STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 2/2002

Vydává Obec Studenec

Z OBSAHU

Slovo úvodem Tiskový šotek zapracoval
Studenecké problémy II aneb Co s nimi? ZÁPIS z veřejného jednání zast.  4. 3. 2002
Náš rozhovor Usnesení č. 21/02 ZO Studenec
Za humny Rozpočet na rok 2002
Docela obyčejné nedělní odpoledne 3. 3. 2002 Mateřská škola ve Studenci volá!
Tříkrálová sbírka 2002 Zprávy Základní školy
Co se tam děje? Vybrali jsme ze Sdělení rodičům ZŠ
Zprávy Obecního úřadu Sportovní zprávy

Upřesnění

Sokol Studenec
Prosba Sportovní klub Studenec
Ještě k odpadům Orel
Omluva Školní sportovní klub
Naléhavá prosba

Téměř neuvěřitelné příběhy Rudy Kakrdy

Čekárny na autobusových zastávkách Přečetli jsme za Vás
Fond rozvoje bydlení Prodej stavebních parcel


Slovo úvodem

Motto:

Kdo nic nedělá, nic nezkazí
Kdo nic nezkazí, je pochválen
Kdo je pochválen, je povýšen
Kdo je povýšen, nic nedělá

Klasické přísloví z dob nedávno minulých charakterizuje často děje mimo nás. Řadu věcí bereme jako samozřejmost a ani si neuvědomujeme veškeré to úsilí, než tato samozřejmost začne fungovat. A pokud náhodou nefunguje tak jak má, staneme se neúprosnými kritiky (často neoprávněná kritika je nepříjemná především v těch případech, kdy dotyčný veškerou práci pro danou věc činí bez nároku na jakýkoliv prospěch či jakoukoliv odměnu) , aniž bychom se o fungování této věci zasloužili. A proto je vskutku pohodlnější nic nedělat.

V této souvislosti se omlouváme za určité zdržení minulého čísla, které bylo způsobeno poruchou tiskařského stroje v tiskárně FITOS Stará Paka, a za chybějící příspěvky Studenecké charity, gratulace sedmdesátníkům, inzerce GE Capital Bank (jsou otištěny v dnešním čísle) a program zápasů SK Studenec.

A aby byla úroveň Studeneckého zpravodaje lepší, muselo by být vyslyšeno letité "marné volání" o vůli do tohoto místního občasníku přispět. Já vím, kdo nic nedělá, nic nezkazí, možná se z toho jednou poučím.

PaedDr. Petr Junek


Studenecké problémy II
aneb
Co s nimi?

Možná jsme se až příliš brzy po roce 1990 opět naučili zavírat před problémy oči a raději se spokojit s různými postranními cestami než projevit svůj názor na veřejnosti. Opět jsme propadli svým vlastním zájmům a svému vlastnímu pohodlí, opět jsme se stali Čechy, kteří v historii svůj kožich nastavovali jen výjimečně, kteří si raději hráli na ublížené a ukřivděné, kteří vždy hledali stoprocentní viníky u těch druhých. Ale vždy v pravou chvíli, kdy nehrozí žádné nebezpečí, vytáhli národní kartu, jak to teď o překot činí všechny přední politické strany a úmyslně vytvářejí pocit ohrožení z neexistujícího nepřítele. Ne, to není rána do vlastních zad, to je pouze nastavení skutečného zrcadla, to je vyjádření vlastního názoru, o kterém je třeba na základě přijetí oboustranných a podložených argumentů diskutovat.

Po reakci na první díl tohoto seriálu by bylo pohodlnější konstatovat, že v naší obci žádné problémy nejsou a že je všechno v naprostém pořádku. Opak je však pravdou, problémů je celá řada a rozhodně by mnozí některé z nich chtěli otevřít, hlavně však ne ty, které se týkají jich samotných. V předmluvě k dopisu akademické malířky Radany Hamsíkové a Profesora Mojmíra Horyny byly trochu uhlazenějším způsobem jenom připomenuty názory některých našich občanů, kteří se k dané problematice nezávisle na sobě vyjádřili. Další připomínky občanů k tomuto problému se objevily i na internetových stránkách Obecního úřadu. Na přání vydavatele Studeneckého zpravodaje OÚ Studenec budou veškeré články autorizovány (autorem této předmluvy byl autor tohoto dnešního pokračování PaedDr.Petr Junek).

I dnešní téma má již svůj vrchol asi za sebou a přineslo opět velké množství zbytečných diskusí.

Jako motto jsme zvolili příspěvek starosty Vlčnova Jana Pijáčka:

Domovní odpad – popelnice 

"Já nemám žádný odpad", je nejčastější odpověď těch, kteří nemají popelnici. "Pálím odpad 20 roků a budu to pálit dál…", "Mám 90 roků a nic platit nebudu, popelnici nepotřebuji, obaly pálím v kamnech, plasty dávám do kontejneru…", " Za poslední rok jsem do odpadního koše dala dvě plechovky od sardinek, jinak nemám žádný odpad, starosta si to může chodit kontrolovat…", " Nemám žádný odpad, nic platit nebudu, to za komunistů nebylo a radši si to půjdu odsedět…". Občané, kteří se zbavují umělohmotných obalů pálením, si zřejmě neuvědomují, že poškozují zdraví nejenom sobě, ale všem v okolí, kteří tyto zplodiny musí dýchat. Žádáme občany, kteří zjistí, že jsou v jejich okolí páleny plasty, aby našli kus občanské odvahy a na tuto skutečnost upozornili obecní úřad, případně referát životního prostředí okresního úřadu.

Postřehy lidí z ulice Jožky Úprky, kde jsou umístěny jediné kontejnery (na hřbitově): "Babička při cestě do obchodu nebo na hřbitov dojde ke kontejneru, podívá se napravo, nalevo a odhodí tu igelitový sáček či tašku s domovním odpadem. Mladší přijedou autem."

Odpovědi těchto lidí je možné rozdělit do dvou kategorií. Nemám žádný odpad a nepotřebuji popelnici. To, že nepotřebují popelnici je vlastně pravda. Do Uherského Brodu je 4 km příkopu, do Hluku rovněž, na Dolní Němčí je "oplocenka" a na Veletiny je točna autobusů a tam je ukládána část domovního odpadu. Jak se to líbí těm, kteří se zaplatili popelnici a známku? Asi pramálo. Ovšem tvrzení, že nemám žádný odpad, je nehorázná lež. Tomu snad nevěří ani děti v mateřské školce. Názor na tyto lidi nechť si čtenáři udělají sami. Víc jak 90 % občanů má popelnici a známku. Můžeme tedy konstatovat, že převážná většina občanů se chce k našemu životnímu prostředí chovat slušně a odpovědně.

Nadávat zaměstnancům obecního úřadu, které zaměstnavatel pověřil prodejem známek, je nemorální a neslušné. Někteří nadávají dokonce do zlodějů. No uvidíme, v čí prospěch rozhodne soud. Všechny případy byly předány JUDr. Pitnerovi, který zastupuje obec Vlčnov ve sporu s neplatiči.

Jan Pijáček, starosta obce

Pro naši obec bychom pouze mohli zaměnit některé místní názvy, místo kontejneru u hřbitova to jsou školní popelnice, místo cesty do Uherského Brodu to jsou příkopy obou silnici vedoucích Studencem. Kde jen se berou ty odpady, když nikdo žádné odpady neprodukuje? Jak krátkozraké je podceňování odpadové problematiky již vytrestalo především Novou Paku a v návaznosti na to možná i potencionálně některé firmy či budoucí zaměstnance z naší obce. V Nové Pace měl vyrůst závod koncernu AEG, měl, ale nevyroste, neboť při geologickém průzkumu bylo zjištěno, že nabízený pozemek není ničím jiným než bývalou neřízenou skládkou a ekologické zatížení tohoto prostoru je tak výrazné, že v souladu s přísnějšími normami investora nelze na této lokalitě tento závod vybudovat.

Z těchto výše uvedených důvodů je rozhodně jedním z nejúčinnějších řešení stanovení paušálního poplatku za likvidaci odpadu, který přinesl tolik kritiky ze strany občanů. Podívejme se nejprve za hranice naší země, kde se problematice odpadového hospodářství systematicky věnují mnohem déle.

MĚŘÍTKA PRO STANOVENÍ POPLATKŮ

V zahraničí se využívají pro vyměřování poplatků za zneškodňování odpadů z domácností tato měřítka:

1. Podle počtu osob bydlících na pozemku
Za každou osobu se paušálně vybírá jednotný poplatek, který vychází z celkových nákladů zařízení v relaci k počtu celkem evidovaných osob. Měřítko pro vyměřování poplatků podle počtu osob nemá vliv na snižování množství odpadů, neboť nenabízí stimul k předcházení nebo využívání odpadů. Takové stimuly je možné vytvořit poskytováním slev z poplatků za vlastní kompostování nebo za účast na tříděném sběru (bionádoby, staré sklo, papír). Takové slevy jsou zavedeny např. v okrese Donnersberg (SRN - Porýní-Vestfálsko) pro samokompostovatele. Při slevách se objevuje problém chybějící možnosti kontroly.


2. Podle objemu odpadových nádob
Toto měřítko převládá zvláště ve větších městech. Jednotlivým domácnostem se přiděluje a účtuje určitý objem odpadové nádoby. V případě, že je domácnosti s jednou osobou přidělena stejná nádoba jako domácnosti čtyřčlenné, znamená to pro malou domácnost, že je pro ni poplatek vyšší. Tento rozdíl je možné snížit například dvoutýdenním intervalem odvozu při odpovídajícím snížení poplatku. Odvoz v dvoutýdenním intervalu se může využít také v souvislosti s účastí na předcházení vzniku odpadům. Poplatek by se měl vyměřovat pro všechny nádoby za litr.

Příklady:


3. Podle měřítka hmotnosti
Programy založené na skutečné hmotnosti odpadu nutí domácnosti platit za vyprodukované odpady, a tudíž respektují princip znečišťovatel platí. Měřítko hmotnosti znamená registraci hmotnosti nádoby při každém vyprazdňování. Nedostatkem je, že nezaručuje přesnou registraci množství odpadů z jedné domácnosti, když nádobu používá více domácností. Nádoby, které jsou určeny pouze pro jednu domácnost je pak třeba zabezpečit blokovacím zařízením, aby mohly být používány pouze osobou platící poplatky. K tomu však musejí být svozové automobily vybaveny odpovídajícím zařízením na zrušení zablokování. Evidence hmotnosti vyžaduje značné náklady (svozové automobily, mikročipy...). Při separovaném sběru pak může docházet k nesprávnému odhazování odpadů do nádob osvobozených od poplatků (nádoby na hodnotné látky). Nejisté také je, zda hmotnost představuje dostačující východisko pro vyměřování poplatků, protože nejen při ukládání, ale i při sběru a přípravě způsobují největší náklady takové odpady, které ve vztahu k hmotnosti mají nepoměrně velký objem (obaly).


4. Podle měřítka objemu odpadů
Měřítko objemu odpadů se váže na četnost vyprazdňování, které se neuskutečňuje v pravidelných intervalech, ale jen v případě potřeby. K výměru poplatků je směrodatný počet provedených vyprázdnění, v důsledku čehož vede menší objem „vyrobených" odpadů k menším poplatkům. V praxi se zkouší různé systémy identifikace nádob. Jedná se o identifikaci nádob (bez vážení) přístroji na svozových automobilech, systém poplatkových plateb ve spojení s poplatkovými páskami na nádoby (na každé vyprázdnění jedna poplatková páska) nebo poplatkovými známkami, které se umístí na nádobu, když je třeba ji vyprázdnit. Při stanovení poplatku za vyprazdňování nádob je nutno brát v úvahu, že příliš nízký poplatek neznamená motivaci k zamezování vzniku a příliš vysoký poplatek za vyprazdňování nádob vede k většímu stlačování odpadu v nádobách. Občané tak stlačí do popelnic daleko větší množství odpadů než dříve. Výsledkem toho je, že řada programů stanovila také limit hmotnosti odpadu, který může být v popelnici uložen. V nejhorším případě také vede příliš vysoký poplatek k ukládání odpadu do cizích nádob nebo na černé skládky. Kromě toho je ohrožena čistota separovaně sbíraných hodnotných látek. Na některých místech bylo se zavedením modelů poplatků podle měřítka skutečnosti, jak se systémem nálepek, tak s elektronickými systémy, zjištěno narůstající zaplňování pouličních odpadkových košů domovním odpadem, což na komunální úrovni představuje značné náklady.

