Studenecký zpravodaj – číslo 5/2009

Obsah

Z jednání zastupitelstva obce ze dne 16. září

Zprávy obecního úřadu – výstavba chodníku, Vesnice roku 2009, návštěva v Zuberci, výstavba nové školky, výzva ČEZu, Pohoštění obecní polévkou

Základní škola a Mateřská škola Studenec – Babka Bylinka, první školní den, Děti, pozor silnice, poznávání šesťáků, exkurze do Krkonoš, vystoupení Pernštejnů, pátek s armádou

Klub důchodců Studenec – výlet do Dětenic

Zapomenutý rodák Josef Tomáš

Vzpomínáme na Jiřího Ježka

Soused roku 2009 – 12. ročník, 22. srpna 2009

Dětský den 2009 aneb Rozdávejme radost

Pozvánka na výstavu v knihovně

Mladí hasiči 2009/2010 – činnost nejmladších hasičů, hasičské odpoledne se stezkou odvahy

Používání hasičské techniky – rozšířený ceník

Sokol Studenec – běžecké posvícení, ohlédnutí za studeneckým putováním, přespolní běhy, sportovní odpoledne

SK Studenec – fotbal a orientační běh

Výsledky meziokresních tenisových přeborů 2009

14. listopad – Světový den diabetu

Život je hezký a zajímavý – ale?


Fotografie na titulní straně – Projekt nové mateřské školy

Zprávy obecního úřadu

Z jednání zastupitelstva obce

Čtvrté zasedání zastupitelů obce Studenec se uskutečnilo dne 16. září 2009 za účasti 13 (později 14) zastupitelů a 7 občanů.

Byla schválena úprava podmínek pro prodej pozemků pro RD „Nouzov“ a „Plasteko“. Změna se týká bodu č. 6, kde nyní bude předkupní právo ve prospěch prodávajícího (obce Studenec) upraveno na dobu určitou, a to do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ve věci stavby rodinného domu.

V návaznosti na první letošní zasedání, kdy byl schválen záměr prodat dům čp. 11 v Zálesní Lhotě, zastupitelé rozhodli prodat tento dům spolu s příslušnými pozemky za cenu 800 tis. Kč (cena podle znaleckého posudku ponížená o 14 %). Nájemnice, která má předkupní právo, již podala žádost ke koupi. Prodej se musí uskutečnit do 6 měsíců, náklady spojené s prodejem hradí kupující.

ZO vzalo na vědomí závěrečný účet sdružení „Krkonoše – svazek obcí“ za rok 2008. Do tohoto svazku Studenec odvádí 7 tis. Kč ročně.

V dalším jednání zastupitelé schválili navýšení kapacity mateřské školy na 107 dětí, rozpočtové změny a vzali na vědomí rozbor hospodaření za 1. pololetí roku 2009. Projednány byly také prodeje pozemků a žádost o zřízení věcného břemene kvůli kabelu veřejného osvětlení.

V diskusi pan starosta Ulvr informoval o ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009, kde jsme získali Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, se kterou je spojena dotace MŽP ve výši 600–800 tis. Kč. Celostátní komise nás navštívila 8. září, vyhlášení se uskuteční 20. října v Praze. Dále informoval o stacionárním radaru, proběhlo jednání se starostou Jilemnice, záležitost však ještě neprojednalo jilemnické zastupitelstvo. Úspěšně se rozvíjí přeshraniční spolupráce se slovenskou obcí Zuberec, 8.–11. října proběhne společný projekt schválený Evropskou unií, při kterém bude v Zuberci podepsána partnerská smlouva.

Pan starosta dále oznámil záměr pokácet v urnovém háji ve Studenci vzrostlé stromy, které by mohly při silném větru ohrožovat majetek. Po vykácení je v plánu vysázet stromy jiného druhu, které nebudou tak vysoké. Také se budou prořezávat vzrostlé javory u kostela v Zálesní Lhotě.

Paní Kadavá se ptala, zda by nešla zvětšit nebo přemístit autobusová zastávka u Svatých v Zálesní Lhotě, kde nastupuje hodně dětí. Pan starosta slíbil, že se zeptá na ČSAD, zda je nutné problém řešit, případně by se s tím počítalo do rozpočtu na příští rok.

Pan Krůfa poznamenal, zda by nešlo přesadit nerostoucí stromek u pomníku padlých.

Chodník podél silnice II/295

Většina z Vás si jistě všimla, že jsme započali další velkou akci, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti nás všech. Jedná se o chodník podél silnice II/295 od křižovatky „Na Špici“ směrem na Zálesní Lhotu. Vydání stavebního povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby byly poslední záležitosti a poté se mohla spustit samotná realizace.

Zápis z výběrového řízení přinášíme níže.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie:

Výstavba chodníku I

Výstavba chodníku II

Zápis z výběrového řízení „Studenec – chodník podél silnice II/295“

Složení výběrové komise: Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Ing. Martin Hamáček, Ing. Pavel Jiran

Vyzvány byly firmy:

  1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
  2. L. N. Ludmila Němcová, Pernerova 168, 530 02 Pardubice
  3. M – silnice, a. s., závod Trutnov, 541 03 Trutnov 3
  4. Vladimír Hek, 512 33 Studenec 99

Na základě výzvy se jedna firma omluvila a tři firmy nabídku podaly:

  1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice, nabídnutá cena 3 355 191 Kč, záruka 36/72 měsíců
  2. L. N. Ludmila Němcová, Pernerova 168,530 02 Pardubice, nabídnutá cena 3 913 922 Kč, záruka 36/60 měsíců
  3. M – silnice, a. s., závod Trutnov, 541 03 Trutnov 3, nabídnutá cena 4 744 254 Kč, záruka 36 měsíců

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 19 %.

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy:

IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice

Soutěž Vesnice roku 2009 – úspěch naší obce

Obec Zahrádky (okres Česká Lípa) dne 17. 8. 2009 přivítala účastníky krajského kola soutěže Vesnice roku 2009.

Na tomto slavnostním vyhlášení byli přítomni zástupci krajského úřadu v čele s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem, tak i zástupci ministerstev.

Jak již bývá zvykem, každoroční vyhlášení se uskutečňuje právě v obci, která se stala vítězem krajského kola, ostatní umístění jsou utajena do poslední chvíle.

Po loňském ocenění „Za vzorné vedení obecní knihovny“, které mimochodem bylo po dlouhých deseti letech znovuzískaným oceněním v této soutěži, jsem slíbil, že to letos zkusíme znovu.

Odjížděl jsem s pocitem, že jsme pro letošní úspěch udělali zase něco navíc než loni, jelikož jsem věděl víc, co nás bude čekat.

A jak to dopadlo? Naše obec nakonec získala „medailovou“ příčku. Ve skutečnosti to znamená, že za vítěznou obcí (Zahrádky, zlatá stuha – 1 000 000 Kč) se mohou rozdělovat ještě další čtyři stuhy, každá získá finanční obnos ve výši 600 000 – 800 000 Kč, záleží na daném ministerstvu a dotačním titulu. A kdo tedy získal tyto stuhy? Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Studenec, modrá stuha – za společenský život: Kravaře (okres Česká Lípa), bílá stuha – za činnost mládeže: Kobyly (okres Liberec), oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu: nebyla udělena.

Jedná se o další velký úspěch, který tak nebo tak přinese zase nějakou tu další „korunu“. Proto ještě jednou děkuji všem zástupcům dobrovolných spolků, organizací i podnikatelům, kteří se připravili na schůzku s členy komise a představili svoji činnost.

Na závěr chci říci, že o jejich pomoc poprosím i v roce příštím, jelikož podle zpráv z tohoto vyhlášení máme šanci i na stuhy jiné…

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie:

Hejtman Libereckého kraje

Předávání zelené stuhy

Starosta přebírá zelenou stuhu a diplom

Diplom a zelená stuha

Zelená stuha

Diplom

Soutěž Vesnice roku 2009 – pokračování

Jelikož jsme získali jednu z hlavních cen krajského kola této soutěže, postoupili jsme do celostátního kola, kde změříme síly s dalšími dvanácti vítězi zelené stuhy jiných krajů.

