Studenecký zpravodaj – číslo 1/2007

Obsah

Vážení spoluobčané – poděkování týkající se situace po orkánu

Zprávy obecního úřadu – poděkování, poplatky za psy, pronájem bytu, šetření ČSÚ, povolení pro nakládání s vodami, výměna řidičských průkazů a další

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Z jednání zastupitelstva obce – 11. prosince 2006

Vážení občané Studence a Zálesní Lhoty – vysvětlení I. Benešové – vzdání se mandátu

Ustavující zasedání zastupitelstva Studence 31. 10. 2006 – připomínky P. Zajíce novému zastupitelstvu

Odpověď starosty na článek P. Zajíce

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2007

Činnost hasičské jednotky obce Studenec v roce 2006 – popis činnosti, přehled zásahů v roce 2006, průběh zásahu při likvidaci následků orkánu

Z mateřských škol – Vánoce v MŠ ve Studenci, mikulášská nadílka v MŠ ve Lhotě

Zprávy Základní školy Studenec – zápis do první třídy, divadlo o Trautenberkovi a S čerty nejsou žerty, recitační soutěž, Vánoce ve škole, olympiády a další soutěže

Slohové práce žákyň IX. třídy

SK Studenec – turnaj v mariáši, orientační běh, fotbal, alpské lyžování

Školní sportovní klub – florbal a stolní tenis

Sokol Zálesní Lhota – přehled celoroční činnosti

Turnaj v líném tenisu – sokolovna Studenec 30. prosince

Přebor ČOS v běhu na lyžích 10. a 11. února

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2007


Fotografie na titulní straně – Pohled ze Strážníku na Studenec

Vážení spoluobčané,

tímto článkem chceme poděkovat Vám všem, jak jsme společně zvládli krizový stav, který nás postihl v noci ze čtvrtka 18. na pátek 19. ledna – způsobený ničivým „orkánem“. Počítali jsme s tím, že se najdou lidé, kteří budou svalovat vinu právě na nás, že za to, proč nejde elektrický proud, můžeme právě my. Během celého víkendu jsme každé dvě až tři hodiny byli v kontaktu s pracovníky ČEZu. Je to věc právě jejich vnitřního řádu, jak jsou na takovéto události připraveni. Už to, že každá porucha se musí nahlásit do Plzně, mluví za své. Samotní koncoví pracovníci (kteří za toto nemůžou, ale jsou první, kdo schytají různé nadávky od lidí), jsou potom posíláni tam, kam dostanou nakázáno – kde je jejich pomoc nejdůležitější. I proto se nám podařilo poslední část úseku, Rovnáčov, směr Zálesní Lhota, zprovoznit v neděli, kolem 19. hodiny. Tento úsek měl být průchodný nejdříve v pondělí, a tak patří poděkování Vám všem, kteří jste se na tom podíleli: jak s výkopem či zabetonováním sloupu na pozemku manželů Bartoňových, či pokácením a odstraněním polomů u obecního úřadu.

O to víc nás překvapilo, ale i potěšilo, že právě ti lidé, kteří nás viděli jako hlavní viníky špatné dodávky elektrického proudu a nicnedělání, dokázali v průběhu dalšího týdne přijít, omluvit se a ocenit snahu pomoci. Děkujeme.

Jiří Ulvr, starosta; Josef Boura, místostarosta

Pro informaci uvádíme tel. číslo, kam lze poruchy nahlásit: 840 850 860

Zprávy obecního úřadu

Poděkování

Děkuji tímto bývalému starostovi panu Františku Tauchmanovi za jeho práci, kterou odvedl pro obecní úřad, a také za ochotu a dobrý přístup, jakým se snažil předat mi úřad.

Jiří Ulvr, starosta

Placení poplatku ze psů

Připomínáme majitelům psů, že poplatek na rok 2007 je splatný do konce března 2007. Dle změny zákona o místních poplatcích z července r. 2003 se poplatek ze psů platí ze psů starších 3 měsíců. Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

Pronájem bytu

Obec Studenec pronajme byt 3+1 v Zálesní Lhotě čp. 11. Písemné přihlášky doručte na OÚ Studenec nejpozději do 28. února 2007 do 12 hodin.

Výběrové šetření ČSÚ v domácnostech

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření, jehož účelem je zjistit sociální a ekonomické postavení českých domácností. Šetření se uskuteční od 17. února do 29. dubna 2007 v náhodně vybraných domácnostech, proběhne také ve Studenci. Pracovníci se budou prokazovat pověřením, je zaručena anonymita a ochrana individuálních údajů.

Výměna řidičských průkazů

Upozorňujeme, že do 31. prosince 2007 je nutno vyměnit řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Výměnu provádí příslušné pracoviště obce s rozšířenou působnosti pro místo trvalého pobytu držitele. Nový řidičský průkaz by měl být vystaven do 15–20 dní, výměna je osvobozena od správního poplatku.

Platnost povolení pro nakládání s vodami

Nejpozději 1. ledna 2008 končí platnost povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a k vypouštění odpadních vod, a to u povolení, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001. Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se týká všech. U odběrů zánik neplatí pro povolení k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro zásobování domácností (odběr ze studní u rodinných domů), ale týká se provozoven, podniků, továren apod. Povolení může zaniknout i dříve, pokud uplyne doba, na kterou bylo uděleno.

Podrobnosti k získání nového povolení k nakládání s vodami, případně k prodloužení platnosti původního povolení, je možno získat na vodoprávním úřadu MěÚ Jilemnice, odboru životního prostředí.

Úřední hodiny Finančního úřadu v Jilemnici

v období 19. 3.–29. 3. 2007
 úřední hodinypokladní hodiny
po, st:7.30–17.007.45–15.00, 15.45–17.00
út, čt:7.30–14.007.45–13.30
pá:7.30–13.307.45–12.00
30. 3.:7.30–17.007.45–15.00, 15.45–17.00
2. 4.:7.30–18.007.45–15.00, 15.45–18.00

Krajské operační středisko

Od začátku roku jsou tísňová volání na linku 155 z našeho okresu přijímána na centrální Krajské operační středisko v Liberci, které vzniklo sloučením okresních dispečerských stanovišť. Pracoviště bude koordinovat činnost jednotlivých posádek zdravotnické záchranné služby z celého kraje.

Při volání na linku 155 uveďte přesné místo události, co se stalo a informace o postižených (jejich počet, přibližný věk, jméno a příjmení).

SONS a Centrum pro zdravotně postižené

Připomínáme činnost dvou organizací, které mají svoje pobočky v Semilech: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) pořádá setkání zrakově postižených a snaží se o jejich integraci, pořádá výlety, přednášky, vzdělávací kurzy a účastní se nejrůznějších akcí. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje poskytuje poradenství, osobní asistenci (doplňuje pečovatelskou službu), půjčuje kompenzační pomůcky a umožňuje účast na vzdělávacích a volnočasových aktivitách.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 30. dubna 2007 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Název (účel)ÚrokHorní hranice půjčky na jeden dům
01Rozšíření stávající bytové jednotky3 %200 tis.
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %100 tis.
03Obnova fasády3 %50 tis.
04Zateplení obvodového pláště domu3 %50 tis.
05Izolace domu proti vlhkosti3 %30 tis.
06Rekonstrukce střechy3 %150 tis.
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %30 tis.
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %30 tis.
09Výměna oken3 %50 tis.
10Rekonstrukce vytápění domu3 %50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu provede firma „HAVEX eko, s. r. o.“

v sobotu 14. dubna 2007

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 19. do 23. dubna 2007

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují a tím porušují zákon o odpadech!

Z jednání zastupitelstva obce

Poslední loňské zasedání zastupitelstva obce se konalo 11. prosince 2006. Kromě zastupitelů bylo přítomno 12 občanů.

Poplatek za odpady byl na rok 2007 schválen ve stávající výši 440 Kč na osobu. Skutečné náklady v roce 2005 přitom byly 592 Kč na obyvatele (obec při poplatku 360 Kč doplatila 354 000 Kč), na rok 2006 se předpokládá doplatek obce kolem 200 000 Kč.

Schválena byla smlouva na dopravní obslužnost na rok 2007, podle které obec zaplatí 157 500 Kč (90 Kč na obyvatele).

PaedDr. D. Synková seznámila přítomné s výroční zprávou základní školy, která je k nahlédnutí na OÚ. Zastupitelstvo vzalo rovněž na vědomí zápis z kontrol finančního a kontrolního výboru, které nezjistily žádné závady.

Odsouhlaseny byly rozpočtové změny za rok 2006, rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2007 a také odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva. Dále byly projednány prodeje pozemků a sklon střechy.

V diskusi informoval Ing. Smilnický o aktualizaci územního plánu. Po 1. lednu se začne s projednáváním změny č. 6, koncept bude zaslán všem dotčeným organizacím, které se k němu budou vyjadřovat. JUDr. J. Kuřík konstatoval, že se za odvoz odpadů platí čím dál víc. Pan Vancl odpověděl, že k jiné firmě nemůžeme přejít (Marius Pedersen má monopol) a jediná možnost jak snížit náklady je zmenšit počet odvážených popelnic, tomu se ale občané brání. Pan Tauchman podotkl, že ušetříme, když budeme řádně třídit a dávat k odvozu opravdu plné popelnice.

Vážení občané Studence a Zálesní Lhoty!

Ráda bych Vám tímto srdečně poděkovala za Vaše hlasy, kterými jste mne podpořili ve volbách do obecního zastupitelstva a myslím, že jsem Vám dlužna jedno vysvětleni.

Můj zdravotní stav mne v současnosti limituje v mých aktivitách, téměř nepřekonatelným problémem jsou pro mne například ty vysoké a strmé schody na obecním úřadě. Proto jsem byla prakticky rozhodnuta kandidatury se vzdát. Ale není lehké zaplnit kandidátku ochotnými lidmi, a tak jsem kandidovala na místě, kde byla malá pravděpodobnost, že budu zvolena. Ale právě ty hlasy a preference, za které Vám v úvodu děkuji, mne vynesly opět na mandát. Nemohu říci, že by mne to nepotěšilo. Naopak.

Byla jsem nejdéle sloužícím zastupitelem, celkem 16 let, z toho 6 let starostkou. Cítila jsem to i jako povinnost, protože jsem byla zpravidla jedinou ze Zálesní Lhoty. Ale loni získala mandát Markéta Kadavá, chytrá a šikovná žena, kandidovala i Jana Česáková (Spilková) a já jsem ráda, že má i Lhota politický dorost. Nikdo nejsme nenahraditelný. Vždycky mi ale vadili lidé, kteří se někam nechali zvolit a potom si své povinnosti neplnili. Rozhodla jsem se proto vzdát se mandátu ve prospěch dalšího kandidáta v pořadí, kterým byl ing. Pavel Jiran. Ten je, vzhledem ke svým profesním a nyní i politickým zkušenostem, velmi platným členem jak zastupitelstva, tak rady obce.

Nezlobte se proto na mne. Třeba až jednou postaví na OÚ výtah a bude mi to ještě myslet, tak Vás o Vaše hlasy znovu požádám. Nyní ale ty 4 roky pauzy potřebuji. Slibuji ale, že budu s obcí dále spolupracovat a dám jí k dispozici svoje zkušenosti i své styky, pokud o ně někdo bude stát.

