Volba přísedících Okresního soudu v Semilech

Vydání: Číslo 2/2016

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracím se na Vás s naléhavou žádostí o spolupráci při výběru nových přísedících Okresního soudu v Semilech. Laičtí přísedící jsou ze zákona nezbytnou součástí rozhodovacího aparátu každého soudu. Bohužel, v obvodu zdejšího soudu již delší dobu nedošlo ke zvolení žádného nového přísedícího, přičemž stávající přísedící, z nichž někteří tuto funkci vykonávají i desítky let, ubývají. Hrozí tak situace, v níž zdejší soud nebude schopen některé závažné případy projednat. Proto Vás žádám, abyste této žádosti věnovali co největší pozornost.

Přísedící okresních soudů jsou voleni obecními (městskými) zastupitelstvy všech obcí v obvodu daného okresního soudu. Právo navrhnout přísedícího má každý člen obecního zastupitelstva. Přísedícím může být zvolen občan s trvalým pobytem v obci, jejíž zastupitelstvo o zvolení rozhoduje. Přísedícím však nesmí být člen některé z komor Parlamentu ČR. Funkční období přísedícího je čtyřleté, přičemž přísedící může být zvolen i opakovaně.

Zákonné požadavky na osobu přísedícího jsou:

  • občanství České republiky
  • plná svéprávnost
  • věk nejméně 30 let
  • bezúhonnost (nesmí jít o člověka, který byl pravomocně odsouzen za trestný čin)
  • životní zkušenosti a morální vlastnosti poskytující záruku řádného výkonu funkce
  • souhlas osoby se jmenováním ke konkrétnímu soudu (tj. k Okresnímu soudu v Semilech)

Přísedící se nepodílejí na všech soudních rozhodnutích. Podle zákona se v trestním řízení podílejí pouze na rozhodování o závažnějších trestných činech (tj. o trestných činech, za které lze uložit trest odnětí svobody převyšující 5 let). V občanskoprávním řízení je účast přísedících nutná v pracovněprávních sporech.

Jsem si vědom, že zřejmě bude obtížné pro funkci přísedícího přesvědčit osoby v produktivním věku, neboť účast přísedících u soudních jednání s sebou samozřejmě přináší možné absence v zaměstnání. I jejich účast na soudním rozhodování ale samozřejmě uvítáme. Předpokládám však, že větší zájem by mohl být mezi osobami, které třeba nedávno ukončily svou profesní kariéru, ale chtěly by využít své životní zkušenosti a podílet se jimi ve spolupráci s profesionálními soudci na uplatňování zákonů a spravedlnosti. Lze předpokládat, že výkonem funkce přísedící stráví zhruba 5 až 10 dnů v roce (toto nelze předem stanovit, záleží na počtu věcí, v nichž je účast přísedících nutná, i na celkovém počtu přísedících). Zejména v trestních věcech se občas může stát, že přísedící musí být povolán v krátké době i opakovaně, neboť v případě odročení hlavního líčení musí i při dalším jednání zůstat složení senátu (tj. profesionálního soudce a dvou přísedících) beze změny.

Přísedící má za dobu výkonu své funkce právo na náhradu ušlého výdělku, jakož i na náhradu hotových výdajů spojených s výkonem funkce (jízdné k soudu a zpět, stravné). Za každý den u soudu mu pak náleží též paušální odměna 150 Kč. Je mi jasné, že takto nastavené finanční ohodnocení nemusí být dostatečnou motivací pro případné zájemce, ministerstvo spravedlnosti dle mých informací ale snad již pracuje na jeho navýšení. Doufám však, že hlavním cílem zájemců o práci přísedícího nebude finanční odměna (byt‘ dozajista zasloužená), ale především pocit vlastní prospěšnosti při uplatňování práva a nalézání spravedlnosti.

Žádám Vás proto, abyste tuto mou žádost poskytli všem členům zastupitelstva Vaší obce a požádali je, aby ze svého okolí navrhli osoby, které by podle jejich názoru byly pro funkci přísedícího vhodné. Jestli máte tu možnost, prosím i o zveřejnění mé žádosti u Vás obvyklým způsobem (např. na obecní vývěsce, na webových stránkách obce, v obecním informačním letáku apod.), aby se zájemci o funkci přísedícího mohli sami přihlásit, a to buď zdejšímu soudu, nebo přímo u Vás na obecním úřadě.

Volbu přísedících provádí zastupitelstvo obce. To však je povinno před volbou samotnou vyžádat si od předsedy soudu vyjádření k jednotlivým kandidátům. Prosím proto, abyste zdejšímu soudu na shora uvedenou adresu (případně datovou schránkou) do konce dubna 2016 sdělili jména kandidátů na funkci přísedícího (je třeba uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, a bude-li to možné, tak i telefonní číslo či e-mailovou adresu kandidáta pro snadnější komunikaci s ním). Následně předseda soudu podá k jednotlivým kandidátům své vyjádření, které Vám bude obratem zasláno tak, aby ještě v červnu 2016 před obdobím dovolených mohla být zastupitelstvem Vaší obce uskutečněna volba. Výsledky volby pak je třeba sdělit zpět zdejšímu soudu.

Věřím, že chápete naléhavost mé žádosti. Pokud se nepodaří zajistit dostatek nových přísedících, je pravděpodobné že během nejvýše dvou let dojde k situaci, kdy zdejší soud nebude moci řádně plnit svou funkci. Proto Vás znovu žádám, abyste této mé žádosti věnovali skutečnou pozornost. V případě, že budete mít k výše uvedenému nějaký dotaz, jsem Vám zcela k dispozici na telefonním čísle 48l 652 132, případně na elektronické adrese mfiser(zav.)osoud.sem.justice.cz.

Děkuji

JUDr. Martin Fišer, místopředseda soudu