STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2003

Vydává Obec Studenec

Z OBSAHU

DESIDERATA ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Bytová výstavba Placení za psy
Dodatek ke kanalizaci Předběžné upozornění
Zprávy z knihovny RÉGIO
Zprávy základní školy Odpady
Sportovní zprávy Zápis z veřejného zasedání ZO Studenec z 3. 3. 03
Sokol Studenec Usnesení č. 3/03 ze zasedání ZO
Sportovní klub Studenec Rozpočet obce na r. 2003
Školní sportovní klub Krajská správa silnic Lib. kraje
Tenisový klub Poděkování hasičům
Ze školních prací Poděkování panu Josefu Horáčkovi
Diabetická dieta v dospělosti Myslicecké sdružení Černý háj děkuje
Armillaria radí Děkujeme Sokolistům
Poděkování MUDr.Jiřímu Kalenskému Tříkrálová sbírka 2003

DESIDERATA

Kráčej klidně uprostřed spěchu, pamatuj, jaký pokoj je v tichu. Buď vždy v dobrých vztazích s druhými lidmi, aniž by ses přitom zříkal sám sebe. Svou pravdu pověz vždy klidně a jasně, poslouchej však také, co říkají druzí, a to i hlupáci a ignoranti, i oni mají svůj příběh. Budeš-li se často srovnávat s ostatními, můžeš se stát pyšným nebo naopak zahořklým. Vždy budou horší a lepší, než jsi ty. Raduj se stejnou měrou ze svých plánů, ale i z výsledků svých konání. Konej svou práci od srdce, jakkoli je skromná a nic neznamenající. Buď opatrný ve svých předsevzetích, neboť svět je plný klamu, dbej však, aby ti to nepřekáželo v dosahování opravdové ctnosti. Mnoho lidí se snaží dosáhnout vznešených ideálů a všechen jejich život je plný heroismu. Buď sebou a zvláště nepopírej city. Nikdy nebuď cynický k lásce, protože i ve vztazích úplného rozčarování a vyslechnutí je ona věčná jako tráva. V pokoře přijímej to, co léta přinášejí. Bez hořkosti se zříkej výsad mládí. Rozvíjej sílu ducha, aby v náhlém neštěstí se ona mohla stát pro tebe štítem. Netrap se svými představami. Mnoho obav vzniká z nudy a samoty. Vedle zdravé přísnosti buď k sobě shovívavý. Jsi dítě celého světa. Ne méně než hvězdy či stromy. Máš právo být zde. Ať je to pro tebe srozumitelné, nebo ne, věř tomu, že celý svět je takový, jaký má být. A tak buď v míru s Bohem, ať už si o jeho existenci myslíš cokoli, ať už se zabýváš jakoukoli činností, či snad ať už jsou tvá přání jakákoliv. V pouličním hluku i spěchu života zachovej klid své duše. Buď pozorný a snaž se být šťasten.

(Nalezeno ve starém kostele v Baltimore roku 1692)

BYTOVÁ VÝSTAVBA

VE STUDENCI A ZÁLESNÍ LHOTĚ

Při současném demografickém vývoji je rozhodně jednou z priorit každé obce výstavba bytů, případně vytvoření podmínek pro individuální bytovou výstavbu. Vzhledem k tomu, že se nám k této problematice sešly hned tři příspěvky, budeme věnovat tomuto námětu více pozornosti.

Studenec vždy patřil k obcím, kde se poměrně "hodně stavělo". V dobách nedávno minulých byla výstavba rodinných domků složitější pro stavebníky, neboť chybělo to podstatné, a to dostatek stavebních materiálů. Stavebníci si jistě vzpomenou na tzv. koordinační přídělové listy, kdy si mohli do koupelny vybrat obklad z neuvěřitelné nabídky tří vzorů a obdobně to bylo s okny, dlažbou a dalším materiálem. Na straně stavebníka naopak stála nízká cena parcely (omezená však výměrou) a možnost různých výhodných stavebních půjček. Mnohem jednodušší to však měly obce zastupované místními národními výbory, osobní vlastnictví pozemků patřilo k právním normám, které se nerespektovaly, a tak vymezit lokalitu pro stavební parcely včetně inženýrských síti nebyl problém. Tímto způsobem vznikla zástavba v Rovnáčově, u školy a na dolením konci a v některých místech se poté řešily a někdy i řeší otázky pozemků až do dnešní doby. K dalším výhledově připravovaným lokalitám byla zástavba na Tomášově poli podél lesa Na Stráni, na slunném svahu pod Strání a třetí řada rodinných domů v Rovnáčově. Tyto záměry však vzaly za své v souvislosti se společenskými změnami po roce 1989.

Nový Obecní úřad této problematice v počátku nevěnoval pravděpodobně patřičnou pozornost, neboť stavební parcely v obci chyběly, přestože v územním plánu byly tyto lokality definovány. Často však narazila snaha obce na nezájem, nepochopení či nadhodnocení ceny parcel vlastníků pozemků (především ve vytypované lokalitě na Suchých lukách). Další nabídka privátních subjektů se setkala s nezájmem pro umístění lokality (Rovnáčov nad rybníkem).

V letošním roce však budou pro stavebníky připraveny parcely naproti Plasteku a na Nouzově, navíc se připravuje i zástavba pod Bosnou a ke změně územního plánu došlo i nad Šraňkem. Připravuje se i individuální výstavba na vlastních pozemcích.

A nyní již dejme prostor diskusi. První článek byl zaslán do našeho Zpravodaje a jeho autor nechce být uveden. Jeho přání respektujeme.

V Deníku Pojizeří ze dne 18. 1. 2003 oznamuje Jilemnice, že začíná územní řízení v souvislosti se záměrem výstavby bytů. Šlo by o 88 bytů v devíti domech. Nové byty by měly být u nemocnice. V nedávné době Jilemnice dokončila 32 nových bytů v Roztocké ulici. V Jilemnici jsou přesvědčeni, že nabídka bytů je jedním z hlavních faktorů umožňující rozvoj města. Město zvažuje finanční krytí a uvádí, že hlavní je získat finanční dotaci ze státního rozpočtu. Chtějí založit společné družstvo s firmou CZ Holding. Do tohoto družstva chtějí vložit pozemky a získanou dotaci. CZ Holding by zajišťoval další financování a vlastní průběh stavby. Jilemnická nemocnice vidí ostrý boj o získání odborných pracovníků, nemá na jejich přeplácení a chtěla by je získat nabídkou bydlení. Uvedená fakta o Jilemnici lze uplatnit i ve Studenci. Jilemnice má 6 tis. obyvatel, Studenec 1,3 tis. a Zálesní Lhota 0,4 tis.

Volební programy KDU-ČSL i Nezávislých se zmiňují o podporování výstavby rodinných domů, ale o řadových nebo o obytných domech ani zmínka. Obytný dům má Studenec jako bytovku se 6 byty (6) u školy, další u továrny (16) a další v Rovnáčově u kříže (8). Byt má továrna i škola (1) a hasičská zbrojnice (2). Nejnovější byty vznikly v nástavbě zdravotnického střediska (4). Jistým druhem bytů je i pečovatelský dům (4) v mateřské škole. Obytný dům má i Zálesní Lhota (6) a i Bukovina. Zmíním ten v Bukovině. Je v rovinatější části obce, je velice pěkný a plně využívaný. Do místa krásně zapadá. Takže třeba ve Studenci nabídnout nový obytný dům o 10 bytech by nebylo nijak přehnané. Na vesnici by se dobře hodily řadové domy. Řadový čtyřdům by měl třeba základy 40 x 13 metrů. Takové tři domy by obsahovaly 12 bytů a v obci by představovaly soustředěnou výstavbu s ušetřením stavebního místa, kterého se začíná nedostávat a s levnějším podílem na inženýrských sítích (elektřina, voda, kanalizace, komunikace, ale i následném vytápění). Domnívám se, že i cena by byla nižší. Tyto domy by byly výrazné a třeba by se dobře vyjímaly naproti Plasteku, a to přiměřeně daleko od velkoryse řešené silnice s chodníkem a osvětlením. Jeden až dva řadové čtyřdomy by měly být nabídnuty v Zálesní Lhotě. Šestidům má třeba Horní Branná. Jde o velmi pěkné bydlení. V předchozích obdobích soustředěná výstavba již byla. Mám na mysli Patero 1921 u sokolovny, Nový Studenec 1928, který měl základní kámen před vstupem do areálu Trautenberk, Korea v Rovnáčově 1953 a montované domy u Chládkových 1975.

Rozhodně se nestavím proti výstavbě rodinných domů. Jde však o stavby hodně drahé, náročné na pozemek a pracné a náročné při pozdějším bydlení. V krátké budoucnosti prý má být stavební spoření s velkou státní dotací upraveno tak, že dotace bude dána jen těm, kteří ji použijí jak název říká, a to na stavění a stavební úpravy. Řada spoluobčanů si stavebně spoří a třeba by se rozhodla pro byt v bytovce nebo v řadovém domě. Především však by nové byty přispěly k rozvoji obce. Vedení obce by mělo zjistit a nabídnout možnosti. Mluví se o podpoře a rozvoji venkova. Občany by zajímalo, zda již některé dotace obec získala a zda o další usiluje.

Ke stavění ještě dodávám tento názor. První obecní zastupitelstvo schválilo zřízení tenisových kurtů. Ty byly kvalitně dostavěny, jsou dobře udržovány a velice využívány. Jsou i vzhledově vynikající vizitkou obce. Nyní je aktuální snaha o druhé fotbalové hřiště. Nynější obecní zastupitelstvo by mělo toto silně podporovat a tím mít svůj viditelný výsledek. Nejvhodnější by bylo místo u školy.

Fotbalisté pracují s největším počtem sportujících občanů obce a podporu si zasluhují. Někteří s vyslovenými názory nebudete souhlasit. Jiní je podpoříte. Bude zajímavé, jak se obec bude v otázce stavění dále vyvíjet.

Napište své názory.

 

DODATEK KE KANALIZACI

Manželé Kočárkovi

Ve zpravodaji 6/2002 jsme se dočetli, že jsme nepovolili vést kanalizaci přes náš pozemek. Rádi bychom podali veřejnosti vysvětlení, co se týká této věci.

V lednu loňského roku za námi přišel pan starosta Tauchman se dohodnout, zda povolíme kanalizaci před naším domem ze stavebních parcel naproti Plasteku. Samozřejmě jsme souhlasili, ještě nám nabídl, jestli máme nějaké požadavky, ať si je napíšeme. Hned nám nabídl, že strouha, která vede od Tauchmanových, bude svedena do kanalizace.

Dále jsme požadovali zachovat studánku, která je v louce již po několik generací a nikdy nevyschla. OÚ si nechal udělat zkoušku vydatnosti pramene v červenci, kdy bylo dost sucho. Potom jsme požadovali hlínu, která se vykope, nechat na našem pozemku, dále že bude vedena kanalizace podél cesty a ne cestou.

Měla být sepsána smlouva o věcném břemenu, než začne stavební řízení. Řízení bylo na OÚ koncem června, přestože nebylo nic vyřešeno. Tam jsme se teprve dověděli, kudy vlastně kanalizace povede, že to bude vedle té strouhy, a o studánce ani zmínka. Přesto jsme podepsali předběžnou smlouvu o dalším stavebním řízení s tím, že se dá vše do pořádku. Další měsíc nikdo na naše požadavky nereagoval. Stavební řízení bylo přerušeno. Jednalo se o studánce, buďto dostaneme jednorázové odškodné nebo náhradní studnu, ovšem nezajištěn tak vydatný pramen, anebo 2000 m3 zdarma na rok. Toto jednání bylo platné pouze při přerušení pramene ne jako podmínky k překopání pozemku, proto jsme na toto nepřistoupili.

Jelikož soukromě hospodaříme a máme lesní školku a domácnost napojenou na tuto studánku, dost vody spotřebujeme. Nevíme, kdo by si dal zrušit takový bohatý zdroj vody bez náhrady.

Tak celé domlouvání o kanalizaci skončilo na tom, že jsme nepřistoupili na vedení kanalizace vedle strouhy od Tauchmanových, Poltikových a na dohodě o studánce pro nás za velice nevýhodných podmínek.