8. září nás tedy navštívila celostátní komise, měli jsme dvě hodiny na to, abychom ukázali důvody, proč jsme vyhráli právě krajské kolo – na co jsme pyšní, čeho si vážíme, naše další záměry, ale i problémy, které má ostatně každá obec.

Děkoval jsem na zastupitelstvu obce (16. září), ale děkuji ještě jednou i tady Daně Synkové a Petru Junkovi za pomoc při návštěvě této komise, které se tady určitě líbilo.

Jak jsme dopadli v celorepublikovém měření sil, bude v době vydání tohoto čísla Zpravodaje již známo, jelikož vyhlášení proběhne 20. října v Praze.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie:

Komise u tabule naučné stezky

Komise u altánu

Zuberec

Ve dnech 7.–9. 8. 2009 jsme přijali pozvání naší partnerské obce Zuberec na Slovensku. Kromě pracovních záležitostí jsme měli možnost zúčastnit se 34. ročníku Podroháčských folklórních slavností, které mají v této oblasti velkou tradici. Svědčí o tom jednak to, o kolikátý ročník se již jednalo, a také fakt, že nejenom v okolí, ale i po celém Slovensku je těchto festivalů opravdu mnoho. Česká republika neměla zastoupení pouze v nás či příchozích návštěvnících z Čech, ale také v podobě dvou souborů z Valašska. Tyto soubory patřily mezi vysoce hodnocené a byly velkým soupeřem jak domácím, tak i soutěžícím z Ruska a Izraele.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie:

Folklórní slavnosti v Zuberci I

Folklórní slavnosti v Zuberci II

Folklórní slavnosti v Zuberci III

Folklórní slavnosti v Zuberci IV

Jak to vypadá s novou mateřskou školkou…

Na titulní straně tohoto Zpravodaje přinášíme náhled, jak by měla nová mateřská škola vypadat. Stejný pohled jste mohli také už několikrát vidět i v regionálním tisku.

Dále přinášíme dva stejné pohledy, ale s časovým posunem tak, jak stavba pokračuje.

Prosil jsem v minulém čísle a prosím i v tomto nadále o shovívavost a dodržování bezpečnosti v okolí stavby. Respektujte zákaz vjezdu od parkoviště u sokolovny ve směru ke škole a využívejte příjezd a odjezd aut do budovy školy kolem „bytovky“. Děkuji.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie z výstavby nové školky:

Začátek srpna (od sokolovny)

Začátek srpna (od Stráně)

Polovina srpna (od sokolovny)

Polovina srpna (od Stráně)

Začátek září (od sokolovny)

Začátek září (od Stráně)

Polovina září (od sokolovny)

Polovina září (od Stráně)

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků

Dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1. října do 15. listopadu. Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:

Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501 10-1 ed. 2. Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o.

Děkujeme Vám za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s.

Obec Studenec si Vás dovoluje pozvat na

předvánoční 2. ročník:

„POHOŠTĚNÍ OBECNÍ POLÉVKOU“

Kdy: sobota 5. prosince 2009

Místo konání: parkoviště před sokolovnou

Čas zahájení: od 13 hodinN

Program: bude upřesněn na plakátech a ve vývěsních skříních

občerstvení nejen v podobě „obecní polévky“ po dobu celé akce zajištěno

„Pohoštění obecní polévkou“

Na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 5. prosince na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 20. listopadu. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Další informace

Charita Studenec upozorňuje, že v období od 1. 12. 2009 do 1. 3. 2010 bude místnost na OÚ uzavřena.

Základní škola a Mateřská škola Studenec

Babka Bylinka

Vloni, při čajovém dýchánku, provoněla třídu předškoláků šípková vůně, letos školku provoněl čaj, uvařený přímo Babkou Bylinkou podle starého rodinného receptu. Babka Bylinka přijela s ekovýchovným programem až z Lužických hor. Povídali jsme si o bylinkách, hledali je a poznávali i podle vůně. Také jsme se seznámili s rostlinami pro nás nebezpečnými. Za pomoci receptu a pomoci dětí nám za odměnu Babka Bylinka uvařila výborný čaj. Protože zvonek luční vyzvonil Babce Bylince zprávu od zvířátek, aby se rychle vrátila a podala léčivý obklad srnce, která se zranila v lese o odpadky od zlých lidí, museli jsme se rozloučit. Poděkovali jsme předáním vyrobeného dárečku – jeřabinkového stromečku. Ještě dlouho nám však zůstala provoněná školka a pohoda z milé návštěvy.

Eva Hájková, učitelka MŠ Studenec

Fotografie – Babka Bylinka ve školce

První školní den

Letní prázdniny utekly jako voda, avšak první zářijový den se oblékl do slunečního, jako by tímto chtěl za nás přemluvit pana ředitele, aby nám ty dva měsíce lenošení prodloužil.

Ale roztomilí prvňáčkové se do školy určitě velice těšili a my se opět setkali se všemi spolužáky. Letos vykročíme tou pravou nohou už do 9. třídy, museli jsme tedy dodržet tradici a uvítat nováčky-prvňáčky. S přípravami jsme začali již před prázdninami. Paní učitelku napadlo přivítat nové žáky velice známou písničkou o pestrobarevném světě z dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka spojenou s drobným testíkem na barvy. Poslední dva dny prázdnin jsme pilovali choreografii, ale v úterý nám moc do zpěvu nebylo.

Netrpělivě jsme postávali v popředí slavnostního zahájení nového školního roku a ani nevnímali úvodní proslov pana ředitele. Trochu nás probralo představení nových vyučujících a nově příchozích žáků do naší školy, ale to už se ujala slova Zuzka, aby odstartovala i přes obrovskou nervozitu mezi námi tu naši show. Nejprve mile přivítala všechny prvňáčky a záhy vysvětlila pravidla testíku a představila naše „borce z devítky“ – Honzu Š., Vojtu, Dominika a Tomáše jako soupeře prvňáčků. Na scénu nastoupily i čtyři barevné pastelky – Veronika, Terka, Nikola a Nela, samozřejmě nesměli chybět hlavní protagonisté – imitátoři autorské dvojice této písně – David s Patrikem. Vše bylo připraveno, takže Zuzka požádala našeho zvukaře Pepu, aby ten hit spustil. Šikovní prvňáčci zvládli testík na výbornou, na rozdíl od našich „borců“ a imitátorů, kteří byli silně svázáni trémou i stydlivostí před davem posluchačů.

Moderátorka Zuzka poslala ty naše „duté hlavy“ na doučko, avšak prvňáčkům jsme za jejich skvělý výkon předali nejen kytičku na uvítanou a voskovky, ale i vstupní barevné vysvědčení s velkou jedničkou.

Sice nás přemohla tréma, a tak trochu jsme zdřevěněli, ale doufáme, že se naše vystoupení alespoň trochu líbilo, a chtěli bychom poděkovat naší třídní za snahu nás rozpohybovat do rytmu písně.

Pavel Bartoš a kol. 9. třídy

A které prvňáčky jsme v letošním roce přivítali?

Bergerová VeronikaStudenecMarková NikolaStudenec
Efenberk JosefZálesní LhotaNosková AdélaStudenec
Efenberková AndreaZálesní LhotaPichl OliverZálesní Lhota
Exner JonášStudenecPolák DavidZálesní Lhota
Fifka LubošStudenecPušová BáraHorka u St. Paky
Hrncírová IvanaHorka u St. PakySynek VladislavStudenec
Hrubý MatyášStudenecŠimková NelaStudenec
Ježek JakubBukovina u ČistéŠtefan VítStudenec
Kadavá NatálieZálesní LhotaŠvec AdamZálesní Lhota
Kadlecová PavlaStudenecUlman FilipStudenec
Klaban TomášNedařížUrbanová TerezaStudenec
Kuříková KláraStudenecVondra LukášStudenec
Link LukášStudenecZahradníková LindaStudenec
Literová ErikaStudenec 

Přejeme jim i jejich paní učitelce Mgr. Ivaně Kučerové hodně společných radostí a úsměvů během celého školního roku.