Příklady:

Z hlediska ochrany životního prostředí a ekologické charakteristiky v rámci této kapitoly určitě neuškodí pohled z tohoto směru na naši obec.

Studenec se nachází na otevřeném náhorním platu ve výšce 500 až 550 metrů nad mořem s mírnou jižní až jihozápadní expozicí. Důležitou součástí tohoto plata je prameniště Olešky. V tomto prostoru se nachází necelých 400 popisných čísel, které jsou rozsety podél komunikací a vodotečí.

Základní půdní fond byl především v minulosti ovlivňován jednostranným využitím, které vycházelo vycházelo ze zaměření místního JZD, nyní akciové společnosti Zetka Strážník. V průběhu této činnosti došlo k degradaci pestrosti a k šíření plevelných druhů a nitrofytů na 95% výměry luk (patrné obzvláště na lokalitě Horka, dříve cíl kořenářek ze širokého okolí, nyní několik nepatrných refugií – řepík lékařský).

Na většině výměry je půda s příměsí jílů, na níž dochází k patrnému procesu zhutňování a jeho následků. Z tohoto důvodu přestávají meliorace, jež byly na zamokřených jílovitých půdách provedeny, už plnit svou funkci. I meliorační zásahy ovlivnily pestrost rostlinných druhů a vedly k vymizení vstavačovitých rostlin.

Vzhledem k těžební činnosti, která je povolena až do roku 2025, dochází k úbytku základního půdního fondu. Vlastní těžební činnost má i negativní dopad na výskyt některých živočichů, neboť uvedená lokalita bývala tradičním hnízdištěm výra velkého. Závažnou otázkou především pro budoucí generace je následné využití vytěžené lokality (většina takových lomů končí jako prostor pro velkokapacitní skládku).

V lesní půdním fondu se na území obce neprojevily výrazněji imisní škody, místní lesy jsou však oblíbeným cílem "náhradních těžeb," kdy z vyšších poloh je za nepříznivých podmínek sem "operativně" přesunuta technika a pracovní síly, dochází i k nekontrolovatelné těžbě v souvislosti ze zcela nedostatečně vykonávanou správou lesa ze strany některých vlastníků (les U kapličky).

Holosečím není věnována potřebná péče, nejsou zalesňovány v určených termínech, nebo nejsou zalesňovány vůbec a zarůstají, péče o les všeobecně postrádá "ruku hospodáře".

Hlavní zdroj pitné vody pro obec je v současné době mimo ohniska kontaminace, do vodojemů je však čerpána voda i z vedlejších zdrojů, které již leží ve velkých terénních amfiteátrech, intenzivně obhospodařovaných a hnojených častými splachy.

Soukromé studně v obci jsou většinou pro denní spotřebu nepoužitelné, neboť studniční vody jsou znehodnocovány splachy nebo průsaky ze silně znečištěného potoka, s čímž souvisí nejakutnější ekologická problematika v obci, a tím jsou odpadní vody.

U nových objektů jsou odpadní vody přes septiky, u starších (30%) přímo, odváděny do vodotečí, případně trativodů. V době sucha v potoce z větší části teče pouze odpadová voda ze septiků, někdy obohacená únikem silážních šťáv a močůvky. Negativní dopady mívala i provizorní úložiště chlévské mrvy.

Rovněž odpadové vody z osady Rovnáčov jsou zčásti svedeny do nepostačujícího septiku a podílejí se na znečišťování vodního toku a navazujících vodních ploch.

Problematika směsného komunální odpadu neboli domovního odpadu byla řešena s menšími či většími úspěchy již od roku 1990. K úspěchům rozhodně patří likvidace některých divokých skládek, neboť do té doby bylo v duchu socialistického chování zcela běžné, že veškerý odpad končil na těchto nepovolených skládkách (Kruhovka, Bukovec, Horka, Hradiško a řada dalších). Přesto však ještě řada menších divokých skládek existuje a je o to smutnější, že se často postaraly o likvidaci obrovského množství živočišných druhů, především obojživelníků. Určitým řešením bylo umístění kontejnerů na některých místech v obci, ale kontejnery se jednak staly náhradou popelnic "šetřivých" studeneckých občanů a postupně i vítaným úložištěm pro občany jiných obcí. Ke kladům patří i snaha o likvidaci separovaného odpadu ve spolupráci s Technickými službami v Nové Pace, intenzita odvozu, velikost a umístění popelnic (především nevhodné umístění u školy) a často i nekázeň občanů, klady tohoto způsobu likvidace domovního odpadu snižovaly.

V současné době, kdy bouřlivé diskuse trochu opadly, je uzavřená smlouva s firmou Marius Pedersen a v rámci složitého dohadovacího řízení byly sjednány výhodnější podmínky pro občany než v samém prvopočátku vzájemných smluvních vztahů. Přesto se však domnívám, že paušální poplatek je ze všech možných způsobů (vzhledem k technické a finanční náročnosti jiných variant) tím nejspravedlivějším vyjádřením podílu občanů na likvidaci směsného komunálního odpadu. Připravovaná novela zákonu o odpadech bude umožňovat i stanovení poplatku za nádobu či množství odpadu.

V oblasti znečišťování ovzduší se v rámci obce neprojevily žádné globální vlivy (v lesích prosperuje i jedle), dříve působily místní zdroje znečištění v podobě emisí popílku z místní továrny (v zimním období) na návětrné straně Strážníku (nyní závod plynofikován). Mnohem závažnějším problémem tak jsou místní topeniště a především spalování všemožného odpadu v těchto topeništích. Řada občanů používá klasická topeniště, přestože vlastní alternativní zdroj vytápění. Plátcem poplatku za znečišťování ovzduší jsou v obci pouze 2 subjekty (jeden malý zdroj znečtšťování, jeden střední zdroj znečišťování). Rovněž tak dikce zákona o znečišťování ovzduší, kdy by obec měla kontrolovat vycházející kouř z komínů (a samozřejmě i pokutovat) je hodně přitažená za vlasy. K tomuto způsobu znečišťování ovzduší se přidávají i "paliči" odpadu a trav na otevřeném ohni, čímž se dopouštějí závažného porušení zákona o požární ochraně, neboť dle tohoto zákona se jednoznačně jedná o úmyslné založení požáru.

Stále aktuálnější pro naši obec je znečištění ovzduší dopravou, v němž jsou rozhodující oxidy dusíku. Za stávajícího stavu dochází při horších meteorologických situacích, reprezentovaných nízkou rychlostí větru, k překračování průměrných půlhodinových koncentrací u hlavních silnic I. a II. třídy a v zastavěném území. Koncentrace uhlovodíků a oxidu uhelnatého není rozhodující, neboť pro CxHy nejsou stanoveny hygienické limity a pro CO je nejvyšší krátkodobá koncentrace 10 mg/m3, což je 50-ti násobek limitu NOx. Rozdíl mezi emisními charakteristikami je však podstatně nižší, a tak koncentrace CO nemůže být indikátorem dosahování maximálně přípustných krátkodobých koncentrací tam, kde je převažujícím zdrojem automobilová doprava.

U naftových motorů jsou významným prvkem znečištění i částice. Jejich měrná emise představuje cca 3% měrných emisí u nákladních vozidel a 1% u osobních automobilů. Při maximální přípustné krátkodobé koncentraci polétavého prachu 500 µg/m3, není tato škodlivina rovněž reprezentativním prvkem znečištění mobilními zdroji.

Pro olovo a kadmium jsou stanoveny průměrné roční koncentrace Pb 0.5 a Cd 0.01 mikrogramů/m3 v polétavém prachu. Při zastavení distribuce olovnatého benzinu a obsahu 0.005 g/l bezolovnatého benzinu je trend u olova jednoznačně klesající. Vzhledem k značné toxicitě je nutno se zmínit i o kadmiu, které je obsaženo zejména v motorové naftě (0.07-0.53 mg/kg). Emise těžkých kovů se na rozdíl od plynných exhalací účastní na znečišťování ovzduší jen svým menším podílem. Kovy jsou emitovány převážně ve formě mikroskopických částic, které se v závislosti na jejich hmotnosti a výšce zdroje nad povrchem postupně usazují. Tedy účast celkového množství emitovaných kovů na kontaminaci vzduchu je jen v bezprostřední blízkosti zdroje.

Pro zajímavost uvádíme tabulky zjištěných hodnot z vybraných míst Libereckého kraje.
 

Komunikace

Profil

Průměrné půlhodinové koncentrace znečištění z dopravy ve vzdálenosti 7,5 m

NOx (µg/m3)

CO (mg/m3)

Benzen

(µg /m3)

R 10

Svijany

180,72

0,24

1,10

R 10

Ohrazenice

217,82

0,28

1,32

I/35

Chrastava - Stráž nad Nisou

185,15

0,17

1,19

R 35

Liberec - Doubí

225,55

0,29

1,37

R 35

Hodkovice nad Mohelkou - Rádelský mlýn

304,95

0,40

1,85

R 35

Paceřice

225,97

0,29

1,37

I/35

Karlovice

96,4

0,09

0,62

I/9

Zahrádky

89,38

0,08

0,57

I/9

Česká Lípa - Sosnová

129,44

0,12

0,83

I/9

Česká Lípa - Pihel

182,65

0,17

1,17

I/9-I/13

Nový Bor - Svor

141,96

0,13

0,91

I/13

Kamenický Šenov

90,76

0,08

0,58

I/13

Cvikov

119,43

0,11

0,77

I/14

Smržovka

78,24

0,07

0,50

I/14

Jilemnice - Horní Branná

85,50

0,08

0,55

I/16

Horka u Staré Paky

106,54

0,10

0,68

I/38

Doksy

105,03

0,10

0,68

II/262

Česká Lípa - Dobranov

101,03

0,06

0,65

II/293

Studenec

82,87

0,08

0,53

III/29024

Liberec - Kunratice

86,0

0,08

0,55

 

Znečištění ovzduší rovněž závisí na frekvenci provozu, který vzrůstl na území naší obce za 5 let o více než 50 %, o čemž svědčí i následující tabulka:
 

Komunikace

Profil

Počet vozidel za 24 hodin

1990

1995

2000

R 10

Svijany

6658

10256

12859

R 10

Ohrazenice

-

11241

15500

I/35

Chrastava - Stráž nad Nisou

7526

12122

14788

R 35

Liberec - Doubí

7371

10258

16049

R 35

Hodkovice nad Mohelkou - Rádelský mlýn

10430

13847

21697

R 35

Paceřice

9116

11696

16080

I/35

Karlovice

-

6128

7701

I/9

Zahrádky

6084

6860

7142

I/9

Česká Lípa - Sosnová

6896

8723

10340

I/9

Česká Lípa - Pihel

8413

12122

14587

I/9-I/13

Nový Bor - Svor

8312

9715

11338

I/13

Kamenický Šenov

5806

4569

7252

I/13

Cvikov

5006

7987

9540

I/14

Smržovka

5122

7120

6247

I/14

Jilemnice - Horní Branná

-

4534

6832

I/16

Horka u Staré Paky

-

6229

8512

I/38

Doksy

3476

5368

8385

II/262

Česká Lípa - Dobranov

4500

5857

8071

II/293

Studenec

-

4777

6618

III/29024

Liberec - Kunratice

4606

5558

6871

Závěrem lze říci, že problematika odpadového hospodářství je velice složitou součástí současného života vzhledem k řadě stávajících aspektů:

  1. neprůhlednost legislativy
  2. nedostatečná osvěta v oblastí následků produkce odpadů
  3. lhostejnost různých subjektů
  4. "podivná" kontrolní činnost státních institucí (můžeme kontrolovat je ty, kteří mají zpracován program odpadového hospodářství, případně mají povolení nákladat s odpady, ostatní kontrolovat nemůžeme)

Situaci však nelze odkládat a bránit se poplatkům za likvidaci odpadů v takové výši jako v naší obci je přinejmenším malicherné. Nebo je to snad méně účelnější než vykouřit dvacítku cigaret denně, vypít několik káv, naházet něco peněz do automatů, naplnit plné nákupní koše v supermarketech včetně mnoha výrobků v plastových obalech či kupovat nesmyslné bulvární plátky z našeho trhu – zde hledejme rezervy ve svém vlastním rozpočtu.

