Studenecký zpravodaj – číslo 1/2009

Obsah

Zprávy obecního úřadu – dotace na novou školku, Pohoštění obecní polévkou, poplatky za psy, další informace, kolaudace opravy školy

Zhodnocení roku 2008

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběrná místa na tříděný odpad – jak třídit odpady z domácností

Z jednání zastupitelstva obce – ze zasedání 8. prosince a 14. ledna

Upozornění na změny daně z nemovitostí od 1. ledna 2009

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2009

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Studenec

Základní škola a Mateřská škola Studenec – informace ze školek, exkurze, přednášky, recitační a výtvarná soutěž, vánoční dílny, olympiáda v angličtině

Studenecké lípy – Ing. Jan Dostálek

Činnost studeneckých dobrovolných hasičů v roce 2008 – přehled výjezdů Jednotky SDH, cvičení ve škole a další akce, nejmladší hasiči, sportovní činnost

Zdeněk Remsa oslavil osmdesátiny

Cvičím, cvičíš, cvičíme… a cvičili jsme i s Mikulášem! – ze cvičení rodičů s dětmi

SK Studenec – přehled za uplynulý rok, valná hromada, Sportovec roku, úspěchy Evy Bartoňové a zlomený kotník

Výsledky vánočního turnaje v líném tenisu pořádaného Tenisovým klubem a Sokolem

Orel Studenec – volejbal ženy a kadetky, volejbalový program, tabulky přeborů ve stolním tenise, pozvánka na zabíjačku

Novinky v léčbě diabetu

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2009


Fotografie na titulní straně – Borovice (autor Michal Kučera)

Zprávy obecního úřadu

To, co jsme si tolik přáli, nakonec se splnilo…

Od začátku měsíce prosinec jsem byl nervózní a plný očekávání, jak nám dopadne naše žádost o dotaci ze státního rozpočtu na „novou“ mateřskou školku. Vleče se to už nějaký ten pátek, po určitých jednáních člověk tomu přestává věřit, jindy mu zase něco tu naději dodá zpět.

V průběhu tohoto měsíce se v Poslanecké sněmovně rozhodovalo o státním rozpočtu na rok 2009. Skutečně nejde ani psát, jak toto schvalování probíhalo, snad jen lze říci, že jsme začínali na částce 4 miliónů (a i ta nebyla jistá) a po určitých pozměňovacích návrzích jsme skončili pro nás na maximální částce, která se potvrdila 19. prosince 2008 na „stránkách“ Parlamentu České republiky. I když rozdělování těchto financí není zrovna spravedlivé, musíme mít a také máme velkou radost, protože naše obec dosáhla částky ve výši 15 miliónů. Poděkování patří hlavně poslanci Václavu Exnerovi, který toto uznal jako potřebnou věc a poprvé ve své historii vystoupil se svým návrhem v Poslanecké sněmovně.

Každým rokem se finanční objem těchto rozdělovaných peněz zmenšuje. Tak např. pro rok 2007 se rozdělovalo 7 miliard, pro rok 2008 už jenom 2 miliardy a pro letošní 1,8 miliardy.

Proto se také nedá na tyto finance spoléhat, ještě uvedu, že na semilském okrese obdržely dotaci ze státního rozpočtu celkem tři obce. Města Semily a Lomnice nad Popelkou po 4 milionech, třetí obcí je právě náš Studenec.

To, že jsme dosáhli vůbec nějaké částky (a ještě i nejvyšší), má i negativní pohledy především z jiných (větších) obcí. S tím si ale už nějak poradím, protože tato stavba je skutečně potřebná a pokud není jiná cesta získání finančních prostředků, tak i já mám z toho velkou radost.

Jiří Ulvr, starosta

„Pohoštění obecní polévkou“

V sobotu 6. prosince 2008 jsme poprvé uspořádali předvánoční setkání pod tímto názvem.

Podle počtu příchozích, kladných ohlasů, které zazněly jak na místě, tak v dalších dnech po skončení, jsem rád, že se podařila zrealizovat nová společenská akce, která by mohla mít v naší obci svoji tradici.

Když se dělá něco nového, nejistot bývá vždy více. Proto jsem rád, že ta hlavní – kolik uvařit polévky (aby nechyběla), dopadla až nad očekávání. Po skončení ohňostroje byla vydána poslední… Pro zajímavost – celkem bylo rozdáno 450 porcí.