Fotografie:

Prvňáčci

Prvňáčci s rodiči

Projekt prvňáčků Děti, pozor, silnice

1. října 2009 vyrazila 1. třída s paní učitelkou do Semil v rámci projektu Děti, pozor silnice. Jeli jsme hezkým autobusem, který jsme měli jen pro sebe. Zatáčky za Košťálovem nebyly pro někoho úplně příjemné, ale krátká zastávka v lese vše vyřešila.

Po projetí Semil jsme vystoupili u budovy policie ČR, kterou většina prvňáčků viděla poprvé. Uvnitř se nás ujala paní Soňa Šídová se svými dvěma pomocnicemi. V učebně na nás čekala krásná trička a desky s úkoly. Během dopoledne jsme pilně pracovali, vybarvovali, porovnávali, doplňovali. Na závěr jsme se vydali po budově a naším úkolem bylo najít dvacet kartiček a tím osvobodit paní učitelku z cely předběžného zadržení. Tam bychom být zavření opravdu nechtěli. Podívali jsme se i na střelnici a nasbírali si poklad (nábojnice).

Po obědě jsme se autobusem přemístili do Košťálova na dopravní hřiště. Jízda na kolech nebo koloběžkách nás bavila a rádi jsme si i zasoutěžili. Po závěrečném fotografování a rozdělení cen jsme se unaveni a plni zážitků vrátili do Studence.

Mgr. Ivana Kučerová, třídní učitelka 1. tř.

Fotografie – Prvňáčci na policii v Semilech

„Poznej lépe sebe i svou třídu“

Pod tímto názvem je představován již tradičně žákům šestých ročníků program připravený speciálně pro ně. Tato akce probíhá s úspěchem na studenecké škole již několik let. Nejinak tomu bylo i počátkem tohoto školního roku.

Přišli jsme do školy… Každý s jistými plány a představami, plni dojmů a zážitků z prázdnin. Snad všichni jsme doufali, že „to“ začne dobře a školní rok 2009/2010 přinese nejen nové poznatky (jejichž cenu mnohdy poznáme až později), ale i nová setkání, nové prožitky a nová přátelství. Nejvíc nového toho vždy čeká ty, kteří začínají „novou etapu“. Tedy především naše nejmenší prvňáčky, ale také naše šesťáky. Přechod na druhý stupeň není nic jednoduchého. Zcela se mění najeté zvyky. Přicházejí noví spolužáci, jsme rozděleni do dvou tříd, máme nové učitele (tedy spíše učitelky). Nevíme co čekat od koho… a protože s námi „cloumá“ i náš věk, mnohdy ani nevíme, co čekat sami od sebe… A právě proto přichází vhod již zmiňovaný program.

Program je již tradičně připraven pro všechny šesťáky. Zváni jsou všichni, i když je účast nepovinná, je vřele doporučována. Kromě žáků jsou zvané i nové paní učitelky třídní. Petra Pohořalá a Jitka Pěničková tak měly možnost zapojit se do připraveného programu, společně si hrát a své nové svěřence poznat i z jiných stránek než jen ve školní lavici.

Scházíme se v pátek 11. září 2009 odpoledne a vlastně nikdo neví (pochopitelně kromě té, která program pečlivě naplánovala, připravila a celý ho vede), co nás vlastně čeká. Víme, že to nebude tradiční setkání ve škole, že ve svých nových třídách budeme spát a že se snad lépe poznáme…

Na začátek je třeba připravit třídu. Vynášíme lavice, ty dneska opravdu potřebovat nebudeme. Každý si hledá svou židli, sedáme si do kruhu a začínáme. Hned v úvodu jsme dostali ocenění, že jsme si udělali čas a přišli. A protože jsme se všichni rozhodli strávit zde svůj volný čas, snažíme se slíbit si, že se pokusíme, aby to bylo co možná nejvíce příjemné. Proto je třeba stanovit pravidla. Co by se nám líbilo? Je zajímavé, že to nevíme. To je zvláštní zjištění a zaráží nás hned na počátku. Všichni víme, co se nám nelíbí, jaké jednání odsuzujeme, co je nám nepříjemné… víme, co ne. Ale nevíme, co ano. Není to škoda? Jak můžeme dosáhnout spokojenosti, když vlastně nevíme, co chceme, když nevíme, jak taková spokojenost vypadá, co bychom vlastně chtěli prožívat, aby nám bylo dobře. A tak vlastně nenásilně zjišťujeme, že mnohdy jsme nespokojeni hlavně kvůli sobě, protože vlastně spokojeni být ani nemůžeme, když nevíme, jak to vypadá…

A v podobném duchu si začínáme „hrát“, bavíme se. Po skončení každé hry přemýšlíme nad jejím významem a hledáme určité myšlenky. Jde nám to výborně. A tak si postupně uvědomujeme spoustu věcí, někdy se pokoušíme vystihnout je slovy, snad si je i zapsat, ale všichni „to“ cítíme, rozumíme tomu, prožili jsme si to… A tak nás najednou napadá, jak málo se navzájem známe, jak snadno ostatní zařadíme do nějaké škatulky, jak snadno druhé odsoudíme, ale jak často je vlastně ani neznáme, nedáme druhým prostor… A najednou vidíme, že kolem sebe máme ve třídě i fakt bezva lidi, se kterými jsme si zatím jen nedali šanci na vzájemné poznání. A najednou si máme v rámci hry chuť povídat i s tím, koho jsme považovali za „nepřítele“. To vše nám vždy „dochází“ po skončení jednotlivých her. A tak se poznáváme, dáváme si šanci, učíme se naslouchat. A jaká jsou to překvapení, když mnohdy zjišťujeme, že jsme neodhadli síly, vlastnosti, touhy a sny těch druhých, ale mnohdy si nepřiznáváme ani své vlastní. A tak na základě poznání ostatních poznáváme vlastně i toho nejdůležitějšího člověka na světe, tedy poznáváme i sami sebe…

A tak to jde až do pozdních nočních hodin. Na odlehčení nás čeká i noční hra a pak se všichni alespoň na chvíli snažíme předstírat, že je noc a my spíme:-) Ale není to vždy jednoduché… Ráno pokračujeme, poznáváme své možnosti a hodnotíme program…

Je pro nás vždy velkou odměnou, když si po skončení akce čteme hodnocení, která šesťáci napsali. A tak, moji milí, moc vám děkujeme. Právě vaše slova chvály a nadšení dávají programu ten správný smysl. Moc bychom vám všem přály, aby vaše „poznání“ netrvalo jen krátkou chvíli. Aby to, co jste si uvědomili a co jste napsali, zůstalo vaší trvalou hodnotou. Můžete klidně zapomenout (a jistě se tak stane) konkrétní věty a slova, která na programu zazněla. Ale nezapomeňte, prosím, ten pocit, kdy vám bylo dobře. Ať je vám oporou právě ono poznání, které jste tak často psali do hodnocení. A sice, že je dobře dát druhým i sobě šanci, že je fajn prožívat věci společně a že na každém můžeme najít něco dobrého. Záleží na každém z nás…

Díky, že jste programu věnovali čas, pozornost a hlavně svou nádhernou energii. Těšíme se na vše další s vámi

Mgr. Zuzka Weissová, ZŠ Studenec

Exkurze do Krkonoš

V úterý 15. září se děti ze čtvrté třídy Základní školy ve Studenci vypravily spolu se svými třídními učitelkami na poznávací výlet do Krkonoš. Vyrazili jsme autobusem do Špindlerova Mlýna a lanovou dráhou na vrch Medvědín. Pan Krakonoš nám dopřál sluníčko a pěkné výhledy, takže již cestou nahoru se bylo na co dívat. Žlutá turistická trasa nás vedla traversem přes Sviňské louže na Zlaté návrší. Cestou jsme pátrali po hořci – květině, kterou má Krkonošský národní park ve znaku. A opravdu za chvíli ji zvědavé oči čtvrťáků objevily. Na Zlatém návrší jsme se pozastavili u mohyly Hanče a Vrbaty a vyslechli si tragický příběh těchto dvou sportovců. Aby nám hory dokázaly, že nenadálé zvraty počasí mohou nastat i během začínajícího podzimu, obloha se náhle zatáhla a sluníčko se objevovalo jen zřídka. My jsme však byli připravení, vytáhli jsme větrovky a pokračovali jsme dál kolem Pančavských vodopádů a Labské boudy až k prameni Labe. Zde jsme se příjemně naobědvali a popovídali si o jedné z našich nejdůležitějších řek. Plni zážitků a nových znalostí jsme se vrátili zpět domů do našeho Podkrkonoší.