Vám všem přeji do nového roku jen to nejkrásnější.

Vaše Irena Benešová

Ustavující zasedání zastupitelstva Studence 31. 10. 2006

Volba starosty. Jediným kandidátem byl Jiří Ulvr. V tajné volbě získal 14 hlasů. Jeden hlas se zdržel.

Volba místostarosty. O tuto funkci se ucházeli dva. Karel Vancl jako uvolněný a Ing. Josef Boura jako neuvolněný. V tajné volbě získal Karel Vancl 7 hlasů a Ing. Josef Boura 8 hlasů, a tak získal funkci místostarosty. Po skončení volby jsme čekali na vysvětlení, co tato nová skutečnost – neuvolněný místostarosta Ing. Josef Boura a uvolněný, ale nezvolený Karel Vancl – v životě obecního úřadu představují. Nebylo to vysvětleno na zasedání 31. října 2006 a ani v prosincovém čísle Studeneckého zpravodaje. A tak dále očekáváme výstižné vysvětlení od vedení obce. Celé volby trvaly krátkou dobu. Byla otevřena diskuse a v ní jsem uvedl následující poznatky.

V předchozích volbách zvítězili lidovci v poměru 8 ku 7. Upřednostňovali věci jim blízké. Upřednostňování není nic zvláštního. Vítězové ukazují voličům svoji akceschopnost. Lidé to celkem berou. Lidovci tak upřednostňovali opravu fary a přebudování bytu v přízemí na klubovnu, vydláždění prostoru mezi farou a kostelem, vydláždění cest na hřbitově, opravení soch a veliké vylepšení hasičárny. U ní došlo k opravě střechy, zateplení vnější fasády, zateplení oken a změně vytápění od koksu na elektrické tepelné čerpadlo, pro které bylo třeba vyhloubit dva vrty přes 110 m hluboké. Velikou změnou bylo zakoupení moderního hasičského vozu značky Tatra. Většina těchto změn slouží všem obyvatelům a zlepšuje vzhled a úroveň obce.

Nezávislí, kteří zvítězili v poměru 9 ku 6, budou upřednostňovat věci jim blízké. Byl bych rád, kdyby naprosto jinak zvládli třeba převedení prodejny potravin Jednota, tedy samoobsluhy při dolení silnici. Jilemnice, Martinice, Roztoky, Víchová nebo Čistá to zvládli lépe. Všechny tyto prodejny byly postaveny občany těchto obcí a nyní jim stále slouží jako moderní obchody s vykládací rampou pro zboží, bezpečným parkovištěm a moderním vzhledem.

Všimnou si totálně chátrajícího zámku a budou v něm vidět svým rozsahem, vybaveností, stavebním vyřešením něco unikátního, co může rozšířit věhlas obce a poskytnout třeba i 20 pracovních míst? Spoluúčast obce je při jeho nabízení nezbytná. Do domácností dostáváme zdarma noviny Liberecký kraj. Prosincové číslo r. 2006 má na str. 7 článek: Na využití čekají stovky opuštěných objektů. Nová studie ukáže možnosti. Článek pochází od významné agentury Czechinvest, která má celostátní, ale i mezinárodní působnost. Dokončují mapování opuštěných zařízení průmyslového, zemědělského, ale i rezidenčního, tedy ubytovacího a pobytového. V Libereckém kraji je to přes 200 objektů. Seznam poslouží pro územní plánování v Libereckém kraji. Toto uvedl Vít Příkaský, člen rady LK pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje. Záměr je v budoucnu tyto objekty optimálně využívat. Vypracovaná studie o objektu by měla posloužit budoucím podnikatelům daný objekt revitalizovat – oživit. Sleduje i rovnoměrnou podporu celého kraje a i možnosti získat podporu z Evropské unie. Budeme očekávat, jestli OÚ ve Studenci vstoupil do tohoto projektu a jestli nám bude moci sdělit pozitivní výsledky. Rekonstrukce zámku byla velice nákladná a byla dokonale provedena. Je zde stará zámecká budova s krásnými pokoji. Ve spojovacím traktu je bazén. Navazuje nová zámecká budova s restaurací, kuchyní a barem. Dokonale byla vybudována i čistička odpadních vod. Vybudovány byly i asfaltové silnice a cesty. Cestičky opatřeny obrubníky a vysypány vápencovou drtí. Stromořadí lip od silnice k zámku je chráněno státem. Dva vnitřní rybníky. V zámku je k ubytování na 80 míst, ve dvou srubech z r. 1984 dalších 40 míst. Toto honosné hotelové nebo rekreační zařízení pustne a chátrá. Je jasné, že pro jeho obnovení a provozování by musela být velmi silná firma, která by zvládla nákladnou rekonstrukci a dokázala pravidelně získávat veliké množství hostů. Chemopetrol Litvínov to úspěšně zvládal. Jezdili sem rekreanti i ze Slovenska, Maďarska a Německa.

Sokolovna. Výbor Sokola v informačním listu pro Studenecké putování na hrad Levín podal informaci také o sokolovně. Stejná informace byla uvedena ve Studeneckém zpravodaji 5/2006. Byl jsem přítomen na zasedání obecního zastupitelstva, kdy na dotaz pana starosty Tauchmana, zda by potřebovala něco sokolovna, odpověděl Jaroslav Čech: „Ale, snad ani nic.“ Naprostý opak je pravdou. Velice stručně. Sokolovnu vylepšit na úroveň hasičárny. Prozatím však Sokol o nic takového nežádal. Znevážení sokolovny představuje turistická skládanka Studenec a Zálesní Lhota z r. 2006. Ta mezi 27 obrázky a poznatky k těmto obrázkům nemá fotografii sokolovny a nabídnutí tohoto největšího turistického zařízení v obci. Obecní úřad a zastupitelé nebyli ochotni a schopni vidět jeho význam. Měli bychom být informováni, jak vydaná skládanka vznikala, jaká byla k ní rozprava a jak ji zastupitelstvo schvalovalo. Přeci skládanka ukazující obec místním obyvatelům a také turistům a vydaná jednou za deset let si příslušnou pozornost zaslouží a musí být pečlivě a svědomitě projednána. Navrhuji, aby nový obecní úřad vydal novou skládanku o Studenci a Zálesní Lhotě. Na první stránku by mohl dát fotografii sokolovny a Zálesní Lhota by se třeba pochlubila na první stránce krásným sportovním areálem. Moc jim ho přeji.

Před Studeneckým putováním na hrad Levín jsem v rámci přípravy několikrát navštívil Levínskou Olešnici a tam si na vývěsní tabuli přečetl na 3 stránkách o všech aktivitách OÚ. Třeba o stavební akci, kdy proběhla, kolik stála a kdo ji platil. Žádám OÚ ve Studenci o podobné informování. Jednotlivé řádky v rozpočtu obce jsou naprosto nedostatečné a věc nepopisující. Udělat shrnutí za poslední volební čtyřleté období a uveřejnit na vývěsní tabuli i ve zpravodaji.

Do Studeneckého zpravodaje jsem napsal články o bydlení. Doporučil jsem, že by tak velká obec s různorodým obyvatelstvem měla mít i nabídku pro postavení čtyřbytovky nebo řadového domu třeba se čtyřmi díly. Oba ty domy by mohly mít půdorys asi 40×12 m. Této myšlenky a práce spojené se v minulém zastupitelstvu nikdo neujal. Bylo by třeba sehnat příslušnou firmu, nabídnout ji pozemky a získat pro tento typ stavby zájemce. Jde o velkou práci, ale i tak se lze zviditelnit. Těch uvažovaných 8 bytů by Studenec dobře vstřebal.

Zastupitelé by si měli rozdělit obory jako třeba školství, sport a turistika, bydlení, doprava, sociální péče apod. Jejich články z těchto odvětví by byly docela zajímavé. Doposud takové články naprosto postrádám. Třeba článek o zničených cestách v Černém lese směrem k Horkám od lesáka-zastupitele a články další.

Výběr kandidátů nezávislých. Měl jsem vhodné osobnosti. Například podnikatelka paní Šulcová z firmy Aries nebo paní učitelka Kučerová. Kde šlo tyto jedince uplatnit? Mohla, ale spíš měla být veřejná schůze. Bylo by to správné jednání a lidé by to ocenili.

Počet zastupitelů. Nestačilo by 11 členů a ti by všichni jednali o všem? Úspěšně to dělá Horní Branná. U nás to předjedná pětice mocných. Potom na plenárním zasedání je minimum rozpravy, věci se svižně odhlasují a jde se domů. V obci již nějaký ten pátek žiji a řady věcí si všímám. Procestoval jsem větší část Evropy a chtěl bych, aby to bylo u nás tak hezké jako v těch krásných místech v Evropě. Nádhernou pestrostí krajiny, nápaditostí a pracovitostí obyvatelstva máme k tomu velké předpoklady.

Vyslovené myšlenky se zřejmě početně zastoupeným občanům líbily, a tak na závěr zazněl docela pěkný a milý potlesk.

Mgr. Pavel Zajíc

Odpověď na článek

Výstižné vysvětlení, co představuje pro obec funkce „neuvolněný“ místostarosta ing. Josef Boura, očekává asi jenom pan Zajíc. Přeci, komu to jasné není, tak ať se zeptá! Pan Boura mohl kandidovat jako „uvolněný“ místostarosta, ale ze svého cítění by neměl svědomí, aby pobíral plat jako „uvolněný“ místostarosta, když ještě podniká. Již při volebním zastupitelstvu obce byla otevřena diskuse, tak proč se pan Zajíc nezeptal? Rozumím tomu, že dříve byl post místostarosty v naší obci vždy jako „uvolněný“, ale pokud se podíváme do okolí, zjistíme, že kromě malých obcí existují i města, kde je to uspořádáno podobně, nebo spíše na pozici starosty opačně, než u nás. Např. Jilemnice: starosta neuvolněný, místostarosta uvolněný, Špindlerův Mlýn: starosta neuvolněný, 1. místostarosta uvolněný, 2. místostarosta neuvolněný.

K diskusi:

K předchozímu vítězství lidovců a jejich upřednostňování věcí již odpověděl na ustavujícím zasedání pan ing. Pavel Jiran.

Prodejna Jednota – obec se o prodeji samoobsluhy dozvěděla po jeho uskutečnění. Z toho plynou mylné informace, že obec je o všech prodejích a dění v obci předem informována. Mimo jiné, v době prodeje bylo ve Studenci již pět prodejen s potravinami.

Zámek – je již asi dva roky prodán a do té doby svého majitele měl. Z toho vyplývá, že obec nemůže zasahovat do něčeho, co její není. Navenek není vidět, že se připravuje jeho rekonstrukce, která nejde uskutečnit taky ze dne na den a závisí i na nové změně územního plánu.

Sokolovna – souhlasím s názorem sokolovnu vylepšit, každý týden slyším stížnosti na chod, úklid, vytápění a jiné věci, které občanům vadí. Těmito stížnostmi by se měl zabývat výbor Sokola a ne obecní úřad. Už to, že ve výboru není nikdo z mladých lidí, mluví za své. Obec by se o sokolovnu určitě starala, případně do ní investovala, kdyby ji od Sokola získala, stejně jako tomu bylo např. v Roztokách.

Skládanka z roku 2006 byla financována (její anglická verze) z programu EQUAL a neměla sloužit k prezentaci podnikatelských a jiných aktivit v obci (tedy ani k obrázku sokolovny). Pokud by se měla vydávat nová skládanka o Studenci a Zálesní Lhotě, nejsem proti, aby za Studenec byla na první straně fotografie sokolovny – ta by měla být chloubou obce. Její propagace však musí odpovídat skutečnostem, co Sokol chce nabízet, aby daný zájemce neodcházel zklamaný.

Čtyřbytovka o půdorysu 40 × 12 metrů – takovou nelze podle současně platného územního plánu postavit. Doposud ani takový zájem z pozice občanů nebyl. V našich obcích se většinou občané dotazují na možnost výstavby rodinných domů.

Výběr kandidátů nezávislých – osobností by bylo z našich obcí více, ale pokud pan Zajíc někoho navrhuje, je věc jedna, ale taky je věc druhá, jestli by zmiňované osoby chtěly kandidovat.

Napadá mě jedna věc: ať pan Zajíc pro příští volby sestaví kandidátku na veřejné schůzi a dál pokračuje podle svých názorů.

Počet zastupitelů – dle zákona č. 128 o obcích: § 99 (1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. §99 (2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta.

Bylo by lepší snížit počet zastupitelů na 11, zrušit radu?… Bude lepší, když tím mocným nebude „pětice“ (jak zmiňuje pan Zajíc), ale jen starosta?… Každý ať posoudí sám.

Děkuji občanům, kteří mají zájem o dění v obci, jako v tomto případě panu Zajícovi. Omlouvám se však, pokud nebudu reagovat na články podobného významu, které mně v mnohých věcech připadají až zbytečné. Pro takovéto „poznatky“ tu jsou veřejná zastupitelstva, ke kterým se vám mohou vyjádřit jednotliví zastupitelé obce.

Jiří Ulvr, starosta

Poděkování – Tříkrálová sbírka 2007

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2007. Výtěžek sbírky ve Studenci činil 49 888,50 Kč, v Zálesní Lhotě 4 266,50 Kč a byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1.

Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťují:

Děkujeme za štědrost a za důvěru.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Za FCH Studenec Heda Jiranová

Činnost hasičské jednotky obce Studenec v roce 2006

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studenec (dále jen JSDH obce Studenec) je zřízena Obcí Studenec dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obec Studenec je majitelem budovy hasičské zbrojnice, hasičských vozidel a technického vybavení jednotky. Obec ze svého rozpočtu zajišťuje finanční prostředky na činnost jednotky. Starosta obce jmenuje velitele jednotky, který organizuje a řídí činnost JSDH obce Studenec.

JSDH obce Studenec vyjíždí k událostem, kde jsou ohroženy životy osob, zvířat, majetek nebo životní prostředí. Poplach jednotce vyhlašuje Operační středisko HZS Libereckého kraje Územní odbor Semily (dále jen OPIS Semily) dálkově pomocí radiostanice, která spustí sirénu a telefonní zařízení vyrozumí členy jednotky „prozvoněním“. Dále OPIS Semily odesílá členům jednotky SMS zprávy o vyhlášení poplachu. JSDH obce Studenec je jednotkou kategorie JPO III, což je jednotka s územní působností, to znamená, že jednotka nezasahuje pouze ve Studenci, ale i v okruhu 10–15 km od Studence a na žádost OPIS Semily při mimořádných událostech i ve vzdálenosti větší. Výjezd k zásahu má jednotka do 10 minut od vyhlášení poplachu, ale cisterna vyjíždí většinou do 5 minut po vyhlášení poplachu a poté vyjíždí dle potřeby dopravní automobil. V případě, že se nejedná o zásah s nebezpečím z prodlení, není poplach vyhlášen sirénou, ale potřebný počet členů jednotky je vyrozuměn pomocí mobilního telefonu.

JSDH obce Studenec má nyní celkem 29 členů, kteří mají s Obcí Studenec smlouvu o členství v jednotce a jsou zdravotně způsobilí k výkonu práce v jednotce. Řízení vozidel jednotky zajišťuje 11 řidičů-strojníků, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny „C“ a profesního osvědčení skupiny „C + maják“. Jednotka má 10 členů, kteří jsou oprávněni používat dýchací přístroje a 8 členů může pracovat s motorovou řetězovou pilou.

Činnost jednotky nespočívá pouze ve výjezdech k zásahům, v průběhu celého roku probíhá odborná příprava členů jednotky. Teoretické školení v klubovně hasičárny a praktický výcvik v garážích hasičárny, na parkovišti před hasičárnou a u rybníka za továrnou „Texlen“. Řidiči-strojníci se zúčastňují kondičních jízd a výcviku s hasičskými vozidly ve výbavě jednotky. Nositelé dýchacích přístrojů provádějí každé 3 měsíce výcvik s dýchacím přístrojem a jednou ročně se účastní teoretického školení nositelů dýchací techniky. Členové jednotky obsluhující motorovou řetězovou pilu se účastní školení a praktického výcviku s motorovou řetězovou pilou.

Kromě odborné přípravy provádějí členové jednotky v průběhu celého roku dle potřeby údržbu a opravy výjezdových vozidel a dalšího technického vybavení jednotky, které je sice na dobré úrovni, ale udržet vše v provozuschopném stavu stojí členy jednotky spoustu hodin práce ve svém volném čase. Cisterna s označením CAS 32/T 815 byla zakoupena v roce 2005 po provedení celkové opravy vozidla, ale jedná se o vozidlo s rokem výroby 1989, takže se drobné závady občas objevují. Dopravní automobil s označením DA 12/A 31 má rok výroby 1985 a v loňském roce byla provedena oprava karoserie a vozidlo dostalo nový lak. Dále byly zakoupeny 4 ks zásahových oděvů (kabát + kalhoty) a 4 páry zásahové obuvi pro členy jednotky zasahující v dýchacích přístrojích.

Aby to nevypadalo, že je vše perfektní a hasičská jednotka funguje bez problémů, musím se zmínit také o tom, že činnost jednotky „táhne“ několik hasičů, kteří tomu věnují hodně úsilí a že se tradičních pondělních brigád na údržbu techniky a vybavení jednotky účastní z 29 členů jednotky 3–5 členů. To je ale asi problém většiny dobrovolných organizací, protože dělat dneska něco zadarmo ve svém volném čase není jaksi populární.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům JSDH obce Studenec, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na zajištění chodu hasičské jednotky a tráví svůj volný čas při zásazích, odborné přípravě a údržbě techniky ve snaze pomoci v případě potřeby svým spoluobčanům.

Zásahy JSDH obce Studenec v roce 2006

13. 1. 2006, 16.46 hod.

10. 2. 2006, 9.30–16.30 hod.

11. 2. 2006, 9.00–16.45 hod.

27. 2. 2006, 3.30–8.20 hod.

31. 3. 2006, 13.04–14.17 hod.

31. 3. 2006, 18.39–20.44 hod.

31. 3. 2006, 20.45–21.22 hod.

18. 5. 2006, 16.05–17.40 hod.

18. 5. 2006, 17.45–18.30 hod.

30. 6. 2006, 16.03–17.33 hod.

7. 8. 2006, 19.44–20.25 hod.

7. 8. 2006, 20.25–00.09 hod.

27. 8. 2006, 16.29–17.27 hod.

7. 9. 2006, 10.05–15.10 hod.

20. 9. 2006, 15.10–17.05 hod.

25. 9. 2006, 13.05 hod.

6. 10. 2006, 10.22–11.07 hod.

10. 10. 2006, 07.22–10.32 hod.

21. 10. 2006, 8.10–8.59 hod.

09. 11. 2006, 11.45–2.52 hod.

21. 11. 2006, 12.15–14.05 hod.

Časový průběh zásahu JSDH obce Studenec při likvidaci následků orkánu Kyrill dne 18.–19. ledna 2007 ve Studenci a okolí

20.45–21.13: Rozřezání a odstranění spadlého stromu přes silnici ve Studenci vedle firmy Aries čp. 309. Společně s JSDH obce Jilemnice. Po odstranění stromu byla provedena kontrola komunikací po obci.

21.23–21.57: Rozřezání a odstranění spadlých stromů přes železniční trať v Martinicích za fotbalovým hřištěm. Společně s jednotkou HZS Jilemnice.

21.57–23.48: Dopravní nehoda v obci Horka u Staré Paky. Vlivem silného nárazového větru převrácený lehký zaplachtovaný přívěs za nákladním vozidlem na silnici a další nákladní vozidlo v poli mimo silnici.

Společně s JSDH obce Jilemnice provedeno vyproštění nákladního vozidla z pole na silnici pomocí tažného lana a vozidla CAS 24/LIAZ JSDH obce Jilemnice a převrácený přívěs postaven na kola pomocí tažného lana a vozidla DA 12/A 31 JSDH obce Studenec. Cestou od zásahu provedena kontrola silnice z Horek přes Nedaříž a Levínskou Olešnici do Studence. Jednotka porazila a odklidila ze silnice silně nakloněnou břízu u silnice před vjezdem do Studence pod Jandovými.

1.34–2.01: Rozřezání a odstranění spadlého stromu přes silnici ve Studenci, směr Zálesní Lhota v kopci „Tauchák“.

2.01–3.38: Rozřezání a odstranění spadlých stromů přes silnici v obci Martinice v Krkonoších u fotbalového hřiště, směr Jilemnice. Společně s HZS Jilemnice a JSDH obce Jilemnice. Zásah komplikován tím, že v průběhu odstraňování stromů ze silnice docházelo k padání dalších stromů vlivem silného nárazového větru.

3.58–4.31: Rozřezání a odstranění spadlých stromů přes obecní cestu u Obecního úřadu ve Studenci. Vlivem pádu stromů došlo k poškození a pádu drátů elektrického vedení přes silnici směr Vrchlabí. Dráty elektrického vedení odstraněny ze silnice.

4.31–5.23: Rozřezání a odstranění spadlých stromů přes silnici ve Studenci pod Jandovými, směr Žďár u Staré Paky.

5.23–5.55: Rozřezání a odstranění spadlých stromů přes silnici v obci Žďár u Staré Paky, směr Karlov.

6.31–8.36: Rozřezání a odstranění spadlých stromů přes železniční trať v obci Roztoky u Jilemnice okolo vlakového nádraží.

8.36–10.24: Odstranění poškozené plechové střešní krytiny z výrobní haly ve firmě Jilos, spol. s r. o., Horka u Staré Paky č. p. 31. Vlivem silného větru došlo ke „srolování“ plechové krytiny na části střechy. Společně s jednotkou HZS Jilemnice.

10.30–11.19: Odstranění poškozené plechové střešní krytiny z obytného domu ve Studenci čp. 371 – Štilcovi. Vlivem silného větru došlo ke „srolování“ střešní krytiny.

