Studenecký zpravodaj – číslo 6/2006

Vážení spoluobčané,
blíží se čas vánočních svátků a já bych Vám chtěl popřát, abyste tuto dobu prožili se svými nejbližšími a chvíle strávené s nimi byly pro Vás ten nejhezčí dárek pod stromeček.
A do nového roku, roku 2007, Vám přeji pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů, přemíru optimismu a trpělivosti.

Starosta a OÚ Studenec

Obsah

Zprávy obecního úřadu – pytle na tříděný odpad, Fond rozvoje bydlení

Z jednání zastupitelstva obce – první zasedání 31. října

Poděkování voličům

Zprávy Základní školy Studenec – nový školní rok, program v knihovně, literární tvorba žáků, přírodovědný kroužek, kurzy pletení

SK Studenec – fotbal – hodnocení roku podzim 2006

SK Studenec – orientační běh

SK Studenec – alpské lyžování

Školní sportovní klub – atletika, stolní tenis a další

Orel – volejbal – soutěže žen a juniorek, turnaj smíšených družstev

Možnosti pestrého a přizpůsobivého stravování – rubrika Svazu diabetiků

Pozvánka


Fotografie na titulní straně – zimní jinovatka

Zprávy obecního úřadu

Pytle s tříděným odpadem

Děkujeme všem občanům, že využívají pytle na tříděný odpad. Znovu připomínáme, že je nutné dát pytle na sběrná místa první pondělí v měsíci.

Upozornění

Obecní úřad Studenec upozorňuje, že pravděpodobně začátkem příštího roku vyhlásí podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Jsou s úrokem 3 % a dobou splatnosti 3 až 7 let.

Je možné půjčit na opravy domů a bytů, na malé domovní ČOV, rekonstrukci septiků a vytápění domu atd.

Z jednání zastupitelstva obce

Nově zvolení zastupitelé se poprvé sešli v úterý 31. října. Poté, co složili a podepsali slib, byla zvolena návrhová a volební komise a byl schválen dosavadní jednací řád a navržený pořad jednání.

Jako způsob volby starosty a místostarosty byla odsouhlasena tajná volba. Na starostu byl navržen p. Jiří Ulvr, který byl zvolen 14 hlasy, 1 se zdržel. Jako uvolněný místostarosta byl navržen p. Karel Vancl (pro 7 hlasů), dále se hlasovalo o Ing. Josefu Bourovi, který byl 8 hlasy zvolen neuvolněným místostarostou obce. Členy rady byli jednomyslně zvoleni Ing. Martin Hamáček, Ing. Pavel Jiran a Ing. Pavel Mečíř.

Dále proběhla volba předsedů a členů výborů. Finančnímu výboru bude předsedat Ing. Václav Urban, členy jsou PaedDr. Petr Junek, PaedDr. Dana Synková, Irena Benešová a Markéta Kadavá. Předsedou kontrolního výboru se stal Bc. Lukáš Kalenský, dalšími členy jsou Jana Jodasová, Jan Krůfa, František Tauchman a Jana Česáková.

V diskusi seznámil Ing. Pavel Jiran zastupitele a občany s tím, že nastoupil jako první náhradník na místo Ireny Benešové, která se ze zdravotních důvodů vzdala mandátu. Pan Pavel Zajíc vyjádřil své názory na práci minulého zastupitelstva a navrhl snížit počet členů ZO, aby nebylo nutné zřizovat radu obce. Na jeho příspěvek reagoval P. Jiran vysvětlením k jednotlivým akcím obce. Pan Zdeněk Tauchman vyjádřil nesouhlas s mandátem náhradníka P. Jirana za I. Benešovou.

Poděkování voličům

KDU-ČSL Studenec děkuje všem voličům ze Studence a Zálesní Lhoty, kteří podpořili její kandidáty a dali jim svůj hlas v komunálních volbách. Současně také děkujeme svým kandidátům za účast v těchto volbách.

Výbor KDU-ČSL Studenec

Zprávy Základní školy Studenec

Nový školní rok 2006/2007 byl zahájen v době, kdy pod vlivem personálních změn na Ministerstvu školství opět zesílily diskuse o řadě sporných záležitostí, především o státních maturitách, ověřování výsledků vzdělávání, školních vzdělávacích programech a optimalizaci sítě škol. I když uvedené diskuse mohou ledacos pozměnit či ovlivnit, tu nejpodstatnější skutečnost ovlivnit nemohou, a tou je klesající počet žáků, který v následujících letech zasáhne především střední školy. Pro náš region je tato skutečnost o to aktuálnější, neboť vlivem této situace dochází (zrušení Střední průmyslové školy textilní v Jilemnici) a bude docházet (přesun Obchodní akademie z Vysokého nad Jizerou do Jilemnice namísto Gymnázia) k výrazné redukci středního školství na Jilemnicku. Tento záměr je však dle aktuálního vyjádření Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana pověřeného vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, pouze krajskou vizí a ve svém prohlášení zaručuje všem studentům, kteří nastoupí v příštím školním roce na střední školu, že ji také v tomto místě dostudují (s poznámkou s největší pravděpodobností).

I studenecká škola musí s počtem žáků velice pečlivě pracovat, je to totiž vůči státnímu rozpočtu jediný ukazatel. Veškeré odlišnosti jednotlivých škol musí rozpočtově nést obec jako zřizovatel nebo vlastní doplňková (ekonomická) činnost školy. Okolí studenecké školy tvoří řada různých zařízení a pozemků a náklady na jejich údržbu jsou ve srovnání s městskými školami (s chodníkem před školou a dvorem za školou, s vytápěním plynem či topným olejem) nesrovnatelné, přesto počet nepedagogických pracovníků je striktně určován počtem žáků. To ostatní je přeci majetkem obce, tak ať se obec postará. Právě školní rok 2006/2007 přinesl pokles žáků o 12 dětí, což se nepříznivě projeví v rozpočtu především v roce 2007. Při průměrném normativu 36 000 Kč na jednoho žáka si každý dokáže spočítat pokles rozpočtu při nezměněném provozu školy. I když se Studenec může pochlubit poměrně vysokým počtem narozených dětí, v současné době by samotní studenečtí žáci nenaplnili úplnou základní školu (dle platných norem 163 žáků). I proto musí škola nabízet další aktivity a zázemí pro žáky, aby si do Studence našli cestu žáci z okolních obcí, kde není škola vůbec nebo 2. stupeň byl zrušen, a aby neodcházeli absolventi 5. ročníku do víceletých gymnázií.

I proto se vedení školy snaží zlepšovat nejen samotné vybavení školy moderní multimediální technikou (v současné době vlastní škola již 40 počítačů, 3 dataprojektory, 3 multimediální učebny) z různých dotačních titulů či jiných zdrojů.

V rámci komunitního plánování v obci zpracovala Základní škola Studenec společně s Obcí Studenec, občanskými sdruženími a občanskými iniciativami (maminky s dětmi) celkový projekt úpravy přírodního areálu v okolí školy.

Prvním realizovaným krokem tohoto projektu bylo otevření dětského hřiště, na němž se sponzorsky podílela realitní a developerská společnost Centrum 2000 a. s., vlastní prvky dětského hřiště dodala společnost Tomovy parky s. r. o. a na splnění „šibeničního“ termínu mají zásluhu místní firmy IMDV Horka u Staré Paky, Autodoprava Bartoň a Bon Repos. Poděkování patří i žákům 8. a 9. ročníku, kteří se velmi aktivně podíleli na posledních přípravách na slavnostní otevření hřiště. Slavnostního otevření se zúčastnilo více než 200 malých i velkých návštěvníků, kteří si mohli vybrat z pestré programové nabídky. Maminky si zavzpomínaly při písničkách Standy Hložka, ti menší si nechali namalovat na tváře zvířecí obličejíky nebo se dohadovali s kouzelníkem, ale především se do sytosti „vyřádili“ na novém hřišti.

Fotografie – Nové dětské hřiště

K zatraktivnění výuky zařazuje studenecká škola různé formy projektového vyučování a zapojuje se do těchto forem nejen v místním měřítku, ale i v řadě celostátních projektů Jedním z nich je projekt Krajina za školou, který přibližuje dětem historii regionu. Jedním z posledních výstupů byl projekt Vzpomínáček, který připravili žáci 5. ročníku pod vedením PaedDr. Miloslavy Jindrové pro své rodiče a především pro své prarodiče. Z vyprávění babiček a dědečků sestavili pásmo příběhů o životě před druhou světovou válkou, připravili soutěž v poznávání dávno již zapomenutých předmětů a pak se sami představili svým rodičům i prarodičům v programu písniček, tance a mluveného slova.