Proto ještě jednou děkuji všem, kteří pomohli jakýmkoli způsobem, a budu moc rád, když pomůžou i příště. Děkuji i Vám všem, kteří jste tuto akci pochválili a přišli ji společně podpořit.

Ještě přikládám pár fotek a těším se už vlastně na ten letošní – druhý ročník.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie – Zahájení se zastupitelstvem obce a s Krakonošem

Fotografie – Návštěvníci akce

Fotografie – Vystoupení dětí

Fotografie – Návštěvníci akce

Fotografie – Vystoupení žáků školy

Fotografie – Vystoupení žáků školy

Fotografie – Vystoupení skupiny H-kvintet

Fotografie – Ukázka řemesel

Fotografie – Závěrečné slovo

Další informace

Nabízíme:

Zájemcům bližší informace poskytneme na OÚ.

Žádáme:

Placení poplatku ze psů na rok 2009

Připomínáme majitelům psů, že poplatek je splatný do konce března 2009.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Na základě Obecně závazné vyhlášky č.2/2007 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

Snížení energetické náročnosti ZŠ ve Studenci

Dne 1. 12. 2008 byla zkolaudována rekonstruovaná budova ZŠ a MŠ ve Studenci.

Předmětem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy formou provedení kontaktního zateplovacího systému na vnější obvodové stěny, výměna oken a zateplení střechy a stropů objektu.

Celkové náklady projektu činily 11 577 400 Kč, z toho způsobilé náklady 9 568 130 Kč. Na financování projektu se dotací podílel Evropský fond regionálního rozvoje a Státní fond životního prostředí ČR ve výši 8 611 316 Kč. Byla tak ukončena první etapa rekonstrukce školy s cílem maximálního zefektivnění nakládání s energiemi. Ve výběrovém řízení zvítězila společnost Vekra stavební s. r. o., která celou realizaci zvládla bez výraznějšího omezení školního provozu. Realizací této etapy je splněna podmínka pro podání další žádosti o prostředky z dotačních titulů, např. na výměnu stávající dožívající uhelné kotelny za ekologičtější zdroj, která je již obcí připravována.

Tisková zpráva OÚ Studenec, 10. 2. 2009

Zhodnocení roku 2008

Tak jako loni, pokusím se zhodnotit rok uplynulý. Nejde napsat určitě úplně vše, proto vybírám podle mého pohledu záležitosti nejpodstatnější:

Obdržené dotace

Začínám asi tím nejpodstatnějším.

Po rozčlenění původního projektu pod názvem „Stavební úpravy a přístavba ZŠ ve Studenci“na čtyři etapy jsme získali v polovině roku dotaci na 1. etapu přesahující výši 8,5 miliónu korun (rekonstrukce a zateplení ZŠ nazvané „Snížení energetické náročnosti ZŠ ve Studenci“), díky které máme „novou“ základní školu.

Do té doby to byla historicky nejvyšší částka, kterou kdy naše obec obdržela (píši „byla“, v závěru tohoto článku se k tomu vrátím).

Koncem roku jsme obdrželi dotaci ve výši 1,5 miliónu korun na 4. etapu, díky které se vybudovala nová ČOV a venkovní kanalizace, která již slouží základní škole, ale je také připravena pro novou mateřskou školku.

Veřejné osvětlení Zálesní Lhota

Podařila se zrekonstruovat jak dolní část Zálesní Lhoty, poté následovala horní část. Stará světla byla nahrazena novými.

Opravy obecních cest

Jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě se opravil větší počet obecních komunikací.

„Nouzov“– stavební parcely pro 10 RD

V polovině roku se podařilo dané pozemky přidělit daným zájemcům.

Osvětlení přechodů pro chodce, radary

K zajištění větší bezpečnosti nás všech se podařilo i díky získaným dotacím (90 tisíc Kč + 40 tisíc Kč) zrealizovat tato nová opatření.

Nové vývěsní skříňky

V obou obcích se instalovaly nové prosklené vývěsní skříňky, které slouží pro všechny druhy akcí místních spolků a organizací. Nedochází tak k přelepování těchto informací jinými plakáty, jako tomu bylo dříve.

Oprava velké části vodovodu v Zálesní Lhotě

Zde proběhla podstatná rekonstrukce vodovodu.

Sochy a pamětihodnosti

Nadále se daří z krajských zdrojů (v roce 2008 to bylo 50 tisíc Kč) získávat dotace na opravy těchto památek.