K výše popsaným zásahům JSDH obce Studenec vyjížděla s vozidlem DA 12/A 31 a najezdila celkem 97 km po Studenci a okolí. Stromy byly řezány motorovou řetězovou pilou Stihl 026, která je od letošního ledna ve výbavě jednotky. Pro pilu to byla zatěžkávací zkouška, ve které obstála výborně. Členů jednotky vyjíždělo k zásahům 4–6 a vzhledem k tomu, že vše odjezdili téměř stejní hasiči, měli jsme toho již druhý den v poledne slušně řečeno plné zuby. Tímto bych chtěl poděkovat členům jednotky, kteří se likvidace následků orkánu zúčastnili a odvedli obrovský kus práce. Opět se potvrdilo, že udržovat v obci funkční hasičskou jednotku se vyplatí a hasiči, pokud je to jen trochu v jejich silách, pomůžou v případě potřeby při jakékoliv mimořádné události.

Josef Vancl, velitel JSDH obce Studenec, tel. 724 079 532

Z mateřských škol

Malé ohlédnutí za Vánocemi v MŠ ve Studenci

Vánoce, ty nejkrásnější svátky v roce. Kdo by se na ně netěšil. A především děti.

V naší mateřské škole přípravy začínají již od září, kdy nastoupí nové malé děti. Zvykají si na prostředí a organizaci mateřské školy, seznamují se s novými kamarády a učí se životu v kolektivu. Zábavnou formou se učí různé básně, písně, hry se zpěvem, pohybové hry a dramatizace pohádek. Ve výtvarných a pracovních činnostech s dětmi kreslíme, malujeme, vystřihujeme různě motivované vystřihovánky a pomalu se tak připravujeme na rychle se blížící předvánoční čas.

V několika předešlých letech jsme v naší školce pořádali besídky mikulášské, avšak v tomto školním roce jsme se vrátili k tradici besídky vánoční. A tak se odpoledne 13. prosince do naší školky přišli podívat všichni nejbližší našich dětí, aby zhlédli program, který jsme s dětmi pro ně nacvičili. Mladší děti zahrály pohádku O budce a přednesly několik básniček a písniček. Ty starší si připravily pár známých veršovaných pohádek, zahrály na flétny a zacvičily v rytmu moderní hudby. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy a děti si rozdaly malé sladké překvapení. Pro nás i naše děti byl krásnou odměnou potlesk a slova chvály od rodičů za kouzelný výkon těch našich malých andílků.

Besídkou předvánoční čas ve školce neskončil. Děti vyráběly vánoční přáníčka a svícínky a začalo naše putování s koledou. Jako každoročně jsme navštívili okolní podniky a obchody, abychom zpěvem koled a našimi vyrobenými přáníčky všem popřáli krásné a veselé Vánoce. Děti tuto dobu milují a za svá malá vystoupení dostávají každoročně spoustu dobrot a vánočního cukroví.

V tomto předvánočním čase jsme s dětmi dvakrát navštívili základní školu, kam nás pozvaly děti z 5. a 9. třídy, aby nám zahrály pohádku O Krakonošovi a S čerty nejsou žerty. Obě představení se nám moc líbila a všem malým i velkým hercům patří náš velký dík za pozvání. Dojemnou chvilkou pro nás bylo, když si naše děti zazpívaly koledy společně s velkými deváťáky. Jaká nádhera vidět porozumění mezi velkými slečnami a mladými pány s tou naší drobotinou.

Všechny tyto vánoční aktivity si s dětmi rády užíváme a společně se těšíme na vánoční nadílku. 21. prosince jsme se sešly u stromečku ve školce a k velké radosti dětí i nám Ježíšek nadělil spoustu nových hraček, stavebnic a sportovního náčiní.

Takový byl předvánoční čas v mateřské škole. Po Vánocích jsme se opět všichni sešli a vyprávění o nových hračkách a zážitcích z Vánoc nebralo konce. Vánoční dobu jsme zakončili návštěvou kostela, kde jsme si prohlédli betlém, vánoční výzdobu a zazpívali koledy malému Ježíškovi.

Závěrem chceme všem našim dětem a celé naší obci popřát jen to nejlepší do celého roku 2007.

Kolektiv učitelek MŠ Studenec

Fotografie – děti z MŠ Studenec

Mikulášská nadílka v Zálesní Lhotě

Hned, jak napadl v listopadu první sníh, začaly si děti šuškat o čertech. Připomínaly si je stále častěji, a tak se postupně učily rozpočítávadla, hry, honičky, tanečky a písničky s čertovskou tematikou. O čertech jsme si přečetli celou řadu pohádek, ze kterých jsme se dozvěděli, proč čerti chodí s vyplazenými jazyky, že nad čertem můžeme zvítězit, pokud jsme dost chytří, ale i to, že kdo nedělá nic špatného, toho čert nemůže odnést. Snad proto většina čertů, které děti nakreslily nebo nalepily z papíru či vyrobily z makovic a dalšího materiálu, měla spíše dobrácký či trochu přihlouplý výraz.

Samozřejmě, že k čertům patří Mikuláš a andílek. Ani ty si děti nezapomněly vyrobit. dokonce se některými svými výrobky pyšnily v ZŠ ve Studenci.

V úterý 5. prosince jsme opravdu všichni s napětím čekali, jak to s tím Mikulášem a jeho doprovodem je. Přijdou nebo nepřijdou? Zrovna ve chvíli, když jsme si přeříkávali „Vstávej, vstávej, ratata, čert nám buší na vrata…“, se ozvalo zaťukání na dveře. Trochu jsme zpozorněli, ale pokračovali jsme dál. Při slovech „…anděl ťuká na vrata…“ se ozvalo klepání. To už jsme slyšeli všichni. Když do třídy vstoupil Mikuláš s andílkem, který nesl košík dárků, nikdo z dětí se nezdráhal jim zatancovat a zazpívat. Myslím, že se návštěvníci po celou dobu dobře bavili. Stále se nám ale zdálo, že někdo chybí, až to některé z dětí nevydrželo a zeptalo se, kde je čert. Mikuláš ho ochotně zavolal. Všichni jsme upírali zrak na dveře, kterými před chvílí vstoupili Mikuláš s andílkem. Ale čert do třídy vlezl úplně jinou dírou, a to dveřmi z umývárny. Děti byly nejprve trochu zaražené z toho, že čert na zavolání opravdu přišel. Když jsme ale čerta ujistili, že jsou všechny děti hodné, začaly se pomalu osmělovat. Už to vypadalo, že čert odejde s nepořízenou a samozřejmě prázdným pytlem, když vtom se začal rozhlížet a procházet po třídě a ve chvilce do pytle posbíral všechny neuklizené hračky. A tak jsme se přesvědčili, že s čerty nejsou žádné žerty, jak říká jedno přísloví.

Protože čerti jsou jenom v pohádkách a většina pohádek končí dobře, i nám se hračky do školky vrátí, až budeme umět uklízet, co jsme si vypůjčili.

A tak to má být. Ne nadarmo se říká, že dobrý konec všechno spraví.

Kolektiv učitelek MŠ Zálesní Lhota

První obrázek čerta

Druhý obrázek čerta

Zprávy Základní školy Studenec

V posledním čísle loňského ročníku Studeneckého zpravodaje byly v úvodní části zpráv studenecké základní školy uvedeny některé informace o optimalizaci sítě středních škol na Jilemnicku a citované změny zde byly označeny pouze jako krajská vize (Slovník cizích slov označuje pojem vize jako vidinu, zjevení, přelud, představu), nikoliv jako aktuální realita. Z tohoto důvodu se domnívám, že uvedené informace rozhodnutí budoucích studentů z našich obcí o své další profesionální orientaci neovlivnily. Zásadním činitelem v tomto směru je především úroveň daných středních škol, které se žáci společně s rodiči vybírají. Část dopisu ředitele jilemnického gymnázia k uvedenému problému na jeho žádost publikujeme.

PaedDr. Petr Junek, ředitel ZŠ Studenec

Všechny studijní obory Gymnázia a SOŠ Jilemnice včetně osmiletého, klasického, sportovního gymnázia i oboru s rozšířenou výukou tělesné výchovy, stejně jako technického lycea, se také letos otvírají, resp. zůstávají nezměněny.

Vedení školy, které doznalo změn v osobě ředitele Mgr. Jiřího Šorma (od ledna 2006) a vedoucího trenéra sportovního gymnázia Mgr. Davida Šnajdra (od října 2006), se naopak snaží nabídku studia dále rozšířit, zkvalitnit a prezentovat tak, aby přilákala více zájemců o studium v Jilemnici.

Vedení Gymnázia a SOŠ Jilemnice se těší na zájemce o studium a jejich rodiče, kteří se mohou přijít do školy podívat. Těšíme se na Vaše přihlášky do 15. března a na setkání při přijímacím pohovoru a případně při testech tělesné zdatnosti, které jsou součástí přijímacího řízení pro obory sportovní příprava a tělesná výchova, 23. dubna 2007.

Jménem vedení Gymnázia a SOŠ Jilemnice

Mgr. Jiří Šorm, ředitel, www.gymjil.cz, reditel@gymjil.cz, 481 549 259, 731 524 940

Zápis do prvního ročníku

Přelom ledna a února každého roku je obdobím zápisů do prvních tříd a každá škola se snaží průběh zápisu pozměnit a připravit netradičně. Ke změně v letošním roce přistoupila i studenecká škola, i když některé netradiční prvky nebyly původně „v plánu“.

Netradiční již totiž bylo samotné ráno (pátek 19. ledna 2007). Vzhledem k velmi nepříznivým povětrnostním podmínkám (místy síla větru dosahovala rychlosti orkánu) se škola ocitla ve tmě obdobně jako celá obec. „Školáci“ si užívali z provozních důvodů volna, ale připravený zápis do první třídy proběhl. První odvážní „předškoláci“ se objevili před jedenáctou hodinou. Ihned se o ně postaraly dívky z 8. ročníku, které je uvedly do předem připravené třídy se spoustou hraček, stavebnic, pastelkami a dalšími školními potřebami. Žáci 5. ročníku pro ně v týdnu připravili veselé obrázky s hádankami, které se snažili „předškoláci“ rozluštit. Za splněný úkol si každý vybral z kouzelného pytlíčku nějaké sladkosti. Nikomu vůbec nevadilo, že připravené pohádky se promítat nemohou, dívky s maňásky byly živější než bytosti na obrazovce.

V dalších dvou třídách již na budoucí „školáky“ čekaly učitelky prvního stupně Mgr. Iva Exnerová a Mgr. Hana Lánská. Každá z nich měla dostatek času a prostoru si s dětmi za přítomnosti rodičů popovídat, kreslit, recitovat i zpívat. Každý „školák“ si odnesl od zápisu nejen pastelky s omalovánkami a pro cestu domů i nějakou tu dobrotu, ale i originální pozvánku (nakreslenou žáky 5. ročníku pod dohledem třídní učitelky PaedDr. Miloslavy Jindrové) na další dvě veselá setkání budoucích prvňáčků s jejich staršími spolužáky v prostředí studenecké základní školy.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě zápisu a jeho hladkém průběhu podíleli včetně dívek z 8. ročníku (Lucie Grofová, Evelýna Grundová, Nikola Hubálovská, Andrea Kuříková). A to že byl skutečně netradiční, dosvědčuje i jeho odpolední část, který letošnímu zápisu mohl dát i jméno – Zápis při svíčkách.