Nyní si každý občan této vesnice může udělat o tom svůj úsudek. Nemáme zájem bránit rozvoji obce, naopak, ale za seriózních podmínek.

Manželé Kočárkovi

 

Karel Vancl a František Tauchman

Nejdříve se omlouvám za nepřesnou informaci, podanou v diskusi při jednání zastupitelstva obce. Pan Kočárek dal souhlas s umístěním kanalizace s osmi požadavky, z nichž jeden je: Požadujeme: "V případě ztráty pramene ve vlastní studni a to i při stavbě rodinných domků bezplatný zdroj vody." V návrhu smlouvy o budoucím věcném břemenu upřesnil požadavek "bezplatný zdroj vody" takto: (článek IV. z předložené smlouvy)

"Pokud by v důsledku stavby inženýrských sítí nebo RD na výše uvedených pozemcích obce došlo ke snížení vydatnosti studny tak, že by pan Jaroslav Kočárek nemohl denně odebírat potřebné množství vody, umožní mu Obec Studenec bezplatně odebírat chybějící množství vody z obecního vodovodu, nejvíce však ………litrů/den." škrtnul litrů/den a napsal NEOMEZENĚ – (k nahlédnutí na OÚ). Nesouhlasil ani s množstvím 4.500 m3/rok (i to by byl pro obec velký závazek, každý si může spočítat kolik). Asi takové množství potřebují pro chovající dobytek (na pití se voda použít nedá – viz rozbor) a na zalévání stromků v množství, které průměrně za rok naprší ve Studenci na jejich pěstební plochu.

Při jednání o vydání územního rozhodnutí na stavbu dal pan Kočárek do protokolu souhlas s podmínkou: "Souhlasím s vydáním ÚR za podmínky, že projekt stavby kanalizace mi bude předložen k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení."

Při následném vytyčování přesného umístění kanalizace dle přání manželů Kočárkových před zhotovením stavební dokumentace jsme společně s projektantem ing. Kaplanem nabízeli zaústění struhy do kanalizace vpustí. Požadavek paní Kočárkové byl, aby strouha, která vede terénní proláklinou a v délce několika desítek metrů odvádí povrchovou vodu z jejich pozemku, byla nahrazena kanalizací – viz níže, kde nesouhlasí s "…vedení kanalizace vedle strouhy". Nepovedlo se nám vysvětlit, že nelze zhotovit kanalizaci v zemi a požadovat, aby odváděla povrchovou vodu po celé své délce stejně, jako otevřená struha, s jejíž údržbou a sečením trávy kolem ní mají problémy. Při jarním tání (kdy je zem promrzlá) a vydatnějších srážkách by vodu neodvedla ani případná drenáž.

Manželé Kočárkovi píší: "Tak celé domlouvání o kanalizaci skončilo na tom, že jsme nepřistoupili na vedení kanalizace vedle strouhy od Tauchmanových Poltikových a na dohodě o studánce pro nás za velice nevýhodných podmínek." I z jejich článku je vidět, co všechno jsme jim nabídli a jaký byl výsledek.

Pan Kočárek měl před podpisem souhlasu výkres s přibližným vyznačením vedení kanalizace, jinak by souhlas nepodepsal a není pravda, že se teprve při řízení na OÚ dověděli, kudy vlastně kanalizace povede.

Ke stavebnímu řízení nedošlo a zmíněnou smlouvu jsme předložili tehdy, kdy bylo dohodnuto: "…než začne stavební řízení." V příspěvku manželů Kočárkových je mylně uvedeno "stavební řízení" bylo to pouze jednání o vydání "územního rozhodnutí".

Ve snaze nabídnout manželům Kočárkovým co nejvíc, jsem několikrát nabízel zařazení jejich pozemku do změny Územního plánu, aby na něm třeba jejich děti mohly postavit domek. O změnu nakonec požádali a dle pana Kočárka tam letos bude stát rodinný domek (písemný doklad tohoto tvrzení je na OÚ). Pokud by pozemek ve změně nebyl, pak by tam nemohli stavět třeba dva roky.

Jestli někdo z příspěvku manželů Kočárkových pochopil, že jsme ztratili zájem o vedení kanalizace po jejich pozemku, pak to nebylo bezdůvodně. Bránit rozvoji obce taky nechceme. To bychom si nepřidělávali takovéhle starosti a nepříjemnosti.

Bylo snadné jim neseriozně slíbit to, co chtěli, aby se stavbou souhlasili. V budoucnu by neměli žádný doklad o tom, že se jim voda ve studánce ztratila, nebo že se poškodilo skleněné potrubí ze studánky do jejich domu v důsledku stavby, když jeho současnou funkci se ani po několika nabídkách nepodařilo zdokumentovat.

Karel Vancl a František Tauchman

 

 

ZPRÁVY Z KNIHOVNY

ROK 2002 V ČÍSLECH

Knižní fond v naší knihovně dosáhl k 31. 12. 2002 počtu 3409 svazků. Během roku tedy přibylo 258 knih (koupí nebo darem), 27 knih bylo vyřazeno jako zastaralé nebo opotřebené. Kromě vlastního knihovního fondu jsme půjčovaly okolo 300 knih z výměnného souboru z Okresní knihovny v Semilech.

V loňském roce se zaregistrovalo 166 čtenářů, z toho 54 do 15 let.Tito čtenáři celkem vykonali 1527 návštěv v knihovně, kde si během celého roku dohromady vypůjčili 4275 knih a časopisů.

Z tohoto celkového množství výpůjček činila naučná literatura pro dospělé 521 knih, krásná literatura pro dospělé 2134 knih, naučná literatura pro děti 149 knih, krásná literatura pro děti 688 knih a výpůjčky časopisů 783.

Za knihy, které byly naší knihovně darovány, velmi děkujeme. Rovněž děkujeme za časopisy National Geographic.

NEJPŮJČOVANĚJŠÍ KNIHY

Nejpůjčovanější knihou roku 2002 se stal román Danielle Steelové Uzavřený kruh, který si přečetlo 13 čtenářů (přesněji čtenářek). Následovaly knihy Ivanky Deváté, Ilony Borské, Zdeny Frýbové, Joy Fieldingové, Bertrice Smallové, Julie Garwoodové, Victorie Holtové, Barbary Woodové.

Hojně půjčovaná byla také četba pro dívky (Zuzana Francková, Jarmila Dědková) a samozřejmě dva hity, které nyní hýbají světem - Harry Potter Joanne Rowlingové a Pán prstenů J.R.R.Tolkiena.

Další oblíbení autoři byli Agatha Christie, Willy Breinholst, Wilbur Smith, Bruno Ferrero, Dick Francis, Jaroslav Foglar a další.

Z naučné literatury byly nejvíce půjčovány dětské historické a přírodopisné encyklopedie, cestopisy (Leoš Šimánek), knihy o horolezectví (Reinhold Messner), životopisné knihy (Květa Fialová, Nataša Gollová, Stela Zázvorková, Vlastimil Brodský). Oblíbené jsou také knihy o psech a o koních. Hodně žádané jsou také knihy o ručních pracích - Batika, Copánky a náramky, Encyklopedie ručních prací, Vlasy, účesy, make-up.

VÝBĚR KNIH

V současné době je na knižním trhu ke koupi okolo 30 000 titulů. Z tohoto (pro nás poněkud nedozírného) množství jsme za loňský rok vybraly pro naši knihovnu asi 200 knih. Výběr je tedy dost obtížný, ceny přitom jsou dost vysoké. Koupi každé knihy tedy pečlivě zvažujeme – jednak se snažíme odhadnout, o co bude největší zájem, jednak chceme rozšiřovat knižní fond všestranně a rovnoměrně, aby byly zastoupeny všechny druhy literatury. Letos jsme pokračovaly v doplňování románů pro ženy, začaly jsme s obnovováním naučné literatury, která poměrně rychle zastarává, rozšiřujeme čtení pro dívky. Také jsme pořídily nové knížky pro děti.

Nejlépe se nám nakupují knihy, které známe z vlastní četby. Také pátráme mezi přáteli a známými po tom, co četli pozoruhodného, někdy nám padne do oka zajímavá kniha přímo v knihkupectví, jindy vybíráme podle katalogů jednotlivých nakladatelství nebo podle přehledů knižních novinek. Obracíme se také na vás, čtenáře naší knihovny (nebo alespoň tohoto zpravodaje) – podělte se s námi o pěkné zážitky z četby! Uvítáme vaše tipy na zajímavé knihy.

ROZŠÍŘENÍ PROSTOR KNIHOVNY

Během letošního roku byla upravena místnost, sousedící s knihovnou – bylo vymalováno, natřena okna, položen nový koberec a nastěhovány regály, křesla a stolek. Vznikla útulná místnost, propojená dveřmi s knihovnou, která prozatím slouží jako čítárna a jsou zde vystaveny časopisy k půjčování.

Upozorňujeme na již zmíněné časopisy National Geographic (v angličtině), které naše knihovna získala darem ve velkém množství – máme téměř úplné ročníky od šedesátých let po současnost, včetně map. Doporučujeme všem angličtinářům. Několik posledních čísel máme i v české verzi.

Čítárna je čítárnou pouze dočasně, v budoucnu bude tato místnost sloužit jako internetová stanice pro veřejnost. Obecní úřad podal pro rok 2003 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru literatury a knihoven ministerstva kultury. Tato dotace bude využita na připojení naší knihovny na síť Internet a na rozšíření služeb čtenářům. Máme se tedy na co těšit – a čekání na spojení se světem Internetu si zatím můžeme ukrátit četbou nějaké dobré knihy či časopisu z naší knihovny.

Ještě připomeneme otvírací dobu: úterý 8.00 - 10.30, středa 14.00 - 17.00 hod.

Těšíme se na vás!
Helena Soukupová
Lída Tauchmanová

 

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU


Placení za psy

Připomínáme majitelům psů, že poplatek na rok 2003 byl splatný do konce března 2003!


Předběžné upozornění

Plánujete opravu domu? Nemáte dost peněz na opravu?

Půjčky z fondu rozvoje bydlení (FRB) jsou určeny právě Vám.

Začátkem letošního roku bude opět možnost získat půjčky. Jsou s úrokem 5 % * a dobou splatnosti 5 až 7 let. Je možné si půjčit na opravy domů a bytů, na malé domovní ČOV a rekonstrukce septiků.

Pokud budete mít zájem, bude nutno předložit:

- Doklad o vlastnictví nemovitosti
- Projekt a stavební povolení nebo u menších úprav Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě v Jilemnici
- Získat dva ručitele
- Vyplnit příslušné formuláře, které získáte u paní Šírové na OÚ

Protože zajištění příslušných dokladů vyžaduje čas, uvažujte o této možnosti už nyní. Přihlášky bude nutno podat po vyhlášení do konce dubna 2003.

* Připravujeme změnu vyhlášky, kde by (po schválení ZO) byla jen 3 % úroku.


Cestovní kancelář RÉGIO

Nabízí majitelům chalup, chat a rekreačních domů zprostředkování rekreace v jejich objektu.

Více se dozvíte na www.chata.cz


Vážení spoluobčané a chalupáři

Sběr nebezpečného odpadu provede firma HAVEX z Vrchlabí

v sobotu 5. dubna 2003

 

Studenec: Zálesní Lhota:

U lípy

8:00

Na křižovatce

10:50

U pošty

8:30

U továrny

11:00

U sokolovny

9:00

U hospody

11:15

U samoobsluhy

9:30

U samoobsluhy

11:30

U Špice

10:00

U Kynčlů

11:45

U Trautenberka

10:30

U Svatých

12:00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně! Sběr je zdarma !!!

 

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny

od 22. do 28. dubna 2003

Studenec:U lípy, U školy, v Kruhovce. Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

 

Pozor!!! "NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU!!!"

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!
Věříme, že nám ochotně a zodpovědně pomůžete uklidit naši obec a uklizenou i udržet.

Sběr železného šrotu ve Studenci:

Tělocvičná jednota Sokol Studenec po dohodě s Obecním úřadem Studenec, pořádá sběr železného šrotu. Pokud se občané chtějí zbavit šrotu, je třeba ho připravit na určená a označená místa – v době 12 - 14. dubna 2003. Odvoz šrotu mimo sběrná místa je možný po dohodě s členy lyžařského oddílu.

