Studenecký zpravodaj – číslo 1/2008

Obsah

Zprávy obecního úřadu – začátek nového roku, zhodnocení minulého roku, daň z příjmů, poplatky ze psů, lyžování, zimobusy

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení – podmínky výběrového řízení pro rok 2008

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Z jednání zastupitelstva obce 12. 12. 2007

Sdružení místních samospráv ČR – zpráva z ustavujícího zasedání

Informace pro naše občany – použití hasičské techniky

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2008

Zprávy Základní a Mateřské školy Studenec– výlet s čerty, Vánoce, divadlo, ježek ve škole, recitační soutěž

Sportovní klub Studenec – hodnocení roku, zimní příprava, Sportovec roku 2007

Školní sportovní klub – stolní tenis, florbal, rozhovor s Janem Bourou

T. J. Sokol Studenec – plesová sezóna, oddíl lyžování, zimní olympiáda dětí, přebory ČOS v běhu na lyžích

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Turnaj v líném tenisu – sokolovna Studenec

Orel Studenec – volejbalové soutěže žen a dorostenek

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2008

Fotohádanka z minulého čísla


Fotografie na titulní straně – Kostelecko za mrazu

Zprávy obecního úřadu

Dne 11. prosince jsme poprvé v naší obci rozsvítili obecní vánoční strom. Původně měl být zprovozněn už na začátku tohoto měsíce, ale technika se na cestě k nám porouchala, a tak se musela shánět náhradní. Musím říci, že v tomto období to není vůbec jednoduché. Ve Zpravodaji č. 3/2007 jsme Vás oslovili s vytipováním jehličnatého stromu právě pro tuto výzdobu. Nápad k nám od Vás dorazil pouze jeden, ale i za něj děkuji. Na toto osvětlení byly určeny i jiné stromy, ale z pohledu přístupu a dosažení techniky nebyla možná realizace jinde.

Toto vše píšu, abyste k tomu měli nějaké informace, ale hlavně abych Vám všem, kteří jste jakoukoliv formou tuto pochvalu a nadšení prezentovali, poděkoval.

Ještě jednou opravdu děkuji.

Jiří Ulvr, starosta obce

Začátek letošního roku je opravdu hektický. Je to dáno převážně tím, že koncem loňského roku byly vyhlášeny výzvy do různých dotačních programů, kdy termíny podání žádostí jsou převážně v rozmezí od konce ledna do konce března. Obec se samozřejmě na určité věci, které chce realizovat, připravovala již minulý rok, ale nikdo neví, jaké upřesnění v té dané výzvě bude – zda jako posledně, či jiné.

Největší zlom nastal při realizaci rekonstrukce ZŠ a přístavby MŠ, která se již nějaký ten rok táhne. Po loňském neuskutečnění dotace ze státního rozpočtu jsme se rozhodli celou tuto akci rozčlenit na čtyři celky:

 1. rekonstrukce a zateplení ZŠ
 2. změna vytápění (tepelná čerpadla)
 3. přístavba MŠ
 4. ČOV + kanalizace

Je to dáno i tím, že dotace ze státního rozpočtu se každým rokem snižují a nikde není dáno, že jednou neskončí. Proto se na toto spoléhat nemůžeme.

Dne 21. prosince ministr životního prostředí schválil dotační program na školská zařízení (zateplení) s termínem podání žádostí do 31. ledna 2008. Ti z Vás, kteří se v tomto prostředí pohybujete, víte, o čem je řeč. Už jenom tento termín je šibeniční a podle mého i jiných záměrně nastaven. Například předělání 150stránkového energetického auditu, který minulý rok u tohoto ministerstva platil, ale k podání této žádosti již byl nedokonalý. Přesto jsme na tom strávili i lednové víkendy a 30. ledna veškeré podklady, které byly potřebné, jsem úspěšně předal na středisko v Liberci. Zmínil jsem strávili, a tak alespoň touto cestou chci poděkovat ing. Martinu Šimáčkovi a Davidu Tauchmanovi.

Pro informovanost: veškeré podklady a dokumenty jsou obsaženy zhruba v počtu 300 stran.

V případě získání dotace se počet o moc nemění.

V dubnu, nebo květnu se očekává výzva na změnu způsobu vytápění, díky které bychom mohli přikročit k druhému bodu.

Ohledně přístavby MŠ jde o zvážení, jaké jsou finanční možnosti obce. Dotační program z jiných zdrojů na stavbu MŠ na „zelené louce“ podle odborníků očekávat opravdu nelze – už jen z toho důvodu, že se jinde školská zařízení ruší. Studenec je opravdu v tomto výjimka, nejen v Libereckém kraji…

11. prosince jsem osobně jednal s ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem ohledně finanční pomoci.

V lednu jsem písemně požádal jak ministra školství Mgr. Ondřeje Lišku, tak jeho náměstkyni Ing. Evu Bartoňovou a opět ministra financí nejenom o vyjádření, ale i o osobní návštěvu. Uvidíme, jak se vyjádří…

Další akce:

Ještě jedna věc – celkový balík rozdělovaných peněz na kraj je zhruba 152 mil. korun. Počet podaných žádostí v objemu peněz převyšuje 800%!

Závěrem chci říci, že podat žádost je věc jedna, ale získání finančních prostředků věc druhá. Stále platí, pokud nemáme známého nějakého člena parlamentu, peníze se shánějí opravdu těžko. Mínění, že kdo si podá jakoukoliv žádost o dotaci a získá peníze, je opravdu mylná. U různých žádostí bývá i vyjádření krajského úřadu, samozřejmostí je, že lepší doporučení, a tím i lepší bodové ohodnocení žádosti získá Liberec než Studenec. Šanci vidím tam, kde při posuzování kritérií se nemůže zohledňovat, zda se jedná o město, či obec.

Jiří Ulvr, starosta

Zhodnocení roku 2007

Pokud by se měl zhodnotit rok předešlý – v čem byl úspěšný, ale i neúspěšný, vyberu jen ty akce, které byly z mého pohledu nejdůležitější:

Strategický plán rozvoje obce

Začátkem roku se schválil tento plán, kterým by se měla obec v letech 2007–2010 zabývat.

Studie rekonstrukce OÚ

Byli jsme vybráni jako jeden z pěti nejlepších projektů Libereckého kraje ohledně rekonstrukce obecního úřadu. Studii za nás financoval Liberecký kraj. Jde hlavně o to, aby měla budova bezbariérový vstup, výtah pro seniory a hendikepované, sociální zařízení v patře.

Opravy obecních cest

Jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě se opravily cesty asfaltovým potahem.

Veřejné osvětlení „Nouzov“

Rekonstrukce staré trasy s napojením nové větve.

Obdržení dotace

Po veškerém zpracování, dokládání a znovu ověřování daných dokladů jsme po roce získali finanční částku téměř 630 000 Kč na změnu vytápění požární zbrojnice z evropských fondů a ze státního fondu životního prostředí.

„Nouzov“– stavební parcely pro 10 RD

Podařil se položit vodovod, kanalizace, el. sítě – včetně veřejného osvětlení, přístupová cesta.

Na letošním prvním zasedání ZO tak budou moci být vyhlášeny podmínky prodeje pozemků.

Chodník „Špice – směr Zálesní Lhota“

Byly vyhotoveny podklady pro zhotovení projektové dokumentace.

Studie odkanalizování obcí Studenec a Zálesní Lhota

Nechala se vyhotovit studie, která ukázala jednak trasy, kudy by byla možná tato kanalizace vést, a také finanční náročnost celé akce.

Úprava MŠ ve Studenci

Z důvodu, aby se dal navýšit počet dětí a vyhovělo se požadavkům hygieny, došlo k této realizaci.

Stavební úpravy a přístavba ZŠ

Tak byla celá akce definována. Jak píšu v jiném článku, celá realizace se rozdělí do čtyř bodů.

Jak už jsem uvedl na začátku – o úspěchu a neúspěchu, v tomto byl pro nás rok z důvodu neobdržení dotace ze státního rozpočtu neúspěšný.

ÚPD obce Studenec

„Čistopis“ Územně plánovací dokumentace obce se předpokládá nejdéle do srpna letošního roku.

Osvětlení vánočního stromu

Nikdy bych to nepovažoval za nějakou více podstatnou věc a kdybych tento článek psal už v prosinci, tak by na tomto místě nebyl. Z důvodu množství Vašich ohlasů a poděkování však tuto akci uvádím.

Jiří Ulvr, starosta

Daň z příjmů za rok 2007

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nejpozději 31. března letošního roku, musí počítat s tím, že tento den připadá na pondělí. Nebude tedy možné spoléhat na „prodloužení“ termínu pro jeho podání tak, jako tomu bylo v loňském roce, kdy tento den připadal na sobotu, a daňové přiznání tak bylo možné podat ještě v pondělí druhého dubna.

Daňoví poplatníci mohou i letos využít výhody elektronického podání daňového přiznání a netrávit tak svůj čas na poštách nebo podatelnách finančních úřadů. Bližší informace o možnosti elektronického podání lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy http://cds.mfcr.cz, v sekci „Daně elektronicky“.

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat daňové přiznání v listinné podobě, pomohou v průběhu března rozšířené úřední hodiny finančních úřadů nebo výjezdy pracovníků české daňové správy do vybraných obcí.

