Studenecký zpravodaj – číslo 5/2004

Obsah

Jak bylo možné strávit státní svátek 28. září? – Studenecké putování z pohledu účastníka

Studenecké putování – popis zastávek a zajímavostí na cestě 1. studeneckého putování

Dotazník na pokračování – I. díl – první část výsledků výzkumu pořádaného v rámci diplomové práce

Zprávy obecního úřadu – uzávěrka fotosoutěže 12. listopadu, Zpravodaj, Krkobusy, Charita Jilemnice

Zprávy základní školy – změny v novém školním roce, seznam prvňáčků, část výroční zprávy za uplynulý školní rok

Soused roku 2004 – 7. ročník soutěžního posezení, tentokrát ve zdravotnickém rázu

Dětská diskotéka 24. 7. 2004

Závod požárnické všestrannosti – přípravné soustředění a závod mladých hasičů

Sportovní klub Studenec – výkony fotbalových družstev, závody v orientačním běhu, příprava v alpském lyžování

Školní sportovní klub – atletické akce, fotbalové turnaje

Poděkování zesnulému panu Jakoubkovi za činnost v Klubu důchodců

Oprava studánky Roubenka – fotografie opravené studánky a z průběhu opravy


Fotografie na titulní straně – Opravená studánka Roubenka

Jak bylo možné strávit státní svátek 28. září?

Organizátoři – Základní škola Studenec a Tělocvičná jednota Sokol Studenec – jistě nečekali tolik účastníků prvního Studeneckého putování – Cesta Dolenskem. I já jsem jejich pozvání uvítala s nadšením. Procházka přírodou po okolí s výkladem mne okamžitě zlákala.

A tak jsem se s dcerou v den sv. Václava po obědě vydala k sokolovně. Za deštivého počasí se zde začali scházet zájemci o putování všech věkových skupin. Každý byl pečlivě zapsán u prezence, kde zároveň mohl obdržet malou brožurku s popisem trasy a zastávek. Ve 14 hodin bylo putování skupinky cca 110 lidí s průvodcem panem prof. Zajícem zahájeno. Ač byla obloha zatažena, deštníky jsme mohli naštěstí uložit. Na trase dlouhé 7,5 km nás čekalo šest zastávek. Na každé nám průvodce, případně pan ředitel Junek, povyprávěli něco zajímavého z historie daného místa.

Od sokolovny jsme se vydali podél parkoviště, budovy ZŠ Studenec a Strání nad Štefanovým mlýnem k první zastávce – pomníku sv. Josefa a soše Panny Marie Lurdské. Dále silnicí podél toku Olešky k Lípě – druhá zastávka. Odtud pak širokou cestou ke sv. Františku a u Železného kříže jsme odbočili k třetí zastávce Na Hromadách. Škoda, že právě na tomto místě dalekého rozhledu na panorama Studence a velkou část Krkonoš byla právě díky počasí tak malá viditelnost. Poté jsme se vrátili zpět na cestu a pokračovali vedle pomníku Svatopluka Čecha k Hákově chatě, rovně delší cestou s výhledem na Levínskou Olešnici a vrch Levín. Dále pak po silnici ke Žďáru, u pomníku svatého Václava jsme odbočili a šli na Smítecko až k potoku Olešce. A od této již čtvrté zastávky jsme pokračovali ke Studeneckému mlýnu, kolem dvou rybníků V. Beneše s chatou a opodál postavenou kapličkou. Od laviček vedla cesta lesem, kde někteří našli i nějakou tu houbičku, až jsme se ocitli na páté zastávce – Kubikovsko. Tu jsme najednou zjistili, že větší část skupinky zůstává pozadu. A tak jsme dál pokračovali rozděleni. Na rohu Černého háje je pěkný výhled na Hradiško a Kostelecko. Odtud jsme putovali dále směrem k hlavní silnici k poslední zastávce – Kostelecko. U pomníku padlých a zemřelých vojínů v 1. světové válce nám výklad pana ředitele zpestřil žák 2. třídy Petr Hák, který na tomto pomníku našel své jméno a tak zkonstatoval, že už je padlý. Po chodníku podél hlavní silnice jsme se vrátili k sokolovně, kde nás na závěr čekalo společné posezení s občerstvením a hudbou.

Každý účastník zde také obdržel pamětní list 1. ročníku Studeneckého putování. Venku opět začínalo pršet. Jako by nám celou tu dobu ani Krakonoš nechtěl pokazit tak příjemně strávené odpoledne. Byla jsem mile překvapena, kolik malebných zákoutí se na zmiňované trase našlo. Díky za tento nápad a uspořádání takové vydařené akce. Doufám, že se s většinou putovníků setkám i na příštím ročníku a že se k nám přidají i další.

Jana Exnerová

Ilustrační foto – Dům Kuříkových na Dolením konci

STUDENECKÉ PUTOVÁNÍ – Cesta Dolenskem 7,5 km

Studenec a Zálesní Lhota – mapa obce vydaná OÚ Studenec r. 1996

Vycházková trasa značená červenými tečkami

Od sokolovny podél parkoviště a tenisových kurtů ZŠ Studenec (1991), klubovny Jednoty Českého Orla (pozemky odkoupené od Františka Albrechta v roce 1936), budovy Základní školy Studenec (1960), v jejíž zahradě se připravuje výstavba nové mateřské školy a naproti ní přes cestu sportovního areálu s fotbalovým hřištěm, Strání nad Štefanovým mlýnem na dolní silnici.

První zastávka – Pomník Svatého Josefa a socha Panny Marie Lurdské

V roce 1891 byla ve Studenci postavena a farářem Janem Kuhnem posvěcena další současná významná památka naší obce, socha svatého Josefa. Vlastní sochu zhotovil novopacký sochař Antonín Sucharda (1843–1911), vynikající sochař a řezbář, samouk, který po samostatných začátcích založil věhlasnou sochařskou a řezbářskou dílnu (1896), jež zhotovila mnoho uměleckých soch a vyzdobila řadu kostelů v Podkrkonoší. Samotný Sucharda byl později přijat i na Akademii výtvarných umění, ačkoliv neměl žádné předchozí vzdělání. Smluvní cena za zhotovení sochy činila 150 zlatých. Na silném podstavci stojí socha svatého Josefa s lilií a Ježíškem v ruce a s prostým nápisem Oroduj za nás, sv. Josefe!

V roce 1890 byla postavena nákladem Františka Tauchmana, obchodníka u pily, socha Panny Marie Lurdské. K této soše se potom chodívalo pravidelně v rámci májových večerních mariánských pobožností zpívat a navazovalo se tak na tradici putování studeneckých občanů na poutní místa pod vedením tzv. volbatrů.

Od první zastávky silnicí podél toku Olešky k Lípě s krátkým odbočením k informační tabuli u Jezdinských (penzion Lumiro).

Druhá zastávka – Lípa

13. dubna 1919 byla na rozcestí u Jezdinských čp. 16 na podnět Tělocvičné jednoty Sokol slavnostně zasazena Lípa svobody. Ve slavnostním průvodu neslo ověnčenou lípu několik děvčat ve slavnostních krojích a místní mládenci lípu zasadili. Slavnostní proslov přednesl student Josef Jebavý, vlasteneckou báseň zarecitoval studen Jan Šorfa a poté byla slavnost zakončena zpěvem národní hymny Kde domov můj a písně Hej Slované. Další památná lípa byla ve Studenci vysazena 7. března 1930 před domem čp. 333, v den 80. narozenin prezidenta republiky T. G. Masaryka jako Masarykova lípa. Další lípy byly zasazeny v květnu 1938 při Stromkové slavnosti pořádané studeneckým Orlem na jeho novém letním cvičišti. Z šesti zasazených lip byly jednotlivé lípy zasvěceny 20. výročí československé samostatnosti, prezidentu republiky Edvardu Benešovi, předsedovi Československé strany lidové a ministrovi různých resortů v československých vládách Janu Šrámkovi, ministru veřejných prací Janu Dostálkovi, kardinálovi arcibiskupovi Karlu Kašparovi a předsedovi poslanecké sněmovny, častému studeneckému hostu, Václavu Koškovi. V roce 1921 se zde konaly první bohoslužby Církve československé, která ve Studenci vznikla z podnětu Josefa Boury a Josefa Beneše.

