Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 1/2016

Rekonstrukce silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná

K oficiálnímu spuštění provozu a otevření silnice došlo v pondělí 7. prosince, slavnostní přestřižení pásky následovalo ve čtvrtek 10. prosince 2015 v úseku, kde tuto silnici protíná hranice Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje.

V první polovině letošního roku dojde podél této nové komunikace k terénním dodělávkám, které budou řešeny za provozu, tedy již bez žádného dopravního omezení. Práce se přesunou do Vrchlabí a jeho okolí, provázanost všech komunikací by měla být ukončena do konce listopadu 2017.

Od jara se začnou opravovat objízdné trasy, které byly využívány při opravě hlavní silnice. Jak jsem Vás již informoval v předešlých číslech našeho Zpravodaje, nového povrchu se dočká komunikace III. třídy propojující Zálesní Lhotu – Martinice a komunikace Zálesní Lhota (konec obce) – Horní Kalná. Prvně zmiňovaný úsek bude zřejmě zatěžkán ještě jednou objízdnou trasou, a to v době, kdy se v jarních měsících v Martinicích začne opravovat železniční přejezd. Termín zatím není stanoven, víme jen, že délka rekonstrukce železničního přejezdu by neměla přesáhnout 14 dní. Požadavek na nový silniční povrch v úseku Zálesní Lhota – Martinice je až po této rekonstrukci železničního přejezdu z důvodu velkého zatížení na této objízdné trase, kde se dá předpokládat i nerespektování dopravního značení ze strany řidičů, které vydá odbor dopravy a Policie ČR. Vylámané krajnice by hned tak nikdo podruhé za sebou neopravil.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky – směr Čistá u Horek

Od 4. dubna by měla začít pro veškerou dopravu úplná uzavírka silnice Horka u Staré Paky – směr Čistá u Horek, která potrvá do konce letošního září. Zde bude docházet k úpravě křižovatky (má dojít i ke změně hlavní silnice, která má být ve směru Studenec – Nová Paka), tak i k sanaci břehů v serpentinách mezi výše zmiňovanými obcemi. Silnice od Studence bude v obci Horka u Staré Paky řízena semafory. Jiná omezení by neměla řidiče (než způsobená čekací doba) ve směru na Novou Paku a Dvůr Králové nad Labem, potkat. V letních měsících lze očekávat další semafory v centru Nové Paky, kde se předpokládá pokračující rekonstrukce vozovky po první kruhový objezd ve směru od Studence.

Připomínám, že tyto informace jsou platné v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje (31. 1. 2016). Podle zkušeností z předcházející rekonstrukce silnice v naší obci lze předpokládat, že to bohužel nejsou informace konečné.

Jiří Ulvr, starosta

Pohoštění obecní polévkou

V sobotu 5. prosince se uskutečnil již 8. ročník „Pohoštění obecní polévkou“. Tato obnovená tradice navazuje na období třicátých let minulého století, kdy především v době hospodářské krize byly jako podpora organizovány Obecní polévky pro chudé děti. Vždy byl pověřen jeden hostinec (majitelé hostinců se kvůli tomu hašteřili, přece jen to byl asi také zdroj zisku), chudé děti (soupis dodávala obec) měly polévku zdarma, ostatní děti si ji mohly koupit zhruba za 35 haléřů.

Děkuji hasičům, kteří se zhostili občerstvení. Děkuji za pomoc i Vám všem ostatním, kteří jste pomohli s přípravou alespoň malým kouskem. Závěrem Vám přináším fotografie, které připomenou toto osmé zastavení.

Jiří Ulvr, starosta

Významné výročí

Dne 9. prosince 2015 oslavila své 100. narozeniny nejstarší občanka obce Studenec paní Anna Pauerová, roz. Prokšová. Ještě jednou srdečně blahopřejeme!

