Zprávy obecního úřadu

Vážení spoluobčané,

po dvou letech Vám přinášíme opět něco nového ohledně našeho Zpravodaje. S prvním vydáním letošního čísla dochází k zásadní změně v podobě celobarevného tisku. Pestrost fotografií tak nebude pouze na titulní a zadní straně, či v elektronické podobě, ale od této chvíle i v celé tištěné podobě.

Věříme, že tato změna přinese pozitivní ohlasy z Vaší strany oproti navýšení ceny z 10 Kč na 15 Kč za jeden výtisk. Rada obce se rozhodla navýšit cenu pouze o 5 Kč, současné skutečné náklady jednoho výtisku se pohybují v rozsahu 40 až 45 Kč/kus.

I nadále přivítáme Vaše ohlasy i přání, rádi se budeme zabývat Vašimi náměty a připomínkami. Děkujeme.

Lednové počasí

První lednový týden k nám dorazila opravdová „bílá“ zima, o které jsme v posledních letech mohli jenom slyšet a větší množství sněhu vidět pouze z různých médiích či osobně na jiných místech v zahraničí.

Když jsem se s Vámi v průběhu ledna setkával, tak ani starší pamětníci nevěděli, kdy naposledy v takto krátkém čase spadlo takovéto množství sněhu. Při uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje můžeme zhodnotit, že leden byl opravdu „sněhově“ vydařený a teplotně podprůměrný.

Na své si samozřejmě přišli také lyžaři. V tomto směru je příjemné, jak se naše sousední obce dokáží propojit nejenom komunikacemi, ale i krásnými běžeckými tratěmi, za které patří poděkování z naší strany, ale třeba i takové, které přišlo z jiného místa 23. ledna:

Dobrý den,

nevím, na koho se mám obrátit, jelikož jsem na internetu nedohledala provozovatele upravených běžkařských tras v okolí vaší obce. Obracím se tedy na vás s prosbou, abyste předali mé poděkování za nádherné tratě, které jsme si v průběhu včerejšího dne užili s přítelem, projeli jsme na lyžích mnoho kilometrů a jsme nadšeni. Bude-li příležitost, opět se k vám rádi vrátíme.

Děkujeme za snahu tratě udržovat, jsme opravdu nadšeni.

Přeji pěkný den a mnoho sněhu i v příštích zimách.

Pavlína Kovářová, Dvůr Králové n. L.
Martin Horák, Praha

Sněhová pokrývka také v tomto období zaměstnala více pracovníky, kteří se starají o její úklid. Tímto bych chtěl poděkovat firmě ZETKA Strážník a. s., ale i našemu pracovníkovi Alexandru Troppovi. Vím, že se najdou lidé, kteří mají jiný názor, ale také vím, že při takovýchto změnách počasí tomu bude vždy.

Někteří z nás si bohužel neuvědomují, že ve tři hodiny ráno mu skutečně nedokáží pomoci, aby měl před svojí nemovitostí vyhrnutý sníh, a přesto mnozí budou volat opakovaně i nadále.

Někteří si neuvědomují, že jsou místa, která musí být prohrnuta přednostně (např. otázka zdravotní péče, zásobování…).

Někteří si neuvědomují, že při údržbě chodníků a místních komunikací nelze vyhrnovat a udržovat soukromé nájezdy a sjezdy, ale i to, že když tady byl naposledy větší příval sněhu, tak jsme měli o stovky metrů chodníků méně.

A to už vůbec nechci psát o tom, že někteří řeší to, čí ten sníh je, nemůžou pochopit, že prostě spadl a je potřeba ho uklidit. Rozumím, je to také o tom, že poslední roky sněhu moc nebylo, lidé zapomínají, a pokud by tu byl pravidelně, problémy budou mnohem menší.

O této záležitosti by se dalo mluvit a psát opravdu dlouze, stačí se však podívat do okolních obcí, jak se udržují chodníky a místní komunikace právě tam a rozumný člověk musí svůj názor změnit. Cestou, že chodník z technických důvodů uzavřeme, anebo nebudeme v zimním období udržovat, u nás jít opravdu nechceme. Děkuji tedy Vám všem, že jsme to společně zvládli.

A jedno poznání na závěr o tom, že je tu pořád hodně ochotných lidí: veliké poděkování patří panu Miloši Tauchmanovi, čp. 160, který sám bez požádání, nepřetržitě udržoval přechod pro chodce u studeneckého zámku. Děkuji.

Jiří Ulvr, starosta

Pohoštění obecní polévkou

Již podeváté jsme se společně mohli sejít na naši adventní akci „Pohoštění obecní polévkou“. Sobota 3. prosince přinesla dobrou náladu nám všem díky krásnému slunečnému počasí a bílé pokrývce sněhu. I tentokrát se rozdalo téměř 600 porcí polévky, která je podstatou celé historie a současnosti této akce.

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou i úklidem celého zázemí. Děkuji hasičům, elektrikářům, vydavačům polévky, žákům, školní kuchyni i vedení školy.

Děkuji Vám za to, že jste přišli a podpořili tak smysl tohoto setkání.

Jiří Ulvr, starosta

Přípravy výstavby nových chodníků

Chodník – cesta p. č. 1045/1 (Chládkovi) – konec obce

Na tuto stavbu jsme 22. prosince 2016 podali žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2017. Je to zase nová zkušenost ohledně připravované dokumentace, všech podkladů a náležitostí, které s touto akcí bylo zapotřebí připravit. V době, kdy ještě nebudeme znát výsledek, zda jsme uspěli, či naopak, musíme připravit výběrové řízení na dodavatele stavby tak, abychom v případě úspěchu byli schopni tuto stavbu zrealizovat ještě v letošním roce. Výsledek by měl být znám v průběhu května či června. Samotná stavba by tak mohla začít v letních měsících.

Chodník „Úsek č.3 – podél silnice II/295 směrem k Zálesní Lhotě“

Ve Zpravodaji č. 5/2015 jsem Vám psal, že po dokončení stavebních prací ohledně rekonstrukce hlavní silnice a jejím uvedení do provozu chceme znovu otevřít jednání s vlastníky přilehlých pozemků o možném propojení našich obcí. Nedá se říci, že by nějaký posun nenastal. S navrhovaným řešením naopak nový vlastník pozemku předběžný souhlas vyslovil, avšak další z vlastníků na svém názoru z minulosti nic nezměnil. Z tohoto důvodu se další jednání v této záležitosti přerušují a v dohledné době Vám bohužel pozitivnější zprávy ohledně této stavby nepřinesu.

Jiří Ulvr, starosta

Placení poplatku ze psů na rok 2017

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2017. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

 • za prvního psa 200 Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč.

Z jednání zastupitelstva obce

Páté a poslední zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2016 se uskutečnilo 19. prosince za účasti 15 zastupitelů a 7 občanů.

Zastupitelé schválili, aby se k chystané výstavbě bytového domu pro seniory využily finance, které má obec uloženy na účtu. Zároveň odsouhlasili převod financí z účtu ČNB a ponechání jiných finančních prostředků na účtu stavebního spoření. V souvislosti s výstavbou bytového domu byla také schválena smlouva týkající se přeložky zařízení k distribuci elektřiny.

Dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt „Studenec – chodník podél silnice II/293“ do Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy venkova, který bude zřejmě vypsán začátkem roku 2017.

Projednávala se také bezúročná půjčka T. J. Sokol Studenec, jejíž splatnost byla prodloužena. Pokud to schválí předsednictvo ČOS, bude pohledávka postoupena a finanční prostředky by obci uhradil Sportovní klub Studenec.

V platnosti byla ponechána vyhláška týkající se poplatku za odvoz odpadu, který pro rok 2017 zůstává ve výši 500 Kč na osobu.

PaedDr. Petr Junek představil výroční zprávu ZŠ, obsahující informace o hospodaření, výsledcích ve výuce a o zájmové a sportovní činnosti. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, škola má slušné výsledky ve vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti.