PaedDr. Dana Synková, zástupkyně ředitele ZŠ Studenec

Fotografie ze zápisu

Jak Trautenberk do studenecké školy přišel

Letošní 5. třída je plná velice živých, aktivních a tvořivých dětí. A protože jsme byli jako každý rok požádáni o program pro mikulášské setkání důchodců, bylo zaměstnání pro páťáky nasnadě. Nastudovali jsme pohádku „Jak Trautenberk vyměnil Krakonošovi fajfčičku“, připravili kostýmy, kulisy, zkrátka celá třída měla plné ruce práce.

Dne 5. 12. 2006 proto proběhl na naší škole program „Děti dětem“, kde jsme se předvedli se svým divadelním uměním kamarádům z 1. třídy a dětem z MŠ Studenec.

Následující den, 6. prosince, jsme hráli opět, tentokrát na obecním úřadě pro babičky a dědečky. Zde nás podpořil nezbytný Mikuláš s andělem a třemi čerty, kteří museli zkontrolovat, zda se všichni chovali během roku správně.

PaedDr. Miloslava Jindrová, Mgr. Hana Lánská

Fotografie – Herci představení o Trautenberkovi

Fotografie – Herci a Mikuláš na obecním úřadě

Před oponou za oponou aneb Jak jsme hráli divadlo

Jak jistě víte, není to tak dlouho, co naše „vypečená“ devátá třída hrála pohádku „S čerty nejsou žerty“. Původně to vlastně vypadalo, že budeme hrát „Zlatovlásku“ nebo snad pohádku „Lotrando a Zubejda“, ale nakonec přece jen zvítězilo staré dobré peklo, zřejmě to už máme v krvi. A tak jsme začali. Malovali jsme kulisy, psali scénáře, šili kostýmy, sháněli rekvizity, učili se texty, věšeli oponu… Přesto ještě na konci listopadu to vypadalo na totální propadák. Neměli jsme celé kostýmy, téměř žádné rekvizity a herců, kteří dobře uměli svou roli, bylo doslova po čertech málo. A tak nezbývalo nic jiného, než se do toho konečně pořádně vrhnout. Nakonec to snad nedopadlo tak katastroficky, jak se zprvu zdálo, ostatně toto hodnocení už je na Vás, kteří jste naše divadelní představení viděli.

Mezi diváky z řad žáků a učitelů zabodoval především Lucifer, představovaný Rosťou Lukešem. Původně měl tuto roli hrát úplně někdo jiný, ale posléze jsme zjistili, že přestože to nikdo nečekal, on je pro tuto roli přímo stvořený. Nějaké to uznání si ale určitě zaslouží (a  taky se jim ho dostalo) i ostatní herci.

Samozřejmě bylo i trochu legrace, smáli jsme se především překlepům našich herců (naštěstí se jim toho moc nepřihodilo před diváky). Padala slova jako „chtějí mě naroubovat na vojnu“, „mám dcery na spadnutí“, „tak vyzbrojíme ples“, „ale já jsem se měla ženit“ a dokonce „polívka směje se, že jí pivo dobře pění“.

Hodně práce ale udělaly také naše technické týmy. Kluci vyrobili skvělou váhu – i když někdy jsme měli pocit, že se celá rozloží a spadne, ale nakonec vydržela víc, než se čekalo. Holky malovaly moc pěkné kulisy, potíž byla jen v tom, že nechtěly stát, ale nakonec i tento problém se vyřešil.

Drobnou roli si zahrála dokonce i paní učitelka Mgr. Zdeňka Plesníková, která to s námi ochotně secvičovala a měla s námi velkou trpělivost (někdy to bylo opravdu o nervy, to mi věřte).

Doufáme, že pokud jste naše představení viděli, tak se Vám líbilo, že jste přeslechli drobné chyby herců a že jste při potlesku nezapomněli, že nepatří jenom hercům,ale i všem ostatním, protože přece divadlo není jen před oponou a na jevišti,ale hodně práce je i za oponou a v zákulisí.

Diana Míčková

První fotografie z představení

Druhá fotografie z představení

Společná fotografie

S básničkou nás baví svět

Druhý ročník školní recitační soutěže proběhl ve školním kině studenecké školy i za přítomnosti rodičů a dalších diváků. Porota ve složení Jaroslava Vokřínková, Eva Červinková, Hana Lánská a Petr Junek byla vážená a spravedlivá.

Hosté také mohli ochutnat občerstvení, které připravila děvčata ze 7. ročníku pod dohledem Alexandry Brožové, nezapomenutelné foto opět zajistila Zuzka Weissová, velké poděkování patří též Věrce Bekrové za koláč a psaní diplomů společně s Pavlínou Bourovou, díky čertovi, Mikuláši a andělům, díky Vám všem, kteří jste přišli a společně se s námi pobavili.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a držíme palce v okresním kole, které se koná na konci února 2007.

2. a 3. třída:
1. Markéta Urbanová (2.)
2. Ondra Šimůnek (3.)
3. Vendulka Mašková (3.)
4. a 5. třída:
1. Jitka Bajerová (5.)
2. Simonka Hamáčková (5.)
3. Petr Horáček (4.)
6.a 7. třída:
1. Zdena Šimková (7.)
2. Šárka Fejfarová (7.)
3. Iva Braunová (7.)
8. a 9. třída:
1. Alžběta Krupičková (9.)
2. Monika Tauchmanová (8.)
3. Veronika Košťálová (9.)

Anička Baudišová z 1. ročníku přednesla básničku, kterou sama složila. V příštím ročníku se již může zařadit do soutěže.

Naše kulturní odpoledne zpestřily též písničky,hra na klavír, flétnu a kytary, to vše v podání Aničky Hákové, Báry Zvelebilové, Veroniky Košťálové, Kryštofa Bekra, Ivy Magočové, Pavlíny Bourové, Báry Macháčové, Katky Ulmanové, Ondry Šimůnka a Jakuba Vancla.

Svojí krátkou divadelní upoutávkou nás 9. třída pozvala na vánoční představení divadelní pohádky „S čerty nejsou žerty“.

Moderátorská dvojice pí uč. Macháčová a David Grossman ze 6. třídy nezklamala a všechny pobavila.

Mgr. Romana Macháčová

Fotografie – Medailisté recitační soutěže

Tiše a ochotně purpura na plotně voní…

S vůní purpury, vanilky a jehličí se do naší školy nezadržitelně blížily Vánoce. Byl to čas horečných příprav, těšení a velkého očekávání. Školní povinnosti se dostaly na druhou kolej, šly zkrátka stranou. Není divu, protože letos v závěru adventu čekal děti od první do páté třídy program skutečně pohádkový.

Nejdříve to byla návštěva filmu Garfield v Jilemnici. Pak zhlédly kouzelný příběh S čerty nejsou žerty ve skvělém hereckém podání žáků 9. třídy. Ve středu 20. prosince se konaly již tradiční předvánoční dílny.

Dětem jsme nabídli v rámci čtyř vyučovacích hodin čtyři různé aktivity. Tři hodiny byly zaměřeny výtvarně a jedna hudebně. S jednotlivými činnostmi seznámily účastníky paní učitelky. Každá z nich pro vás okomentovala i svoji dílnu.

„ANDĚLSKÁ“ paní učitelky Zuzky:

Osobně doufám, že mnohé potěšilo vánoční andělské přání. Kdo jste ho viděli, jistě uznáte, že dalo hodně práce. A tak jsme nezaháleli, skládali, stříhali, lepili… a postupně „ušili“ krajkové andělské šaty. Poté zbývalo andílkovi dokreslit hlavičku, části končetin, povznést ho křídly a nechat ho stoupat až k Vaší radosti.

„ZPÍVACÍ A HRACÍ“ paní učitelek Hany a Markéty:

Bylo to zpívání s klavírem, kytarou a našimi rytmickými nástroji. Po zopakování známých koled se děti naučily i ty méně známé ze Studence a okolí. A samozřejmě nechybělo ani povídání o vánočních svátcích a tradicích, ke kterým se rádi vracíme i ve svých domovech.

„MEDOVÁ“ paní učitelky Ivy:

Tu zahájily hned ráno nejmenší děti. Měly připravené formičky a s obrovskou chutí se pustily do vykrajování vánočních ozdob z medového plástu. Ten provoněl nejen celou třídu a šikovné pacičky dětí, ale následně i stromečky a větvičky v domácnostech po celém okolí. Možná, že i právě u vás se houpá na zlaté nitce medový zvoneček, sněhulák či srdíčko.

„KAPŘÍKOVÁ“ paní učitelky Míly:

Znáte pohádku O zlaté rybce? Ta mohla splnit bohužel jen tři přání. Ale co ta ostatní? Vždyť se přece známe. Máme jich určitě mnohem víc. Když splnit přání, tak pro všechny. Co s tím uděláme? V naší dílně – žádný problém.

Přišli na pomoc kouzelní hedvábní kapříci Frantík, Honzík, Tomík… a já už nevím, jak si je děti všechny pojmenovaly.

Jedno je jisté, vyráběly je s velkou pečlivostí a láskou. S každou nalepenou průsvitnou šupinkou přibylo na kapří tělíčko jedno tajné přání pro sebe, rodiče, sourozence a všechny blízké.

Když se rybky čile proháněly po třídě při závěrečném reji, zjistili jsme, že velkých i malých přání je nepočítaně. To by dalo zabrat i velkému hejnu zlatých rybiček. A jak si s tímhle nelehkým úkolem poradili barevní kapři?

Kdo ví?

Paní učitelka Mirka účinně pomohla všude tam, kde nestačily šikovné ruce dětí při stříhání, lepení a zavazování. Navíc zavedla ještě pátou dílnu „FOTOGRAFICKOU“ a zdokumentovala všechno, co se během dopoledne kolem událo.

Pozorný čtenář asi namítne, že se nám v předvánočním shonu ztratili prvňáci. Kdepak. Opak je pravdou. Nejen, že se neztratili, ale byli úplně všude. Měli totiž s paní učitelkou Ivou dílnu „CESTOVNÍ A NÁVŠTĚVNÍ“. Nejprve pracovali ve své třídě a potom vyrazili na procházku po škole. Při svém putování pohladili kouzelné kapry, přivoněli k medovým ozdobám, potichoučku obdivovali něžné andílky a nakonec si s radostí zazpívali koledy. Za rok, už jako druháci se určitě aktivně zapojí do všeho svátečního dění s ostatními dětmi.

Dílny skončily, dárky jsou připravené a my se s Vámi loučíme s přáním všeho dobrého v novém roce.

Iva Exnerová, Mirka Vanclová, Zuzka Weissová, Iva Kučerová, Markéta Šimková, Hana Lánská a Míla Jindrová

Fotografie z vánočních dílen

Výtvarná soutěž o nej… čertíka, mikuláše, andílka

Do soutěže se zapojili téměř všichni žáci prvního stupně, ale i děti z MŠ Studenec a MŠ Zálesní Lhota. Z nepřeberného množství nádherných prací v různých výtvarných technikách se jen velmi těžce vybírali ti nejlepší.