Z různých zdrojů PaedDr.Petr Junek


Náš rozhovor

Bylo krátce po letošních časně jarních Velikonocích a zatím sporá jemně zelená tráva téměř slyšitelně protestovala, když ji nekompromisní slunce tahalo za uši do denního světla. Stromy se ještě jen plaše rozhlížely, mnuly rozespalé oči a obhlížely novou situaci. Ve vzduchu voněl blížící se západ slunce a na hřišti se za velkého řehotu připravovali na sezónu fotbalisté přesně neidentifikovatelného školního věku. V zápalu jakési pseudohry jim míč s železnou pravidelností zalétával až k blízkému čerstvě osetému poli. Právě podél tohoto lánu půdy jsem se blížila k domu hospodářů, kteří ho mají v péči.

Po dlouhé odmlce tak mohl pokračovat "seriál" o početných rodinách ve Studenci. K rozhovoru tentokrát laskavě svolili Jaroslav a Mirka Tomášovi.

U stolu se s obdivuhodnou rychlostí kolem mámy seskupily čtyři děti. Páté si právě čistilo zuby, protože po spořádání paličky česneku bylo v té chvíli mírně společensky indisponováno. Začali jsme tedy "pouze" v šesti.

Co si jako máma pěti dětí myslíte o současném trendu mít jedno a pak si budovat kariéru a pořád se honit výš?

Než se stačila paní Tomášová nadechnout, vyhrkla její dcera Tereza: "Mamka se taky pořád honí! U krav nebo u dětí."

Paní Tomášová se zasmála. "To je pravda, u nás lítám já i děti. A co si myslím o trendu mít jen jedno dítě? No, rodina je přece určená k tomu, aby vychovávala děti, a jakýpak s tím copak… My oba s Jardou pocházíme z rodin s více dětmi. Nás bylo doma pět holek, Jarda je ze čtyř dětí, tak nám to přijde normální."

Mezitím přišel i pan Tomáš. "Mně připadá, že dneska nějak není zodpovědnost. Lidi se schovávají za přítele a přítelkyně. Vstoupit do manželství je odvaha. My to vidíme jako Boží požehnání, že jsme mohli prožít pěknej a čistej snoubeneckej vztah, kterej přešel v manželství. Teď jsme spolu 14 let a můžu říct, že jsem pořád zamilovanej. Jinak mi počet pěti dětí připadá ve Studenci víc než normální…"

A kolik je teď všem vašim dětem?

Nejstarší Tereze je 12, Jardovi 11, Pepovi 8, Jendovi jsou 3 roky a nejmladšímu Jakubovi jsou teď 2.

Já si vlastně vaše syny vždycky pamatovala jen podle toho, že všichni začínají na J…

"Jen jim řekni, proč to tak je!" ozvala se z kuchyně teta dětí Slávka, která zásobovala stůl zřejmě nevyčerpatelným množstvím čerstvých topinek.

"No, to by snad ani nebylo potřeba, ale když už jsi to připomněla… Ve štítu statku je monogram J.T., tak jsme si říkali, kdyby někdo z nich chtěl v budoucnu hospodařit… No a nevíme, kterej to bude…"

Ve Studenci jste skoro vždycky označováni jako Tomášovi ze statku. Jak vnímáte celé hospodářství a téměř nepřetržitou práci na něm?

"Jsme spokojení, že můžeme pracovat doma a že děti vidí mámu při práci a jsou stále nablízku. Pokračujeme vlastně v tradici, historie rodu sahá doloženě do 18.stol., respektive do roku 1775. Snažíme se jako naši předkové obdělávat půdu bez jejího zotročování. Pěstujeme obilí a chováme dobytek. Vyrábět maso a mléko jsme zatím radši nezkoušeli…

Jo a taky tam napiš, že mám statečnou manželku, protože když jdu v létě na pole dělat, postará se o 35 kusů dobytka, 5 dětí a manžela…Ale zas aby to nevypadalo, že pořád jen pracujeme…Nejezdíme na dovolený, tak se snažíme jezdit s dětmi o nedělích na výlety. Vždycky někam na mši a pak tak různě…Taky se každý den večer sejdeme a popovídáme si s dětmi třeba jen o všedních událostech toho dne. Děti už sami připomínají: ,Dnes jsme ještě nepovídali.´"

Připadá mi, že se tady střídá spousta pomocníků…

Nejvíc pomáhají děti, příbuzní, tadyhle teta je dobrý duch našeho domu. Když jdeme odpoledne do chlíva, pohlídá děti, koupe ty nejmenší…i babička je pořád ještě čiperná."

Terka: "A taky tam nezapomeň napsat Katku Markovou…"

Když tak vidím vaši současnou práci…Máte taky každý nějaké to původní povolání?

Paní Tomášová: "Já mám jilemnický sportovní gympl. A pak jsem dělala v Rokytnici v domově důchodců. No a teď jsem na mateřský."

Jarda: "Napiš tam, že tu máma má spoustu diplomů z lyžařských závodů."

Pan Tomáš: "Já jsem odmalička v zemědělství. Jinak mám bělohradský učňák s nástavbou."

Cestou sem jsem kolem sebe viděla čilý ruch. Kolik tu vlastně máte zvířat?

Terka a Jarda: "My ti to nadiktujeme. Takže zaprvé kůň Laika, pes Cita, koza Bela, pak 14 krav, všechny mají jména…třeba Čiperka, Malena, Bělka, pak býci Goliáš, Golem, Samson, Dalzabrat (smích, pan Tomáš: "To byl tehdy hodně těžkej porod, víš."), jalovice, telata, slepice, králíci, křeček Proužek a 2 andulky. No a to bude asi tak všechno."

Paní Tomášová: "Ty mikroskopický raději počítat nebudeme, že…"

Pan Tomáš: "U nás dávají jména děti. Taky je to vidět…"

A obligátní otázka na závěr. Chtěli byste něco vzkázat čtenářům?

Pan Tomáš: "Především asi tohle: Jsme rádi, že jsme Studenečáci a že tu žije spousta dobrých lidí, sousedů blízkých i vzdálených…A taky bychom jim vzkázali, že nemusej brát celej tenhle rozhovor zas až tak vážně, ale že je určitě potřeba brát vážně lásku, úctu a věrnost.

Děkuji za rozhovor.

Pavlína Jiranová


Za humny

Po několik generací se vedou diskuse o tom, zda na Hradišku stávala tvrz a někteří zastánci této teorie se odkazují na prameny, které hovoří o vladycké tvrzi se dvorem s názvem Na hradišti. Lokalizace této tvrze bude však pravděpodobnější na vrchu severozápadně nad Žďárem. Tato tvrz patřila Janu mladšímu Trčkovi z Lípy a její součástí byla osada Slavíkovíce (snad Dolní Lištný). Tato osada v průběhu třicetileté války zanikla a hovoří se o ní naposledy v roce 1619 v souvislosti s jejím majitelem Jakubem nejstarším Hartmanem z Hartenštejna, který byl souzen za to, že poslal při vzpouře českých stavů v roce 1618 na pomoc svého syna "koňmo s jedním pěším k mustruňku". Vzhledem k tomu, že Jakub při vyšetřování zemřel, byl jeho syn odsouzen k pokutě 400 zlatých. Později toto území i s částí zaniklé osady Slavíkovice bylo v roce 1745 odkoupeno Bedřichem Aloisem Harrachem a tím Žďár společně s Karlovem připadl k jilemnickému panství.

PaedDr.Petr Junek


Je docela obyčejné nedělní odpoledne 3. 3. 2002

Sedíme u odpolední kávy a přemýšlíme, jak naplnit se svými dětmi chvíle před nastupujícím pracovním dnem. Kdosi navrhl zúčastnit se koncertu konaném na obecním úřadě v 15.30 hod. Proč ne? Jen máme obavy, zda naše děti vydrží nehnutě sedět a naslouchat linoucí se hudbě. Milé překvapení na nás čekalo při vstupu do zasedací místnosti OÚ ve Studenci. Vstoupili jsme do příjemného přátelského prostředí, kde se vedle rodičů usadily i děti snad všech věkových kategorií. Zanedlouho se na podiu objevila zvláštní kapela a to dokonce " Ztracená kapela" tvořená vesměs rodiči a jejich dětmi. Jednalo se o 5 dospělých a 6 dětí školního věku. Jejich písně křesťansky zaměřené byly určeny především dětem, a tak z nás brzy vyprchaly obavy o neklid našich drobečků. Brzy si kapela získala pozornost nejenom jich, ale i nás dospělých. S chutí jsme si s nimi zazpívali za doprovodu kytar, houslí, flétny a basy. Nebyli jsme pouhými pasivními posluchači, jak to většinou známe z jiných koncertů, ale mohli jsme se do písní zapojit i pohybově. Mezi jinými zazněla i píseň: První počítání 1 prstík, 2 prstík, 3, 4, 5 to je ručka, co se drží maminky a táty.

A tak jsme po ukončení velmi hezkého a působivého koncertu chytili ručky našich spokojených dětí a odváděli je domů. Byli jsme rádi, že neděle ještě nekončí a my můžeme ještě vychutnávat chvíle prožité uprostřed svých rodin.

Pavla Vanclová


Tříkrálová sbírka 2002

Ve dnech 04.-06.ledna 2002 probíhala na území obou našich obcí druhá Tříkrálová sbírka. Ve Studenci po domech v neděli 06.01. chodilo 25 koledníků, v Zálesní Lhotě pak přibližně 6 dobrovolníků. Někteří v odění, jaké třem králům přísluší, jiní v civilu, někteří s písní, jiní raději bez ní, ale všichni s prosbou za příspěvek na dobrou věc a s přáním Boží přízně a požehnání do celého letošního roku.

Farní charita Studenec chce tímto poděkovat koledníkům za ochotu a obětavost, všem dárcům pak za štědré dary a vlídné přijetí, kterého se "Třem králům" většinou dostávalo.

Výtěžek sbírky byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1 a činil 38 266 Kč ve Studenci a 3 927 Kč v Zálesní Lhotě.

S přáním Božího pokoje a požehnání všem zúčastněným

Heda Jiranová za FCH Studenec


Co se tam děje?

Nezapomněli zase zhasnout? Vždyť se tam každé pondělí svítí?

Možná,že se tomu divíš a říkáš si: "V té hasičárně se ale plýtvá proudem, určitě zapomínají zhášet".

A tak jsem se tam jedno pondělí šel podívat.

Již při otevření garážových vrat slyším hlasy, které se dohadují, co je zapotřebí udělat. A tak jdu dál a poslouchám. Vyvrtáme tady díru a ten držák se přidělá z druhé strany, říkají, a tak požádám ten hlouček nadšenců, kteří udržují v chodu naši již poměrně starou techniku, aby ještě sloužila, že projdeme okolo těch strojů, které máme ve výbavě a krátce si povíme, co všechno se na nich opravovalo za poslední roky.

Nejprve zamíříme k Trambusu, který se odborně značí jako CAS 25RT HP. Rok výroby 1979. Je to již takový dědeček, a tak je třeba na něm pracovat. Má přezuté pneumatiky na radiální, staré již hrozily prasknutím, je stejně jako Avie nově nastříkán, byl nainstalován držák na uložení hospodářského nářadí s osvětlením, dále držák na nové žebříky, vyvařeny zadní dveře, u čerpadla se měnila ložiska, poháněcí hřídel i těsnění. Byla provedena úprava stříkaní pěnou z plechové nádrže na plastovou. Nová vyhláška si vynutila nové vnější osvětlení a označení. Dále se přidala signalizace k řidičovi, stejně jako u Avie, připravilo se zařízení na dobíjení parkovaného auta, trvalé dohušťování brzdové soustavy přes spínací hodiny a kompresor. U ruční brzdy byla vyměněna rohatka, u přední poháněné nápravy výměna gufer, odstranění netěsností v chladící soustavě. Vozidlo dovybaveno výstražnými světly pro větší bezpečnost posádky / červenými i modrými /.