Z roku 1774 pochází barokní kříž na křižovatce do všech tří bývalých dvorů Studence, dříve U Kobrů, dnes U lípy. Po umělecké stránce je tento barokní kříž asi nejvyspělejší sochařskou prací na území Studence a pochází z hořické sochařské dílny. Podle pověsti byl kříž v tomto místě postaven proto, že zde dříve v době existence tzv. Dolení hospody strašilo a kříž měl zabránit návratu nekalých bytostí.

V jednom z nejstarších roubených domů v obci čp.19 měl své letní sídlo akademický malíř Bohuslav Dvořák (autor mnoha obrazů se studeneckými motivy), kterého zde v roce 1937 navštívila vdova po akademickém malíři Herbertu Masarykovi Marie Masaryková a její dcera Dr. Anna Masaryková.

Od Lípy širokou cestou ke sv. Františku a zahnout vlevo, u Železného kříže krátké odbočení k informační tabuli Na Hromadách s místem dalekého rozhledu.

Třetí zastávka – Na Hromadách

Popis veškerých zajímavostí na informačních tabulích.

Z odbočky Na Hromadách zpět na cestu a pokračovat vedle pomníku Svatopluka Čecha k Hákově chatě (chata fotografa Františka Háka, jehož syn Miroslav Hák patřil k uznávaným světovým fotografům a byl členem Skupiny 42 s dalšími významnými osobnostmi české moderní kultury v čele s Jiřím Kolářem), rovně delší cestou s výhledem na Levínskou Olešnici a vrch Levín (původní hrad založen nejpravděpodobnějšími zakladateli obce Studenec). Na křižovatce za lesem odbočit vlevo k dolní silnici. Po silnici ke Žďáru (v lese vpravo kříž a místo údajného hrobu obětí divokého odsunu na Studenecku) k pomníku svatého Václava s uraženým křížem a pomníčku tragedie dvou mladých lidí.

U pomníku odbočit vlevo ze silnice a jít na Smitecko až k potoku Olešce.

Čtvrtá zastávka – Smitecko

Smitecko nebo Na Smitech, místo připomínané již v 16. století v berních rulách a opředené řadou pověstí a tajemství včetně čarodějnických (v minulosti zde pravděpodobně vedla cesta do Levínské Olešnice a dále do Nové Paky). K tomu napomáhala i poloha mimo obec a řada událostí, ke kterým zde došlo (přepadení dívek na konci 19. století).

Vrch Hradiško bývá označován jako místo zaniklé tvrze, ale její existence nebyla prokázána i přes amatérský archeologický průzkum prováděný Klubem Augustýna Sedláčka (autor monumentálního patnáctisvazkového díla Hrady, zámky a tvrze Království českého).

Pod Hradiškem za potokem bývalé hřiště SK Studenec (1933–1954). Naproti mostu jedna z nejstarších roubenek ve Studenci.

Od této zastávky dále pokračovat ke Studeneckému mlýnu, který známe jako Štefanův mlýn na Smitech s vodní nádrží a náhonem mlýnu. Cesta stoupá od mlýna k Černému lesu a před lesem při jeho okraji vpravo dojdeme k rybníku Bezednici se stolem a lavičkami. Pod Bezednicí se skrývají další dva rybníky Václava Beneše s chatou a opodál postavenou kapličkou. Od laviček vede cesta lesem a na první odbočce vlevo až na kraj lesa a podél něj na roh.

Pátá zastávka – Kubikovsko

Na rohu Černého háje je pěkný výhled na Hradiško, na Hákovu chatu, na Kubikovsko a Kostelecko. Toto místo si oblíbil i malíř Bohuslav Dvořák a často jej zachytil na svých obrazech.

Na křižovatce cest pod Hradiškem se nachází tzv. Červený kříž, který původně stával na hranicích mezi Studencem a Horkami (hranice panství) a byl sem přemístěn v srpnu 1914, neboť na jeho místě byla vysvěcena socha Panny Marie postavená nákladem majitelky velkostatku Jany Hiltlové.

Dominantou Kubikovska je bývalý hostinec U Johnů, později hostinec U Kulhánků. Koncem 19.století byl tento hostinec středem studeneckého politického i kulturního dění. Hrálo se zde divadlo, konaly se zde koncerty, sjezdy a slety a také politická shromáždění. Mimo jiné zde vystoupil i kandidát na poslance do říšského sněmu, později první předseda vlády nově vzniklého Československa Karel Kramář.

Na Stejskalově louce u Černého háje se také v roce 1900 konalo první okrskové cvičení Sokola (později i okrskové slety) a v roce 1903 se zde hrálo první fotbalové utkání ve Studenci.

Z rohu lesa pokračujeme lesní pěšinou na jeho okraji až k cestě vedoucí k bývalé lesní školce. V těchto místech se nachází araukarity neboli zkřemenělé dřevo. Tyto amorfní nerosty lze využít i jako dekorační kámen a celý kmen zkřemenělého stromu se nachází v Nové Pace u Suchardova domu.

Od Černého lesa jdeme směrem k hlavní silnici, před čističkou odpadních vod pro Kostelecko odbočíme vlevo směrem k Pekařství Jaroslava Háka (dříve výroba rolet, za druhé světové války místo nejvýraznějšího studeneckého odboje spojené především se jmény Miloslava Háka a Václava Knotka). V pozadí prosvítají budovy studeneckého zámku, který byl postaven roce 1883 na místě původní renesanční fořtovny. K rozsáhlému rozšíření došlo po roce 1979 (s přístavbou dvou srubů v roce 1984) zásluhou Chemopetrolu Litvínov. Dominantou této části obce je kostel svatého Jana Křtitele postavený v letech 1866–1868 se zvonem z původního kostelíku (1590).

Pod Hákovými odbočit vlevo podél dnes opuštěné roubenky z konce 18. století a mezi mateřskou školou (původní budova školy z roku 1830) a Konzumem u Sedláčků (sídlo první studenecké pošty – 1897) na chodník. U silnice pod kostelem se nacházejí sochy svatého Václava, Panny Marie a svaté Ludmily. Vysvěceny v červnu 1910 byly hradeckým biskupem Josefem Doubravou.

Šestá zastávka – Kostelecko

Pomník padlým a zemřelým vojínům ve světové válce byl odhalen 29. července 1923 na obecním pozemku u zahrady Františka Makovičky. Pomník byl vystavěn na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva a jeho autorem je sochař Vít z Konecchlumí. Celkové náklady na zhotovení pomníku činily 16 746 Kč. Pomník nese jména obětí světové války, celkem 35 padlých, 21 zemřelých a 12 nezvěstných, 1. světová válka tak Studenci navždy vzala 68 mužů různého věku. Řada studeneckých mužů však také přeběhla frontu a bojovala v řadách československých legionářských oddílů za národní samostatnost. Byli jimi na ruské frontě Jan Erban (Studenec čp. 199), Karel Klázar, Rudolf Šorm (Studenec čp. 178) a Andělín Šorm, na italské frontě Arnošt Nýdrle (Studenec čp. 314), František Tauchman (Studenec čp. 247) a Rudolf Havel (Studenec čp. 186) a na francouzské frontě Josef Šorm a Bedřich Hamáček (Studenec čp. 245).

Na místě současného Pomníku padlých stávala socha prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigue Masaryka, která byla odhalena právě na den svatého Václava 28. září 1937. Osud tohoto pomníku je osudem politických kotrmelců českého státu a na rozdíl od ostatních obcí k jeho obnově po roce 1989 nedošlo.