Šťastné století

Přicházím děkovat,
za vše, co život dal.
Stokrát blahopřát,
za víru, naději a lásku,
kterou Vám štědře rozdával.
V objetí domova,
slunce a vlahého stínu,
co vyprávěl příběhy
od Studence na Bukovinu.
Tam bylo radosti,
mládí nespoutané,
v ochraně domova,
na lukách, na polích,
brázdy vyorané.
Tam sklízelo se kamení i tvrdý chléb.
„Putujte světem,“ velel Vám osud,
„A navraťte se zpět!“
Stalo se a život šel dál,
potkával radost i slzy,
ty odešly brzy,
Váš úsměv vyhrával.
I já jsem přišel, pobýt jen krátce,
popřát a radovat se s Vámi,
z Vašeho slova a vzpomínkami.
Díky za všechno, co Bůh Vám dal,
s modlitbou ranních a večerních chval.

9. prosinec 2015
Rudolf Schreiber

Milé babičce Anně Pauerové k jejím 100letým narozeninám ze srdce přejeme hodně zdraví a Boží požehnání. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v životě znamenala, a za to, že jsme se s Vámi vždy rádi setkávali.

Rodina Schreiberova, Smolkova a Bradávkova z Raduně

Obec Studenec v roce 2015 realizovala projekt s dotací fondů Evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do objektu zdravotního střediska“. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska. Na objektu bylo zatepleno obvodové zdivo, vyměněna okna a dveře, zatepleny stropy, dále bylo instalováno tepelné čerpadlo typu „vzduch-voda“ o výkonu 60 kW. Z celkových nákladů akce ve výši cca 7,2 mil. Kč byla z fondů Evropské unie – ERDF uhrazena částka ve výši 5 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 294 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 186 GJ tepla, což odpovídá úspoře 105 tun CO2 ročně.

Informace

Na OÚ ve Studenci jsou k dispozici nalezené dva svazky klíčů. Bližší informace Vám poskytneme osobně, nebo na telefonním čísle: 481 595 213.

Placení poplatku ze psů na rok 2016

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2016. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

 • za prvního psa 200 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Z jednání zastupitelstva obce

Poslední zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2015 se uskutečnilo 14. prosince za účasti 15 zastupitelů a 8 občanů.

Na úvod složila a podepsala slib MUDr. Marie Mühlová, která se stala zastupitelkou poté, co odstoupil Ing. Václav Urban. Místo něj byla také zastupiteli zvolena do finančního výboru.

Během jednání proběhla diskuse o akcích pořádaných obcí v roce 2016, jejímž výsledkem bylo hlasování o počtu těchto akcí. Návrh pana Pavla Mečíře, aby se konaly pouze dvě akce (červnová a prosincová), nebyl přijat. Následně byl schválen původní návrh pořádat tři akce: v červnu (pouť), září (posvícení) a 3. prosince (obecní polévka).

Ing. Boura seznámil zastupitele s příjmy z poplatků a s výdaji na odvoz a uložení komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu a kontejnerů. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 byla ponechána v platnosti, což znamená, že poplatek za odpady zůstává na rok 2016 ve výši 500 Kč na osobu.

Na základě žádosti farnosti Zálesní Lhota zastupitelé rozhodli o přesunu velkoobjemových kontejnerů na odpad ke skladovací hale, která je majetkem firmy ZETKA Strážník.

Schválena byla žádost o dotaci na projekt „Studenec – chodník podél silnice II/293, střední část“ do výše 2,8 mil. Kč do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova, jehož schválení a vypsání se předpokládá na začátku roku 2016.

PaedDr. Petr Junek seznámil přítomné s výroční zprávou ZŠ, která je k nahlédnutí na OÚ. Tato zpráva informuje o hospodaření školy, výsledcích ve výuce, práci zájmových kroužků a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, ZŠ má slušné výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem musí být v názvu školy uveden typ organizace. Zastupitelé proto odsouhlasili nový název studenecké školy: „Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily, příspěvková organizace“.

V dalších bodech programu zastupitelstvo projednalo a schválilo:

 • prodej pozemků v Zálesní Lhotě,
 • smlouvu týkající se výstavby chodníku v Rovnáčově podél silnice směrem na Martinice,
 • rozpočtové změny za rok 2015 č. 2 a rozpočtové provizorium pro I. čtvrtletí roku 2016,
 • pověření rady obce do konce roku 2015 kvůli dotacím a rozpracovaným akcím,
 • převod 6,6 mil. Kč z účtu obce u ČNB na účet u GE Money Bank.