Reakce dětí na otázku, co jim výlet přinesl nového:

Mgr. Petra Drahoňovská, učitelka ZŠ Studenec

Fotografie – U pramene Labe

Pernštejni opět u nás

V úterý 8. září 2009 navštívil naši školu šermířský spolek Pernštejni z Pardubic, který se k nám vrátil již potřetí. Našim žákům představil velmi pestrý, ale zejména humorně laděný program o renesanční módě a zbraních. Tímto představením navázali na předešlé návštěvy, které žákům přiblížily používání zbraní a způsobů boje za husitských válek a v období gotiky.

Dvojice protagonistů aktivními bojovými ukázkami představila rozličné zbraně i jejich historické proměny. Na závěr představení za spolupráce šestnácti odvážlivců z řad žáků byl názorně předveden možný střet pěšího vojska s jízdou. Seznámil nás s výhodami způsobu boje za renesance.

Závěrečným potleskem jsme poděkovali za netradiční, ale o to zajímavější seznámení s další kapitolou naší historie.

Fotografie – Vystoupení Pernštejnů se žáky

Pátek s armádou

Dne 18. září 2009 jsme jeli se školou do Jilemnice na krátké, ale zajímavé představení „Báječný pátek s armádou České republiky“, které se konalo na hřišti u nemocnice. Moc jsme se těšili, hlavně kluci.

Vojáci měli s sebou na ukázku několik psů, kteří byli ve válce v Afghánistánu a v Iráku. Moc jsme tomu nevěřili, ale podle toho, jak byli psi šikovní a vycvičení, se ukázalo, že je to pravda. Přivedli psa, který měl za úkol najít nebezpečnou zbraň v kufříku. Když ji našel, dostal za odměnu svoji oblíbenou hračku. Další ukázka vycvičených psů byla o tom, že přišel voják v šíleně tlustém obleku, na kterého tři psovodi pustili své psy. Vycpaný voják je mezitím provokoval rachtajícím kanystrem a klackem. Psi se na něho vrhli, ale s povelem k ukončení akce psi okamžitě poslechli a nechali vojáka být.

Po představení jsme si mohli prohlédnout ještě několik zajímavých věcí, například pojízdnou kuchyni, zbraně, plynové masky i myčku na vojenská auta. Také jsme si mohli vyzkoušet střílet ze zbraně. Vojáci pak rozdávali pohledy, školní rozvrhy a bonbóny.

Všem se nám to ohromně líbilo a pořadatelé této akce sklidili velký potlesk.

Eliška Ulvrová a Štěpánka Dubská, žákyně 5. třídy

Kresby armádních vozidel:

Sanitka

Nákladní auto

A jak toto setkání komentovali žáci 2. stupně ve školním časopise Pepíno?

Akce pod již zmíněným názvem se účastnil 3.–9. ročník naší ZŠ Studenec. Provizorní stany s lavicemi byly příjemným zázemím pro uvítání a stručné seznámení s programem.

Poté následovala „přehlídka“ cvičených psů. Kuba Hylmar, jako vybraný dobrovolník, ukryl zbraň do jedné z mnoha beden a pes se pustil do hledání. Pochopitelně měl úspěch a odměnou pro něho byl aport. Likvidace zloděje (figuranta) byla divácky nejatraktivnější.

Pro zajímavost, oblek figuranta váží přes 40 kg, pohyb v něm je obtížný a vyžaduje, aby daná osoba byla v dobré kondici. Tuto podívanou zajišťovala Veterinární a výcviková základna Grabštejn u Hrádku nad Nisou.

Zde děti nešetřily jak potleskem, tak hláškami typu: „Ten pes je snad hladovej…sežere ho…“, „Komisař Rex umíííí“, „Nechtěl bych bejt zloděj bez toho skafandru…“

Následoval rozchod k mnoha stanovištím, kde si děti mohly vyzkoušet první pomoc, umělé dýchání, střelbu z laserové zbraně, prohlédly si polní kuchyni, speciálně vybavená auta a pohladily si i služební psy.

Počasí bylo příjemné, slunečné a v tomto duchu probíhala celá akce, za kterou děkujeme.

Redakce časopisu Pepíno

Klub důchodců Studenec

„Kůň je jednou hříbětem,
člověk dvakrát dítětem.“

Měsícem září začaly dětem školní povinnosti, těm dříve narozeným pravidelná setkávání. Na první schůzce nás navštívil Ing. Václav Urban, obchodní vedoucí Českomoravské stavební spořitelny. Obeznámil nás s možnostmi uložení uspořených peněz.

Ještě téhož měsíce jsme si zavýletovali. První zastávka byla v Dětenicích na zámku, který se řadí svou architekturou mezi zámky pozdního baroka. Jeho návštěvnost rok od roku prudce stoupá, neboť v posledních letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která mu vrátila původní nádheru. V současné době je skvostem mezi zámky, ale to musíte posoudit sami při návštěvě. To nelze vypsat slovy, to musíte určitě vidět. Stojí to opravdu za to.

Tak alespoň něco z historie. Podle pověsti vznikly Dětenice za vlády přemyslovského knížete Oldřicha, který zde lovil se svojí družinou ve zdejších lesích a našel tu opuštěné děti. Nechal jim postavit ves a na jejich počest ji pojmenoval Dětenice.

K zámku patří ještě pivovar. Zhlédli jsme muzeum piva s prohlídkou jeho výroby. První zmínka o vaření piva v Dětenicích pochází z r. 1307. Pověst vypráví o loupeživém rytíři Arturovi, který se svojí chátrou přepadal vesnice v okolí Mladé Boleslavi. Vždy vtrhnul do vyhlídnuté vesnice, pobil všechny muže, ženy i děti. Naživu nechal jenom mladé panny. Ty celé jeho družině sloužily jako otrokyně. Při každém úplňku si Artur vybral vždy tu nejkrásnější pannu, která mu musela podle jeho tajného receptu uvařit zázračné pivo lásky. Aby se recept nikdo nedozvěděl, nechal ubohé panně vždy vyříznout jazyk. Pivo nechal ležet do příštího úplňku. Tímto způsobem si obstarával toto kouzelné pivo, které v hojné míře popíjel i se svými kumpány. V r. 1307 pán dětenického hradu vytáhl se svými zbrojnoši na Artura. Rytíř Artur byl poražen, ale nebyl zabit. Byl však tak ukrutně mučen, až svůj tajný recept na vaření piva prozradil.

Mnozí z nás toto pivo ochutnali ve středověké krčmě, kde na prahu bylo přivítání i drsnějšími slovy, ale chválili.

