho všichni zastupitelé a 9 občanů.

Projednána byla obecně závazná vyhláška o místním poplatku za nakládání s odpady. Ing. Boura informoval o příjmech z poplatků i o výdajích na odvoz a uložení komunálního, tříděného, nebezpečného odpadu a kontejnerů. Zastupitelé pak ponechali v platnosti obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, poplatek za odpady tak na rok 2015 zůstává ve výši 500 Kč na osobu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí výroční zprávu základní školy za rok 2013/2014, kterou představil PaedDr. P. Junek a která je k nahlédnutí na OÚ. Tato zpráva obsahuje informace o hospodaření školy, výsledcích ve výuce, práci zájmových kroužků a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, škola má slušné výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti.

Dále vzalo na vědomí zápis z kontrol finančního a kontrolního výboru za rok 2014. Finanční výbor provedl sedm kontrol a kontrolní výbor dvě kontroly, nebyly přitom zjištěny žádné závady.

Zastupitelé také odsouhlasili podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník podél silnice II/293, úsek Špice – zastávka bus“ v celkové výši 1 189 128 Kč. Žádost bude podána do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova, jehož schválení a vypsání se předpokládá na přelomu roku.

Projednávala se i budoucnost budovy staré školy v Zálesní Lhotě (čp. 208) a byl schválen záměr prodat tuto budovu občanskému sdružení Stará škola v Zálesní Lhotě za cenu 2 418 410 Kč. Sdružení se má k návrhu vyjádřit do 16. března (termín dalšího jednání zastupitelstva).

V dalších bodech programu zastupitelé projednali a schválili:

 • převod 1 500 000 Kč z účtu ČNB na účet u GE Money Bank,
 • rozpočtové změny za rok 2014 a rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2015,
 • prodej dvou pozemků ve Studenci a smlouvu týkající se inženýrských sítí.

V diskusi nejprve sdělila paní Hana Švecová, že se k navržené ceně za starou školu v Zálesní Lhotě bude moci vyjádřit až po poradě sdružení.

Pan Pavel Jiran se ptal na rozpočtové změny týkající se zdravotního střediska a Obecní polévky. Pan starosta odpověděl, že u zdravotního střediska se jednalo o náklady spojené se zpracováním a podáním žádosti o dotaci, u Obecní polévky pak o navýšení rozpočtu za vystoupení účinkujících ze Slovenska.

Paní Švecová přislíbila kontakty na skupiny, které by mohly na Obecní polévce vystupovat, a zeptala se na možnost vypravit na tuto akci ze Zálesní Lhoty autobus. Pan starosta ji pověřil tím, aby zjistila, jaký by byl mezi občany Zálesní Lhoty zájem.

Pan starosta dále informoval o těchto záležitostech:

 • Obec spadá do územní působnosti MAS Přiďte pobejt, ale není jejím členem. V letech 2014–2020 budou přes tyto skupiny čerpány velké finanční prostředky a je třeba zvážit, zda se členem nestat.
 • Ve svazkovém komunitním kompostování probíhá zimní přestávka, která je využita k servisu a opravám strojů. Obec dotuje tento sběr odpadu částkou zhruba 100 tis. Kč ročně.
 • – Silnice v úseku Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná byla provizorně otevřena v pátek 12. prosince. Z důvodu probíhající stavby a stavu povrchu je v celé obci snížena rychlost 30 km/h. Opravy by měly pokračovat na jaře. Tato etapa by měla být dokončena do 31. května, Studenec jako celek do konce září 2015. Je přislíbena i oprava spodní silnice ve Studenci, která proběhne po dokončení hlavní silnice, letos budou u této komunikace jen dosypány krajnice.
 • O navazující rekonstrukci silnice směrem na Vrchlabí a jejím výhledu do konce roku 2016.
 • O výtisku brožury „Příručka pro zastupitele“, jejíž elektronická verze je k dispozici ke stažení.

Paní Hana Švecová se ptala, zda budou dosypány krajnice v Zálesní Lhotě. Pan starosta odpověděl, že za to je zodpovědná KSS LK a přislíbil jí kontakt na odpovědnou osobu.

Pan Václav Urban poděkoval zastupitelstvu za půjčku, kterou obec poskytla na překlenutí doby do obdržení dotace na úpravy orlovny a která byla začátkem prosince obci vrácena. Dále se na dotaz na problémy s počítačovou technikou na obecním úřadě dozvěděl, že je již téměř vše v pořádku.

Na závěr pan starosta Jiří Ulvr popřál všem krásné svátky, poděkoval za tento rok a popřál úspěšný vstup do roku příštího.

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 18. dubna 2015

StudenecZálesní Lhota
u Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny

od 24. do 26. dubna 2015

Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 24. dubna 2015 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
 2. adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
 3. přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
 4. účel, na který má být půjčka poskytnuta
 5. předpokládaná lhůta dokončení stavby
 6. požadovaná výše půjčky
 7. doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č.Název (účel)ÚrokHorní hranice půjčky na jeden dům
01Rozšíření stávající byt. jednotky3 %200 tis.
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %180 tis.
03Obnova fasády3 %50 tis.
04Zateplení obvodového pláště domu3 %100 tis.
05Izolace domu proti vlhkosti3 %50 tis.
06Rekonstrukce střechy3 %150 tis.
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku
s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %60 tis.
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %50 tis.
09Výměna oken3 %100 tis.
10Rekonstrukce vytápění domu3 %50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Bc. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec