Rok 1911

Vydání: Číslo 6/2016

Výlety do studenecké minulosti 9.

Konsum. 13. února zahájilo Konsumní družstvo strany katolické svoji činnost. Obchod nalézal se v domě Vilemíny Kobrové, č. p. 296. Družstvo mělo t. č. 93 členy.

Oslava M. J. Husa. 5. července – v předvečer svátku M. Jana Husa – konán byl lampionový průvod obcí, který za zvuků hudby vyšel od Špice (hostinec p. Vitvara), dále cestou po vsi na skalku za obydlím p. Grosmana, kde zapálena byla hranice a kde promluveno o M. J. Husovi. Oslavu tuto organisovala strana nár. socialistická. Již v letech minulých pořádala v tento den těl. jednota Sokol vzpomínkovou slavnost, ale jen tichou, bez hudby a bez průvodu.

Sokol. cvičení. 3. září konala těl. jednota Sokol místní cvičení opět na Janouškově louce u Černého lesa. Cvičení zúčastnili se muži, ženy a dorost.

Nový učitel. Na počátku nového šk. roku odešel učitel J. Valta do Pasek. Zaň ustanoven do Studence uč. Josef Votoček. Během prázdnin opraveny byly též stěny učeben, opravena okna a dohotoveny záchody.

Odškolení Bukoviny. Výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 26. 8. 1911 povolena byla v sousední obci Bukovině jednotřídní škola, což mělo za následek odškolení Bukoviny od Studence. Bukovinské děti docházely do zdejší školy ještě do doby, než obec Bukovina upravila a nábytkem opatřila místnost pro školu potřebnou. Teprve dnem 20. listopadu t. r. nastalo skutečné odškolení Bukoviny od zdejší obce.

Volby. Ve dnech 11.–13. listopadu konány volby do obecního zastupitelstva za přítomnosti c. k. okresního komisaře Žáka v domě starosty Exnera. Obecní zastupitelstvo, které bylo při těchto volbách zvoleno, se však vůbec nesešlo. Proti volbám podán byl rekurs a později (r. 1913) byly tyto volby c. k. místodržitelstvím také skutečně zrušeny.

Rok 1912

Lyžařské závody. 28. ledna konány byly ve Studenci lyžařské závody sokolské župy Podkrkonošské. Na dráhu 10 km dlouhou vyjelo 38 mužů, z nichž 36 dojelo k cíli. Vítězem byl Josef Šír z Mrklova. Studeneckých závodníků jelo 6. Poněvadž tento sport byl zde teprve v začátcích, nestačili zdejší závodníci závodníkům cizím, a proto se umístili na místech posledních. V běhu na 100 m závodilo 13 mužů. Vítězem stal se Boh. Hanč z Mrklova časem 22,5 vteřiny. Ve skoku závodilo 5 mužů. Nejdelšího skoku – 13,5 m – docílil B. Tryzna, opět z Mrklova. Ženy jely trať 2 km dlouhou a jelo jich 7, z nichž 3 byly ze Studence. K cíli dojela prvá M. Havlíčková z Vysokého za 12 minut 43 vteřiny. Dorostenci měli trať 2 km dlouhou a jelo jich 19, dva z nich byli ze Studence. Žáků, na trati 2 km, závodilo 20, z nich bylo 9 ze Studence.

Dětský den. 18. února pořádal učitelský sbor se školními dětmi zimní dětský den s následujícím programem:

1. Průvod dětí se sáňkami a na lyžích

2. Závod na lyžích na trati 1 km dlouhé

3. Závod na sáňkách na mírném svahu

4. Závod v běhu na lyžích na 100 m

5. Skok na lyžích

6. Volná jízda

Nový taneční sál. Tohoto roku zakázalo okresní hejtmanství v místních hostincích veškeré taneční zábavy, jelikož hostinské místnosti uznány za málo vzdušné a pro podobné zábavy nezpůsobilé. Tento zákaz přiměl hostinského Jos. Višňáka k tomu, že ihned na jaře započal s přestavbou hostince. Stavba byla dokončena v září, o posvícení konala se taneční zábava již na novém sále, který je 16 m dlouhý, 12 m široký a 5,5 m vysoký. V tomto sále zbudováno bylo stálé jeviště 6 m dlouhé, 5 m hluboké a 4,5 m vysoké.

Orel. V červenci t. r. došlo ve Studenci k založení těl. jednoty Orel. Přihlásilo se 25 členů a náčelníkem zvolen Josef Kuřík, starostou farář Fr. Říb, cvičiteli Rudolf Havel a Antonín Ulvr, cvičitelem dorostu Alois Fejfar. Cvičení konalo se 2krát v týdnu na farské zahradě. Ještě tohoto roku zúčastnilo se několik členů okrskového cvičení okrsku novopackého.

VI. všesokolský slet. VI. všesokolského sletu v Praze – ve dnech 28. června až 1. července – zúčastnilo se aktivně 20 mužů a 10 žen.

Noví učitelé. Na počátku nového šk. roku odešel ze Studence do Ostroměře učitel Hylmar se svojí ženou, učitelkou ženských ručních prací, a odešel i učitel Jos. Votoček. Jejich nástupci stali se učitelé Karel Hejduk, Vladimír Picka a Kučerová, uč. ženských ruč. prací. Učili tedy od 15. září na zdejší škole: Marek, Jezdinský, Řehoř, Picka, Hejduk, Rejtharová a Kučerová. Na škole bylo zapsáno 330 dětí.

Zástupce starosty. Když se v dubnu t. r. vzdal svého úřadu starosta Exner, vedl tento úřad nějaký čas I. radní Josef Višňák. Jelikož však byl svým obchodem příliš zaměstnán, nemohl se starostenskému úřadu příliš věnovati, zanedbával jej, a proto převzal brzy úřadování II. radní Josef Erban.

Nové stálé jeviště. 28. září zahájil ochotnický spolek Lidumil divadelní činnost na novém jevišti. Hrála se před vyprodaným sálem Jiráskova Lucerna.