Starší žáci pokračovali ve vlastním projektu Krajina za školou (pod vedením Ing. Petry Cermanové, Mgr. Zuzany Weissové a Mgr. Veroniky Adolfové) a shromáždili spoustu fotografií z dob dávno minulých a snažili se pořídit fotografii ze stejného místa v současnosti a porovnat změny krajiny. Výstup tohoto projektu bude ve formě internetové prezentace, výstavy a publikace.

A protože ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi v čtenářských dovednostech nedopadla naše republika příliš dobře, připravuje Mgr. Zuzana Weissová další projekt s názvem „Pojďte s námi do školní knihovny“.

Přesně tuto výzvu čtou a slyší děti ZŠ Studenec pravidelně každý měsíc. Právě takhle jsme na začátku loňského školního roku pojmenovali náš projekt…

Cílem tohoto projektu je v prvé řadě získat u dětí zájem o čtení a knihy. Každý měsíc se scházíme ve školní knihovně a věnujeme celé odpoledne předem zvolenému tématu, tedy dané knize.

Jak takový program vypadá? Nejdříve si vždy z vybrané knihy čteme, snažíme se dávat pozor a dobře poslouchat, protože informace z textu následně potřebujeme. Všichni se rozdělíme do skupinek (tak aby v každé skupince byli zástupci těch „starších“ i „mladších“ žáčků prvního stupně) a odpovídáme na připravené otázky z četby. Tím naše skupinová práce nekončí… Společně také „tvoříme“. Vždy usilovně pracujeme na „dílech i veledílech“, které tematicky souvisí s knížkou. Díky nim máme knihovnu nádherně vyzdobenou. Za svou práci i odpovědi dostáváme pochvaly, ale i bodové hodnocení, které nám pomáhá v celoroční hře o „šikulína školní družiny“.

A co trochu konkrétních informací? Naposledy jsme si hráli s knížkou „O Človíčkovi.“ Četli jsme si příběh o tom, jak si „budoval“ svůj domeček. Pak jsme dostali do skupinek krabice a barevné papíry a vytvářeli jsme také domečky. Určitě by se človíčkovi líbily. Líbily se i nám, proto jsme se rozhodli, že je vystavíme na odiv všech. Přijďte se na ně podívat na chodbu. Otázky z textu a naše odpovědi tam najdete také. A co dalšího je na naší výstavě na chodbě? Uvidíte tam i spoustu informací o předchozích akcích, ukázky našich prací… a taky nás, tedy na fotkách. Budete koukat, jak se snažíme…

Určitě jste viděli nějaký příběh o Človíčkovi, tak jistě víte, jak krásně umí křičet. To nám jde báječně…

Téma na prosinec už známe. Další setkání v knihovně bude o „Pejskovi a Kočičce“. Nechcete se také přijít podívat? Poslechnout pohádku, zahrát si s námi a něco hezkého si vyrobit? Určitě budete vítáni… tak „Pojďte s námi do školní knihovny…“ ve čtvrtek 14. 12. 2006 ve 13.00 hodin.

Ráda bych touto cestou pochválila všechny, kteří do školní knihovny chodí. Chválím a děkuji…

Mgr. Zuzka Weissová

Fotografie – Setkání v knihovně

Fotografie – Setkání v knihovně II

Žáci 6. ročníku pod vedením Mgr. Zdeňky Plesníkové si nejen četli, ale pokusili se i sami napsat Jeřabinkové příběhy. A jak se jim to povedlo, mohou čtenáři Studeneckého zpravodaje posoudit sami.

Jeřabinka

Byla jednou jedna skřítka a ta se jmenovala Jeřabinka. Jeřabinka měla sestřičku Jeřábku, nejraději si spolu hrály s jeřabinami, házely si s nimi, dělaly z nich náramky, dlouhatánské korále, ale i prstýnky, nebo si z jeřabinových listů vyráběly sukni.

Jednou si Jeřabinka s Jeřábkou vyšly na výlet do lesa, kam chodily na houby a za svými přáteli zvířátky. K nejlepším jejich kamarádům patřili zajíčkové Béďa s Bobíkem, veverka Zrzečka a ježek Bodlinka. Jeřabinka si nejraději hrála s veverkou Zrzečkou. Jeřábka zase ráda zpívala se všemi ostatními veselé písničky. Hrály si tak dlouho, až obě zapomněly, kolik je hodin. Najednou byla tma.

Jeřabinka s Jeřábkou se bály jít samy domů, a tak se naskytla otázka. Co teď budeme dělat? Sestřičky se ptaly svých kamarádů, jestli je nedoprovodí domů, protože se bojí. Zvířátka ale říkala, že by se rodiče o ně báli, a proto jít nemůžou. Sestřičky tedy šly k veverce domů, ale její maminka řekla: „Ráda bych vám pomohla, jenomže Zrzečka už musí jít spát.“ Jeřabinka s Jeřábkou zkusily Bodlinku, jenomže také neuspěly. A tak poslední šance byla zajíci. Ale opět nic. Jejich rodiče jim to nedovolili.

Obě sestřičky už pomalu brečely, protože byla tma a nebylo vidět na krok. Najednou se ozvalo: „Jeřabinko, Jeřábko, už musíte domů!“ Ano, byly to hlasy jejich rodičů.

Obě se rozzářily radostí a běžely k nim. Doma vyprávěly, co dnes všechno zažily. Byly tak unavené. Sotva vlezly do postýlek, hned usnuly.

Veronika Zvěřinová, Terezie Tauchmanová, 6. třída

Jeřabinový strom a marmeláda

Cestu ke Žďáru zdobila k podzimu jeřabinová alej. Nedaleko ní žili dva skřítkové. První byla holčička a jmenovala se Skřítečka a druhý byl kluk Skřítoušek. Skřítečka měla blonďaté vlásky, roztomilá to byla holčička. Skřítouškovi pod červenými vlásky zářila roztěkaná očka.

Jednou je napadlo, že by mohli udělat marmeládu. A tak Skřítečka vařila a Skřítoušek uklízel sklínky plné sladkého rosolu do spíže, aby měli dobroty, až se na jaře probudí. Když bylo vše hotovo, uložili se ke dlouhému spánku.

Jednoho dne se Skřítečka probudila a šla se podívat ven, jestli už je jaro. Když otevřela dveře chaloupky, krásně ji pohladilo svými již teplými prstíčky jarní sluníčko. Skřítečka utíkala hned probudit všechny své kamarády.

Společně se sešli u ní a Skřítouška, kde ochutnali marmeládu, a všichni byli šťastni, že začalo jaro.

Kristýna Grofová, Monika Lulková, 6. třída

Jeřabinkoví bráškové

Brumla a Bubla jsou zlobiví jeřabinoví skřítci. Nemají maminku ani tatínka. Jsou to opravdoví rošťáci.

Nejraději si hrají na jeřabinovou válku. A zrovna teď Brumla hodil na Bublu jeřabinovou kuličku a zařval: „Ha, patří ti to! Nemáš provokovat!“ Ale Bubla se nedal. Nechtěl, aby se mu bráška smál, a zaútočil. „Tu máš, to máš za to!“ Velká jeřabina přistála Brumlovi na noze. „Tak, to ti patří,“ zasyčel Bubla. „Já už nehraju,“ začal natahovat Brumla. „Hurááá! Vyhrál jsem!“ raduje se poťouchle Bubla.

Vítězstvím jednoho, či druhého každý den končil a oba odcházeli rozzlobeni do postýlek, aby příští den mohli znovu hrát svoji oblíbenou jeřabinovou válku.

Nela Suchánková, 6. třída

O Lískulce a Raráškovi

Lískulka a Rarášek hráli fotbal za krásného letního počasí. Nedaleko od nich nádherně zpíval slavík.

Lískulce tato hra, vysloveně pro kluky, zrovna dvakrát nešla a Rarášek se jí začal posmívat. „Ty to pořád neumíš a já už umím i výkop, heč!“ „No a, já jsem taky holka, ne kluk! A ty zase neumíš vařit! A já se s tím nechlubím!“, trochu naštvaně odsekla Lískulka. Celý den už na sebe nepromluvili.

Slunce zapadlo a na oblohu vylezl měsíc, který připomínal rohlík. Všichni skřítci se uložili ke spánku, jen Lískulka přemýšlela o Raráškovi. Nakonec si povzdechla: „Asi bych se měla Raráškovi omluvit a ráno ho navštívit.“

Hned ráno šla tedy Lískulka za Raráškem, ale on už se chystal k ní a hned spustil: „Lískulko, já bych se ti chtěl omluvit za ten včerejšek. Je jedno, jestli neumíš hrát fotbal, já bych zas neuměl uvařit tu tvoji dobrou jeřabinovou polévku.“

„Hlavně, že jsme zase kamarádi!“ usmála se Lískulka.

Josef Chládek, Vojtěch Nedomlel, 6. třída

Velkou možnost využití volného času mají žáci v jednotlivých kroužcích. Aby nám nebylo ve škole smutno, vyzdobili si ji žáci různými strašáky.

