Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 5/2015

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná (křižovatka)

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje došlo k určitým časovým posunům na této stavbě. Především se jedná o to, že konečný asfaltobetonový povrch v etapách:

4. etapa: Studenec (Špice) – Studenec (konec obce)

5. etapa: Studenec (konec obce) – Zálesní Lhota (křižovatka)

byl položen poslední týden v září, nikoli tedy do konce srpna, jak se původně předpokládalo. Nepodaří se tedy oficiálně pustit provoz v této oblasti o něco dříve, jak jsme si všichni tolik přáli.

Stavební firma požádala o prodloužení realizace stavby do konce listopadu letošního roku z důvodu zdržení výroby betonových monolitů na nový most v Dolní Branné, kde byly po odkrytí zjištěny skryté vady. Původně se totiž předpokládalo pouze s vyspravením dosavadního mostu, nikoli s vybudováním nového.

Mám však pro Vás i pozitivní zprávy. To, co všichni vidíte, je, že se podařilo „spodní“ silnici ve Studenci opravit více (ve větším rozsahu), než se původně předpokládalo. Nadále ještě jednáme a máme přislíbenou opravu v úseku od čp. 100 po dům manželů Běhounkových.

Dále jsme vznesli požadavek na opravu dosypu krajnic podél této opravené silnice, kde byl použit materiál obsahující veliké kusy kamenů, což je nebezpečné a obyvatelé si na toto stěžovali.

Druhou pozitivní zprávou je ta, že po dlouhých, v tomto případě však můžu napsat i nekonečných jednáních, se podařilo dosáhnout toho, že v jarních měsících příštího roku by měla být celoplošně opravena silnice propojující Zálesní Lhotu a Martinice v Krkonoších!!!

Toto píšu s velkou opatrností, jelikož dokud to nebude, budu mít stále nějaké pochybnosti z důvodu všech reakcí a argumentů, které provázely tato jednání. Musel jsem Vám to však napsat, protože pozitivních zpráv v dnešní době je opravdu málo.

V čase, kdy Vám toto píšu, si uvědomuji, že v době uzávěrky příštího čísla Zpravodaje se budeme blížit k ukončení celkové rekonstrukce silnice, která propojuje naše katastrální území. Po více jak dvou letech se tedy snad dočkáme uklidnění dopravní situace, jaká zde ještě nikdy nebyla. Ale o tom zase příště a snad i naposledy…

Jiří Ulvr, starosta

Zdravotní středisko

V pátek 4. 9. 2015 proběhla kolaudace zdravotního střediska. Oficiální název této stavby zněl: „Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu zdravotního střediska Studenec, č. p. 370“. Z pohledu zákona o veřejných zakázkách byla tato akce rozdělena na dvě zakázky, a to: „Snížení energetické náročnosti zdravotního střediska“ a „Instalace TČ do objektu zdravotního střediska“. Na titulní stránce Vám tak přinášíme ucelený, nový pohled na tuto budovu.

Jiří Ulvr, starosta

Drakiáda

Letošní rok jsme se podruhé pokusili uskutečnit drakiádu, která se konala na posvícení, v neděli 13. 9. 2015. Pokus to byl zdařilý, navíc oproti roku loňskému jsme nemuseli hledat náhradní termín. Počasí se opravdu vydařilo a podle mnohých účastníků nemohlo být ani lepší. Obdivoval jsem všechny, především však ty nejmenší, kteří v dosti větrném počasí chtěli sami ovládat draka, bez pomoci někoho většího. Byly chvíle, kdy to vypadalo, že se vznesou všichni. Zároveň mi bylo smutno těch dětí, kterým drak ulétl. Věřím však, že smutek je již pryč, nadšení z dalšího létání vše přebolelo a třeba zase za rok se všichni potkáme.

