Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 2/2015

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná (křižovatka)

V pondělí 30. 3. 2015 opět začala rekonstrukce této silnice, která v těchto prvních třech etapách:

1. etapa: Studenec (kostelecko) – Studenec (hasičárna)

2. etapa: Studenec (hasičárna) – Studenec (řeznictví Nosek)

3. etapa: Studenec (řeznictví Nosek) – Studenec (Špice)

musí být hotová do konce letošního května.

Od 1. 6. 2015 by tedy měl být průjezd naší obcí ve směru na Jilemnici kompletně hotový a sjízdný po nové silnici.

Ve stejný čas (pondělí 30. 3. 2015) se rovněž začalo s rekonstrukcí silnice ve směru od Dolní Branné směrem na Studenec. Tato realizace, která zahrnuje etapy:

4. etapa: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce)

5. etapa: Studenec (konec obce) – Zálesní Lhota (křižovatka)

6. etapa: Zálesní Lhota (křižovatka) – hranice Libereckého a Královéhradeckého kraje.

7. etapa: území Královéhradeckého kraje

8. etapa: území Královéhradeckého kraje

musí být dokončena do konce letošního října.

Před započetím těchto prací došlo k výspravě silnice třetí třídy v úseku Martinice – Zálesní Lhota (po křižovatku) alespoň tak, aby sem mohly zajíždět autobusové linkové spoje z Jilemnice a dále k výspravě Zálesní Lhota (konec obce) – směr Horní Kalná (po hranice krajů).

Pro Studenec jsou tedy zásadní nadcházející dva měsíce (duben, květen), zhotovitel prakticky nemá jinou možnost dokončení, jelikož od 1. 6. 2015 má přes naši obec probíhat objízdná trasa ohledně realizace stavebních prací na jiných komunikacích (např. Čistá u Horek – směr Trutnov). Po zhotoviteli zároveň požadujeme konec prací do čtvrtka 28. 5. 2015, jelikož na sobotu 30. 5. 2015 plánujeme závod historických vozidel „Studenecké míle“ již po nové silnici.

Pro Zálesní Lhotu je letošní rok vzhledem k dokončení úseku pokračujícího směrem na Vrchlabí termínově náročnější. Věřím však, že letošní zima již přinese uklidnění v rámci zásadních oprav komunikací II/293 a II/295 od Horek u Staré Paky přes Studenec až do Dolní Branné, které trvaly více jak dva roky. Oblast Vrchlabí a návaznost na tuto komunikaci se bude tvořit letošní a ještě celý příští rok.

V rámci bezpečnosti i zvyšujících se výtek a stížností se snažíme dělat maximum pro Vaše požadavky.

Děkuji Vám všem za Vaši trpělivost a toleranci.

Jiří Ulvr, starosta

Zdravotní středisko

Přelom loňského a letošního roku byl zásadní ohledně příprav všech potřebných podkladů spojených s naší letošní největší investiční akcí pod názvem: „Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu zdravotního střediska“.

Z pozice čerpání dotace byla tato stavba rozdělena na dvě části, které se vzájemně budou prolínat:

1. část – výměna oken, zateplení stropu, zateplení celého objektu, termín: 20. 4. – 31. 7. 2015.

2. část – výměna zdroje vytápění, termín: 20. 4. – 5. 6. 2015.

Další podstatné záležitosti ohledně této akce Vám přináším na těchto místech:

Jiří Ulvr, starosta

Protokol z otevírání obálek

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

1.1. Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska

1.2. Identifikační údaje o zadavateli

Název:Obec Studenec
Sídlo:512 33 Studenec 364
IČ:00276162
1.3. Druh veřejné zakázky:Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení:zakázka malého rozsahu

2. Údaje o přítomných členech komise

Při otevírání obálek a hodnocení nabídek byli přítomni níže uvedení členové komise.

Bc. Jiří Ulvr, Ing. Marek Tůma, Ing. David Tauchman

3. Údaje o místě a datu konání

Otevírání obálek se uskutečnilo dne 4. 2. 2015 na obecním úřadě ve Studenci a bylo zahájeno v 10.25.

4. Prohlášení o nepodjatosti

Všichni přítomní podepsali prohlášení o nepodjatosti k jakékoli z předložených nabídek.

5. Záznam o průběhu jednání

Komise převzala seznam doručených nabídek a 12 nabídek doručených v termínu. Komise přistoupila k otevření nabídek a posouzení, zda jsou úplné. Komise provedla kontrolu nabídek a konstatuje, že všechny obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout a jsou neporušeny. Žádná nabídka nebyla doručena po termínu.

Doručené nabídky:

Nabídka čísloUchazečNabídková cena bez DPH
1HERNGROUP CZ, s. r. o.270640183 867 120,00
2MASOPUST stavby spol. s r. o.288045203 715 958,95
3HB INPOL, s. r. o.631482184 566 890,00
4REVIST, s. r.o.248157564 085 361,00
5Stavební společnost s. r. o. Hostinné135852403 864 095,00
6OBIS, spol. s r. o.609336824 624 284,00
7Vlastimil Horáček682607683 932 301,30
8J. Pišta a spol., společnost s r. o.005788943 859 523,00
9Miroslav Hochman019130263 997 318,00
10STAS, s.r.o.481518073 699 999,00
11V – BUILDING, s. r. o.014749794 378 136,52
12Michal Havran682515813 607 137,19

Komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla). Z hlediska úplnosti nabídky bylo zkoumáno, zda jsou nabídky v požadovaném jazyce a zda jsou kompletní ve smyslu požadavků zadavatele. Výsledky komise zaznamenala do tabulky:

Položka/uchazeč123456789101112
Obsah, krycí listAAAAAAAAAAAA
Kvalifikace základníAAAAAAAAAAAA
Kvalifikace profesníAAAAAAAAAAAA
ReferenceAAAAAAAAAAAA
Návrh SoD a rozpočetAAAAAAAAAAAA
Technické listyAAAAAAAAAAAA

A – přítomno, N – nepřítomno

Z předložených 12 nabídek byly všechny shledány jako úplné a budou hodnoceny.

Ve Studenci 4. 2. 2014 Bc. Jiří Ulvr, Ing. Marek Tůma, Ing. David Tauchman

Zápis z hodnocení nabídek

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

1.1. Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska

1.2. Identifikační údaje o zadavateli

Název:Obec Studenec
Sídlo:512 33 Studenec 364
IČ:00276162
1.3. Druh veřejné zakázky:Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení:zakázka malého rozsahu

2. Údaje o přítomných členech komise a zasedání

Komise pro hodnocení nabídek byla shodná s komisí pro otevírání obálek a navázala tak na otevírání obálek ve stejném složení.

3. Posouzení nabídek

Komise posoudila všechny kompletní nabídky a údaje o hodnocení zaznamenala.

Nabídka čísloUchazečNabídková cena bez DPH
1HERNGROUP CZ, s. r.o.270640183 867 120,00
2MASOPUST stavby spol. s r. o.288045203 715 958,95
3HB INPOL, s. r.o.631482184 566 890,00
4REVIST, s. r.o.248157564 085 361,00
5Stavební společnost s. r.o. Hostinné135852403 864 095,00
6OBIS, spol. s r. o.609336824 624 284,00
7Vlastimil Horáček682607683 932 301,30
8J. Pišta a spol., společnost s r. o.005788943 859 523,00
9Miroslav Hochman019130263 997 318,00
10STAS, s.r.o.481518073 699 999,00
11V – BUILDING, s. r. o.014749794 378 136,52
12Michal Havran682515813 607 137,19

Komise posuzovala splnění následujících požadavků:

A) Kompletnost oceněného výkazu výměr:

Komise zkoumala, zda je výkaz výměr oceněn kompletně.

Výrok: Všechny nabídky v souladu s požadavky zadavatele.

B) Kvalifikace základní, profesní, technické

Podpisy členů statutárního orgánu na prohlášení týkajícího se základních kvalifikačních kriterií. Dále přítomnost kopie živnostenského oprávnění. A dále splnění požadavků zadavatele v ostatních požadavcích kvalifikace.

nabídka č. 1 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 2 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 3 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 4 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 5 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 6 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 7 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 8 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 9 – v souladu s požadavky zadavatele (neaktuální výpis z živnostenského rejstříku vnímá komise jako formální pochybení)

nabídka č. 10 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 11 – v souladu s požadavky zadavatele

nabídka č. 12 – v souladu s požadavky zadavatele

Výrok: všechny nabídky v souladu s požadavky zadavatele.

C) Technické specifikace

Zadavatel požadoval předložení technických listů od zateplovacího systému a od otvorových výplní. Technické listy zateplovacího systému a oken pro ověření požadavků daných projektovou dokumentací – zejména splnění požadavku na ucelený zateplovací systém v kvalitativní třídě A, u oken je požadováno středové těsnění, splnění celkového součinitele prostupu tepla na úrovni Uw = 0,9 W/m2K a stavební hloubka rámu okna minimálně 80 mm, z předložených technických listů bude vyplývat splnění těchto požadavků.

Výrok: všechny nabídky v souladu s požadavky zadavatele.

Nabídky byly posouzeny ve smyslu uvedených požadavků. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla posouzena ve smyslu, zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu s hodnocením, že se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu nejedná. Komise seřadila přeložené nabídky dle jediného hodnotícího kritéria – nabídkové ceny.

Pořadí nabídekNabídka čísloUchazečNabídková cena bez DPH
1.12Michal Havran682515813 607 137,19
2.10STAS, s.r.o.481518073 699 999,00
3.2MASOPUST stavby spol. s r. o.288045203 715 958,95
4.8J. Pišta a spol., společnost s r. o.005788943 859 523,00
5.5Stavební společnost s. r.o. Hostinné135852403 864 095,00
6.1HERNGROUP CZ, s. r.o.270640183 867 120,00
7.7Vlastimil Horáček682607683 932 301,30
8.9Miroslav Hochman019130263 997 318,00
9.4REVIST, s. r.o.248157564 085 361,00
10.11V – BUILDING, s. r.o.014749794 378 136,52
11.3HB INPOL, s. r.o.631482184 566 890,00
12.6OBIS, spol. s r. o.609336824 624 284,00

6. Závěr

Komise na základě výše uvedeného hodnocení doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem Michal Havran, který předložil nabídku č. 12 s nejnižší nabídkovou cenou: 3 607 137,19 Kč bez DPH.

Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

Ve Studenci 4. 2. 2014 Bc. Jiří Ulvr, Ing. Marek Tůma, Ing. David Tauchman

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s názvem „Instalace TČ do objektu zdravotního střediska“ pořizuje v souladu s ustanovením § 80 zákona tuto zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.

1) Seznam posouzených nabídek:

Nabídka pořadové číslo 1
Obchodní firma:BARNATHERM s. r. o.
Sídlo:Vlčí vrch 176, 460 15 Liberec 15
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:28669053
Nabídka pořadové číslo 3
Obchodní firma:Světlo Turnov s. r. o.
Sídlo:Sobotecká 565, 511 01 Turnov
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:25266144
Nabídka pořadové číslo 4
Obchodní firma:Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.
Sídlo:Rudolfovská 73, 460 14 Liberec 21
Právní forma:fyzická osoba – podnikatel
IČ:65067398
Nabídka pořadové číslo 5
Obchodní firma:TERMI s. r. o.
Sídlo:Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:25032640
Nabídka pořadové číslo 6
Obchodní firma:REMER, s. r. o.
Sídlo:Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:19015003
Nabídka pořadové číslo 7
Obchodní firma:AQUA – GAS, s. r. o.
Sídlo:Berkova 534/92, 612 00 Brno
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:25513117
Nabídka pořadové číslo 8
Obchodní firma:Josef Bekr
Sídlo:Poniklá 127, PSČ 512 42
Právní forma:fyzická osoba – podnikatel
IČ:49990152
Nabídka pořadové číslo 9
Obchodní firma:COMA JILEMNICE s. r. o.
Sídlo:Náchodská 94/219, 190 00 Praha 9
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:28198492
Nabídka pořadové číslo 10
Obchodní firma:Josef Balous
Sídlo:U Splavu 177, 517 43 Potštejn
Právní forma:fyzická osoba – podnikatel
IČ:63210312
Nabídka pořadové číslo 11
Obchodní firma:Robert Šťastný
Sídlo:Čistá v Krkonoších 64, 543 44 Černý důl
Právní forma:fyzická osoba – podnikatel
IČ:12971341
Nabídka pořadové číslo 12
Obchodní firma:S.V.A. spol. s r. o.
Sídlo:Pramenná č. ev. 3, 148 00 Praha – Kunratice
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:18626467

2) Posouzení nabídek

Hodnotící komise podle ustanovení § 76 a násl. zákona provedla posouzení nabídek. Hodnotící komise v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Hodnotící komise rovněž posoudila nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr.