Dále zastupitelé projednali a schválili:

 • smlouvu na dopravní obslužnost na roky 2017–2019, podle které obec zaplatí ročně 170 tisíc Kč (90 Kč na obyvatele),
 • obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 (noční klid) a č. 3/2016 (požární řád),
 • prodej pozemku ve Studenci,
 • rozpočtové změny za rok 2016 č. 3,
 • rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2017,
 • zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru v roce 2016.

V diskusi pan starosta informoval o následujících záležitostech:

 • Uspělo odvolání vůči zamítavému stanovisku odboru životního prostředí Jilemnice k plánované přístavbě ZŠ, krajský úřad zamítnutí zrušil a vrátil k novému projednání.
 • Majitelé pozemků nesouhlasili s položením betonových bloků, kterými by se propojily nové úseky chodníků u křižovatky u Řeznictví Nosek. Na jaře bude místo zaměřeno, aby bylo zřejmé, nakolik by případný chodník zasáhl do soukromých pozemků.
 • Chystá se podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na akci „Studenec – chodník podél silnice II/293“.
 • Dotace poskytovaná Mezinárodním visegrádským fondem nebyla udělena, v příštím roce bude podána nová žádost.
 • Česká pošta nesmí zrušit pobočku, která byla otevřena k 1. 7. 2016, může ji však převést na jiného provozovatele.
 • O zvolení termínu ze strany zastupitelů ohledně návštěvy partnerské obce Zuberec.

Pan Martin Kuřík otevřel diskusi k pořádání poutí v příštích letech. Zastupitelé se shodli, že bude zachován stávající pouťový program.


Vážení spoluobčané,

z výše uvedeného zápisu ze zastupitelstva obce jste se dočetli, že jedním ze schválených bodů byla také „Obecně závazná vyhláška obce Studenec č. 2/2016, o nočním klidu. Tato vyhláška byla vydána na základě novely zákona č. 200/1990Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, kterou se s účinností od 1. října 2016 změnilo ustanovení § 47 tohoto zákona o zmocnění obce rozhodovat o zkrácení doby nočního klidu. Na tuto vyhlášku byl každému členovi zastupitelstva osobně doručen dopis obsahující kritiku této vyhlášky.

Redakční rada Zpravodaje a členové obecního zastupitelstva zastávají názor tento dopis ve Zpravodaji nezveřejňovat. Celý obsah tohoto dopisu obsahující kritiku vyhlášky, včetně předcházejících stížností, ale i naše odpovědi najdete na obecních stránkách www.studenec.cz v rubrice aktualit.

Schválení vyhlášky bylo nutným opatřením k tomu, aby se udržela místní tradice, mezilidské vazby, historie, kultura a celkový veřejný život v obci, neboť v uplynulém období si někteří občané na rušení nočního klidu při pořádání společenských akcí opakovaně stěžovali a vyvíjeli snahu o omezování konání těchto společenských akcí.

„Obecně závaznou vyhlášku obce Studenec č. 2/2016, o nočním klidu“ a „Posouzení zákonnosti této vyhlášky ze strany Ministerstva vnitra České republiky“, Vám přinášíme zde:

Obecně závazná vyhláška obce Studenec č. 2/2016, o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Studenec se na svém zasedání dne 19. 12. 2016 usnesením č. 44/16 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž doba nočního klidu není vymezena.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž doba nočního klidu není vymezena