Jiří Ulvr, starosta

Nová hala na odpadové hospodářství

V sobotu 26. 9. 2015 byla tato hala uvedena do provozu. Sběrný dvůr pak jako celek bude přístupný ještě v sobotu 10. 10., 24. 10. a 7. 11. 2015, vždy od 9 do 12 hodin. Kontejnery na bioodpad jsou přístupné nepřetržitě do ukončení sezóny. Plán otevírací doby sběrného dvoru pro rok 2016, včetně ukončení provozu biokontejnerů v roce 2015 a zahájení jejich činnosti v roce 2016, sledujte ve vývěsních skříňkách a na stránkách obce. Děkujeme.

Jiří Ulvr, starosta

Příprava výstavby nových chodníků

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice (Krůfovi)“

Ve druhém letošním čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o této připravované stavbě.

Po delších, trochu i nepředvídaných skutečnostech, se nám podařilo získat všechny souhlasy vlastníků přilehlých pozemků koncem měsíce září. V současné době jsou základní dokumenty, od kterých se bude odvíjet územní i stavební řízení, podány na stavebním úřadě v Jilemnici. Pokud se vše stihne papírově dořešit do konce roku, chtěli bychom podat žádost o dotaci, která se převážně vypisuje na začátku každého kalendářního roku.

Chodník – cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce

Jedná se o jeden z posledních úseků v naší obci podél silnice II. třídy, kde ještě nemáme dořešenou bezpečnost osob pohybujících se v okolí rušné komunikace. I zde již proběhly prvotní kroky: zaměření silnice dopadlo dobře, to znamená, že případná stavba chodníku bude probíhat na pozemku KSS LK a nebude tedy potřeba dalších souhlasů vlastníků přilehlých pozemků. Koncem měsíce září proběhla společná schůzka s projektantem a zástupci KSS LK, aby se tak předem vyřešily nejasnosti ohledně připravovaného projektu. A ještě jedna podstatná věc na závěr, stavba chodníku by měla vést po pravé straně ve směru na Jilemnici.

Chodník „Úsek č.3 – podél silnice II/295 směrem k Zálesní Lhotě“

Po dokončení stavebních prací ohledně rekonstrukce silnice a jejím uvedení do provozu chceme znovu otevřít jednání s vlastníky přilehlých pozemků o možném propojení našich obcí. O tom, jestli nastane nějaký posun v jednání, Vás budeme informovat v některém z dalších vydání našeho Zpravodaje.

Jiří Ulvr, starosta

„Pohoštění obecní polévkou“

Na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 5. prosince 2015 na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 27. listopadu 2015. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Informace

V měsíci září rezignoval na mandát obecního zastupitele Ing. Václav Urban. Nový mandát pro doplnění patnáctičlenného zastupitelstva tak přísluší prvnímu náhradníkovi z této strany po loňských komunálních volbách, MUDr. Marii Mühlové.

Děkuji panu Ing. Václavu Urbanovi za jeho dosavadní činnost v zastupitelstvu a práci, kterou odvedl pro obec.

Jiří Ulvr, starosta

Ukončení práce v obecním zastupitelstvu

Vážení spoluobčané, dovolte mi oznámit vám, že jsem se po posledním jednání zastupitelstva rozhodl ukončit po 17 letech činnost v obecním zastupitelstvu. Omlouvám se všem, které jsem tímto rozhodnutím zklamal, a děkuji všem, kteří mi v 5 volebních obdobích po sobě dali důvěru.

Všechny občany vyzývám k tomu, aby se v budoucnu jednání obecního zastupitelstva aktivně účastnili a zde také vyjádřili svoje názory, které jsou často slyšet pouze při sousedských debatách – a to ať už jsou pozitivní, či negativní.

Obecním zastupitelům přeji do budoucna velké nasazení, mnoho dobrých nápadů a odvahu říkat na jednáních zastupitelstva svoje názory nahlas.

Jako člen finančního výboru bych rád ještě dokončil plánovanou kontrolu obecních výdajů za roky 2014 a 2015.