Požadavky zákona a zadavatele splňují nabídky:

 • nabídka poř. č. 1 – BARNATHERM s. r. o.,
 • nabídka poř. č. 3 – Světlo Turnov s. r. o.,
 • nabídka poř. č. 4 – Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.,
 • nabídka poř. č. 6 – REMER, s. r. o.,
 • nabídka poř. č. 7 – AQUA – GAS, s. r. o.,
 • nabídka poř. č. 8 – Josef Bekr,
 • nabídka poř. č. 9 – COMA JILEMNICE s. r. o.,
 • nabídka poř. č. 10 – Josef Balous,
 • nabídka poř. č. 11 – Robert Šťastný,
 • nabídka poř. č. 12 – S.V.A. spol. s r. o.

Požadavky zákona a zadavatele ve smyslu § 76 zákona nesplňuje nabídka:

 • nabídka poř. č. 5 – TERMI s. r. o.
Nabídka pořadové číslo 5
Obchodní firma:TERMI s. r. o.
Sídlo:Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:25032640

Zadavatel v čl. 5 odst. 8 zadávací dokumentace stanovil:

„Součástí nabídky musí být prokázání splnění níže uvedených technických požadavků zadavatele. Uchazeč v nabídce předloží:

 • technické listy nabízených tepelných čerpadel prokazující splnění požadavku na minimální instalovaný výkon 30 kW a topný faktor min. 3,2, přičemž výkon a topný faktor je při A2/W35°C dle EN 14511,
 • technický list nabízených radiátorů prokazující splnění požadavků dle projektové dokumentace.“

Uchazeč TERMI s. r. o. v rozporu s uvedeným požadavkem zadavatele v nabídce nepředložil žádné technické listy nabízených tepelných čerpadel a radiátorů. Jedná se o zřejmé nesplnění požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci a současně hodnotící komise konstatuje, že s ohledem na chybějící technické listy nemůže posoudit splnění požadovaných technických parametrů, zejména požadavku na min. instalovaný výkon tepelných čerpadel. V daném případě nelze uplatnit postup dle § 76 odst. 3 zákona, tj. požádat o písemné vysvětlení nabídky, protože v daném případě není co vysvětlovat, tj. požadované technické listy zcela chybí. Ve smyslu zákona a související výkladové praxe může uchazeč nabídku resp. shledané nejasnosti pouze vysvětlit, doplnění nabídky je nepřípustné a v rozporu se zákonem.

Uchazeč TERMI s. r. o. nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Hodnotící komise nabídku uchazeče TERMI s. r. o. vyřadila z dalšího posouzení a hodnocení nabídek.

Hodnotící komise dále v souladu s § 77 odst. 1 zákona posoudila výše nabídkových cen všech posuzovaných nabídek ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2,95 mil. Kč bez DPH a byla stanovena na základě rozpočtu projektanta. Hodnotící komise při posouzení výše nabídkových cen zejména vzala v úvahu současnou situaci, kdy se rozpočty projektantů sestavené na základě ceníkových cen ukazují nadhodnocené oproti reálné situaci. Současně konkurenční soutěž mezi jednotlivými firmami obecně způsobuje snížení cen za provádění prací. Tento trend je patrný u podaných nabídek, kdy všechny nabídky obsahují cenu nižší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky.

Snížení nabídkových cen uchazečů je poměrně rovnoměrně odstupňované. Položkové rozpočty uchazečů byly podrobně prozkoumány s tím, že žádná nabídka neobsahuje část rozpočtu, jehož splnění by bylo zcela nereálné a hodnotící komise tedy nemá důvod k pochybnostem ohledně reálnosti nabídkové ceny uchazečů.

S ohledem na výše uvedené hodnotící komise konstatuje, že žádná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu zákona.

3) Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Nabídka pořadové číslo 5
Obchodní firma:TERMI s. r. o.
Sídlo:Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf
Právní forma:společnost s ručením omezeným
IČ:25032640

Nabídka uchazeče TERMI s. r. o. byla hodnotící komisí vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách – odůvodnění viz výše v bodě 2 této zprávy.