„Co koukáš, cizinče, nebuď tak paf, najez se, napij se, dobře se bav!“

Ze „žrádelníku“ bylo na výběr např.:

Dojmů bylo dost a dost. Potom jsme odjeli do Jičína. Každý si volného času užíval po svém. Setkali jsme se až k prohlídce muzea. Tam jsme se v mysli vrátili až do starší doby kamenné, ke vzniku českého státu, bitvě na Bílé hoře, období vlády Albrechta z Valdštejna. Pak přišel r. 1848, národní obrození, válka mezi Pruskem a Rakouskem, zánik Rakouska-Uherska, vznik Československa až po současnou dobu.

Obohaceni historií jsme nasedali do autobusu a vyráželi k domovu. Poslední zastavení bylo to tajné místo, tentokrát Ježkův statek v Nové Pace. Tradičně nechybí občerstvení, hudba a zpěv. Všechno, i to hezké, má však svůj konec. Kam pojedeme příští rok? To zatím zůstává nezodpovězenou otázkou. Zbývá jen poděkovat všem, kteří mají na hezky prožitém dni zásluhu. Není jich málo. Tak ještě jednou DÍKY.

Vlasta Jechová, členka Klubu důchodců

Fotografie:

Účastníci výletu

Přednáška Václava Urbana

Příchod k zámku Dětenice

Zapomenutý rodák Josef Tomáš (*1934)

Rodák ze Studence u Horek začínal jako všichni z tohoto podkrkonošského regionu-na lyžích. Trenéři Bezdíček a Fišer jej ale přesvědčili o atletickém talentu a své schopnosti předváděl v plné parádě nejen na dráze, ale i v terénu. Běchovický závod vyhrál čtyřikrát a byl prvním, kdo se dostal pod třicetiminutovou hranici. Další čtyři tituly mistra republiky přidal v krosu a do tuctu své zlaté mistrovské medaile zarovnal dvěma vítězstvími na 5 a 10 kilometrů. Vytvořil československý rekord na 5 km časem 13:52,2 (1964), v jednadvaceti reprezentačních startech stihl olympiádu v Tokiu a tři ME – 1962,1964 a 1966. Osobní rekordy: 800 m – 1:50,9; 1500 m – 3:46,9; 5000 m – 13:52,2; 10 000 m – 29:05,4; 3000 m překážek – 9:15,2.

Je dobře, že i na letošním nejstarším silničním běhu v Evropě – v Běchovicích závodili rodáci ze Studence.

Josef Ledvinka

Fotografie – Josef Tomáš

Vzpomínáme

7. 11. 2009 je den 10. výročí, kdy jsme se rozloučili s naším nejbližším, p. Jiřím Ježkem, bývalým učitelem a muzikantem tělem i duší.

Manželka a děti s rodinami

Fotografie:

Ve škole za katedrou (1964)

Na hasičské slavnosti (1965)

Soused roku 2009

12. ročník – 22. 8. 2009

Podruhé v historii se putovní pohár pro vítěze naší soutěžní hry „Soused roku“ stěhuje mimo obec Studenec. Vítězkou letošního ročníku se stala paní Dáša Beyerová ze Semil, druhé místo obsadila Věra Kuchařová společně s Lídou Jezdinskou. Třetí místo obsadila Martina ze Semil. Čtvrté místo patřilo všem ostatním zúčastněným bez ohledu na získané hodnocení a body: Marušce, Heleně, Mirce (I.), Mirce (II.), Míle a Hance.

Letošní ročník jsme chtěli udělat trochu jiný. Po jedenácti ročnících s „živou“ hudbou se letos, v sobotu dne 22. 8. 2009, konala poprvé diskotéka. Ráz večera byl proto „Diskopříběh“ aneb „Diskotéka nejenom pro starší a pokročilé“. I proto začátek večera patřil dětem. Již od 18.30 hrál DJ písničky především pro děti. Více než hudba ale děti v tento čas zaujaly soutěže, připravené Nelou Jezdinskou a Monikou Vernerovou.

Od 20 hodin již večer patřil dospělým. Po úvodním přivítání následovalo představení vedoucího poroty, kterým byl Honza Štorm, vítěz loňského ročníku „Soused roku 2008“. Za podpory celé rodiny pak hodnotil výkony 10 soutěžících žen. Tři soutěže (kroužky, laťka a kankán) opět prověřily jejich zručnost, obratnost i vtip. Současně opět probíhala vedlejší soutěž a hodnocení nejlepšího oblečení v disko stylu. Ocenění získaly dámy Hanka s dcerou a skupina Dáša, Helena, Mirka a Lída (jako skupina „ABBA“ v dámském podání), které svým tanečním vystoupením v rytmu písně „Mamma mia“ pořádně rozehřály nejenom sebe, ale i hosty tohoto večera.

Vyhlášení výsledků, předání putovního broušeného poháru a dárků od sponzorů proběhlo lehce po půlnoci. Určitě potěšily koláče z Pekařství Hamáček, knihy z Obecního úřadu, praktické dárky na zahradu a na bicykl od Štormů, punčochové zboží z firmy Aries nebo tradiční šampaňské od Privatu Lumiro.

Diskotéka se mimořádně vydařila. Jeden hudební hit střídal druhý, světelné efekty z reflektorů, efektní plyn, pomalu klesající a převalující se na tanečním parketu, určitě přinesly v tomto letním večeru příjemnou a neopakovatelnou atmosféru.

Protože příprava této letošní akce probíhala ve zkráceném čase, patří srdečné poděkování nejenom všem sponzorům a těm, kdo pomohli s přípravou, ale i všem, kteří se přišli pobavit, pozdravit se se svými sousedy, nebo třeba poznat nové kamarády a přátele. Poděkování také patří našemu novému kamarádovi DJ, který pouštěl po celý večer tak pěknou muziku.

Mirek Jezdinský jr.

Fotografie:

Soutěže pro děti I

Soutěže pro děti II

Začátek večera

Podlézání laťky

Diskotéka I

Diskotéka II

Vyhlašování výsledků

Vyhlašování vítězky

Stupně vítězů

Dětský den 2009 aneb Rozdávejme radost

I v letošním roce se jeden páteční prázdninový večer na faře rozdaly úkoly a mladí studenecké farnosti začali ve spolupráci s Orlem Studenec připravovat na poslední neděli v srpnu další ročník dětského dne.

Díky Božímu požehnání, sponzorským darům a notné dávce úsilí se podařilo připravit různé disciplíny od obvyklých házecích, strkacích, stavěcích a šikovnostních úkolů po rýžování českých granátů z písčitého dna nafukovacího bazénku. Samozřejmě nechyběl bohatý stůl s cenami, kde i letos byly zastoupeny produkty Fair Trade. Soutěžící i nesoutěžící mohli užít venkovního posezení a služeb stánku s občerstvením, kde mimo jiné byla k dostání i fairtrade káva.

Mottem dne bylo: „Rozdávejme radost!“ Za všechny pořadatele doufám, že se jej podařilo co nejvíc naplnit a že to bylo i pro všechny účastníky příjemné setkání.

Na tomto místě děkuji všem, kdo se o to jakkoli zasloužili.

Dá-li Pán, těšíme se na spolupráci s mnohými z vás v dalším roce při pořádání tohoto již tradičního odpoledne.

Za pořadatele Tomáš Jiran

Pozvánka na výstavu v knihovně

3. 11.– 23. 12. 2009

Přijďte se podívat na výstavu výtvarných prací Lenky Zvěřinové. Výstavu si můžete prohlédnout v době otevření knihovny, tj. úterý 8–10, středa 15–17.30, pátek 15–18 hod.

Uvidíte zde malované hedvábí, batiku, pasparty, výrobky z olejových papírů, ukázky knihařské práce a jiné. Výstava je prodejná.

Mladí hasiči 2009/2010

Prázdniny utekly jako voda a začátkem školního roku 2009/10 jsme zahájili činnost našich nejmladších hasičů. Scházíme se každé pondělí od 16.00 do 17.30. Naše vedoucí jsou: Mirka Vanclová a Veronika Vanclová. I přesto, že na první hasičák někteří zapomněli, ale omluvili se, spočítali jsme 17. dětí.