Fotografie – Strašidlo

Pravidelnou aktivitou se může pochlubit i Přírodovědný kroužek při ZŠ Studenec pod vedením pracovníka Správy KRNAP Luboše Jiřiště:

Výlet do kaňonu Jizery

Druhou listopadovou sobotu se členové kroužku vydali na podzimní výlet na zajímavé místo nedaleko Semil – do přírodní rezervace kaňonu Jizery u Spálova. U školy se nás sešlo 12 výletníků obtěžkaných batohy. Většinu jejich obsahu, jak se později ukázalo, tvořily obrovské svačiny. Po krátkém přesunu hasičským autem na nádraží na Horkách a výlukovým autobusem do Staré Paky jsme konečně nasedli do motoráčku směr Semily. Všichni jsme vzpomínali, kdy kdo jel naposledy vlakem a někteří přišli na to, že vlastně vlakem ještě nejeli. V Semilech jsme se chvíli proplétali městem a asi po čtvrt hodině narazili na červeně značenou Riegrovu stezku, která nás zavedla na začátek naučné trasy kaňonem Jizery. Během několika minut jsme se přesunuli zpátky v čase – až do starších prvohor, období před 400 milióny let. Tak staré jsou totiž horniny, ve kterých vyhloubila řeka Jizera svůj kaňon. Cesta podél Jizery je dobrodružná i poučná. Chvíli jsme šli po visutém železném chodníku nad řekou, pak zase stoupali po úzké stezce vysoko do skal. Cestou jsme také přečetli 12 tabulí, které popisují geologické zajímavosti údolí a sebrali několik vzorků do naší mineralogické sbírky ve škole. Technickou zajímavostí údolí je 1300 m dlouhý tunel, který přivádí vodu z Jizery k vodní elektrárně pod Spálovem. Kolem poledne jsme dorazili k malé hospůdce, kde většina doplnila své mizející zásoby jídla a pití, a vydali jsme se na zpáteční cestu po horní hraně údolí. Odměnou za prudké stoupání ke Spálovu byly krásné výhledy ze skalních vyhlídek nad řekou, jako je například Myší skála s krátkou pěšinou s řetězy, kterou si ti odvážnější opravdu užili. Výlet se pomalu chýlil ke konci a někteří z nás již pletli nohama docela pěkné vánočky. Zvládli to však a nezdolal nás ani silný liják, který naši výpravu doprovázel po zbytek cesty zpátky na vlakové nádraží do Semil. Tam nás čekala chvilka napětí při čekání na zpožděný vlak, ale ten nakonec přijel a odvezl nás bezpečně až domů.

Úklid u Roubenky

Jednu schůzku našeho kroužku jsme věnovali úklidu u lesní studánky Roubenka. U školy jsme si rozdělili připravené nářadí a vyrazili směr Roubenka. Protože v okolí Studence panuje stále ještě krásný podzim, zahráli jsme si cestou hru na poznávání stromů a keřů podle listí. Nejpilnější skupina cestou nasbírala a poznala 13 druhů dřevin, za což jí čekala sladká odměna v podobě uznání ostatních a malé sladkosti.

Lesní pramen Roubenka navštěvují lidé z blízkého a širokého okolí a někteří z nich na místě i leccos „zapomenou“. Za malou chvíli jsme nasbírali půl pytle plastových lahví, igelitových pytlíků, zbytků svíček, střepů a podobných okras přírody. Nejstarší kluci se také pustili do zmenšení hromady popela na ohništi, která se tam nastřádala za dlouho dobu. Popel zakopali do vyhloubené díry nedaleko v lese. Další skupina mezitím připravila dřevo na zlatý hřeb programu – opékání buřtů, které si obzvlášť vychutnal náš věrný průvodce retriever Kuba.

Cestou zpátky jsme se ještě na chvíli zastavili u několika mravenišť a novým členům kroužku ukázali budky, které jsme vloni v lese vyvěsili pro sovy.

Jednou ze zvolených priorit školy je i výchova ke zdraví a sportu, do níž patří i zapojení do programu Zdravé zuby.

Během loňského roku se zúčastnili žáci 1.–5. třídy projektu Zdravé zuby. V průběhu roku plnili úkoly, spojené s touto soutěží. No a letos se na nás konečně štěstí usmálo. Minulý týden přišla výherní listina, na které jsme mezi školami semilského okresu zaujali nadpoloviční většinu hodnocených míst.

Mezi výherci byli:

3. třídaDominik Souček, Tomáš Šubrt
4. třídaMojmír Křížek, Vojtěch Horáček, Daniel Mejvald
5. třídaPavel Bartoš

Děkuji všem účastníkům i pedagogům a doufám, že letošní školní rok bude přinejmenším stejně úspěšný.

Škola však slouží i pro veřejnost, druhým rokem zde probíhají kursy společnosti Equal (S Krakonošem u počítače), dále zde probíhá dlouhodobý kurs společnosti Suchánek & Walraven, kurs Automatické kresby a doškolení fotbalových trenérů. Dalším kursem je kurs práce s pedigem pod vedením PaedDr. Miloslavy Jindrové:

Představte si čtrnáct párů šikovných rukou a nepočítaně pedigových proutků. K tomu ještě lavory, šídla, nože, nůžky a velký pracovní zápal.

Takhle to vypadá každý čtvrteční večer ve studenecké škole. 16. listopadu jsme totiž zahájili kurz pletení z pedigu. Začátečníci nejprve s ostychem a poté se stále větší odvahou pronikají do tajů košíkářského řemesla. Pod šikovnýma rukama se zrodily krásné podložky pod hrníčky, dekorace na stěnu a malé misky. Do konce kurzu si účastnice zhotoví košík a na závěr podnos, na kterém budou moci s hrdostí servírovat o letošních Vánocích kávu a cukroví.

Podívejte se na fotografie a třeba se Vám také bude chtít něco se přiučit a přidat se k nám. Na příští rok chceme zájemcům z řad veřejnosti nabídnout opět pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé košíkáře. Naši nabídku kurzů se chystáme rozšířit i o textilní techniky, tzn. batiku, malování, tisk, lept na textil a ruční tkaní.

Pokud Vás některá z chystaných technik zaujme, sledujte internetové stránky školy, čtěte pozorně sdělení rodičům nebo Studenecký zpravodaj. Tam se vše včas dozvíte.

Takže třeba příště na shledanou u nás ve škole.

Fotografie – Kurs pletení z pediga

Sportovní klub Studenec

Fotbal – hodnocení roku podzim 2006

Mladší přípravka

V letošním roce se prvním rokem hraje na Semilsku turnajovým způsobem soutěž mladší přípravky za účasti 4 týmů. Po podzimních turnajích si naši nejmenší teprve zvykají na samostatný herní projev a na jaře se určitě ještě pokusí o zisk 3. místa v tabulce. V mužstvu hraje velká většina začínajících fotbalistů, o které se starají Vašek Vancl, Petr Exner a Jarda Kadlec. Jednu ze vstřelených branek má na kontě i Kristýna Šemberová, oporami by měli být především hráči ročníku narození 1998, kteří v příštím roce budou muset zacelit mezeru po odchodu silného ročníku 1996 ze starší přípravky. Chuť si spravili v přátelských zápasech s mladší přípravkou Martinic, kterou porazili 15:0 (Horáček 6, Mejvald a Kadlec 2, J,.Vancl, M. Vancl, Němeček, Šemberová, Korotvička) a 14:0 (Horáček 6, J. Vancl a M. Vancl 4).

Výsledky podzim 2006
SK Jilemnice0:6 
Jiskra Libštát2:1Horáček, M. Vancl
TJ Košťálov2:2Horáček 2
SK Jilemnice1:1Horáček
Jiskra Libštát2:3Horáček, M. Vancl
TJ Košťálov0:1 
SK Jilemnice1:2Šemberová
Jiskra Libštát2:0Horáček, M. Vancl
TJ Košťálov0:2 
SK Jilemnice0:4 
Jiskra Libštát3:3Jezdinský, J. Vancl, Horáček
TJ Košťálov0:2 

Střelci:

7 – Péťa Horáček

3 – Míša Vancl

1 – Kristýna Šemberová, Adam Jezdinský, Kuba Vancl

Tabulka
1. SK Jilemnice1292133:429(11)
2. TJ Košťálov1262413:1620(2)
3. Jiskra Libštát1231812:2410(-8)
4. SK Studenec1223713:279(-9)

Fotografie – Mladší přípravka

Starší přípravka

Na podzim ubyla další dvě družstva, neboť nově přihlášený tým Rovenska se ještě před zahájením soutěží odhlásil. Starší přípravce pod vedením Radka Mejvaldy a Ríši Noska tak ubyly další dva mistrovské zápasy a pouhých 8 zápasů je pro další herní rozvoj poměrně málo. Silný ročník 1996 dospěl do posledního roku svého působení ve své kategorii a podle očekávání se tento stav odráží i v podzimní tabulce. Mužstvo ztratilo jediný bod bezbrankovou remízou v Sedmihorkách, kde již tradičně řízení zápasů ze strany domácích je přinejmenším svérázné (navíc i domácí brankář se jaksi vymykal fyzickými předpoklady ze své kategorie). Střelcem mužstva je opět Danda Mejvald, který dokázal střílet branky ve třech mládežnických družstvech.

