Rok 1901

Vydání: Číslo 3/2015

V tomto čísle Zpravodaje zahajujeme čtení na pokračování: Výlety do studenecké minulosti. Je to téměř doslovně přepsaná obecní kronika Studence, která byla založena r. 1934 starostou Janem Fejfarem. Obecním kronikářem byl ustanoven r. 1937 Josef Lánský, odborný učitel ve Studenci, tehdy 33letý. J. Lánský dopisoval kroniku zpětně. Po stručném úvodu, vysvětlujícím vznik obce a její název, začal událostmi nového století – rokem 1901. Čerpal ze starších kronik, především farní kroniky a školní kroniky, a z dalších historických pramenů. Všechny tyto kroniky jsou k půjčení (do badatelny) v okresním archívu v Semilech.

H. Soukupová

Rok 1901

Výlety do studenecké minulosti 1.

Mrazy. Nový rok 1901 začal silnými mrazy, které neměly pamětníků. Nejsilnější mráz naměřen byl dne 6. ledna, kdy teploměr klesl na −25 stupňů Celsia. Tyto silné mrazy trvaly pak ještě celý leden a většinu měsíce února.

Zemětřesení. 10. ledna asi o půl čtvrté ráno bylo slyšet dunění a hřmot, podobný rachotu těžkého nákladního auta a bylo pocítěno lehké zachvění země. Toto zemětřesení pocítěno bylo i v okolí a podle novinových zpráv šířilo se od západu k východu, od Liberce až po Náchod.

Slet všesokolský. Všesokolského sletu, který se konal t. r. v Praze ve dnech 28., 29. a 30. června a 1. července, zúčastnili se ze Studence tito členové v krojích: Albrecht Jan, Hák Frant., Hák – kameník, učitel Jezdinský, Karel Jech, Bedřich Fišera, Kobrle Frant. a Václav č. 40, Fr. Tom, hostinský, Stejskal Frant., kovář, Josef Šorfa, Fr. Šorm, mlynář, Ulrych Jan, obuvník. Kromě těchto jelo na slet ještě několik členů v šatě občanském, cvičení se zúčastnilo 12 členů.

Svěcení soch. 15. srpna konalo se svěcení nové sochy P. Marie – pomocnice, pořízené nákladem Josefa Tomáše, rolníka.

25. srpna byl svěcen nový kamenný kříž na místě bývalého dřevěného kříže na rozhraní obcí Studenec a Martinice při státní silnici. Tento kříž dal postaviti Frant. Hamáček z Rovnáčova a posvětil jej vikář, místní farář Jan Kuhn.

28. září svěcena byla opět socha, a sice svatá Trojice u skalky. Podnět k zřízení této sochy dal r. 1900 zesnulý Josef Hunčík ze Studence, odporučiv k tomu účelu 400 K. Provedení jeho úmyslu ujal se starosta obce Karel Tauchman, který řídil i celou slavnost svěcení. Sochu světil farář Jan Kuhn. Slavnosti zúčastnil se místní Sbor dobrovolných hasičů, spolek vojenských vysloužilců a Svatojosefská jednota s prapory a s hudbou.

Všecky letos zhotovené a výše jmenované sochy zhotovil Ignác Tomáš, sochař v Hostinném.

Volební schůze. 5. října – před zemskými volbami do sněmu – konána schůze, na které mluvil radikální pokrokář Dr. Ant. Hajn. Po jeho řeči ujal se slova protikandidát křesťan. sociál. J. Filler, kaplan ze Semil a jal se vyvraceti vývody řečníka prvého. Z toho vznikla ovšem prudká a dlouhá debata.

Volby. 8. října konaly se volby poslance do zemského sněmu, k nimž dostavilo se 76 voličů. Radikální poslanec Hajn obdržel 61 hlasů, křesť. soc. Filler 14 hlasů. Poněvadž proti volbě podán rekurs, volilo se dne 13. října znovu. V této volbě obdržel Hajn 42 hlasy a mladočech Barták 27 hlasů, Filler se volby vzdal.

16. října konány ještě užší volby mezi Bartákem a kandidátem německým, kdež obdržel Barták 85 hlasů.

Kampelička. 4. prosince byla pořádána v hostinci p. Šorfy, č. p. 6, poradní schůze, na níž jednáno o založení Kampeličky ve Studenci. O zřízení tohoto peněžního ústavu zasazoval se nejvíce učitel Jezdinský a farář Kuhn.

Petice. 11. prosince předkládal Karel Karásek po staveních k podpisu petici, žádající starobní, invalidní, vdovské a sirotčí pojištění, která zaslána byla vídeňské vládě.

Kampelička. 15. prosince usneseno na veřejné schůzi zříditi ve Studenci spořitelní a záložní spolek dle soustavy Reiffeisenovy. Na národohospodářské poměry všech odvětví poukázal v přednášce místní učitel Josef Jezdinský. Vyložil též stanovy Reiffeisenových záložen, mluvil o jejich účelu, vnitřním zařízení a správě, dále o úvěrech a právech, jež jsou těmto záložnám zákonem zaručena. Řeč učitele Jezdinského doplněna byla proslovem faráře Kuhna, jenž jako zakladatel záložny v Dolní Kalné již po 7 let tento ústav po stránce právnické a hospodářské – jako kontrolor – řídil a k rozkvětu přivedl. Obě tyto důsledně se doplňující řeči měly za následek, že bez otálení přikročeno k zápisu členů a závodních podílů. Přihlásilo se 42 členů, kteří upsali 83 podíly. Ustavující valnou hromadu usneseno svolati na den 1. ledna 1902.