Úřední hodiny Finančního úřadu v Jilemnici
úřední hodiny od 10. 3. do 21. 3. 2008
Po, St7.30–17.00
Út, Čt7.30–15.30
7.30–14.30
pokladní hodiny od 10. 3. do 21. 3. 2008
Po, St7.45–15.0015.45–17:00
Út, Čt7.45–15.00
7.45–14.00
úřední hodiny od 25. 3. do 31. 3. 2008
Po–Pá7.30–18.00
pokladní hodiny od 25. 3. do 31. 3. 2008
Po, St7.45–15.0015.45–18.00
Út, Čt, Pá7.45–15.00

Placení poplatku ze psů na rok 2008

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2008. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

Jednodenní výuka lyžování zdarma

Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL) u příležitosti svých patnáctých narozenin připravila na sobotu 15. března 2008 ve 24 členských krkonošských, šumavských a krušnohorských lyžařských školách jako dárek návštěvníkům a obyvatelům hor jednodenní výuku lyžování a snowboardu zdarma. Je určena začátečníkům, pokročilým, dětem i dospělým, lyžařům a snowboardistům. Čtyřhodinová instruktáž vedená speciálně vyškolenými učiteli lyžování bude probíhat v době od 10 do 12 hod. a od 14 do 16 hod. Seznam škol je k dispozici na www.apul.cz.

Krkonošské zimobusy

Informace Svazku měst a obcí Krkonoše

Tento nový projekt Krkonoš – svazku měst a obcí podporuje lepší dopravní obslužnost místních obyvatel i návštěvníků zdejšího turistického regionu. Zimobusy jsou v provozu od 26. prosince 2007 do Velikonoc 2008 a propojují páteřní linkou hory od východu na západ, na tuto linku navazují další místní spoje. Lyžaři-běžci tak mohou projet Krkonoše s návratem do výchozího místa, spoje lze ale také využít k pěší turistické návštěvě regionu. Vzhledem k tomu, že linky jsou nově zavedeny, jezdí zatím dvakrát týdně – v neděli a ve středu. Mapky a jízdní řády jsou k dispozici na autobusových zastávkách, v infocentrech a na www.krkonose.eu.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 30. dubna 2008 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Název (účel)ÚrokHorní hranice půjčky na jeden dům
01Rozšíření stávající byt. jednotky3 %200 tis.
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %180 tis.
03Obnova fasády3 %50 tis.
04Zateplení obvodového pláště domu3 %100 tis.
05Izolace domu proti vlhkosti3 %50 tis.
06Rekonstrukce střechy3 %150 tis.
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku
s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %60 tis.
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %50 tis.
09Výměna oken3 %100 tis.
10Rekonstrukce vytápění domu3 %50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu provede firma „HAVEX eko, s. r. o.“

v sobotu 5. dubna 2008

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 10. do 14. dubna 2008

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují a tím porušují zákon o odpadech!

Z jednání zastupitelstva obce 12. 12. 2007

Posledního zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2007 se zúčastnilo 12 členů zastupitelstva a 20 občanů.

Zastupitelé souhlasili se zvýšením cen obecních pozemků ve Studenci a Zálesní Lhotě a se zavedením jednotné ceny. Pozemky stavební nebo využitelné k zástavbě se budou prodávat minimálně za 100 Kč/m2, ostatní pozemky minimálně za 50 Kč/m2. Cenu pozemků jiných, výjimečných svou specifikací, navrhne rada obce ke schválení zastupitelstvu. Náklady spojené s prodejem pozemku (geometrický plán, znalecký posudek, výpis z evidence nemovitostí, poplatek za registraci kupní smlouvy na katastrálním úřadě a případně jiné) si hradí kupující. Pokud se prodej neuskuteční do jednoho roku od schválení, pak souhlas zastupitelstva obce pozbývá platnost.

Přijata byla obecně závazná vyhláška 4/2007, která upravuje poplatek za odpady. Ten byl pro rok 2008 stanoven ve výši 470 Kč na osobu. Za rok 2006 obec doplácela za odvoz a ukládání odpadů přibližně 125 000 Kč, za rok 2007 se předpokládá doplatek 170 300 Kč.

Zastupitelé pověřili starostu podepsáním smlouvy na dopravní obslužnost, podle které obec na rok 2008 zaplatí 158 400 Kč.

Schváleny byly rozpočtové změny za rok 2007 a rozpočtové provizorium na I. čvrtletí roku 2008. Odsouhlasilo se také zpracování žádosti o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci budovy obecního úřadu, kterou zajistí firma Agentura regionálního rozvoje. Dále byla schválena žádost občanského sdružení „Přiďte pobejt“ o případnou bezúročnou půjčku.

Zastupitelstvo souhlasilo s navýšením kapacity školní družiny z 35 na 50 žáků, financování zajišťuje ministerstvo školství, bude však třeba vyčlenit další místnost.

PaedDr. P. Junek seznámil přítomné s výroční zprávou základní školy za rok 2006/2007 (k nahlédnutí na OÚ), která informuje o prospěchu žáků, hospodaření školy, školních akcích a dalších aktivitách.

Dále byla představena zpráva z provedených kontrolních měření rychlosti jízdy v obci. Projednávaly se také prodeje pozemků, sklony střech a vyřazení obecního majetku.

Byly podány informace k odkanalizování Studence a Zálesní Lhoty. Byla vyhotovena studie ve dvou variantách, v první jsou navrženy dvě čističky (216 mil. Kč), ve druhé jedna čistička (225 mil. Kč). K nákladům je nutno přičíst projekt (asi 10 mil. Kč), zaměření (10 mil. Kč) a opravy rozkopaných silnic a místních komunikací. To by bylo pro obec neúnosné a zadlužila by se na desítky let. V následné diskusi ing. Havel a ing. Šulc navrhli vybudovat alespoň páteřní kanály, do kterých by občané přečištěnou vodu z čističek pouštěli. Starosta požádá životní prostředí o tříletý odklad v této věci, z důvodu následného vyhodnocování finančních možností na celou akci, vyhotovení projektu, zaměření, nebo alespoň vytipování míst, kde by obec finančně pomohla s vybudováním kanalizační stoky zavedené pod silnici v případě, že majitelé dotčených pozemků nemají jinou možnost.

V závěrečné diskusi ing. Šulc poznamenal, že podle něj neodpovídá provedené kontrolní měření rychlosti skutečnosti. Starosta k tomu dodal, že obec v zájmu bezpečnosti dá do rozpočtu příštího roku finanční prostředky na pořízení radarů, které ukazují skutečnou rychlost vozidla

Sdružení místních samospráv ČR

31. ledna se konalo první ustanovující zasedání Sdružení místních samospráv (SMS), jehož členství si zastupitelstvo obce Studenec odsouhlasilo na předposledním loňském zasedání.

Starostové ze 13 krajů ČR založili novou profesní organizaci menších měst a obcí. Vedle Svazu měst a obcí (SMO) v České republice tak vzniklo nové sdružení a ČR se přiřadila k jiným evropským zemím, v nichž existují více než jedna organizace, sdružující samosprávy (např. Německo, Rakousko, Slovinsko, Lotyšsko aj.). SMS ČR chce hájit zájmy především menších měst a obcí, neboť většina členů SMS ČR je přesvědčena, že stávající organizace – Svaz měst a obcí nehájí zájmy menších samospráv. Vstup do SMS ČR již odsouhlasilo 1020 obcí a měst z celé země, 250 z nich se přímo účastnilo ustanovujícího zasedání v Jihlavě. Nutno podotknout, že většina starostů zastupovala starostu obce jiné, či dokonce starosty několika obcí či měst.

Předsedou nového Sdružení místních samospráv byl zvolen starosta obce Vlčnov Jan Pijáček (ODS). „Stojí před námi zásadní úkol, a to zprostředkovat vládě a Parlamentu názor občanů na řadu navrhovaných zákonů, které se dotýkají obcí a měst.“ prohlásil nový předseda Pijáček. Dále podotkl, že jím řízené sdružení bude chtít spolupracovat i se Svazem měst a obcí, ovšem při respektování zájmů menších měst a obcí. „Svaz přirozeně hájí pozice největších měst, které mají ve Svazu největší váhu. Sdružení místních samospráv hodlá vystoupit na obranu menších měst a obcí,“ uvedl předseda Pijáček.

Místopředsedy SMS ČR byli zvoleni místostarostka obce Chýně u Prahy Věra Kovářová (nez.) a starosta obce Modrá na Uherskohradišťsku Miroslav Kovářík (nez.). Do předsednictva byli zvoleni zástupci jednotlivých krajů tak, aby každý ze šesti volených představitelů byl z jiného kraje.

Delegáti přijali řadu usnesení, mimo jiné se dohodli, že budou doporučovat všem členům SMS ČR konat referenda o olympiádě. „Je třeba rozhodnout, zda napřímit veřejné zdroje na konání her či je investovat do reformy zdravotnictví, penzijního systému či vyrovnání s církvemi,“ komentoval toto rozhodnutí starosta středočeského Chotětova Ladislav Šifta (zvolen do předsednictva SMS ČR). Lze tak očekávat, že po vzoru obcí Suchá Loz a Vysoké Pole budou místní referenda o olympiádě vyhlášena řadou samospráv s otázkou občanům: „Souhlasíte, aby vláda ČR poskytla finanční garance za konání letních olympijských her v Praze?“

První zasedání SMS ČR, kterého jsem se také za naši obec zúčastnil, na mě zapůsobilo velmi dobře, i když bylo chvílemi chaotické. Vystoupilo zde několik desítek starostů, jejichž problémy se stále opakovaly. Názory byly ve všech případech téměř jednohlasné. Některé z problémů jsou již zahrnuty v přijatých usneseních.

Výpis přijatých usnesení SMS ČR:

Ustavující Republikové shromáždění SMS ČR

 1. doporučuje členům sdružení vést dialog s občany o dopadech konání letních olympijských her v Praze, a to i formou veřejných hlasování.
 2. považuje současný systém rozdělování nenárokových dotací vládou a kraji či Parlamentem v rámci schvalování státního rozpočtu za neprůhledný a nesystémový, podporující korupční prostředí. SMS ČR žádá vládu a Parlament o přijetí pravidel pro přerozdělení většiny těchto prostředků nárokově na každou obec, vycházejících ze zásad rovnosti.
 3. vyzývá Svaz měst a obcí ČR ke spolupráci při prosazování společných zájmů všech měst a obcí ČR a k respektování svébytných zájmů menších měst a obcí.
 4. žádá vládu ČR, ministerstvo financí, ministra financí osobně a také Parlament ČR o přijetí zcela nového zákona o rozpočtovém určení daní, jenž nastolí systémovou, odůvodněnou a nediskriminační právní úpravu.
 5. žádá Parlament, aby odložil projednávání návrhu zákona, který nově přenáší povinnost údržby chodníků na samosprávy, na období po přijetí právní úpravy, která vyřeší otázku plného financování této povinnosti samosprávami.
 6. pověřuje předsednictvo SMS ČR projednat s vládou otázku odvodů zdravotního pojištění z odměn neuvolněných členů zastupitelstev obcí a měst s návrhem zvážit tyto odvody a účelnost jejich výběru vzhledem k výši a charakteru odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obcí a měst.
 7. žádá vládu a Parlament, aby nebyly projednávány žádné zákony, které budou mít negativní vliv na rozpočty obcí do doby nabytí účinnosti nového zákona o rozpočtovém určení daní.

Doufám, že nám všem vydrží energie, s kterou jsme do tohoto sdružení vstoupili, abychom vyřešili problémy, které jsou pro obce nejpalčivější.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie – Ustavující schůze SMS poprvé

Fotografie – Ustavující schůze SMS podruhé

Informace pro naše občany – použití hasičské techniky

Po vzájemné dohodě je možné použití hasičské techniky. Bližší informace i radu Vám podá velitel JSDH pan Josef Vancl na tel. čísle 606 650 952.

Ceny uvádíme v následující tabulce:

CAS 32/T 8151 km jízdy30 Kč
1 hodina chodu čerpadla800 Kč
DA 12/A 311 km jízdy15 Kč
Přenosná stříkačka PS 121 hodina provozu400 Kč
Plovoucí čerpadlo MACXIMUM1 hodina provozu200 Kč
Motorová řetězová pila STIHL 0261 hodina provozu100 Kč
Elektrocentrála EC 40001 hodina provozu220 Kč
Člen JSDH Obce Studenec – obsluha1 hodina 170 Kč
Kalové čerpadlo1 hodina provozu50 Kč

Poděkování

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2008. Výtěžek sbírky ve Studenci činil 47 462 Kč, v Zálesní Lhotě 4 281,50 Kč a byl odeslán na ústředí Charity České republiky v Praze 1.

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťují:

Pro lepší informovanost uvádím, jak s darovanými prostředky v minulých letech naložily Diecézní charita Hradec Králové a ústředí charity v Praze. Výtěžky z minulých let byly těmito institucemi využity takto: v Indii bylo postaveno 10 domků pro chudé rodiny, část finančních prostředků posloužila k rozvoji projektu Adopce na dálku, část dostaly nejchudší rodiny v Indii na základní životní potřeby, další prostředky byly každoročně vynaloženy na pomoc zdravotně postiženým a pravidelně je část využita i na pomoc uprchlíkům.

Děkujeme za štědrost a za důvěru.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Za FCH Studenec Heda Jiranová.

Zprávy Základní školy a Mateřské školy Studenec

Výlet parním vlakem v doprovodu čertů

Dne 8. 12. 2007 jsme se vrátili do starých časů. V Jilemnici na vlakovém nádraží na nás čekal parní vlak. Studenecké děti měly zamluvený celý vagón, ve kterém seděla čertovská kapela s kytarami.

Díky čertům byla ve vagónu příjemná atmosféra a už se jelo. Rohatý průvodčí při kontrole jízdenek každého malého pasažéra postrašil. Nikdo se nebál a ti odvážnější si od čerta nechali začernit tváře. Za zvučného čertovského zpěvu jízda rychle ubíhala, příjemným zpestřením byl průjezd tunelem na Hradsku. Potom už na děti čekala nabídka. Tu přinesli čerti, Mikuláš a anděl ve velkém pytli.

Při zpáteční cestě z Rokytnice nad Jizerou si čerti k dětem přisedli a už se jich nebál opravdu nikdo. Na konečné si děti po dvojitém zážitku (jízda parním vlakem a společnost čertů), vyzvedli rodiče.

Už se těšíme na další rok, jestli nás naši černí rohatí kamarádi zase vezmou na hezký výlet.

Fotografie – Z čertovského vlaku

Vánoce, Vánoce přicházejí…

zpívá se v jedné starší vánoční písni. Každoročně se opakuje stejný shon a zmatek s přípravami nejkrásnějších svátků v roce a ani v naší školce tomu nebývá jinak. Loňský příchod Vánoc do našeho Studence měl pro nás jedno milé překvapení. Jednoho rána, když děti přicházely do školky, zářil před kostelem krásný vánoční strom. Vánoce se opravdu blíží a naše děti se na ně vždy velmi těší.

Pilně jsme s dětmi procvičovali zimní i vánoční básničky a písničky a ve středu 12. prosince 2007 jsme ve školce uspořádali vánoční besídku. Děti s chutí a radostí zpívaly, tancovaly a hrály divadlo. Chybička nebo ostych u dětí se někdy dostaví, vždyť nás vystupovalo přes padesát dětí. Věříme, že kdo sledoval tohle hemžení, umí prominout nedostatky a že se naše vystoupení alespoň trochu líbilo. Za odměnu dostaly děti vánoční balíček.

V další dny se rozzářil stromeček i ve školce a děti pod ním našly dárečky – nové hračky, některé i darované. Tím chceme poděkovat našim dárcům. Hračky se dětem velmi líbily a hned se s nimi zapojily do hry. Také jsme již tradičně vyráběli vánoční přáníčka, drobné ozdoby a svícínky. To byla spousta stříhání, lepení, barvení. a když bylo vše hotovo, začalo naše každoroční putování s koledou.

V prodejnách a v provozovnách v oblasti mateřské školy i v pečovatelském domě už na nás čekali. Za naše zpívání a koledování si děti odnášely spoustu sladkostí.

Takhle tichounce vklouzlo vánoční kouzlo na naše děti v mateřské školce, aby to těšení se na příchod Ježíška do všech rodin rychleji utíkalo.

Po Vánocích byla školka plná sdělování si dojmů a zážitků z vánočních překvapení, některé dárky nám děti přinesly i ukázat.

V období svátku Tří králů jsme s dětmi navštívili Betlém v kostele, kde jsme Ježíškovi zazpívali koledy a společně se tak rozloučili s vánočním časem.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům, stejně tak i všem čtenářům Zpravodaje jen to nejlepší, hodně štěstí, klidu a pohody po celý rok 2008.

kolektiv učitelek MŠ Studenec

Fotografie – Děti ze školky v zimě

9.A v pohádce „Sněhurka a sedm trpaslíků“

Každý má rád pohádky, protože ať už je děj všelijak zapeklitý… vždy to dobře dopadne!

Život k nám nebývá tak štědrý, proto se do pohádek vracíme i v dospělosti.

Kdo z Vás si ale vyzkoušel roli herce a navíc v pohádce? V naší škole mají tuto příležitost, možná „životní“, všichni deváťáci. Samozřejmě, že děti ve škole hrají divadlo už v nižších ročnících, ale v tom  nejvyšším je to již tradice. Obecenstvo tvoří postupně všechny ročníky s vyučujícími naší školy, také mateřská škola a pochopitelně rodiče, příbuzní a kamarádi…

Kritika nebývá nijak „krutá“, protože spolužáci dokáží ocenit herecké výkony a většinou jsou mile překvapení, co jejich kamarádi dokázali. V letošním roce budou mít žáci na své vystoupení krásnou památku v podobě DVD a fotografií, o které se zasloužila Zuzka Weissová. Pohádku natočil Štěpán Medera a Martin Klouček, finální úpravu provede jako každý rok Petra Šedivá a za to všem patří náš dík.

Pohádky ale tímto zdaleka nekončí, protože devítky máme dvě, takže na vystoupení třídy 9.B se teprve můžeme těšit.

Naši herci a ostatní, kteří zaslouží pochvalu:

SněhurkaLucka GrofováKrálovnaNikola Hubálovská
PrincMilan JežekKouzelné zrcadloMartin Lulek
MyslivecDavid StránskýŠmudlaJára Cvrček
StydlínJára VrbíkPrófaJirka Trejbal
KejchalÁja KuříkováŠtístkoElka Grundová
BrumlaRáďa ČechZívalŠtěpán Postolka
ZajícTomáš HamplVeverkaPavel Tůma
HudbaKája KordaOpona a kulisyMartin Svoboda
Danek ŠubrtVýtvarníkZdeňka Plesníková
KostýmySamovýrobaRežieRomana Machačová

Fotografie – Účastníci divadelního představení

Bodlinka u nás

Bodlinka u nás je ekologický projekt KRNAP Vrchlabí. Ježci jsou rozvezeni do škol, které mají o tento projekt zájem, a tak ježci přezimují v bezpečí a nemusí zůstat venku, kde by nemuseli přežít. Do projektu jsem zapojila svoji třídu 6.A na základě mailu, který přišel do školy.

Naším úkolem je tedy zajistit ježka až do jara a pak ho vypustit do volné přírody. Nejprve jsme museli obstarat nějaké bydlení pro ježka. O to se nám postaral pan učitel Petr Baudyš, který s kluky z 9. a 6. třídy připravil dostatečně velkou bednu, tedy byt pro ježka. Ježčí byt má rozměr 2×1×0,5 metrů. Do bedny jsme přibili velký igelit, pokryli ho novinami, senem a hoblinami.

6. 12. 2007 nám pan Daniel Bílek z KRNAPu Vrchlabí přivezl do školy ježka. Ježek vážil 815 gramů, je to kluk a jmenuje se Bodlinka.

O ježka se stará náš ošetřovatelský tým 6.A třídy podle následujících pokynů: ježek se musí každý den prohlédnout, zvážit, vyčistit mu byt a nakrmit ho. Ježek je hmyzožravec, ve volné přírodě požírá hmyz, hmyzí larvy, žížaly, slimáky a někdy i vajíčka. Ale my ho krmíme psím salámem a konzervami, kočičími granulemi, piškoty, vodou a chutnají mu i jablka, mandarinky nebo paprika a rozinky. Dvakrát týdně musíme ježka omýt, přečísnout kartáčkem a jednou za týden vyměnit celou podestýlku.

Ježka během pobytu u nás ve škole jezdí každý měsíc kontrolovat odborná veterinární kontrola zajištěná KRNAPem Vrchlabí.

Na jaře půjdeme společně našeho Bodlinku vypustit do volné přírody. Ježci jsou užiteční a chránění živočichové. Proč jsou užiteční? Požírají slimáky, aby se nepřemnožili a neničili naši úrodu na zahrádkách. Proč jsou chránění? Protože 70 % ježků nepřežije zimu, často je najdeme rozjeté na silnicích nebo upálené při podzimním pálení suché trávy (ne nadarmo je to zakázané!) a mláďata, která se narodí na konci léta, ještě nemají dostatečnou tukovou zásobu a v zimě zmrznou.

Fotografie – Ježčí ošetřovatelský tým (Jíťa Bajerová, Simča Hamáčková a Markéta Jiřičková)

Fotografie – Ježek cestuje po světě

Recitační soutěž – školní kolo

Ve čtvrtek 29. 11. 2007 ve 13 hodin proběhl již 3. ročník soutěže v recitaci. Od první do deváté třídy soutěžilo ve čtyřech oficiálních kategoriích asi 40 žáků.

V porotě zasedly paní učitelky: Hana Lánská, Míla Jindrová, Dana Synková a Jaruška Vokřínková, která přijala pozvání již v předchozích ročnících. Moderování se ujala p. uč. Romana Macháčová se Zuzkou Hanusovou, žákyní 7. třídy. Krásné památeční foto pořídila Zuzka Weissová a Petra Šedivá, občerstvení připravily dívky ze 7. tř. pod vedením p. uč. Brožové a skvělý moučník pro porotu upekla Věrka Berková.

Pauzu mezi jednotlivými kategoriemi vyplnili naši šikovní hudebníci: Eliška Plecháčová a Markéta Jezdinská pod vedením Jany Štěpánkové – flétny, čtyři šikovné ruce na klavíru Anetky a Páti Pekárkových, dále krásná a dlouhá klavírní skladba také v podání Anetky Pekárkové a závěrečná skladba pro potěšení s hudebním doprovodem Hany Lánské a sborovým zpěvem obecenstva a účastníků.

Pozvánka na vánoční divadelní představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“ v podání 9.A potěšila a pobavila.

Hezké odpoledne s básničkami doprovodila jako každý rok výtvarná soutěž a výstava obrázků našich žáků, tentokrát na téma „Ladovská zima“, pod vedením Zdeny Plesníkové, která též předala ceny vítězům.

Celková atmosféra soutěže byla vstřícná, pochvalu zaslouží účinkující, kteří se předvedli společenským oděvem, chováním a dobře připraveným projevem, dále rodiče, kteří si našli čas na své děti a přišli je podpořit a též všichni ostatní, kteří rozdávali radost… Kdo se zde „nenašel“, má rozhodně co vylepšovat a dobrá zpráva je, že na to není nikdy pozdě!

1. třída2. a 3. třída
1. Patrik Pekárek1. Markéta Urbanová
2. Dominik Pekárek2. Štěpánka Dubská
3. Míša Šimůnková3. Markéta Hamáčková
4. a 5. třída6. a 7. třída
1. Ondra Šimůnek1. Simona Hamáčková
2. Aneta Pekárková2. Jana Šimáčková
3. Olivie Běhounková a Karolina Tauchmanová
8. a 9. třída3. Lenka Vydrová
1. Monika Tauchmanová
2. Zdena Šimková
3. Eliška Kuříková

Všem účastníkům děkujeme, vítězům gratulujeme a na všechny se těšíme opět za rok.

Do okresního kola postupují z každé kategorie první dva, v případě nemoci se připraví náhradníci (další v pořadí). Okresní kolo se koná 5. 3. 2008 v Semilech.

Sportovní klub Studenec

Sportovní klub Studenec zhodnotil na své valné hromadě ve školící místnosti Pensionu Trautenberk uplynulý rok 2007.

Současný klub se skládá ze tří oddílů, kopané, orientačních sportů a alpského lyžování. Fotbalisté měli největší radost především z mládeže, neboť starší přípravka a starší žáci se stali přeborníky semilského okresu a mladší žáci vyhráli soutěž mladších na Trutnovsku. Navíc po podzimní části sezóny 2007/2008 jsou starší žáci a dorostenci v čele okresního přeboru OFS Semily. Naopak uplynulá sezóna se nevydařilo áčku dospělých, které po 6 letech sestoupilo do okresního přeboru a ani po podzimní části nepanuje s umístěním příliš velká spokojenost, i když postupové cíle nejsou úplně ztraceny.

Oddíl orientačních sportů se rozrostl o další členy a v silné konkurenci více než 20 klubů obsadil celkové 4. místo v žákovské lize družstev. Aleš Kalenský v kategorii H10N, Jiří Marek v kategorie H45 a štafeta veteránů navíc získali přebornické tituly Východočeské oblasti. Oddíl také připravil pro své členy sportovní výpravu na šestidenní závody v orientačním běhu do Skotska, kde místa na stupních vítězů získali v kategorii H14 Martin Klouček a Štěpán Kučera. V roce 2008 čeká oddíl i náročná pořadatelská činnost, neboť SK Studenec je pořadatelem prvního závodu Východočeského žebříčku (29. března 2008 Brodce nad Jizerou), mezinárodní pětidenní závody 6. až 10. srpna 2008 Svatá Kateřina u Chotěvic) a Český pohár štafet (6. září 2008 Čistecká hůra).

Oddíl alpského lyžování měl své zastoupení na juniorském mistrovství světa v Rakousku, ale ani Adam Zika a Matyáš Mleziva se výrazněji neprosadili. Pro zranění kolena se navíc nemohli zúčastnit Mistrovství ČR, a tak oproti loňskému roku 2006 závodníci SK Studenec na stupních vítězů chyběli. V současném reprezentačním výběru má SK Studenec tři závodníky, Pavlu Klicnarovou, Lucii Zikovou a Adama Ziku.

V nominaci na sportovce roku má SK Studenec dva zástupce v kategorii mládeže. Eva Bartoňová (1993) je úspěšnou závodnicí v orientačním běhu (10. místo na MČR škol, 3. místo v oblastním žebříčku v H14) a výbornou fotbalistkou (hostuje v DFC Hradec Králové). Společně s týmem starších žákyň vyhrála turnaje v Prešově (Fragaria cup, nejlepší hráčka turnaje), v italském Rimini a v prosinci 2007 neoficiální halové mistrovství Praga Cup (nejlepší střelkyně turnaje). Na podzim již nastupovala v ligovém týmu dospělých a byla nominována do reprezentace ČR U15.

Adam Zika (1989) se po zranění z minulé sezóny a květnové operaci připravoval v USA a zúčastnil se na přelomu srpna a září 2007 závodů v Chile (Jihoamerický pohár) a připsal důležité FIS body za 7. místo ve sjezdu a 8. místo v Super G. V listopadu absolvoval sérii FIS závodů v Norsku a nejvíce se mu dařilo v Hemsedalu, kde obsadil v Super G rovněž 7. místo. Vrcholem jeho letošní sezóny bude Mistrovství světa juniorů, které se koná na přelomu února a března 2008 ve španělském Formigalu.

Na přelomu roku pořádá Sportovní klub Studenec tradičně dvě akce v areálu Penzionu Trautenberk. Vánoční turnaj za účasti 12 mužstev opět vyhrál tým pod názvem VPP složený převážně z fotbalistů vrchlabského áčka. Studenecký mariáš počátkem ledna přilákal do školící místnosti Penzionu Trautenberk 44 hráčů, převážně přespolních „poloprofesionálů“, kteří se v průběhu roku zúčastní mnoha turnajů. V celkovém pořadí si nejlépe vedl semilský Libor Hampl před svým mariášnickým kolegou Josefem Flégrem, třetí skončil Michal Staněk. Ze studeneckých si tradičně nejlépe vedl Jožka Tichý, který obsadil 6. místo, tak trochu za studeneckého můžeme považovat i Miloslava Matouška, který skončil nejtěsnějším rozdílem pod stupni vítězů na 4. místě, ale dosáhl nejvyššího zisku v jednom kole.

Fotbalisté se připravují na novou sezónu v tělocvičně a výběhy do terénu, účast na jednotlivých trénincích především u dospělých není příliš vysoká, což je tak trochu v rozporu se snahou áčka pokusit se bojovat ještě o postup do vyšší soutěže. Navíc je příprava řešena provizorně vzhledem ke zdravotním problémům trenéra áčka Vlada Letkovského. Kádry jednotlivých mužstev nedoznaly příliš změn, jedná se o příchod Lukáše Stránského z Vrchlabí do áčka, Daniela Šimůnka z Martinic do béčka, dokončeno je prodloužení hostování Luboše Dlaboly a Ondry Bretta. Naopak dorost opouští Milan Ježek (kmenový hráč FK Dolní Kalná), který přechází na hostování do Vrchlabí. Mládež a dospělí absolvovali týdenní soustředění v Janských Lázních s využitím haly, bazénu, lyží a kondiční přípravy na suchu.

Orientační běžci vedle tréninků v sokolovně, výběhů do terénu a výjezdů na běžky se zúčastňují Zimní hradubické ligy. Vánoční sprint v Hradci Králové přinesl úspěch především v kategorii H, kde zvítězil Petr Junek ml. před Markem Uvizlem, v kategorii DK získala Kristýna Šemberová 3. místo, v dalším závodě na Sutých březích u Albrechtic nad Orlicí si nejlépe vedl Michal Kučera, který v kategorii H obsadil 4. místo.

Dalším tradičním doplňkem zimní přípravy je účast na Mikulášském běhu Na Bradě a Zimní běžecké ligy O Pohár Jestřebích hor. Na Bradu vzhledem k nemocem odjela tentokrát méně početná výprava a mezi žáky si nejlépe vedla Jana Šimáčková, která získala 2. místo v rámci ročníku 1996, v kategorii starších žáků skončil Marek Uvizl na 4. místě a Michal Kučera na 7. místě.

Po sedmi závodech zimní běžecké ligy jsou v čele pořadí jednoznačně Zdeněk Klíma, Eva Bartoňová a Marek Uvizl. Velký boj o prvenství, většinou vždy v cílové rovince, svádí Kristýna Šemberová s Janou Adámkovou ze Rtyně.

Sportovec roku 2007

Již posedmé se konala anketa o nejlepšího sportovce semilského okresu. Slavnostní vyhlášení proběhlo v kulturním domě Jilm a zúčastnili se ho oba nominovaní sportovci SK Studenec, Eva Bartoňová a Adam Zika. Eva Bartoňová se objevila v nominaci poprvé především za své výkony ve fotbalovém dresu DFC Slávia Hradec Králové, ale i za 10. místo na Přeboru škol ČR v orientačním běhu. Adam Zika byl nominován již potřetí a jeho umístění na 9. místě ovlivnilo zranění v loňské sezóně, takže se nemohl zúčastnit Mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování, kdy by jistě patřil k nejvážnějším favoritům na zisk titulu mistra ČR mezi juniory. V předchozích ročnících obsadil Adam Zika 5. místo (2005) a 3. místo (2007).

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Orientační běh

Fotografie – Nominovaní na Sportovce roku 2007

Školní sportovní klub

Okresní finále ve stolním tenise

Školní sportovní klub při ZŠ Studenec uspořádal ve studenecké sokolovně společně s Orlem Studenec a OR AŠSK Semily Okresní finále ve stolním tenise.

Ve vloženém turnaji mladších žákyň zvítězila Iveta Soukupová z turnovské trojky před studeneckými tenistkami Janou Šimáčkovou a Kristýnou Ulvrovou. Turnaj mladších žáků ovládli bratři Jan a Martin Kuříkovi ze studenecké školy, třetí skončil Michael Lisičan z turnovské dvojky.

V hlavní kategorii, soutěži družstev starších žáků a žákyň, si mezi dívkami vedly nejlépe hráčky z Roztok, které zvítězily před Studencem a turnovskou dvojkou. Mezi chlapci po velkém boji zvítězili domácí hráči ze Studence před turnovským gymnáziem a Roztokami.

Mladší dívky
1. Iveta SoukupováZŠ Turnov 34. Tereza ŽákováZŠ Turnov 2
2. Jana ŠimáčkováZŠ Studenec5. Tereza KábelováZŠ Turnov 2
3. Kristýna UlvrováZŠ Studenec6. Gabriela ŠimonováZŠ Turnov 2
Mladší chlapci
1. Jan KuříkZŠ Studenec7. Jiří HádekZŠ Vysoké
2. Martin KuříkZŠ Studenec8. Vojtěch ŠafářZŠ Turnov 2
3. Michael LisičanZŠ Turnov 29. Jan HavlíkZŠ Turnov 2
4. Jan PacholíkZŠ Studenec10. Antonín DoležalZŠ Vysoké
5. Jiří NovýZŠ Turnov 311. Jakub ZemanZŠ Vysoké
6. Daniel MejvaldZŠ Studenec12. Martin MarekZŠ Turnov 2
Starší žákyně
1. ZŠ Roztoky309:26
2. ZŠ Studenec217:55
3. ZŠ Turnov 2126:64
4. ZŠ Vysoké030:93
ZŠ Roztoky– ZŠ Studenec3:1ZŠ Studenec– ZŠ Turnov 23:2
– ZŠ Turnov 23:1– ZŠ Vysoké3:0
– ZŠ Vysoké3:0ZŠ Turnov 2– ZŠ Vysoké3:0

Postupující týmy do krajského kola:

ZŠ Roztoky – Nikola Poláková, Dana Fučíková, Dominika Jerjeová

ZŠ Studenec – Eliška Kuříková, Eva Bartoňová, Vendula Kalenská

Starší chlapci
1. ZŠ Studenec4016:48
2. Gymnázium Turnov3115: 67
3. ZŠ Roztoky229:96
4. ZŠ Vysoké135:155
5. ZŠ Studenec B045:164
ZŠ Studenec A– Gymn. Turnov4:3Gymn. Turnov– ZŠ Roztoky4:0
– ZŠ Roztoky4:1– ZŠ Vysoké4:1
– ZŠ Vysoké4:0– ZŠ Studenec B4:1
– ZŠ Studenec B4:0
ZŠ Roztoky– ZŠ Vysoké4:0ZŠ Vysoké– ZŠ Studenec B4:3
– ZŠ Studenec B4:1

Postupující týmy do krajského kola:

ZŠ Studenec – Martin Šimáček, Matěj Kuřík, Martin Klouček

Gymnázium Turnov – Tomáš Karhut, Vít Kanclíř, Jakub Vagenknecht

Florbal

Okrskový turnaj ve Studenci

Zápasy
ZŠ Horní Branná – ZŠ Jilem. Komenského1:2
ZŠ Studenec „A“ – Gymn. Jilemnice4:0
ZŠ Roztoky – ZŠ Jilemnice Komenského0:4
ZŠ Studenec „A“ – ZŠ Horní Branná7:1
ZŠ Roztoky – Gymn. Jilemnice2:1
ZŠ Jilem. Komenského – ZŠ Studenec „A“4:1
Gymn. Jilemnice – ZŠ Horní Branná1:5
ZŠ Studenec „A“ – ZŠ Roztoky6:0
Gymn. Jilemnice – ZŠ Jilem. Komenského1:1
ZŠ Roztoky – ZŠ Horní Branná1:4
Celkové pořadí
1. ZŠ Jilemnice Komenského
2. ZŠ Studenec
3. ZŠ Horní Branná
4. ZŠ Roztoky
5. Gymnázium Jilemnice

Soupiska družstva ZŠ Studenec chlapci:

Cvrček Jaroslav, Kuřík Matěj, Šmíd Jakub, Klouček Martin, Magoč David, Hampl Tomáš, Ježek Milan, Tomáš Josef, Stránský Tomáš

Florbalový zápas dívek

ZŠ Studenec – ZŠ Roztoky 4:0

O všechny branky našeho družstva se postarala Eva Bartoňová.

Soupiska družstva ZŠ Studenec dívky:

Bartoňová Eva, Ulvrová Kristýna, Truxová Veronika, Jezdinská Markéta, Hylmarová Kateřina, Šimková Zdena, Hanušová Anna, Jiřičková Markéta

Florbalisté ZŠ Studenec krůček od velkého úspěchu

V pátek 25. 1. 2008 se ve sportovní hale v Turnově uskutečnil okresní turnaj žáků ve florbale, na kterém si vybojovalo účast i družstvo naší školy, zásluhou druhého místa v okrskovém kole, za ZŠ Jilemnicí Komenského. Nominováni byli tito hráči:

GVancl Lukášbrankář6Magoč Davidútočník
GCvrček Jaroslavbrankář7Hampl Tomášútočník
3Stránský Tomášobránce8Šmíd Jakubútočník
4Klouček Martinobránce9Bartoňová Evaobránce
5Tomáš Josefútočník10Ježek Milan „C“útočník

Družstva byla rozlosována do dvou čtyřčlenných skupin, z nichž měla vzejít první dvě družstva pro následné semifinále. Studenečtí žáci se postupně utkali s družstvy ZŠ Semily, ZŠ Jeníšovice a ZŠ Rokytnice nad Jizerou.

ZŠ Studenec – ZŠ Semily 2:1

Do zápasu jsme vstoupili se sestavou, která vzešla jednak ze středečních florbalových tréninků a také na základě výsledků školního kola. Brankář Lukáš Vancl, v obraně dvojice Martin Klouček, Tomáš Stránský a útok Milan Ježek, David Magoč a Jakub Šmíd. První rozruch v utkání přinesla už druhá minuta, kdy zakončoval po krásně sehrané standardní situaci náš soupeř – 0:1. Naštěstí ještě v téže minutě se blýskl nádhernou střelou z levé strany Šmíd – 1:1. Tento stav vydržel až do desáté minuty. V této minutě se nejprve sám před brankářem neprosadil střídající Hampl, svou chybu však napravil necelých 20 vteřin před koncem, kdy překonal hostujícího brankáře a uzavřel tak střelecký účet v tomto utkání – 2:1. Připsali jsme si tak první dva velmi cenné body do tabulky.

ZŠ Studenec – ZŠ Jenišovice 1:0

Skóre tohoto zápasu otevřel už ve třetí minutě náš útočník Magoč, který s přehledem zakončoval akci po ose Šmíd, Ježek a nedal brankáři šanci – 1:0. V páté minutě byl vyloučen náš obránce Klouček a nastaly nám dvě krušné minuty. Především díky poctivé obraně i brankáři Cvrčkovi, který nahradil odpočívajícího Vancla, se skóre nezměnilo. Tak tomu bylo i po závěrečném hvizdu rozhodčího. Po tomto zápase máme tedy čtyři body v tabulce, což znamená jisté semifinále.

ZŠ Studenec – ZŠ Rokytnice nad Jizerou 0:1

Poslední zápas ve skupině byl přípravou na zápas pravdy, tudíž na semifinále a zároveň nám mohl zaručit i nejlepší nasazení do závěrečného boje o postup na krajské kolo do Liberce.. Nastoupili jsme v obměněné sestavě – Cvrček v brance, Eva Bartoňová, Martin Klouček obrana, Josef Tomáš, David Magoč Tomáš Hampl útok. Sami hráči nevěděli, zda by bylo lepší postupovat z prvního místa a narazit v semifinále na družstvo Jilemnice, s nímž jsme před dvěma dny prohráli 1:4 v okrskovém kole, nebo hrát s vítězem skupiny „A“ Poniklou. I přesto jsme opět podali koncentrovaný výkon, kterému chybělo bohužel přesnější zakončení v několika vyložených šancích. Svoji roli sehrálo i oslabení, které jsme absolvovali po vyloučení Evy Bartoňové mezi čtvrtou až šestou minutou. Skvěle jsme opět bránili, ale jednu nepozornost a vysílení z ubráněné přesilovky, náš soupeř přeci jenom využil a v sedmé minutě vstřelil vedoucí gól – 0:1. Jak se později ukázalo, byl to jediný gól tohoto zápasu. Ten rozhodl,že první místo v naší skupině obsadila ZŠ Rokytnice, která utvořila semifinálovou dvojici se ZŠ Komenského Jilemnice a naše družstvo se ve druhém semifinále mělo utkat se ZŠ Poniklá.

ZŠ Studenec – ZŠ Poniklá 2:0

Do velmi důležitého utkání jsme nastoupili s osvědčenou sestavou: Vancl – v brance, obrana – Stránský, Klouček a útok – Ježek, Magoč, Šmíd. Právě posledně jmenovaný dělal soupeři největší problémy a zásluhou jeho blafáku ze třetí minuty jsme se dostali do vedení – 1:0. Soupeře jsme jednoznačně přehrávali a na naši polovinu se dostával opravdu jen zřídkakdy. Střídající „žolík“ Hampl, jako v předchozích zápasech přinesl do hry další vzruch, ale skóre se neměnilo. Opravdové uklidnění znamenala až desátá minuta, v níž se opět prosadil Šmíd po přihrávce Hampla – 2:0. Jsme ve finále.

ZŠ Studenec – ZŠ Komenského Jilemnice „A“ 0:0, 0:1SN

Poslední překážkou k postupu se tak stala sportovní škola Komenského Jilemnice. Družstvo propadlo do mírné deprese, že s Jilemnicí není moc šancí. Před zápasem jsme si řekli, že nemáme co ztratit a pokud zahrajeme tak, jak umíme, nemáme se čeho bát. Úkolem tak bylo především vycházet ze zabezpečené obrany a nedat soupeři příliš prostoru. Přesto zbytečné chyby, pramenící z únavy našich obránců, především pak Martina Kloučka, který odehrál téměř celý turnaj bez vystřídání, daly soupeři šanci. Hned dvakrát při rozehrávce ztratil míč, ale dva sólové nájezdy bravurně zlikvidoval brankář Vancl. I nadále mělo družstvo Jilemnice navrch a několikrát jsme měli opravdu veliké štěstí, že jsme neinkasovali. Téměř na pokraji sil jsme dovedli utkání do konce za stavu 0:0. O vítězi tak rozhodovaly samostatné nájezdy. Unavení Ježek a Stránský odmítli z pochopitelných důvodů tuto zodpovědnost. Dobrovolně se tak na samostatné nájezdy přihlásili Klouček, Hampl, Šmíd. Hosté začínali jako první a jejich střelce však znovu jako v zápase vychytal bezchybný Vancl. Na řadu přišel Martin Klouček, ale jeho střela skončila v brankářově výzbroji. I druhou střelu hostí zlikvidoval Vancl dalším ze svých perfektních reflexních zákroků. Rozhodnout tak mohl Tomáš Hampl, ale nepodařilo se mu umístit dobře provedený blafák za záda jilemnického brankáře. Poslední střelec hostí provedl svůj blafák o poznání lépe, i když zaváněl porušením pravidel a sice tím, že si stáhnul míček zpět po naznačení, což florbalová pravidla nedovolují. Přesto jeho gól platil a nepomohly ani naše protesty u rozhodčích ani u vedoucího turnaje – 0:1. Nyní vše leželo na našem nejlepším střelci Jakubovi Šmídovi. Bohužel jeho blafák hostující gólman vystihl a stačil jej maskou srazit mimo svou tyč. Zůstali jsme tak pouze krůček od postupu, ale rozhodně jsme svojí předvedenou hrou nezklamali…

Chtěl bych tímto poděkovat všem nominovaným za vzornou reprezentaci školy a všem ostatním připomenout, že každý má šanci reprezentovat školu ve florbale, stačí každou středu přijít mezi nás, poctivě si zatrénovat a příště můžete bojovat o postup třeba i Vy!

Pořadí
1. ZŠ Jilemnice Komenského5. ZŠ Lomnice nad Popelkou
2. ZŠ Studenec6. ZŠ Semily
3. ZŠ Rokytnice nad Jizerou7. ZŠ Turnov
4. ZŠ Poniklá8. ZŠ Jenišovice

Statistika našeho družstva:

nejvíce vyloučení – Klouček, Bartoňová

nejlépe střílející družstvo 5 branek (3 Šmíd, Magoč, Hampl)

Mgr. Petr Baudyš

Rozhovor měsíce pro školní časopis Pepíno

Jan Boura (6.A), klasické lyžování, vítěz dětské olympiády

1. Jak dlouho se lyžování věnuješ, kdo tě trénuje a jak často trénuješ?

Lyžování se věnuji přibližně od 1. třídy. Trénuje mě táta a P. Plecháč, trénuji 5krát týdně a kvůli nedostatku sněhu jezdíme lyžovat na Horní Mísečky!

2. Je pro tebe lyžování zábava nebo už druhá povinnost po škole?

Lyžování mě většinou baví, samozřejmě někdy se mi třeba na trénink nechce, ale lyžování mam velmi rád. Ale jelikož jsem velký trémista, před závodem jsem hodně nervózní.

3. Řekni nám, jak se může kluk jako Ty účastnit ,,olympiády“?

Hlavně to musí bavit a trénovat, jak to jenom jde. Hlavně jde o to umístit se na stupních vítězů v závodech, které jsou do olympiády zařazeny. To se mi povedlo a jsem velice rád, že jsem měl možnost na olympiádu se podívat.

4. Byly na olympiádě k vidění ještě další sporty, získal jsi nějaké kamarády?

Určitě byly. Kamarád, který se nedostal na olympiádu v klasickém lyžování, zkusil štěstí na snowboardu a skončil na 1. místě. Samozřejmě mají možnost i sportovci, které baví jiný sport, např. skoky na lyžích, krasobruslení aj. Na pokoji jsem byl s kamarádem z Jilemnice, který je sice o dva roky starší, než já, ale dobře jsme si rozuměli.

5. Jaký je to pocit stát na ,,bedně“ a nejvyšším stupínku?

Je to velice příjemný pocit. Hlavně ze mě konečně spadne ta tréma, kterou před závodem mám a je to odměna za tu dřinu!

6. Měli vaši radost-určitě a jak se radoval táta-trenér?

Naši samozřejmě měli obrovskou radost. Táta sám tomu nejdřív nemohl uvěřit, protože první pondělní závod se mi moc nepovedl. V úterý těsně před závodem mi táta ze srandy řekl, že když vyhraji, dostanu čtyřkolku. A já jsem opravdu vyhrál.

7. Jaké jsou tvé další sportovní cíle??

Sportovní cíle? Tak určitě se chci lyžování věnovat dál a uvidíme, chtěl bych to dotáhnout co nejdál to půjde…

8. Kdo je tvým sportovním idolem?

Můj sportovní idol je samozřejmě Lukáš Bauer. Nedávno, když jsme byli na horách trénovat, tak tam trénoval právě i Lukáš a dokonce mě i předjížděl na trati, z toho jsem měl určitě radost!

9. Co tě baví ještě mimo sport?

Jako spoustu kluků počítač!

10. S jakou zajímavou osobností by ses chtěl potkat a proč?

Asi právě s Lukášem Bauerem, sice jsem ho viděl už několikrát, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že bych si s ním mohl popovídat…

Děkujeme za rozhovor a hodně dalších úspěchů přeje Pepíno!

T. J. Sokol Studenec

T. J. Sokol Studenec uspořádal v letošním roce po několikaleté odmlce 12. 1. 2008 sokolský ples. Hudba Koneckonců, lákavá kuchyně připravená zásluhou pana Miroslava Noska i zajímavá tombola návštěvníky plesu příjemně naladila, takže se mnozí zdrželi až do časných ranních hodin. K úspěšnému průběhu plesu přispěla velká řada sponzorů, kterým tímto děkujeme.

3. února 2008 vyvrcholila letošní plesová sezona ve studenecké sokolovně dětským maškarním plesem. Předcházel ples sokolský, hasičský a sportovní pro dospělé.

Dětský ples navštívilo přes 200 dospělých a jistě i stejný počet dětí.

Pro děti přišla zahrát skupina Miloše Šulce. Dětem nejen hráli a zpívali, ale celé odpoledne je bavili různými soutěžemi. Do oblíbené tomboly bylo připraveno více než 2000 různých cen.

Program plesu zpestřila svým vystoupením taneční skupina Speedy vedená Lenkou Hodkovou a Barborou Šulcovou. Vystoupilo téměř 50 tanečnic a 1 tanečník.

Součástí plesu byla i soutěž O nejlepší masku. Vybrané masky byly odměněny dorty, koláči s plyšáky nebo dalšími cukrovinkami.

Toto jsou strohé údaje. Krásu plesu především vytvořily děti v maskách. A že se těch pohádkových bytostí sešlo! A jaké starosti měly princezničky s korunkou i dlouhými šaty nebo loupežníci s několika bambitkami! A co teprve celoobličejová maska s neposlušnými průhledy pro oči. Bylo zajímavé všimnout si částečné nejistoty při vstupu dětí na ples a porovnat s jejich veselou náladou, červenými tvářemi a spoustou zážitků při jejich odchodu. To byl asi ten nejlepší dík štědrým sponzorům, obětavým pořadatelům a vyzdobenému objektu sokolovny.

Fotografie – Dětský maškarní ples I

Fotografie – Dětský maškarní ples II

Pozvánka na Valnou hromadu

Výbor T. J. Sokol Studenec zve všechny členy na Valnou hromadu, která proběhne v sobotu 29. března 2008 od 18.00 v malém sále sokolovny.

Oddíl lyžování

První závody letošní lyžařské sezóny uspořádal SKI KLUB Vysoké nad Jizerou v Rejdicích 27. 12. 2007. Na náročných tratích se závodu účastnili čtyři naši závodníci. Nejlépe se umístil Jan Boura v mladších žácích 96, který po výborném výkonu vyhrál, třetí místo obsadil v kategorii mužů Michal Hák, na sedmém místě skončil ve starších žácích 95 Jan Šulc a konečně deváté místo ve starších žácích 94 obsadil Petr Plecháč.

O víkendu 5.–6. 1. 2008 se na Benecku a v Jablonci nad Nisou konaly první dva závody série Hledá se „Nová Kateřina Neumannová“ (prý závodnice, nikoliv funkcionářka). V obou závodech se na start postavilo pět našich závodníků. V konkurenci oddílů z Libereckého, Hradeckého a Jihočeského kraje a z kraje Vysočina se však vůbec neztratili. Eliška Plecháčová byla 5. a 7., Anna Soukupová 16. a 13., Jan Boura 9. a 1., Jan Šulc 10. a 8., Petr Plecháč 2. a 3.

Za pěkného počasí se na Benecku 12. 1. 2008 konal otevřený přebor Libereckého kraje volnou technikou. Z našich závodníků se nejlépe umístil Petr Plecháč ve starších žácích 94, když obsadil 2. místo se ztrátou 2,8 s za Petrem Knopem z Jablonce. Další závodníci se umístili následovně: E. Plecháčová 8., A. Soukupová 14., J. Boura 5. a H. Šulc 8.

Pro nedostatek sněhu byly závody 13. 1. 2008 klasickou technikou přeloženy ze Skuhrova do Josefova Dolu. V klasické technice Petr Plecháč a E. Plecháčová zvítězili, J. Boura po pádu obsadil druhé místo.

Pro nedostatek sněhu byly i další závody Krajský pohár - Memoriál W. Samesche (19. 1. 2008) z Lučan přeloženy na okruh do Josefova Dolu. Na těžkém a rozmoklém sněhu se v klasické technice podařilo uspět i našim závodníkům. E. Plecháčová skončila 3., A. Soukupová byla 12, J. Boura vyhrál, J. Šulc byl 7. a P. Plecháč skončil 2.

13. 1. 2008 se uskutečnil již 41. ročník Patria Direkt Jizerská 50. Ze Studence se na start postavili tři borci, nejlépe si vedl Libor Junek, který obsadil 51. místo, Michal Hák dojel do cíle 80. a Vladimír Junek obsadil 469. místo celkově, ve své kategorii byl 59.

Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR

Ve dnech 27. 1.–1. 2. 2008 uspořádal Zlínský kraj Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže ČR. Soutěže se konaly ve Zlíně, Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí, Pustevnách a Soláni. Za Liberecký kraj startoval v běžeckých lyžařských závodech na Pustevnách i závodník našeho oddílu lyžování T. J. SOKOL Studenec Jan Boura. Nominaci si musel vybojovat v kvalifikačních závodech, neboť za každý kraj mohli v každé kategorii startovat pouze dva závodníci.

Olympiáda byla zahájena v neděli na zimním stadionu ve Zlíně a již hned v pondělí byl na programu závod na 2 km volnou technikou, který se však Honzovi příliš nevydařil a obsadil až osmou příčku. V úterý byl na pořadu závod v jeho letos silnější disciplíně – klasické technice. Zde Honza konečně ukázal, co umí. Ve vyrovnaném závodě ve složitých podmínkách pro voskování lyží zvítězil před dalším reprezentantem Libereckého kraje Mírou Klinovským. Chlapci si tak mohli plně vychutnat atmosféru slavnostního večerního ceremoniálu na dvou nejvyšších příčkách. Honza byl pak nominován i do čtvrteční štafety, kde si poprvé vyzkoušel trať o délce 3 km, kde na druhém úseku podal opět dobrý výkon a přispěl k druhému místu štafety za Plzeňským krajem.

V celkovém hodnocení krajů, tak jako na předešlých zimních olympiádách, s přehledem zvítězil Liberecký kraj, který si na konto připsal 295 bodů, druhý Zlínský kraj nasbíral 178 bodů, třetí byl těsně Moravskoslezský kraj se 173 body.

Petr Plecháč

Fotografie – Jan Boura na stupních vítězů

Fotografie – Zimní dětská olympiáda

Přebor České obce sokolské v běhu na lyžích

T. J. Sokol Studenec byl opět pověřen uspořádáním přeboru ČOS v běhu na lyžích. Letošní podivná zima nás poslala do Krkonoš na Horní Mísečky, kde nás v sobotu 16. 2. přivítalo drsné horské počasí – vánice, silný vítr a -10 °C. Závody byly zahájeny v 10.00 hod. již za krásného zimního počasí – bylo slunečno, -8 °C a téměř bez větru. Závod byl nejen Přeborem ČOS, ale i krajským závodem žactva a veřejným závodem všech kategorií, a snad i proto se ke startu dostavilo více jak 260 závodníků.

Ze studeneckých závodníků se nejvíce dařilo Janu Bourovi a Petru Plecháčovi, kteří potvrdili, že patří mezi nejlepší  závodníky Libereckého kraje a získali 1.a 2. místo.

Závod volnou technikou se měl konat v neděli ve Studenci, protože však listopadový a prosincový sníh již dávno zmizel, tak se závodilo v sobotu odpoledne opět na Horních Mísečkách, ale již pouze v rámci P ČOS. Zde sokolští závodníci potvrdili dobrou připravenost a i druhý závod v jednom dnu zvlá-dli zcela bez problémů.

Naši T. J. reprezentovalo 13 závodníků a téměř všichni si dokázali vybojovat místo na stupních vítězů:

Další závodníci ze Studence:

Magdalena Bergerová, Denisa Zahradníková, Ondřej Pokorný

Výbor T. J. Sokol Studenec děkuje touto cestou více jak šedesátce pořadatelů, rozhodčích i dalších pomocníků, kteří pomáhali připravit a zajistit zcela hladký závod. Do této pomoci patří nejen zajištění vlastního závodu rozhodčími a pořadateli, ale i těmi pracovníky, kteří vařili čaj, připravili snídaně a oběd, zajistili ubytování i vše ostatní pro spokojený pobyt účastníků P ČOS.

Fotografie – Mladší žáci na stupních vítězů, 1. Boura Jan Sokol Studenec, 2. Kožnar František ze SKI Jilemnici, 3. Klínovský Miroslav Dukla Liberec

Fotografie – Starší žáci na stupních vítězů, 1. Řešátko Jiří TJ Lučany, 2. Plecháč Petr Sokol Studenec, 3. Antoš Jakub SKI klub Jablonec n N.

Fotografie – Michal Hák na trati

Fotografie – Spokojení pořadatelé po závodech

Jaroslav Hák

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Oddíl stolního tenisu Orel Studenec uspořádal 2. 1. 2008 již 4. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise pro děti. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií – mladší žáci, mladší žákyně (1.–5. třída), starší žáci a starší žákyně (6.–9. třída).

Hrálo se v sokolovně skupinovým systémem. Turnaje se zúčastnilo celkem 26 dětí. Nejlepší účastníci obdrželi poháry, medaile, diplomy a věcné ceny.

Konečné pořadí
Mladší žáci:Mladší žákyně:
1. Kuřík Martin5. Brož Tomáš1. Šemberová Kristýna
2. Hylmar Jakub6. Vancl Michal2. Hamáčková Markéta
3. Jezdinský Petr7. Exner Tomáš3. Korotvičková Kristýna
4. Vancl Jakub8. Drbohlav Václav
Starší žáci:Starší žákyně:
1. Šimáček Martin6. Paulů Dominik1. Šimáčková Jana
2. Kuřík Jan7. Nedomlel Vojtěch2. Ulvrová Kristýna
3. Kuřík Matěj8. Lulek Martin3. Lulková Monika
4. Pacholík Jan9. Kučera Tomáš4. Pacholíková Lucie
5. Pavlata Ladislav10. Kučera Štěpán5. Hamáčková Simona

Poděkování patří všem, kdo pomáhali při organizaci turnaje, a dále Obecnímu úřadu Studenec, který celou akci sponzoroval.

Martin Šimáček

Turnaj v líném tenisu – sokolovna Studenec

Dne 29. 12. 2007 se uskutečnil ve studenecké sokolovně již devatenáctý ročník turnaje dvoučlenných družstev v líném tenisu. Dopoledne se mezi sebou utkalo v mladší věkové kategorii (15–45 let) dvanáct párů.

Josef Lada i jeho kocour Mikeš by měli jistě radost, protože stejně jako vloni vyhrál náš pan starosta. Jiří Ulvr spolu s Radkem Mejvaldem ani jednou neprohráli a čtyřikrát zvítězili. S jednou porážkou skončila na druhém místě smíšená dvojice Lenka Šikolová a Michal Chrtek. Třetí byli Jan Vancl s Petrem Mečířem, kteří z pěti utkání dvakrát prohráli, ale jako jediní dokázali alespoň jeden set odejmout vítězům. Na čtvrtém místě skončila dvojice ve složení Martin Nedomlel a Vít Kuřík.

Vít Kuřík st. spolu se Zdeňkem Povrem vyhráli odpoledne kategorii nad 45 let. Tímto přerušili řadu prvenství dvojice Jan Kuřík a František Plecháč, kteří se museli tentokrát spokojit s druhým místem. Třetí místo obsadila dvojice ve složení Vladimír Vancl a Roman Link.

Věřím, že se všichni po Vánocích za rok zase sejdeme na jubilejním dvacátém ročníku. A k tomu si navzájem popřejme stálé zdraví po celý rok 2008.

Petr Hák

Fotografie – Tři nejlepší dvojice

Fotografie – Vítězná dvojice

Fotografie – Dvojice na 2. a 3. místě

Orel Studenec

Volejbal – ženy

Po skvělé první části mistrovské soutěže se zranila Markéta Šimková a družstvu citelně chybí. Zejména její zkušenosti by nyní tým velmi potřeboval. Ženy podlehly v klíčovém utkání Trutnovu a nyní musí zabrat. Zejména s družstvy z druhé poloviny tabulky (Jilemnice, Hronov, Náchod a Orel HK) bude důležitý každý bodík. Zveme všechny příznivce. Přijďte podpořit naše hráčky.

Tabulka krajského přeboru 1. třídy žen
1. TJ Jiskra Jaroměř2217555:2539
2. TJ Slavia Hradec Králové B2217555:2539
3. TJ Sokol Staré Město2217557:2939
4. TJ Červený Kostelec A2215749:3037
5. TJ Sokol Jilemnice2214853:3636
6. SK Rubena Náchod22101238:4332
7. VK Hronov2271530:5029
8. TJ Lokomotiva Trutnov2251734:5727
9. Orel Studenec A2241822:5826
10. Orel Hradec Králové2241820:6026

Dorostenky stále na první úspěch čekají

Dorostenky sbírají v krajském přeboru zkušenosti a zatím se jim nepodařilo zvítězit.

Krajský přebor – juniorky
1. VKM Rychnov n. Kněžnou1816248:1434
2. TJ Dvůr Králové nad Labem1813544:2331
3. TJ Jičín1812640:2330
4. TJ Baník Vamberk1810835:3228
5. TJ Slavia Hradec Králové B167927:3323
6. TJ Harant Pecka145922:2819
7. TJ Lokomotiva Trutnov1631313:4219
8. Orel Studenec140148:4214
Volejbalový program:
23.02.10:00ženyOrel Studenec A – TJ Sokol Staré Město
24.02.10:00juniorkyOrel Studenec – TJ Jičín
01.03.9:00ženyVK Hronov – Orel Studenec A
02.03.10:00juniorkyTJ Lokomotiva Trutnov – Orel Studenec
08.03.9:00ženyTJ Jiskra Jaroměř – Orel jednota Studenec A
09.03.10:00juniorkyOrel Studenec – VKM Réma Rychnov n. Kněžnou
15.03.10:00ženyOrel Studenec A – TJ Sokol Jilemnice
22.03.10:00ženyOrel Studenec A – Orel Hradec Králové
26.04.10:00ženyOrel Studenec B – TJ Baník Žacléř
03.05.10:00ženyTJ Sokol Dřevěnice – Orel Studenec B
08.05.10:00ženyTJ Lánov – Orel jednota Studenec B
10.05.10:00ženyOrel Studenec B – TJ Sokol Bílá Třemešná
17.05.10:00ženyTJ Sokol Jezbiny – Orel Studenec B
24.05.10:00ženyOrel Studenec B – TJ Jičín
31.05.10:00ženyTJ Dvůr Králové nad Labem – Orel Studenec B
07.06.10:00ženyOrel Studenec B – TJ Červený Kostelec B
14.06.10:00ženyOrel Studenec B – TJ Harant Pecka
30.08.8:00mixyTurnaj smíšených družstev (4 + 2) – Studenec

Zabíjačka u orlovny

Po kladných ohlasech z loňského roku opět uspořádáme zabíjačku u orlovny. Akce proběhne

v sobotu 10. 5. 2008.

Všichni jste srdečně zváni.

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2008

70 let oslaví
Kuříková AlenkaStudenec 354Karásek ZdeněkStudenec 225
Jirounková OlušeStudenec 184Jandová AnnaStudenec 292
Zajíc RudolfStudenec 68Valenta ZdeněkRovnáčov 33
Plesnivý FrantišekStudenec 88Šimek JindřichRovnáčov 16
Kuříková LudmilaStudenec 212Czibulková KvětoslavaRovnáčov 30
Čechová EvaStudenec 344Gabajová MarieZálesní Lhota 8
Nosek JosefRovnáčov 54Čechová DanaStudenec 132
Nejedlá AnežkaStudenec 227
75 let oslaví
Jezdinská BlankaStudenec 200Tauchmanová OlušeZál. Lhota 146
Strnad JiříStudenec 346Tauchmanová EditZál. Lhota 218
Tauchmanová LudmilaStudenec 175Nosek BohušZál. Lhota 175
Jirounek LuděkStudenec 184Somora HelmutStudenec 258
Junková MartaStudenec 291Teplá BoženaRovnáčov 29
Jebavý JosefStudenec 353Šulc MiloslavStudenec 301
Šimek JiříStudenec 273Kudrnáčová LudmilaStudenec 69
Šulcová OlgaStudenec 301Staňková VěraStudenec 358
80 let oslaví
Tauchman JosefStudenec 347Klouček JaromírStudenec 12
Háková JarmilaStudenec 30Strnadová BoženaStudenec 346
Erbanová MarieStudenec 62Tauchmanová EmilieStudenec 210
Škrobánek MilanStudenec 254Svatá MarieZál. Lhota 129
Tauchmanová JanaStudenec 167
85 let oslaví
Háková VlastaStudenec 101Albrechtová RůženaStudenec 224
Hák FrantišekStudenec 336Hamplová LudmilaStudenec 39
Tomáš AntonínStudenec 266Kuříková RůženaRovnáčov 4
Tauchman FrantišekStudenec 135Mühl MiroslavStudenec 221
Tauchmanová EmilieStudenec 217Vízner JosefRovnáčov 55
Kuba JosefZálesní Lhota 92
91 let oslaví
Šimková MarieRovnáčov 16
Jeriová AmalieZálesní Lhota 84
92 let oslaví
Machová HermínaZálesní Lhota 12
93 let oslaví
Šulc VáclavStudenec 312
Pauerová AnnaStudenec 340
94 let oslaví
Zima JaroslavZálesní Lhota 36
95 let oslaví
Tauchmanová EmilieStudeec 156
Slavíková MarieStudenec 3
97 let oslaví
Bourová OlgaStudenec 315
Diamantovou svatbu oslaví
Jan a Marie MartincoviStudenec 153
Miroslav a Marie MühloviStudenec 221

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se Všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence.

Předem děkujeme.

Fotohádanka z minulého čísla

Studenec – Patero čp. 336 (Hákovi, Vanclovi) – autor snímku: Josef Hák, čp.307


Fotografie na zadní obálce – Start nejmladších žákyň – Přebor ČOS, Horní Mísečky

Studenecký zpravodaj 1/2008

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 31. března 2008

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.