Seznam mladých hasičů: Eliška Hamáčková, Renata Trejbalová, Lukáš Trejbal, Barbora Vanclová, Josef Vancl, Petra Bachtíková, Valerie Jiroutová, Matěj Kolář, Lukáš Link, Radim Link, Nikola Hamáčková, Adam Kalenský, Lukáš Vondra, Ondřej Dědeček, Filip Ulman, Kateřina Tušiaková, Bára Pušová

Již na prvních schůzkách jsme se ale řádně zapotili, neboť nás v brzké době čeká podzimní kolo hry Plamen „Závod požární všestrannosti“, na který jsme se začali připravovat.

Po krátké hře, kde se děti honily, jsme se rozdělili na dvě družstva. Jedno družstvo sedělo na louce a učilo se základům první pomoci a druhé družstvo u stojanu opakovalo vázání uzlů. Musím hlavně děvčata velice pochválit, protože vázání uzlů přes prázdniny nezapomněla a učila to i mladší kamarády. Jak jsem již psala, první skupinka ošetřovala zraněné. Po znehybnění končetiny následoval přesun osoby, který byl někdy velice náročný, a muselo se použít větší síly (někdy musela pomoci i paní vedoucí). Děti se při tom velice balily a smály se.

Při dalším setkání jsme měli pro děti připravené veliké překvapení. Jednou z disciplín požární všestrannosti je střelba ze vzduchovky. Na louce za hasičskou zbrojnicí byla vytvořena provizorní střelnice. Mladí hasiči zalehli na připravené deky a stříleli na malé dřevěné špalíčky před sebou. Všem se dařilo a chtěli střílet znovu a znovu a znovu.

Hasič musí mít také velikou sílu v rukou, kterou jsme prověřovali ručkováním po vodorovném laně zavěšeném mezi dvěma stromy. Z dětí se během chvíle staly malé opičky a snažily se překonat 3 metry hlavou dolů. Nejlépe se dařilo u dívek Renatce Trejbalové a u chlapců Adámkovi Kalenskému (ten také překonal lano nejoriginálnějším způsobem).

Moc se těšíme na další společné pondělky, kde nás čekají další hry a zábavné činnosti. Zopakujeme si poznatky o požární ochraně (čím co hasit) a práci s buzolou.

Mirka Vanclová a Veronika Vanclová

Fotografie:

Střelba ze vzduchovek

Ručkování po laně

Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy

Sbor dobrovolných hasičů ze Studence připravil pro děti a jejich rodiče Hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy (druhý ročník) s malým občerstvením. Sešli jsme se v hojném počtu 18. 9. 2009 v 16.30 na louce za hasičskou zbrojnicí.

Mladí hasiči se sešli již v 16.00 hodin, aby se připravili na úvodní část hasičského odpoledne. Převlékli se do stejnokroje a těšili se na příchod ostatních dětí a rodičů. Po krátkém přivítání jim předvedli ukázku ze svých soutěží – štafetu dvojic a požární útok. Vše se jim velice povedlo. Když už tekla voda proudnicemi, ostatní děti nezahálely a šly si také zastříkat.

Dále byly pro děti připraveny různé hasičské disciplíny – určování topografických značek, vázání uzlů, stříkání s ruční dvoukolovou stříkačkou a rozbalování hasičských hadic. Za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích byly děti odměňovány sladkostmi. Největší fronta ale byla u prohlídky hasičských vozidel ve výbavě JSDH obce Studenec. Děti lezly s nadšením na střechu Tatry 815 a do kabin obou aut. Na střechu cisterny se lezlo bez větších problémů, ale slézt dolů byl někdy pěkný oříšek.

Na závěr odpoledne bylo připraveno asi 5 vyřazených ručních práškových a vodních hasících přístrojů, které děti s velkým nadšením vystříkaly. Protože nám celý den přálo počasí a vody není nikdy dost, hasiči stříkali z vodního děla a děti nestačily utíkat. A tak někteří byli mokří jako myši, ale šťastní.

Když se začalo pomalu stmívat, začala pro děti dlouho očekávaná stezka odvahy, která probíhala po cestě od hasičárny až na studeneckou Bosnu. Menší děti šly v doprovodu rodičů a starší ve dvojicích. Na trase stezky bylo schováno i několik strašidel, ale přesto se všichni dostali do cíle, kde dostali za statečnost diplom se strašidýlkem a sladkou odměnu. Stezky odvahy se zúčastnilo 72 dětí. Všem moc děkujeme za účast a těšíme se, že se opět za rok sejdeme ve stejně hojném počtu.

(Více fotografií na hasici.studenec.cz.)

Mirka Vanclová

Fotografie:

Hasičské odpoledne I

Hasičské odpoledne II

Používání hasičské techniky

Znovu uvádíme možnosti používání hasičské techniky, kde došlo k rozšíření nabídky (díky získané dotaci) v podobě zakoupení obleku na odstranění hnízd a rojů bodavého hmyzu:

CAS 32/T 8151 km jízdy30 Kč
1 hodina chodu čerpadla800 Kč
DA 12/A 311 km jízdy15 Kč
Přenosná stříkačka PS 121 hodina provozu400 Kč
Plovoucí čerpadlo MACXIMUM1 hodina provozu200 Kč
Motorová řetězová pila STIHL 0261 hodina provozu100 Kč
Elektrocentrála EC 40001 hodina provozu220 Kč
Člen JSDH Obce Studenec – obsluha1 hodina170 Kč
Kalové čerpadlo1 hodina provozu50 Kč
Odstranění hnízd a rojů bodavého hmyzu1 hodina250 Kč

Sokol Studenec

Běžecké posvícení

Studenecké posvícení bylo letos již po 42. ve znamení  Posvícenského koláče – závodu v přespolním běhu. Závod pořádá T. J. Sokol Studenec a vyznačuje se dobrou organizací, tradičními cenami – velkými koláči pro nejlepší, malými koláči pro všechny děti předškolní a zbylé koláče jsou i žádaným prodejním  zbožím pro účastníky ze širokého okolí.

Závod byl připraven pro závodníky ve 23 kategoriích od dětí předškolních až po muže veterány nad 70 let. Startovalo 438 závodníků, důvodem nižší účasti bylo nezařazení do krajského poháru lyžařů pro velký počet běhů v našem kraji – toto nás postihne vždy jednou za čtyři roky.

Studeneckých závodníků se na start postavilo 82 (loni jich bylo 83) a právo vystoupit na stupně vítězů si vybojovali:

2. Pichlová Annadevčata předškolní
2. Bachtík Davidchlapci předškolní
3. Berger Ondřejchlapci předškolní
1. Jánská Kristýnadevčata nejmladší
2. Uvizl Ivanmuži nad 50 let

Putovní cenu Květy Jeriové pro nejlepšího studeneckého závodníka získala Kristýna Jánská, vítězka závodu nejmladších žákyň. Kristýna bydlí ve Staré Pace a je členkou našeho lyžařského oddílu.

Závod mužů se běžel i jako 32. ročník Memoriálu Mirka Háka, byl opět zařazen do Poháru východních Čech a startovalo 48 závodníků. V barvách Studence startovali pouze tři muži – Ivan Uvizl byl 2. nad 50 let, v kategorii do 40 let byl Stanislav Horáček 18. a Michal Hák 20.

V závodě mužů se očekával boj vítěze posledních dvou ročníků Martina Mikuše z LSK Lomnice n. P. o putovní pohár, vítězství mu však sebral juniorský reprezentant v atletice OndřejFejfar ze Dvora Králové n. Labem, druhý doběhl Schejbal ze Skuhrova a až na třetím místě skončil Martin Mikuš.

Pořadatele potěšil nejen hladký průběh závodu, který by nebyl možný bez práce více jak 60 rozhodčích a pořadatelů, ale i slova uznání od zkušených závodníků nejstarších kategorií.

