Rok 1905

Vydání: Číslo 1/2016

Výlety do studenecké minulosti 4.

Ples. 5. února konal se hasičský ples, který byl neobvykle četně navštíven. Na vstupném bylo vybráno 174 K, po zaplacení výloh zbylo pro spolkovou pokladnu 101 K.

Zábava. 19. března pořádána Svatojosefskou jednotou zábava – jako každého roku od založení tohoto spolku – se vzdělávací přednáškou. Mimo tuto zábavu pořádal tento spolek podobné večírky každou první neděli v měsíci po celý rok.

Přednáška. 25. března uspořádala tělocvičná jednota Sokol besídku, na které přednášel MUDr. Tobrman z Dolní Kalné o důležitosti tělocviku pro tělo lidské. Při této besídce účinkoval místní pěvecký kroužek, založený a řízený učitelem Rudolfem Mejsnarem. Tento učitel přišel do Studence 1. května 1903 z Mrklova, byv sem ustanoven zemskou šk. radou jako definitivní učitel. Na jeho místo do Mrklova přeložen ze Studence učitel Mikáska. Při této besídce vybrán byl dosti slušný peníz a zaslán Komenského škole ve Vídni. Uvedený pěvecký kroužek brzy však zanikl pro nedbalou účast členů.

Sokol. Na jaře letošního roku zřízen byl při tělocvičné jednotě Sokol ve Studenci ženský odbor a bylo ihned započato s jeho pravidelným cvičením.

Úmrtí. 28. března měl pohřeb Josef Jech, rolník z čp. 7, obecní radní, místní školdozorce, čestný člen sboru dobrovolných hasičů a bývalý jeho velitel, člen místního záloženského spolku. O obec se tento zemřelý velice zasloužil. Zemřel 25. března ve stáří 50 let na tuberkulosu plic.

Odchod faráře. 4. června loučil se s občanstvem studenecký farář a vikář Jan Kuhn, po 26letém a 5měsíčním působení v obci. Byl na vlastní žádost přeložen do Opatovic nad Labem. O 7 ½ h. ranní měl odcházející farář poslední mši svatou ve zdejším kostele a po ní kázání, ve kterém se slzami v očích loučil se se svými osadníky. Po bohoslužbách rozloučilo se s farářem obecní zastupitelstvo a výbor záloženského spolku, jehož byl odcházející předsedou. Sešli se i členové ostatních spolků a ostatní občané, aby vyprovodili svého faráře na nádraží do Horek. Průvod, který vyšel od farní budovy, sestával ze školních dětí, Svatojosefské jednoty, sborů dobrovolných hasičů ze Studence a z Bukoviny, spolek vojenských vysloužilců, obecní zastupitelstvo s odcházejícím farářem a ostatní občané. Za zvuků zvonů a hudby odešel tento průvod do Horek na nádraží, kde setrvali všichni až do odjezdu vlaku. Zároveň s farářem odešel i místní kaplan Šalša, který působil ve Studenci 3 roky. Odcházel rovněž do Opatovic.

Nový administrátor. Duchovní správu vedl zde pak nový administrátor František Říb z Opatovic, který se hned po farářově odjezdu odpoledne o požehnání lidu představil. Po požehnání byl občanstvem slavnostně uvítán.

Počasí. 15. října t. r. nastala již zima, mrazy a chumelenice jako o Vánocích, kterážto změna počasí byla po krásném létě velice nepříjemná.

Úmrtí. 15. října, za velké chumelenice, konal se pohřeb Roberta Číháka, býv. učitele ve Studenci, řídícího učitele v Horní Dušnici. Zemřel ve stáří 43 let a na přání jeho manželky převezen byl na hřbitov ve Studenci. Jeho pohřbu zúčastnil se okresní školní inspektor, učitelská jednota Budeč z Jilemnice, obecní zastupitelstvo studenecké, školní dítky, místní sbor dobrovolných hasičů, Svatojosefská jednota, spolek vojenských vysloužilců – zemřelý býval jeho jednatelem – a mnoho obecenstva.

Nový farář. 19. listopadu byl slavnostně uveden v úřad nového faráře ve zdejší obci dosavadní zdejší administrátor František Říb. Toho dne ve 2 hod. odpoledne vyšel z fary průvod do kostela. Průvod ten sestával z okresního hejtmana Fischera, patrona kostela a majitele velkostatku J. Hakla, z četného duchovenstva, obecního zastupitelstva Studence a z příbuzných nového faráře. V kostele shromáždilo se zatím velké množství občanstva. Dekret konsistoře, jímž jmenován byl Frant. Říb místním farářem, přečetl tu jilemnický děkan Betllach, potvrzovací listinu místního patrona přečetl správce velkostatku Josef Albrecht, načež bývalý zdejší farář, předchůdce tohoto, Jan Kuhn, děkan v Opatovicích, uvedl nového faráře v úřad a odevzdal mu klíče od fary. Pak ujal se slova nově ustanovený farář Fr. Říb. Poděkoval všem přítomným hodnostářům a pak promluvil ke shromážděnému občanstvu. Slavným požehnáním byla pak tato slavnost ukončena.