Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 5/2016

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“

V době, kdy píšu tyto řádky, probíhají závěrečné práce na podloží pro chodníkovou část této stavby. Následně budou instalovány opěrné bloky, které budou použity v místě, kde dochází k největšímu zářezu do svahové části. Samotná stavba zatím probíhá podle stanoveného harmonogramu, pokud počasí vydrží, tak v době vydání tohoto čísla Zpravodaje budeme moci již tento chodník plně využívat.

Jiří Ulvr, starosta

Křižovatka „Řeznictví Nosek“

Po dokončení výše zmiňované stavby nám zůstane nevyřešena oblast křižovatky „Řeznictví Nosek“ (úsek: cesta p. č. 1045/1, Chládkovi – konec obce, je již pod stavebním povolením, čekáme na vypsání výzvy daného dotačního titulu, věříme v úspěšnost a realizaci v příštím roce).

Tato křižovatka je stále nedořešena ze strany Policie ČR, Dopravního inspektorátu. Z tohoto důvodu projekt právě dokončované stavby nového chodníku nepokračuje stejným způsobem dále, jelikož by nedošlo k souhlasu právě ze strany tohoto inspektorátu.

Rada obce se na svém jednání domluvila, že osloví vlastníky sousedních pozemků s variantou položení betonových bloků po hraně příkopu tak, aby se úseky chodníků propojily. Tím by se vyřešila bezpečnost chodců v oblasti této křižovatky. Jednalo by se samozřejmě o variantu provizorní – dočasnou. V současné době (v průběhu pěti let) nemůžeme zasahovat do tělesa komunikace, jelikož se na celkovou rekonstrukci silnice čerpaly dotační finance a v důsledku udržitelnosti projektu je to takto nastavené.

Jiří Ulvr, starosta

Drakiáda

Letošní rok nebyl zrovna moc přívětivý na pouštění draků. V neděli 25. 9. 2016 se za pěkného počasí sešel větší počet rodičů a dětí, jenom to povětří chybělo. V náhradním termínu (neděle 2. 10. 2016) se již vítr na nějaký ten čas objevil a draci i létali, jenom chladné počasí s drobným deštěm nepřilákalo tolik účastníků.

Děkuji všem, kteří přišli. Třeba příští rok bude počasí všem zájemcům o tuto nenáročnou aktivitu více přívětivé.

Jiří Ulvr, starosta

Informace – kontejnery bioodpad – ukončení sezóny

Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje a možnostem používání svozové techniky budete o termínu posledního letošního sběru do kontejnerů informováni ve vývěsních skříňkách. Děkuji za pochopení.

Jiří Ulvr, starosta

„Pohoštění obecní polévkou“

Na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 3. prosince 2016 na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 25. listopadu 2016. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Nabídka Pečovatelské služby Studenec – rozvoz obědů

Cena oběda:45 Kč
Cena rozváženého oběda:42 Kč
Rozvoz obědů pro důchodce, invalidní důchodce, ženy na mateřské dovolené:15 Kč/oběd
Rozvoz obědů pro ostatní obyvatele Studence a Zálesní Lhoty:17 Kč/oběd

Bližší informace Vám podá: Ludmila Tauchmanová, tel.: 739 662 538, Marie Hylmarová, tel.: 728 120 338

Z jednání zastupitelstva obce

Další jednání obecního zastupitelstva proběhlo 5. září 2016, zúčastnilo se jej 13 zastupitelů a 8 občanů.

Na programu bylo pouze několik bodů: zastupitelé vzali na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí roku 2016 a dále schválili termíny akcí pořádaných obcí Studenec pro roky 2017 a 2018 (vždy červen, září a prosinec), navýšení kapacity školní družiny na 101 žáků a smlouvu týkající se věcného břemene.

V diskusi informoval pan starosta o dvou záležitostech:

  • Přípravné práce na pečovatelském domě probíhají podle plánu. Je vyhotovena studie, na stavebním úřadě je podána projektová dokumentace na demolici budovy a připravuje se projektová dokumentace nové stavby.
  • Byla podána žádost o dotaci z Mezinárodního visegrádského fondu, v níž jsou partnery města či obce Vrchlabí, Kowary (Polsko) a Zuberec (Slovensko). Plánované výdaje činí přibližně 18 tisíc eur, podíl jednotlivých partnerů 1 tisíc eur. Doba realizace je plánována od března 2017 do února 2018.

Paní Němečková se zeptala na řešení stížností na rušení nočního klidu, především v okolí sokolovny a hřiště, a na hluk při fotbalových utkáních. Pan starosta odpověděl, že otázkou rušení nočního klidu se bude zabývat některé z následujících zasedání zastupitelstva, konkrétní stížnost bude řešit nadcházející rada obce. Pan Jiran podotkl, že je také potřeba domluvit se s tím, kdo noční klid ruší, a že by tento problém měla řešit vyhláška. Pan Mečíř navrhl projednat bubnování při fotbale na schůzi SK Studenec.

Pan Jiran navrhl otevřít jednání o nové změně územního plánu obce. Pan místostarosta zjistí požadované podklady na stavebním úřadě v Jilemnici a pan starosta tento návrh zařadí na další jednání zastupitelstva.

Zástupce studeneckých skautů pan Hanč se na dotaz, jak dlouho budou moci využívat klubovnu v pečovatelském domě, dozvěděl, že nejméně do konce března 2017.

Pan Junek informoval o záměru SK Studenec odkoupit od Sokola Studenec velké a malé fotbalové hřiště včetně kabin, které budou zrekonstruovány. K dotazu na přístavbu základní školy uvedl, že je na životním prostředí podána žádost týkající se vhodného umístění budovy a čeká se na stanovisko.

Pan Chrtek se zeptal na rekonstrukci tenisových kabin. Žádost o povolení je podána na stavebním úřadě a čeká se na vyjádření.

Paní Tůmová upozornila na zanesené příkopy v Zálesní Lhotě v okolí mateřské školy, na vodu, která stéká od kostela přes silnici, a na keře na břehu u Nožičkových, přes které není vidět autobusová zastávka. Pan starosta odpověděl, že příkopy a silnice jsou ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a tento problém s nimi projedná. Stékání vody je dané náklonem tělesa silnice v daném místě. Prořezání keřového porostu obec zajistí.

Na závěr pan Chrtek poděkoval panu Troppovi za vzornou práci při úklidu obce.