Budova dnešní pošty a cukrárny Delikates byla postavena v roce 1938 jako budova záložního družstva Kampelička, které vzniklo v prosinci 1901 v hostinci U Višňáků z iniciativy učitele Josefa Jezdinského a faráře Jana Kuhna (zakladatele podobného peněžního ústavu v Dolní Kalné). Již v lednu 1902 se konala ustavující valná hromada Spořitelního a záložního spolku pro Studenec a okolí a přítomno bylo 30 zakládajících členů, kteří zvolili vedení spolku. Starostou byl zvolen Josef Albrecht, správce velkostatku, pokladníkem Josef Jezdinský a členy představenstva Josef Exner, František Stejskal, František Kobr, Josef Jech, Karel Tauchman a Karel Borůvka. Členy dozorčí rady se stali Josef Karásek, Bedřich Tauchman, Jan Šorfa, František Hylmar, Josef Boukal, Josef Višňák a předsedou dozorčí rady byl zvolen farář Jan Kuhn. Již do konce roku 1902 stoupl počet členů na 80 se 132 podíly a objemem vkladů 22 393 K. Úřadovna tohoto spolku putovala během historie za svými pokladníky, do roku 1922 byla v bytě pokladníka Josefa Jezdinského (čp. 16), poté v bytě jeho nástupce řídícího učitele Antonína Řehoře (čp. 329) a do třetice v domě obchodníka a zároveň pokladníka spolku Josefa Sedláčka (čp. 295). V lednu 1938 se přestěhovala do nové vlastní budovy.

Po vybudování jeviště v hostinci U Višňáků v roce 1912 se stala tato budova střediskem studeneckého společenského dění. V září 1912 byla dokončena přestavba hostince U Višňáků, neboť okresní hejtmanství zakázalo pořádání tanečních zábav v hostincích. A tak vznikl největší sál v okolí o rozměrech hlediště 16×14 metrů a jeviště 5×6 metrů. Již o posvícení se konala první taneční zábava, ale samotný sál byl slavnostně otevřen až o Vánocích roku 1912 představením Jiráskovy Lucerny. Byla to událost nad jiné radostná, neboť odpadlo pracné a nepohodlné stavění a bourání provizorního jeviště, poněvadž ve starém sále překáželo při tanečních zábavách. Nová chuť do práce narostla především místnímu ochotnickému spolku Lidumil, který měl sál propůjčen, což se poznalo hned v následujícím roce. Tehdy se divadlo rozjelo na plné obrátky, a tak byl sehrán rekordní počet devíti her, mimo jiné i Na valdštejnské šachtě, Naši furianti a Radúz a Mahulena.

S touto části Studence je spjat i vznik studenecké lyžařské tradice. V lednu 1912 se konaly ve Studenci lyžařské závody sokolské župy Podkrkonošské. První lyže se ve Studenci objevily již v roce 1893 a zakoupil je pro své zaměstnance studenecký velkostatek od bratří Thonetových z Prahy. Prvními průkopníky lyžařství byli správce velkostatku Josef Albrecht a hajný, kteří lyží užívali po vzoru sousedního Harrachova panství při nasypávání zvěři. Postupně jej začali napodobovat studenečtí mladíci, kteří používali místo lyží dužiny od sudu připevněné řemínky k botám a místo hole hrabiště. Až v roce 1908 začal obchodník Josef Sedláček prodávat lyže po 6.40 K, které zhotovovali po vzoru lyží Josefa Albrechta místní koláři Štefan a Makovička. V roce 1910 byl studenecký Sokol společně s novopackým sokolským okrskem pořadatelem prvních lyžařských závodů ve Studenci. Na trati Hostinec U Višňáků (start) – Horka – Strážník – Bosna – Hákova pazderna (cíl) spolu soupeřilo 42 závodníků. Na dalších závodech v roce 1912 se již projevilo výrazné umění závodníků z Benecka, z Mrklova a z Vysokého nad Jizerou, kteří si odnesli všechna první místa. Vítězem sprintu na 100 m se stal legendární Bohumil Hanč z Mrklova časem 22,5 vteřin. Jako čestný host se závodů zúčastnil Dr. Scheiner, starosta České obce sokolské, který právě ve Studenci poprvé vyzkoušel jízdu na lyžích.

Od poslední zastávky po chodníku, vlevo vedle Tichých je státem chráněná lípa (státem chráněné je i stromořadí lip mezi silnicí a zámkem), nedaleko od křižovatky s dolní silnicí byla v roce 1732 postavena socha svatého Jana Nepomuckého (U Makovičkových), která je nejen nejstarší, ale také nejcennější a nejkomplexnější studeneckou sochou. Je mnohem bohatší než ostatní sochy a vytváří vlastně sousoší světce se dvěma andílky, z nichž ten po levici drží v ruce zámek jako symbol zpovědního tajemství. Na bohatě členěném podstavci najdeme chronostikon, latinský nápis, kterým nám pomocí římských čísel stanovuje rok původu sochy – 1732. Dle některých odborníků pochází socha z dílny Matyáše Brauna.

Po chodníku podél hlavní silnice až k sokolovně s odbočku u bývalého Pauerova statku, kde došlo v roce 1914 k první tragické automobilové nehodě, při níž zemřely dvě starší občanky Studence.

Průvodce studeneckého putování, které společně uspořádala Základní škola Studenec se Sokolem Studenec 28. září 2004 a tohoto 1. ročníku se zúčastnilo přes 100 malých i velkých „poutníků“.

Historické fotografie k putování: roubenka, Bohuslav Dvořák, cvičení, budova dnešního pekařství, socha TGM, pomník padlých, roubenka

Dotazník na pokračování – I. díl

V březnu tohoto roku se dostal některým spoluobčanům Studence a Zálesní Lhoty do rukou dotazník. Vyplněné dotazníky posloužily jako jeden z podkladů pro moji diplomovou práci, která se dotýkala tématu sociálních a ekonomických podmínek života této obce. Po provedení vlastní socioekonomické analýzy obce Studenec jsem se zaměřila na zjištění názorů občanů. Analýza jednotlivých složek území poskytla objektivní pohled na život v této obci. Nejdůležitějším prvkem rozvoje územně správního celku je však jeho obyvatelstvo. Proto jsem se občanů zeptala, jak se na život ve Studenci a Zálesní Lhotě dívají právě oni.

Všem, kteří obětovali svůj čas tím, že si dotazník přečetli, vyplnili a vrátili mi ho, touto cestou mnohokráte děkuji. Vždyť i tato Vaše ochota mi pomohla dokončit studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Studium jsem ukončila a byla promována v červenci tohoto roku.

Za pomoc a ochotu také děkuji všem členům Obecního úřadu ve Studenci, kteří mi vyšli vstříc, věnovali mi spoustu svého času pro zodpovězení řady otázek a poskytli hodně cenných informací, bez kterých bych svoji diplomovou práci napsat nemohla.

V několika následujících číslech Zpravodaje Vám budou prezentovány výsledky, které vzešly z vyplněných dotazníků. Přeji příjemné počtení.

Způsob šetření

Občané mohli dobrovolně zodpovědět celkem 22 otázek, z toho 10 zaškrtávacích, 4 odpovídací a 8 smíšených. Otázky byly zaměřeny na základní údaje: bytová situace občanů, dojíždění do škol a zaměstnání, řešení ztráty zaměstnání, spokojenost s dopravními spoji, názory na životní prostředí v obci, spokojenost s obchody a službami, kulturní a sportovní vyžití v obci, trávení volného času, informovanost občanů, spokojenost s prací zastupitelstva a obecního úřadu, výhody a nevýhody Studence a investování veřejných finančních prostředků. Pro přesnější statistické zpracování dotazníku jsem se na závěr zeptala na pohlaví, věk, dokončené vzdělání s uvedením části obce, ve které bydlí.

Výběr respondentů byl proveden náhodně pomocí počítačového programu, který vlastní matrika Obecního úřadu ve Studenci. Celkem bylo rozneseno 200 dotazníků obyvatelům starším 15 let. Podle poměru obyvatelstva bylo rozdáno v Zálesní Lhotě 60 dotazníků a ve Studenci pak 140. Mezi muže a ženy byly dotazníky rozděleny rovnoměrně. Respondenti byli vybráni dle zařazení do určitých věkových skupin. 37 % tvořili občané v rozmezí věku 15–35, 43 % pak občané v rozmezí 36–60 let a 20 % tvořili občané staří 61 let a více. Tato procenta odpovídají poměrnému zastoupení věkových skupin v obci Studenec jako celku.

Dotazníky byly všem respondentům dány do poštovní schránky. Byla stanovena 10denní lhůta pro vrácení vyplněného dotazníku. Protože v Zálesní Lhotě není žádný obchod, odevzdávali občané své dotazníky do poštovní schránky manželů Tauchmanových nebo mi jej zaslali poštou. Ve Studenci bylo celkem 6 sběrných míst, z toho 4 potraviny se smíšeným zbožím a 2 řeznictví. Některé dotazníky mi byly doručeny přímo domů. Vyplnění dotazníků bylo anonymní a výsledky jsem přislíbila uveřejnit v jednom z čísel „Studeneckého zpravodaje“. Pro zvýšení návratnosti jsem do obálky s dotazníkem přidala karamelový bonbon s čokoládovou náplní.

Za těchto deset dní se mi vrátilo celkem 129 vyplněných dotazníků.

Výsledky šetření

Téměř 65% návratnost byla velkým překvapením. Ve Studenci bylo vyplněno a odevzdáno 71 % rozdaných dotazníků, v Zálesní Lhotě pak 50 %. Co se týče pohlaví respondentů, odevzdalo dotazník 77 žen a 52 mužů. Z obyvatel, kteří dotazník vyplnili, bydlí 67 ve Studenci, 32 v Rovnáčově a 30 v Zálesní Lhotě. Následující tabulka znázorňuje návratnost dotazníků z hlediska věkového složení a dokončeného vzdělání.

Věkové složení a dokončené vzdělání respondentů
Věková skupinaRozdánoVráceno
mužiženymužiženy
abs.%abs.%
15–35373718493286
z toho: se základním vzděláním 1 1 
střední s výučním listem 7 10 
střední s  maturitou 9 19 
s vysokoškolským vzděláním 1 2 
36–60434323532865
z toho: se základním vzděláním 1 5 
střední s výučním listem 14 8 
střední s maturitou 7 12 
s vysokoškolským vzděláním 1 3 
61 a více202011551785
z toho: se základním vzděláním 3 4 
střední s výučním listem 6 6 
střední s maturitou 1 5 
s vysokoškolským vzděláním 1 2 
Celkem10010052527777
z toho: se základním vzděláním 5 10 
střední s výučním listem 27 24 
střední s maturitou 17 36 
s vysokoškolským vzděláním 3 7 

Z celkového počtu 129 respondentů se 78 narodilo ve Studenci a 51 se do Studence přistěhovalo. Ve Studenci na 7 rodáků připadají 4 přistěhovalí, v Zálesní Lhotě na jednoho rodáka připadá jeden přistěhovalý. Podle pohlaví 50 % žen se narodilo ve Studenci a 50 % se do Studence přistěhovalo, u mužů je 77 % rodáků a 23 % se přistěhovalo. Ve Studenci byly nejčastějšími důvody přistěhování: ve 12 případech následování partnera, v 10 případech bydlení, v 6 případech práce a v jednom případě byl důvod rozvod rodičů a životní prostředí.

V Zálesní Lhotě důvodem přistěhování bylo následování partnera 6 případů, bydlení 3 případy a práce či rodina 1 případ. 11 obyvatel, kteří se přistěhovali, důvod neuvedli.

Na otázku: „Jste rád/a, že žijete právě v obci Studenec?“ odpovědělo 91 obyvatel ano, 31 obyvatel spíše ano, ale nemám k ní nijak silná pouta, 5 obyvatel spíše ne, přemýšlím o odstěhování a 2 obyvatelé ne. Nebyly zaznamenány odchylky dle pohlaví, věku a místa bydliště.

Občany Studence nejvíce poutá: rodina a přátelé (60 %), možnost vlastního bydlení (49 %), krajina a přírodní podmínky (31 %), jsem tu zvyklý/á a neměnila bych (27 %), vhodnost pro rodinný život (22 %), zdravé životní prostředí (17 %), pracovní příležitost (3 %) a nemožnost získat bydlení jinde (2 %). V Zálesní Lhotě je pořadí následující: možnost vlastního bydlení (67 %), rodina a přátelé (57 %), krajina a přírodní podmínky (37 %), jsem tu zvyklý/á a neměnila bych (33 %), zdravé životní prostředí (23 %) a vhodnost pro rodinný život (7 %).

Spokojeno s vlastní bytovou situací je téměř 77 % obyvatel Studence. Nespokojeno je 23 %, z toho 67 % ji chce nějakým způsobem řešit a ostatní ji nemohou řešit z finančních nebo jiných důvodů. V Zálesní Lhotě by svoji bytovou situaci vylepšovali pouze obyvatelé ve věku 15 až 35 let, a to buď výstavbou nového domu nebo rekonstrukcí stávajícího bydlení. Nespokojení ve věku 36 a více svoji bytovou situaci nemohou z finančních či jiných důvodů řešit. Ve Studenci chtějí vylepšit bytovou situaci také obyvatelé nad 35 let. V třinácti případech uvažují o výstavbě nového domu, ve čtyřech případech o modernizaci vybavení domu, ve třech případech o rekonstrukci stávajícího bydlení, ve dvou případech o koupi staršího domu a v jednom případě o žádosti o přidělení obecního bytu a o koupi bytu. Pouze dva nespokojení občané starší 35 let nemohou svoji bytovou situaci řešit.

Pokračování příště

Ing. Marie Matoušková

Zprávy obecního úřadu

Nedostali jste Zpravodaj?

Ve Studenci roznášejí Zpravodaje děti z vyšších ročníků ZŠ. Pokud zrovna nejste doma a Zpravodaj nedostanete, jsou v dalších dnech k dostání v obchodech nebo na OÚ. V Zálesní Lhotě je roznášejí děti Tauchmanovy z čp. 201. U nich si po roznesení Zpravodaj můžete koupit. Kdo by chtěl, můžeme mu ho posílat za 120 Kč na rok až domů.

Znovu připomínáme, že si Zpravodaje můžete přečíst na internetu: www.studenec.cz.

Krkobusy letos a příští rok

Autobusové horské linky v Krkonoších, provozované během léta, se setkaly se zájmem turistů a byly vyhodnoceny jako úspěšné. Iniciátor tohoto projektu, Svazek měst a obcí Krkonoše, se proto předběžně rozhodl v příštím roce rozšířit jízdní řády těchto linek a uvažuje se i o nákupu autobusu s ekologickým provozem.

Charita Jilemnice

Od října 2004 provozuje jilemnická Charita všechny svoje činnosti (kancelář, humanitární sklad ošacení a sociální šatník a mateřské centrum pro maminky s dětmi) v budově střední průmyslové školy textilní.

Uzávěrka fotosoutěže 12. listopadu!

Všem zájemcům o fotosoutěž „Studenec a Zálesní Lhota – náš domov“ připomínáme, že její druhé kolo se uzavírá již 12. listopadu 2004. Fotografie týkající se studenecké přírody, stavení či obyvatel, o formátu alespoň 15×21 cm, je možno odevzdat či poslat na Obecní úřad ve Studenci. Maximální počet od jednoho autora je pět fotografií. Odborná porota vybere pět nejlepších snímků a jejich autoři budou odměněni hodnotnými cenami.

Podrobná pravidla byla otištěna při vyhlášení soutěže ve Zpravodaji číslo 6/2003.

Zprávy Základní školy

Školní rok 2004/2005 může být pro studeneckou školu podobný těm předchozím, ale s tou podobností je to stejné jako se závislostí, vše je něčemu podobné, vše je na něčem závislé. A tak dle dobře známého klasika studenecké filosofie je nakonec jedinou trvalou změnou (tedy odlišností od podobnosti) jakákoli změna.

A právě začátek tohoto školního roku výraznou změnu pro studeneckou školu znamenal. Oproti drtivé většině základních škol v České republice se rozrostla o více než třicet žáků, kteří do Studence přešli ze zrušeného 2. stupně Základní školy v Čisté u Horek. Této změně předcházela celá řada jednání v Liberci, v Čisté u Horek, v Dolní Kalné a v Hradci Králové a další řada jednání probíhá a bude následovat. A přitom je to tak jednoduché. Žáci přejdou z jedné školy na druhou a s nimi se přesunou i státem garantované finanční prostředky na vzdělávání. To bychom ale nesměli být mistři světa v administrativních průtazích a v závazných postupech. O změnu výkonů je třeba žádat totiž nejpozději do konce října předchozího roku, kdežto k uvedené změně došlo až v průběhu března roku následujícího. Stejně tak i dopravní obslužnost byla oříškem k nerozlousknutí, neboť se linka musí vloudit do Dolní Kalné, tedy do sousedního kraje.

Naopak zcela ve starých kolejích zůstala diskuse o výchově a vzdělávání. Škola teď zcela jednoznačně plní funkci vzdělávací instituce a výchova je plně svěřena do péče rodiče. A zde nastává onen sisyfovský problém: Jak vzdělávat nevychované děti? (v některých případech nevychované děti nevychovaných rodičů). Jistě každý uzná, že by byl krajně rozhořčen, kdyby mu někdo u stavu neustále stříhal nitě, kdyby mu někdo ničil nářadí, kdyby mu prostě všemožně ztěžoval práci. To samé nastává, když někteří žáci svým chováním znemožňují práci nejen učiteli, ale i většině ostatních žáků, kteří se skutečně chtějí vzdělávat. Rodiče tak neplní svou hlavní povinnost zajistit odpovídající plnění povinné školní docházky, o holdování svých ratolestí nikotinu, alkoholu a návštěvám Továrny a jiných klubů nemluvě. Tady ale selhává nejen rodič, ale především státní správa a samospráva, která zcela beztrestně porušuje celou řadu legislativních norem, především zákon o sociálně právní ochraně dětí a zákon o ochraně mládeže před alkoholismem a další toxikománii. Zde zcela jednoznačně platí okřídlené Času je málo a voda stoupá. Školu je třeba stavět na talentovaných aktivních žácích, kterých je naštěstí zatím na studenecké škole většina. Zatím.

Každoroční milou povinností bylo přivítání nových prvňáčků, kterých se tentokrát pod křídla třídní učitelky Mgr. Ivany Kučerové seběhlo celých třiadvacet:

Dominik BenešTereza Dittrichová
Václav DrbohlavAneta Grosmanová
Adam JezdinskýDenisa Jirásková
Jana JiroutováDavid Kulhánek
Radek LukešJiří Mašek
Vendula MaškováViktor Míčka
Nikola NedomlelováPetr Němeček
Lucie NoskováDenisa Oláhová
Tereza ProkopováDominik Souček
Ondřej ŠimůnekTomáš Šubrt
Ondřej ŠulcJakub Vancl
Michal Vancl 

Fotografie – prvňáčci na začátku školního roku 2004/2005

Počátek září je rovněž měsícem počátečních výkazů a zpracování Výroční zprávy školy za uplynulý školní rok, která je k nahlédnutí na OÚ Studenec a v kanceláři ZŠ Studenec. Tradičně z ní některé části předkládáme čtenářům Studeneckého zpravodaje:

Organizace vzdělávání a výchovy

Ve školním roce 2003/2004 probíhala výuka podle vzdělávacího programu Základní škola schváleného dne 30. 4. 2003 pod č.j. 16 847/96-2 s úpravami a doplňky ze dne 25. 8. 1998 pod č.j. 25 018/98-22.

Výchovně vzdělávací plán mateřských škol je zpracován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání pod č.j. 14 132/01-22. Vlastní vzdělávací program zpracovaný dle uvedeného dokumentu nese název Klíč od přírody kolem nás.

Při ZŠ Studenec je zřízena specializovaná třída na 1. stupni ZŠ, v níž jsou zařazeni ve spolupráci s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech a jednotlivými rodiči žáci s vývojovými poruchami učení.

Kurzy k doplnění základního vzdělání nebyly organizovány.

Nabídka volitelných předmětů
Dramatická výchovaUžité výtvarné činnosti
InformatikaZáklady administrativy
Sportovní hryAnglický jazyk
Německý jazyk 
 
Nabídka nepovinných předmětů
NáboženstvíEtika
InformatikaZájmová tělesná výchova
 
Nabídka zájmových kroužků
Hra na flétnuHra na kytaru
Sborový zpěvVýtvarný kroužek
Keramický kroužekSportovní kroužek
Orientační běhEkologický kroužek
Základy administrativyKonverzace z anglického jazyka
Informatika pro 1. stupeňNárodopisný taneční soubor Vánek

Ve škole probíhá výuka odloučeného pracoviště ZUŠ Jilemnice, obor hra na klavír, v budově rovněž působí Autoškola Rapid.

Ve školním roce 2004/2005 dojde k výrazným změnám v organizaci výchovy a vzdělávání, neboť na 2. stupeň ZŠ přejde většina žáků zrušeného 2. stupně ZŠ Čistá u Horek a dojde tak k nárůstu výkonů. Na pedagogy bude kladena vyšší náročnost v přípravě na vyučování vzhledem k částečně odlišnému stavu výuky v obou školách (především ve výuce cizích jazyků) a k jinému sociálnímu klimatu obou škol (malá škola × velká škola).

Dojde i ke změně struktury žáků, neboť počet dojíždějících žáků bude tvořit 43 % žáků (104 žáků) z 11 obcí. Vzhledem k tomu, že ranní spoj projíždí postupně 8 obcemi s mezistávkou Studenec škola, přijíždějí první žáci do školy již v 6.45. Z tohoto důvodu je nezbytné zřízení nové samostatné součásti ZŠ Studenec školního klubu, a posílení výkonů ve školní družině.

Pedagogičtí pracovníci ZŠ Studenec budou v tomto školním roce zpracovávat Rámcový vzdělávací plán ZŠ Studenec se zaměřením na výtvarné aktivity, tělesnou výchovu a sport a regionální vlastivědnou tématiku.

Přehled prospěchu žáků ve školním roce 2003/2004
 Počet žákůProspělo s vyznamenánímProspěloNeprospělo
Ročník2002/32003/42002/32003/42002/32003/42002/32003/4
1.2526 2526 
2.2025 2025 
3.2120 2120 
4.2921 1921 
5.232710121315 
I. stupeň1181191012108107 
6.2319891510 
7.2722871914 1
8.292899201811
9.28281181720 
II. stupeň107973633616212

Kázeňské problémy žáků byly řešeny pravidelně v průběhu školního roku různými metodami (kázeňské tresty, pohovory se žáky v přítomnosti rodičů, spolupráce s Policií ČR, konzultace s OPPP Semily). Závěrečná pedagogická rada udělila celkem 12 snížených známek z chování, z toho 3× druhý stupeň a 2× třetí stupeň. Všechny tyto snížené známky z chování byly předány k projednání oddělení péče o dětí a rodinu při MÚ Jilemnice. Spolupráce s výše uvedeným oddělením MÚ po personální změně v průběhu školního roku neodpovídá plně našim představám.

Na základě Metodického pokynu MŠMT č.j. 12563/2004-25 z 11. března 2004 a změny v zařazení do sítě škol dle výzvy Odboru školství a mládeže při Krajském úřadu Libereckého kraje č.j. OŠM-2413/2004 ze dne 27. dubna 2004 došlo k 1. 9. 2004 k zrušení školní jídelny ZŠ Studenec a školních jídelen při MŠ Studenec a MŠ Zálesní Lhota a k jejich sloučení do jedné součásti – školní jídelny. V souvislosti s touto změnou a s přijatou novelou zákona o DPH platnou od 1. 5. 2004 (235/2004 Sb.), podle níž se stane ZŠ Studenec vzhledem k obratu ekonomických činností v oblastí stravovacích služeb osobou registrovanou jako plátce DPH, bylo vypsáno na místo vedoucího sloučené školní jídelny výběrové řízení. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo 9 zájemců a v součinnosti se zřizovatelem byl vybrán jako nový vedoucí ŠJ ing. Richard Kuřík.

V letošním školním roce bude škola zpracovávat Rámcový vzdělávací program a pro tento náročný úkol již stanovila následující priority a profilaci školy:

Informační a komunikační technologie

Člověk a společnost

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Rámcový vzdělávací program bude vytvářet každá základní škola a v této souvislosti je třeba zajistit potřebnou kontrolu výstupu znalostí a dovedností žáků. Z tohoto důvodu v souladu s přijetím nového školského zákona budou skládat žáci 9. ročníků zkoušku, která nese název Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. Naostro tyto zkoušky vypuknou ve školním roce 2007/2008, tedy pro letošní žáky 6. ročníku, a měly by být vstupenkou k dalšímu studiu. V letošním školním roce budou ověřovány v Karlovarském, Pardubickém a Libereckém kraji, tedy i na naší škole. Vše vypukne 17. 2. 2005 v 8.30.