Výsledky podzim 2006
Libštát4:0Mejvald, Nosek, Klíma, J. Kuřík
Košťálov9:1Mejvald 5, M. Kuřík, Klíma, J. Kuřík, Němeček
Jilemnice1:2Mejvald, M. Kuřík
Rokytnice4:0J. Kuřík 2, Šimáčková, Nosek
Sedmihorky0:0 
Mírová5:0Mejvald 4, Klíma
Horní Branná5:0Mejvald 2, Nosek, M. Kuřík, Šír
Jablonec9:0Mejvald 4, Nosek 3, J. Kuřík, Horáček

Střelci:

17 – Daniel Mejvald

6 – Míša Nosek

5 – Honza Kuřík

3 – Zdenda Klíma, Martin Kuřík

1 – Péťa Horáček, Jana Šimáčková, Tomáš Šír, Péťa Němeček

Nejlepším střelcem roku 2006 se stal Danda Mejvald s 46 brankami.

Tabulka
1. SK Studenec871038:222(10)
2. Jiskra Libštát851220:1016(1)
3. SK Jilemnice741220:613(1)
4. FK Sedmihorky741213:613(1)
5. SK Mírová840416:2612(3)
6. Spartak Rokytnice832321:1411(2)
7. Sokol Horní Branná830519:329(-3)
8. TJ Košťálov810710:263(-9)
9. Sokol Jablonec81076:403(-9)

Mladší žáci

Mladší žáci ve své druhé sezóně byli pod vedením Jirky Čivrného a Lojzy Kuříka oslabeni především o odchod palné síly dvojice Pacholík-Vancl, která nastřílela v minulé sezóně 44 gólů z celkového počtu 76 vstřelených branek (téměř 60 %), navíc celý podzim chyběl pro nemoc Kulhánek, který by určitě svými fyzickými dispozicemi obranu soupeřů zaměstnával. A tak většinu vstřelených branek museli obstarávat letošní minižáci, kteří však v zápasech s vyspělejšími soupeři měli obtížnou úlohu, navíc o zisk plného počtu bodů mladší žáky dvakrát připravila neproměněná penalta. Pro jarní část sezóny by měl mladší žáky i minižáky posílit Roháč z Dolní Kalné a uzdravený Kulhánek.

Výsledky jaro 2006
Rtyně6:0Mejvald 2, Čivrný , Stránský, Vydra, Klíma
Rudník9:1Mejvald 4, Klíma 2, Krejčí, Palivoda, Stránský
Úpice3:2Mejvald, Klíma, Čivrný
Rtyně10:0Klíma 5, Paulů 2, Mejvald, Vydra, Čivrný
Mladé Buky4:0Stránský, Čivrný, Mejvald, Klíma
Úpice7:0Klíma 3, Čivrný 2, Mejvald, Palivoda
FKM Úpa C2:2Stránský, Vydra
FKM Úpa C3:1Pacholík, Stránský, Klíma
Horní Branná1:2Klíma
Rudník7:1Mejvald 3, Nedomlel, Šimáčková, Klíma, T. Kučera
Horní Branná0:3 
Mladé Buky0:0 

Střelci:

16 – Zdenda Klíma

13 – Danda Mejvald

6 – Marek Čivrný

5 – Tomáš Stránský

3 – Radek Vydra

2 – Lukáš Palivoda, Dominik Paulů

1 – Patrik Krejčí, Jana Šimáčková, Vojta Nedomlel, Tomáš Kučera, Honza Pacholík

Nejlepším střelcem roku 2006 se stal Zdenda Klíma s 16 brankami.

Tabulka
1. Sokol Horní Branná12110167:1133
2. SK Studenec1282252:1226
3. FC Mladé Buky1281346:1925
4. FKM Úpa C1271458:1922
5. Baník Rtyně1221912:627
6. Sparta Úpice1212912:615
7. FC AVON Rudník12111016:794

Starší žáci

Nová žákovská sezóna je hrána pouze v jedné skupině o 16 účastnících, a tak žáky čekal náročný sled 15 mistrovských zápasů. I když byl kádr posílen o loňské mladší žáky, v některých zápasech museli zaskakovat i současní mladší žáci (Stránský, Čivrný, Palivoda) a minižáci (Klíma, Mejvald).

S náročným programem se tým pod vedením Vlada Letkovského vyrovnal nad očekávání dobře a po podzimní části sezóny vede tabulku s náskokem 5 bodů před Novou Vsí a Rovenskem (to má dohrávat zápas s Beneckem). Body žáci ztratili remízami 2:2 v Roztokách a v Rovensku, když jim v závěru zápasů chyběly nejen síly, ale i promarněné šance z průběhu zápasu.

Oporou mužstva byla především osa Bartoň–Ježek–Šír, která předváděla pohledný kombinační fotbal. Pro jarní část sezóny budou připraveni i Sváťa Čech a Lukáš Lejdar, kteří pro onemocnění či zranění velkou část podzimu nehráli.

Výsledky podzim 2006
Košťálov7:0Šír 3, Vancl, Havlíček, Ježek, Bartoň
Vysoké13:0Ježek 5, Šír 4, Mejvald 2, Palivoda, Bartoň
Víchová8:2Ježek 3, Vancl 2, Šír, Šimáček, Bartoň
Benecko9:0Šír 4, Bartoň 3, Vancl, Ježek
Nová Ves7:1Ježek 2, Šír, Lejdar, Vancl, Šimáček, Bartoň
Roztoky2:2Vancl, Mejvald
Mírová7:0Ježek, Šír, Souček 2, Šimáček
Poniklá A3:2Šír, Bartoň, Ježek
Libštát9:0Ježek 3, Šír, Bartoň a Vancl 2
Rovensko2:2Vancl 2
Jablonec2:0Šír 2
Rokytnice9:0Šír, Bartoň a Vancl 2, Šimáček, Hampl, Ježek
Horka2:0Mejvald, Šír
Bozkov4:1Hampl 2, Ježek, Šír
Poniklá B3:1Mejvald, Šír, Ježek

Střelci:

25 – Jirka Šír

21 – Milan Ježek

12 – David Bartoň

12 – Lukáš Vancl

5 – Danda Mejvald

4 – Martin Šimáček

3 – Tomáš Hampl

2 – Filip Souček

1 – Lukáš Lejdar, Lukáš Palivoda, Martin Havlíček

Nejlepším střelcem roku 2006 se stal Jirka Šír s 39 brankami.

Tabulka podzim 2006
1. SK Studenec15132087:1141(17)
2. Sokol Nová Ves15120365:1936(12)
3. Sokol Rovensko14103134:2033(9)
4. Sokol Horka1492341:1929(8)
5. TJ Košťálov1573529:2624(3)
6. Sokol Roztoky1564536:2522(1)
7. Sokol Jablonec1564527:2922(-2)
8. TJ Poniklá A1570834:2721(3)
9. FC Víchová1563634:3521(0)
10. Sokol Bozkov1554624:2219(-8)
11. Jiskra Libštát1561823:3519(-5)
12. TJ Poniklá B1543815:3015(-6)
13. HSK Benecko1433823:4412(-6)
14. SK Mírová142399:399(-12)
15. Spartak Rokytnice15221114:638(-16)
16. Jiskra Vysoké1511134:554(-17)

Fotografie – Starší žáci

A dorost

Situace na podzim byla ještě kritičtější a rozhodně neodpovídala soutěži, kterou studenecký dorost hraje. Trenér dorostu Petr Přiklopil odešel na hostování do Borovnice a tím jeho proklamovaný zájem o dorost skončil a vše se šilo horkou jehlou, a tak u dorostu zůstal v průběhu sezóny ten, kdo byl zrovna k ruce (Milan Hanzlík, Tonda Pacholík, Vlado Letkovský, Milan Ježek, Petr Junek, Milan Feix). Tréninky byly zajištěny s A mužstvem, ale stabilní vedení dorostu neexistovalo. K tomu přistoupily i další okolnosti, Honza Synek a Tomáš Jiřička se stali kmenovými hráči áčka, Kuba Tauchman pro zranění neodehrál ani zápas obdobně jako Pepa Dohnal pro pracovní zaneprázdnění, často chyběl i Petr Bartoň. To samozřejmě vedlo k tomu, že v některých zápasech hrálo mužstvo se žáky a náhradníky, což k posílení chuti do hry nepřispělo a možná vedlo i k tomu, že nejlepší hráč mužstva David Ježek končí hostování a jde pomoci zachraňovat áčko Dolní Kalné v okresním přeboru.

