Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 4/2015

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná (křižovatka)

Od začátku června se nám hlavní stavební práce přesunuly na tyto etapy:

4. etapa: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce),

5. etapa: Studenec (konec obce) – Zálesní Lhota (křižovatka),

6. etapa: Zálesní Lhota (křižovatka) – hranice Libereckého a Královéhradeckého kraje,

7. etapa: území Královéhradeckého kraje,

8. etapa: území Královéhradeckého kraje.

Nadále platí, že celková rekonstrukce silnice má být hotová do konce letošního října.

Se zhotovitelem stavby se nám podařilo dohodnout na položení první vrstvy asfaltobetonového povrchu na 4. etapě: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce). Předešlo se tak dalšímu vyjíždění nově připraveného povrchu a především značné prašnosti na tomto úseku v době letních měsíců.

Podle sdělení správce oprava „spodní“ silnice ve Studenci začne v první polovině srpna. Dle finančních možností dotace bohužel není možné opravit celou délku této silnice, další z podmínek je uvedení komunikace do stavu před zahájením objízdných tras, nikoli tedy do stavu nového! Po dlouhých jednáních s vlastníkem a správcem komunikace se však podařilo najít takovou cestu, aby nového asfaltového povrchu bylo dosaženo na větší vzdálenosti, než bylo původně myšleno. V této věci byla ze strany investora nejdříve navrhována oprava podélného metrového pásu v oblasti vyježděných krajnic, která by však vydržela mnohem kratší dobu než oprava po celé šířce vozovky.

V minulém vydání jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat o možnosti dřívější průjezdnosti ze Zálesní Lhoty směrem na Studenec. Podle posledních informací v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje víme, že v tomto úseku by měl být nový asfaltobetonový povrch hotov do konce srpna. Pokud by se tedy vše podařilo zvládnout, včetně vyspravení krajnic, veškerého dopravního značení a dalších podmínek, byla by z naší strany podána žádost o předčasné uvedení tohoto úseku do provozu. Vše je samozřejmě předčasné, tato informace je podávána pouze na vědomí, že naše snaha je dosáhnout co nejdříve uklidnění v podobě dopravního spojení a obslužnosti.

Nadále Vás však prosíme o zvýšenou bezpečnost v oblasti celé rekonstrukce, tedy v úseku Studenec (kostelecko) až po úsek Zálesní Lhota (křižovatka). Děkujeme.

Jiří Ulvr, starosta

Zdravotní středisko

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje je celý objekt již připojen na nový způsob vytápění. Finišují nám venkovní práce v podobě zateplení celého objektu. Nová barva tohoto objektu se tak postupně objevuje na větší ploše budovy. Věřím, že zvolená barevnost, která byla konzultována s odborníky, bude i pro Vás příjemným pohledem na dané místo naší obce.

Jiří Ulvr, starosta

Nová hala na odpadové hospodářství

V letních měsících dokončujeme opláštění nové haly na odpadové hospodářství, včetně prostranství v okolí této stavby.

Od soboty 5. 9. 2015 bude tento prostor sloužit i jako nové místo pro bioodpad. Tímto krokem si slibujeme usnadnění dostupnosti občanům z jiných částí obce a odlehčení vytíženosti kontejnerů v areálu ZETKA Strážník a. s.

Od soboty 26. 9. 2015 pak bude hala uvedena do provozu. Vše podstatné, včetně podmínek, se dočtete na jiném místě tohoto čísla Zpravodaje.

Jiří Ulvr, starosta

Vysoké ocenění naší obce

4. června 2015 k nám došla tato velice příjemná zpráva, která vychází z finančních podkladů a různých dotazníkových šetření, zpracovávaných ze strany obce:

Vážený pane starosto,

Obec Studenec, jejíž jste představitelem, získala v našem iRatingovém hodnocení za rok 2014 druhý nejvyšší možný stupeň „B+“. Z celkového počtu 65 obcí okresu Semily získaly toto prestižní ocenění pouze 3, v rámci celé České republiky pak patří Obec Studenec do skupiny pouhých 9 % obcí s oceněním „B+“.