Jaroslav Hák

Fotografie:

Stupně vítězů předškolních děvčat (1. Natálie Dlabolová, 2. Viktorie Anna Pichlová, 3. Viktorie Pánková)

Stupně vítězů předškolních chlapců (1. Kryštof Tringela, 2. David Bachtík, 3. Leonard Losík)

Jaroslav Hák předává ceny v kategorii mužů (1. Ondřej Fejfar, 2. Oldřich Schejbal, 3. Martin Mikuš)

Ohlédnutí za studeneckým putováním Naučná stezka a arboretum u ZŠ Studenec

Za krásného slunečného počasí se sešlo 44 zájemců o putování. Účastníci dostali o tomto putování informační skládanku a mohli si vzít i další skládanku Jilemnicko, která je nám nyní nabízena v obchodech ve Studenci. Je zde důležitá souvislost. Studenec vytvořením naučné stezky může nabídnout okolním školám, turistům a zájemcům o přírodu návštěvu, a tak se zařadil mezi místa, kam je možné jet na výlet za poznáním na Jilemnicku. Dostal se do společnosti turisticky známých míst, jako je třeba Krkonošské muzeum v Jilemnici, rozhledna Žalý nebo naučná stezka U mlejna v Martinicích.

Naučnou stezkou nás postupně provázela šestice děvčat Jitka Bajerová, Kristýna Ulvrová, Simona Hamáčková, Veronika Zvěřinová, Monika Lulková a Markéta Jiřičková ze ZŠ Studenec a informovala nás o snížení energetické náročnosti ZŠ Studenec, a to zateplením vnějších obvodových stěn a stropu, výměnou oken a dveří, což stálo 11,5 mil Kč. Jednoznačný přínos ukázala již první zima, kdy spotřeba uhlí na vytápění poklesla o 40% oproti předchozím topným sezónám.

Čistička odpadních vod a kompostoviště je další etapa přispívající ke zlepšení životního prostředí v okolí školy. V závěru roku 2008 byl dosavadní septik nahrazen čističkou odpadních vod, která pracuje nepřetržitě, a dokáže odpadní vody čistit tak, aby vyhovovaly pravidelným kontrolním odběrům.

Ke škole patří rozsáhlé travnaté plochy, které se pravidelně sečou. Za čističkou odpadních vod směrem ke Stráni bude vybudováno kompostoviště pro ukládání biologického odpadu. Půjde o tři oddělení s půdorysem 3 × 3 m, ve kterých bude postupně zrát kompost. Materiál už je v místě stavby.

Změna vytápění. V současnosti je škola vytápěna hnědým uhlím, a to přináší značnou ekologickou zátěž. Připravuje se vytápění tepelným čerpadlem, pro které je nutné provést 10 až 12 vrtů do hloubky 125 m. Hasičárna ve Studenci už nyní získává teplo tepelným čerpadlem pomocí dvou vrtů 117 m hlubokých.

Přírodní areál v okolí školy. Škola se nachází uprostřed obce a postupnými úpravami se buduje areál, který má sloužit žákům školy, ale i veřejnosti. První etapou byly tenisové kurty a lehkoatletický areál v roce 1993. Vzpomínám si na odkoupení pozemku od pana Erbana za 170 tisíc a výstavbu tenisových kurtů za 1 mil. korun. V roce 2006 bylo vybudováno dětské hřiště za přispění dárce společnosti Centrum 2000. Hřiště je velmi využíváno místními, ale i návštěvníky ze vzdáleného okolí. Letos byl areál doplněn venkovním stolem na stolní tenis a nyní je již dokončováno odpočinkové místo s krbem, ohništěm, stolem a lavičkami.

Naučná stezka. Na její vybudování přispěla Nadace Partnerství. Jejím výchozím místem je přírodní učebna ve formě altánu. U něho je vyhloubené jezírko, které ukazuje život v tůni a vodní rostlinstvo. Součástí stezky je 42 druhů dřevin označených jmenovkami. Další zastávkou je geologické stanoviště s malým melafyrovým lomem, informační tabulí a ukázkami místních nerostů a hornin.

Na závěr putování jsme šli ke staveništi přístavby MŠ, které navazuje na budovu ZŠ. Ředitel školy Petr Junek nás informoval, že v prováděné přístavbě budou i dvě třídy pro ZŠ, tří třídy pro MŠ a další potřebné místnosti. Stavbu provádí firma Makro Rudník. Nyní již připravuje zabetonování stropu nad přízemím budovy. Bude následovat stavba druhého podlaží a střechy.

Účastníci putování ocenili náročnou přípravu putování a jeho hezký průběh.

Mgr. Pavel Zajíc, foto Miroslav Jezdinský

Fotografie – Účastníci putování po naučné stezce

Podzimní přespolní běhy

Lyžaři Sokola Studenec se zúčastnili v rámci přípravy na zimní sezónu několika přespolních běhů. Dosahovali krásných výsledků, proto bychom rádi jejich úspěchy připomenuli a zveřejnili.

První výjezd byl do Vysokého nad Jizerou, kde si pro nás Krakonoš přichystal to pravé psí počasí. Děti se však nezalekly a všechny své síly daly do boje s větrem, deštěm a početnou konkurencí. Ve svých věkových kategoriích obsadily následující umístění: Vojtěch Trejbal 10., Ondřej Berger 8., Veronika Bergerová 3., Ivana Hrnčířová 4., Kristýna Jánská 1.(závodnice z Nové Paky hájící barvy Sokola Studenec), Renata Trejbalová 4., Magdaléna Bergerová 7., Magda Hrnčířová 19., Eliška Plecháčová 10.

O týden později bylo počasí již příznivější a nás čekalo domácí prostředí a Posvícenský koláč! O tom, jak se nám dařilo, jste si jistě přečetli nebo přečtete v příspěvku o tomto závodu na jiném místě Zpravodaje.

Poslední zářijový víkend si mohli naši mladí závodníci(nebo spíše jejich rodiče) zvolit buď závod v Jilemnici na náměstí a zámeckém parku, nebo Horní Brannou. Za nádherného až letního počasí se na start jilemnických Lízátkových závodů postavila jako první Veronika Bergerová a svoji trať dlouhou 500 metrů dokončila na krásném 4. místě ve své věkové kategorii. Magdaléna Bergerová i po účasti v hromadném pádu dobojovala svůj závod na 700 metrů na 12. místě. Ondřej Berger doběhl desátý. Ostatní studenečtí závodníci zvolili variantu závodu Po stopách hornobranské první lyže a i přes velmi silnou konkurenci jsme je mohli v cíli zaznamenat na čelních místech. Lukáš Trejbal v kategorii minižáci doběhl 8., Kristýna Jánská 5., Renata Trejbalová 6., tyto dívky závodí v kategorii žákyně nejmladší, Eliška Plecháčová 8. v žákyních starších.

Pro všechny závodníky veliká gratulace a pochvala!

Marie Bergerová

Děkujeme za pěkné odpoledne

V sobotu 19. 9. 2009 se u sokolovny konalo sportovní odpoledne pro děti jako pozvánka k zahájení cvičebního roku Sokola Studenec. Za překrásného počasí, pod taktovkou milých členek Sokola, se podařilo pro děti připravit 10 stanovišť s velmi nápaditými sportovními úkoly. Po jejich splnění bylo každé dítě odměněno drobností a sladkůstkou… a všechny soutěže bylo možno „oběhnout“ 3×! Pro rodiče bylo připraveno občerstvení káva a koláč zdarma, ale hlavně příjemné posezení. Všichni rodiče i velmi spokojené děti děkují tímto všem, kteří tuto povedenou akci připravili a zorganizovali.

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Nová sezóna 2009/2010 je v plném proudu a spokojenost zatím panuje pouze s mládežnickými družstvy. Oproti loňské sezóně přibylo jedno družstvo, místo starší přípravky se do soutěží zapojili mladší žáci a mladší přípravka, v okresním přeboru pokračují starší žáci, v krajské soutěži dorostenci.

