Z činnosti Jilemnicka – svazku obcí v roce 2015

Vydání: Číslo 3/2016

Začátek roku 2015 se nesl především v duchu komplikací s drtičem bioodpadu, který byl pořízen z dotace OPŽP. V průběhu celého prvního čtvrtletí 2015 probíhala jednání s firmou Strom o reklamaci poškozeného stroje. Protože se jednání neúměrně protahovala, bylo zajištěno právní zastoupení v této záležitosti a vypracování odborného znaleckého posudku. I tak se nepodařilo zajistit vhodnou opravu ani výměnu stroje do zahájení nové kompostovací sezóny. Výsledkem jednání bylo nakonec zapůjčení náhradního stroje na rok 2015 a příslib dodání zcela nového stroje pro následnou kompostovací sezónu 2016 s termín dodání do konce března 2016. V souvislosti s kompostováním byla také Radou vypracována metodika výpočtu příspěvků určených na úhradu této služby pro jednotlivé obce. Tato metodika byla následně schválena Valnou hromadou a stala se závaznou pro výpočet záloh a jejich vyúčtování pro další roky. Posledním důležitým bodem, který se týkal kompostování, bylo možné využití traktoru v rámci Obce Vítkovice mimo kompostovací sezónu. Valná hromada odsouhlasila, že technika může být v případě potřeby využita pro potřeby obce, a to jako náhrada za bezúplatné garážování a celoroční údržbu techniky, které Technické služby Vítkovice zajišťují.

Před zahájením tradičních venkovních kulturních akcí v roce 2015 byl spuštěn nový rezervační systém, který usnadní způsob rezervace společného svazkového vybavení na akce konané v členských obcích. K tomuto rezervačnímu systému mají přístup, kromě manažerky Svazku a osoby zajišťující výdej a příjem vybavení, také všichni starostové obcí. Systém umožňuje přehled o stávajících výpůjčkách a generuje automaticky protokoly, na základě kterých probíhá předání.

Na 17. února bylo naplánováno již druhé setkání s hejtmanem Libereckého kraje v našem mikroregionu ve stávajícím volebním období. Zástupci obcí diskutovali především problematiku dotací pro obce a oprav komunikací v regionu. V březnu bylo zrealizováno další tematické školení pro účetní obcí a 8. dubna pak proběhl tradiční Den učitelů ve Společenském domě Jilm. Součástí předávání ocenění pro pedagogy byl také zajímavý kulturní program včetně závěrečného občerstvení a volné zábavy s živou hudbou.

V dubnu probíhalo schvalování uceleného rozvojového dokumentu, který vznikal v rámci projektu meziobecní spolupráce. Vzhledem k tomu, že bylo avizováno možné prodloužení realizace tohoto projektu, bylo nutné zajistit prodloužení pronájmu kanceláře minimálně do konce roku 2015 a schválit dodatek ke smlouvě, který umožní financovat dva celé úvazky z projektu do konce října 2015. Prodloužení realizace projektu již od začátku června si také vyžádalo schválení nového zpracovávaného strategického tématu, kterým se pracovní tým bude v dalších měsících zabývat. Rozhodnutím valné hromady bylo zvoleno téma „Administrativní podpora malých obcí“.

V posledním předprázdninovém měsíci informovali také pracovníci MAS „Přiďte pobejt!“ zástupce obcí o možnosti získat dotaci na přípravu tzv. Místních akčních plánů, které se mají zaměřit na problematiku školství v regionu. Vzhledem k možnosti 100% financování pro MAS a pouze 95% financování pro Svazky, bylo na základě dalších diskuzí rozhodnuto o finančním partnerství Jilemnicka s MAS, která bude oficiálním žadatelem o dotaci. Proběhlo také první oficiální setkání se zástupci školských institucí v regionu, se kterými byl průběh a obsah projektu diskutován, neboť bude vyžadovat jejich aktivní spoluúčast.