Jdeme dál k druhému autu, kterým je DA 12 Avia 31. Rok výroby 1985. Zde byla provedena montáž závěsného zařízení, výměna pneumatik na radiální, provedena výměna dřevěných žebříků za hliníkové, doplnění výstroje, zabudování elektrocentrály s kabely, lampami a stojany . Podle nových předpisů byla opravena elektroinstalace a provedeno nové ukotvení elektrického čerpadla. Uvnitř auta je ještě přenosná stříkačka PS 12, rok výroby 1983. Na ní se opravovalo chlazení oleje a dávala nová elektroinstalace. Dále do naší výbavy patří dva stroje PS 8 jeden z roku 1958 a druhý také. První stroj podělal GO, dával se nový hřídel čerpadla, veškeré pohyblivé části vyvložkovány, nový startovací segment, nové ventily na dopravě paliva, potrubí i filtr. Komplet nová elektroinstalace. A druhá PS 8 byla koupena z Technolenu, byla na ní provedena oprava karburátoru, oprava výtlačných ventilů, ovládání režimů, doprava paliva byla vyměněna. Dalším strojem, který je v současné době v rekonstrukci je PPS 12 z roku 1981. Dával se tam jiný motor po úplné GO z mikrobusu / výbrus, kroužky, ventily, písty, rozvody, těsnění /, změna objemu motoru z 1200 cm3 na výkonnější a modernější 1500 cm3, chlazení oleje nové, karburátor jednokomorový nahrazen dvoukomorovým. Během opravy 5x rozebrán.

Dále tu stojí DS 16, stroj z roku 1955. Protože byl starý blok motoru zkroucený a způsoboval praskání hlav, dával se jiný blok, nové pístní kroužky, ventily, přetěsnění a podvozek dovybaven do původního stavu. Nová elektroinstalace. A poslední je malá PS 2/3 z roku 1959, která je po GO.

Moje návštěva ve zbrojnici končí a už vím, proč se tam, každé pondělí svítí. Nezapomněli zhasnout, ale udržují si hasiči to, čím mohou posloužit potom druhým. Buďme jim za tu záslužnou práci vděčni.

Zdeněk Urban


Zprávy Obecního úřadu


Upřesnění

V minulém čísle Zpravodaje 1/2002 v článku Co s ním (interiérem kostela) byla věta: Tato skutečnost je jednak dána charakterem budovy, jednak i tím, že je na její "provoz" přispíváno z veřejných zdrojů. Pokud by se někdo domníval, že je to z obecního rozpočtu, tak není! Obec pouze přispěla na opravu fasády, a to jen na stěnu směrem k parkovišti a ke hřbitovu.

 


Prosba

Prosíme všechny čtenáře Zpravodaje, kteří mají nějaké zajímavé fotografie ze Studence a okolí a jsou ochotni je zapůjčit k otištění ve Zpravodaji, aby je po dohodě s PaedDr. Petrem Junkem půjčili. Fotografie mohou být černobílé, barevné, papírové (je lepší větší formát) i v digitálním provedení – čím kvalitnější, tím lepší.

 


Ještě k odpadům

Pro ty, kdo si ve vývěskách nepřečetli dodatek k vyhlášce o odpadech připomínám část toho, co je ve vyhlášce změněno!

3) Ad čl. 1 bod 3

Odstavec 3 článku 1 se nahrazuje:

(3) Původci kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

7) Ad čl. 4 odst. 2 a odst. 4

Odstavec 2 se nahrazuje:

(2) Přistavení plné (nejméně do 3) sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci zajišťuje vlastník nebo nájemník objektu. Nádobu je nutné přistavit (nemít ji tam trvale umístěnou) tak, aby řidič neomylně poznal, že je připravena k odvozu – to znamená ne do cesty, ale k jejímu okraji.

Odstavec 4 se nahrazuje:

(4) Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí: od 1. 10. do 30. 4. 1 x za týden a od 1. 5. do 30. 9. 1 x za dva týdny.

Placení odpadů

Připomínáme povinnost zaplatit poplatek za odpady v měsíci červnu.

Možná, že si řeknete: "No jó, to zas zaplatěj jen ty poctivý a vostatní né!" Doufám, že se v našich vesnicích nenajde nikdo, kdo by nezaplatil, abychom nemuseli použít pro obec i občany velmi nepříjemný způsob vymáhání poplatků.

Prosím, tuhle informaci neberte jako strašení nebo vyhrožování, ale upozornění, do jakých nepříjemností by se mohl dostat ten, kdo by si myslel, že to prostě nezaplatí a ono se nic nestane!

Postup vymáhání je následující: Zaslání Platebního výměru, který může být zvýšen o 50 %, zaslání Výzvy k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě dle § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není ani v náhradní lhůtě poplatek uhrazen, zašle se dlužníkovi i plátci Exekuční příkaz a po 15ti dnech ode dne potvrzení převzetí tohoto příkazu se příslušnému plátci podá Oznámení o nabytí právní moci exekučního příkazu.

Je možné zvolit tyto způsoby exekuce: na mzdu, na jiné odměny nebo náhrady, na důchody, sociální a nemocenské dávky,… na peněžní prostředky vedené u peněžních ústavů, movité věci a nemovitosti. Na doručování zmíněných písemností se vztahuje § 17 zákona č. 337/1992 Sb. Opět jen připomenutí toho, že se placení nevyhne ten, kdo si nepřevezme poštu.

Popelnice

V měsíci dubnu začneme s označováním popelnic samolepkami od firmy Marius Pedersen. Bude na nich vyznačeno číslo popisné toho domu, ke kterému popelnice patří.

Firmy a podnikatelé, kteří mají uzavřenou smlouvu s firmou Marius Pedersen musí tuto firmu požádat o označení jinou samolepkou, aby i jejich popelnice byly vyváženy.

Chalupářům bude odpad odvážen jen v pytlích od firmy Marius Pedersen.

Pytel může být přistavený ke svozové trase nebo dán i s odpadem do popelnice tak, aby přesahoval přes její okraj a pracovníci firmy Marius Pedersen poznali, že máte odvoz odpadu zaplacený. Pytle získáte na OÚ ve Studenci.

Odpady a podnikatelé

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 80, odstavec d) "Orgán obce v přenesené působnosti … kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem."

Rada obce dne 3. 4. 2002 rozhodla vyzvat ve Zpravodaji právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání k předložení (do 15. května 2002) kopií smluv s firmami, které jim zajišťují využívání nebo odstraňování odpadu. Kdo zatím smlouvu nemá, může ji uzavřít s Obcí Studenec.


Omluva

Omlouváme se všem, kterým není jedno, jak vypadají stanoviště popelnic na tříděný odpad. Částečně je to tím, že nebyly včas dodány větší nádoby na plasty a sklo a tím, že nebyly odváženy tak, jak bylo dohodnuto. Termíny odvozů by už měly být dodržovány, tj. plasty každý čtvrtek a sklo každé tři týdny. Pokud by velikost nádob a četnost vyvážení nestačily ke zlepšení stávající situace, zajistíme více nebo větší nádoby na plasty a sklo.

Jednodušší, lepší a levnější způsob zlepšení je i v tom, že budeme do nádob odkládat plastové obaly sešlápnuté, jak o to (některé občany marně) prosíme již sedm let! I větší nádoby se plní zbytečně rychle nesešlapanými lahvemi.

 


Naléhavá prosba

Prosíme, do nádob na plasty dávejte všechny plasty jako dříve. Nepatří tam PVC - z něho bývají vyrobeny kanalizační trubky, podlahové krytiny, kbelíky, lavory apod. to dávejte do popelnic nebo kontejnerů. Nesmí se tam dávat žádné použité pleny, ty patří do popelnic domovního odpadu!

Zrovna tak mezi sklo se nesmí dávat porcelán, kamenina, obyčejné žárovky a zrcadla – ty dejte do popelnic. Obrazovky a zářivky do nebezpečného odpadu!

 


Čekárny na autobusových zastávkách

Mnoho obyvatel našich vesnic si upravuje okolí domů a zdobí okna truhlíky s květinami, a stejně tak se někteří lidé (s vydatnou pomocí přespolních) snaží "ozdobit" prostor čekáren na autobus. Jen k tomu používají jiné způsoby a prostředky – plastové lahve, krabičky od cigaret, obaly od různých sladkostí a spoustu dalších pestře zbarvených materiálů. Tím si snaživě krášlí prostředí, kde denně stráví několik minut nejen čekáním, ale i spokojeným sledováním výsledku své tvůrčí činnosti.

Snad jen takhle se dá vysvětlit, proč se znova tak brzy po uklizení objeví nová "podestýlka". Navíc pak máme nepříjemný pocit, že někomu za obecní prostředky ničíme jejich snahu svérázným způsobem zdobit obec.

 


Fond rozvoje bydlení

Byla změněna i vyhláška o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení. Nejpodstatnější změnou je to, že je rozšířena možnost použití půjčky. Kdo o ni má zájem, ať si přečte Podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček ve vývěskách nebo se informuje na OÚ u paní Šírové na č. tel. 595 213.

starosta


Tiskový šotek zapracoval!

Omlouváme se všem sedmdesátníkům, kteří se marně hledali v seznamu jubilantů zveřejněném v minulém čísle zpravodaje. Chybějící část otiskujeme nyní.

70 let oslaví:

Čechová Marcela, Studenec 89

Exnerová Lidmila, Rovnáčov 4

Grundová Ludmila, Studenec 52

Hamáček Josef, Studenec, 120

Havlová Marie, Studenec 294

Janda Josef, Studenec 292

Jeník Jaroslav, Studenec 79

Karásková Anna, Studenec 197

Mašková Naděžda, Studenec 269

Škrobánková Jarmila, Studenec 254

Tauchman Jan, Zálesní Lhota 146

Tauchmanová Miluška, Studenec 41

místostarosta

 


Z Á P I S

z veřejného jednání zastupitelstva obce Studenec ze dne 4. 3. 2002,
které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec.
Zasedání začalo v 18.00 a skončilo ve 20.15 hod.

Bylo přítomno 13 členů ZO a 21 občanů.
Omluveni: František Horáček, Alois Kuřík

PROGRAM:

1. Volba návrh.komise, ověřovatelů, zapisovatelky, schválení programu.

2. Návrh na zrušení části Usnesení č. 6/99 ZO ze dne 9. 6. 1999.

3. Návrh na zrušení části Usnesení č. 9/2000 ZO ze dne 27. 3. 2000.

4. Návrh seznamu lokalit pro změnu č. 5 ÚPSÚ Studenec.

5. Jmenování nové členky letopisecké komise.

6. Zvolení přísedící soudu v Semilech.

7. Schválení závěrečného účtu za rok 2001 a převodu výsledku hospodaření na účet 933.

8. Nákup pozemku od paní Exnerové v Zálesní Lhotě.

9. Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 17/2001 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

10. Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 18/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů.

11. Obecně závazná vyhláška č. 19/2002 O vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Studenec.

12. Zrušení věcného břemene na pozemku u pí. Kulhánkové.

13. Stavba hřiště na míčové hry v Zálesní Lhotě.

14. Návrh rozpočtu obce pro rok 2002.

15. Návrh ceny vodného a stočného pro letošní rok.

16. Sklon střechy u kolny na nářadí u pana Jindřicha Kuříka.

17. Sklon střechy u přístavby klempířské dílny u pana Josefa Chrtka.

18. Zveřejnění zprávy o podaných informacích.

19. Zpráva o způsobu využití státní půjčky do FRB v r. 2001.

20. Informace o žádosti pana Josefa Junka ze Zálesní Lhoty o zakoupení lomu.

21. Pronájem bytů na zdravotním středisku.

22. Diskuse.

23. Usnesení.

K bodu l. - zasedání ZO zahájil starosta obce František Tauchman. Byla zvolena návrhová komise ve složení: ing.Pavel Jiran, Marie Nyklíčková, dále ověřovatelé: Zdena Bartoňová, Jan Krůfa a zapisovatelka: Ludmila Mečířová – schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel.