4) Popis způsobu hodnocení nabídek

Nabídky jsou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

5) Hodnocení nabídek

Uchazeči, jejichž nabídka byla hodnocena, nabídli následující nabídkové ceny bez DPH:

Nabídka poř. č. 1 – BARNATHERM s. r. o.2 474 502,80 Kč
Nabídka poř. č. 3 – Světlo Turnov s. r. o.2 052 527,47 Kč
Nabídka poř. č. 4 – Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.2 416 704,96 Kč
Nabídka poř. č. 6 – REMER, s. r. o.2 481 951,90 Kč
Nabídka poř. č. 7 – AQUA – GAS, s. r. o.2 166 815 Kč
Nabídka poř. č. 8 – Josef Bekr2 688 994 Kč
Nabídka poř. č. 9 – COMA JILEMNICE s. r. o.2 206 485,90 Kč
Nabídka poř. č. 10 –Josef Balous2 351 548,44 Kč
Nabídka poř. č. 11 – Robert Šťastný2 203 413,17 Kč
Nabídka poř. č. 12 – S.V.A. spol. s r. o.2 432 000 Kč

6) Výsledek hodnocení nabídek

Nabídky byly vyhodnoceny v tomto pořadí:

1. Nabídka poř. č. 3 – Světlo Turnov s. r. o.2 052 527,47 Kč
2. Nabídka poř. č. 7 – AQUA – GAS, s. r. o.2 166 815 Kč
3. Nabídka poř. č. 11 – Robert Šťastný2 203 413,17 Kč
4. Nabídka poř. č. 9 – COMA JILEMNICE s. r. o.2 206 485,90 Kč
5. Nabídka poř. č. 10 – Josef Balous2 351 548,44 Kč
6. Nabídka poř. č. 4 – Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.2 416 704,96 Kč
7. Nabídka poř. č. 12 – S.V.A. spol. s r. o.2 432 000 Kč
8. Nabídka poř. č. 1 – BARNATHERM s. r. o.2 474 502,80 Kč
9. Nabídka poř. č. 6 – REMER, s. r. o.2 481 951,90 Kč
10. Nabídka poř. č. 8 – Josef Bekr2 688 994 Kč

Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka poř. č. 3 uchazeče Světlo Turnov s. r. o.

7) Hodnotící komise

Předseda: Bc. Jiří Ulvr

Místopředseda: Ing. David Tauchman

Členové: Ing. Martin Šimáček, Ing. Marek Tůma, Ing. Josef Boura

Příznivá zpráva

Začátkem roku jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova na realizaci právě dokončeného chodníku v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici.

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje Vám mohu sdělit, že jsme byli úspěšní a získali tak dotaci v maximální výši 300 000 Kč.

Jiří Ulvr, starosta

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“

Po dlouhé době Vám píšu o tomto konkrétním úseku. Podařilo se s novými majiteli přilehlých pozemků najít společnou shodu, která by mohla v následujících letech přinést výstavbu nového chodníku, včetně nového veřejného osvětlení v délce 660 metrů. Ohledně této stavby byla v letech minulých vypracována studie, která díky souhlasu vlastníků může pokračovat zhotovením projektu. Začátek práce na tomto dokumentu lze předpokládat nejdříve od června 2015, jelikož jsme závislí na zaměření zrekonstruované silnice, od které se bude tento projekt odvíjet. Samotná realizace, která je závislá na dalších dokumentech, stavebním povolení, ale i možnostech využití případných dotačních titulů lze očekávat nejdříve v roce 2016, spíše 2017.

Jiří Ulvr, starosta

Nová hala na odpadové hospodářství

V posledním loňském vydání našeho Zpravodaje jsem Vám psal o začátku této stavby v podobě podloží a základové desky. Díky příznivému počasí z kraje letošního roku jsme začali se stavbou kovové konstrukce, kterou se nám podařilo odkoupit z nepoužívané haly. Následovat bude opláštění. Samotné uvedení do provozu lze očekávat v letních měsících tohoto roku.

Jiří Ulvr, starosta

Cenové nabídky na montáž a opláštění haly

Montáž ocelové konstrukce, opláštění haly, montáž vrat

Vyzvány byly firmy:

KORES spol s r. o., ČSLA 54, 391 11 Planá nad Lužnicí

Zámečnictví Šimek, Studenec 179, 512 33 Studenec u Horek

VH-stavební práce, s.r.o., Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4

Na základě výzvy nabídku podaly tyto firmy:

Zámečnictví Šimeknabídnutá cena 235 950 Kč
VH-stavební práce, s.r.onabídnutá cena 245 630 Kč
KORES spol s r. o.nabídnutá cena 266 200 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.