Sběr železného šrotu v Zálesní Lhotě se uskuteční 12. dubna 2003.

"Prosíme všechny občany, aby nedávali šrot na sběrná místa dříve, protože tím jen podporují skupiny, které tento šrot odcizují."

Děkujeme.
místostarosta

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 3.3.2003

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Studenec ze dne 3. 3. 2003,
které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec.
Jednání začalo v 18.00 a skončilo ve 20.45 hod.

Bylo přítomno 15 členů ZO a 9 občanů.

POŘAD JEDNÁNÍ:

 • 1. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
 • 2. Příspěvek na dopravní obslužnost.
 • 3. Příspěvky na narozené děti.
 • 4. Příspěvky důchodcům na obědy.
 • 5. Dodatek č. l ke smlouvě mezi obcí Studenec a ing. R. Kuříkem.
 • 6. Cena vodného a stočného pro období od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2003.
 • 7. Odměny členům ZO.
 • 8. Rozpočet obce na rok 2003.
 • 9. Prodej pozemku ppč. 1738/59 k. ú. Studenec.
 • 10. Zpráva o podaných informacích v r. 2002.
 • 11. Zpráva o hospodaření FRB v roce 2002.
 • 12. Další investiční akce na rok 2003.
 • 13. Zápis z finančního výboru.
 • 14. Parcely na Nouzově.
 • 15. MŠ Studenec a Zálesní Lhota.
 • 16. Koupě cesty ke hřišti v Zálesní Lhotě.
 • 17. Zpráva o plnění příjmů a výdajů za r. 2002, schvál. závěrečného účtu a převodu výsledku hospodaření na účet 933.
 • 18. Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce v r. 2002.
 • 19. Rozdělení příspěvku obce sportovním organizacím.
 • 20. Diskuse.
 • 21. Požadavek odkoupení parkoviště před bývalou samoobsluhou od Pozemkového fondu.
 • 22. Usnesení.
 • K bodu 1. – Na začátku jednání ZO starosta obce F. Tauchman přivítal všechny přítomné, byla zvolena návrhová komise ve složení: ing. P. Jiran, L. Kalenský, ing. P. Kuřík, dále ověřovatelé zápisu: MUDr. Mühlová, J. Krůfa a zapisovatelka: L. Mečířová – schváleno všemi hlasy. Také pořad jednání byl schválen jednohlasně.

  K bodu 2. – ZO schválilo všemi hlasy příspěvek na dopravní obslužnost v roce 2003, Kč 178.605,-.

  K bodu 3. – Obec Studenec věnuje rodičům nově narozených dětí peněžitý dar Kč 2.000,- na každé dítě (podmínkou je trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů) – schváleno 15 hlasy.

  K bodu 4. – Příspěvek na obědy důchodců (Kč 5,- na 1 oběd): finanční výbor navrhuje, aby nárok na tento příspěvek měl každý důchodce tak, jak tomu bylo doposud – aby sleva nebyla rozlišována podle výše důchodů. Starosta obce dal nejdříve hlasovat,zda vůbec tyto příspěvky poskytovat – 12 hlasů pro, 3 proti. Dále se hlasovalo o tom, zda přispívat všem důchodcům bez ohledu na jejich příjmy – 6 hlasů pro a 9 proti – neschváleno. Další návrh byl poskytovat příspěvek diferencovaně podle výše důchodů – 7 hlasů pro, 2 proti a 6 členů se zdrželo -neschváleno. Nakonec bylo rozhodnutí o této problematice přesunuto do dalšího zasedání ZO - schváleno jednohlasně.

  K bodu 5. – Ing. Richard Kuřík požádal, aby mohl dříve splatit půjčku z FRB – k tomu je třeba schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00499 mezi Obcí Studenec a ing. R. Kuříkem, bytem Studenec 21 – schváleno 14 hlasy, 1 proti.

  K bodu 6. – Cena vodného a stočného pro rok 2003: pan místostarosta Vancl předložil kalkulaci vodného od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2003, která vychází Kč 13,-/m3 – schváleno 12 hlasy, 3 členové se zdrželi. Dále informoval o kalkulaci stočného na stejné období, a to Kč 12,-/m3 jak na Kostelecku tak na zdravotním středisku – schváleno jednohlasně.

  K bodu 7. – Zvýšení odměn neuvolněných členů ZO podle nařízení vlády ČR č.358/2000 Sb. od 11. 2. 2003 – schváleno všemi 15 hlasy. Odměny pro uvolněné členy zastupitelstva stanoví zákon pevnou částkou, kterou ZO bere na vědomí.

  K bodu 8. – Původní návrh rozpočtu obce Studenec pro rok 2003, který dostali členové ZO domů, byl upraven: v příjmech byl v oddílu 6 doplněn řádek 7 - Převody z rozpočtových účtů s částkou Kč 25 tis. a ve výdajích oddíl 21 řádek 5 - Dary obyvatelstvu Kč 40 tis. a oddíl 44 řádek 2 – Ost. převody vlastním fondům Kč 25 tis. Celkově byl pak rozpočet schválen všemi 15 hlasy tak, jak byl předložen – viz příloha č. 2.

  K bodu 9. – ZO schválilo jednohlasně prodej pozemku ppč. 1738/59 k. ú. Studenec panu Jaroslavu Hákovi mladšímu za cenu Kč 20,-/m2.

  K bodu 10. – Zpráva o podaných informacích – nebyla evidována žádná žádost o poskytnutí informace.

  K bodu 11. – Starosta obce přednesl zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení v r. 2002 – viz příloha č. 3 – ZO bere na vědomí.

  K bodu 12. – Další investiční akce na rok 2003 – prodloužení plánované výstavby chodníku od zastávky ČSAD u Strnadových po odbočku k řeznictví Nosek – schváleno všemi 15 hlasy.

  K bodu 13. – ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru konaného dne 2. 3. 2003 – viz příloha č. 4.

  K bodu 14. – Parcely na Nouzově - na těchto 10 parcelách je plánována výstavba inženýrských sítí pro rodinné domky. Je nutno zahájit přípravy k vypracování projektové dokumentace, abychom získali rozhodnutí o umístění stavby na tyto inženýrské sítě – schváleno 15 hlasy.

  K bodu 15. – ZO projednalo návrh na vybudování nové mateřské školky ve Studenci. Zatím se jedná pouze o návrh pro příští roky, snažili bychom se sehnat finanční zdroje, protože tato stavba bude velmi nákladná. Irena Benešová slíbila, že se pokusí zjistit, zda by krajský úřad nemohl na tento projekt něco přispět. Ředitel školy P. Junek k tomu dodal, že Hygiena má k oběma budovám, ve kterých jsou školky umístěny, výhrady a požadavky na úpravy, takže by se muselo do starých MŠ hodně investovat. V případě stavby nové školky u ZŠ Studenec by bylo třeba zažádat o změnu územního plánu. ZO schvaluje všemi 15 hlasy záměr postavit novou mateřskou školku a zahájení příprav.

  K bodu 16. – ZO schválilo jednohlasně nákup cesty k fotbalovému hřišti v Zálesní Lhotě.

  K bodu 17. – Paní Mečířová, účetní OÚ, přednesla zprávu o plnění příjmů a výdajů za rok 2002 a také o využití dotací v loňském roce. Tato zpráva bude zveřejněna na úřední desce OÚ. Dále informovala zastupitelstvo o výsledku hospodaření za rok 2002, což je přebytek Kč 4.435.725,- , který byl převeden na účet 933/02 - schváleno všemi 15 hlasy.

  K bodu 18. – Paní Mečířová také seznámila ZO se závěrem ze zprávy pracovníka kontrolního oddělení KÚ o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Studenec za rok 2002 – nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo bere na vědomí.

  K bodu 19. – Finanční výbor navrhuje podle daných kritérií rozdělit příspěvek obce Kč 230 tis. sportovním organizacím pro rok 2003 takto:

 • TJ Sokol Studenec 59.200,-
 • Orel Studenec 45.100,-
 • SK Studenec 84.000,-
 • Tenisový klub Studenec 12.100,-
 • Školní klub 14.700,-
 • TJ Sokol Zál. Lhota 14.900,-
 • Schváleno 15 hlasy.

  K bodu 20. – Diskuse: Irena Benešová informovala zastupitelstvo o zájemcích o koupi zámku ve Studenci, který je stále ještě majetkem Chemopetrolu Litvínov. Projevila o něj zájem Asociace herců z Prahy, jejich zástupce se zde byl již podívat, ale zatím se snad ještě nevyjádřili.

  - Pavel Horáček – připomínka k výši úroků u půjček z FRB (nyní je to 5 %), aby tyto půjčky byly pro občany zajímavější navrhl snížit procento – starosta k tomu dodal, že by na příští zasedání připravil změnu vyhlášky o fondu rozvoje bydl., kde by se promítlo snížení na 3 %.

  - MUDr. Mühlová – dotaz, zda se bude opravovat dolení silnice od Štormových dál na dolení konec a spojka ke kostelu. Odpověď: I. Benešová – na silnici směrem na Žďár jsou na KÚ již finance schváleny, o opravě spojky ke kostelu jednáme s kraj. úřadem.

  - Ing. Havel - je nutno řešit otázku volně pobíhajících psů. Odpověď p. starosty – máme pouze možnost změnit obecně závaznou vyhl. v tom smyslu, že bude vymezeno, kde psi smějí pobíhat volně, kde na vodítku a kde vůbec. Ing. Boura k tomu navrhl pozvat odchytovou službu, kterou by pak zaplatili majitelé psů.

  - Pan Z. Tauchman – připomínka k jednacímu řádu, aby se občané mohli vyjadřovat k projednávaným bodům ještě před hlasováním – odpověď p. starosty – tento bod jednací řád obsahuje a byl již schválen všemi členy nynějšího zastupitelstva.

  - Pan P. Vancl – měl dotaz, proč se obec neangažovala v prodeji a zrušení samoobsluhy, která patřila Jednotě. Odpověď – ing. Jiran – ve Studenci jsou další 4 prodejny, kde mohouobčané nakupovat. Je to zároveň příležitost pro tyto obchodníky ke zlepšení a rozšíření svých služeb. Samoobsluhu prodávala Jednota a ne obec.

  - Pavel Horáček – členové ZO by měli přemýšlet o tom, co se starými budovami v případě, že se začne s výstavbou nové mateřské školky.

  - Pan J. Jakoubek – upozornil na vodu vytékající z cesty u kříže v Rovnáčově na hlavní silnici, kde v zimním období namrzá, což je pro auta nebezpečné. Odpověděl ing. Jiran - již toto řešil s p. Svobodou ze Správy silnic, který slíbil vybrat příkop a vjezd upravit tak, aby voda tekla do něj. Zatím s tím však SÚS nic neudělala, starosta jim znovu zavolá i když polní cesta u kříže není majetkem obce.

  K bodu 21. – ZO schválilo 13 hlasy (2 členové v průběhu diskuse odešli), abychom podali žádost Pozemkovému fondu o odkoupení pozemku před bývalou samoobsluhou, protože by měl zůstat veřejným prostranstvím – jsou zde umístěny nádoby na tříděný odpad a využívá se i k parkování. Tento bod byl dodatečně zařazen na pořad jednání – schváleno 13 hlasy.

  K bodu 22. – USNESENÍ – přiloženo na zvláštních listech – schváleno 13 hlasy.

   

  Starosta obce: František Tauchman
  Místostarosta: Karel Vancl
  Zapsala: Ludmila Mečířová
  Ověřovatelé zápisu: MUDr. Marie Mühlová, Jan Krůfa
  Studenec 10. 3. 2003

  USNESENÍ č. 3/03 ze zasedání ZO Studenec

  konaného dne 3. března 2003

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce schvaluje:

  2. Příspěvek na dopravní obslužnost 178.605,- Kč na rok 2003

  3. Příspěvky na narozené děti takto: obec daruje rodičům dětí (z nichž alespoň jeden má trvalé bydliště ve Studenci nebo v Zálesní Lhotě) pozvaných na vítání občánků v roce 2003 a v dalších letech 2.000,- Kč na každé narozené dítě

  5. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00499 mezi Obcí Studenec a panem ing. Richardem Kuříkem ze Studence čp. 21 ze dne 28. 4. 1999 – viz Příloha č. 1

  6. Cenu vodného a stočného pro období od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2003 – vodné 13,- Kč/m3 a stočné na Kostelecku a na zdravotním středisku 12,- Kč/m3.