Na začátku května se Jilemnicko jako projektový partner účastnilo májové oslavy v Karpaczi, kam byly vysláni účinkující z mikroregionu. Za doprovodu manažerky Svazku byl vypraven autobus s mažoretkami a dále zajištěno účinkování regionální kapely a prezentace české regionální kuchyně. V květnu také proběhlo tradiční jarní výjezdní zasedání, tentokrát mimo region – konkrétně v pálavské oblasti. Součástí výjezdního zasedání byla také návštěva ve městě Pacov, kde zástupce obcí seznámili se způsobem činnosti zdejšího mikroregionu, který funguje formou služeb obcím za úhradu a je tak zcela finančně soběstačný a není přímo závislý pouze na členských příspěvcích a dotačních prostředcích. Na konci května a začátkem října byl také ve spolupráci s Městem Jilemnice zrealizován další ročník oblíbené akce Děti, pozor silnice! Tentokrát v upravené variantě bez nutnosti dojíždění dětí do Semil. Pracovníci Města Jilemnice, Jilemnicka – svazku obcí a PIS PČR Semily navštívili prvňáčky přímo u nich ve třídách, kde proběhlo pracovní odpoledne a následný praktický nácvik správné jízdy na kole v okolí školy. Přestože tato upravená varianta mohla působit pro školy méně zajímavě, byl o realizaci programu ve školách velký zájem a formát akce bude takto zachován i pro další roky.

V červnu byla realizována poslední společná aktivita pro studenty z Jilemnicka a Karpacze, kteří se společně podíleli na projektu „Život v regionu objektivem mladých“. Jednalo se o vzdělávací víkend v Karpaczi, kde se zaměřili na rozvoj svých dovednosti při práci s kamerou a při zpracování získaného filmového materiálu. Projekt jako takový i nadále generoval své výstupy v podobě pravidelného měsíčního zpravodajství z regionu na webových stránkách www.televize-krkonose.cz.

Kromě běžné administrativy bylo v prvním pololetí také diskutováno několik důležitých témat v oblasti samosprávy. Především se starostové zajímali o problematiku uzavírání veřejnoprávních smluv s ORP Jilemnice v souvislosti se správním řízením k trvalým pobytům a místním a účelovým komunikacím. Vzhledem k tomu, že bylo stanoveno, že místní a účelové komunikace mají být obcemi přesně vymezeny, rozhodli se zástupci Svazku vypracovat v roce 2016–2017 pasportizaci komunikací a rozšířit ji také o pasport dopravního značení.

Vzhledem k otevření prvních výzev v rámci nového plánovacího období bylo schváleno zpracování technické dokumentace ke stavebnímu povolení, která je nezbytná pro podání žádosti do OPŽP na modernizaci a rozšíření kompostáren na Jilemnicku. Zadáno bylo vypracování dokumentace a zajištění stavebních povolení pro 5 stávajících kompostáren v regionu (mimo Horní Brannou, kde ke stavebním úpravám docházet nebude). Cílem bylo zajistit potřebná povolení do poloviny roku 2016. O tom, že rozšíření a modernizace má smysl, svědčila také skutečnost, že kompost produkovaný z kompostáren mikroregionu získal v srpnu 2015 potřebnou certifikaci a může být distribuován mezi občany regionu.

Ani v letních měsících činnost Svazku nepolevovala, ba spíše naopak. V červenci probíhal již jedenáctý ročník Krakonošových letních podvečerů. Jilemnické náměstí bylo opět plně zaplněno a program, složen z regionálních umělců i těch profesionálních, proběhl naprosto bez komplikací za velmi tropického počasí. Realizaci akce kromě místních podnikatelských subjektů a příspěvků obcí podpořila také dotace z Města Jilemnice a Libereckého kraje. Samozřejmostí byl kulturní vstup zajištěný polským partnerem, který vycházel z realizovaných projektů přeshraniční spolupráce a naplňoval princip udržitelnosti.

Intenzivně také probíhala další práce na akčním plánu mikroregionu ve vybraných strategických oblastech odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a dopravy a také probíhala práce na zásobníku projektů na dalších pět let. Tyto výstupy vznikaly v rámci projektu meziobecní spolupráce. Závěrečné jednání k zajištění tzv. Efektivní meziobecní spolupráce pak proběhlo na začátku září, kde byl také představen projektový záměr na zřízení Centra společných služeb.

Konec léta patřil pak zcela oslavám získaných úspěchů našich dvou členských obcí v soutěži Vesnice roku 2015. Obec Mříčná se stala celkovým vítězem za Liberecký kraj a získala tak Zlatou stuhu a obec Kruh se stala držitelem Zelené stuhy za péči o zeleň a životní prostředí.

V průběhu října byly připraveny tři žádosti Jilemnicka – svazku obcí o dotaci do Grantového programu Libereckého kraje. Jednalo se o žádost na územně technickou dokumentaci na Greenway Jizera, žádost o podporu činnosti svazkové kanceláře a žádost o osvětu v regionu v oblasti kompostování. Diskutována byla také příprava dvou společných individuálních projektů s polským partnerem Karpacz, a to na realizaci kulturních akcí v regionu a na pokračování projektu Televize Krkonoše. Předpoklad pro předložení žádostí o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce je první kvartál 2016.