Výsledky podzim 2006
Nová Ves2:3Ježek, Synek
Košťálov1:9Ježek
Sedmihorky2:1Váša, Ježek
Lučany2:3Ježek, Pacholík
Pěnčín3:0kontumačně
Jablonec5:1Ježek 2, Hanzlík, Jiřička, J. Vérteši
Mírová1:2Ježek
Tanvald1:3Ježek
Držkov1:4Jiřička
Horní Branná2:0Ježek, Pacholík
Jilemnice1:12Jezdinský

Střelci:

9 – David Ježek

2 – Michal Pacholík, Tomáš Jiřička

1 – Honza Synek, Tomáš Váša, Zdenda Hanzlík, Kuba Vérteši, Filip Jezdinský

1. Nová Ves (SM)1173133:2324(9)
2. Jilemnice1171347:1822(4)
3. Pěnčín1171334:1422(7)
4. Držkov1163233:2221(3)
5. Tanvald1062238:1820(8)
6. Košťálov1154240:2719(1)
7. Jablonec nad Jizerou1151524:2816(-2)
8. Lučany1040618:3012(-3)
9. Studenec1140721:3812(-3)
10. Horní Branná1131719:3110(-8)
11. Sedmihorky1111917:324(-11)
12. Mírová1111912:554(-14)

B dorost

Kritická situace byla i u B dorostu, který v posledních zápasech zachraňovali žáci a k zápasu do Rtyně se mužstvo ani nesešlo. Přitom by kostru měli tvořit hráči ze Zálesní Lhoty, za kterou hradí SK Studenec kompenzační poplatek za mládež ve výši 4000 Kč ročně. Většina z nich (Korda, Tauchman, Kurpil) však s kariérou přestala. Na existenci béčka má téměř stoprocentní zásluhu Tonda Pacholík, který získal šest hráčů z Vrchlabí, když se neuskutečnila tolik slibovaná přestupní transakce s Borovnicí. Výsledky se odvíjely od toho, kolik a jaké hráče měl vedoucí a trenér mužstva Tonda Pacholík k dispozici.

Výsledky podzim 2006
Martinice1:5Ulrich
Svoboda6:1Ulrich a Ježek 2, Váša, Hanzlík
Rudník0:2 
Lánov2:4J. Vérteši, T. Palivoda
Mladé Buky3:3Váša, Ježek, J. Vérteši
Pilníkov2:12J. Vérteši, T. Palivoda
Prosečné1:8Váša
Martinice2:1J. Vérteši, Váša
Rtyně4:8Ježek 2, Rigo, J. Vérteši
Svoboda0:3 
Rtyně0:3 
Mladé Buky2:12Váša, Ulrich

Střelci:

5 – David Ježek, Kuba Vérteši, Tomáš Váša

4 – Pavel Ulrich

2 – Tomáš Palivoda

1 – Zdenda Hanzlík, Vít Rigo

Nejlepším dorosteneckým střelcem se stal David Ježek z 19 brankami.

Tabulka podzim 2006
1. Spartak Pilníkov12110173:1333
2. FC AVON Rudník13101243:1731
3. So Prosečné1291244:1328
4. TJ Lánov1380528:2024
5. Baník Rtyně1160543:2118
6. FC M. Buky1221923:457
7. Sokol Martinice1221921:457
8. SK Studenec B1221923:627
9. SK MFC Svoboda13211015:777

B muži

Podzim byl zahájen netradičním debaklem na Horkách a obdobným způsobem byla připsána i druhá porážka v Košťálově, ze zbylých deseti zápasů má béčko skóre 19:9. I kádr béčka se často kvůli zraněním a dalším absencím často měnil, kuriozitou je rozhodně skutečnost, že se v brance vystřídalo během podzimu sedm hráčů (Smolík, Štilec, P. Vancl, Havel, Junek, Klazar, V. Kuřík).

Výsledky podzim 2006
Horka0:4 
Benecko4:0T. Synek, R. Puš, Metelka, Brož
Rovensko B0:0 
Vysoké2:2Metelka, Kudrnáč
Zálesní Lhota1:1R. Puš
Nová Ves B0:0 
Víchová B0:1Urban
Víchová C5:1Metelka 2, Kolář, Urban,. T. Synek
Košťálov C0:7 
Mírová B1:1T. Synek
Jenišovice B2:2Mejvald, T. Synek
Poniklá1:2J. Bartoň
Stará Paka B3:2Jodas, Metelka, V. Korotvička

Střelci:

5 – Vlasta Metelka

4 – Tomáš Synek

2 – Roman Puš

1 – Luboš Brož, Filip Kudrnáč, Martin Urban, Tomáš Kolář, Honza Bartoň, Aleš Jodas, Vojta Korotvička, Radek Mejvald

Tabulka
1. TJ Košťálov C1182151:1426(8)
2. Jiskra Vysoké1273240:1524(6)
3. Stará Paka B1273235:2124(6)
4. ATAX Jenišovice B1263326:1821(3)
5. Sokol Mříčná1254326:2319(1)
6. SK Studenec B1246219:2018(0)
7. Sokol Nová Ves B1244422:2116(-2)
8. Zálesní Lhota1251618:4116(-2)
9. FC Víchová C1242618:2314(-1)
10. Sokol Rovensko B1234522:2913(-8)
11. HSK Benecko1134418:2713(-2)
12. SK Mírová B1233612:2212(-6)
13. Sokol Horka1221918:357(-11)
14. FC Víchová B1212910:265(-13)

A muži

Muži zahájili podzim třetím vítězstvím v řadě na turnaji v Kruhu, ale ukázalo se, že to bylo tak trochu Pyrrhovo vítězství. Zranění Kuby Tauchmana, tvůrce hry na turnaji v Kruhu, se ukázalo natolik vážné, že na podzim nenastoupil k jedinému zápasu. Pro zranění neodehrál jediný zápas ani Marek Šedivý a Lukáš Korotvička, Jára Kočárek pracoval mimo republiku, Petra Exnera pustilo zraněné koleno pouze ke dvěma zápasům, většinu podzimu chyběl i Luboš Brož (dráha rozhodčího) a hrající trenér Vlado Letkovský (zranění). Kádr tak musel být doplněn dorostenci a hráči z béčka. Přesto mužstvo až na dva nevydařené zápasy (Plavy, Košťálov) sehrálo vyrovnaná utkání a k zisku bodů chybělo někdy i více sportovního štěstí (Nová Ves 4 nastřelené tyče) a přízeň rozhodčích (Železný Brod B 2 penalty proti domácím). Jaro bude bojem o záchranu, ve kterém by měl pomoci posílený kádr (Brett z SK Jičín, další hráči v jednání).

Výsledky jaro 2006
Horní Branná2:4Smolík, T. Synek
Plavy0:6 
Nová Ves1:1Jiřička
Košťálov0:5 
Železný Brod B1:2Jodas
Rovensko0:0 
Rychnov3:2Hermon, Brož, T. Synek
Jablonec0:1 
Mírová2:0Jodas, Jiřička
Jenišovice0:1 
Držkov1:0Smolík
Lučany3:3Smolík, Brož, Ježek
Bozkov1:4Smolík

Střelci:

4 – Jarda Smolík

2 – Tomáš Synek, Tomáš Jiřička, Luboš Brož, Aleš Jodas

1 – Tomáš Hermon, David Ježek

Nejlepšími střelci dospělých jsou Jarda Smolík a Tomáš Synek se 7 brankami.

Tabulka
1. Jablonec nad Jizerou13101236:1331(10)
2. Bozkov1383230:1627(6)
3. Lučany1381431:2325(7)
4. Plavy1373330:1924(3)
5. Železný Brod B1370633:3421(3)
6. Košťálov1353533:2818(-3)
7.Držkov1353521:1718(-3)
8. Horní Branná1353522:2018(0)
9. Rovensko1351715:2116(-5)
10. Jeníšovice1343618:2715(-3)
11. Rychnov1341827:3213(-5)
12. Studenec1333714:2912(-6)
13. Nová Ves (SM)1324715:3310(-8)
14. Mírová1323819:329(-12)

Bilance mistrovských zápasů v roce 2006

Mladší přípravka1223713:279
Starší přípravka19152284:1447
Mladší žáci21136254:1645
Starší žáci261943116:2561
Dorost A21731146:6424
Dorost B20411534:8713
Muži B25671236:6225
Muži A254101130:5122
Celkem169703663413:346246

Nejlepším střelcem roku se stal Danda Mejvald s 67 brankami.