V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:

 • Dne 7. prosince byla po rekonstrukci otevřena silnice směrem na Dolní Brannou.
 • Ohledně budoucnosti pečovatelského domu byla kontaktována firma Projektis ze Dvora Králové, která má s podobnými stavbami zkušenosti a projektuje i pro studenecké firmy. Po detailnější prohlídce firma navrhuje postavit nový objekt; v tom případě by se nejprve řešil demoliční výměr, na který by navazovala nová stavba. Pan Pavel Jiran poznamenal, že Projektis je dobrá firma, ale oslovil by i jiné projektové kanceláře.
 • Pracovníci krajského úřadu na valné hromadě Svazku obcí Jilemnicko představili stanovisko MPSV o budování sítě sociálních služeb a pověřili ORP Jilemnice oslovením obcí, které budou mít zájem zapojit se do této sítě.
 • Vyšla novela zákona o pozemních komunikacích, která má nešťastně nastavené parametry mezi účelovými a místními komunikacemi a očekává se její další úprava. V této souvislosti je potřeba vytvořit dle platných norem pasportizaci komunikací, jejíž poptávka bude řešena společně se Svazkem obcí Jilemnicko.

Pan Tomáš Chrtek nabídl seznam asi 20 hudebních skupin, které by mohly vystoupit na obecních akcích.

Pan Jakub Tauchman se na dotaz na pořízení nového párty stanu dozvěděl, že nákup stanu o rozměrech 6 × 12 m bude zahrnutý do rozpočtu obce na rok 2016. Zastupitelé se shodli, že ho bude mít na starosti pracovník obce pan Tomáš Kuřík (půjčování, vracení, kontrola, opravy) a že by se neměl půjčovat mimo obec.

Dále se pan Jakub Tauchman zeptal na spolupráci s partnerskou obcí Zuberec na Slovensku. Pan starosta odpověděl, že dohoda o spolupráci mezi oběma partnerskými obcemi je naplňována. Zuberec je stejně velká obec s podobnými problémy a zkušenostmi, navíc zde není jazyková překážka. Na příští rok se plánuje výměna zkušeností zastupitelů ze Zuberce ve Studenci. Pan Pavel Jiran dodal, že se nelze na vše dívat přes peníze a že jde také o propagaci, navíc vzhledem k objemu rozpočtu jsou náklady zanedbatelné.

Na závěr pan starosta všem popřál krásné svátky, poděkoval za uplynulý rok a popřál úspěšný vstup do roku příštího.

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

sobota 16. dubna 2016

StudenecZálesní Lhota
NO bude sbírán od 9. 4. 2016 do 2. 7. 2016
každou druhou sobotu ve sběrném dvoře v Kruhovce!
u Svatých10.50
u Kynčlů11.00
u samoobsluhy11.15
u hospody11.30
u továrny11.45
na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 22. do 24. dubna 2016 na novém místě u skladovací halyZETKY Strážník a.s. za kostelem.

!!! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 9. 4. do 2. 7. 2016 od 9 do 12 hod. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu !!!

Děkujeme – OÚ Studenec

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 29. dubna 2016 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
 2. adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
 3. přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
 4. účel, na který má být půjčka poskytnuta
 5. předpokládaná lhůta dokončení stavby
 6. požadovaná výše půjčky
 7. doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č.Název (účel)Úrok
01Rozšíření stávající byt. jednotky3 %
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %
03Obnova fasády3 %
04Zateplení obvodového pláště domu3 %
05Izolace domu proti vlhkosti3 %
06Rekonstrukce střechy3 %
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %
09Výměna oken3 %
10Rekonstrukce vytápění domu3 %

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí ekonomicky spjatá skupina dlužníků. Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Mgr. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

Směrnice č. 1/2015

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Studenec

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Obec Studenec vytvořila v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení životního prostředí v obci Fond rozvoje bydlení (dále jen fond, zkratka FRB), který slouží k poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na podporu úsilí o zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a zvelebení staveb pro bydlení na území obce Studenec, podle dále stanovených pravidel a podmínek.
 2. Finanční prostředky fondu jsou uloženy na účtu Obce Studenec číslo:30007–261128774/0600 u GE Money Bank jednatelství Jilemnice.