A co ještě dalšího přináší nový školský zákon? Státní maturitu, přijímací zkoušky pro žáky víceletých gymnázií při dokončení povinné školní docházky, povinné zřízení Školské rady, vznik rejstříku škol a školských zařízení, přeměnu škol na školské právnické osoby a především sjednocení všech dosavadních norem do jednoho právního předpisu.

Od 1. listopadu 2004 budou moci zájemci o informacích ZŠ Studenec sledovat www stránky ZŠ Studenec na adrese www.zsstudenec.cz.

PaedDr. Petr Junek, ředitel ZŠ Studenec

Soused roku 2004 – 7. ročník

V sobotu 21. 8. 2004 se ve Studenci U Lípy, na tábořišti u Chocholky opět uskutečnilo malé sousedské posezení, spojené s již 7. ročníkem soutěžní hry „Soused roku“. Počasí celý den hrozilo deštěm, který nakonec večer přišel. Nikomu z přítomných však jistě neubral na náladě.

Ráz tohoto ročníku byl: Zdravotnictví aneb M*A*S*H v Čechách. Nedlouho po zahájení večera, něco po 19. hodině, se to na tábořišti podobalo již jako v polním vojenském lazaretu. Zahájení samotných soutěží se pak uskutečnilo okolo 20. hodiny. V úvodu patřilo poděkování hudebnímu triu FI-JE-PI (pánům Fišerovi, Jezdinskému a Pičmanovi) za výdrž a mnoho krásných hudebních zážitků, které nám všem v uplynulém období na těchto akcích přinesli. Dále byla představena i hudební posila v podobě Ládi Prokopa z Trutnova a jeho varhan.

Soutěž Soused roku 2004 byla vyhlášena pro muže. Odborné poroty se tedy mohla ujmout Iva Šulcová (vítězka této soutěže z roku 2003) a vedoucím druhé „veřejné“ poroty se stala Lída Pavlíčková. Obě se svými poradci celý večer pečlivě posuzovali a hodnotili výkony 7 soutěžících mužů v 5 soutěžích. Všechny soutěže byly tematicky spojeny se zdravotnictvím.

Časový rozpis byl dodržen, takže ještě před půlnocí mohlo být provedeno vyhlášení výsledků soutěží a ohodnocení přítomných „zdravotnických“ obleků a masek.

Výsledky soutěže pro příchozí: Zdravotnictví
1. místoLíba Jezdinská (zraněná) a Petra Jezdinská (doktorka Šťabajzna Margaret Houlihanová)
2. místoSlávek Klíma (doktor)
3. místoMarian Wartusch (zraněný) a Jana Štěpánková (doktor-operatér)
Výsledky soutěže Soused roku 2004
1. místoMíla Plecháč „Soused roku 2004“
2. místoMilan Jezdinský
3. místoRíša Pavlíček
4. a 5. místoSlávek Klíma a Jarda Hanuš
6. místoKarel Kuřík
7. místoMarian Wartusch

Putovní pohár byl opět naplněn šampaňským a další nové jméno „Míla Plecháč“, které na pohár bude vyryto, bude natrvalo připomínat tento večer. Tradiční „sousedský tanec“ Ivy Šulcové, předávající na další jeden rok broušený putovní pohár a čestný titul „Soused roku“ Mílovi Plecháčovi, byl jen jedním z ocenění a dárků, které účastníci obdrželi.

Zřejmě nejvíce ceněné budou 4 originální broušené „bažanty“, které obdrželi první tři soutěžící v soutěži „Soused roku“ a Líba a Petra Jezdinská za nejlepší oblečení.

Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se tento večer nemohl uskutečnit – Dáše Plecháčové za broušené skleněné výrobky, firmě Orion za keramiku, panu Cermanovi za slušivé čepice STIHL, Ivě Šulcové a Lídě Pavlíčkové za spravedlivé rozhodování, Jirkovi Tvrdému a Pavlovi Kuříkovi za udírnu, Vaškovi Jeníkovi, Markétě Jezdinské za pomoc se stánkem s občerstvením a všem dalším, kdo pomohli s přípravou nebo úklidem po akci, nebo kdo přinesl k ochutnávce nějakou tu dobrotu ze své kuchyně.

Jako vždy nic nezbylo.

Tóny varhan zněly nad Dolením koncem ještě dlouho do noci…

Mirek Jezdinský j.r.

Fotografie ze Souseda roku 2004: Ríša Pavlíček, operace, vítěz soutěže při transportu orgánů

Dětská diskotéka 24. 7. 2004

Přibližně v polovině července 2004 byla rodičům a dětem bydlícím ve Studenci v okolí Lípy doručena tato malá pozvánka.

PozvánkaDětská diskotéka
Dne:24. 7. 04 (sobota) od 14.00–18.00 hodin
Místo:Studenec, Jezdinský 198, zahrada
Program:Hudba a hry (basketbal, fotbal, petanq, odhad vzdálenosti, minigolf, dáma, činky, hod na cíl, tanec, zpěv)
Srdečně Vás zveme na odpoledne plné hudby, sportu a zábavy. – Jezdinský Miroslav

Za krásného letního dne si děti již dopoledne vyzdobily taneční parket a zahradu. Odpolední program tak mohl začít. Sešlo se 16 dětí různého věku. Hudbu, kterou si děti pouštěly podle vlastního výběru, střídaly sportovní soutěže. Postupně si vyzkoušely basketbal, fotbal, minigolf nebo odhad vzdálenosti. Nejzajímavější byla a největší ohlas zřejmě vzbudila soutěž petanq, která se musela několikrát opakovat. Někteří využili možnost zahrát si „zahradní dámu“ nebo osvěžit se v bazénu. Ochlazení jistě přišlo v tomto letním dnu vhod. Ve stínu stromů pak bylo připraveno malé občerstvení.

Poslední soutěží byl zpěv. Playback na písně skupiny Maxim turbolen. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet vystoupení s playbackem (jak to dělají zpěváci v televizi), a poznat, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Hudba celé odpoledne doplňovala příjemnou atmosféru. Přestože šlo především o zábavu, nejlépe se všemi sportovními soutěžemi a „hudebním“ vystoupením vypořádala Markéta Jezdinská. Sladkosti a dobrou náladu si odnesli všichni. Fotografie z tohoto odpoledne to budou jistě připomínat.

Mirek Jezdinský

Fotografie – Basketbal

Závod požárnické všestrannosti

Ve dnech 2. a 3. října proběhlo v kempu na Pecce soustředění zaměřené na požární všestrannost, pořádané hasiči z Jilemnice. Tohoto kempu se účastnilo asi 180 dětí, z toho 6 ze Studence.

V sobotu dopoledne si děti prohlédly trať a mohly si vyzkoušet všechny úkoly, zahrály si fotbal a zabavily se na prolézačkách. Odpoledne se konal závod jednotlivců. Vybíhalo se z kempu na první stanoviště, kde se střílelo ze vzduchovek, potom trať vedla do ukrutného kopce. Na něm bylo stanoviště s uzlováním a o kousek dál se určovaly topografické značky a azimut. Dalšími úkoly byla požární ochrana (určování hasebních prostředků), překonání překážky po vodorovném laně a závod uzavírala první pomoc. Po tomto závodu byla na programu opět volná zábava.

Druhý den stejný závod absolvovala celá družstva. Před závodem si děti zahrály stolní tenis, stolní hru Milionář a zopakovaly si to, co jim v předchozím dnu dělalo problémy. Studenecké družstvo startovalo v kategorii mladších a vedlo si docela dobře. Po závodě potom podnikli exkurzi na hrad a do cukrárny.

Tento kemp byl přípravou na závod požárnické všestrannosti, který se konal o týden později v Čisté u Horek. Za Studenec se zúčastnila tři družstva: mladší skončili 13. z 25 družstev, starší, kteří obsadili 33. místo z 45 soutěžících družstev, a dorostenci skončili na 6. místě. A nyní dejme slovo jednomu z členů družstva starších:

„V sobotu 9. 10. 2004 jsme měli sraz u hasičárny v 8 hodin. Pepa Vanclů nám rozdal uniformy, nacpali jsme se do auta (celkem nás bylo 13) a odjeli.

