Zhodnocení roku 2016

Vydání: Číslo 1/2017

V letošním roce máme takové malé výročí. Podesáté Vám na tomto místě přináším souhrn událostí za uplynulý rok, které byly z pohledu starosty a chodu obce nejpodstatnější:

Nový pečovatelský dům

Celý loňský rok probíhaly přípravy na stavbu nového pečovatelského domu, který bude stát na místě toho současného. Na prosincovém zasedání zastupitelstva se rozhodlo, že tato stavba bude financována pouze z obecního rozpočtu, jelikož nastavené dotační možnosti jsou pro obec naší velikosti neuskutečnitelné. Z tohoto hlediska je pouze na zastupitelstvu obce (nikoli na dotačních parametrech a kritériích), jaká budou nastavena pravidla využívání objektu, včetně přijímání zájemců o bydlení. Jelikož nebudeme na nikom závislí, není také podstatné, jak se daná stavba bude v budoucnu nazývat: pečovatelský dům, dům pro seniory, komunitní či obecní dům, nebo třeba i jinak… Název by však měl oslovit všechny potenciální klienty.

Chodník autobusová zastávka „U Trojice“ – směr „Špice“

Ve druhé polovině července jsme začali s největší investiční akcí tohoto roku, jejíž oficiální název byl: „Studenec – chodník podél silnice II/293, střední část“. Konečná délka chodníku včetně nového veřejného osvětlení měří 660 metrů.

Přístavba základní školy

Tato celoročně připravovaná investice je zatím ve fázi očekávání. Studie stavby a vyvolané úpravy v podobě charakteru pozemku v okolí školy se nesetkaly s kladnými stanovisky ze strany úřadů v Jilemnici. Odvolání u Krajského úřadu Libereckého kraje vůči zamítavému stanovisku odboru Životního prostředí MěÚ Jilemnice k této plánované přístavbě však uspělo, KÚ v Liberci zamítnutí zrušil a vrátil jej na OŽP v Jilemnici k novému projednání.

Místo pro odpočinek v Zálesní Lhotě

V Zálesní Lhotě bylo pod zahradou mateřské školky dokončeno místo pro odpočinek. Ze zarostlého a nepřehledného pozemku se tak stalo další veřejné prostranství, které bude ještě osazeno dalšími prvky.

Opravy obecních cest

I v tomto roce se podařilo opravit některé místní komunikace asfaltobetonovým povrchem. Práce byly závislé na předchozí rekonstrukci hlavní silnice vzhledem k dostupnosti jiné techniky. Z tohoto důvodu probíhaly rekonstrukce v roce 2015 v Zálesní Lhotě, v roce 2016 ve Studenci. Konkrétně se jednalo o prostranství před penzionem Trautenberk a MŠ Studenec.

Příprava chodníku: cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce

Ve druhé polovině roku jsme s napětím očekávali vypsání výzvy o dotaci ze strany Ministerstva dopravy ČR, kterou bychom využili na tuto stavbu. Podle nastavených parametrů je její oficiální název: „Studenec – chodník podél silnice II/293“. Držte nám tedy palce, abychom s podanou žádostí uspěli.

Veřejná prostranství

Jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě došlo k úpravám zeleně na veřejných prostranstvích.

Nové plakátovací plochy

V podzimních měsících jsme přistoupili na sedmi místech k výměně stojanů pro plakátovací plochy. Průběžně tak přecházíme k jednotnému systému, který se dokončí na zbylých místech v letošním roce.

Zázemí pro tenisty

Jak si většina z Vás všimla, změnila se a v letošním roce dospěje do své konečné podoby nová klubovna pro tenisty. Z mého pohledu je to takový výjimečný příklad toho, že když se chce, tak všechno jde. Během jednoho roku se dokázal zlegalizovat pozemek, který historicky na katastrálním úřadu byl zapsán nedostatečně, vybavit všechny potřebné dokumenty a zároveň začít a dostat samotnou stavbu až do této dnešní podoby.

Nové auto pro SDH Zálesní Lhota

V průběhu roku došlo k několika jednáním, co a jak s dosluhujícím vozem Tatra 805 v majetku obce. Vše se vyřešilo tak, že tento vůz byl prodán, finanční prostředky byly převedeny na účet hasičů, kteří si za tyto peníze pořídili náhradní vozidlo, které je majetkem SDH Zálesní Lhota.

Nová střecha na budově hasičárny v Zálesní Lhotě

Radost mám a vím, že ještě větší mají právě hasiči ze Zálesní Lhoty, kteří se dočkali nové střešní krytiny na budově hasičské zbrojnice.

Autobusové čekárny

Poslední investiční akcí nejen loňského roku, ale i celkového zlepšování mobiliáře naší obce byla instalace nových autobusových čekáren na stanovištích: Studenec, Rovnáčov a Zálesní Lhota, křižovatka.

Kompostování

Společný projekt „Jilemnicka – svazku obcí“ má za sebou třetí ucelený rok sběru, třídění a likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Potřetí Vám na tomto místě tuto záležitost zmiňuji, jelikož se zvyšuje Váš zájem o tuto službu a není Vám tak lhostejné tento odpad dávat tam, kam nepatří. Děkuji.

V Zálesní Lhotě usilujeme o přidání ještě jednoho kontejneru na jiné místo, aby tato služba byla více dostupná i pro ostatní občany.

Z důvodu vyššího zájmu se zvýšila i cena. Nadále však zůstává, že obec tuto službu pro své občany hradí ze svého rozpočtu. V loňském roce byla výše nákladů 144 000 Kč.

Poplatek za odpady

Tento poplatek průběžně upravuje většina obcí, jelikož se mění náklady subjektů, na kterých je tento odpad závislý. Naše obec se rozhodla cenu pro letošní rok udržet na současné hodnotě 500 Kč za osobu a dofinancovat tak ztrátu ze svého rozpočtu.

Pro zajímavost: skutečná cena na jednu osobu nyní odpovídá částce 799 Kč!

Finanční přebytek

Poslední zprávy jsou trochu o číslech a věřím, že i pro Vás všechny jsou příjemné. Přes nejen výše zmíněné investice naše obec v loňském roce hospodařila s přebytkem 8 000 000 Kč, díky kterému se mohla připravit na svou největší investici, která se očekává v roce letošním a příštím, již zmíněný nový pečovatelský dům. Tento přebytek v konečné fázi nemusí být použit jenom na tuto stavbu, naše obec tak zároveň může řešit i další investice, které stavba pečovatelského domu neovlivní.

Takový je tedy pohled z mé strany pro rok 2016, o kterém by se dalo psát určitě i více.

O tom, jaký bude ten letošní, si přečteme na tomto místě opět za rok.

Jiří Ulvr, starosta