Čl. II

Příjmy fondu

 1. Příjmy fondu jsou:
  • splátky půjček, poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a úrokové výnosy z nich
  • příspěvek obce, schválený Zastupitelstvem obce
 2. Příjmy a případné přírůstky fondu musí být ponechány fondu k použití podle pravidel této směrnice.

Čl. III

Výdaje fondu

Prostředky fondu je možno používat pouze v souladu se stavebními předpisy, při jejich porušení je nutné úvěr bezodkladně vrátit.

Obec může prostředky fondu použít:

 1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 3 % a splatnosti 1 až 7 let fyzickým a právnickým osobám, které vlastní obytné budovy pro trvalé bydlení v katastru obce Studenec a Zálesní Lhota k úhradě nákladů na jejich opravy a modernizaci.
 2. Výdaje fondu jsou též výdaje poskytované GE Money Bank a. s. za zřízení a vedení zvláštního účtu.
 3. Adresáty půjček z fondu mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy pro trvalé bydlení na území obce, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku využít ve prospěch těchto budov podle pravidel stanovených a uvedených ve smlouvě.
 4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č.Název (účel)Úrok
01Rozšíření stávající byt. jednotky3 %
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %
03Obnova fasády3 %
04Zateplení obvodového pláště domu3 %
05Izolace domu proti vlhkosti3 %
06Rekonstrukce střechy3 %
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %
09Výměna oken3 %
10Rekonstrukce vytápění domu3 %

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí ekonomicky spjatá skupina dlužníků. Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Čl. IV

Výběrové řízení

 1. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu vyhlašuje jednou až dvakrát ročně Obecní úřad Studenec na základě usnesení rady obce. Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce Obce Studenec.
 2. Přihláška musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
  2. adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
  3. přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
  4. účel, na který má být půjčka poskytnuta
  5. předpokládaná lhůta dokončení stavby
  6. požadovaná výše půjčky
  7. doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.
 3. Obec si vyhrazuje právo provést kontrolu objektu před započetím prací a po jejich dokončení, zda byly zapůjčené prostředky použity v souladu s podmínkami této směrnice.
 4. Rada obce jmenuje pětičlennou komisi, která provede vyhodnocení přihlášek a předloží žádosti radě obce. Rada předloží žádosti o půjčky ke schválení ZO.
 5. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek nepodléhá právu odvolání.
 6. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce po jejím odsouhlasení ZO. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po souhlasu ZO o poskytnutí půjčky.

Čl. V

Smlouva o půjčce

 1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením a půjčku pro ně schválí ZO, uzavře obec smlouvu o půjčce.
 2. Smlouva musí obsahovat tyto údaje:
  • smluvní strany
  • identifikaci typu půjčky
  • celkovou částku půjčky, v případě více titulů i skladbu
  • způsob čerpání půjčky
  • úrokovou sazbu
  • lhůtu splatnosti půjčky
  • způsob splácení (příkazem, složenkou apod.)
  • závazek žadatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
  • smluvní pokutu při porušení účelovosti (okamžité vrácení + pokuta 30 %)
  • záruku na půjčku – do 50 000 Kč jeden ručitel, nad tuto částku dva ručitele
  • souhlas žadatele s kontrolním působením OÚ (starosta nebo místostarosta) a jeho závazek předkládat OÚ účetní doklady jako podklad pro čerpání půjčky

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytování půjček upravených touto směrnicí podléhá kontrole obce.
 2. Obecní úřad je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit ZO vyhodnocení hospodaření fondu za uplynulý rok.
 3. Na právní vztahy touto směrnicí neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. VII

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti 15. 6. 2015. Tímto dnem se ruší Směrnice č. 1/2013 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Studenec.

Ve Studenci dne 15. 6. 2015

Bc. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec