Zprávy ZŠ a MŠ Studenec

Vydání: Číslo 6/2016

Pomalu, jistě a trochu plíživě jako podzimní počasí kráčí rok 2016 ke svému závěru a ze školního roku 2016/2017 už ukrojil téměř polovinu. Podzim přináší spoustu nádherných barev, ale i stejné množství melancholie a smutných ohlédnutí. Smutných ohlédnutí proto, že to byl rok odcházejících legend, tří hudebních (David Bowie, Prince, Leonard Cohen) a tří sportovních (Muhammad Ali, Gordie Howe a Věra Čáslavská). Legend, které zanechaly výraznou stopu v životě milionů lidí několika generací. Maličkou a mnohdy neznatelnou stopu se snaží zanechat v životě svých žáků každá škola. Záleží především na ní, i když musí respektovat velké množství různých změn, zákonů, vyhlášek, nařízení a pokynů, které se na ni z různých stran hrnou.

Nejinak je tomu i v letošním školním roce, od 1. září 2016 platí novela školského zákona, která zavádí systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Dále upravuje změny termínů zápisů do mateřské a základní školy a povoluje individuální vzdělávání i pro žáky druhého stupně. Pro mateřské školy zřizuje povinné vzdělávání v posledním ročníku MŠ a umožňuje přijímání dětí mladších tří let. Dalšími novinkami, o kterých se stále ještě diskutuje, je Kariérní řád a nový způsob financování regionálního školství podle počtu odučených hodin (jakým způsobem se tento počet bude stanovovat dosud není zřejmé). Pozornost veřejnosti určitě vzbudily i informace o navýšení platů pracovníků ve školství s účinností od 1. září 2016. Navýšení v tabulkových tarifech je povinností zaměstnavatele, i když plná výše těchto povinně vyplacených prostředků školám dosud nedorazila.

Bez jakéhokoliv překvapení opět s novým školním rokem přibylo několik nových výkazů a v těch stávajících několik nových údajů. Za zmínku určitě stojí i zákonné podmínky, které musí škola dodržovat v oblasti bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Částky vynaložené na tuto oblast by nepochybně zvýšily výrazně kvalitu výuky, neboť v průběhu školního roku nejsou určitě zanedbatelné. Četnost revizí je ve školství mnohem vyšší (v některých případech i čtvrtletní), i když některé probíhají prakticky opisem předchozí faktury. Doložením tohoto tvrzení je poslední kontrola hygieny v Mateřské škole v Zálesní Lhotě, která nařídila pořízení vymezovacích nástavců k lehátkům, aby se nedotýkala povlečení, pořízení nových věšáků na ručníky, aby se nedotýkaly ručníčky, a pořízení ochranné plachty na pískoviště včetně výměny písku. Odhad nákladů na tato opatření se blíží k 50 000 Kč. A to se na zateplené školy připravuje další atak. Děti ve třídách mají nedostatek kyslíku, jsou malátné, unavené a nepozorné. Ve studenecké škole je určitě řada nepozorných dětí, ale to v každém případě i na čerstvém vzduchu, malátné a unavené rozhodně nejsou, v některých třídách by naopak někteří potřebovali trochu „přidusit“. A tak teď už si brousí zuby výrobci rekuperačních zařízení, obdobně jako dříve výrobci bezdotykových baterií, které byly povinně zavedeny do školy a poté pro nefunkčnost zase demontovány (v souladu se změnou legislativy).

Velkou diskusi pochopitelně vzbudila tzv. „pamlsková vyhláška“ o prodeji potravin v prostorách školy, tedy ve školních bufetech. Protesty středoškoláků omezily platnost vyhlášky pouze pro žáky základních škol a samotná vyhláška stanovuje normy obsahu tuků, soli a cukru. Zmíněné vyhlášce ze sortimentu studeneckého školního bufetu vyhovují pouze jedlé papírové bankovky a to určitě není ideální svačina. Zdravé stravování dětí se tím rozhodně nevyřeší, jednak si tyto „nevhodné“ potraviny koupí za vyšší cenu kdekoliv jinde, jednak několik dní po této vyhlášce vyšla studie o tom, že jídla ve školních jídelnách neobsahují dostatek tuků, které jsou potřebné pro v tucích rozpouštěné vitamíny. Pro ty žáky školy, kteří využívali školního bufetu k nákupu svačiny (pečivo, nízkoenergetické nápoje) chceme nabídnout pokračováním této možnosti formou školních svačin v rámci školního stravování. O této možnosti budou rodiče v průběhu prosince informováni.

