Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 4/2016

Nový pečovatelský dům

Na titulní straně Vám přinášíme první obrázek studie nového pečovatelského domu ve Studenci, který by měl stát na místě toho současného. Na těchto stránkách pak máte možnost nahlédnout na uspořádání jednotlivých podlaží.

Stavba nového pečovatelského domu byla také na pořadu červnového zasedání zastupitelstva obce, kde byl tento záměr představen ze strany firmy Projektis, spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem. Jelikož zájem ze strany občanů byl minimální, zastupitelé se domluvili, že tato studie bude umístěna na obecních stránkách, kam se každý z Vás může podívat a případné dotazy, nápady, či připomínky může vznést přímo k nám na úřad. My tyto Vaše podněty předáme firmě k případnému zapracování do projektové dokumentace.

Samozřejmě pro Vás platí i možnost nahlédnutí do „papírové“ podoby přímo na našem úřadě. Děkuji.

V této době firma Projektis, spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem zhotovuje dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně projektu pro demoliční výměr stávající budovy (dokumentace bouracích prací). Dále pak čekáme na vyhlášení nové výzvy daného dotačního programu, která se očekává na podzim letošního roku a která nám také ukáže, zda se dané podmínky (které jsem Vám uváděl ve Zpravodaji 2/2016) změnily, nebo upravily tak, aby byly dostupné i pro obce, jako je ta naše.

Od těchto výše zmíněných věcí lze předvídat, kdy by samotná realizace mohla začít. Dotační zdroje, jejich možnosti a případná úspěšnost nám stavbu posunují nejdříve na rok 2018. Vlastní zdroje naopak tuto stavbu časově urychlují tak, že by demolice i případná stavba mohla začít již v roce příštím.

Jiří Ulvr, starosta

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“

Ve druhé polovině července jsme začali s největší investiční akcí tohoto roku, jejíž oficiální název je: „Studenec – chodník podél silnice II/293, střední část“. Konečná délka chodníku, včetně nového veřejného osvětlení, bude 660 metrů.

Pokud vše půjde podle stanoveného harmonogramu (jak si určitě každý z nás přeje), tak tato stavba by měla být dokončena do konce října letošního roku.

Jiří Ulvr, starosta

Cyklostezka Studenec – Horka u Staré Paky

V posledním čísle našeho Zpravodaje jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat, pokud bude v této věci něco nového.

Dne 22. 6. 2016 proběhlo na Krajském úřadě Libereckého kraje jednání, které vyvolala obec Horka u Staré Paky za účelem pořizování změny Územního plánu obce Horka u Staré Paky. Cílem jednání bylo specifikovat možnou trasu vedení budoucí cyklostezky, jelikož do tohoto dokumentu je již zanesen silniční koridor, který má řešit budoucí obchvat právě zmiňované obce, včetně obce Čistá u Horek. Pro zajímavost: začátek se v dnešní době nachází ve „studeném kolenu“ před obcí Vidochov (pod vysílačem) a konec před obcí Dolní Kalná u odbočky Bukovina u Čisté (ke koupališti).

Z našeho pohledu je nejdůležitější to, že v současné době navrhovaná „mimoúrovňová“ křižovatka se může změnit na „úrovňovou“ (tedy kruhový objezd), což by bylo i z pohledu plánovaného záměru cyklostezky schůdnější a odklon této stavby od silniční trasy ve směru na Studenec by byl co nejmenší. Pro představu: křižovatka se má nacházet u pomníku sv. Marie na rozhraní katastrů Studenec u Horek a Horka u Staré Paky, ale na katastru obce Horka u Staré Paky – tedy pod touto sochou.

Osobně si myslím, že se tohoto záměru (vybudování obchvatu) moje generace nedočká, je však potřeba najít řešení, aby obě stavby našly společná řešení a ani jedna nelimitovala výstavbu té druhé. Lituji však obec Horka u Staré Paky, jelikož v současné době navrhovaná varianta rozděluje tuto obec s vlastní částí Nedaříž mostní konstrukcí vedoucí nad firmou Jilos, s. r. o., ve vzdálenosti 300 metrů.