  7. Neuvolněným členům ZO výši měsíční odměny podle horní hranice, stanovené zákonem

  8. Rozpočet na rok 2003 – viz Příloha č. 2

  9. Prodej pozemku ppč. 1738/59 v k. ú. Studenec u Horek panu Jaroslavu Hákovi ml. za cenu 20,-Kč/m2

  12. Investiční akci na rok 2003 – chodník od zastávky ČSAD u Strnadových po Ulvrovy.

  14. Zahájení příprav k vypracování projektové dokumentace pro získání rozhodnutí o umístění stavby na inženýrské sítě na parcelách na Nouzově.

  15. Řešení problémů s předškolními zařízeními formou výstavby nové MŠ na obecních pozemcích v areálu ZŠ ve Studenci

  16. Nákup cesty ke hřišti v ZL

  17. Zprávu o plnění příjmů a výdajů za rok 2002 a využití přijatých dotací a také výsledek hospodaření obce a jeho převod na účet 933/02.

  19. Rozdělení finančních příspěvků občanským sdružením dle návrhu finančního výboru

  21. Požádat Pozemkový fond o prodej pozemku před samoobsluhou ve Studenci

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce přerušuje:

  - projednávání bodu 4 a ukládá radě připravit nový návrh

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  7. Výši měsíční odměny uvolněným členům ZO dle nařízení vlády ČR č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů

  10. Zprávu o podaných informacích v roce 2002

  11. Zprávu o hospodaření FRB v roce 2002 – viz Příloha č. 3

  13. Zápis finančního výboru – viz Příloha č. 4

  18. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce v roce 2002 provedeného pracovníkem krajského úřadu a informaci, že Zpráva o hospodaření obce bude zveřejněna na úřední desce OÚ.

  Podle jednotlivých bodů Zápisu zastupitelstvo obce ukládá radě obce:

  a) Zahájit práce na vypracování projektové dokumentace pro získání rozhodnutí o umístění stavby sítí na Nouzově

  b) Zahájit práce potřebné pro získání Územního rozhodnutí na výstavbu školky

  Skončeno ve 20.45 hodin

  Starosta obce: František Tauchman
  Místostarosta: Karel Vancl
  Ověřovatelé zápisu: MUDr. Marie Mühlová, Jan Krůfa

   

  ROZPOČET OBCE STUDENEC NA ROK 2003

   

  Příjmy rozpočtu

  Číslo řádku

  Položky rozpočtu

  Rozpočet roku 2002

  Skutečnost roku 2002

  Rozpočet na rok 2003

  1

  Daňové příjmy

  7 530

  8 799

  9 480

  2

  Poplatky

  1 280

  1 260

  1 269

  3

  Prodej - voda, lesy, knihy

  1 310

  1 968

  1 068

  4

  Školy , školní jídelny, družina

  245

  269

  60

  5

  Ostatní činnost místní správy

  1 110

  1 505

  845

  6

  Dotace, mimorozpočtové prostředky

  7 530

  1 515

  6 724

  Příjmy celkem

  19 005

  15 316

  19 446

   

  Výdaje rozpočtu

  7

  Lesy

  187

  287

  221

  8

  Komunikace

  1 018

  727

  6 185

  9

  Doprava

  215

  214

  180

  10

  Pitná voda

  1 105

  584

  1 290

  11

  Odvádění a čištění odpadních vod

  51

  27

  50

  12

  MŠ Studenec

  274

  215

  274

  13

  MŚ Zálesní Lhota

  141

  161

  121

  14

  Základní škola Studenec

  6 195

  6 180

  1 402

  15

  Školní stravování - MŠ Studenec

  172

  166

  42

  16

  Školní stravování - MŠ Zálesní Lhota

  60

  65

  38

  17

  Školní jídelna - ZŠ Studenec

  596

  596

  0

  18

  Školní družina

  177

  177

  0

  19

  Knihovny

  55

  47

  90

  20

  Kulturní zařízení - bývalá škola Zálesní Lhota

  40

  44

  35

  21

  Kultura

  50

  42

  91

  22

  Obnova místních kulturních památek

  110

  179

  70

  23

  Tělovýchovná činnost

  364

  231

  531

  24

  Využití volného času mládeže

  7

  6

  5

  25

  Zájmová činnost - Klub důchodců

  15

  15

  17

  26

  Ambulantní péče

  23

  63

  12

  27

  Bytové hospodářství

  24

  50

  21

  28

  Veřejné osvětlení

  472

  210

  1 240

  29

  Pohřebnictví

  512

  200

  470

  30

  Územní plánování

  200

  103

  140

  31

  Územní rozvoj a komunální služby

  2 773

  190

  2 520

  32

  Změny technologii vytápění

  40

  40

  60

  33

  Sběr a svoz nebezpečných odpadů

  10

  58

  32

  34

  Sběr a svoz komunálních odpadů

  500

  456

  550

  35

  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

  40

  38

  25

  36

  Dávky sociální pomoci

  60

  56

  50

  37

  Dávky zdravotně postiženým občanům

  10

  10

  10

  38

  Pečovatelská služba

  108

  113

  106

  39

  Příspěvek postiženým povodní

  2

  100

  0

  40

  Požární ochrana Studenec

  205

  220

  172

  41

  Požární ochrana Zálesní Lhota

  17

  11

  13

  42

  Zastupitelstva obcí

  1 003

  1 010

  1 169

  43

  Činnost místní správy

  2 009

  2 156

  1 889

  44

  Finanční operace

  200

  269

  325

  Výdaje celkem

  19 040

  15 316

  19 446

   

  KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC LIBERECKÉHO KRAJE

  Silniční odvodnění a napojení místních komunikací a vjezdů

  Ve smyslu zákona o pozemních komunikacích je Krajská správa silnic LK povinna udržovat ve funkčním stavu odvodňovací zařízení silnic. V současné době se množí případy, kdy funkce silničních příkopů je omezována neudržovanými vjezdy na sousední pozemky. V případě že povrch vjezdů a MK není příčně a podélně vyspádován pro odtékání povrchových vod do přilehlých silničních příkopů, je nutno zřídit v místě napojení příčný odvodňovač k zamezení vytékání vod na vozovku, která zvláště v zimním období může být příčinou tvoření námraz a ledů ohrožující bezpečnost silničního provozu.

  Hospodářský vjezd přes silniční příkop je cizí zařízení na silničním pozemku trpěné za přesně vymezených podmínek. Zásadní podmínkou jeho existence je plnění povinností majitele nemovitosti tímto přejezdem obsluhované, udržovat trubní vedení ve vjezdu v průtočném stavu. Řada majitelů nemovitostí tuto povinnost neplní, dosud existují vjezdy, které zatrubnění postrádají a tvoří tak v příkopu překážku. Jedná se zde o ohrožování silničního majetku a jako takové je bude KSS LK řešit. KSS LK bude tyto hospodářské vjezdy rušit bez náhrady.

  Nejedná se jen o vjezdy k domům, ale i o napojení místních a účelových komunikací (obecních, polních a lesních cest). Zároveň budou rušeny i vjezdy na zemědělské pozemky, kde mnohdy na jedno pole vede několik vjezdů. Pokud bude vjezd pro nefunkčnost jeho odvodnění zrušen a vlastník obsluhované nemovitosti jej bude chtít obnovit, je povinen písemně požádat KSS LK, cestmistrovství Semilsko o povolení ke zřízení vjezdu.

  Protože je Vám situace ve Vašem katastru většinou známa, žádáme o řešení situace vjezdů na komunikace, které jsou ve Vaší správě. Zároveň žádáme o seznámení s tímto dopisem Vaše občany.

  V Jilemnici dne 4. března 2003

  Vyřizuje: Svoboda R.

   

  Poděkování hasičům za pomoc při povodních


  Pane starosto – paní starostko!

  Nadešel podzimní a zimní čas, který bude těžkou zkouškou pro naše občany postižené povodní. Je to ale také čas adventu, což znamená příchod a s ním spojenou naději.
  My si v těchto dnech připomínáme jiný příchod, který také přinášel lidem naději a víru, že zase bude lépe. Příchod Vašeho sboru dobrovolných hasičů do našich zaplavených obcí. S upřímnou vděčností myslíme na jejich obětavost, lidskost a ochotu pomáhat všude tam, kde bylo třeba.
  Ještě jednou jim všem i Vám děkujeme za velkou pomoc a naši vděčnost bychom rádi vyjádřili přiloženým poděkováním. Prosíme Vás o jeho předání jmenovanému sboru.

  S přátelskými pozdravy, za Obec Hořín a za krizový štáb OkÚ Mělník
  Ladislava Jansová, skoro hasička – pomocnice

   

  Poděkování přišlo 11. prosince a na druhý den byla domluvena návštěva těch, kterým jsme měli předat peníze od obce a ze sbírky na povodně. Jejich jména nám sdělila bývalá starostka Hořína a potvrdil je i starosta nynější.

  Poděkování a dopis nás ohromně potěšil a současná hrdost na místní obyvatele se znásobila. Do Hořína odjela pomáhat "mladá generace", což dokazuje dobré pokračování nezištnosti, obětavosti a dalších dobrých lidských vlastností, vedoucích před léty naše předky k založení spolku dobrovolných hasičů a pokračování snahy a práce desítek dobrovolníků i z let nedávných, kterým zvuk sirény zažene starost o vlastní zdraví, nechají doma ženu a děti a jdou pomoci. Ti, co vychovali nynější mladé, svou pomoc také nabízeli, ale jejich odjezd se nakonec neuskutečnil.

  Ve čtvrtek 12. 12. 2002 nám na OÚ v Hoříně poděkovali za dovezenou finanční pomoc, a po krátkém vylíčení situace při povodních a po nich upřesnili místa, kde najdeme lidi s jejich osudy, bolestí, nemocemi a ztrátami (nejen majetku), ale i s radostí z pomoci druhých.

  Dar od nás potěšil jak ty, kdo měli vytopený celý dům, tak i nedávno ovdovělou důchodkyni. V jejím obývacím pokoji vlastnoručně vymalovaném se znovu objevily mokré fleky, dokazující, že stavba ještě zdaleka není vyschlá.

  Jiným manželům voda zaplavila dům asi do metrové výše a oni pro záchranu bortících se zdí po částech podepřeli strop a ohrožené stěny vybourali a znovu vyzdili. V zachráněném domku se jim podařilo zřídit podkroví a darované peníze jim umožní zhotovit schody místo žebříku do ložnice.

  Sedmdesátileté paní (v životě se tak nenadřela, jako při odklízení naplavenin z jejich dnes už úplně zbořeného domu) a jejímu manželovi zbylo trochu prádla a ošacení – to, co se jí vešlo do tašky a plastového pytle. Jim nezbývá, než žít ve stísněných podmínkách v bytě u dcery a čekat, jestli někdy dostanou byt nový.

  Při povodni se z jízdy na loďce poblíž padajících domů nevrátil manžel paní, dnes žijící i s vnukem v pronajatém bytě v místě, kde jen současná auta a povalující se odpadky prozrazují, že je to v Čechách v době kolem roku 2000. Cestu do téhle minivesničky lemovaly obludné roury "něčehovodu" a bývalé skladiště, přestavěné před desetiletími na byty nás chtělo přesvědčit, že jsme zajeli do jiného světa v dávno minulém století.

  Po mnoha letech prožitých v bytovce se podařilo manželům (oba v invalidním důchodu) na jaře letošního roku koupit domek. Jejich radost trvala do povodní; zachránili auto, psa a papouška. Do jarních měsíců mají domluveno bydlení na chalupě cizích lidí, odkud marně telefonují a vyjíždějí shánět domek nebo pozemek na stavbu.