Orientační běh

Rok 2006 znamenal pro oddíl orientačních sportů SK Studenec další výrazný nárůst činnosti. Oddíl se rozrostl již na více než 40 členů a především dosáhl již řadu výrazných úspěchů nejen v rámci Východočeské oblasti, ale i v rámci celé ČR. Neztratil se ani na svém výjezdu do Spolkové republiky Německo.

Základem činnosti je účast v mistrovských soutěžích Východočeské oblasti, která patří společně s Pražskou a Zlínskou k nejsilnějším a nejkvalitnějším v rámci celé ČR. Hlavní pozornost byla pochopitelně věnována žákům, kde se podařilo vystoupat až na 5. místo. A to mohl být výsledek ještě lepší, neboť ne vždy bylo družstvo kompletní vzhledem k ostatním sportovním aktivitám a onemocněním.

Celkové pořadí družstev
1. SOOB Spartak Rychnov2201 bodů
2. Lokomotiva Pardubice A2200
3. OK 99 Hradec Králové2149
4. Slavia Hradec Králové1897
5. SK Studenec1732
6. OK Jilemnice1435
7. Lokomotiva Trutnov1426
8. Sportcentrum Jičín1376
9. Lokomotiva Pardubice B1268
10. Spartak Vrchlabí1052
11. OOB Vamberk633
12. Sokol Kunvald593
13. KOB Dobruška520
14. Start Náchod500
15. KOB Choceň443
16. OOB Sokol Vamberk326
17. SK Týniště nad Orlicí325

Další oddíly Východočeské oblasti (ZŠ Albrechtice, Sokol Burdych, Lokomotiva Česká Třebová, Jiskra Hořice, Tatran Hostinné, SKOB Kostelec nad Orlicí, SKOB Nová Paka) nebodovaly.

Další body jsme získali v soutěži dospělých, kde nejvíce závodů absolvovala Petra Cermanová, dalšími body přispěli Martin Junek a Josef Šedivý.

Pořadí dospělých
1. Lokomotiva Pardubice2171
2. OK 99 Hradec Králové1547
3. Spartak Vrchlabí1067
19. SK Studenec90

V soutěžích veteránů jsme měli také ve většině závodů zastoupení pouze jedním závodníkem, kterým byl Petr Junek, neboť Jirka Marek pro zranění a mapařské povinnosti v Čechách i v zahraničí po většinu závodů chyběl.

Pořadí veteránů
1. Lokomotiva Pardubice1904
2. Slavia Hradec Králové1512
3. Policie Hradec Králové1228
18. SK Studenec68

V soutěži dorostenců zvítězilo družstvo Jilemnice a k jejich celkovému vítězství přispěli výrazně studenečtí odchovanci Honza Exner a Tomáš Klouček, kteří si v roce 2006 vyběhli „áčko“ (I. výkonnostní třída).

V soutěži jednotlivců si ve Východočeské oblasti vedl nejlépe Štěpán Kučera, který se stal celkovým vítězem v mistrovské kategorii H12, jeho bratr Tomáš obsadil 12. místo. V H14 dlouho bojoval o umístění mezi prvními třemi Michal Kučera, ale nakonec z toho bylo 5. místo, Marek Uvízl obsadil 12. místo, Martin Klouček 21. místo a Kuba Šmíd skončil na 37. místě. Mezi děvčaty si nejlépe vedla Lucie Pacholíková v D12, která vybojovala 9. místo, o stupínek za ní skončila Saša Čemeljuchová. V D14 počtem závodů byla klasifikována pouze Vendula Kalenská na 17. místě. Štěpán Kučera byl navíc vybrán do reprezentačního výběru Východočeské oblasti na Mistrovství republiky družstev, kde na svém úseku zaběhl nejlepší čas ze všech závodníků.

V letošním roce jsme se zúčastnili i Mistrovství ČR ve štafetách a v celkovém pořadí jsme se neztratili, starší žáci ve složení Klouček, Uvízl, Kučera vybojovali 5. místo, veteráni ve složení Uvízl, Junek, Marek bojovali ve vyrovnaném závodě o medaili, ale chyba na posledním úseku znamenala až 10. místo. Na oblastním mistrovství Východočeské oblasti ve sprintu jsme získali mistrovský titul zásluhou Jiřího Marka v kategorii H45 a 3. místo v kategorii D10 zásluhou Karolíny Tauchmanové. Ta zopakovala toto umístění i v mistrovském závodě na klasické trati, na níž Jirka Marek v kategorii H45 vybojoval cenné 2. místo. V dresu OK Jilemnice získal oba mistrovské tituly v kategorii H16 Honza Exner.

Zlepšené výsledky v letošním roce jsou výsledkem pravidelných tréninků, které probíhaly na mapách v blízkém i vzdálenějším okolí za spolupráce s oddíly orientačního běhu z Vrchlabí a Nové Paky. K tomu napomáhalo i nové vybavení oddílu (10 jednotek SI, vyčítací jednotka s tiskárnou), které umožňovalo měřit tréninkové časy a vyhodnocovat případné mapové chyby. Hlavní podíl na přípravě tréninků měl Láďa Hrubý, který na počátku roku 2006 přišel do našeho oddílu ze Sportcentra Jičín.

O tom, že Východočeská oblast patří k těm nejsilnějším, svědčí i studenecké výjezdy na závody Ještědské oblasti do Jablonce nad Nisou a Vratislavic nad Nisou. Štěpán Kučera, Michal Kučera a Petr Junek ve svých závodech zvítězili, ostatní bojovali o popředí v celkové výsledkové listině.

Abychom byli stejně úspěšní i v příští sezóně, je třeba doplnit žákovské družstvo po odchodu dvojice Michal Kučera a Marek Uvízl do dorostu. Z tohoto důvodu byla zpracována mapa okolí školy, na které proběhl náborový závod pro žáky 2. až 5. ročníku. Zúčastnilo se ho 31 závodníků a celkové pořadí v jednotlivých kategoriích bylo následující:

2. a 3. ročník:4. a 5. ročník:
1. Markéta Urbanová1. Denisa Kadavá
2. Václav Korotvička2. Anna Soukupová
3. Štěpánka Dubská3. Bára Šimůnková

Na stejné mapě proběhl i vložený závod v orientačním běhu při slavnostním otvírání dětského hřiště, kterého se zúčastnilo 34 závodníků a nejlépe si překvapivě vedl David Grosman před Štěpánem a Michalem Kučerovými, Lukášem Vanclem a Evou Bartoňovou.

Třináct nových adeptů poté vyrazilo na soustředění na Svatou Kateřinu nedaleko Chotěvic, kde se seznámili nejen se základy orientačního běhu, ale zároveň poznali vzhledem k počasí, že to není žádný sport pro panenky. Na závěr soustředění se všichni zúčastnili posledního závodu v Jinolicích a mezi 33 startujícími v kategorii D10N měl SK Studenec rekordní zastoupení 12 závodnic. Nejlépe si vedla Míša Dubská, která skončila na 2. místě, výborně si vedly ve svém prvním „opravdickém“ závodě i Denisa Kadavá a Olivie Běhounková.

Všechny nováčky teď čeká zimní mapová příprava, vedení oddílu čeká hodně práce na přípravě nových map a závodů, které bude SK Studenec pořádat v roce 2007 (28. 9.) a 2008.

Součástí zimní přípravy budou pravidelné výběhy do terénu a příprava v sokolovně, ti starší se zúčastní závodů tradiční Zimní hradubické ligy v orientačním běhu a Zimní běžecké ligy O pohár Jestřebích hor.

První závody mají studenečtí běžci již za sebou. Na tradičním běhu Dlouhými záhony v Úpici si nejlépe vedla Eva Bartoňová, která obsadila 2. místo mezi staršími žákyněmi. Mikulášský běh ve Rtyni byl již prvním závodem Zimní běžecké ligy a studenecké zastoupení na stupních vítězů bylo početné. Opět nejlépe se vedlo Evě Bartoňové, která zvítězila v kategorii starších žákyň, mezi nejmladšími žáky obsadila druhé místo Kristýna Šemberová, třetí místa vybojovali Jana Šimáčková a Zdeněk Klíma, mezi mladšími žáky obsadil třetí místo Štěpán Kučera a cenné 2. místo vybojoval Marek Uvizl mezi staršími žáky. O den později početná studenecká výprava sbírala vítězství na jednom z nejstarších mikulášských závodů v ČR, a to při 61. ročníku Mikulášského běhu Na Brada nedaleko Jičína. Do Studence putovala celkem čtyři prvenství, a to Kristýna Šemberová, Jana Šimáčková (potřetí za sebou), Zdeněk Klíma (podruhé za sebou) a Martin Klouček, 3. místo přidal ještě Štěpán Kučera.