Program jednání byl doplněn o bod 21 a jinak schválen 12 hlasy, 1 člen ZO se zdržel hlasv.

K bodu 2. – Návrh na zrušení části Usnesení č 6/99 OZ ze dne 9. 6. 1999: "jako závazné termíny k podání návrhu na změny v územním plánu každoročně 31.3. a 30.9."- schváleno jednohlasně.

K bodu 3. – Byla zrušena část Usnesení č. 9/2000 OZ ze dne 27.3. 2000 ve znění: "a termín podání dalších změn do 30. 10. 2000. Další změny mimo veřejně prospěšné akce minimálně další 3 roky neprovádět. A pokud ano, tak s plnou úhradou nákladů z prostředků žadatele." - schváleno všemi hlasy.

K bodu 4. – Jednohlasně byl také schválen seznam lokalit pro změnu č. 5 ÚPSÚ Studenec – viz příloha č. 1. Závazné regulativy dopracuje rada obce ve spolupráci s ing. Blažkovou.

K bodu 5. – Jako nová členka letopisecké komise byla jmenována paní Marie Tauchmanová ze Zálesní Lhoty (místo pana Honců) – schváleno všemi 13 hlasy.

K bodu 6. – ZO zvolilo všemi hlasy pí. Olgu Jirounkovou bytem Studenec 184 jako přísedící u soudu v Semilech.

K bodu 7. – Jednohlasně byl schválen závěrečný účet za rok 2001 a převod hospodářského výsledku, což je přebytek Kč 1.013.701,54 na účet 933/01 – schváleno všemi 13 hlasy.

K bodu 8. – Nákup pozemku u nového mostu v Zálesní Lhotě ppč. 2048/4 od paní Exnerové – zařídí Irena Benešová – schváleno jednohlasně.

K bodu 9. – ZO schválilo všemi hlasy Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 17/2001 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

K bodu 10. – Dále byl jednohlasně schválen Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhl.č.18/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

K bodu 11. –ZO schválilo jednohlasně Obecně závaznou vyhlášku č. 19/2002 O vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Studenec.

K bodu 12. - Zrušení věcného břemene na ppč. 302/1 a st.p. 419 v k. ú. Studenec u paní Kulhánkové bylo odsouhlaseno všemi 13 hlasy.

K bodu 13. – Zastupitelstvo projednalo žádost Sokolu Zálesní Lhota o stavbu hřiště na míčové hry v Zálesní Lhotě. Pokud se najde vhodný pozemek, bude se OÚ snažit tuto stavbu připravit – schváleno jednohlasně.

K bodu 14. – ZO projednalo rozpočet obce na rok 2002 a zároveň odsouhlasilo zvýšení příspěvku sportovním organizacím o 20 tis. Kč (původně bylo v návrhu rozpočtu 200 tis.). Na dotaz paní ředitelky MŠ Studenec, zda by nebylo možno zvýšit rozpočtovou položku na materiál a hračky pro školku, odpověděl pan místostarosta, že vzhledem k plánovaným úpravám v MŠ podle požadavků hygieny a vzhledem k velkému množství hraček nakoupených v předchozích letech, byla tato položka snížena. Ve všech ostatních paragrafech i položkách byl rozpočet schválen všemi hlasy tak, jak byl předložen – viz příloha č. 2.

Zároveň bylo jednohlasně schváleno rozdělení Kč 220 tis. mezi jednotlivé sportovní organizace:

TJ Sokol Studenec 93.900,- Kč
Orel Studenec 33.800,- Kč
SK Studenec 56.000,- Kč
Tenisový klub Studenec 10.000,- Kč
Školní sport.klub Studenec 16.400,- Kč
TJ Sokol Zálesní Lhota 9.900,- Kč

K bodu 15. – Pro rok 2002 byla schválena všemi hlasy cena vodného a stočného ve stejné výši jako v loňském roce.

K bodu 16. – ZO schválilo 12 hlasy (1 člen se zdržel) sklon střechy 20° u kolny na nářadí pana Jindřicha Kuříka, Studenec 243.

K bodu 17. – Jednohlasně byl schválen sklon střechy 17°a 22° u přístavby klempířské dílny pana Josefa Chrtka, Studenec 64.

K bodu 18. – ZO vzalo na vědomí zprávu o podaných informacích. Počet podaných žádostí:1, počet podaných odvolání: 0 a počet zamítnutých žádostí: 0.

K bodu 19. – Karel Vancl přednesl zprávu o způsobu využití státní půjčky do FRB v r. 2001 - viz příloha č. 3.

K bodu 20. – Josef Junek ze Zálesní Lhoty požádal znovu o prodej lomu u hlavní silnice k Zálesní Lhotě, nechtěl však zastupitelstvu sdělit, k čemu chce tento pozemek využít. Jeho žádost byla zamítnuta – 9 hlasů proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

K bodu 21. – Program jednání byl doplněn o bod – Pronájem bytů na ZS – většina nájemních smluv končí 30. 9. 2002. ZO pověřilo radu obce přípravou podmínek pronájmu těchto bytů na další období do příštího zasedání.

K bodu 22. – Diskuse:

K bodu 23. – USNESENÍ – přiloženo na zvláštním listě – schváleno všemi 13 hlasy.

Starosta obce: František Tauchman

Místostarosta: Karel Vancl

Zapsala: Ludmila Mečířová

Ověřovatelé zápisu: Jan Krůfa, Zdena Bartoňová

Studenec 11. 3. 2002


Usnesení č. 21/02 ZO Studenec konaného dne 4. 3. 2002

Podle jednotlivých bodů Zápisu Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Zrušení části Usnesení č. 6/99 ze dne 9. 6. 1999, která zní: "- jako závazné termíny k podání návrhů na změny v územním plánu každoročně 31. 3. a 30. 9."

3. Zrušení částí Usnesení č. 9/2000 ze dne 27. 3. 2000, které zní:

"a termín podání dalších změn do 30. 10. 2000."

"Další změny, mimo veřejně prospěšné akce minimálně po další tři roky neprovádět. A pokud ano, tak s plnou úhradou nákladů z prostředků žadatele."

4. Seznam lokalit pro změnu č. 5 ÚPSÚ Studenec – viz příloha č. 1 a požadavků regulativů

5. Jmenování člena letopisecké komise, a to paní Marie Tauchmanová ze Zálesní Lhoty čp. 201, která nahradí pana Ladislava Honců ze Zálesní Lhoty čp. 198

6. Pani Olgu Jirounkovou ze Studence čp. 184 jako přísedící soudu v Semilech

7. Schvaluje závěrečný účet za rok 2001 a jeho převod na účet 933/01

8. Nákup pozemku - od paní Exnerové v Zálesní Lhotě u nového mostu 2048/4 – zařídí paní Irena Benešová

9. Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 17/2001 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem

10. Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 18/2001 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu

11. Obecně závaznou vyhlášku č. 19/2002 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Studenec

12. Zrušení Věcného břemene u Kulhánkových na ppč. 302/1 a st. p. 419 v k. ú. Studenec u Horek

13. Stavbu hřiště na míčové hry v Zálesní Lhotě

14. Rozpočet obce pro rok 2002 – viz příloha č. 2, s tím, že příspěvek sportovním organizacím bude navýšen o 20.000,- Kč a bude rozdělen dle návrhu finančního výboru ze dne 23. 2. 2002.

15. Schvaluje vodné a stočné ve stejné výši jako v roce 2001 na období od 1. 11. 2001 do 31. 10. 2002

16. Schvaluje sklon střechy 20° u kolny na nářadí pana Jindřicha Kuříka ze Studence čp. 243

17. Schvaluje sklon střechy 17° a 22° u přístavby klempířské dílny pana Josefa Chrtka ze Studence čp. 64

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

20. Záměr prodat pozemek lomu v Zálesní Lhotě panu Junkovi

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

18. Zprávu o podaných informacích v roce 2001-

Počet podaných žádostí: 1

Počet podaných odvolání: 0

Počet zamítnutých žádostí: 0

19. Zprávu o způsobu využití státní půjčky do FRB v roce 2001 – viz příloha č. 3

Zastupitelstvo obce ukládá radě obce:

1. Ve spolupráci s ing. arch. Blažkovou vypracovat Závazné regulativy pro jednotlivé lokality změny č. 5 ÚPSÚ
2. Ve spolupráci s TJ Zálesní Lhota vytipovat lokalitu pro umístění hřiště
3. Připravit podmínky pronájmu bytů na Zdravotním středisku k projednání na příští schůzi ZO.

Ověřovatelé zápisu: Zdena Bartoňová, Jan Krůfa
Starosta obce: František Tauchman
Místostarosta: Karel Vancl


Rozpočet na rok 2002 - příjmy

Číslo řádku

Položky rozpočtu

Rozpočet roku 2001

Skutečnost roku 2001

Rozpočet na rok 2002

1

Daňové příjmy

6 860

7 402

7 530

2

Poplatky

776

851

1 280

3

Prodej - voda, lesy, knihy

1 128

1 235

1 310

4

Školy , školní jídelny, družina

225

251

245

5

Ostatní činnost místní správy

1 229

1 464

1 110

6

Dotace, mimorozpočtové prostředky

6 458

6 011

1 935

 

Příjmy celkem

16 676

17 214

13 410

 

Rozpočet na rok 2002 - výdaje

Číslo řádku

Položky rozpočtu

Rozpočet roku 2001

Skutečnost roku 2001

Rozpočet na rok 2002

7

Lesy

160

140

147

8

Služby, turismus, propagace

385

389

0

9

Komunikace

1 615

1 348

888

10

Doprava

215

215

215

11

Pitná voda

1 571

1 541

1 105

12

Odvádění a čištění odpadních vod

41

68

51

13

MŠ Předškolní zařízení Studenec

298

311

274

14

MŚ Zálesní Lhota

142

115

141

15

Základní škola Studenec

5 718

5 721

1 420

16

Školní stravování - MŠ Studenec

157

137

172

17

Školní stravování - MŠ Zálesní Lhota

71

59

60

18

Školní jídelna - ZŠ Studenec

528

528

0

19

Školní družina

224

224

0

20

Knihovny

74

55

55

21

Kulturní zařízení - bývalá škola Zálesní Lhota

30

38

40

22

Kultura

49

42

50

23

Obnova místních kulturních památek

100

83

70

24

Tělovýchovná činnost

303

313

523

25

Využití volného času mládeže

15

4

7

26

Zájmová činnost - Klub důchodců

10

10

15

27

Ambulantní péče

24

32

23

28

Ostatní nemocnice

20

20

0

29

Bytové hospodářství

48

24

24

30

Veřejné osvětlení

310

443

472

31

Pohřebnictví

238

14

512

32

Územní plánování

45

42

200

33

Zasklívací služba

103

7

0

34

Územní rozvoj a komunální služby

622

518

3 273

35

Změny technologii vytápění

50

10

40

36

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10

7

10

37

Sběr a svoz komunálních odpadů

350

298

500

38

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

10

37

40

39

Dávky sociální pomoci

85

57

60

40

Dávky zdravotně postiženým občanům

20

5

10

41

Pečovatelská služba

114

93

108

42

Požární ochrana Studenec

173

174

205

43

Požární ochrana Zálesní Lhota

22

19

17

44

Zastupitelstva obcí

964

995

941

45

Činnost místní správy

1 407

1 510

1 542

46

Ostatní veřejné služby (sčítání lidu)

1

1

0

47

Převody vlastním fondům

27

208

0

48

Finanční operace

300

85

200

49

Ostatní činnost

20

0

0

Výdaje celkem

16 669

15 940

13 410

 

Zprávy Obecního úřadu František Tauchman a Karel Vencl

 


Mateřská škola ve Studenci volá!