Upozornění: předešlý název „cyklotrasa“ se z daného jednání upravil na „cyklostezka“ z důvodu současného využití možného dotačního titulu (v době žádosti se může tento název opět změnit).

Jiří Ulvr, starosta

!!! POZOR – DŮLEŽITÉ !!!

V letošním roce probíhá digitalizace katastrálního území Studenec u Horek. Po delších jednáních se nám podařilo to, aby pověřený pracovník (a člověk tomu fundovaný) katastrálního úřadu přijel za Vámi k nám na náš obecní úřad a my Vám tak ušetřili cestu do Semil, kde současný úřad přebývá. Využijte tedy tuto nabídku a přijďte do zasedací místnosti Obecního úřadu ve Studenci ve dnech: 5., 7., 12., 14. září 2016 vždy od 13.30 do 16.30 hodin. Více informací Vám přikládám níže.

Jiří Ulvr, starosta

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen „katastrální úřad“), podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), oznamuje, že

katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Studenec u Horek obce Studenec bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Studenec, a to ve dnech od 1. 9. 2016 do 14. 9. 2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona v rámci nezbytné spolupráce s katastrálním úřadem Vás žádáme:

 1. o zveřejnění oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, jehož vzor Vám zasíláme jako přílohu k tomuto dopisu, a to v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 katastrálního zákona způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu; oznámení, které obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, je adresováno všem vlastníkům nemovitostí evidovaných v uvedeném katastrálním území, kteří mají pobyt nebo sídlo ve Vaší obci, a těm vlastníkům nemovitostí s trvalým pobytem nebo sídlem mimo Vaši obec, u nichž katastrálnímu úřadu není známa adresa jejich pobytu,
 2. o součinnost Vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené obcí (dále jen „zaměstnanec obce“) při zpřístupnění obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, neboť zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve dnech 5., 7., 12 a 14. 9. 2016; zaměstnanec obce bude seznámen s obsahem obnoveného operátu tak, aby při zájmu o nahlédnutí do obnoveného operátu v den nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu mohl zájemci o nahlédnutí vyhledat požadované údaje o jeho vlastnictví,
 3. o vytvoření podmínek pro vyložení operátu (alespoň tři kancelářské stoly), pro jednání s občany (židle) a o přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.

V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad samostatná oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.

S pozdravem

Ing. Jiří Bekr, ředitel Katastrálního pracoviště Semily
Katastrální úřad pro Liberecký kraj

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Studenec podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen „katastrální úřad“) č. j. OO-5/2014-608 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Studenec, v období od 1. 9. 2016 do 14. 9. 2016, vždy v úředních dnech od 13.30 do 16.30 hod.,

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Studenec u Horek obce Studenec

Ve dnech 5., 7., 12. a 14. 9. 2016 bude od 13.30 do 16.30 veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Mimo tuto stanovenou dobu bude možné do elaborátu nahlédnout v budově Katastrálního pracoviště v Semilech (Pekárenská 34, Semily – 3. patro, č. dveří 309) v úřední i neúřední dny od 8.00 do 11.00 (nebo po předchozí tel. domluvě).

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tyto skutečnosti:

 1. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
 2. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
 3. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
 4. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
 5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 30. 9. 2016 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).
 6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
 • těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 10. 9. 2016 (24. 9., 8. 10., 22. 10.,) do 5. 11. 2016 od 9 do 12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

NO bude v Zálesní Lhotě vyvážen 17. 9. 2016.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 23. do 25. září 2016 u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. za kostelem.

Připomínáme občanům, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná místa vždy první pondělí v měsíci!

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

sobota 17. září 2016

StudenecZálesní Lhota – POZOR, NOVÉ ČASY
NO bude sbírán od 10. 9. 2016 do 5. 11. 2016
každou druhou sobotu ve sběrném dvoře v Kruhovce!
u Svatých8.30
u Kynčlů8.40
u samoobsluhy8.50
u hospody9.00
u továrny9.15
na křižovatce9.30

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 23. do 25. září 2016 u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. za kostelem.

!!! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 10. 9. do 5. 11. 2016 od 9 do 12 hod. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu !!!

