Zhodnocení roku 2015

Vydání: Číslo 1/2016

Letos podeváté Vám na tomto místě přináším rekapitulaci roku předešlého, tedy souhrn záležitostí, které byly z mého pohledu ty nejdůležitější:

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná

Pokračující rekonstrukce začala 30. března a po mnoha úpravách harmonogramu prací se silnice oficiálně otevřela 7. prosince. Jednalo se o celkovou rekonstrukci silnic II. třídy, vedoucí přes naše dvě katastrální území, která trvala více jak dva roky. Historicky se tato stavba zapíše do dějin našich obcí, jelikož svojí náročností, délkou i finanční stránkou nemá své obdoby a téměř s jistotou se dá říci, že takto obsáhlá rekonstrukce, do které byl zapojen státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, koncern Škoda Auto i bezprostřední a cílená snaha Svazku Krkonoše, Svazku obcí Jilemnicko, již naši obec nikdy nepotká.

Sociální zázemí u základní školy

Touto investicí v podobě vybudovaných záchodků se vyřešily nedostatečné podmínky při konání kulturních akcí v okolí přírodního a kulturního amfiteátru.

Zdravotní středisko

Největší investice loňského roku byla věnována budově zdravotního střediska. Akumulační kamna a přímotopy byly nahrazeny tepelnými čerpadly. Byla vyměněna okna, zatepleny stropy i celý objekt, včetně realizace nové barevné úpravy.

Hala na odpadové hospodářství

V letních měsících bylo dokončeno opláštění nové haly na odpadové hospodářství, včetně prostranství v okolí této stavby. Od měsíce září je tento sběrný dvůr uveden do provozu.

Místo pro odpočinek v Zálesní Lhotě

V podzimních měsících jsme začali s budováním místa pro odpočinek v Zálesní Lhotě. Konečná podoba a možnost využití by mělo přijít na řadu v první polovině letošního roku.

Opravy obecních cest v Zálesní Lhotě

Koncem roku se podařila v Zálesní Lhotě opravit další místní komunikace asfaltobetonovým povrchem, včetně prostranství autobusové zastávky U Svatých. Tak jako v roce předešlém byla jejich oprava závislá na probíhající rekonstrukci hlavní silnice. Ve Studenci se opravy provedou až v roce letošním.

Nasvícení kostelů

15. prosince se poprvé spustilo nasvícení obou kostelů v našich obcích. Jedná se o zviditelnění dvou dominantních staveb, tedy kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci a kostela sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě.

Příprava chodníku: autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice (Krůfovi)“

Koncem měsíce září se podařily získat souhlasy všech vlastníků přilehlých pozemků ohledně této stavby. V současné době máme územní rozhodnutí, následovat bude žádost o stavební povolení a lhůta na vypsání dané výzvy o dotaci.

Důležité je také zmínit, že v rámci rekonstrukce hlavní silnice se v loňském roce již provedla příprava elektrického vedení na nové veřejné osvětlení podél tohoto chodníku, a nemusíme tak zasahovat do nového povrchu vozovky.

Příprava chodníku: cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce

Koncem roku se rozjela příprava nejpodstatnější části dokumentů pro tuto stavbu chodníku, jednoho z posledních podél silnice II. třídy, vedoucího po pravé straně ve směru na Jilemnici.

V současné době jsou základní dokumenty, od kterých se bude odvíjet územní i stavební řízení, podány na stavebním úřadě v Jilemnici. I na tuto akci očekáváme vypsání další výzvy o dotaci.

Kompostování

Společný projekt „Jilemnicka – svazku obcí“ má za sebou druhý ucelený rok sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Ve Studenci je poptávka po těchto službách vyšší než v Zálesní Lhotě, proto jsme přidali od měsíce září další dva kontejnery k nově otevřenému sběrnému dvoru.

Především z tohoto důvodu se zvýšila i cena. Nadále zůstává, že obec tuto službu pro své občany dotuje ze svého rozpočtu. V loňském roce cena přesáhla výši 100 000 Kč.

Poplatek za odpady

Tento poplatek průběžně upravuje většina obcí, jelikož se mění náklady subjektů, na kterých jsme závislí. Naše obec se rozhodla cenu pro letošní rok udržet na současné hodnotě 500 Kč za osobu a dofinancovat tak ztrátu ze svého rozpočtu.

Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 715 Kč!

Investičních i neinvestičních záležitostí se v průběhu roku děje více, ale nejsou tolik viditelné jako ty výše zmiňované. Jsou také věci, které souvisejí s děním a provázaností v obci, které by nešly řešit bez dobré spolupráce. Jedna z takových se týká vybudování nového parkoviště uvnitř závodu Tessitura Monti Cekia, s.r.o. Díky vstřícnosti pana ředitele a investici ze strany tohoto závodu se podařila vyřešit nepříjemnost v podobě zaparkovaných vozidel zaměstnanců firmy u zdravotního střediska, kteří blokovali místa pro návštěvníky tohoto zařízení.

Tolik tedy k roku 2015, k tomu letošnímu zase v prvním vydání Zpravodaje 2017.

Jiří Ulvr, starosta