  Voda neodnesla jen to, co jí přišlo do cesty, ale i kus života lidí s různými zážitky a dobrými i špatnými zkušenostmi a teď začíná jejich úplně nový život, naplněný prací, odříkáním, zklamáním. Díky pomoci mnoha jiných lidí a organizací (ADRA, CHARITA atd.) zažívají radost nad tím, že na ně mnoho neznámých myslí. Přes slzy v očích s radostí na dálku děkovali a zdravili Vás všechny, kdo jste jim pomoc poslali. Do dalšího života si nesou přesvědčení, že malichernosti, jakými jsou běžná lidská nedorozumění nestojí za řeč. Vědí, že nic neznamená ani majetek. Vlastní pozemek u cesty, s přípojkou elektřiny a vody, pokrytý rozdrcenými zbytky jejich domu, který tu už nemohou postavit, jim je k ničemu, přestože leží v úrodném Polabí. Zjistili, že se dá žít se třemi malými dětmi ve stavební buňce na návsi, a přitom stavět nový domek místo těsně před kolaudací spadlého.

  Oni i my děkujeme všem, kdo jim finančně přispěli. Děkujeme také všem hasičům za jejich ochotnou a obětavou pomoc, se kterou dovezli do postižených oblastí novou naději a přesvědčení, že skutečné hodnoty ani ta největší voda neodnese.

  PS. I nyní ještě můžete přispět na konto Povodně, buď na OÚ nebo na účet číslo 161925872/0600.

  Kdo by chtěl osobně, třeba i malým dárkem někoho potěšit, může si být jistý, že ještě větší radost než obdarovaný, má darující.

  starosta a místostarosta


  Poděkování

  Upřímně děkuji panu Josefu Horáčkovi, který odešel na opravdový odpočinek. Pro Studenec udělal tolik práce, že nám všem v tomto úsilí zůstane nedostižným vzorem.

  Za Obec Studenec František Tauchman, starosta


  Myslicecké sdružení Černý háj děkuje všem sponzorům za finanční a věcné dary, kterými přispěli na dětský karneval konaný v Zálesní Lhotě 2. března 2003. MS zvláště děkuje panu Miloši Šulcovi, který již 3. rok hraje dětem zcela zdarma.


  Děkujeme Sokolistům v Zálesní Lhotě, zvláště panu Antonímu Pacholíkovi, ža to, že umožnili dětem o jarních prázdninách lyžovat na lyžařském vleku v Zálesní Lhotě za symbolické ceny.


  Tříkrálová sbírka 2003

  Ve dnech 03. - 05.ledna 2003 probíhala na území obou našich obcí třetí Tříkrálová sbírka. Ve Studenci po domech v neděli 05. 01. chodilo 25 koledníků, v Zálesní Lhotě 4koledníci. Někteří v odění, jaké třem králům přísluší, jiní v civilu, někteří s písní, jiní raději bez ní, ale všichni s prosbou za příspěvek na dobrou věc a s přáním Boží přízně a požehnání do celého letošního roku.

  Farní charita Studenec chce tímto poděkovat koledníkům za ochotu a obětavost, všem dárcům pak za štědré dary a vlídné přijetí, kterého se "Třem králům" většinou dostávalo.

  Výtěžek sbírky byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1 a činil 34 220 Kč ve Studenci a 5 049 Kč v Zálesní Lhotě.

  S přáním Božího pokoje a požehnání všem zúčastněným

  Heda Jiranová za FCH Studenec

  Zprávy Základní školy

  Zrušením organizačních složek obcí a jejich přičleněním k existujícímu právnímu subjektu Základní škole Studenec vznikla příspěvková organizace, která svým rozsahem a organizační strukturou patří k největším subjektům v obci (51 aktivních osobních čísel, z toho 7 se 2 pracovními poměry, celkem 58 pracovních smluv, roční čistý obrat více než 10 milionů Kč).

  Vedle organizačních záležitostí se změnila i rozpočtová pravidla pro nová odloučená pracoviště, která spočívají v  taxativně vymezených rozpočtových opatřeních a neumožňují přesun prostředků mezi pracovišti, jak se běžně dělo v rámci bývalého Školského úřadu. Z tohoto pohledu je třeba provést optimalizaci úvazků jednotlivých pracovníků včetně využití fondu pracovní doby (její dodržování je přinejmenším sporné), zamyslet se nad efektivitou zařízení vzhledem k přechodu na výkonové normativy a upravit zásady pro přijímání žáků do mateřských škol v závislosti na četnosti docházky.

  Účetně a organizačně je zajišťovan provoz zařízení Základní školou (přechod ze školského referátu OkÚ a Obecního úřadu Studenec) bez navýšení počtu správních pracovníků.

  Stávající budova ZŠ je vzhledem k rozpočtovým možnostem zřizovatele vybavena na velice dobré úrovní a až na vyjímky odpovídá požadavkům zákona 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví a vyhláškám 107 a 108/2001 Sb o požadavcích na stravování a vybavení škol a školských zařízení. Poslední zjištěná závada uvedená ve zprávě Okresní hygienické stanice se týká instalace oddělené výlevky na "úklidovou" vodu. K odstranění této závady dojde v průběhu letní odstávky školní jídelny a tato akce je již dodavatelsky smluvně zajištěna.

  Provoz budovy je zajištěn i po stránce bezpečnostních a materiálních technických podmínek, včetně dodržování lhůtníku revizí a pravidelných prohlídek, kategorizace budovy a pracovníků a pověřeného požárního dozoru osobou způsobilou.

  Prvotním případným investiční záměrem by mělo být zateplení staré budovy s výměnou oken a novou omítkou. Topným médiem je hnědé uhlí a v současné době se jeví jako optimální vzhledem k nákladům a provozním podmínkám.

  Odloučené pracoviště MŠ Studenec se nachází na základě zpráv různých na sobě nezávislých institucí v naprosto nevyhovující budově. Zpráva OHS nařizuje k 1.7.2003 vytvořit v prostoru kuchyně 2 oddělené úseky přípravy potravin (masa a zeleniny) s nerezovými plochami a veškerým zařízením včetně bezdotykových baterií, vybudovat kompletní hygienické zázemí pro personál ŠJ, hrubou přípravnu potravin, úklidovou komoru s "úklidovou" výlevkou a zamezit "průchodnosti" kuchyně. Investice do těchto úprav dle konzultace s odbornými subjekty by činily 300-400 tisíc korun.

  Odloučené pracoviště MŠ Zálesní Lhota se nachází na základě zpráv různých na sobě nezávislých institucí v naprosto nevyhovující budově. Zpráva OHS nařizuje k 1. 7. 2003 vytvořit v prostoru kuchyně 2 oddělené úseky přípravy potravin (masa a zeleniny) s nerezovými plochami a veškerým zařízením včetně bezdotykových baterií, vybudovat kompletní hygienické zázemí pro personál ŠJ, hrubou přípravnu potravin a úklidovou komoru s "úklidovou" výlevkou. Dle zápisu OHS je nevyhovující i kapacita sociálního zařízení včetně společných toalet. Investice do těchto úprav dle konzultace s odbornými subjekty by činily 400-500 tisíc korun.

  V lednu proběhl zápis do 1.třídy, ke kterému se dostavilo 30 dětí a do první třídy bylo zařazeno 25 žáků. Vlastní zápis byl pečlivě připraven a probíhal v příjemné atmosféře, za což patří poděkování nejen vyučujícím, ale i žákům 8. ročníku.

  Zápis do mateřské školy ve Studenci proběhne v úterý 22. dubna 2003 od 7.00 do 12.00 v budově mateřské školy. Tiskopisy k zápisu je možno vyzvednout po 10.dubnu 2003 v kanceláři ZŠ Studenec nebo v mateřské škole. O zařazení žáků do mateřské budou rodiče písemně informováni ředitelem ZŠ Studenec.

  Základní škola Studenec nabízí žákům možnost docházky do různých mimoškolních aktivit a umožňuje jim tak aktivně strávit volný čas. Na organizaci a zajištění těchto aktivit vynakládá nemalé finanční prostředky ze svého rozpočtu (ze zlepšeného hospodářského výsledku z doplňkové činnosti) a žáci přispívají na tyto kroužky pouze do výše 50 % skutečných nákladů (např. spotřeba elektrické energie pro jedno vypálení keramických výrobků činí 575 Kč). Přesto považují někteří rodiče investici ve výši 300 Kč pololetně za příliš vysokou, přestože ve srovnatelných zařízeních ve městech je tato částka minimálně dvojnásobná, a to často bez úhrady spotřebovaného materiálu.

  Při žáky 1. stupně a od letošního školního roku i žáky mateřských škol je zajištěno nepovinné plavání v jilemnickém bazénu, kterého se zúčastní téměř všichni žáci. V zimním období byl zajištěn i bruslařský výcvik na zimním stadionu v Lomnici nad Popelkou. Obě tyto sportovní aktivity byli všemi žáky uvítány a rozhodně přispěly k rozvoji jejich dovedností a tolik potřebné fyzické zdatnosti. Poděkování za práci navíc patří všem vyučujícím, kteří se na zajištění těchto aktvit podíleli.

   

  SPORTOVNÍ ZPRÁVY

  SOKOL STUDENEC

   

  Tělocvičná jednota SOKOL STUDENEC
  PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ
  žactva, dorostu a dospělých
  v běhu na lyžích

  VÝSLEDKOVÁ LISTINA

  1.února 2003

  Technika běhu: klasicky

  Způsob startu: dvojice – interval (30s)
   

  Žákyně mladší: 1991 a mladší, 2 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  SOUKUPOVÁ

  Lenka

  Studenec-Krkonošská

  6:04,4

  2

  BOUROVÁ

  Pavlína

  Studenec-Krkonošská

  7:24,0

   

  Žáci mladší: 1991 a mladší, 2 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  ŠVÁBEK

  Jan

  Dolní Bouzov

  6:32,3

  2

  PLECHÁČ

  Petr

  Studenec-Krkonošská

  6:51,8

  3

  KUŘÍK

  Štěpán

  Studenec-Krkonošská

  6:56,1

  4

  KLOUČEK

  Martin

  Studenec-Krkonošská

  7:18,9

  5

  ŠULC

  Jan

  Sokol Studenec

  7:36,5

  7

  VANCL

  Lukáš

  Studenec-Krkonošská

  8:10,1

   

  Ženy nad 50let: 1944-53, 3 km - klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  HORÁKOVÁ

  Jana

  Blansko-krále Jiřího

  11:42,1

  2

  ROUČKOVÁ

  Miluše

  Blansko-krále Jiřího

  14:10,3

  3

  VAŇKOVÁ

  Jaroslava

  Jihlava-plk. Švece

  18:03,3

   

  Žáci starší: 1989-90, 4 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  2

  PEŤOVSKÝ

  Jan

  Blansko-krále Jiřího

  19:12,6

  3

  JEZDINSKÝ

  Filip

  Studenec-Krkonošská

  19:45,2

  4

  KLOUČEK

  Tomáš

  Studenec-Krkonošská

  20:08,7

  5

  EXNER

  Jan

  Studenec-Krkonošská

  22:33,0

   

  Dorostenky mladší: 1987-88, 4 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  BLAŽKOVÁ

  Lenka

  Skuhrov-Jizerská

  14:09,7

  2

  JÁNOVÁ

  Tereza

  Čáslav-Tyršova

  21:10,4

   

  Ženy nad 40let: 1954-63, 4 km - klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  GAUDELOVÁ

  Jana

  Sokol Horní Branná

  15:11,4

  2

  MARTINOVÁ

  Eva

  Valtěřice-Krkonošská

  16:10,7

  3

  ČERVENKOVÁ

  Jana

  Čáslav-Tyršova

  19:24,2

   

  Dorostenky starší: 1985-86, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  PŘICHYSTALOVÁ

  Pavla

  Blansko-krále Jiřího

  24:39,1

   

  Dorostenci mladší: 1987-88, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  HAKL

  Vojtěch

  Sokol Horní Branná

  17:29,8

  2

  DUCHÁČEK

  Jaroslav

  Skuhrov-Jizerská

  18:39,2

   

  Ženy a juniorky: 1964-84, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  HUŠKOVÁ

  Lucie

  Skuhrov-Jizerská

  18:58,8

  2

  HALAMOVÁ

  Zdena

  Skuhrov-Jizerská

  20:05,0

  3

  ROUČKOVÁ

  Martina

  Blansko-krále Jiřího

  22:06,1

   

  Muži nad 40let: 1954-63, 10 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  VÁCLAVEK

  Tomáš

  Olomouc Nové Sady

  34:39,8

  2

  MARTINEC

  Josef

  Sokol Nová Paka

  39:38,1

  3

  BUŘT

  Vladimír

  Blansko-krále Jiřího

  39:55,6

  6

  JUNEK

  Vladimír

  Sokol Studenec

  43:40,3

   