Fotografie I

Fotografie II

Alpské lyžování

Po úspěšné loňské sezóně, kdy SK Studenec obsadil vynikající 4. místo v Českém poháru družstev a dva jeho závodníci Adam Zika (5 medailí na Mistrovství světa mladších juniorů v kanadském, Quebecu) a Matyáš Mleziva úspěšně reprezentovali Českou republiku v juniorské kategorii, pokračoval tým pod vedením Filipa Marka v náročné přípravě na další sezónu. Absolvovali letní přípravu včetně horolezeckého výcviku (sjezdař nesmí mít strach) se zpestřením v podobě nohejbalových a fotbalových klání se studeneckými orientačními běžci (většinou vítěznými).

Tým studeneckých závodníků pro novou sezónu posílila Lucie Ziková (1984), sestra Adama Ziky, členka reprezentačního družstva dospělých, která se společně se svým bratrem připravovala na sjezdovkách v USA. Ostatní nejprve využili haly pro sjezdové lyžování v německém Bottropu a pak dlouho čekali na přijatelné podmínky na rakouských ledovcích. Do současné doby zde absolvovali pět týdenních tréninkových pobytů, kterých se vedle studeneckých závodníků zúčastňují i závodníci patřící do trenérské skupiny Filipa Marka (SK Brno Kohoutovice, Avie Čakovice a další).

Potěšující pro SK Studenec je i pohled do Žebříčku FIS bodů pro rok 2007 (vydaný pro závodníky ČR v říjnu 2006), kde první dvě místa v kategorii juniorů patří Adamu Zikovi (8. místo mezi muži) a Matyáši Mlezivovi (10. místo mezi muži), mezi juniorkami je nejlepší Pavla Klicnarová na 6. místě a mezi ženami Lucie Ziková na 6. místě a Daniela Marková na 12. místě.

Školní sportovní klub

V průběhu podzimních měsíců měli sportovci Školního sportovního klubu dostatek příležitostí zapojit se do školních kol školních sportovních soutěží a ti nejlepší potom reprezentovali svůj klub a svou školu v okrskových, okresních i krajských soutěžích.

K tradičním podzimním soutěžím patří přespolní běhy a po několik sezón i štafeta Emila Zátopka (42×1 km) na velice příjemném povrchu jilemnické atletické dráhy. Mezi chlapci nejlepších tří časů dosáhli Štěpán Kuřík, Patrik Vérteši a Radovan Čech, mezi děvčaty Eva Bartoňová, Bětka Krupičková a Pavlína Bourová.

Na Krkonošských atletických hrách ve Vrchlabí si první místa odvezli Eva Bartoňová v běhu na 60 m a 600 m, Kuba Šmíd ve skoku do výšky, Karolína Grofová ve skoku do dálky a ve skoku do výšky, druhá místa získali Lukáš Palivoda v běhu na 1000 m, Helena Tauchmanová ve vrhu koulí, Martin Šimáček ve skoku do výšky a Zuzana Hanusová ve skoku do dálky, třetí místo vybojoval Martin Klouček v běhu na 1000 m.

V okresním kole v přespolním běhu si nejlépe vedli nejmladší žáci, Jana Šimáčková obsadila druhé místo a Zdenda Klíma ve své kategorii zvítězil. Výborného umístění dosáhla i Eva Bartoňová mezi staršími žákyně, kde skončila na 5. místě.

Po loňských hodech v soutěži všestrannosti 4. tříd si letošní čtvrťáci nevedli příliš špatně, ale ten šplh… ten to všechno zhatil, takže na dětské hřiště a šplhat a šplhat. Jarní všestrannost to určitě napraví. Z jednotlivců byl ze studeneckých nejlepší Martin Kuřík na 24. místě (pokud by vyšplhal, byl by do 5. místa). z děvčat Barbora Šimůnková na 37. místě.

Sportovci 1. stupně se zúčastňují náborové atletické soutěže pod názvem Kinderiáda. Letošní krajské kolo se konalo v Liberci a naší škole přineslo poloviční spokojenost. V koutku duše jsme snili o druhém postupu do celostátního finále do Prahy (poprvé v roce 2005), ale zůstali jsme těsně za postupovými místy. Spokojenost však panovala s výkony některých jednotlivců, dvě krajská prvenství si přivezla do Studence Jana Šimáčková, která završila svou účast v krajských soutěžích maximálním ziskem 8 medailí ze 4 účastí. Dvě třetí místa připojila velká bojovnice Kristýna Šemberová a do krajské špičky se zapojil i Zdenda Klíma ziskem 4. místa. Ostatní sice bojovali, ale na ty nejlepší nestačili.

Na umělou trávu vyrazily také dva týmy fotbalistů. Ti nejmladší v kategorii do 4. ročníku obsadili na malém hřišti za jilemnickou jedničkou 4. místo, když jim chyběla především útočná síla a bezbrankové remízy jsou v tříbodovém systému vlastně ztrátou. Ti starší obsadili na umělé trávě v Jilemnici rovněž 4. místo v silné konkurenci 8 družstev.

Před pár lety byly instalovány na školní chodby stoly na stolní tenis. I když s tím mnozí nesouhlasili, stolní tenis se ve škole chytil a nyní se družstvo starších dívek probojovalo dokonce do celostátního kola v Hluku u Uherského Hradiště. K tomu jsme však museli ve Studenci zorganizovat okresní kolo škol s následujícími výsledky:

Dívky:

Studenec – Roztoky 3:0 (Bartoňová – Poláková 3:1, Drbohlavová – Maďarčíková 3:0, Háková, Drbohlavová – Grosmanová,Poláková 3:0)

Studenec – Semily 3:0 (Bartoňová – Maryšková 3:0, Drbohlavová – Kubíčková 3:0, Bartoňová, Háková – Drbohlavová, Kubíčková 3:0)

Studenec – Vysoké 3:0 (Drbohlavová – Dolanská 3:0, Háková – Srnová 3:0, Bartoňová, Drbohlavová – Dolanská, Srnová 3:0)

Roztoky – Vysoké 3:1

Roztoky – Semily 3:0

Vysoké – Semily 3:1

Pořadí
1. Studenec309:06
2. Roztoky216:45
3. Vysoké124:74
4. Semily IO031:93

Chlapci:

Skupina A
Lomnice – Studenec4:11. Lomnice
Lomnice – Semily IO4:12. Studenec
Studenec – Semily IO4:03. Semily IO
Skupina B
Turnov Sk – Vysoké4:11. Turnov Skálova
Turnov Sk – Semily JB4:12. Semily Jizerská B
Semily JB – Vysoké4:13. Vysoké
Skupina C
Semily JA – Roztoky4:01. Semily Jizerská A
Semily JA – Horní Branná4:22. Horní Branná
Horní Branná – Roztoky4:33. Roztoky
Finále o 1. až 3. místo
Lomnice – Turnov4:31. Lomnice
Lomnice – Semily JA4:12. Turnov Skálova
Turnov – Semily JA4:13. Semily Jizerská A
O 4.–6.místo
Horní Branná – Studenec4:34. Horní Branná
Horní Branná – Semily JB4:15. Studenec
Studenec – Semily JB4:06. Semily Jizerská B
O 7.–9.místo
Roztoky – Semily IO4:27. Roztoky
Roztoky – Vysoké4:08. Semily Ivana Olbrachta
Semily IO – Vysoké4:29. Vysoké

Složení studeneckého mužstva:

Matěj Kuřík, Martin Klouček, Kryštof Bekr, Svatopluk Čech

Vložený turnaj jednotlivců do 7. ročníku
Chlapci:Dívky:
1. Martin ŠimáčekStudenec1. Iveta SoukupováTurnov
2. Jan KuříkStudenec2. Jana ŠimáčkováStudenec
3. Jan PacholíkStudenec3. Kristýna UlvrováStudenec
4. Jakub HylmarStudenec4. Nela SuchánkováStudenec
5. Jiří HádekVysoké  
6. Martin KuříkStudenec  
7. Antonín DoležalVysoké  
8. Jakub ZemanVysoké  
9. Štěpán KučeraStudenec  

Vítězné družstvo dívek postoupilo i z krajského kola v Liberci. V turnaji sice skončilo na druhém místě, ale vítězný celek cvikovské školy startoval mimo soutěž, takže si přebornický titul odvezlo do Studence.

Fotografie – Vítězné družstvo dívek

Tradičně pořádá školní sportovní klub školní (pro první i druhý stupeň) a okrskové kolo v halové kopané v Lázních Bělohrad. V okrskovém kole si žáci školního sportovního klubu vybojovali postup do okresního kola v Lomnici nad Popelkou zásluhou druhého místa za vítěznou ZŠ Komenského Jilemnice.