Ještě jednou všem děkuji za důvěru a všem spoluzastupitelům za roky dobré spolupráce.

Václav Urban

Svatba

Pátek 14. srpna 2015 byl šťastným dnem pro manžele Kateřinu a Petra Junkovy.

Přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Kompost z komunitních kompostáren na Jilemnicku je certifikovaným hnojivem!

Jilemnicko – svazek obcí zažádal v letošním roce u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze o posouzení kvality finálního kompostu z provozu komunitních kompostáren v regionu. Doposud bylo možné využívat získaný materiál pouze pro obecní pozemky.

Po odebrání vzorků materiálu a jejich hodnocení v laboratořích proběhla kontrola samotného provozu na kompostárnách, která shledala postup vyhovující. Díky výsledkům všech kontrolních procesů byla získána tolik očekávaná certifikace a kompost z našich kompostáren je nyní možné rozdávat všem občanům regionu jako hnojivo.

Jilemnicko – svazek obcí může již od tohoto podzimu nabízet zdarma zpracovaný kompost všem zájemcům o jeho využití. Pro informace ohledně odběru kompostu se obracejte přímo na příslušný obecní či městský úřad.


Dne 29. 9. 2015 byl schválen zastupitelstvem Libereckého kraje projekt kotlíkové dotace. Předpokládaný termín vyhlášení programu pro fyzické osoby – vlastníky rodinných domů je prosinec 2015 – leden 2016. Cílem tohoto projektu je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • Tepelné čerpadlo
 • Kotel na pevná paliva
 • Plynový kondenzační kotel
 • Instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody.

Využijte tuto možnost v hojné míře, jelikož od roku 2022 musí kotle splňovat předepsané emisní limity. Bližší informace včetně kontaktů najdete v letáku tohoto Zpravodaje a na www stránkách naší obce.

Jiří Ulvr, starosta

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji (PDF)


Z jednání zastupitelstva obce

Třetí zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2015 proběhlo 14. září za účasti 14 zastupitelů a 7 občanů.

Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku v Zálesní Lhotě a odkoupení pozemku ve Studenci a projednali smlouvy týkající se vedení nízkého napětí a přeložky distribučního zařízení elektrické energie. Dále schválili navýšení kapacity školní družiny na 90 žáků, rozpočtové změny obce za rok 2015 č. 1 a vzali na vědomí rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2015.

Schválena byla také smlouva o budoucí smlouvě kupní týkající se stavby „Studenec – chodník podél II/293 – střední část“. Tato smlouva řeší souhlas vlastníků dotčených pozemků se stavbou chodníku a stanovuje odkup části jejich pozemků.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:

 • Dobrým výsledkem skončila kontrola dotace na akci „Instalace TČ v budově ZŠ a MŠ ve Studenci“. V září ještě proběhne kontrola dotace na víceúčelové hřiště ve Studenci.
 • Byla zkolaudována akce „Snížení energetické náročnosti a instalace tepelného čerpadla do objektu zdravotního střediska“. Rekonstrukce byla úspěšně dokončena, ještě se čeká na zprávu od hasičů.
 • Na obecním úřadu proběhl audit z Krajského úřadu Libereckého kraje.
 • Byly dokončeny první dvě vrstvy asfaltobetonového povrchu na silnici od křižovatky v Zálesní Lhotě po křižovatku na Špici, finální povrch se bude pokládat koncem září. Stavební firma požádala o prodloužení stavby do konce listopadu kvůli rekonstrukci mostu v Dolní Branné.
 • 26. září se otevře sběrný dvůr v Kruhovce a tím ve Studenci skončí svoz velkoobjemových kontejnerů. Ve sběrném dvoře bude přítomen o určených sobotách pracovník, který povede záznamy. V provozu tu již jsou nově instalované biokontejnery. V Zálesní Lhotě se nic nemění.
 • Spodní část silnice ve Studenci je opravena, ještě se bude dokončovat úsek u čp. 100. Na dosyp krajnic byl přitom použit materiál obsahující veliké kusy kamenů, což je nebezpečné, a bude se ještě řešit.
 • Připravují se podklady pro výstavbu chodníku po pravé straně ve směru na Jilemnici od Chládkových na konec Studence. Podle zaměření není potřeba odkup pozemků od okolních majitelů, protože se stavba bude nacházet na pozemku silnic.