  Muži nad 50let: 1944-53, 10 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  FAJSTAVR

  Jiří

  Víchová-Krkonošská

  39:59,7

  2

  MEIER

  Jiří

  Sokol Studnice

  41:29,0

  3

  MARTINEC

  Jan

  Benešov-Krkonošská

  41:46,9

   

  Dorostenci starší: 1985-86, 7,5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  JUNEK

  Ondřej

  Studenec-Krkonošská

  23:21,6

  2

  BLAŽEK

  Josef

  Skuhrov-Jizerská

  25:12,3

  3

  HAVLÍČEK

  Jakub

  Skuhrov-Jizerská

  27:05,2

   

  Muži a junioři: 1964-84, 15 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  SVOBODA

  Leoš

  Blansko-krále Jiřího

  43:48,4

  2

  HÁK

  Michal

  Studenec-Krkonošská

  44:07,7

  3

  PAULŮ

  Jan

  Sokol Horní Branná

  45:52,3

  6

  JUNEK

  Libor

  Sokol Studenec

  51:09,8

   

  Tělocvičná jednota SOKOL STUDENEC
  PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ a STŘEDOČESKÉ ŽUPY
  žactva, dorostu a dospělých
  v běhu na lyžích

  VÝSLEDKOVÁ LISTINA

  2.února 2003

  Technika běhu: volně

  Způsob startu: hromadně
   

  Žáci mladší: 1991 a mladší, 2 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  DOLENSKÝ

  Jakub

  Skuhrov-Jizerská

  6:41,5

  2

  MOLVA

  František

  Jihlava-plk. Švece

  7:19,4

  3

  KLOUČEK

  Martin

  Studenec-Krkonošská

  7:37,8

   

  Ženy nad 50let: 1944-53, 3 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  HORÁKOVÁ

  Jana

  Blansko-krále Jiřího

  11:28,1

  2

  VAŇKOVÁ

  Jaroslava

  Jihlava-plk. Švece

  19:46,1

   

  Žáci starší: 1989-90, 4 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  KUPEC

  Martin

  Studenec-Krkonošská

  17:09,9

  2

  KLOUČEK

  Tomáš

  Studenec-Krkonošská

  17:42,7

  3

  EXNER

  Jan

  Studenec-Krkonošská

  21:42,1

  4

  JEZDINSKÝ

  Filip

  Studenec-Krkonošská

  22:09,6

   

  Dorostenky mladší: 1987-88, 4 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  ŠVÁBKOVÁ

  Lenka

  TJ Sokol Podlázky

  17:32,2

   

  Dorostenky starší: 1985-86, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  PŘICHYSTALOVÁ

  Pavla

  Blansko-krále Jiřího

  21:51,3

   

  Dorostenci mladší: 1987-88, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  DUCHÁČEK

  Jaroslav

  Skuhrov-Jizerská

  17:01,9

  2

  ŽELEZNÍK

  Jan

  TJ AŠ Mladá Boleslav

  22:02,6

   

  Ženy a juniorky: 1964-84, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  JIŘIČKOVÁ

  Simona

  Sokol Košťálov

  17:24,8

  2

  HUŠKOVÁ

  Lucie

  Skuhrov-Jizerská

  17:51,4

  3

  HALAMOVÁ

  Zdena

  Skuhrov-Jizerská

  18:52,3

   

  Muži a junioři: 1964-84, 15 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  SVOBODA

  Leoš

  Blansko-krále Jiřího

  29:24,8

  2

  HÁK

  Michal

  Studenec-Krkonošská

  29:38,6

  3

  HANÁK

  Pavel

  Olomouc Nové Sady

  30:42,9

  8

  JUNEK

  Libor

  Sokol Studenec

  34:55,5

   

  Dorostenci starší: 1985-86, 7,5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  JUNEK

  Ondřej

  Studenec-Krkonošská

  21:08,4

  2

  HÁK

  Ondřej

  Studenec-Krkonošská

  23:38,9

  3

  HAVLÍČEK

  Jakub

  Skuhrov-Jizerská

  24:52,7

   

  Tělocvičná jednota SOKOL STUDENEC
  POHÁR KRKONOŠSKÉHO SVAZU LYŽAŘŮ
  dorostu a dospělých
  v běhu na lyžích

  VÝSLEDKOVÁ LISTINA
  1.února 2003

  Technika běhu: klasicky

  Způsob startu: dvojice – interval (30s)
   

  Dorostenky mladší: 1987-88, 4 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  PAULŮ

  Petra

  TJ Krkonoše Vrchlabí

  13:46,0

  2

  PRAŽÁKOVÁ

  Aneta

  LSK Lomnice n. P.

  13:52,0

  3

  ŠÍROVÁ

  Ilona

  Hančův sport. klub Benecko

  14:37,3

   

  Ženy a juniorky: 1964-84, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  VOTOČKOVÁ

  Radka

  LSK Lomnice n. P.

  19:12,9

  2

  JIŘIČKOVÁ

  Simona

  ČKS SKI Jilemnice

  19:39,8

  3

  KYNČLOVÁ

  Jana

  LSK Lomnice n. P.

  21:14,5

   

  Dorostenci starší: 1985-86, 7,5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  OPOČENSKÝ

  Jakub

  Olfin Car-Vella Trutnov

  22:32,4

  2

  JUNEK

  Ondřej

  SKI Vysoké n. J.

  23:21,6

  3

  CHAROUSEK

  Jan

  LSK Lomnice n. P.

  23:28,1

   

  Ženy nad 40let: 1954-63, 4 km - klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  GAUDELOVÁ

  Jana

  Sokol Horní Branná

  15:11,4

  2

  MARTINOVÁ

  Eva

  Valtěřice-Krkonošská

  16:10,7

   

  Dorostenky starší: 1985-86, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  NÝVLTOVÁ

  Marcela

  Olfin Car-Vella Trutnov

  19:52,9

  2

  SKALKOVÁ

  Denisa

  Olfin Car-Vella Trutnov

  22:21,4

  3

  JINDŘICHOVÁ

  Jitka

  Olfin Car-Vella Trutnov

  25:08,3

   

  Dorostenci mladší: 1987-88, 5 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  HORYNA

  Ondřej

  Olfin Car-Vella Trutnov

  16:57,2

  2

  BRÁZDA

  Vladimír

  TJ Krkonoše Vrchlabí

  17:03,7

  3

  PÝCHA

  Jan

  Olfin Car-Vella Trutnov

  17:11,9

   

  Muži a junioři: 1964-84, 15 km – klasicky

  Pořadí

  PŘÍJMENÍ

  JMÉNO

  TJ/ODDÍL

  Čas

  1

  VEDRAL

  Petr

  LSK Lomnice n. P.

  43:05,2

  2

  ŠRETR

  Radek

  Olfin Car-Vella Trutnov

  43:42,8

  3

  HÁK

  Michal

  Studenec-Krkonošská

  44:07,7

  15

  JUNEK

  Libor

  ČKS SKI Jilemnice

  51:09,8

   

  ROZPIS ZÁPASŮ SK STUDENEC

  áčko

  béčko

  dorost

  žáci A

  žáci B

  minižáci

  sobota 22.3.

  Semily B V 15.00

  Bělá D 12.30

   

  neděle 30.3.

  Desná D 15.00

  Košťálov B V 15.00

   

  sobota 5.4.

  Doubí V 16.30

  neděle 6.4.

  Nová Ves B D 16.30

  Jilemnice D 14:30

  sobota 12.4.

  Bělá D 14.00

  neděle 13.4.

  Jablonec n.J. D 16.30

  Mírová B V 16.30

  Libštát D 9:30

  středa 16.4.

  Víchová B D 17.00

  sobota 19.4.

  Držkov V 17.00

  Martinice V 14.30

  Roztoky V 15.00

  neděle 20.4.

  Hor.Branná B D 17.00

  Libštát D 15.00

  volno

  středa 23.4.

  Semily B D 17.00

  sobota 26.4.

  Zálesní Lhota V 17.00

  Mírová V 9.30

  Stružinec D 15.00

  neděle 27.4.

  Nová Ves D 17.00

  Nová Ves D 14.00

  čtvrtek 1.5.

  Stará Paka B D 17.00

  Víchová D 14.30

  Jablonec n.J. D 17:00

  sobota 3.5.

  Rovensko V 14.30

  neděle 4.5.

  Turnov V 17.00

  Rovensko B D 17.00

  Studenec B D 15.00

  Studenec A V 15.00

  Vysoké D 9.30

  čtvrtek 8.5.

  Jilemnice B V 17.00

  sobota 10.5.

  Mříčná V 17.00

  Košťálov V 9.30

  volno

  neděle 11.5.

  Železný Brod D 17.00

  Košťálov D 14.00

  Rovensko V 15:30

  středa 14.5.

  Poniklá D 17.00

  sobota 17.5.

  Mírová V 14.30

  Libštát V 14.30

  neděle 18.5.

  Elitex Jablonec V 17.00

  Vysoké D 17.00

  Nová Ves D 15.00

  Roztoky D 9.30

  středa 21.5.

  Benecko V 17.00

  sobota 24.5.

  Bělá V 17.00

  Roztoky V 15.00

  Mírová D 15.00

  Horní Branná V 9.30

  neděle 25.5.

  Plavy D 17.00

  Kruh D 14.00

  středa 28.5.

  Rokytnice V 17.00

  sobota 31.5.

  Velké Hamry V 17.00

  Jilemnice V 14.30

  Mříčná D 15.00

  neděle 1.6.

  Horka D 17.00

  Stružinec D 15.00

  Jilemnice A D 9.30

  sobota 7.6.

  Roztoky V 17.00

  Mříčná V 14.30

  Košťálov V 9.30

  Horka V 10.00

  neděle 8.6.

  Horní Branná D 17.00

  Hor.Branná D 14.00

  sobota 14.6.

  Lučany V 17.00

  Nová Ves D 15.00

  neděle 15.6.

  Kruh D 17.00

  Rokytnice D 14.00

  volno

  Košťálov D 9.30

  sobota 21.6.

  Ruprechtice D 17.00

  Víchová V 14.30

  finále

  neděle 22.6.

  Stará Paka B V 17.00

  Libštát V 9.30

   

  ROZPIS ZÁPASŮ SOKOL ZÁLESNÍ LHOTA

  Muži

  Žáci

  sobota 29.3.

  Roztoky D 15.00

  sobota 5.4.

  Kruh V 17.00

   

  sobota 12.4.

  Stará Paka B D 17.00

  středa 16.4.

  Bělá D 17.00

   

  sobota 19.4.

  Roztoky V 15.00

  neděle 20.4.

  Víchová B V 17.00

  sobota 26.4.

  Studenec D 17.00

  Stružinec D 15.00

  čtvrtek 1.5.

  Benecko V 17.00

  neděle 4.5.

  Košťálov V 17.00

  Studenec A V 15.00

  sobota 10.5.

  Nová Ves B D 17.00

  volno

  sobota 17.5.

  Libštát V 14.30

  neděle 18.5.

  Mírová B V 17.00

  středa 21.5.

  Horka V 17.00

  sobota 24.5.

  Horní Branná B D 17.00

  Mírová D 15.00

  sobota 31.5.

  Benecko D 17.00

  Mříčná D 15.00

  sobota 7.6.

  Košťálov V 9.30

  neděle 8.6.

  Rovensko B V 17.00

  sobota 14.6.

  Mříčná D 17.00

  Nová Ves D 15.00

  sobota 21.6.

  Vysoké V 17.00

   

  SPORTOVNÍ KLUB STUDENEC

  Před jarní sezónou

  Sníh rychle mizí nejen ze svahů, ale i z fotbalových hřišť. To je neklamné znamení toho, že fotbalové jaro je přede dveřmi. Již dávno i fotbal na neprofesionální úrovni (ať již okresní či oblastní) přestal být sezónním sportem a stal se celoročním se spoustou odrůd (halová a sálová kopaná, futsal).