Milí studenečtí rodáci, jistě všichni víte, že mezi námi žijí malí tvorečkové, kterým se říká děti. Tato roztomilá skupina občanů navštěvuje v době od 3 do 7 let zdejší mateřskou školu, kde v současnosti pracuje dobrý kolektiv učitelek, kuchařky a školnice. Všichni se snaží nahradit dětem rodiče v době jejich nepřítomnosti a zároveň je něco naučit pro život, který je čeká. Rozvíjeny jsou jejich tělesné i duševní vlastnosti. Učitelky je vedou k samostatnosti, ohleduplnosti a vzájemné pomoci, vysvětlují jim okolní svět, přírodu, učí je žít v kolektivu a prohlubují jejich výtvarné i hudební cítění.

Starší děti před vstupem do školy již plní řadu specielních úkolů, hrají si na školní vyučování a procházejí průpravou zdravého pískání na flétnu. Jejich pracovní schopnosti jsou bohatě rozvíjeny při výrobě různých předmětů a doplňků ke hře, při čemž využívají nejrůznější materiály a techniky. Sestavují modely z různých stavebnic /často i dosti drahých/, baví se při čtení pohádek, maňáskovými scénkami a dovedou si zahrát i divadlo. Vyrůstají bez akčních hrdinů z televize a videa a rovněž jim vůbec nechybí často dosti drastické počítačové hry!

Naše školička se nachází ve staré budově nedaleko kostela, která patří mezi nejstarší školy v obci. Dnes sem dochází 45 dětí, avšak prostředí již nemá vyhovující podmínky, vrzají podlahy, proniká sem hluk a prach z přetížené silnice a hygienické zařízení neodpovídá předpisům. Proto se letos chystají jisté úpravy, které by alespoň částečně situaci zlepšily. Z tohoto důvodu však Obecní úřad zkrátí náš rozpočet, takže pravděpodobně nezbydou peníze na pořízení nových hraček a dárků, které děti dostávaly při Vánoční besídce. Velice bychom chtěli touto cestou poděkovat manželům Míčkovým, kteří nás v roce 2001 překvapili nákupem hraček a rovněž manželům Pekárkovým za cenné kreslící papíry a věnečky ze slámy pro vánoční výzdobu. Obracíme se také na ostatní podnikatele, kteří by mohli a chtěli přispět nějakou částkou, ať již na pořízení hraček a pomůcek pro děti, nebo na dovybavení zahrady – průlezky, houpačky, písek do pískoviště …atd.

Všem dárcům patří vřelý dík, radost a spokojenost v dětských očích jistě není málo.

Za kolektiv MŠ Studenec Stránská Jaroslava ředitelka.


Zprávy Základní školy

Jak jistě nejen studenecká veřejnost postřehla, proběhla ve studenecké školní jídelně epidemie salmonelózy (celkem 36 pozitivních nálezů), která dle závěru okresního epidemiologa MUDr. Harmana byla pravděpodobně způsobena nedostatečným tepelným zpracováním koprové omáčky s knedlíkem a vejcem. Způsob, jakým se bakterie salmonely (pojmenované podle amerického bakteriologa Salmona) dostaly do školní jídelny, nebyl stanoven, neboť kontrola možného zdroje (vejce) byla negativní a dle možností existuje několik variant. Jednou z nich je možnost přenosů z jiné osoby, neboť tyto bakterie se velice často objevují v domácnostech na starých nepraných utěrkách, případně je možná i dlouhodobá přítomnost této baktérie u osob, kterým nezpůsobuje vlastní onemocnění. Pochopitelně existuje i možnost uchování bakterie v některém ze zařízení školní kuchyně.

Touto cestou se jménem školy omlouváme všem strávníkům, kteří byli postiženi nepříjemnými problémy a dle doporučení Okresní hygienické stanice byly provedeny nápravné kroky, aby se tato situace neopakovala, i když dle sdělení této instituce jejich výskyt úplně vylouči nelze.

O této situaci promptně informovaly několikrát regionální noviny Deník Pojizeří a Krkonošské noviny a regionální mutace Mladé fronty. Je to trochu znak doby, hledat negativa a nikoliv pozitiva, za posledních 10 let se novináři zajímali o studeneckou školu pouze 2 krát, poprvé v souvislostí s epidemií chřipky, podruhé při výše uvedené epidemii salmonelózy. Pokud se objevily články v denním tisku (o půdní vestavbě, počítačové učebně či úspěších studeneckých žáků v různých soutěžích), tak pouze zásluhou místních dopisovatelů.

Dalšího výborného výsledku dosáhla v Zeměpisné olympiádě Šárka Hamáčková, která pod vedením Mgr.Dany Chrástové zvítězila v okresním kole v Semilech a statečně si vedla i v krajském kole v Liberci, kde obsadila neoficiálně 6.místo. V matematické Pythagoriádě si ve svých kategoriích nejlépe vedli Honza Exner (5.místo) a Zdeňka Grofová (6.místo), dále si úspěšně vedli Barbora Jechová a Tomáš Vancl. Úspěšnými řešiteli okresního kola matematické olympiády se stali Honza Exner a Barbora Exner a fyzikální olympiády Tomáš Jindra a Lukáš Šubrt.

 


Léčivé rostliny

Jistě si každý uvědomujeme význam léčivých rostlin pro naše zdraví a samozřejmě i pro farmaceutický průmysl. Proto nabízíme nejen žákům Základní školy Studenec, ale i veřejnosti možnost odevzdávat léčivé rostliny přímo ve škole.

Předkládáme seznam léčivých rostlin, které budeme v letošním roce zajišťovat. Ceny jsou orientační a mohou se v průběhu roku měnit jak podle množství, tak podle kvality.

Dbejte na to, aby droga byla řádně usušena a byla zachována přírodní barva. Sbírejte za sucha a sušte ve stínu.

 

Uzávěrka sběru: 27.září 2002 ZŠ Studenec

 

Druh

Kč/kg

Měsíc sběru

Květ

Podběl lékařský

70

4 - 5

Bez černý

70

6 - 7

Hloh bílý bez listu

200

5 - 6

Pivoňka lékařská červená

110

5 - 6

Sedmikráska obecná

100

3 - 8

Měsíček lékařský se zákrovem

(oranžový)

80

6 - 8

Lípa velkolistá i malolistá

150

6 - 8

Hluchavka bílá

600

6 - 8

Prvosenka jarní

180

4 - 5

List

Bříza bělokorá

28

5 - 6

Kopřiva dvoudomá

38

5 - 9

Podběl lékařský

35

5 - 8

Jahodník lesní

90

5 - 8

Maliník

25

5 - 8

Nať

Kontryhel

60

5 - 8

 

Při sběru dbejte rovněž na přiměřenost množství v určitém místě (především u listu břízy). List břízy a květ prvosenky a podbělu nutno odevzdat do 26.6.2002.

Případné dotazy zodpoví Libuše Spanilá.

 

 


Vybrali jsme ze Sdělení rodičům ZŠ

MŠMT vydalo Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví pod č.j.: 10194/2002-14. Upozorňujeme, že v případě nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, je škola oprávněna obrátit se nejen na rodiče (formou návštěvy rodičů ve škole), ale stále i na příslušného ošetřujícího lékaře. V případě podezření ze záškoláctví ředitel školy svolává výchovnou komisi, jejíhož jednání se zúčastňuje i zástupce obce a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Vzhledem k tomu, že stále přetrvává hrubé chování některých žáků (stále stejných) vůči školnímu majetku, přistupuje vedení školy k dalšímu kroku, který vedle požadavku finanční náhrady bude spočívat ve zveřejnění jmen těchto žáků ve Sděleních rodičů a Studeneckém zpravodaji.

PaedDr.Petr Junek


Sportovní zprávy


Sokol Studenec

Letošní lyžařská zima byla dosti neobvyklá. Celý prosinec byl ve znamení sněhových přívalů, které na silnicích přecházely až do kalamit a lyžařské tratě na Strážníku byly udržovány pouze se značným úsilím. V polovině ledna však přišlo teplo a sníh se rychle ztrácel.

Proto i Přebory ČOS a pohárový závod Krkonošského svazu lyžařů musel být přeložen na Benecko. Tohoto náročného úkolu se pořádající TJ zhostila ke spokojenosti závodníků z 27 TJ ČOS z Čech i Moravy. Titul přeborníka ze studeneckých závodníků získal mladší dorostenec Ondřej Junek a mezi muži Michal Hák. Místo na stupních vítězů si dále vybojoval starší dorostenka Eva Horáčková, starší dorostenec Ondřej Hák a Jaromír Klouček v kategorii mužů nad 60 let.

Pravidelné závodní činnosti v rámci Svazu lyžařů se věnoval pouze Michal Hák, který závodí v kategorii mužů. Dařilo se mu především na Jizerské padesátce, kde obsadil 20. místo. Na mistrovství ČR byl většinou okolo 20. místa. V konečném hodnocení celé sezony získal v poháru KSL velice dobré 2. místo.

Jaroslav Hák


Sportovní klub Studenec

Před jarní sezónou 2002

Mílovými kroky se blíží zahájení jarní části fotbalové sezóny 2001/2002, která je pro studenecký klub poslední sezónou v rámci Východočeské oblasti, neboť počínaje novou sezónou se nechtěně přesunuje na Liberecko. V dalším průběhu jara se jistě na těchto stránkách vrátíme k hodnocení dvou let působení našeho celku mužů v I.B třídě.

Nyní je prvořadým úkolem úspěšně dokončit jarní část sezóny a v jejím průběhu získat buď 16 bodů, nebo nebýt poslední z oddílů semilského okresu. Existuje totiž ještě určitá teoretická možnost sestoupit do okresu v případě maximální zisku bodů Lučan a Chrastavy v Libereckém kraji a sestupu Velkých Hamrů a Českého Dubu z divize.

Pro úspěch mužstva bylo učiněno vše, co bylo v silách klubu. Snaha po kvalitní přípravě často narážela na rozmary počasí, a tak některé zápasy Zimního turnaje v Hostinném se hrály na velice nekvalitním terénu, případně se neodehrály vůbec.

Výsledky:

SK Studenec – Tatran Hostinné dorost 2:0
SK Studenec – Sokol Dolní Kalná 3:1
SK Studenec – Tatran Hostinné A 3:4

V dalších zápasech muží porazili na škváře v Jičíně Jičíněves 3:1, na umělé trávě pod lízátky v Hradci Slavii Hradec Králové 2:0 a celku I.A třídy Libáni podlehli na jejím hřišti 3:5.

Trenér Pavel Čížek naordinoval kvalitní přípravu a k úspěchu by mělo vést i zvýšení konkurence v mužstvu, neboť v průběhu zimy došlo k rozšíření kádru. Do Jilemnice se sice vrátil z hostování ve Studenci úspěšný střelec Marek Hartych, ale místo něj přišel neméně kvalitní Petr Hartig, který s sebou přivedl i mladšího bratra Zbyňka z FC Víchová, na hostování z Martinic Vlastimil Metelka a na přestup ze stejného oddílu Martin Buďárek. Hostování z Jilemnice bylo obnoveno brankáři Davidu Tužovi. Toto posílení kádru by mělo pomoci i béčku v jeho záchranných pracech v okresním přeboru.

Součástí zimní přípravy byly i halové turnaje ve futsalu, jehož pořadatelem ve sportovní hale v Rokytnici nad Jizerou byl SK Studenec.

 

4.ročník Krkonošské futsalové ligy

1. Nissan Studenec

9

9

0

0

62:23

27

2. SK Studenec

9

5

1

3

39:28

16

3. FC Víchová

9

3

1

5

33:38

10

4. Sokol Roztoky

9

0

0

9

13:58

0

 

 

Valná hromada Sportovního klubu Studenec

Valná hromada Sportovního klubu Studenec proběhla v Pensionu Trautenberk a v průběhu jednání byl zhodnocen uplynulý fotbalový rok, který patřil v historii klubu k nejúspěšnějším a vyvrcholil finálovou účastí celku mužů ve východočeském Poháru ČMFS. Poděkování bylo vyjádřeno dalším sponzorům klubu, kteří v letošním roce zakoupí dresy pro týmy SK Studenec, pro žáky Jiří Tauchman a pro muže Plasteko Otakar Materna. V průběhu jednání předal Martin Hrubý polovinu výtěžku z Trautenberkova babího "mokrého" léta SK Studenec.