Na základě předložené nabídky byla vybrána firma: Zámečnictví Šimek

Nové sociální zázemí u základní školy

Další novou a viditelnou stavbou je vybudování záchodků v návaznosti na amfiteátr u základní školy. Vyřeší se tak nedostatečné podmínky, o kterých se v minulosti jednalo s vedením školy v průběhu konání každé kulturní akce a zároveň tím dojde k větší ochraně zázemí a vybavení naší školy. Pokud vše půjde dobře, měla by být tato stavba schopná provozu již na letošní první akci, která se chystá na sobotu 30. 5. 2015.

Jiří Ulvr, starosta

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2015

Poplatek je splatný do 30. 6. 2015 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní symbol.

Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu.

Obec Studenec, jako partner závodu, si Vás dovoluje pozvat na 8. ročník soutěže historických vozidel „O pohár starosty obce Studenec“.

Studenecké míle

dovolujeme si Vás pozvat na soutěž historických vozidel a velocipedů,
která se uskuteční v Podkrkonoší v obci Studenec v sobotu 30. 5. 2015
Podrobné informace naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz
nebo dotazem na mail: studeneckemile@seznam.cz
Těšíme se na Vaši účast!

Tomáš Chrtek

Z jednání zastupitelstva obce

Poprvé se v roce 2015 sešlo Zastupitelstvo obce Studenec 16. března, zasedání se zúčastnilo 14 zastupitelů a 20 občanů.

Nejprve byl schválen strategický plán obce na roky 2015–2018.

V dalším bodě jednání nebyl schválen návrh na koupi pozemků ve Studenci, na nichž by bylo možné připravit nové rozvojové zóny pro rodinné bydlení. Jedná se o lokalitu vedenou v územním plánu jako stavební, majitelé dotčených pozemků jsou ochotni tyto pozemky prodat a upřednostňují jednat o prodeji s obcí.

Vzhledem k přípravě cyklotrasy propojující Studenec a Horka u Staré Paky byla schválena koupě příslušných pozemků či jejich částí za navrženou cenu 60 Kč/m2.

Starosta byl pověřen dalším jednáním týkajícím se akce „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do objektu zdravotního střediska“ a podpisem souvisejících smluv, objednávek a faktur. Zároveň byla rada pověřena odsouhlasením nejvhodnější nabídky ve výběrových řízeních.

Na rok 2014 byla ponechána cena vodného ve výši 20 Kč/m3 a stočného také na 20 Kč/m3. Stočné 20 Kč/m3 budou platit i nájemníci obecních bytů, občané napojení na zkolaudované obecní směsné kanalizace budou platit stočné 6 Kč/m3.

Schválen byl rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016–2017, v němž činí pro rok 2016 příjmy 21,53 mil. Kč a výdaje 21,63 mil. Kč, pro rok 2017 se jedná o příjmy 21,84 mil. Kč a výdaje 21,94 mil. Kč.

Podle návrhu finančního výboru byl rozdělen celkový příspěvek 500 tis. Kč místním sportovním organizacím: Sportovní klub Studenec obdrží 159 tis. Kč, Školní sportovní klub Studenec 86,3 tis. Kč, Sokol Studenec 72,7 tis. Kč, Orel Studenec 74,7 tis. Kč, Sokol Zálesní Lhota 30,3 tis. Kč, SDH Studenec 36,7 tis. Kč, Tenisový klub Studenec 23,9 tis. Kč, Sport future 11,8 tis. Kč a SDH Zálesní Lhota 4600 Kč.

Diskutovalo se o budoucnosti budovy staré školy v Zálesní Lhotě. Zastupitelé požadovali od zástupců Občanského sdružení Stará škola, aby předložili návrh na využití budovy a zajištění finančních prostředků na opravy a údržbu. Závěrem bylo dohodnuto prodloužení termínu pro vyjádření „sdružení“ do června 2015.