Výsledky I. kategorie (1.–3. třída)
1. Sára Tomášová1. třída
2. Míša Vancl3. třída
3. Nikola Valterová2. třída
4. Štěpánka Dubská2. třída
5. Markéta Hamáčková2. třída
6. Patrik Mejvald1. třída
Výsledky II. kategorie (4.–6. třída)
1. Lucie Pacholíková, Karolína Tauchmanová5. třída
2. Daniel Hák, Sebastian Hájek5. třída
3. Petr Horáček4. třída
4. Nikola Maternová, Andrea Čapková5. třída
5. Míša Dubská4. třída
6. Jana Šimáčková5. třída

Zvláštní poděkování za účast v soutěži patřilo i mateřským školám.

Fotografie – obrázky s čerty

Olympiády a soutěže

Přelom roku je vždy obdobím postupových kol vědomostních soutěží a olympiád. V matematické olympiádě byli nejlepší Anna Háková, Bětka Krupičková a David Bartoň, kteří se stali i úspěšnými řešiteli okresního kola, ale do pořadí na předních místech nezasáhli.

Školního kola olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 37 žáků a nejlépe si vedli Veronika Košťálová, Martina Heková a Martin Klouček.

Stále populárnějšího SUDOKU, jehož školní kolo připravila ing. Petra Cermanová, se ve třech kategoriích zúčastnilo 54 luštitelů:

I. kategorieII. kategorieIII. kategorie
1. Simona Hamáčková1.Sabina Součková1. Bára Zvelebilová
1. Veronika Mašková2. Šárka Fejfarová2. Eva Bartoňová
2. Kristýna Korotvičková3. Kristýna Ulvrová3. Bětka Kuříková
3. Kristýna Šabatová  

Slohové práce žákyň IX. třídy

Nejdůležitější přání

Nastal opět čas Vánoc. Čerti už nás navštívili, naštěstí jsem zůstala u maminky. Vůně cukroví a třpyt sněhu mě v tuto chvíli vůbec nezajímá. Reklamy se soby, stromky a vánočními dárky pro seniory mě nechávají chladnou. Nestarám se o to, jestli se adventní věnec sladí od modré, nebo červené barvy. Shon a stres se mi vyhýbají. Svit a teplo svíček se mnou nic nedělá. Moje pozornost směřuje jen k jednomu, dopisu Ježíškovi.

Píši, přemýšlím, škrtám, doplňuji. Mamka mě s klidem pozoruje a vyzvídá. „Už to máš hotové?“

„Ne, mami, co ještě potřebuji?“ ptám se s obavami, abych na něco nezapomněla. „To přece musíš vědět sama, ne?“ opáčila mamka s úsměvem. Když zakončuji dopis, čeká mě ještě jeden úkol, nakreslit stromeček, pěkně ozdobený, zářící po celé místnosti. Připravím si pastelky a pustím se s chutí do toho. Dopis i s obrázkem vložím do obálky a mám hotovo. Ještě mé přání položit za okno a čekat, zdali se splní a ze mě se v tu chvíli stane holčička s očima jako hvězdičky, nebo budu zklamaná a v očích se mi nebudou třpytit hvězdy, ale lesknout slzy.

Uléhám do postele. Nemůžu usnout, protože přemýšlím, jestli mi Ježíšek přinese to, o co jsem si napsala. Přemítám myšlenky, a najednou vykřiknu: „Já jsem zapomněla!“ Nikdo mi však neodpovídá. Kleknu si na postel a smutně se zadívám na černočerné nebe. Měsíc mou tvář ozáří stříbrným světlem. Ani ten krásný pohled z okna na nebe, ze kterého tančí vločky, nic nezmůže s pocitem, že se mi pokazí Vánoce. „Ježíšku, Ježíšku,“ opakuji úzkostlivě, „slyšíš mě? Já jsem zapomněla! Strašně bych si přála dostat korálky. Víš, takový ty růžový, jako se mi roztrhly.“ Po tvářích mi stékají potůčky slziček. „A ještě nedostaneš dopis od Dominika, nenapsala jsem mu ho. On je ještě malý a neumí psát. Musíš mu taky něco přinést. Já teď zrovna nevím, co by chtěl, ale nějaký auto by mu asi udělalo radost, doufám,“ dodávám téměř neslyšitelně. Znovu uléhám a teď už i usínám.

Uplynulo několik dní a naplnil se čas, kdy bude odhalena pravda. Samozřejmě, že korálky jsem pod stromečkem nenašla.

Ale teď už vím, jak je to možné. Uvědomuji si, co bylo v mém rozhovoru s noční oblohou podstatné. Žádné korálky, ale myšlenka na Dominika. Když si teď sednu v noci k oknu, nabízí se mi nádherný pohled, který jsem dětskýma očima neviděla.

Vím, že Vánoce by měly být svátky, kdy je rodina pohromadě. Babičky, strýčkové, tetičky… Ale poslouchat to stejné tlachání mě nebaví. Někdy ze sebe udělám malou roztomilou holčičku, jež se bude dívat na černý samet pošitý lesklými korálky, které si tak přála. Hledět na další klenoty v podobě křišťálových vloček a zaposlouchat se do šepotu zachumelených stromů.

Andrea Paulů

Jak to vlastně bylo se Santou

Jednoho dne, právě když se blížily Vánoce a s nimi i Štědrý den, psala malá holčička jménem Adélka svůj dopis Santovi. Přála si v něm spoustu úžasných hraček, plyšáků a panenek, ale věděla, že se jí nesplní ani jedno její horoucí přání, protože měla velmi chudé rodiče. Maminka jí vždycky říkala: „Adélko, nebuď smutná. Já bych ti ráda koupila všechno, co si přeješ, ale bohužel to zatím nejde.“

S nadějí, že letošní Vánoce budou jiné, zalepila obálku a postavila ji na okno svého malého pokoje. Se smutkem v srdci a se slzami na krajíčku pohlédla k nebi. A co to nevidí! Najednou její pokoj ozářilo krásné třpytivé světlo, které ji začalo naplňovat štěstím a blahem. Nevěděla, co to je, ale nebála se toho. A najednou před ní stál Santa Claus, celý oděný do svého červenobílého kostýmu. ,,Pročpak pláčeš, děvče, vždyť za pár dní jsou Vánoce a všechny děti by se měly radovat,“ promluvil na ubrečenou Adélku mírným hlasem. Otřel jí slzy a vybídl ji, ať promluví.

„Ach Santo, když já jsem tak smutná. Za pár dní jsou Vánoce a já nic nedostanu,“ povzdechla si holčička. „Ale Adélko,“ Santa chvíli přemýšlel, „jak si můžeš být tak jistá, že nic nedostaneš? Létám už celý den a sbírám psaníčka a dopisy od všech hodných a zlobivých dětí a nikdy bych nedopustil, aby se na nějaké dítě zapomnělo.“ Potom si sedl na postel. Vybídl dívku, aby přišla blíž a pošeptal jí: „Děvče, neboj se, ono to dobře dopadne.“ Vytáhl z kapsy malý zvoneček, který jí podal. „Na a ber, to je můj první dárek pro tebe!“ S úsměvem se zvedl a odcházel. „Santo, uvidím tě ještě někdy?“ zavolala za ním, ale byl už pryč i s dopisem.

Za pár dní přišly Vánoce. Adélka s tatínkem zdobila stromeček, pomáhala mamince a neustále přemýšlela, jestli se jí Santa jen nezdál. Večer všichni usedli u krásně nazdobeného stolu a maminka začala servírovat večeři. Sice to nebyla hostina jako na zámku, ale jim stačilo i málo ke štěstí. Po večeři se tatínek zvedl od stolu a řekl: „Letošní Vánoce možná nebudou moc štědré, ale i tak doufám, že na ně budeme jednou vzpomínat v dobrém.“ Pak se odebrali do vedlejšího pokoje a jaké bylo jejich překvapení, když pod svým spoře ozdobeným stromečkem našli spoustu dárků a dárečků. Adélka byla v sedmém nebi. Rodiče nevěřili svým očím, ale naopak Adélka moc dobře věděla, ,,kdo v tom měl prsty“. „Tohle jsou moje nejlepší Vánoce, děkuju, mami, tati, i Santo,“ rozkřikovala se s rozzářenýma očima šťastná dívka.

Klára Šimková

Čas zázraků

Bílé vločky visely na azurovém nebi, husté a měkké jako chomáče vaty. Táhly se až k obzoru, kde splývaly s nekonečným modrem, dalo by se jich dotknout. Vzduch byl prosycen onou zvláštní atmosférou, tak samozřejmou, a přece neopakovatelnou.

Ale já to neviděla. Jediné, co jsem viděla, byla zavřená brána a vážná tvář anděla, stojícího u ní. Mračila jsem se jako čert, přestože jsem byla anděl. Svírala jsem pěsti vzteky a blýskala očima – anděl neanděl, mám toho plné zuby. „Ale proč na zem?“ zaskučela jsem. „Však to moc dobře víš,“ řekl vážně ten anděl od brány, „už jsem ti to říkal.“

Jo, vím to moc dobře, pomyslela jsem si, jenže tohle je už trochu moc. Uznávám, že nejsem zrovna ten nádherný zlatovlasý hodný andílek z kostelních stropů, upřímně, kdybych neměla křídla, nejsem si vůbec jistá, zda by mě někdo tituloval na anděla, ale přece nejsem tak hrozná… Jo, občas provedu nějakou lumpárnu ,občas, ehm, ehm… Kromě toho jsem trochu drzá a dělám si legraci z archandělů, stejně bylo fajn, jak jsem mu zamkla bránu přímo před nosem. Ale tohle je moc. ,,Nebyla jsi tam, ani nepamatuju,“ řekl už mírněji, když pozoroval moje zaryté mlčení a naštvanou tvář.

Zamračila jsem se ještě víc. Pousmál se: „Jako bys nevěděla, že si to zasloužíš.“ „Hm.“ To bylo všechno, na co jsem se zmohla. Zlobivý anděl, kdo to kdy viděl – takhle mi to kdosi řekl. Když mě ty dobré skutky zrovna dvakrát nebaví!

Jenže to už jsem se, Bůh nebo spíš anděl ví jak, ocitla na zemi. Rozhlédla jsem se kolem sebe. Krajina posypaná bílým stříbrem a oblaka, která byla ještě před chvílí pode mnou, v nedozírné výšce. Tak takhle to vidí lidé, pomyslela jsem si. Koruny stromů, dávno už bez listí, obalené vločkami. Zasněžená pláň, táhnoucí se až kamsi k vysokým kopcům v dáli. Zkrátka a dobře, bílá pokrývka, kam se jen člověk, vlastně anděl podíval.

Ano, moc hezké. Ale mně se tady nelíbilo vůbec. „Vánoce jsou svátky klidu a míru, lidé bývají hodnější, nebudeš to mít tak těžké,“ řekl mi Bůh tam u nás nahoře. Jenže kdo to kdy viděl, aby poslali rošťáckého anděla z nebe na zem dělat za trest na Vánoce dobré skutky.

Nedaleko ode mě jsem uviděla malé městečko. Ano, lidé se probouzeli do Štědrého dne. Děti se těšily na dárky, pohádky a kdoví na co všechno ještě. Sestupovala jsem zasněženou pěšinou k vesnici. Abych nezapomněla, musím být do půlnoci hotová, jinak přestanu být andělem. Zastavila jsem se. No jo, to abych si pospíšila. Ale co může být složitého na jednom dobrém skutku?