V Čisté bylo plno lidí stejně jako obvykle. Začali jsme nástupem, při kterém nás pořadatelé seznámili se vším, co jsme potřebovali vědět. Pak už nás čekalo jen úmorné čekání na start našeho družstva, který se konal ve 13.50. Tuto dlouhou chvíli jsme využili k opakování značek, uzlů a jiných záludností, které nás na trati čekaly. Mezitím jsme se také seznámili s náhradníkem z Čisté, kterého nám půjčili na doplnění našeho družstva.

Od 11 hodin vydávali v čistecké škole oběd. Počkali jsme na mladší družstvo, které právě dobíhalo, a šli jsme všichni na oběd. Od Ondry Beneše jsme dostali potravinové lístky a od kuchařek guláš s chlebem. Čekání nám Pepa zpříjemnil limonádou.

Konečně jsme přišli na řadu my. Prvním stanovištěm byly vzduchovky. Odstříleli jsme a běželi dál. U druhé kontroly jsme určovali značky v přírodě, azimut a určování světových stran. (Tuto kontrolu měl na starosti náš starý, dobrý známý pan učitel Klinger). Další zastávku jsme měli u určování hasičských značek a hasících prostředků. Čtvrté stanoviště bylo uzlování a páté provaz. Zdravověda byla jako obvykle poslední (těsně před cílem). Konečně jsme měli závod za sebou, počkali jsme, než doběhli dorostenci, a vraceli jsme se domů. U hasičárny Pepa vyložil ty, co ráno přijeli na kole, a zbytek rozvezl.“

Pokud by si chtěl někdo prohlédnout poháry a veškeré trofeje získané studeneckými hasiči za poslední dva roky, jsou vystaveny ve výloze prodejny U Sedláčků.

Přehled hasičských akcí, rovněž za poslední dva roky, výsledky soutěží a fotografie lze nalézt na nově zprovozněných internetových stránkách na adrese http://hasici-studenec.unas.cz.

Pavel Hylmar

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Někteří „přející“ také sportovci hovoří o neúspěšném podzimu studeneckého fotbalu. Z pohledu áčka je to zajisté pravda, neboť se svou bilancí již téměř blíží k sezóně z konce šedesátých let, kdy po sérii proher včetně dvojciferných fotbal dospělých na několik let ve Studenci zanikl. Na druhé straně však studenecký fotbal má v oblastních soutěžích tři družstva (to se žádné fotbalové generaci ve Studenci nepodařilo) a především pro žáky a dorostence to je nesmírně cenná zkušenost. A na hru žáků je někdy radost pohledět.

Minižáci

Minižáci pod vedením tria Radek Mejvald, Ríša Nosek a Jiří Čivrný za vydatné podpory vlastního fanklubu vykazují nejlepší bilanci. Soutěži sice kraluje áčko Libštátu, ale o 2. místo svádějí lítý boj minižáci Jilemnice, Jablonce a Studence. V brance se rozchytal Vojta Nedomlel, obranu výborně diriguje Marek Čivrný, ale trochu vázne po odchodu Evy Bartoňové střelecká muška. Eva zato válí v dresu DFC Slavie Hradec Králové v 1. lize mladších žákyň a má na svém kontě už 15 ligových branek.

Žáci

Žáci zatím předvádějí pod vedením Vladimíra Letkovského nejfotbalovější herní projev, k lepším výsledkům jim chybí dva roky, o které je většina jejich soupeřů starší. Pro jaro by však mužstvo mělo být posíleno o žáky z Dolní Kalné, kteří docházejí do studenecké školy, ale hrají v jiných klubech.

Dorost

Dorost pod vedením Miroslava Šembery a Jiřího Povra vykazuje solidní tréninkovou docházku a je při silných ročnících 1987 a 1988 naději studeneckého fotbalu. Jen překonat ta jalovější léta, srovnat něco priorit a udržet soudržnost týmu. Výsledky byly často ovlivněny oslabením mužstva o klíčové hráče, kteří nastupovali v áčku. Udržet se v oblastní soutěži i pro příští rok by neměl být problém. Dorostenecké béčko je zčásti takovou místní Amforou (fotbalové rarity), ale mělo by dát možnost hrát hráčům, kteří by jednou chtěli hrát fotbal jen pro zábavu. Jenže většina z nich svým přístupem dává najevo, že zatím ještě nechce (Cigárko je cigárko).

Béčko

Béčko pod vedením Václava Vancla a Romana Puše má poměrně stálý kádr, který se v jednotlivých zápasech často obměňuje, a tak se mění i výkony mužstva, od herně velice kvalitních (vítězství na Košťálovem a Starou Pakou) až po ty slabší (remíza s Beneckem). Přesto by mužstvo mělo počítat s možností případného postupu do okresního přeboru, neboť okresní soutěž zůstane po reorganizaci pouhým odvarem (maximálně 8 účastníků).

Áčko

Z realizačního tria v průběhu sezóny odstoupil František Hladík, a tak s mužstvem o první body stále bojují Pavel Čížek a Petr Vancl a v jejich snaze vybudovat perspektivní tým se základem vlastních odchovanců je vedení klubu plně podporuje. V některých zápasech mužstvo přišlo o body chronickým neproměňováním brankových šancí, a tak svůj debut již absolvoval loňský žákovský kanonýr klubu Martin Kupec. Prubířským kamenem kvalit mužstva a dalších perspektiv bude až příští sezóna, ta už bude opět naostro.

Orientační běh

Chvaleč

Pohádku z Pecky vystřídaly náznaky akčního filmu, který připravilo především počasí s průtrží, které řadu závodníku zastihlo v náročném terénu v lese. Řada závodníků běžela vlastně bez mapy, která se postupně stala beztvarou hroudou. Velice kvalitně zaběhl Tomáš Klouček, který vybojoval 4. místo, a Vendula Kalenská, která skončila na 2. místě. V soutěži družstev jsme si tak upevnili místo ve středu výsledkové listiny.

Pecka

Orienťáci z Nové Paky opět připravili nádherný závod na mapě Pecka. Vhodně vybrané shromaždiště, přesná mapa s mnoha zajímavými terénními útvary, silueta hradu Pecka, prostě taková orienťácká pohádka. Nejlepší konec měla pro Evu Bartoňovou, která obsadila 2. místo, naopak zlé pohádkové síly vytrestaly Tomáše Kloučka, kterému schovaly jednu kontrolu (nejen jemu).

Čížkovy kameny

Na již známou mapu Čížkovy kameny jsme se vydali z Bohuslavic, a tak nás rozhodně čekal hrozivý svah nad poříčskou elektrárnou. Naše obavy se naplnily, a tak nás pořadatelé z trutnovské Lokomotivy řádně potrápili v kamenitém svahu. Stupně vítězů nám tentokrát unikly, Zuzce Hanusové opět zbytečnou chybou při ražení, neboť ve své kategorii dosáhla nejlepšího času.

Harcov

Druhý závod pořádal Start Náchod a závod se všem líbil. Nádherné počasí, pěkné tratě a bohaté občerstvení a slušné výsledky. Výprava studeneckých se opět rozrostla a v dívčích enkách jsme měli dokonce nejpočetnější zastoupení. Zde se nejlépe vedlo slečnám Šemberovým, které dosahují i slušných výsledků v hlučnosti při cestování na závody. Smůlu měla Zuzka Hanusová, která měla druhý nejlepší čas, ale nějak ji chyběla sběrka. Danda Mejvald si nerozuměl s nějakým psem, který mu sahal až po kolena, což při Dandově výšce (spíš nížce) musel být opravdu hrozný pes. Sportovně nejvýše jsou opět výkony Michala Kučery (3. místo v H12C) a Honzy Exnera (9. místo v H14C). Oba dva jsou po dvou závodech v žebříčku na 3. místě.

Čihadlo

Podzimní premiérový závod se odehrál i premiérově v novém dopravním přibližovadle Nissan Primastar firmy Auto Junek s. r. o, ale technika tentokráte zklamala pořadatelům (vše ostatní však bylo bez problémů). Nejvíce to rozzlobilo Michala Kučeru, který skončil sice na druhém místě, ale zrovna byl mezi těmi ztracenými, takže na stupních vítězů se nevyskytoval. Uzavřel to poznámkou o kulatých pořadatelských krychličkách. Na stupních vítězů však nechyběl Honza Exner, který dosáhl životního úspěchu a vybojoval cenné druhé místo. V bažinách skončil benjamínek výpravy Danda Mejvald a zbytek dne strávil ve slipech včetně návštěvy McDonaldu při zpáteční cestě.