V dalších bodech jednání zastupitelé projednali a schválili:

 • uložení částky 2,5 milionu Kč na dvouletý termínovaný vklad u J&T banky,
 • smlouvu na dopravní obslužnost na rok 2015, podle které obec zaplatí 168 030 Kč (90 Kč na obyvatele),
 • smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti týkající se kabelového elektrického vedení v Rovnáčově,
 • prodej pozemku ve Studenci,
 • vzali na vědomí vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2014.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:

 • Od 30. 3. 2015 bude ve Studenci pokračovat oprava hlavní silnice v úsecích kostelecko – hasičárna, hasičárna – řeznictví Nosek a řeznictví Nosek – Špice, která musí být dokončena do konce května. Průjezd obcí bude upraven semafory, objížďka povede po spodní silnici.
 • Od 30. 3. 2015 bude rovněž uzavřen úsek Studenec Špice – Dolní Branná (křižovatka), a to až do konce října 2015. Ze Zálesní Lhoty bude přes křižovatku umožněn průjezd do Martinic pro osobní dopravu a linkové autobusy z Jilemnice. Příslušné dokumenty budou zveřejněny ve vývěsních skříňkách a na internetu.
 • Budou podepsány smlouvy s vítězi výběrových řízení na rekonstrukci zdravotního střediska: s panem Michalem Havranem ze Dvora Králové nad Labem, který bude budovu zateplovat, a firmou Světlo Turnov, která tam bude instalovat tepelná čerpadla.
 • Na realizaci chodníku v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova.
 • Svazek obcí Jilemnicko má možnost podepsat smlouvu s firmou eCentre, která celoplošně osloví firmy na svoz odpadů v elektronické aukci. Snahou je snížit náklady na svoz odpadů.
 • Obec zjišťuje možnosti budoucí rekonstrukce či výstavby nového pečovatelského domu – čeká na vypsání národních programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Rozpočet Obce Studenec na rok 2015

Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtuRozpočet 2014Skutečnost 2014Rozpočet 2015
Daňové příjmy 18 095 00019 825 48019 925 000
Poplatky3 880 0003 892 3862 983 000
Prodej – voda, lesy, knihy2 723 0002 826 9002 761 000
Ostatní činnost místní správy2 364 0002 141 2522 238 000
Dotace, mimorozpočtové prostředky404 330365 900376 638
Příjmy celkem27 466 33029 051 91828 283 638
Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtuRozpočet 2014Skutečnost 2014Rozpočet 2015
Lesy274 000251 000228 000
Komunikace (silnice)1 243 000940 7001 851 000
Ostatní záležitosti pozem. komunikací1 600 0002 364 8661 350 000
Doprava 167 670167 670168 030
Pitná voda 1 620 0001 333 9001 534 400
Odvádění a čištění odpadních vod129 00033 200130 000
MŠ Studenec 500 000464 200550 000
MŠ Zálesní Lhota1 180 0001 163 500300 000
Základní škola Studenec2 800 0002 805 1003 300 000
Knihovny23 50023 40023 500
Kulturní zařízení – býv. škola Zál. Lhota30 00010 30030 000
Kultura210 000217 200233 000
Obnova místních kulturních památek95 000132 2000
Tělovýchovná činnost500 000500 000500 000
Využití volného času mládeže 25 00036 50037 000
Zájmová činnost – Klub důchodců24 00026 50024 000
Ambulantní péče 211 000360 9008 035 308
Bytové hospodářství11 00015 90011 000
Veřejné osvětlení978 000722 400462 000
Pohřebnictví10 500010 500
Územní plánování39 00063 9000
Územní rozvoj a komunální služby99 00076 00094 800
Záležitosti bydlení a územní rozvoj300 000450 000400 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů52 00050 40052 000
Sběr a svoz komunálních odpadů2 050 0002 285 5001 845 000
Kompostování136 000106 700111 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň1 010 000815 600445 000
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi0020000
Pečovatelská služba268 500213 400167 500
Ochrana obyvatelstva1 00001 000
Požární ochrana Zálesní Lhota32 00016 100121 000
Požární ochrana Studenec247 800262 800303 000
Zastupitelstva obcí1 559 2501 380 5001 558 000
Činnost místní správy 3 225 7503 018 2003 887 600
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací10 00013 80015 000
Pojištění funkčně nespecifikované110 00086 800100 000
Finanční operace35 00035 00035 000
Ostatní finanční operace350 000350 000350 000
Finanční vypořádání minulých let10 40600
Výdaje celkem21 167 37620 794 13628 283 638