Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 6/2015

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná (křižovatka)

Tímto posledním letošním číslem Zpravodaje uzavíráme nejenom tento kalendářní rok, ale i po více jak dvou letech rozsáhlou rekonstrukci silnice, která odstartovala v září 2013.

Začala v obci Horka u Staré Paky, průběžně řešila různé úseky naší obce, ale i obce Dolní Branná a pomalu se přibližovala ke svému závěru do Vrchlabí. Právě kolem tohoto města se odehraje v roce příštím její konečná podoba, která zrealizuje nový povrch silnice v ulici Dělnická směrem k závodu Škoda Auto a. s., tak i novou hlavní silnici mezi Vrchlabím a Dolní Brannou. To nejdůležitější pro nás všechny je ale to, že naše obce jsou již zprovozněné do podoby, kterou dnes vidíme.

Upřímně musím přiznat, že takto časově dlouhou stavbu jsem ani já z pohledu obce ještě nikdy nerealizoval. I proto jsem se snažil všem Vašim požadavkům i stížnostem porozumět, a pokud to bylo možné, společně s investorem a zhotovitelem stavby vyjít vstříc. To, že vznikly nějaké problémy, je běžné při každé stavbě. Záleží potom na obou stranách, zda dojde k dohodě, či určitému kompromisu. Musíme si však přiznat, že pokud by nemělo k těmto situacím docházet, nemohlo by se zde nic dělat.

Posledně jsem Vám zmiňoval dvě pozitivní zprávy, dnes pro Vás mám i jednu další. Podařilo se nám prosadit, aby do celkové rekonstrukce nejenom hlavní silnice, ale i objízdných tras, zaznamenala nový povrch komunikace III. třídy propojující Zálesní Lhotu a Horní Kalnou. Jde o záležitost, kterou jsem již několikrát zmiňoval, a to, že pokud se podaří tuto silnici navrhnout do objízdných tras, pak jedině touto cestou vede nějaká šance prosadit opravu této silnice novým povrchem. Naše obce tak budou mít z velké části nový povrch, který by se zde naopak díky takto rozsáhlé rekonstrukci po dlouhou dobu prosadit zcela určitě nepodařilo.

Chtěl bych Vám na tomto místě všem poděkovat za veškerou Vaši trpělivost a toleranci, kterou jste museli vydržet, tolerovat, někdy i uzpůsobovat požadavkům stavby.

Jiří Ulvr, starosta

Místo pro odpočinek v Zálesní Lhotě

V podzimních měsících jsme začali s budováním místa pro odpočinek v Zálesní Lhotě. Díky příznivému počasí jsme stihli vyndat pařezy od náletových dřevin, které zatěžovaly tento pozemek. Letos ještě chceme dopravit kompost ze svazkové kompostárny, který vzešel i z Vašeho bioodpadu. Finální podoby by mělo toto místo dosáhnout v první polovině příštího roku.

Jiří Ulvr, starosta

Co nás ještě v letošním roce čeká

Nové obecní komunikace v Zálesní Lhotě

Z důvodu provázanosti a dalších podmínek probíhající stavby silnice dojde sice se zpožděním, ale ještě letos v Zálesní Lhotě k opravě další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem, včetně prostranství autobusové zastávky U Svatých. Ve Studenci se tyto opravy dle ujištění zhotovitele provedou v jarních měsících příštího roku.

Jiří Ulvr, starosta

Nasvícení kostelů

Jedním ze schválených bodů strategického plánu pro roky 2015–2018 je i realizace nasvícení obou kostelů v našich obcích. Jedná se o zviditelnění dvou dominantních staveb, tedy kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci a kostela sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě. Tento záměr tak přispěje nejen k vážnosti těchto staveb, ale i ke zvýšení jejich bezpečnosti. Naším přáním je realizovat osvětlení najednou, aby se předešlo různým spekulacím, proč je kostel ve Studenci nasvícen a v Zálesní Lhotě není. V současné době se řeší s farností pozemkové vypořádaní, jelikož tato stavba v Zálesní Lhotě zasahuje do jejich pozemku, ve Studenci tomu tak není. Držte nám tedy palce, aby se vše podařilo do letošních Vánoc.

Jiří Ulvr, starosta

Svatba

V sobotu 10. října 2015 se ve Studenci konala další svatba. Hlavními účastníky byli manželé Zdenka a Michal Tauchmanovi.

Ještě jednou přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Duo Adamis

V pátek 13. listopadu proběhl koncert známé dvojice, manželů Adély a Michala Suchých, známé především pod názvem Duo Adamis a z televizních obrazovek TV Šlágr. Ti, co přišli, určitě nelitovali, společně se pobavili, zazpívali a vytvořili tak velmi příjemnou atmosféru.

Děkuji Vám za Vaše pozitivní reakce k této kulturní akci.

Jiří Ulvr, starosta

Oprava betlému

Od letošního února probíhala v prostorách bývalé mateřské školky (dnes pouze pečovatelského domu) oprava betlému. Mohly se tak k tomuto účelu využít volné prostory, které umožnily betlém rozebrat a podrobit celkové rekonstrukci, které se především věnoval pan Jiří Kuřík.

Jiří Ulvr, starosta

Výměna průkazů OZP!

Už jen necelý měsíc mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví vyplývají.

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky, obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit stávající průkaz OZP, aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm × 45 mm). Stejně jako při každých úředních jednáních musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Poznámka: před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz OZP. Až poté může ÚP ČR klientům průkaz OZP v nové podobě vydat.

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce.

Upozorňujeme proto klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.