Hodnocení vyjadřuje známku kvality finančního hospodaření v souladu se standardy ratingových agentur. Výsledný stupeň svědčí o míře schopnosti obce dodržovat své závazky na základě kvality rozpočtového a finančního řízení v minulých letech a zároveň ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie. Pro představitele obce a odborné pracovníky vedení je zpětnou vazbou pro úpravu priorit finančního řízení, ošetření nevyvážeností v rozpočtovém hospodaření, nástrojem pro komunikaci s obchodními partnery a pro veřejnou prezentaci.

Věříme, že iRatingové hodnocení budete chápat nejen jako prestižní ocenění, ale také jako cenný podklad pro práci na dalším úspěšném rozvoji Vaší obce.

S pozdravem

RNDr. Luděk Mácha, CRIF — Czech Credit Bureau, a. s.

!!! POZOR ZMĚNA !!!

umístění a sběru kontejnerů na komunální odpad ve Studenci

Kontejnery na komunální odpad budou ve Studenci umístěny v novém sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 26. 9. 2015 (10. 10., 24. 10.) do 7. 11. 2015 od 9 do 12 hodin. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu. V Zálesní Lhotě zůstává vývoz kontejnerů tak jako doposud.

Další (nové) sběrné místo bioodpadu bude v Kruhovce každou sobotu od 5. 9. 2015. Konec sběru bioodpadu bude zveřejněn v obecních vývěskách.

!!! Připomínáme občanům, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná místa vždy první pondělí v měsíci !!!

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 19. září 2015

StudenecZálesní Lhota
u sokolovny8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u Lípy9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny

v Zálesní Lhotě od 25. do 27. září 2015

!!! Ve Studenci budou kontejnery umístěny v novém sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 26. 9. (10. 10., 24. 10.) do 7. 11. 2015 od 9 do 12 hodin. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu !!!

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Z jednání zastupitelstva obce

Druhé jednání studeneckých zastupitelů v roce 2015 se uskutečnilo 15. června za účasti 14 zastupitelů a 8 občanů.

Schválena byla koupě pozemků, která je součástí majetkového vypořádání týkajícího se stavby chodníku v úseku „Špice – zastávka BUS“. V souvislosti se stavbou navazující části (úsek „Studenec – chodník podél II/293 – střední část“) a koupí příslušných pozemků byly dále schváleny smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouva o budoucí smlouvě kupní.

Dále zastupitelé projednali a schválili:

  • směrnici Fondu rozvoje bydlení 1/2015,
  • realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. na období 2014–2020 na území obce Studenec,
  • vzali na vědomí navýšení kapacity ZŠ Studenec na 350 žáků,
  • účetní závěrku obce ke konci roku 2014 a celoroční hospodaření a závěrečný účet obce včetně zprávy auditora o přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem „bez výhrad“,
  • odměny a příplatky neuvolněných členů zastupitelstva,
  • prodej pozemku v Zálesní Lhotě formou obálkové metody,
  • smlouvu o bezúplatném převodu majetku, smlouvu o zániku předkupního práva a zrušení předkupního práva obce na pozemky ve Studenci.

Na základě diskuse o budoucnosti staré školy v Zálesní Lhotě (čp. 208) byl schválen pronájem této budovy Občanskému sdružení Stará škola do 30. 6. 2017. Pokud do tohoto termínu sdružení předloží konkrétní projekt zajišťující využití a údržbu celého objektu a zaváže se k jeho realizaci, bude mít právo na prodloužení nájmu na celkovou dobu deseti let. Zároveň byla prodloužena stávající nájemní smlouva mezi obcí a sdružením do 30. 9. 2015.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:

  • Od 1. června je v provozu opravený úsek silnice Studenec (kostelecko) – Studenec (Špice) v délce 2,2 km. Do konce října 2015 bude pokračovat uzavírka úseku Studenec (Špice) – Dolní Branná (křižovatka).
  • Obec Studenec získala v iRatingovém hodnocení (vyjadřujícím kvalitu finančního hospodaření) za rok 2014 druhý nejvyšší možný stupeň „B+“. Patří tak mezi 3 obce okresu Semily a 9 % obcí v České republice s tímto ohodnocením.

Také pozval přítomné na akci pořádanou 20. června, kde bude hlavním účinkujícím skupina Wohnout.

Paní Dana Tůmová ze Zálesní Lhoty se zeptala na opravu osvětlení, nové osvětlení v rámci rekonstrukce silnice a odvoz odpadů.

Na závěr pan starosta popřál přítomným krásné léto a příjemně strávenou dovolenou.