Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 6/2016

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“

K této největší investiční akci letošního roku zbývá dodat už jen poslední fotografie, které ukazují na to, jak se stavba postupně blížila ke svému konci. Po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje došlo k instalaci posledních opěrných bloků, jejichž výroba trvala poněkud delší dobu.

Jiří Ulvr, starosta

Jak jste si jistě všimli, v průběhu celého letošního roku docházelo a stále ještě dochází k úpravě zeleně na veřejných prostranstvích jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě.

V podzimních měsících tohoto roku jsme přistoupili na sedmi místech k výměně stojanů pro plakátovací plochy. Průběžně tak přecházíme k jednotnému systému, který se dokončí na zbylých místech v příštím roce.

Jiří Ulvr, starosta

Co nás ještě v letošním roce čeká

Poslední akcí celkového zlepšování mobiliáře naší obce bude instalace nových autobusových čekáren na stanovištích: Studenec, Rovnáčov, a Zálesní Lhota, křižovatka.

Věřím, že Vám tato nová místa přinesou alespoň trochu radosti a budou pro nás všechny příjemným zpestřením každodenního života v našich obcích.

Jiří Ulvr, starosta

Informace

Na OÚ ve Studenci je k dispozici nalezený mobilní telefon. Bližší informace Vám poskytneme osobně nebo na telefonním čísle: 481 595 213.

OZNÁMENÍ
Obec Studenec přijímá žádosti na změnu Územního plánu
Příjem žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 1. 2017 na OÚ Studenec.
Žádost musí obsahovat číslo pozemku, odůvodnění změny a telefonní kontakt na žadatele.

Z jednání zastupitelstva obce

Čtvrté letošní zasedání Zastupitelstva obce Studenec se uskutečnilo dne 17. října 2016 za účasti 12 zastupitelů a 7 občanů.

Zastupitelé schválili převod finančních prostředků ve výši 100 000 Kč na SDH Zálesní Lhota. Tyto prostředky byly získány z prodeje Tatry 805 a budou použity na nákup jiného vozidla, které bude v majetku lhoteckých hasičů.

Odsouhlasena byla také příprava změny č. 2 územního plánu Studenec s tím, že požadavky od občanů na změny budou přijímány do 31. ledna 2017. Pověřeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu bude Ing. Josef Boura.

Během dalšího jednání zastupitelé:

  • vzali na vědomí zprávu o aktuálním stavu smluv mezi Obcí Studenec a římskokatolickými farnostmi Studenec a Zálesní Lhota,
  • schválili rozpočtové změny za rok 2016,
  • zrušili již neúčinnou směrnici č. 05/2010,
  • projednali prodeje pozemků ve Studenci.

V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:

  • Objevil se vážnější zájemce o koupi studeneckého zámku, který je z Dánska.
  • Odbor Životního prostředí MěÚ Jilemnice vydal zamítavé stanovisko k plánované přístavbě základní školy. Obec se odvolala a řízení bude postoupeno ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Rada obce zvažovala další možné řešení přístavby, které by splňovalo požadovaný odstup od hranice lesa.
  • Další bod se týkal bezpečnosti chodců v oblasti křižovatky „Řeznictví Nosek“. Rada obce rozhodla, že projedná s vlastníky příslušných pozemků možnost dočasného položení betonových bloků po hraně příkopu tak, aby se nové úseky chodníků propojily. Oba úseky nemohly být propojeny novým chodníkem kvůli tomu, že by se změnou nesouhlasil dopravní inspektorát Policie ČR, z jehož strany je křižovatka u řeznictví nedořešena.
  • Je otázka, zda podepsat jako každoročně smlouvu na pouťové atrakce, nebo řešit pouťový program jiným způsobem. Pan Martin Kuřík zjistí jiné možnosti a zastupitelé se k této záležitosti vrátí na příštím jednání.

Na závěr bylo prodiskutováno rušení nočního klidu a případná související vyhláška, v níž by byly uvedeny termíny konání veřejných akcí. Obce nemají povinnost tuto vyhlášku schvalovat, ostatní obce Jilemnicka – svazku obcí zatím vyčkávají. Z diskuse vyplynulo, že pan místostarosta tuto vyhlášku připraví na příští jednání.