Přestože stoupl počet hráčů, obdobně jako v loňském roce pokračují problémy s početností hráčských kádrů dorostu a dospělých. Áčko sice zvítězilo v prvním zápase jako nováček I.B třídy nad Horní Brannou, ale vypjatá atmosféra dospěla k incidentu na konci zápasu. Toto vítězství bylo doslova Pyrrhovým vítězstvím, zranění dvou hráčů, disciplinární tresty a především opatření ze strany Libereckého fotbalového svazu spočívající v nasazení trojice rozhodčích z opačných částí kraje včetně delegátů, což znamená neúměrné navýšení finančních nákladů na jednotlivé zápasy. Navíc toto vítězství zůstává i po devíti odehraných kolech jediným, takže se opět potvrdilo, že první vyhrání z kapsy vyhání.

Dobře zahájilo i béčko, ale postupně ubývali hráči z kádru (zranění, škola, tresty), a tak opět museli zaskakovat dorostenci a veteráni. Béčko by mělo sloužit jednak pro rozehrání hráčů pro áčko, jednak k radosti ze hry, takže výsledky nejsou až tak podstatné jako u áčka.

Naopak vesměs na předních pozicích tabulky najdeme mládežnická družstva, dorostenci přivezli řadu cenných bodů z hřišť soupeřů a opět atakují medailové pozice, mladší žáci jsou zatím stejně jako starší žáci na třetím místě, mladší přípravka suverénně vede tabulku okresního přeboru a svým soupeřům často naděluje dvojciferné výsledky.

Podrobné zhodnocení podzimní sezóny s výsledky přineseme v posledním letošním čísle Studeneckého zpravodaje.

Fotografie – Sestava studeneckého béčka

Orientační běh

Podzimní část sezóny přinesla další závody Mistrovství ČR v orientačním běhu. Závod na klasické trati se běžel v Blansku a právo startu si vybojovalo 12 studeneckých závodníků, ale vlastního závodu se jich zúčastnilo osm. Tradičně nejlépe si vedl Adam Chloupek, který v kategorii H16 vybojoval 4. místo, nejlepší závod roku zaběhl Michal Kučera, kterému v podobě jednoho místa chyběl krůček k postupu do finále. O prvním říjnovém víkendu proběhlo prestižní Mistrovství ČR štafet a družstev. SK Studenec postavil dvě štafety H18 a čtyři družstva, která bojovala v silné konkurenci ve středu startovního pole. S podrobnějšími výsledky přiběhneme v příštím čísle.

Fotografie – vítězná Terezka Chrástová na závodech Východočeského poháru (říjen 2009)

Výsledky tenisových meziokresních přeborů 2009

V průběhu května a června byly sehrány všechny zápasy meziokresních soutěží v tenisu za rok 2009. Ve Studenci se hrají tři věkové kategorie, meziokresní přebor (MOP) – starší žactvo, MOP – I a II třídy kategorie 40 až 55 let a MOP – nad 55 let.

Studenečtí starší žáci obsadili páté místo z deseti účastníků, když pětkrát zvítězili a čtyřikrát prohráli. Jsou na tom stejně jako v tabulce čtvrté Lázně Bělohrad, ale mají horší skóre z jednotlivých utkání. Muži ze Studence v MOP I třídy letos byli poslední a pro příští rok spadnou do nižší skupiny stejné věkové kategorie. V obou těchto soutěžích startovalo 18 družstev, takže osmé místo není v celkovém součtu nijak špatné. Meziokresní přebor nad 55 let se hraje pouze formou čtyřher a účastnilo se ho sedm družstev. Veteráni ze Studence se umístili na třetím místě. Celkově bylo studeneckými tenisty odehráno 179 setů, což dává při průměrném 30minutovém času na jeden set přibližně devadesát hodin strávených na kurtech při soutěžních zápasech.

Léto pomalu končí a brzy budou Vánoce. Stejně jako v předchozích dvaceti letech budeme ve spolupráci s místním Sokolem pořádat vánoční turnaj v líném tenisu. Letošní termín je stanoven na neděli 27. 12. 2009 od 8 hodin. Do té doby si můžeme popřát spolu s Josefem Horáčkem, který takto činí již od ledna: Pěkné Vánoce.

Za Tenisový klub Petr Hák

14. listopad – Světový den diabetu

14. listopadu 1891 se narodil jeden z objevitelů inzulinu, kanadský lékař Frederick Grant Banting. Je proto logické, že právě tento den byl vybrán jako Světový den diabetu (cukrovky).

Cukrovka neboli diabetes mellitus je nemoc velmi zrádná, která dlouho nebolí, a proto své nositele tolik svádí ke „hříchu“, který nejčastěji spočívá v nedodržování diety či občasném vynechání tabletek. Čím je tato nemoc tak významná, že si vysloužila světový den?

Diabetes mellitus je dnes, společně s obezitou, epidemií nové doby. Lidé se stále bojí epidemii infekčních chorob včetně ptačí chřipky, nebo nemoci šílených krav, ale u chorob, které nejsou infekční, si myslí, že se jich netýkají. Opak je však pravdou. K dnešnímu dni je na světě cca 200 milionů pacientů trpících diabetem, z toho téměř 93 % diabetem 2. typu. Alarmující je především rychlost, s jakou se výskyt cukrovky zvyšuje (zejména cukrovky 2. typu, jejíž výskyt můžeme ovlivnit sami).

Je vůbec možné cukrovce předcházet? Odpověď není zcela jednoznačná – ano i ne. Ne, pokud se jedná o cukrovku 1. typu (začíná většinou v dětství). Ano, pokud jde o cukrovku 2. typu.

Základním a nejdůležitějším předpokladem, jak předejít cukrovce, je prevence obezity. Pokud již obézní jsme, měli bychom se snažit svou hmotnost zredukovat. Jestliže se nám to povede a svou hmotnost po redukci udržíme, udělali jsme velmi mnoho pro to, abychom cukrovku nedostali. A pokud už ji máme, redukce hmotnosti nám může pomoci účinněji s nemocí bojovat. Neodmyslitelným pomocníkem při prevenci, ale i léčbě cukrovky, by měl být pohyb. Ten sám o sobě cukrovku zlepšuje. Lidé, kteří mají cukrovku a pravidelně sportují, potřebují podstatně méně inzulinu či tabletek při léčbě a rovněž mají méně komplikací.

Proto se v tento den koná na mnoha místech ve světě i v České republice pochod proti diabetu. Bližší informace naleznete na www.dendiabetu.cz. Pokud nejste zrovna příznivci organizovaných akcí, můžete se v tento den i dny následující vydat na své vlastní pochody.

zdroj: www.dendiabetu.cz

Kuřecí salát Canada – nejen pro diabetiky

2 porce: 200 g vařeného kuřete, 200 g fazolových lusků, 50 g mandarinek, 75 g cibule, 50 g majolky, 50 g nízkotučného jogurtu, citrónová šťáva, sůl, pepř

Kuře nakrájíme na kostičky, přidáme uvařené fazolové lusky, na kostičky nakrájené mandarinky, najemno nakrájenou cibuli, pepř, sůl, majolku a jogurt. Vše zlehka promícháme. Vhodné je přidat tmavé pečivo.

1 porce obsahuje: 390 kcal – 1630 kJ, 27 g bílkovin, 16 g sacharidů, 3,9 g vlákniny, 24 g tuku

Život je hezký a zajímavý – ale?

Různá přísloví jsem v mládí a průběhu času slýchal často, ale nevěnoval jsem jim pozornost. Stáří mi dovoluje se nad nimi alespoň zamyslet. Zkuste to taky.

Devatero řemesel, desátá žebrota.
Všechna sláva polní tráva.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Rodák J. Š.

Studenecký zpravodaj 5/2009

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 22. listopadu 2009

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.