V současné době řeší vedení studenecké školy varianty zapojení do tzv. šablon v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do tohoto procesu vstoupily ve většině regionů místní akční skupiny (na Jilemnicku MAS Přiďte pobejt), které vypracovaly strategické záměry (vzdělávací priority a potřeby regionu). Studenecká škola by mohla prostřednictvím těchto šablon získat poměrně vysokou částku, většina těchto prostředků by však byla věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, často shodnému s jejích vzděláváním v předchozích výzvách. Proto budou přednostně vybrány šablony věnované doučování a domácí přípravě žáků, čtenářskému klubu a klubu zábavné logiky (šachy), spolupráci se školním psychologem. V mateřských školách bude hlavní pozornost věnována logopedii a péči o děti mladší tří let a rodičům budou nabídnuty semináře k otázkám výchovy a vzdělávání.

Zatím nic nového není v oblasti zvýšení kapacity školních budov. Stávající řešení bylo zamítnuto odborem životního prostředí při MěÚ v Jilemnici a nyní Obec Studenec jako budoucí investor čeká na výsledek odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. V případě zamítnutí jsou souběžně připravovány další varianty.

PaedDr. Petr Junek

Zprávičky – aneb jak se máme v Mateřské škole ve Studenci

Řekni mi něco a já to zapomenu…

Ukaž mi něco a já si to budu pamatovat…

Dovol mi, abych to prožil, a já to budu vnímat a chápat po celý život…

J. A. Komenský

Po letních prázdninách jsme se přivítali v MŠ s novými dětmi do třídy nejmenších, která má název Sluníčka. To proto, že v tomto oddělení jde hlavně o to, aby byly děti spokojené a smály se jako sluníčka. Starají se o ně paní učitelky Marušky, Horáčková a Bergerová. Děti se zde učí spoustu hezkých básniček, písniček, malovat, kreslit, cvičit. Nejvíce je ale potřeba přijít na to, jak vyzrát nad všemi záludnostmi s oblékáním, jídlem, hygienou, uklízením hraček a komunikací s ostatními kamarády, a to bez pomoci maminek! Za trpělivé pomoci učitelek a celého personálu mateřské školy jistě vše zvládnou!

Starší děti, které chodily do školky již v loňském roce, postoupily do třídy Motýlků. Pod vedením paní učitelky Mirky Vanclové a Evy Hájkové zažijí spoustu legrace, her, novinek, osvojí si mnoho nových a potřebných dovedností, důležitých pro jejich správný rozvoj. Vše zvládají s lehkostí malých motýlků.

A největší děti, to už musí být pilné Včeličky, neboť je čeká příprava do školy. Průvodkyněmi a pomocnicemi předškoláků jsou v letošním školním roce paní učitelky Katka Junková a Aneta Pulpánová. Děti jsou velice šikovné, rády kreslí, malují, modelují, stříhají, lepí, a proto mají na výstavě vždy spoustu krásných nových výrobků, které potěší oko každého rodiče!

Všechna tři oddělení MŠ se v druhé polovině září těšila na promítání sférického kina. Film se jmenoval Příběh korálového útesu. Co si představit pod názvem sférické kino? Jednoduše řečeno, je to veliký nafukovací stan ve tvaru půlbalónu a v něm se dětem nad hlavami promítá příběh, jako by ležely na dně mořském. Bylo to něco nového i pro dospělé osazenstvo MŠ a malí diváci byli z kina a vodního příběhu nadšeni!

V říjnu do školky zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové s představením Dobrodružství veverky Zrzečky. Děti se při představení nasmály, až se za bříška popadaly. Příběh byl nejen veselý, ale i poučný. Dětem bylo pomocí pohádky připomenuto, že se v lese nenechávají žádné odpadky a že i zvířátka, stejně jako lidé musí držet pospolu a navzájem si pomáhat.

Koncem měsíce listopadu nás navštívila paní Dagmar Čemusová s písničkovým pořadem Putování za Betlémskou hvězdou. V rámci klasické pastýřské hry jsme se s dětmi vypravili do Betléma pozdravit Ježíška a zazpívat si vánoční koledy. Zahrály nám rytmické nástroje a byly připomenuty adventní zvyky a obyčeje. Muzicírování se dětem velice líbilo.