Na podzim byla dále zahájena společná debata o financování sítě sociálních služeb na Jilemnicku. Město Jilemnice připravuje žádost o dotaci na koordinátora základní sítě a na koordinátora financování sociálních služeb na období 9/2016–8/2018 a navrhuje možnost zapojení se k tomuto projektu dle konkrétních požadavků obcí. Podrobné informace a další kroky k tomuto projektu budou řešeny na konci roku a začátkem roku 2016. Společná spolupráce je důležitá kvůli plánovaným změnám financování sociálních služeb ze strany Libereckého kraje.

V září a říjnu 2015 se také zástupkyně Svazku v podobě manažerky účastnila aktivně dvou konferencí k problematice kompostování. Jedna konference proběhla v Náměšti nad Oslavou a druhá v Liberci. Společné kompostování na takto rozsáhlém území je v ČR stále zajímavostí, a proto jsou kompostárny Jilemnicka – svazku obcí cíle mnoha návštěv a bývají zahrnovány také do programu skupinových exkurzí.

V září a říjnu proběhlo dokončení dvou víceletých projektů. Na konci září byla ukončena fyzická realizace projektu „Život v regionu objektivem mladých“, který byl shrnut na závěrečné společné konferenci v Karpaczi. Na konci října byl pak již definitivně ukončen projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“. Mimo jiné byla pro přítomné zástupce obcí prezentována od Svazu měst a obcí ČR možnost realizace návazného projektu v dalších třech letech.

V listopadu byla úspěšně ukončena druhá plná kompostovací sezóna mikroregionu, jejíž vyúčtování již běželo zcela na základě schválené metodiky. Sepsány byly také tři avizované projektové záměry, jejichž předložení bylo schváleno valnou hromadou a které byly předběžně zkonzultovány poskytovateli dotací. První projekt byl nazván „Krkonošská kulturní setkání“ a Jilemnicko bude v případě schválení jeho lead partnerem. Financován bude v rámci nového programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Druhý projekt obdržel název „Společně můžeme více – spolupráce mládeže z Karpacze a Jilemnicka“ a byl předložen do stejné výzvy téhož programu. Lead partnerem bude v případě financování partnerské město Karpacz. Třetí projekt byl předložen pod názvem „Příklady dobré praxe v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatel, životního prostředí a řešení mimořádný událostí a jejich možný dopad na horské území Jilemnicka – svazku obcí“ a jeho žádost o dotaci směřovala na konci roku do výzvy Fondu bilaterální spolupráce EHP/Norsko. Jeho obsahem bude v případě schválení studijní cesta zástupců Jilemnicka a partnerských odborných organizací zaměřených na krizové řízení a ochranu přírody a obyvatelstva do Norska v průběhu roku 2016.

Vzhledem ke stále se stupňující administrativní náročnosti řízení Svazku bylo shledáno za důležité zřídit pro Jilemnicko – svazek obcí datovou schránku a certifikovaný elektronický podpis. Tento byl zřízen pro osobu předsedy, místopředsedy a manažera.

Dále bylo schváleno realizovat další společné kroky pro zajištění jednotného dodavatele služby svozu komunálního a tříděného odpadu. Protože nastavení společného systému pro mikroregion ve vztahu k občanům nebude zřejmě možné, bude se Rada v příštím roce zabývat vytvořením návrhu jednotného systému ve vztahu mikroregion – dodavatel. Pro potřebu kvalitní přípravy celého systému a realizace výběrového řízení bude zapotřebí nejprve zrealizovat samostatnou veřejnou zakázku na dodavatele, který celou zadávací dokumentaci ve spolupráci s obcemi odborně zpracuje.

Na konci roku 2015 bylo avizováno ukončení smlouvy o spolupráci s dlouholetou účetní Svazku, a proto byla Radou mikroregionu zajištěna nová pracovní síla. Kvůli náročnosti předání agendy bude zřejmě nutný souběh prací obou účetních ještě v prvním kvartále 2016. K dočasné změně došlo také na pozici manažera Svazku z důvodu nástupu stávající zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.

Za rok 2015 se Rada Svazku sešla ke společnému jednání celkem dvanáctkrát a od poloviny roku 2015 se domluvila na pravidelném čtrnáctidenním intervalu jednání. Zástupci všech členských obcí se v podobě valné hromady nebo běžné porady starostů setkali celkem devětkrát. Dále proběhla dvě samostatná výjezdní zasedání, z nichž jedno bylo realizováno v členské obci Kruh.

Ing. Radka Paulů