V dalším průběhu jednání byli členové klubu seznámeni s přípravou oslav 80.výročí klubu a 100 let od prvního fotbalového zápasu ve Studenci, který se konal v roce 1903 na Janouškově louce (dnes louka naproti Horáčkovým na Kubikovsku). O studenecké pouti 2003 bude sehráno utkání hráčů nad 50 let s Amforou (nominací byli pověření Jiří Dostálek, Vítek Kuřík a František Plecháč), dále utkání internacionálů nad 35 let a utkání áčka s kvalitním soupeřem, jehož zajistí současný trenér Pavel Čížek. Jedním z navrhovaných soupeřů pro internacionály jsou "staří páni" ze Sokola Studenec v okrese Třebíč, s nimiž jsme po několik lét udržovali tradici výměnných zájezdů.

Dlouhá diskuse byla věnována otázce současného hřiště po odeslání žádosti Sokolu Studenec o odkoupení hřiště. Většina členů valné hromady se shodla na dalším jednání se Sokolem s cílem odkoupit hřiště a v případě neúspěchu jednání zahájit budování vlastního hřiště.

 

Dosavadní výsledky:

Áčko:

Sobotka – Studenec

5:1

P.Hartig

Studenec – Žacléř

2:5

Nedomlel a Mečíř

Turnov – Studenec

1:0

Béčko:

Stružinec – Studenec B

4:0

Studenec B – Sedmihorky

2:5

Lukeš, .Puš

Dorost:

Stará Paka - Studenec

4:1

M.Štěpánek

Košťálov – Studenec

4:1

Korotvička

Žáci:

Studenec – Libštát

2:1

Kupec, Pešek

 

Orientační běh

Svou sezónu zahájili již i členové oddílu orientačních sportů při SK Studenec. Hned v úvodním závodě v Jarním poháru na dlouhé trati si velmi dobře vedl v barvách jilemnického OK Jilemnice v kategorii veteránů nad 45 let Petr Junek, který obsadil v konkurenci 31 závodníků z celých Čech výborné 2.místo. Na prvním závodě oblastního žebříčku v České Třebové na mapě Okrouhlice si místo na stupních vítězů vybojoval Tomáš Klouček třetím nejlepším časem a ve druhém pokračování oblastního žebříčku v Boháňce na mapě Vřešťovský chlum jsme měli mezi trojicí nejlepších dvojí zastoupení, Honza Synek získal 2.místo a Honza Exner 3.místo.

Trojice Filip Jezdinský, Honza Exner a Tomáš Klouček se také zúčastnila pětidenních soustředění orientačních běžců v Doksech a zároveň zde absolvovala v náročném terénu Kokořínska oblíbené třídenní závody Pražské velikonoce.

PaedDr.Petr Junek

 


Závodníci SK Studenec reprezentovali obec na 47. ročníku Krkonošské „70"

Tradiční lyžařský závod v našich nejvyšších horách Krkonoších, který je v současné době vypsán jako veřejný závod pětičlenných družstev, měl 2. března 2002 své 47. pokračování. Obec Studenec v závodě reprezentoval tým SK Studenec.

Start tohoto náročného klání je každoročně ve Svatém Petru (740 m.n.m.) a trať závodu letos měřila 61,5 km. Závodníci vystoupali na trati přes 1 500 m a nejvyšším bodem trati byla Liščí Hora s nadmořskou výškou 1 375 m.

Vítězem se stal team TOKO YOKO LISSPORT Harrachov A, který trať zvládl za 3:37:28 (čas je samozřejmě v hodinách). Druhý skončil team OLFIN CAR - VELLA TRUTNOV za 3:44:33 a třetí TOKO YOKO LISSPORT Harrachov B v čase 3:46:29.

Tým SK Studenec ve složení Josef Erlebach, Lukáš Erlebach, Michal Erlebach, Petr Junek a Milan Rejmont trať absolvoval za 5:51:26 a umístil se na 70. místě ze 149 hodnocených týmů, když ještě dalších 17 družstev závod nedojelo. Členové týmu byli v cíli s umístěním spokojeni a šéf týmu Pepa Erlebach k tomu poznamenal: "Po tom, co se letos trať prodloužila a hlavně co přibylo hodně stoupání bylo cílem účasti vyzkoušet novou trať. V příštím ročníku bychom chtěli samozřejmě vylepšit náš čas i umístění."

Tým SK Studenec v cíli: (zleva) Lukáš Erlebach, Michal Erlebach, Petr Junek, Milan Rejmont, Josef Erlebach

 


Jaro s orientačním během u Trautenberka

Sportovní klub Studenec pořádá ve spolupráci s OK Jilemnice a Pensionem Trautenberk ve čtvrtek 25. dubna Den s orientačním během.

Nejprve se od 11:00 poběží na mapě Pension Trautenberk závod okresního kola Olympiády škol v OB. Tento závod je postupovým závodem pro školy z okresu Semily na krajské kolo, které bude na konci května v Liberci.

Od 16:00 do 17:30 pak bude startovat závod 2.kola Podkrkonošské žákovské ligy a veřejný závod. Pokud se chcete podívat do jarního lesa s podrobnou mapou v ruce a strávit odpoledne ve sportovním duchu, neváhejte a vyražte do Rovnáčova k Pensionu Trautenberk, kde je centrum závodu.

 


Nové internetové stránky SK Studenec

Obec Studenec reprezentují nové internetové stránky Sportovního klubu Studenec. Stránky jsou umístěny na adrese:

http://www.skstudenec.cz

a nabízejí informace o aktivitách klubu.

V současnosti tak můžete na stránkách fotbalu nalézt výsledky zápasů, hodnocení utkání, rozpis utkání všech družstev na jaro 2002, odkazy na stránky sponzorů a na další stránky věnující se fotbalu (stránky Českomoravského fotbalového svazu, stránky Libereckého fotbalového svazu, Okresního fotbalového svazu Semily, stránky o VČ fotbale...).

Na stránce OB jsou aktuální hlavně informace o Dni s orientačním během u Trautenberka.

Ing. Petr Junek


Orel

Volejbal - žákyně

V sobotu 6.4. poprvé zasáhly do bojů v okresním přeboru žákyně, které jsme původně chtěli přihlásit až od podzimu, ale protože v soutěži byla pouze 3 družstva, byla nám nabídnuta účast už teď.

Družstvo žákyň vedeme ve spolupráci se ZŠ a Školním sportovním klubem.

Děvčata v dramatickém utkání porazila TJ Turnov 2:1 a s domácí Rokytnicí prohrála 0:2, Semily nepřijely.

Výsledky:

AŠSK Orel Studenec - TJ Turnov 2:1 ( 25:22, 15:25, 15:12 )
AŠSK Orel Studenec - Sp. Rokytnice 0:2 ( 21:25, 15:25 )

Sestava: Brožová Saša, Hájková Áňa, Hylmarová Anna, Kupcová Karolína, Kuříková Tereza, Nosková Lenka, Pešková Veronika, Šikolová Mirka

 

Pořadí:

1. Spartak Rokytnice n. J.

6:0

6

2. Orel Studenec

4:3

5

3. TJ Turnov

3:4

4

4. TJ Semily

0:6

0

 

Volejbal - juniorky

V sobotu 2.3. se rozjela naplno jarní část soutěže juniorek. Děvčata sehrála skvělý turnaj ve Studenci, kde podlehla pouze lídru soutěže Bižuterii Jablonec. Avšak i s tímto soupeřem už si naše hráčky připsaly vítězství, a to hned na následujícím turnaji v Liberci. Jinak soutěž probíhá podle předpokladů. K poslednímu turnaji zajížděly naše hráčky do Varnsdorfu v sobotu 13.4. ( po uzávěrce zpravodaje ), ale tento turnaj již nemohl nic změnit na druhém místě našich děvčat, což je jistě velký úspěch.

Sestava: Hamplová Lucka, Honková Míša, Horáčková Eva, Horáčková Jana, Pašková Andrea, Pešková Veronika, Šikolová Lenka, Tauchmanová Jana ( kap. )

 

Pořadí po 8. turnaji:

1. Bižuterie Jablonec

21

20

1

41:4

41

2. Orel Studenec

21

14

7

31:17

35

3. Slovan Varnsdorf

18

6

12

12:27

24

4. Loko Liberec

18

7

11

16:23

22*

5. Sokol Malá Skála

18

1

17

5:34

19

( * 3 kontumační porážky 0:2 )

 

Volejbal - ženy

V neděli 3.3. navázaly na úspěšné výkony dorostenek také ženy, které se zúčastnily 2. kola Královéhradeckého poháru a bez větších problémů si zajistily účast ve finalovém turnaji. Finalový turnaj se konal v Kostelci nad Orlicí. Naše hráčky narazily hned na úvod na kvalitního soupeře - VK Hronov. Po velikém boji se naše hráčky radovaly z vítězství 2:1. Do druhého utkání (s nejslabším soupeřem turnaje - AŠ Kvasiny) zůstala na lavičce Markéta Šimková a to se nám stalo osudným. Děvčata sice bojovala, ale v rozhodujícím setu se od nich odklonilo štěstí a podlehla 13:15. V závěrečném utkání sice naděje žila, ale zkušené družstvo z Nového Města naše hráčky přehrálo a na nás tak zbylo "jen" 3. místo.

I tak je to další velký úspěch. Děvčata ukázala, že ve své třídě již jsou schopna porazit kohokoli a můžeme se těšit na jarní část mistrovské soutěže, která pro nás začne v sobotu 4.5. v Lánově. Všechny diváky zveme na šlágr jarní soutěže - domácí utkání s vedoucím celkem tabulky - VK Hronov, které se uskuteční v sobotu 11.5. od 10:00.

Výsledky finalového turnaje:

Orel Studenec - VK Hronov 2:1 ( 25:23, 15:25, 24:22 )

Orel Studenec - AŠ Kvasiny 1:2 ( 25:23, 22:25, 13:15 )

Orel Studenec - VK Nové Město 0:2 ( 20:25, 23:25 )

Pořadí:

1. VK Nové Město

6:0

6

2. VK Hronov

3:4

4

3. Orel Studenec

3:5

4

4. AŠ Kvasiny

2:5

4

Sestava: Honková Míša, Horáčková Eva, Horáčková Jana, Mečířová Jarča, Pašková Andrea, Pešková Veronika, Šikolová Lenka, Šimková Markéta (kap.), Ulvrová Martina

Volejbal - muži

V sobotu 6.4. se muži zúčastnili 1. turnaje Vrchlabské volejbalové ligy. Sestava byla stejná jako na finalovém turnaji loňského ročníku. Los k nám byl velmi milosrdný a základní skupinou jsme projeli bez jediného zakolísání naprosto suverénně. Postupně jsme zdolali Sokol Valteřice, Sokol Harta a nakonec Cutisin. Ve finalové skupině jsme nejprve udolali družstvo Zboží. Ve finále jsme se střetli s celkem Carrera. První set jsme po velké bitvě vyhráli 31:29, druhý jsme prohráli 21:25 a když se měnily strany v rozhodujícím setu, prohrávali jsme 6:8. Nakonec byl však soupeř daleko nervóznější než my a vítězství 15:12 bylo na světě, a tak i naše veliká radost z celkového vítězství.

Výsledky finalové skupiny:

Orel Studenec - Zboží 2:0 ( 25:17, 26:24 )

Orel Studenec- Carrera 2:1 ( 31:29, 21:25, 15:12 )

Sestava: Pašková Andrea, Chrtek Michal, Kuřík Petr, Kuřík Vít, Mečíř Pavel, Urban Vašek

Pořadí:

1. Orel Studenec

2. Carrera ( Vrchlabí )

3. Zboží

4. Rudník

5. Drutěva

6. Valteřice

celkem se turnaje zúčastnilo 12 družstev

 

 

Volejbalový program na domácím hřišti:

sobota 11.5.

10:00

ženy

Studenec - Hronov ( mistrovské utkání )

sobota 25.5.