  I studenecká mužstva vedle přípravy v zimním podmínkách a tradičního soustředění v Janských Lázních absolvovala několik halových turnajů. Zimní období také je období posilování kádrů a hráčských změn. I přes snahu vedení klubu se nepodařilo dotáhnout zamýšlené přestupy do finále, jednak pro nesouhlas mateřských oddílů či pro osobní důvody jednotlivých hráčů. Ale i tak by měl být kádr áčka výrazně posílen. Novými hráči jsou Vladimír Letkovský, bývalý ligový hráč 1.FC Košice, a Jiří Pěnička, bývalý ligový dorostenec FK Jablonec nad Nisou (hostování z SK Jičín). Na hostování do Zálesní Lhoty byl uvolněn Milan Dyntar.

  Vánoční turnaj v malé kopané Trautenberk

  Již potřetí se konal Vánoční turnaj v malé kopané v areálu Penzionu Trautenberk a v sestavách tradičních účastníků nastoupila řada hráčů z okolních mužstev včetně hráčů s ligovými zkušenostmi.

  Konečné pořadí:

  1. Plasteko Studenec

  5

  0

  0

  20: 4

  15

  2. Penzion Trautenberk

  3

  0

  2

  12: 7

  9

  3. SK Studenec dorost

  2

  2

  1

  4: 5

  8

  4. SK Studenec OB

  1

  2

  2

  11: 9

  5

  5. AutoJunek Nissan

  1

  2

  2

  11:12

  5

  6. Elmar Studenec

  0

  0

  5

  4:25

  0

   

  Turnaj ve futsalu Rokytnice nad Jizerou

  Skupina A:

  1. SK Studenec

  1

  1

  0

  5:1

  4

  2. SK Malkovice A

  1

  1

  0

  5:2

  4

  3. HSK Benecko

  0

  0

  2

  1:8

  1

  Skupina B:

  1. SK Šejk Jilemnice

  1

  1

  0

  3:2

  4

  2. SK Malkovice B

  1

  0

  1

  2:2

  3

  3. FC Panthers Benecko

  0

  1

  1

  1:2

  1

   

  Semifinále:
  SK Studenec – SK Jilemnice 3:1
  SK Malkovice A – SK Malkovice B 4:4 (penalty 6:5)

  Finále:
  SK Studenec – SK Malkovice A 1:1 (penalty 4:3)

  o 3. místo:
  SK Šejk Jilemnice – SK Malkovice B 5:2

  Další halové turnaje

  Nejvíce turnajů absolvovali minižáci a největšího úspěchu dosáhli v Lázních Bělohrad, kde skončili na 3.místě a od prvenství v turnaji je dělil jediný gól (a také trochu nepřízeň rozhodčích). Naopak nejmladší benjamínci skončili na posledním místě, neboť je oslabila ještě neúčast některých hráčů vzhledem k chřipkovému onemocnění. To postihlo i žáky na turnaji v Lomnici, kde nestačili na mužstva z oblastních soutěží. Naopak v Lázních Bělohrad prohráli až ve finále a skončili tak na 2. místě. Další turnaj v Lázních Bělohrad absolvovali dorostenci (5. místo), muži (7. místo a internacionálové (6.místo). K zajímavostem patří utkání minižáků s ženami Sokola Mnichovo Hradiště, v němž byli studenečtí minižáci úspěšnější.

  Zimní příprava

  Zimní příprava probíhala na parkovišti u sokolovny a v přilehlých terénech, minižáci a občas žáci zajížděli do nové haly do Nové Paky. Součástí přípravy bylo několik zápasů, v nichž se kádr nesešel nikdy kompletní a vzhledem k úrovni terénu se jednalo vlastně pouze o další nabírání fyzické kondice. Přesto však výsledky byly kromě zápasu s Dolní Kalnou vesměs neuspokojivé.
   

  SK Studenec (dorost) – TJ Podhůří

  3:3

  SK Studenec (áčko) – Tatran Hostinné

  0:3

  SK Studenec (dorost) – KRPA Hostinné

  2:12

  SK Studenec (áčko) – Sokol Dolní Kalná

  4:1

  SK Studenec (áčko,béčko) – SK Miletín

  1:5

  SK Studenec (áčko) – FK Trutnov

  0:4

  Do přípravy se až na vyjímky nezapojili dorostenci a na jejich fyzické kondici to bylo na hřišti znát. Je smutné, že daleko vyšší kondici mají daleko starší hráči.

  Jarní aktivy

  Předjarní aktivy se konaly v Liberci (KFS Liberec) a tradičně v Nové Vsi nad Popelkou (OFS Semily). Liberecký fotbalový svaz připravuje změny v mládežnických soutěžích a pravděpodobně bude upuštěno od rozdělení žákovských a dorosteneckých kategorií na mladší a starší v nejnižších oblastních soutěžích, kam by dle letošních výsledků měla postoupit obě studenecká družstva.

  Další činnost klubu

  V polovině ledna se v Penzionu Trautenberk konal již 12. ročník Turnaje v mariáši a ani tentokrát nikdo nezopakoval prvenství z předchozích let. Suverenním vítězem se stal Bohuslav Jirouš před Petrem Pevným a Josefem Jebavým.

  K tradicím patří i Masopustní šibřinky, letos připravované v rámci oslav 80 let SK a 100 let od prvního fotbalového zápasu ve Studenci. Tomu odpovídal i ráz Sport před 100 lety. SK Studenec děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do hodnotné tomboly. Ráz na příští rok je rovněž inspirující: Objevy a vynálezy.

  Již počtvrté se zúčastnilo družstvo SK Studenec (ing.Josef Erlebach, Lukáš Erlebach, Michal Erlebach, Martin Junek a Roman Paseka) Krkonošské sedmdesátky a trať absolvovalo v čase 5:50:49 a obsadilo 79. místo ze 172 hlídek.

  Zahájena byla i sezóna orientačního běhu Jarním pohárem na Stříbrném rybníku u Hradce Králové. Nejlépe si vedla Eva Bartoňová, která zvítězila v kategorii D10, Vendula Kalenská ve stejné kategorii skončila na 4.místě. Před sezónou odešli na hostování do Jilemnice (kvůli štafetám) Jan Exner a Zdeněk Hanzlík.

  Sobota 22. března 2003

  Letošní mistrovské jaro bylo zahájeno určitě nejdříve v historii SK Studenec, neboť tento termín většinou patřil posledním přípravným zápasům na škvárových hřištích v okolích, případně na vyschlých trávnících v "kraji". Velké množství podzimních dohrávek a vysoký počet mužstev v okresní soutěži však posunul začátek až na tuto březnovou sobotu.

  Studenecké hřiště, přestože bylo počátkem března vypluhováno, ještě stále není způsobilé, a tak jsme využili losu 1.kola Poháru Jizerských pekáren k dvojzápasu na semilské škváře.

  SK Studenec B – TJ Jivan Bělá 3:0 (1:0)
  Branky:
  Petr Exner, Láďa Klazar a Roman Puš z penalty
  Sestavy: V.Kuřík – P.Bartoň, Šembera,V.Korotvička (Hrubý),Gábor – M.Puš, Exner, Brož, Klazar – J.Bartoň (Synek), R.Puš

  Béčku se 4 dorostenci v sestavě vyšel úvod zápasu a vypracovalo si mírnou převahu, kterou korunovalo dobře zahraným trestným kopem Petra Exnera. I úvod druhého poločasu patřil "domácím" a bombou Ládi Klazara z malého vápna a penaltou Romana Puše zvýšili na třígólové vedení. Hosté poté získali více ze hry, ale své brankové příležitosti neproměnili i zásluhou velmi dobře chytajícího Vítka Kuříka v brance. Zápas řídil rozhodčí Šubrt.

  SK Semily B – SK Studenec 1:2 (1:2)
  Branky:
  Marek Salátek a Jára Kočárek
  Sestava: Tuž – Šedivý, Nedomlel, Čech, Ulvr – Jodas, Salátek, Kočárek, M.Kuřík, D.Albrecht (J.Bartoň) – Metelka (Brož)

  Ani k prvnímu ostrému startu nemohly nastoupit obě posily (Letkovský, Pěnička), obě pro pracovní povinnosti, z kádru ze stejných důvodů chyběli i Radek Mejvald a Tomáš Hermon, a tak ideální sestava se stále hledá. Na menším hřišti v Semilech vyšel perfektně úvod zápasu, po vtipně rozehraném rohovém kopu se uvolnil Marek Salátek a nedal domácímu brankáři šanci. Ještě v průběhu první čtvrthodiny skončil v síti domácího brankáře centr Járy Kočárka, na který naskakovalo několik hráčů, ale nikdo je nezasáhl, a tak skončil v síti překvapeného gólmana. V úvodní půlhodině si hráči áčka udrželi aktivní hrou domácí na dostřel, ale konec prvního poločasu byl již ve znamení náporu domácích, který korunoval snížením po nedorozumění ve středu obrany.

  Ve druhém poločase se domácí snažili o vyrovnání, ale z vytrvalé převahy příliš mnoho brankových příležitostí nevytěžili, navíc upustili od kombinační hry a snažili se nakopávat míče na nabíhající útočníky, ale stoperská trojice Martin Nedomlel, Sváťa Čech a Martin Kuřík byla ve hře hlavou stoprocentní.

  Studenecké áčko tak postupuje do druhého kola Poháru, kde se střetne s dalším mužstvem z bývalého semilského okresu, a to vítězem zápasu Lomnice nad Popelkou – Nová Ves nad Popelkou.

  Oslavy 80 let SK Studenec

  V rámci oslav 80.výročí Sportovního klubu vystoupí v sobotu 28.června 2003 populární skupina Žlutý pes a v neděli sehrají studenečtí fotbaloví internacionálové zápas s mužstvem herců, zpěváků a bývalých sportovců AMFORA.
  Vedle těchto akcí je připraven i bohatý sportovní program po oba dny. V sobotu proběhne turnaj minižáků a žáků, střetnutí internacionálů SK Studenec a Sokol Studenec z okresu Třebíč. Nedělní dopoledne bude patřit utkání hráčů nad 45 let s AMFOROU a odpoledne po několikaleté přestávce proběhne Memoriál Karla Kuříka.
   

  Zapište si proto do kalendáře
  tento víkend
  a
  pozvěte své známé.

  28. – 29. června 2003

   

   

   

  ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

  Školní kolo v běhu na lyžích

  1.třída:

  1. Jana Šimáčková

  1. Jan Boura

  2. Lenka Vydrová

  2. Jan Kuřík

  3. Karolína Tauchmanová

  3. Jan Pacholík

  2.třída

  1. Kristýna Ulvrová

  1. Štěpán Kučera

  2. Nela Suchánková

  2. Jan Šulc

  3. Kateřina Tauchmanová

  3. Vojtěch Nedomlel

  3.třída

  1.Markéta Jezdinská

  1. Petr Plecháč

  2. Šárka Fejfarová

  2. Lukáš Vencl

  3. Iva Braunová

  3. Martin Šimáček

  4. třída

  1. Pavlína Bourová

  1. Martin Klouček

  2. Barbora Šemboerová

  2. Jiří Povr

  3. Eva Baroňová

  3. Martin Havlíček

  5.třída

  1. Anna Háková

  1. Kryštof Bekr

  2. Alžběta Krupičková

  2. Michal Kučera

  3. Lucie Drbohlavová

  3. David Bartoň

  6.třída

  1. Lenka Soukupová

  1. Daniel Jezdinský

  2. Jana Tauchmanová

  2. Tomáš Jiran

  3. Gabriela Zaplatílková

  3. Jakub Stránský

  7.třída

  1. Romana Synková

  1. Martin Kupec

  2. Veronika Bachtíková

  2. Tomáš Klouček

  3. Markéta Klázarová

  3. Zdeněk Hanzlík

  8.třída

  1. Lenka Nosková

  1. Václav Korda

  2. Aneta Hájková

  2. Ondřej Tauchman

  3. Nela Jezdinská

  3. Petr Janků

  9.třída

  1. Karolína Kupcová

  1. Tomáš Chrtek

  2. Nikola Pavlíčková

  2. Jan Buchar

  3. Tereza Kuříková

  3. Jakub Tauchman

  Úspěšná obhajoba

  Naši nejúspěšnější fotbalisté vyrazili v pátek 7. března 2003 k obhajobě loňského prvenství v halovém turnaji škol v Jilemnici. Z loňského "mistrovského" mužstva chyběl pouze páťák David Bartoň, takže Studenec byl skutečně horkým favoritem.

