Co je Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Jilemnicku (MAP)?

Vydání: Číslo 5/2016

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP je nástroj, jak zavést změny stanovené ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 do škol.

Projekt MAP Jilemnicko byl zahájen 1. 2. 2016 a je realizován na území SO ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou. Na základě dohody v území je realizátorem projektu MAS Přiďte pobejt!, z. s. Finančním partnerem projektu je Jilemnicko – svazek obcí.

V průběhu měsíce dubna byl ustanoven Řídicí výbor a do konce června proběhla 2 veřejná projednání a 1 setkání pracovních skupin. Na těchto setkáních byly vytvořeny myšlenkové mapy a vydefinovány problémové oblasti, které se staly východiskem pro stanovení „Priorit“ a „Cílů“ Strategického rámce. Na posledním setkání byla dopracována finální verze Vize MAP Jilemnicka. Od září budou v rámci projektu probíhat setkání „Pracovních skupin“ (pro oblast mateřských škol, základních škol, neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit), kde se mohou zájemci o vzdělávání zapojit do diskuze nad vybranými tématy za účasti lektorů a expertů pro danou oblast.

Bližší informace o probíhajících aktivitách MAP Jilemnicko se dozvíte na Facebooku „MAP Jilemnicko“ nebo na webových stránkách www.maspridtepobejt.czwww.jilemnicko-so.cz.

MAP Jilemnicko registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139