Již potřetí jsme se zúčastnili krajského kola v přehazované a o lepší výsledek nás připravil těžký los, neboť ve skupině jsme narazili na suverénního vítěze, volejbalovou školu ZŠ Dobiášova Liberec. Těsná porážka s tímto mužstvem znamenalo opět 4. místo. O dobré výkony se zasloužili Anna Hanušová, Lenka Vydrová, Nela Suchánková, Daniela Rejlová, Nikola Vanclová, Michael Kulhánek, Petr Plecháč, Tomáš Stránský, Vojtěch Nedomlel, Patrik Krejčí.

Ve stejný den se někteří studenečtí plavci zúčastnili okresního kola v plavání a nejlepší umístění vybojoval Štěpán Kučera 5. místem na 50 m znak. Dále studenecký školní klub reprezentovali Tomáš Kučera, David Grosman, Martin Lulek, Václava Kuříková, Kristýna Ulvrová a Kateřina Hylmarová.

Petr Junek

Orel – volejbal

Ženy

Ženy mají za sebou podzimní část soutěže. Soutěž letos posílila o Jičín, který sestoupil z vyšší třídy. Proto je 4. místo úspěchem i s ohledem na to, že v týmu dostávají příležitost mladé hráčky (Markéta Šimková a Lída Urbanová hostují ve vyšší soutěži v Jilemnici – průběžně 4. místo v 1. třídě krajského přeboru), které souběžně hrají také dorosteneckou soutěž. V té si vedou také výborně. Od 2. příčky v tabulce je dělí pouhý jeden bodík.

Tabulka krajské soutěže II. třídy žen 2006/2007 po podzimu
1. Žacléř1413141:1127
2. Zbečník „B“1411337:1625
3. Malšovice1411337:1625
4. Orel Studenec147726:2621
5. Jičín146821:2920
6. Lánov1441018:3118
7. Jezbiny1431119:3717
8. Dřevěnice141138:4115
Tabulka krajského přeboru juniorek 2006/2007 po podzimu
1. Náchod1414042:628
2. Trutnov1410435:1424
3. Orel Studenec149532:2523
4. Jičín147728:2721
5. Dvůr Králové147724:2621
6. Pecka1441021:3318
7. Slavia HK „B“1441018:3618
8. Vamberk141137:4015

Pro všechny tabulky platí: vítězství = 2 body, porážka = 1 bod, kontumace = 0 b.

Volejbalový turnaj smíšených družstev

Závěrem ještě přinášíme výsledky tradičního turnaje smíšených družstev, který se letos konal v sobotu 26. srpna. Účast byla téměř tradiční. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo každý s každým a z každé skupiny postoupili 4 čtvrtfinalisté. Dále se již hrálo vyřazovacím způsobem. Novinkou bylo to, že se nehrálo o 3. místo.

Ze skupiny A postoupily týmy: Orel Studenec, Figury, Kruhovka a Vrchlabí.

Ze skupiny B pak: Harlej, Fiš team, Rudník a Sebranka.

Čtvrtfinále
Orel–Sebranka2:0(25:10, 25:19)
Fiš team–Kruhovka2:0(25:13, 25:19)
Harlej–Vrchlabí2:0(25:20, 25:12)
Figury–Rudník2:0(25:14, 25:20)
Semifinále
Orel–Fiš team2:1(17:25, 25:20, 15:12)
Harlej–Figury2:1(8:25, 25:18, 15:10)
Finále
Orel–Harlej2:1(25:17, 22:25, 15:13)

Pořadí:

1. Orel Studenec (Šikolová Lenka, Šikolová Mirka, Tauchmanová Jana, Chrtek Michal, Kuchař Vít, Tauchman Vít)

2. Harlej Jilemnice

3. Fiš team (ze studeneckých Hájková Áňa, Nosková Lenka)

3. Figury (Šimková Markéta, Urbanová Lída, Mečíř Petr, Mečíř Petr ml., Mečíř Pavel, Šimek Olda, Urban Vašek)

5. Rudník

6. Sebranka

7. Kruhovka (Horáčková Eva, Horáčková Jana, Hylmarová Anna, Pešková Veronika, Kuřík Petr, Vancl Jan)

8. Vrchlabí

9. Pražačka

10. Inkousti Semily

11. Libchavy

Václav Urban

Možnosti pestrého a přizpůsobivého stravování

Rubrika Svazu diabetiků

Jedním z hlavních činitelů úspěšného a dobrého života s cukrovkou je osvojit si pestrý a přizpůsobivý způsob stravování. Čím více toho budete o výživě a seznamu zaměnitelných potravin vědět, tím více budete moci experimentovat s různými potravinami a jídly, aniž byste si vyrovnanou hladinu krevního cukru narušili. Tyto znalosti vám pomohou nejen zpestřit a přizpůsobit okolnostem stravování doma, nýbrž i podržet si své stravovací zvyklosti, ať už budete jíst kdekoliv.

Co jíst mimo domov?

Můžete jíst v restauraci, kavárně nebo u přátel a držet se bez problémů svých zvyklostí. Můžete využívat svého jídelníčku a přitom se dobře bavit. Následující pokyny vám pomohou toto umění zvládnout:

Při sestavování jídelníčku si všímejte etiket na potravinách

Když si budete sestavovat jídelníček, čtěte návody a různé informace na potravinářských výrobcích. Všímejte si uvedených přísad.

Slova, která končí na „-óza“, všeobecně označují nějakou formu cukru.

Cukrem běžně používaným při vaření a u stolu je sacharóza. Dalšími druhy cukru je kupříkladu dextróza (hroznový cukr), fruktóza (ovocný cukr), laktóza (mléčný cukr) a glukóza (hroznový cukr).

Na potravinových etiketách bývá často napsáno „sladidla obsahující živiny“. To znamená, že tato sladidla jsou kalorická. Příkladem mohou být obilný cukr, dextrin, melasa, med, hnědý cukr a sorbit. Když je na etiketě uvedeno „sladidlo neobsahující živiny“, jde o sladidlo bez kalorií, případně jen se zanedbatelným množstvím (např. sacharin a aspartam).

Čím více vědomostí o výživě a potravinách budete mít, tím pestřejší a zajímavější jídelníček si budete moci sestavit. Vždy však musíte pamatovat na to, že výživa sleduje dva hlavní zřetele:

Vločkové tyčinky

200 g ovesných vloček, 100 g rozinek, 40 g umělého sladidla Glukopur, 50 g sekaných vlašských ořechů, 2 vejce, 1 prášku do pečiva

Všechny suroviny promícháme v misce a necháme do druhého dne v chladničce. Pak ukrajujeme lžičkou malé množství hmoty, z níž mokrými dlaněmi tvarujeme asi 5 cm velké tyčinky, které pečeme do světle hnědé barvy, na plechu vyloženém čistým pečícím papírem při teplotě 150–160 °C.

E: kcal 1375, kJ 5775, B 41,8 g, T 36,7 g, S 223,5 g

Sedlácký měšec (2 porce)

140 g vepřové kýty, sůl, pepř, 20 g šunky, 40 g sterilovaných žampionů, 20 g Eidamu, 20 g cibule, 20 g oleje, 10 g hladké mouky

Maso osolíme, opepříme a naklepeme. Naplníme šunkou, žampiony a strouhaným sýrem. Svážeme do měšce. Orestujeme na cibulovém základě, dusíme doměkka, šťávu zaprášíme hladkou moukou.

E: kcal 500, kJ 2099, B 31,7 g, T 36,3 g, S 10,1 g.

Základní organizace Svazu diabetiků v Jilemnici a spádových obcích děkuje všem sponzorům za peněžité i věcné dary v roce 2006 a všem čtenářům Studeneckého zpravodaje přeje zdravé prožití vánočního času i celého roku 2007.

Informace pro případné sponzory: Vojtěch Korotvička, předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice, GE Money Bank, a. s., číslo účtu 351107774/0600, 512 33 Studenec 123, telefon 481 596 112, IČ: 49295170

Pozvánka

Tradiční Vánoční koncert žáků 2. stupně ZŠ se koná v pondělí 18. prosince 2006 od 16.00 a žáků 1. stupně v úterý 19. prosince od 16.00. Zveme všechny rodiče i veřejnost.

Sportovní klub Studenec a Pension Trautenberk zve všechny příznivce kopané na tradiční Vánoční turnaj v kopané, který se uskuteční v pondělí 25. prosince 2006 od 13.30 v areálu Pensionu Trautenberk.

Tradiční novoroční turnaj v křížovém mariáši Studenecký mariáš proběhne v sobotu 6. ledna 2007 ve školící místnosti Pensionu Trautenberk. Prezentace od 12.00, zahájení turnaje ve 13.00.

Tradiční Masopustní šibřinky pořádá SK Studenec ve studenecké sokolovně v sobotu 17. února 2007 od 20.00. K tanci a poslechu hraje skupina Pegas. Ráz šibřinek: Divoký západ.


Fotografie na zadní obálce – Zimní jinovatka

Studenecký zpravodaj 6/2006

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 26. ledna 2007

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.