Jenže to jsem měla teprve zjistit. Celý den jsem chodila po tom městečku a pokoušela se o cosi, co by se alespoň podobalo dobrému skutku. Lidé mě pochopitelně neviděli, protože jsem anděl, o to jsem to měla lehčí, nebo snad těžší, ale jisté bylo, že se mi doposud žádný dobrý skutek nepovedl.

Blížil se večer. Lidé rozsvěcovali v oknech světélka, bílá, žlutá i barevná a andělé od nás „shora“ jako by zpívali vánoční písně. Hvězdy mi svítily na cestu, snad na pozdrav nebo jako naděje, jako příslib něčeho lepšího. Sníh se třpytil ve světle měsíce a na zem se snášely drobné vločky.

Jenže dobrý skutek mě nenapadal a do půlnoci zbývalo strašně málo času. Pouhých několik hodin. Přece se musím dostat zpátky do nebe. Jsem přece anděl! Jenže jaký anděl, napadlo mě. No a co. Ještě chvíli jsem bloudila zasněženými uličkami, a pak jsem to uviděla. Dostanu se zpátky, usmála jsem se vítězně. V okně jednoho domu byl stromeček – stromeček bez kouliček, bez světélek a bez všech těch lidských ozdobiček. Prošla jsem oknem toho domu dovnitř – rozhodla jsem se, že ten stromeček ozdobím. Jenže když jsem stála před ním, napadlo mě – čím asi? Zoufale jsem se rozhlížela kolem sebe. Nic tam nebylo. A pak mě to napadlo. Šibalsky jsem se usmála – mám na šatech zlaté hvězdičky a stříbro ve vlasech. No co, za chvíli mám ten šílený dobrý skutek za sebou, vrátím se nahoru a dostanu nové šaty a stříbrné vlasy mi opět narostou. Servala jsem ze šatů hvězdičky a vytrhla si několik vlasů, ověsila jsem jimi stromek a rozletěla jsem se do nebe.

Když jsem opět stála nad bílými mraky pod odleskem hvězd, myslela jsem si, že mám vyhráno. Ale už z dálky jsem viděla anděla, jak záporně vrtí hlavou. „Co je?“ rozkřikla jsem se, rozzuřená, až kolem létalo peří z mých křídel. Anděl dál vrtěl hlavou. „Ty jsi to udělala špatně,“ řekl mi s naprostým klidem. To už jsem toho měla dost. Rozkřikla jsem se: „Jak špatně? Udělala jsem dobrý skutek, můžu se vrátit do nebe.“ Znovu zavrtěl hlavou. „Ty jsi to udělala pouze proto, že ses chtěla dostat zpátky do nebe,“ řekl, „to není čin hodný anděla.“

Chtěla jsem se znovu rozkřiknout, ale opět jsem stála na zemi. Podívala jsem se na kostelní hodiny, minuta do půlnoci.

Teď už to chápu, napadlo mě. Měla jsem to udělat pro ně, ne pro sebe, i když si to možná nezaslouží. Stačilo by říci jim, ať jsou na sebe hodnější, a nejen o Vánocích. Ať se tolik nestarají o moc, peníze a všechny ty lidské hlouposti. Ale když i anděl dělá dobré skutky pro zisk… Ne. Já to zkusím!

Jenže vtom odbila na kostelních hodinách půlnoc. Lidé se začali trousit z půlnoční mše, hvězdy stále jasně svítily a jejich záře se mísila se světlem pouličních lamp. Sníh se třpytil stejně jako předtím, hvězdy se usmívaly stejně jako předtím – ale všechno bylo jiné. Spolu s padajícím sněhem padalo na zem peří z mých mizejících křídel. A padalo a padalo… A já tam stála, a nevěděla jsem, zda jsem člověk, nebo anděl. Ale – předtím jsem měla křídla, a přesto jsem byla škodolibá, drzá a dělala jsem všechno jen pro své dobro. A teď – anděl bez křídel. Třeba se ze mě zase stane anděl – ať už s křídly, nebo bez. Jsou přece Vánoce – prý čas zázraků…

Probudila jsem se. Chvíli jsem nebyla schopná cokoli udělat, ani jediný pohyb. A pak… Pak jsem jen tak v pyžamu a bosa vyběhla na půdu a vrhla se ke staré skříni. Jak jsem mohla zapomenout! Vyndala jsem zaprášenou krabici a s ní v rukou jsem se podívala ze střešního okna. Krajina byla posypaná blýskajícím se sněhem, horizont se třpytil vzpomínkou na andělská křídla, nebe bylo modré jako naděje a bílí beránci pluli po obloze. Byl Štědrý den.

Otevřela jsem krabici a uviděla jsem to, co jsem včera tak zoufale hledala. Vánoční ozdoby. Červené kouličky, zlatá světélka… A zlaté hvězdičky a stříbrné třásně… Zamrazilo mě. A na dně krabice v prachu se choulila malá keramická figurka anděla s pravým křídlem napůl uraženým. Byl to anděl z mého snu. Seběhla jsem z půdy a krabici položila pod neozdobený stromeček. A keramického anděla jsem postavila do našeho betléma, přímo nad jesličky s Ježíškem. A já věděla, že můj anděl se stal znovu andělem. Byly přece Vánoce – prý čas zázraků…

Diana Míčková

Sportovní klub Studenec

Mariáš

Již 16. ročník Studeneckého mariáše uspořádal SK Studenec v Penzionu Trautenberk. Dobře připraveného turnaje se zúčastnilo 48 vyznavačů křížového mariáše ze širokého okolí, navíc se řada účastníků omluvila, neboť souběžně probíhala valná hromada Svazu mariáše na Kladně.

Pořadí v turnaji na prvních místech se v průběhu pěti kol neustále měnilo, před posledním kolem vedl domácí Josef Tichý, ale v posledním kole se mu nedařilo a skončil na nepopulárním 4. místě. Hodnotné ceny za první tři místa putovaly na Trutnovsko, zvítězil Michael Haščák z Hostinného, druhý skončil ing. Vladimír Jůzl z Trutnova a třetí další trutnovský „mariášník“ Zdeněk Kužel ml.

Pořadatelé zvou všechny vyznavače této hry na 17. ročník, který proběhne opět v Penzionu Trautenberk 5. ledna 2008.

Orientační běh

Oddílové loučení proběhlo na nové mapě okolí penzionu Trautenberk a sprintu se zúčastnilo více než 30 závodníků. V duchu prostředí byli závodníci rozděleni do kategorii Anče (dívky), Kuba (chlapci), Trautenberk (dospělí) a hajnej (nečlenové oddílu). Nejrychlejším Ančetem byla Kristýna Šemberová před Vendulou Kalenskou a Petrou Jezdinskou, Kubou Tomáš Kučera před Martinem Kloučkem a Dandou Mejvaldem, hajným Michal Kučera před Martinem Junkem a Honzou Synkem a Trautenberkem Michal Erlebach (absolutní vítěz) před Martinou Uvízlovou a Josefem Erlebachem. Zvláštní ocenění obdrželi i ti nejmenší účastníci Zuzka Kuříková, Terezka Chrástová, Nela Šimková, Matyáš Hrubý a nejmladší účastnice Vendulka Hrubá.

V následném posezení byly vyhlášeny i oddílové ceny, nejlepším závodníkem mezi mládeží byl vyhlášen Štěpán Kučera (vítěz žebříčku a člen reprezentačního výběru Východočeské oblasti), mezi dospělými Jirka Marek (mistrovský titul mezi veterány) a objevem roku Míša Dubská.

Na přelomu roku nezaháleli ani studenečtí orientační běžci, kteří absolvovali několik závodů. Před Štědrým dnem se zúčastnili Vánočního sprintu v Hradci Králové, kde si nejlépe vedl Petr Junek ml., který zvítězil v kategorii H, na Tři krále se na krátké trati v Pardubicích nejlépe umístil Petr Junek st., který obsadil ve stejné kategorii 2. místo. Příjemným zpestřením byla Kufrování s Krakonošem ve Vrchlabí a v Jilemnici. V rámci přípravy absolvují orientační běžci Zimní běžeckou ligu o Pohár Jestřebích hor, jehož součástí byl Silvestrovský běh v Havlovicích. Zde si nejlépe vedl Honza Exner, který zvítězil v kategorii juniorů.

Pravidelně pokračuje i příprava v sokolovně, které se zúčastňuje téměř třicítka adeptů orientačního běhu.

Fotografie členů oddílu orientačního běhu

Fotbal

Tradičního Vánočního turnaje v malé kopané se na kurtu Penzionu Trautenberk zúčastnilo 12 mužstev s řadou kvalitních fotbalistů z různých soutěží. Vítězství putovalo do sousední Čisté, na 2. místě skončili hráči SK Studenec a o bronz si to rozdala dvě vrchlabská družstva složená z aktivních hráčů FC Vrchlabí.

Všechna mužstva pokračují v pravidelné herní přípravě, dorost a muži trénují třikrát týdně a využívají mírné zimy, mládežnická družstva se připravují v tělocvičně a postupně se zúčastní halových turnajů.

Alpské lyžování

Výrazného úspěchu dosáhla členka SK Studenec Lucie Ziková, která porazila přes 40 konkurentek na univerzitních závodech v americké Montaně, které se konaly v polovině ledna. Čerstvá posila oddílu SK Studenec, česká reprezentantka a sestra úspěšného studeneckého závodníka Adama Ziky si dojela suverénně pro prvenství v nejlepším čase z prvního kola.

Původně však hrozilo, že Ziková tak výrazného úspěchu vůbec nedosáhne, neboť sobotní obří slalom musel být organizátory zrušen z důvodů extrémních větrných podmínek a velmi špatné viditelnosti.

Lucie Ziková patří mezi českou špičku a je členkou do užšího reprezentačního výběru. Výrazně na sebe upozornila již v minulosti, když vyhrála slalom v poháru NCAA a v mezinárodní konkurenci žebříčku světové lyžařské federace FIS obsadila za loňskou sezónu 79. místo. Dvaadvacetiletá závodnice se na letošní sezónu připravovala společně se svým bratrem na sjezdovkách v USA.

Potěšující pro SK Studenec je i pohled do žebříčku FIS pro letošní rok, kde první dvě místa v kategorii juniorů patří Adamu Zikovi a Matyáši Mlezivovi. Mezi juniorkami je nejlepší Pavla Klicnarová na šestém místě a mezi ženami taktéž šestá Lucie Ziková a Daniela Marková na 12. místě.

Právě zbývající část studeneckých závodníků absolvovala sérii závodu v Norsku a dařilo se Daniele Markové, která si připsala důležité FIS body za dvě umístění v první desítce.

Zásluhou alpského lyžování měl SK Studenec i zastoupení ve vyhlašování Sportovce roku okresu Semily. Adam Zika obsadil 3. místo v kategorii sportovců do 19 let za vítězným skokanem Romanem Koudelkou a atletem Pavlem Bukvicem.

Výbor SK Studenec zve všechny své členy na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 3. března 2007 od 18 hodin v Pensionu Trautenberk.

Školní sportovní klub

Florbal

Měsíce prosinec a leden by se shodně ve školním sportu daly označit „měsíci florbalu“. Družstvo Školního sportovního klubu při ZŠ Studenec se v tomto období zúčastnilo několika florbalových turnajů, jejichž vyvrcholením bylo okresní kolo ve florbale v Turnově.