Celý měsíc listopad a začátek prosince jsme se pilně připravovali na příchod nejkrásnějších dnů v roce a to jsou pro všechny určitě Vánoce. Chystali jsme se na vystoupení při „Pohoštění obecní polévkou“, kde jsme zarecitovali a zazpívali řadu známých i nových písniček a básniček. Do stánku jsme s dětmi vyrobili spoustu pěkných malých dárečků.

S trochou nejistoty očekáváme letošní příchod Mikuláše, andělů a čertů… jestlipak byly všechny děti hodné a poslušné, aby si zasloužily malou odměnu…

Na tradiční vánoční besídce potěšíme svým vystoupením jistě všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky!

Do nového roku 2017 si přejeme vše dobré, zdraví, štěstí a rozzářená očka našich dětí!

kolektiv učitelek Mateřské školy Studenec

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota

Co jsme dělali na podzim?

V září jsme se přivítali a učili se, jak spolu ve školce dobře žít. Pomáhali nám maňásek Toník, Anička a skřítek Pořádníček.

V říjnu jsme se „Třemi medvědy a babkou Chňapkou“ sklízeli podzimní úrodu. Také jsme si zahráli na rytíře. Vyrobili jsme „rytířskou zbroj“, uspořádali rytířský turnaj a na závěr přišlo „pasování na rytíře od pana krále“.

Celý podzim jsme pozorovali měnící se přírodu, sbírali přírodniny a tvořili a tvořili a…

Jednoho dne k nám přiletěli „skoro opravdoví ptáci“. Děkujeme moc paní Plůchové. Vidět ptáčka vysoko na stromě nebo na obrázku je pěkné, ale pohladit si jej po peříčku – to je teprve ono.

Aby ta naše příroda zůstala i nadále krásná, zapojili jsme se do recyklohraní.

Co nás čeká dál? Přece advent a Vánoce.

Všem, kdo nám pomáhají, přejeme příjemný konec tohoto roku a šťastné vykročení do toho nového.

M. Felcmanová

Podzimní zprávy ze školní družiny

Prvního září jsme opět zahájili provoz ve školní družině a přivítali do ní nové prvňáčky.

Novou změnu zaznamenala i družina pro starší děti, která se přemístila do nových prostor, kde si děti mohou stavět domky z kostek nebo malovat u stolků a k tomu hrát hry na koberci.

Během celého září nám přálo počasí, a tak děti trávily hodně času na dětském hřišti, některé malovaly na chodníku. Zahráli jsme si různé honičky a vyzkoušeli jsme si nové herní prvky na stezce za školou.

Prvňáčci si pomalu zvykají, že i ve družině máme nějaká pravidla, že si neubližujeme, jsme kamarádi a pomáháme si. Po celý rok nás bude provázet „Dětská univerzita – Soví škola“, program plný her a zajímavých činností.

S příchodem podzimu jsme mohli v ŠD začít více tvořit z přírodnin, které jsme nasbírali na stezce za školou, prvňáčci vyráběli krásné dýňové panáčky, starší děti vyráběly draky a malovaly listy zapuštěné v klovatině.

Pomalu se budeme chystat na Vánoce, které se přibližují, čeká nás plno zajímavého tvoření a her.

Kateřina Jandurová, vedoucí vychovatelka ŠD

Přednáška o plazech

V pátek 14. 10. 2016 se zúčastnili žáci 2.–6. tříd naší školy velmi zajímavé přírodovědné besedy o plazech. Konala se ve druhé třídě. Když hady vyndávali z pytlů, moc se jim nechtělo. O to nedočkavěji jsme všichni čekali. A stálo to za to. Ukázky krajty tygrovité, tmavé a albínové, hroznýše královského, agamy vousaté, ještěrkovce velkého, želvy kloubnaté, želvy pardálí, šneka afrického, ale také vypreparovaná čtyřmetrová kůže krajty tmavé a zmije písčité nás nadchly.

O všech exemplářích jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí přímo od chovatele pana Voňky. A protože všechny plazy jsme si mohli i pohladit, moc se nám to líbilo.

Zuzana Bourová, žákyně V. B.