Pan Pavel Mečíř navrhl, aby se ročně pořádala jen jedna obecní kulturní akce a ostatní byly ponechány spolkům – obec by zaplatila kapelu a občerstvení by zajistily střídavě spolky. Mrzí ho, že se nediskutuje o výběru kapel. Pan starosta odpověděl, že pořádání kulturních akcí obcí bude ještě projednáno na prosincovém zastupitelstvu. Sehnat hudbu je problém, z mnoha oslovených skupin některé neodpoví, některé nemají volný termín a výběr prakticky není.

Václav Urban podotkl, že není povinnost zastupitele účastnit se příprav obecních akcí. Pan starosta namítl, že sejít se 2-3× ročně mimo zasedání zastupitelstva snad není pro zastupitele zatěžkávající.

Tomáš Chrtek řekl, že takové kulturní akce jsou velká propagace obce, kterou spolky nezajistí, ale uvítal by větší průhlednost financování a účelu akce. Pan starosta odpověděl, že v tom nevidí problém, všechny tyto akce mají zisk okolo 100 tis Kč kromě poslední, která bude zřejmě prodělečná. Dana Synková doplnila, že zisk nevyužívá škola, ale jsou určeny na příští kapelu, která tak může být lepší. Peníze jsou uloženy na zvláštním účtu a vyúčtování by mělo být veřejné.

Pan Pavel Jiran navrhl zpracovat harmonogram akcí i jejich pořádání, na kterém by se shodla obec i spolky. O účtu se zisky z akcí dosud zastupitelé nevěděli a vyúčtování by se mělo předložit na zastupitelstvu.

Tomáš Chrtek navrhl, aby obec koupila velký pártystan, protože dosud se půjčuje stan od Svazku obcí Jilemnicko, který je v dezolátním stavu a rezervuje se dlouho dopředu. Pan starosta odpověděl, že SO Jilemnicko má pořizovat stan nový a že toto téma otevře na prosincovém zastupitelstvu.

Pan Zbranek se na dotaz ohledně nájemní smlouvy pro OS Stará škola Zálesní Lhota dozvěděl, že návrh této smlouvy byl schválen radou obce.

Pan Václav Urban, jehož podpořil pan Pavel Jiran, navrhl zrušit pracovní porady a vše řešit na zastupitelstvu, protože občané si myslí, že se zastupitelé schovávají, a přestali na zasedání chodit. Pan starosta odpověděl, že porady jsou běžné i v jiných obcích a jejich účelem je předjednat složitější body a umožnit pružnější zasedání. Pan Jan Hák tato pracovní jednání podpořil, jelikož se na nich dozví k danému bodu jednání více informací. Pan starosta dodal, že nemá problém vše zopakovat na veřejném jednání, ale že některé body jednání by bez pracovní porady ani nebylo možné projednat. S veřejným projednáváním souhlasila i paní Hana Švecová, protože chce znát názory jednotlivých zastupitelů.

Pan Václav Urban apeloval na zpracování kalendáře akcí, protože se v listopadu sešel během téhož víkendu Svatomartinský večer a koncert Duo Adamis. Pan starosta odpověděl, že to bylo konzultováno na obecní radě s výsledkem, že každá akce má jinou cílovou skupinu lidí.

Pan Václav Urban dále informoval zastupitele, že inicioval kontrolu obecních výdajů za roky 2014 a 2015. Pan Lukáš Kalenský jako předseda kontrolního výboru připomněl, že předmět této kontroly je v kompetenci finančního výboru.