Děkujeme – OÚ Studenec

Z jednání zastupitelstva obce

Druhé letošní zasedání studeneckých zastupitelů proběhlo 13. června, zúčastnilo se jej 13 zastupitelů a 5 občanů.

Během jednání byl představen návrh nového pečovatelského domu ve Studenci. Firma Projektis ze Dvora Králové byla pověřena dokončením jeho studie a zhotovením dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, a to včetně projektu demolice stávající budovy. Starosta a rada obce pak byli pověřeni dalším jednáním, podpisy smluv a objednávek a schvalováním nejvýhodnějších nabídek ve výběrových řízeních.

Dále byly odsouhlaseny smlouvy týkající se majetkoprávního vypořádání s římskokatolickými farnostmi Studenec u Horek a Zálesní Lhota. Součástí je i to, že obec koupí od současného majitele pozemky na části studeneckého hřbitova, protože při tehdejším rozšiřování hřbitova tato koupě nebyla dokončena.

Projednány a schváleny byly také následující body:

 • prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní Lhotě,
 • obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
 • rozpočtové změny za rok 2016,
 • celoroční hospodaření obce a její závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy auditora s hodnocením „bez výhrad“,
 • půjčka z Fondu rozvoje bydlení.

Naproti tomu zastupitelé nesouhlasili s přistoupením Obce Studenec k projektu Pošta Partner.

V diskusi pan starosta informoval o těchto záležitostech:

 • Je vypracována studie, na jejímž základě mohou proběhnout jednání o přístavbě základní školy směrem ke Stráni. Nejdůležitějším krokem je nyní vyčlenění části lesního pozemku, aby stavba byla v souladu s územním plánem a splňovala odstup od hranice lesa.
 • Na chodník od zastávky U Trojice směrem na Špici byla získána dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300 tisíc Kč. Stavbu zhotoví firma IMDV Horka, jež uspěla ve výběrovém řízení.
 • Na chodník v Rovnáčově (od Chládkových na konec obce) bude podána žádost o dotaci do výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury, a to buď v červenci (bude-li výzva v tomto termínu vypsána), nebo začátkem roku 2017.
 • Při dubnové návštěvě zastupitelů partnerské obce Zuberec se uskutečnilo ve Vrchlabí jednání o přeshraniční spolupráci. Je možné se zapojit do Mezinárodního visegrádského fondu, uvažovaná spolupráce měst a obcí Vrchlabí, Zuberec, Kowary a Studenec by se týkala převážně vzdělávání mládeže školního věku.
 • Pan Pavel Jiran inicioval diskuzi o vyhlášce na zachování nočního klidu. Nevedly ho k tomu akce pořádané obcí či spolky, ale domácí akce s hlasitou reprodukovanou hudbou pouštěnou do ranních hodin. Pan místostarosta jedná o možné podobě tohoto dokumentu.
 • Dne 14. června proběhne ve Studenci setkání hejtmana s občany.

Pan místostarosta poděkoval Tomáši Chrtkovi za organizaci Studeneckých mílí, na které jsou velice kladné ohlasy.

Pan Tomáš Chrtek informoval, že na podzimní obecní akci budou hrát místo slíbeného Komunálu skupiny Alibi Rock a Bon Jovi revival. Po jeho připomínce k plánování akcí na další rok bylo dohodnuto, že se tyto záležitosti projednají na podzimním zasedání zastupitelstva.

Paní Marie Mühlová navrhla umístit chemické WC ke hřbitovu do Zálesní Lhoty.

Paní Dana Synková poděkovala Tomáši Chrtkovi za operativní postavení obecního pártystanu za školou během školního koncertu pro rodiče.

Paní Hana Švecová pochválila přístup firmy Projektis k navrhované výstavbě pečovatelského domu a požádala, zda by kvůli zvýšenému provozu při objížďce mohla být do Zálesní Lhoty umístěna ke školce značka „Pozor, děti“. Pan místostarosta to slíbil projednat s odborem dopravy a dodal, že v současnosti se řeší zpomalení rychlosti na silnici ze Zálesní Lhoty směrem na Martinice.