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

 1. v noci z 14. 1. 2017 na 15. 1. 2017 z důvodu konání akce „Hasičský bál v Zálesní Lhotě“,
 2. v noci z 28. 1. 2017 na 29. 1. 2017 z důvodu konání akce „Hasičský bál ve Studenci“,
 3. v noci z 18. 2. 2017 na 19. 2. 2017 z důvodu konání akce „Sportovní bál v Zálesní Lhotě“,
 4. v noci z 25. 2. 2017 na 26. 2. 2017 z důvodu konání akce „Masopustní šibřinky ve Studenci“,
 5. v noci z 31. prosince na 1. ledna,
 6. v noci z 20. 5. 2017 na 21. 5. 2017 z důvodu konání akce „Pouťová zábava v Zálesní Lhotě“,
 7. v noci z 1. 7. 2017 na 2. 7. 2017 z důvodu konání akce „Letní bál v Zálesní Lhotě“,
 8. v noci z neděle na pondělí, která bezprostředně předchází Velikonočnímu pondělí,
 9. v noci ze soboty na neděli v době konání akce „Studenecká míle“, která se každoročně koná poslední sobotu v měsíci květnu,
 10. v noci ze soboty na neděli v době konání akce „Studenecká pouť“ a „Studenecké hudební léto“, které se každoročně konají poslední nebo předposlední víkend v měsíci červnu,
 11. v noci ze soboty na neděli v době konání akce „Letní bál“, která se každoročně koná první víkend v měsíci září,
 12. v noci ze soboty na neděli v době konání tradiční slavnosti „Studenecké posvícení“, která se každoročně koná v měsíci září.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. h) až písm. l) tohoto článku bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Josef Boura, místostarosta
Mgr. Jiří Ulvr, starosta

Posouzení Obecně závazné vyhlášky obce Studenec č. 2/2016, o nočním klidu (PDF)

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 28. dubna 2017 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení žadatele (v případě SJM – i jméno a příjmení druhého z manželů), název právnické osoby a statutárního zástupce
 2. adresa trvalého pobytu fyzické osoby, sídlo právnické osoby nebo fyzické podnikající osoby
 3. přesné označení předmětné obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví domu nebo stavby, příslušnou projektovou dokumentaci včetně předpokládané ceny, stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce – požaduje-li to stavební zákon)
 4. účel, na který má být půjčka poskytnuta
 5. předpokládaná lhůta dokončení stavby
 6. požadovaná výše půjčky
 7. doklad o výši příjmů žadatele a ručitelů (půjčka do 50 tis. jeden ručitel, nad 50 tis. dva ručitelé). U ženatého (vdané) ručitele v případě SJM souhlas manžela (manželky) s ručením. Pokud jsou vyžadováni 2 ručitelé, nemohou to být manželé žijící v SJM. Zároveň nemůže manžel/ka v SJM dělat ručitele druhému z manželů.

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. č.Název (účel)Úrok
01Rozšíření stávající byt. jednotky3 %
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %
03Obnova fasády3 %
04Zateplení obvodového pláště domu3 %
05Izolace domu proti vlhkosti3 %
06Rekonstrukce střechy3 %
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %
09Výměna oken3 %
10Rekonstrukce vytápění domu3 %

Horní hranice půjčky na jednu domácnost je 500 000 Kč. Domácností se rozumí ekonomicky spjatá skupina dlužníků. Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Mgr. Jiří Ulvr, starosta obce Studenec

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení

sobota 8. dubna 2017

StudenecZálesní Lhota
NO bude sbírán od 1. 4. 2017 do 8. 7. 2017
každou druhou sobotu ve sběrném dvoře v Kruhovce!
u Svatých8.30
u Kynčlů8.40
u samoobsluhy8.50
u hospody9.00
u továrny9.15
na křižovatce9.30

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 21. do 23. dubna 2017 na novém místě u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. za kostelem.

!!! Ve Studenci budou kontejnery umístěny ve sběrném dvoře v Kruhovce u haly každou druhou sobotu od 1. 4. do 8. 7. 2017 od 9 do 12 hod. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu !!!

Děkujeme – OÚ Studenec

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 1. 4. 2017 (15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.) do 8. 7. 2017 od 9 do12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

NO bude v Zálesní Lhotě vyvážen 8. 4. 2017.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 21. do 23. dubna 2017 u skladovací haly ZETKY Strážník a. s. za kostelem.

Připomínáme občanům, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná místa vždy první pondělí v měsíci!