Rok 1902

Vydání: Číslo 5/2015

Výlety do studenecké minulosti 2.

Kampelička. 1. ledna ve 2 hodiny odpoledne konala se v hostinci u Višňáků ustavující valná hromada Spořitelního a záloženského spolku pro Studenec a okolí. Přítomno bylo 30 členů a zvoleni následující funkcionáři:

  • starostou Josef Albrecht, správce velkostatku
  • pokladníkem Josef Jezdinský, učitel
  • představenstvo: Jos. Exner, č. 310, Frant. Stejskal, kovář, Frant. Kobr, rolník, Jos. Jech, rolník, rolník Karel Tauchman, bývalý starosta, Jos. Borůvka z Rovnáčova č. 3
  • dozorčí rada: Josef Karásek, domkář, Bedřich Tauchman, obchodník, Jan Šorfa, obchodník, Fr. Hylmar, učitel, Josef Boukal, pekař, Josef Višňák, hostinský, předsedou dozorčí rady zvolen Jan Kuhn, farář.

V prvém roce trvání spolku stoupl počet členů na 80 se 132 podíly. Vkladů v tomto roce bylo 22 393 K, výpůjček 20 705 K.

Narozeniny. 20. dubna slavil místní farář a vikář Kuhn svoje 60. narozeniny.

Zatmění měsíce. 22. dubna bylo úplné zatmění měsíce, které bylo i ve Studenci velmi pěkně viditelné.

Pohřeb. 21. června měla pohřeb Anežka Kuhnová, matka místního faráře. Zemřela v Nedaříži a převezena byla na hřbitov ve Studenci. Pohřbu se zúčastnili všichni okolní kněží, hasiči z Nedaříže i ze Studence, zdejší spolek vojenských vysloužilců, katolická jednota, obecní zastupitelstvo, učitelstvo a školní dítky a mnoho občanstva místního i z okolí.

Žně. 22. srpna započaly teprve tohoto roku žně. Tak opožděný počátek žní nikdo nepamatoval. Příčinou toho byly neustálé deště, které způsobily, že obilí na mnoha místech rostlo „na stojato“. Tímto dnem však nastalo na delší čas velmi pěkné počasí, takže úroda byla s polí šťastně svezena.

Odchod kaplana. 4. září odešel ze Studence kaplan Jan Šmika, byv přeložen do Smidar.

Nový kaplan. 13. září ustanoven do Studence nový kaplan Josef Šalša, rodák z Moravy. Byl to již čtvrtý kaplan na zdejší faře. Prvým byl Ant. Zikeš od 1. října 1894 do 4. září 1895, druhým Josef Tajovský od 23. listopadu 1895 do 22. ledna 1896, třetím zmíněný již Jan Šmika od 30. září 1897 do 4. září 1902.

Nový učitel. 16. září – na počátku nového školního roku – odešel ze Studence učitel Robert Čihák, byv ustanoven správcem školy v Horní Dušnici. Na jeho místo ve Studenci ustanoven poduč. Antonín Mikáska, který toho roku maturoval na učit. Ústavě v Jičíně. Vyučovali tedy poč. šk. roku 1902/3 na zdejší škole Holubec, Hylmar, Jezdinský, Mikáska, Řehoř a Konůpek. Na škole bylo zapsáno 419 žáků.

Úmrtí. 31. října měl pohřeb Josef Karásek, soukromník. Za něho zbudován byl nový kostel, o nějž se zesnulý velmi zasloužil.

Obecní pastviny. Tohoto roku na podzim došlo ke sporu o obecní pastviny za vsí u Martinic. Starosta Jos. Exner navrhl, aby se tato půda lépe zužitkovala. Celá plocha, o kterou se jednalo, čítala 12 jiter a byla do této doby pronajímána jako pastvina za 164 K ročně. Starosta obce navrhl, aby se tato půda změnila v louku a pak pronajala nebo aby byla rozprodána do soukromého užívání. Svým návrhem narazil však na prudký odpor některých občanů. Avšak na základě výnosu zemského výboru, kterým se obce vyzývaly, aby pozemky neplodné byly co nejlépe zužitkovány, svůj návrh starosta prosadil. V dražbě, ku které pak došlo a která byla velmi bouřlivá, koupil sám starosta Exner 3 korce půdy, zbývající byla pronajata jako louka.

Přednáška. 2. listopadu konala Jednota křesť. socialistů přednášku redaktora Václava Myslivce o účelu katolických spolků. Schůze tato byla dosti četně navštívena, ale neobešla se bez rušné debaty.