  To se projevilo hned v prvním zápase, v němž jsme si tradičně vylosovali jilemnickou školu, tentokrát dvojku. Po vyrovnaném úvodu začal řádit Jirka Povr a čtyřmi góly sestřelil domácí naděje. Konečnou pětku dopsala Eva Bartoňová. Ve druhém zápase se již vystřídali všichni hráči a divoká přestřelka s Košťálovem skončila v poměru 7:3 pro Studenec. V zápase s Víchovou hrála především druhá čtyřka, ale i tak soupeř odešel s osmigólovým přídělem. V rozhodujícím utkání s jilemnickou jedničkou byli naši hráči po celý zápas lepším mužstvem, ale neproměněné šance utkání po vyrovnávacím gólu domácích zdramatizovaly. Nakonec o těsném vítězství 2:1 a celkovém prvenství rozhodla vydařená střela Martina Havlíčka. V posledním zápase dostala příležitost opět druhá čtyřka a po velké převaze zbytečně podlehla Horní Branné 1:2. Na celkovém vítězství to už nemohlo nic změnit a Veselý sen se tak dvakrát změnil ve skutečnost, nejprve ve výhru v turnaji, podruhé ve formě poháru v cukrárně.

  Úspěšně si vedl Jirka Povr i v individuálních soutěžích, s 15 góly se stal nejlepším střelcem turnaje (po 3 přidali Eva Bartoňová a Martin Havlíček, po 1 Kuba Šmíd a Jirka Šír), vyhrál i všechny ostatní dovednostní soutěže, driblování, žonglování a panenky. Ve dvou z nich vymazal letité rekordy Matouše Klimenty a dostal se na 1.místo v historickém pořadí.

  Sestava:
  A – Martin Klouček, Kuba Pacholík, Jirka Povr, Martin Havlíček
  B – Matěj Kuřík, Kuba Šmíd, Jirka Šír, Eva Bartoňová

  McDonald Cup

  Po "spanilé" jízdě třeťáků ročníkem 2001/2002 se již připravuje další ročník. Podmínkou účasti je uspořádání místního kola a zaslání soupisek všech školních družstev sponzorovi celého turnaje.

  I v letošním roce je turnaj rozdělen do dvou věkových kategorií, pro hráče 1. – 3. ročníku a pro hráče 4. – 5. ročníku. Konkurence v letošním roce bude určitě těžká, ale i tak by nemělo být okresní kolo pro starší mužstvo zakleté. Školní kolo proběhne v první polovině dubna 2003.

  Coca Cola Cup rozlosován

  Turnaj pro starší žáky má rovněž bohatého sponzora a jeho průběh je organizován zcela odlišně. Školy se musely po internetu přihlásit do 28. ledna 2003 a ty, které na to zapomněly, se tohoto turnaje zúčastnit nemohou.

  V prvním kole nás čeká ZŠ Čistá na hřišti v Dolní Kalné. Vítěz zápasu se střetne s vítězem zápasu ZŠ Jilemnice II – ZŠ Poniklá. Ani jeden ze soupeřů by neměl být nepřekonatelný. Neměl by být. Ale pouze v případě, že nominovaní hráči obrátí svůj přístup ke sportu. Úměrně s rostoucím sebevědomím jim totiž klesá výkonnost. Každý sport je především o přípravě, pohybu a fyzické odolnosti a ta se některým hráčům ztrácí stejně rychle jako sníh. V případě sněhu je na vině jarní počasí, v případě některých našich žáků lenost a často i cosi jiného.

  Pokud se přístup některých hráčů nezlepší, dojde ke změně nominace, neboť každý ze zúčastněných hráčů obdrží sportovní výstroj od sponzora. A tu si musí trochu zasloužit. A tak mohou třeba první kolo odehrát někteří z úspěšného mužstva minižáků, kteří mají o sport a fotbal ještě skutečný zájem (to znamená zájem podpořený tréninkem).

   

  TENISOVÝ KLUB STUDENEC

  Již po čtrnácté se uskutečnil 28. 12. 2002 v místní sokolovně turnaj v líném tenise. Slovo "líný" v názvu není proto, že by tento druh sportu byl určen lenochům. Spíše naopak; hraje se s molitanovým míčkem, který líně létá, ale o to čiperněji se za ním musí běhat.

  Dopolední soutěže se účastnilo devět dvojic. Zvítězili František Plecháč s Janem Kuříkem před dvojicí Jiří Ulvr a Radek Mejvald, třetí místo obsadili Josef Tichý a Cyril Štefan.

  Odpoledne se přihlásilo čtrnáct tenistů starších 45 roků. Vítězové byli stejní jako dopoledne, tedy František Plecháč, Jan Kuřík. Druhé místo vybojovali Vítek Juřík a Petr Hák a na třetím místě skončila dvojice Stanislav Horáček a Václav Vancl.

  ZE ŠKOLNÍCH PRACÍ

  PRALES

  (Diana Míčková a Kryštof Bekr)

  Znám jeden les,
  kde roste vřes,
  v něm Tarzan jest.

  Tarzan křičí: bú bú bú,
  že prý dostal přes hubu.
  Od kámošky opice,
  která křičí nejvíce.
  Pak se divte, že v tom lese
  všechno se hned třese.

  Kdysi tam byl Mauglí.

  Ale teď už tam nebydlí,
  protože ho Tarzan smazal povidly.
  Mauglí by tam zůstal jen,
  kdyby místo povidel dostal džem.

  Tarzan křičí: jen ne džem,
  jinak bych byl poražen.
  Pak se divte, že v tom lese
  už zas se všechno strachy třese.

  By je Tarzan neplísnil,
  radš se někde uhnízdil.
  Ale stejně nejvíce,
  bojí se té opice.

  Všechno tam řve, huláká,
  je to sranda nějaká.
  Proto už to není les,
  ale rušný prales.

  A ze všeho nejvíce,
  řádí tam ta opice.
  Řádí tam a strašně křičí,
  všem ostatním uši ničí.

  Tarzanovi praskly bubínky,
  a tak se splnily opiččiny podmínky.
  A Tarzanovi teď haraší,
  a všechny v pralese straší.


  THE HAPPY END

   

   

  DIABETICKÁ DIETA V DOSPĚLOSTI

  Bílkoviny

  Bílkoviny neboli proteiny slouží pro výstavbu a údržbu tělesných struktur a jsou součástí enzymů, hormonů a protilátek. Jejich energetická hodnota je 4 kcal (17 kj). Bílkoviny se skládají z aminokyselin a nacházejí se v potravinách živočišného, ale i rostlinného původu.

  Živočišné bílkoviny jsou obsaženy především v mase, rybách, mléce a vejcích. Obsahují aminokyseliny pro tělo nezbytné – esenciální (plnohodnotné). Nadměrný přísun bílkovin představuje zátěž pro funkci ledvin a přináší s sebou i nadměrný přísun tuků. Tím přispívá k přibírání na hmotnosti a může zvyšovat riziko vzniku aterosklerózy. U diabetika může větší přísun bílkovin zvyšovat riziko možnosti poškození ledvin.

  Rostlinné bílkoviny se nacházejí především v luštěninách (hrách, čočka, fazole apod.), které obsahují také velké množství vlákniny a jsou proto pro diabetika vhodné.

  Doporučené množství bílkovin je 0,8 – 1g na 1 kg ideální váhy. Protože bílkovinné potraviny většinou obsahují i značné množství tuků, a tím zvyšují nebezpečí rozvoje diabetických cévních komplikací, doporučuje se kupovat potraviny označené jako light nebo s nízkým obsahem tuku apod.

  Vhodné bílkovinné potraviny:

  - maso a masné výrobky: mladá a netučná masa jako je kuře, krůta, telecí, zcela libové hovězí či vepřová kýta, králík, zajíc, srnčí, z ryb např. mořská štika, filé, treska, okoun, pstruh, bolen, apod., z uzenin drůbeží event. vepřová šunka, drůbeží tlačenka, libová debrecínka, moravské maso apod.

  - mléko a mléčné výrobky:

  nízkotučné mléko, netučné podmáslí, acidofilní mléko, kefír, biokys, jogurty označované light nebo nízkoenergetické, tvaroh bez tuku, sýry do 30 % tuku v sušině jako je Lipno, Javorník, Šumava, Atlet, Orion, tavený sýr s Hermelínem, Dukát, Dietetický tavený sýr s jogurtem, Dezertní sýr, Olomoucké tvarůžky, tvrdé sýry do 30 % tuku jako je Eidamská cihla, Gouda apod.

  Vitaminy a nerostné látky

  Potřeba vitaminů a nerostných látek se neliší od potřeby nediabetiků a pokud diabetik dodržuje zásady správné výživy, je přísun těchto látek dostatečný. Nedostatek vitaminů a minerálů může ale nastat při prudkých a dlouhodobých redukcích, u vegetariánů, u starších osob, které mají špatnou výživu, u těhotných a kojících žen, u dlouhodobě špatně kompenzovaných diabetiků, u diabetiků v kritických stavech, nebo u diabetiků, kteří užívají léky snižující koncentraci vitaminů a minerálů. Vzhledem k tomu, že u diabetiků byl prokázán větší sklon k osteoporóze (prořídnutí kostí), je vhodné přísun vápníku dodržovat, eventuelně po poradě s lékařem příjem zvýšit ve formě tablet. Denní příjem vápníku je 800 mg/den a lze ho přijmout v běžné stravě.

  Diabetické potraviny

  Speciální diabetické potraviny nejsou v dietě diabetiků nutné. Výživové potřeby diabetiků mohou být plně uspokojeny běžně dostupnými výrobky, které odpovídají zásadám racionální výživy. Navíc dia výrobky bývají nejen značně energeticky bohaté, ale mají téměř stejný obsah sacharidů, jako jim podobné výrobky nedia.

  Proto: Dia výrobek neznamená, že může být konzumován v neomezeném množství.

  U dietních potravin je vždy nutné, aby byl vyznačen druh použitého náhradního sladidla, obsah energie a složení výrobku (celkový obsah sacharidů, bílkovin a tuků).

  Diabetik musí obsah sacharidů a energie respektovat a započítat jej do svého dietního příjmu.
   

  Informace pro případné sponzory: Vojtěch Korotvička
  Svaz diabetiků ČR ÚO Jilemnice
  GE CB a.s. 351107774/0600
  IČO 49295170
  Předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice
  512 33 Studenec u Horek 123
  telefon: 481596112

  Základní organizace svazu diabetiků v Jilemnici a spádových obcích
  děkuje všem sponzorům za peněžité i věcné dary v roce 2002.

   

  ARMILLARIA radí

  JAK SE CHOVAT, ABY SE ODPADU VYTVÁŘELO CO NEJMÉNĚ
   

  NAKUPUJTE S ROZMYSLEM jen to, co opravdu potřebujete a zvolte optimální obaly

  VYHÝBEJTE SE VÝROBKŮM NA JEDNO POUŽITÍ

  NEKUPUJTE VÝROBKY Z PVC – při jejich výrobě, používání i spalování se uvolňuje chlór, vznikají vysoce toxické dioxiny, furany a další sloučeniny

  NEKUPUJTE VÝROBKY S FREONY (některé spreje, parfémy apod.) – poškozují ozónovou vrstvu, která chrání Zemi před ultrafialovým zářením

  KUPTE SI NABÍJEČKU a kupujte niklkadmiové baterie (označené slovem "Rechargeable"), které se dají znovu nabít

  DÁVEJTE PŘEDNOST RECYKLOVANÉMU PAPÍRU před běžným

  DÁVEJTE PŘEDNOST VRATNÝM OBALŮM A VĚTŠÍM BALENÍM

  NEKUPUJTE POTRAVINY V HLINÍKOVÝCH OBALECH

  NEVYHAZUJTE IGELITOVÉ TAŠKY, sáčky a plastové lahve, ale použijte je opakovaně

   

  PODĚKOVÁNÍ


  Ležel jsem 14 dní v Jilemnici na novém interním oddělení. Chci touto cestou poděkovat řediteli Masarykovy městské nemocnice MUDr.Jiřímu Kalenskému, kolektivu lékařů, sester a pomocného personálu za vzorné poskytování služeb, ale i kuchyni za dobré a kvalitní stravování.

  Vojtěch Korotvička st.