Pro tento mladý a stále populárnější sport byla školní družstva vybavena novou výstrojí (hokejky a brankářské oblečení) na velmi kvalitní úrovni.

Prvním turnajem pro studenecké florbalisty bylo školní kolo. Toho se zúčastnilo 11 družstev (7 chlapeckých a 4 dívčí), vítězem kategorie chlapců se stalo družstvo 8. třídy pod názvem Démoni, dívčí turnaj vyhrála rovněž děvčata 8. třídy, která hrála pod názvem Růžoví panteři.

Podle výkonů jednotlivých hráčů ve školním kole a s přihlédnutím na jejich účast na tréninkách školního florbalového klubu bylo vybráno 12 hráčů, kteří reprezentovali ZŠ Studenec v následujících turnajích.

Okrskové kolo se konalo ve studenecké sokolovně za účasti sedmi mužstev z okrsku Jilemnice. Postup do okresního kola si vybojoval vítězný tým ze Studence společně s druhými Roztokami. V rámci přípravy se nominovaní hráči (Souček, Š. Kuřík, Vérteši, Lejdar, Bekr, M. Kuřík, Bartoň, Čech, Sokol, Šír, Ježek, Šmíd) zúčastnili turnaje v Horní Branné, kde rovněž v konkurenci sedmi mužstev obsadili 3. místo.

Okresní kolo se konalo v Turnově za účasti 8 postupujících mužstev ze 4 okrsků semilského okresu. Studenecké mužstvo odehrálo vesměs vyrovnané zápasy, ale doplatilo na proměňování brankových příležitostí, a také proto na ně zbylo 7. místo. Vítězem se stal domácí tým ZŠ Turnov Skálova.

Stolní tenis

Historický postup do celostátního kola ve stolním tenise si vybojovaly dívky studeneckého Školního sportovního klubu Eva Bartoňová, Lucie Drbohlavová a Anna Háková. Celostátní finále se hrálo v Hluku u Uherského Hradiště a zúčastnili se ho vítězové jednotlivých krajských kol. Jediné hráčky ze Studence nebyly členkami žádného tenisového klubu a byly pokřtěny jako „chodbařky“, neboť se tomuto sportu věnují na stolech umístěných na chodbách školy.

V celkovém pořadí družstev skončily dívky sice až na 13. místě, ale v některých zápasech neprodaly svou kůži lacino a všechny si připsaly i vítězné zápasy. O kvalitě soupeřek svědčí i to, že ve vítězném celku Hodonína hrála členka reprezentačního týmu dospělých Slovenska Pelcmannová (suverénní vítězka soutěže jednotlivkyň). V soutěži jednotlivců lze za úspěch považovat postup Lucky Drbohlavové do 2. kola.

Účast v celostátním kole spojily dívky i s prohlídkou Uherského Hradiště s odborným výkladem ředitele základní škole ve Starém Městě Josefa Jurnykla. Prohlédly si nejen školu, ozkoušely ředitelské křeslo, ale především navštívily řadu zákoutí historického jádra města. A každá si našla ve městě i svou vlastní budovu či provozovnu: lékárnu u svaté Anny, bistro Lucie a kadeřnictví Eva.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Účastnice celostátního kola ve stolním tenise

Sokol Zálesní Lhota

Je již sice rok 2007, ale rád bych v krátkosti shrnul naši činnost v roce 2006.

V únoru proběhly lyžařské závody na místním vleku. Závodilo se ve slalomu a kromě největší účasti školních děcek proběhl také tříkolový závod mužů a žen.

Dále jsme pořádali bál s tombolou na místní Višňovce.

Jakmile skončila dlouhá zima, odehráli jsme jarní část okresní soutěže ve fotbalu. Celkovým výsledkem bylo páté místo, což je naše nejlepší umístění v novodobé historii. Uspořádali jsme dětský den s mnoha atrakcemi Na konci června proběhl vyhlášený fotbalový turnaj opět za účasti osmi mužstev a hlavně našich přátel od Třeboně. Jestli to bylo způsobeno úspěchem v soutěži nebo ne, i přesto jsme obsadili nádherné druhé místo. Ve finále jsme celkem lehce podlehli Martinicím.

Nezapomněli jsme ani na naše partnerky a v létě jsme s nimi odehráli krásné, místy i úsměvné fotbalové utkání, jehož výsledek není důležitý.

Špatnou událostí bylo úmrtí Honzy Krejčího, který věnoval chodu našeho spolku nejvíce času ze všech členů.

Přes léto jsme věnovali velké úsilí zlepšení stavu trávníku na hřišti a hlavně za přispění skalních brigádníků se to také povedlo. Což je vidět nejen přímo na hřišti, ale také při pohledu z hlavní silnice do Studence.

Začátkem srpna jsme navštívili naše přátele v Třeboni, ale počasí nepřálo, fotbal se hrát nemohl, tak jsme dlouho do noci ,,diskutovali“.

Dále jsme odehráli podzimní část okresní soutěže, kde jsme doma ztratili pouze dva body při derby se Studencem, ale z venku jsme nepřivezli ani bod. I přesto si pro jaro hlídáme střed tabulky.

V říjnu proběhly vepřové hody a v prosinci výroční schůze.

V tomto roce se opět chystáme (pokud počasí dovolí) uspořádat lyžařské závody, bál a další již tradiční akce.

Za Sokol Zálesní Lhota Petr Tauchman

Fotografie – Lyžařské závody

Fotografie – Fotbalový turnaj

Turnaj v líném tenisu – sokolovna Studenec

Dne 30. 12. 2006 se uskutečnil ve studenecké sokolovně osmnáctý ročník turnaje dvoučlenných družstev v líném tenisu. Dopoledne se přihlásilo v mladší věkové kategorii (15–45 let) těchto dvanáct párů:

Vladimír Letkovský + Lukáš StránskýJiří Ulvr + Radek Mejvald
Martin Latenberg + Zbyněk MalýCyril Štefan + Josef Tichý
Jiří Kudr + Ladislav PaulůRichard Pavlíček + Pavel Zajíc
Marcel Podzimek + Vasil KampovMichal Chrtek + Lenka Šikolová
Eva Horáčková + Jana HoráčkováMirek Hylmar + Martin Hylmar
Petr Mečíř + Jan VanclStanislav Horáček + František Tauchman

Turnaj se hrál metodou na dvě porážky. V průběhu pěti hodin se sehrálo 21 zápasů, ze kterých se na prvním místě umístila dvojice Ulvr-Mejvald před Mečířem s Vanclem. Třetí byli Tichý-Štefan a čtvrtí Chrtek se Šikolovou.

Odpoledne se v kategorii nad 45 let přihlásilo šest dvojic.

Z důvodu nižšího počtu dvojic se hrálo každý s každým, tedy 15 zápasů. Jako již po několikáté zvítězila nejstarší dvojice (mimochodem, je jim dohromady 130 let) František Plecháč - Jan Kuřík před Zdeňkem Povrem s Josefem Hubáčkem. Na třetím místě se umístila dvojice Václav Jeník - Roman Link.

Líný tenis se hraje molitanovým míčkem, a tak je minimální možnost nějakého zranění či poškození zařízení sokolovny. Hlavní účel, kterým je jistě pohyb a setkání s přáteli, byl splněn.

Petr Hák

Přebor ČOS v běhu na lyžích

Ve Studenci se 10.–11. února po roce opět sešli nejlepší sokolští lyžaři, aby bojovali o tituly přeborníků ČOS v běhu na lyžích. Podivný průběh letošní zimy nás v sobotu poslal na Horní Mísečky, kde byly připraveny ideální podmínky pro uspořádání závodu klasickou technikou. Závod byl zároveň krajským přeborem žactva i veřejným závodem všech kategirií.

Nedělní závod volnou technikou jsme dokázali připravit ve Studenci na trati 1,5 km u sokolovny.

Umístění studeneckých závodníků
  krajský přeborpřebor ČOSvolná technika
Plecháčová Eliškanejmladší žákyně1.1.1.
Soukupová Annanejmladší žákyně3.1. 
Šimáčková Janamladší žákyně  2.
Boura Janmladší žáci3.1.2.
Šulc Janmladší žáci2.2.1.
Klíma Zdeněkmladší žáci7.3.3.
Plecháč Petrstarší žáci1.1. 
Klouček Martinstarší žáci4.2.4.
Hák Michalmuži1.1.2.
Jaroslav Hák

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2007

70 let oslaví
Nedomlel JiříRovnáčov 21Šormová JulieZál. Lhota 184
Hruška JosefStudenec 196Janda PetrStudenec 207
Váša ZdeněkZál. Lhota 128Braun JosefZál. Lhota 58
Zajíc PavelStudenec 304Jebavá AntonieStudenec 165
Pavlíčková LudmilaStudenec 349Exnerová ValerieRovnáčov 20
Jebavá RůženaStudenec 353Čech MiroslavStudenec 132
Jebavá ZdenkaRovnáčov 34Klázarová LidmilaStudenec 300
Boura JosefStudenec 315Exner KarelRovnáčov 38
75 let oslaví
Čechová MarcelaStudenec 89Havlová MarieStudenec 294
Grundová LudmilaStudenec 52Škrobánková JarmilaStudenec 254
Janda JosefStudenec 292Exnerová LidmilaRovnáčov 14
Jeník JaroslavStudenec 79Tauchmanová MiluškaStudenec 41
Mašková NaděždaStudenec 269
80 let oslaví
Kuřík JanStudenec 263Machová DobromilaStudenec 327
Hák JosefStudenec 307Martincová MarieStudenec 153
Tauchmanová VěraStudenec 160Jezdinský MiroslavStudenec 16
85 let oslaví
Martínková AntonieStudenec 154Kudrnáč RudolfStudenec 69
Zaplatílková JarmilaZál. Lhota 155Háková JaroslavaStudenec 166
Krupka FrantišekStudenec 5Ulmanová ZdenkaStudenec 146
Zaplatílek BohuslavZál. Lhota 155Tomáš OldřichStudenec 248
Jeník KarelStudenec 238Povr MiloslavStudenec 214
90 let oslaví
Šimková MarieRovnáčov 16
Jeriová AmálieZálesní Lhota 84
91 let oslaví
Machová HermínaZálesní Lhota 12
92 let oslaví
Čivrná JaroslavaStudenec 88
Šulc VáclavStudenec 312
Pauerová AnnaStudenec 340
93 let oslaví
Zima JaroslavZálesní Lhota 36
94 let oslaví
Tauchmanová EmilieStudenec 156
Slavíková MarieStudenec 3
96 let oslaví
Bourová OlgaStudenec 315
Zlatou svatbu oslaví
Josef a Růžena JebavíStudenec 353
Bohuš a Věra NoskoviZálesní Lhota 175
Josef a Anna JandoviStudenec 292
Josef a Julie ŠormoviZálesní Lhota 184
Diamantovou svatbu oslaví
Bohuslav a Jarmila ZaplatílkoviZálesní Lhota 155

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.Fotografie na zadní obálce – Cesta (M. Jezdinský, fotosoutěž 2004)

Studenecký zpravodaj 1/2007

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 30. března 2007

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.