Zájezd do Tisu u Blatna

Minivýprava studeneckých závodníků se vydala na poslední béčkové závody do Tisu u Blatna a poprvé i poblíž centra závodů přenocovala. Celá cesta byla lemována upřímně myslícím Stanislavem Grossem, což všichni členové výpravy vtipně glosovali. Sobotní závod nejlépe vyšel Martinu Kloučkovi v H12, který vystoupil až na bednu, celkově nejlépe se vedlo Honzovi Exnerovi, který v neděli vybojoval cenné 11. místo. Tomáš Klouček i Michal Kučera si neodpustili po jednom kufříku v každém závodě, a tak z toho byl střed výsledkového pole. Za zmínku ještě stojí lety plavmo do lesa přes zapomenutý drát původního oplocení, který si vyzkoušeli za přihlížení řady diváků všichni studenečtí závodníci. V sobotu večer jsme stačili ještě dobýt nejmenší město v Evropě Rabštejn nad Střelou a pak již ulehnout v Aladinově jeskyni, jak byl pokoj ve škole v přírodě v Poustkách přejmenován.

Pěkné prázdniny v Českém ráji

Studenecká minivýprava vyrazila do Českého ráje a vedle orientačního běhu si užila i turistiky, neboť přesuny na start a zpět nepatřily k nejkratším. To udolalo i benjamínka výpravy Dandu Mejvalda (v sobotu po příjezdu do Studence nebyl k probuzení), který obsadil celkové 2. místo v H10L a domů si přivezl drobného hlodavce coby cenu. Nejprve dostal jméno Vakant, ale nakonec se z něho stal Chipman. Ve smolné sérii pokračoval Tomáš Klouček, který ve druhé etapě ztratil čip (9042).

V dalším týdnu jsme využili kvalitně připravených tréninků jičínských orienťáků a znovu si osvěžili terény z Pětidenních na Kateřině.

Alpské lyžování

Oddíl alpského lyžování chce navázat na svou úspěšnou první sezónu a vylepšit své umístění v Českém poháru dospělých. V loňské sezóně skončil na výborném 7. místě mezi 55 zúčastněnými oddíly celé ČR. Vítězem celoroční soutěže se stal Ski klub Špindl. Z individuálních výsledků nejvíce vyniká 2. místo Alžběty Fryntové na Skiinterkritériu v Říčkách (neoficiální Mistrovství Evropy žactva) a účast Daniely Markové na Mistrovství světa juniorů ve Slovinsku.

Příprava na sezónu je již v plném proudu a celý tým se připravuje pravidelně na ledovci v Rakousku, kde absolvoval již pět týdenních soustředění. Z deseti členů oddílu jsou čtyři závodníci zařazení do reprezentačních výběrů, Daniela Marková a Matyáš Mleziva do reprezentačního družstva juniorů, Pavla Klicnarová a Adam Zika (vítěz loňského celostátního žebříčku žáků) do mužstva olympijských naději. Se studeneckými závodníky se společně připravují i závodníci ostatních klubů (Spartak Rokytnice, SK Brno Kohoutovice, SK Fortuna Špindl a Atomic Racer Team Špindlerův Mlýn) a gruzínský reprezentant Nikolaz Djalaginaja.

PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní klub

Po loňské úspěšné sportovní bilanci se naplno rozjela činnost Školního sportovního klubu a opět se jeho sportovci mohou pochlubit výraznými sportovními úspěchy.

Tím největším je postup do celostátního finále Kinderiády, lehkoatletické soutěže žáků 2. až 5. ročníků, které se uskuteční v červnu 2005 v Praze na Strahově. Tento postup vybojoval tým na krajském kole v Jablonci nad Nisou, kterého se zúčastnilo 30 vybraných škol Libereckého kraje. Největší měrou se o postup zasloužili sourozenci Jana a Martin Šimáčkovi, Jana vyhrála suverénně hod plným míčem a skončila na 2. místě ve sprintu na 60 m, Martin vyhrál dálku. Na stupně vítězů vystoupila ještě Eva Bartoňová, která skončila na 3. místě ve sprintu. Družstvo dále tvořili Kristýna Šemberová, Martin Kuřík, Jan Pacholík, Zuzana Hanusová a Dominik Paulů. Pro celostátní finále budou vybráni na každé místo další tři sportovci, kteří se o reprezentaci školy mají možnost do května 2005 poprat.

Výběr žáků 6. ročníku se zúčastnil krajského kola v přehazované, jehož garantem je Česká volejbalová škola. Krajský úřad Libereckého kraje jako pořadatel soutěž však velice nepřesně formuloval věkové kategorie, a tak některé školy vyslaly do soutěže repetenty a sedmáky. Proto je 5. místo studeneckých „minibojovníků“ v souboji s výškovou převahou 20 škol Libereckého kraje velice hodnotným úspěchem.

Velice výrazně dali o sobě vědět i studenečtí atleti na IV. ročníku Krkonošských sportovních her v Areálu manželů Zátopkových ve Vrchlabí. Prvenství zde vybojovali Martin Kupec na 60 m (vyhlášen jako nejhodnotnější výkon závodu), Romana Synková ve výšce a Markéta Oláhová v dálce. Na stupně vítězů ještě vystoupili Vojtěch Hák v dálce, Filip Jezdinský v běhu na 1500 m, Romana Synková ve sprintu a Martin Kupec ve výšce (všichni shodně na 3. místě).

S Emilem Zátopkem souvisela i další sportovní akce, tradiční štafeta Emila Zátopka 42×1 km. Výběr žáků dosáhlo tentokrát slabšího výkonu než v předchozích letech a nejlépe si vedli tito běžci:

Jaroslav Palivoda 3:25 Anna Háková 3:55 Martin Kupec 3:29 Romana Synková 3:59 Filip Jezdinský 3:29 Veronika Košťálová 4:05

Pozadu nezůstal ani fotbal a byl zahájen další ročník McDonald cupu, kterého se zúčastnilo rekordních 8 družstev žáků 1. stupně. V kategorii 1. až 3. ročníku zvítězili podle očekávání zcela suverénně páni fotbalisti z trojky, v kategorii 4. až 5. ročníku se v lítém finále radovali z těsné výhry 1:0 páťáci nad čtvrťáky.

Výběr žáků do 4. ročníku odjel na turnaj do Jilemnice a obsadil zde 2. místo jen zásluhou horšího skóre za vítěznou Jilemnicí. Danda Mejvald byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje a nastřílel svým soupeřům 5 branek.

Žáci 6. až 9. ročníku se zúčastnili silně obsazeného turnaje v Jilemnici (Lomnice, Semily, Rokytnice, Jilemnice) a prošli až do semifinále, kde ztroskotali v penaltovém souboji s Lomnicí. Martin Kupec se stal nejlepším střelcem turnaje.

PaedDr. Petr Junek

Poděkování

18. srpna 2004 odešel navždy z našich řad dlouholetý člen Klubu důchodců ve Studenci pan Josef Jakoubek, který se velkou měrou podílel na činnosti a zajišťování akcí našeho Klubu. I když se jeho zdravotní stav v posledních letech zhoršoval, obětavě se snažil, aby každé naše setkání přineslo všem členům Klubu důchodců radost a pohodu.

Čest jeho památce.

Libuše Ježková, vedoucí Klubu důchodců

Oprava studánky Roubenka

Jak jsme v minulém čísle slíbili, uveřejňujeme fotografie z letošní letní opravy Roubenky. Následující snímky zachycují průběh opravy, celkový pohled na prostranství u studánky po opravě a na opravenou studánku v detailu.

Fotografie z průběhu opravy: první, druhá, třetí, čtvrtá

Vzhled po opravě: celkový pohled, kaplička, studánkaStudenecký zpravodaj 5/2004

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka tohoto čísla: 1. října 2004 – Uzávěrka dalšího čísla: 19. listopadu 2004

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.