10:00

ženy

Studenec - Hořice ( mistrovské utkání )

sobota 24.8.

8:00

ženy

turnaj ve Studenci

sobota 31.8.

8:00

mixy

turnaj smíšených družstev ve Studenci

Ing.Václav Urban


Školní sportovní klub

Školní sportovní klub při ZŠ Studenec připravil pro žáky místní kolo ve florbale, jehož vítězi se stali žáci 9.ročníku, a další miniturnaj v halové kopané. Třeťáci již nedočkavě čekají na okrskové kolo v McDonald Cupu v malé kopané, kde mají šanci úspět, stejně tako jako jejich starší spolužáci v Cocacola cupu v klasické kopané.

Členové klubu se rovněž přihlásili do Podkrkonošské ligy škol v orientačním běhu a absolvovali již první závod na mapě Javorek (výsledky nebyly do uzávěrky Zpravodaje známy).

 PaedDr.Petr Junek


Téměř neuvěřitelné příběhy a rady starého mládence Rudy Kakrdy

Při minulém povídání nám sice Ruda slíbil, že nás obveselí nějakou tou příhodou, ale nějak na to v tom neuvěřitelném ruchu svého staromládeneckého života zapomněl. A tak podle přísloví o hoře jsme se vydali za Rudou sami. Nemuseli jsme ho dlouho hledat, právě seděl se svým zrzavým tekutým přítelem a vypadal trochu nakvašeně. Naděje na nějaké veselé příhody či užitečné rady kroužila kdesi vysoko v oblacích. Ale kdo počká, ten se dočká. Dva kousky na žízeň zasyčely v Rudovi jako pára nad hrncem a po prvním loku z toho třetího, co už je na chuť a lepší náladu, začal Ruda vyprávět sám:

Pořádnej vejprask jim chybí, nebejt tady tohohle šenku při cestě, tak mám zkaženej celej den. Představ si, potkám takovýho malýho spratka na kole a místo pozdravu na mě začne pokřikovat takový výrazy, který nepoužívám ani když mám tři promile v žíle. Kdybych ho chytil, tak mu sundám ty jeho rozbitý cajsky a zmaluju mu ten jeho ksicht jako velikonoční vejce. To jsou jen furt samý kecy o šikaně a přitom z poloviny jsou to jenom stížnosti rozmazlenejch a zbabělejch fracků, že není po jejich.

Po dalším vydatném doušku se Ruda už trochu uklidnil a začal vzpomínat:

Za mejch školních časů to bylo trochu jinak, to ještě platil respekt před deváťákama a vůbec staršíma. A tenhleten respekt jsme si vodnesli do života a možná vytvořil i určitou úctu alespoň k něčemu, třeba k starším nebo k těm, který něco uměj. A co jsme jako malí cuchti v šestce dostali, to jsme dostali. Za nejapný poznámky pro nás měli deváťáci připravený dechový zkoušky, v jejich komnatě bylo velký chemický umyvadlo a jejich skoro dvoumetrový pacholek nás vzal hezky pod křídlo, hlavu do umyvadla a dechová zkouška začala. To jsme si vždycky na pár dnů a některý už napořád nějaký poznámky odpustili. Nebo ranní kontrola svačin, to pro nás deváťáci přichystali uvítací špalír, kterým jsme museli projít, a propustka pro opuštění tohoto špalíru byla předložená svačina. Zvláštní komise z ní odebrala všechno závadné, tedy salám a další věci od masa, a pak teprve jsme mohli do lavic. Vždyť se vlastně strachovali o naše zdraví, toho cholesterolu do mladýho organismu by bylo určitě příliš.

A jít si domu stěžovat, to bylo pod naši hrdost a navíc někde by to skončilo ještě pořádným vejpraskem, a to že tátové používali různý výchovný metody, od opasku přes gumovou hadici až po pořádnej bejkovec. Proto jsme si raději vyřizovali účty sami. Deváťáci a ještě vo kousek starší měli dřevěnej bejvák v lese a my jsme je pochopitelně špehovali a poslouchali jejich zasvěcený hovory vo ženskejch a životě vůbec. Vždycky to skončilo oblíbenou hrou Posledního žere pes, ten byl chycen a dostal pořádnou nakládačku. Ta bylo sprinterskejch tréninků. Ale že jsme vobčas i ve škole něco pochytili, zaujal nás Spartakův trik s předstíraným útěkem. K tomu nás inspirovalo nalezený vopuštěný slepičí hnízdo s řádně uleželejma pukavcema. Dotarabili jsme košík s municí na nejvýhodnější místo a dva nejrychlejší se vydali nápadně nenápadně k dýmajícímu objektu v lese. Zpočátku se odehrávalo vše podle obvyklýho scénáře, úprk a pronásledující smečka trestnýho komanda. Za vrcholkem kopce však už byla připravená naše palebná četa a nastala ukrutná sirovodíková jatka, ústup nepřítele byl potupný a snadno jsme unikali i jejich pronásledování, neboť nepřítel byl cejtit na dostatečnou vzdálenost. Odplata však příliš sladká nebyla, deváťaci nám jednoduše příště namleli a nic složitýho nevymejšleli, ještě že ten den bylo cvičení, a tak jsme ty modřiny vysvětlovali různejma srážkama při fotbale. A to těm současnejm "hrdinům" chybí, ty musej mít pořád někoho za zadkem a fotrové je místo pořádnýho vejprasku ještě krejou.

Vzpomínky na školní léta a další dva pěnivé "bonbonky" na chuť Rudu rozveselily a vrátily zpátky do jeho veselé a upovídané nálady, takže ve stejném duchu přidal i hrst dalších vzpomínek:

A pořádná vojna jim chybí. Hodnosti holub – bažant – mazák – suprák byly víc než skutečný vojenský hodnosti, mezi nima totiž platily nepsaný zákony. A že se vymejšlely úkoly pro hodnostně nižší a všichni jsme to přežili, protože jsme věděli, že taky přijde náš čas. Jednou jako holuby nás probudili před svítáním, vyfasovali jsme pytle a do východu slunce jsme vynášeli z ložnic supráků tmu. A hned potom voblíknout do sportovního, zalízt do spacáků a běhat a běhat. Po pořádným běhu rychle na umejvarku a vydrhnout špinavý kecky. Ty byly pochopitelně jako z alabastru, ale jen na vůli supráků záleželo, kdy kecky budou čistý. Kdo měl nějakej vroubek, pucoval kecky i přes snídani. Tak totiž vždycky nějak začínal supráckej svátek (nějaký to jubileum před civilem), kterej končil třeba mytím chodby zubním kartáčkem nebo vynášením metrový vrstvy pěny z chodby ešusem (to supráci nelenili a dva dni škrábali mejdlo, aby měli dostatek pěny pro svou kratochvíli).

Pozadu v tý oblíbený šikaně, jak se teď všude povídá, nezůstavali ani lampasáci. Takovej nácvik plížením vplaz po dešti, to byla pro ně oblíbená lahůdka, minimálně pětimetrová kaluž vedle buzeráku a pěkně skrz a nejlíp před vobědem. Pak jsme se v zablacenejch maskáčích hrnuli na voběd, kam jsme pochopitelně pro neupravenou výstroj nebyli vpuštěni, takže rychle na cimru, co je mokrý, to je čistý a druhej pokus o výdej stravy. Bohužel opět neúspěšněj, prošvihli jsme čas výdeje pro naši četu. Ty bylo tříbení charakteru, co tě nezabije, to tě posílí.

Když chtěl Ruda přidat další historku z vojny, přiletěla od vedlejšího stolu lákavá nabídka k partičce mariáše, a tak Ruda stačil jen říci "Tak až příště!" a s vervou sobě vlastní oflekoval první hru. Takže Rudo, příště…..nezapomeň!

 


Přečetli jsme za Vás

V dokumentech na internetových stránkách Libereckého kraje jsme nalezli řadu dokumentů týkajících se Územního plánu Libereckého kraje a další strategie rozvoje tohoto regionu. Stránky charakterizující životní prostředí oblasti se nám však přes několikeré pokusy otevřít nepodařilo.

Charakteristika nejbližšího regionu

Podkrkonošská pahorkatina – část Krkonošského podhůří. Má charakter kerné pahorkatiny, místy vrchoviny v rozsáhlé podhorské sníženině. Tvořena je vrásově a tektonicky porušenými psamitickými a psefitickými horninami a vulkanity podkrkonošské permokarbonské pánve. Charakteristický je silně destruovaný a denudační reliéf plošin se sníženými zarovnanými povrchy.

Hierarchické uspořádání osídlení je v rámci kraje (regionu) výrazně vyvinuté – dominuje hlavní urbanizovaný prostor Liberecko - jablonecké aglomerace s dominantním postavením metropolitního jádra, které je v excentrické poloze vůči svému zázemí. Jednoznačné vazby k tomuto jádru jsou na Semilsku a Turnovsku, zatímco na Českolipsku se projevuje již i vliv Prahy a na Jilemnicku vliv Hradce Králové nebo Prahy, což je dáno především dopravní dostupností jádra. Významným regionálním prostorem je souměstí Česká Lípa – Nový Bor s koncentrací obyvatel a pracovních příležitostí. Kromě regionálního vlivu jádra je území kraje dle přirozené spádovosti rozčleněno do devíti subregionů s centry v Liberci, Frýdlantu, Jablonci n.N., Tanvaldu, České Lípě, Novém Boru, Jilemnici, Turnově a Semilech. Tato centra osídlení budou plnit úlohu obcí III.stupně.

Strategie rozvoje kraje

Pět největších měst (Liberec, Jablonec n.N.,Česká Lípa, Turnov, Nový Bor) považovat za hlavní póly rozvoje, posilovat jejich funkci a význam v celostátním měřítku. Definovat potřeby těchto pólů ve svém zájmovém území a dořešit jejich vzájemný vztah. Z hlediska vyváženosti rozvoje zvážit možnost posilování funkce a významu měst Jilemnice a Semily.

Kraj prosperity

Zásady uspořádání území budou respektovat zásady vyváženého rozvoje, tj.takového rozvoje, který sladí cíle rovnováhy a ochrany území, který se nebude za každou cenu snažit o rovnovážný stav všech oblastí.

Za hlavní rozvojové směry považovat Tanvald – Jablonec –Liberec –Hrádek n.N., Česká Lípa – Nový Bor, Liberec- Turnov-Hradec Králové, Liberec-Turnov –Praha.

Za vedlejší rozvojové směry považovat Turnov – Semily – Jilemnice - Trutnov, Liberec – Frýdlant, Chrastava – Jablonné v P. – Nový Bor – Ústí n. L., Nový Bor – Rumburk, Česká Lípa – Doksy – Mladá Boleslav, Česká Lípa – Mimoň – Stráž p. R., Mimoň - Ralsko

Doprava

Vyřešit komunikační propojení ve směru západ - východ v jižní části Libereckého kraje v koridorech Ralsko - Liberec ( přehodnotit komunikační propojení koridoru Ralsko-Liberec s ohledem na stav bývalého VVP )a silnice I/35 - Semily - silnice I/14 – Krkonoše. Rekonstruovat všechny silnice I. třídy s menšími výjimkami na části úseků I/13, I/14 a I/38 k jejich homogenizaci v rámci dané kategorie a odstranění dopravních závad. Navrhnout úpravy na síti silnic II. a III. třídy v těch lokalitách, kde je dotčen nadmístní zájem více obcí s přihlédnutím k platné územně plánovací dokumentaci obcí.

Charakteristika Studenecka:

Název : Studenecko

identifikace: krajinný rekr. celek v jihových. části kraje o rozl. 4595,37 ha

atraktivity : příroda

rekreační činnosti : pěší turistika, cykloturistika

časová využitelnost: převážně letní

vybavenost pro CR: není významné

limity využití území: nejsou


 

 

Prodej stavebních parcel

Obec připravuje prodej dvou stavebních parcel na pozemku
ppč. 102/1 v k. ú. Studenec u Horek před Markovými (Kulhánkovi na Kubikovsku).

Zájemci mohou podat písemné žádosti na OÚ Studenec do 12.00 hodin 31. 5. 2002