Vědomostní soutěže v ZŠ

Logická olympiáda

Tak jako každý rok i letos jsme se zapojili do celostátní soutěže pořádané Mensou České republiky založené na logických úlohách – Logické olympiády. Do soutěže se v tomto roce zaregistrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky. Nominačního kola se na I. stupni zúčastnilo 6 žáků, z toho do krajského kola, kam se nominuje celkem 50 nejúspěšnějších řešitelů, postoupili 2 žáci. Velkého úspěchu jsme dosáhli na II. stupni, kde se z 22 soutěžících kvalifikovalo 6 žáků. Všichni postupující se tak vydali 4. listopadu do TU Liberec, kde bylo uspořádáno krajské kolo. Ani tady se naši žáci neztratili a dosáhli velmi pěkných výsledků, bohužel se však nikomu nepodařilo postoupit do finálového kola v Praze.

Výsledky krajského kola:

I. stupeň: Hana Fajmonová (4. A) 14.–15. místo a Samuel Mečíř (4. B) 27.–29. místo.

II. stupeň: Tomáš Podzimek (7. B) 4. místo, Tereza Chrástová (9.) 15.–16. místo, Lukáš Link (8. B) 19.–21. místo, Radim Link (6. B) 22. místo, Dominik Urban (9.) 32. místo a Daniel Mečíř (6. B) bez pořadí.

Všem soutěžícím děkuji za účast a blahopřeji k umístěním v rámci kraje.

Mgr. Petra Faistaverová

Přírodovědný klokan

Je celorepubliková soutěž z přírodovědných předmětů přírodopis, fyzika, chemie a zeměpis. Je určena pro žáky 8. a 9. tříd, kategorie kadet, a žákům gymnázií, kategorie junior. Otázky jsou rozděleny do třech skupin podle obtížnosti. Zadání je pro všechny žáky celé republiky stejné a některé otázky jsou opravdu dost obtížné. Z obou tříd přišlo dobrovolně vyzkoušet své znalosti a také trochu štěstí (otázky jsou tipovací s výběrem odpovědí z pěti možností) 16 žáků.

Na prvních třech místech se umístili: František Kuřík, Tereza Chrástová a Jakub Šulc.

Mgr. Veronika Plůchová

Přírodovědný víceboj

Dne 19. 10. 2016 se žáci druhého stupně ve složení družstva Tomáš Podzimek, Adam Kalenský, František Kuřík a Kryštof Macháček vydali, jak je již tradicí, na přírodovědný víceboj do Hořic v Podkrkonoší. Takový přírodovědný víceboj, to je matematika, fyzika, chemie a samozřejmě přírodopis v praxi na 16 stanovištích rozmístěných po škole. Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice tuto soutěž pořádá již 6. rokem.

Naši cestu jsme započali ráno v půl sedmé autobusem ze Studence. Počasí nám zrovna nepřálo. Když jsme přijeli do Hořic, pršelo. Chvíli jsme hledali cestu, ale nakonec jsme ji našli a došli do školy. Ve škole nás uvítali, podepsali jsme se a měli čtvrt hodiny volno. Následoval nástup do tělocvičny. Tam nám bylo přiděleno číslo 3, které jsme ohlašovali na jednotlivých stanovištích. Nejprve jsme šli do chemie, kde se např. měřilo pH, kolik voltů vyprodukuje citron apod. Na stanovišti přírodovědy jsme lovili ryby, přiřazovali šišky ke stromům a také čekali na jiné týmy, až opustí dané stanoviště. Někdy jsme čekali i deset minut. Poté jsme šli na fyziku, kde se převáděly jednotky, rozlišovaly spojky a rozptylky a měřila síla siloměrem. A nakonec nás čekala matika. Tam se počítalo. Nejhorší bylo, že jsme nesměli používat kalkulačku. Jediná úleva byla, že nebyl omezen časový limit na jednu disciplínu. Poté následovala krátká přestávka a nakonec vyhlášení vítězů.

Skončili jsme na 1. místě z celkového počtu 10 škol.

Vyhráli jsme výtečný dort a každý tašku s pitím a jídlem k tomu. Byl to skvělý výlet a děkuji p. uč. Mgr. Saše Brožové, že s námi jela a fandila nám.

Tomáš Podzimek, žák 7. A

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR. Jeho cílem je prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů. Naše škola se do tohoto programu zapojila již od samého počátku a dosáhli jsme také velkého úspěchu při sběru starého elektroodpadu a použitých baterií.

Celý školní rok budeme opět vybírat drobný elektroodpad a použité baterie. Nově od tohoto školního roku už nebudou vybírány velké spotřebiče, jako jsou TV, PC monitory, lednice atd. Vybírat budeme pouze malé spotřebiče (fény, kuchyňské spotřebiče, vysavače…), mobilní telefony a PC (bez monitorů). Všechny odevzdané elektrospotřebiče i baterie musí být označeny jménem žáka.

Během školního roku dostávají školy i úkoly s tématikou třídění odpadů a jejich recyklace. Úkoly mají různou úroveň – od mateřských školek po střední školy. Za každý splněný úkol dostávají školy další body, při splnění všech úkolů a odevzdání elektroodpadu i baterií ve školním roce získává škola bodový bonus. Úkoly mají více částí a nejsou vždy jednoduché. Za body si školy mohou v Recyklohraní „nakoupit“ odměny pro nejlepší sběrače.

V letošním roce se do programu Recyklohraní zapojila i MŠ Zálesní Lhota, tímto moc děkuji paní učitelce Felcmanové za vstřícnost a plnění úkolů s dětmi.

Veškerou evidenci odevzdaného elektroodpadu a baterií vede paní učitelka Alexandra Brožová, tímto děkuji i jí za pomoc.

Administrativu a plnění úkolů má na starost Mgr. Veronika Plůchová.

Děkujeme všem žákům a rodičům za to, že třídí odpad!

Mgr. Veronika Plůchová

Beseda s pětibojařkou Bárou Kodedovou

Dne 25. 10. 2016 zavítala do ZŠ Studenec moderní pětibojařka Barbora Kodedová, účastnice Olympiády v Riu v letošním roce.

Bára pochází z Plzně a jako malá se nejprve věnovala běhání, plavání a jízdě na koni. V dospívání k tomu přidala ještě šerm a střelbu. Zajímalo nás, jaké to bylo v Riu, protože Bára se jako jediná česká zástupkyně dostala mezi 36 žen, které tam mohly v této disciplíně startovat.

Všech pět disciplín, které moderní pětiboj obsahuje, musí sportovci zvládnout v jeden den. Začíná se šermem, kde proti sobě šermují dvě ženy. Závodí však každá s každou, takže šermují v 35 zápasech. Následuje plavání, kde se plave 200 m volným způsobem. Bára nám prozradila, že tuto disciplínu má nejmíň oblíbenou a považovala se v ní za nejslabší. Následuje jízda na koni, na přiděleném koni. Koně si každý vylosuje sám a má 20 minut před závodem na seznámení.

Česká závodnice si ale v Riu nevylosovala nejlepšího koně. V závodě shodil 2 překážky. Takže se Bára v pořadí propadla o několik míst dolů. Za každou z těchto disciplín se sčítají body a ty se pak promění v čas, s kterým se startuje v běhu. Poslední disciplínou je běh se střelbou dohromady. Do závěrečné části závodu se startuje handicapovým startem (podle bodů, které se získají v prvních třech disciplínách). Vítězem je ten, kdo proběhne cílem jako první. Díky tomu, že v moderním pětiboji se závodilo až na konci olympiády, mohla se Bára zúčastnit závěrečného ceremoniálu, což pro ni byl bezpochyby ojedinělý zážitek.

Po tomto, jak Bára sama říká úspěchu, ukončila v moderním pětiboji závodní kariéru. Věnuje se ale i jiným sportům a bez pohybu si život neumí představit, takže ji můžeme v budoucnu potkat třeba na závodech v orientačním běhu jako závodnici SK Studenec.

Po celou dobu své aktivní závodní činnosti se stihla věnovat i studiu na gymnáziu a vysoké škole, kterou úspěšně a bez individuálního přístupu dokončila. Řídí se myšlenkou Buď trpělivý a věř, že se tvé sny vyplní…

Povídání s Bárou Kodedovou bylo velmi upřímné a příjemné, také přínosné pro ty, kteří třeba o moderním pětiboji věděli jen málo nebo nic. Za besedu děkujeme.

Terka Chrástová, žákyně 9. třídy