Úprava MŠ ve Studenci

Opět z nevyhovujících důvodů (tak jako loni), tentokrát hlavně v kuchyňských prostorách se muselo vyhovět požadavkům hygieny. Už aby ta nová školka byla…

Rekonstrukce OÚ

V tomto byl pro nás rok 2008 z důvodu neobdržení dotace z Regionálního operačního programu neúspěšný. Důvody – kdy došlo k pochybení daného úřadu, ale i jiné – mi jsou dobře známy, proto dělám vše pro úspěch a taky, abychom tuto výzvu mohli znovu podat do konce ledna 2009.

„Pohoštění obecní polévkou“

Toto píši spíše za Vás. Díky Vašim kladným ohlasům a děkovným pozdravům, které zaznívají mimo jiné i ještě v tomto čase, to beru za věc, o které je potřeba se zmínit. Za úspěšnou se tato akce dala považovat již podle Vaší návštěvy 6. prosince 2008.

Obdržení dotace

Závěrem roku jsme dostali opravdu vánoční dárek. Jak jsem již uvedl na začátku tohoto článku, historicky nejvyšší získaná částka se změnila v druhé polovině prosince. Jedná se o částku 15 miliónů korun, která bude sloužit na stavbu nové mateřské školky.


Určitě je dobré na tomto místě poděkovat i za dvě loňské „nové záležitosti“, na kterých se obec podílela, ale zásluhu mají především lidé jiní:

31. května 2008 proběhl 1. ročník soutěže historických vozidel Studenecké míle „O pohár starosty obce“. Děkuji ještě jednou panu Jindřichu Synkovi a jeho organizačnímu týmu. Za sebe mohu říct, že budu moc rád, když letos budeme pokračovat 2. ročníkem.

Druhé poděkování patří panu Václavu Šedivému a Petru Junkovi. Tito dva mají největší zásluhu, že dnes každý z nás může mít ve své domácnosti „Stolní kalendář na rok 2009“ s historickými fotografiemi a pohlednicemi z obou našich obcí.

Jiří Ulvr, starosta

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Přihlášku je možné podat do 11 hodin 30. dubna 2009 na OÚ Studenec.

Žádost musí obsahovat:

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Název (účel)ÚrokHorní hranice půjčky na jeden dům
01Rozšíření stávající bytové jednotky3 %200 tis.
02Rekonstrukce domu, bytu nebo jeho části3 %180 tis.
03Obnova fasády3 %50 tis.
04Zateplení obvodového pláště domu3 %100 tis.
05Izolace domu proti vlhkosti3 %50 tis.
06Rekonstrukce střechy3 %150 tis.
07Výstavba domovní ČOV nebo septiku
s biofiltrem ke stávajícímu domu3 %60 tis.
08Vybudování nebo rekonstrukce WC a koupelny3 %50 tis.
09Výměna oken3 %100 tis.
10Rekonstrukce vytápění domu3 %50 tis.

Jednotlivé druhy půjček lze sčítat. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden objekt ke stejnému účelu. Půjčku lze čerpat nejdéle 12 měsíců po podpisu smlouvy oběma stranami. Půjčka se splácí v pravidelných měsíčních splátkách. Začátek splácení jistiny i úroku včetně termínů splátek se stanoví ve smlouvě mezi obcí a dlužníkem. Ve smlouvě lze dohodnout dobu splatnosti půjčky.

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení provede firma „HAVEX eko, s. r. o.“

v sobotu 28. března 2009

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 2. do 6. dubna 2009

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Sběrná místa na tříděný odpad

Pro občany, ke kterým se ještě nedostaly informace, jak odpady z domácností třídit.

Pozor – skla z automobilů nepatří na sběrné místo! (V jednotlivých případech je možné odložit tato skla do velkoobjemového kontejneru.)

Ostatní tříděné odpady se sbírají do pytlů, které má každá domácnost doma:

Naplněné a řádně zavázané pytle se odkládají vždy první pondělí v měsíci na sběrná místa! (Chalupáři je mohou odložit v neděli před prvním pondělím v měsíci.) Prosíme o využívání kapacity pytlů – za pytle a likvidaci se platí nemalé částky.

Na sběrná místa je zakázáno odkládat různé pytle a igelitové tašky s domovním odpadem (například zbytky z kuchyně, dětské pleny apod.). Tento odpad patří do popelnice!

Do velkoobjemových kontejnerů také nepatří rozebrané autovraky – na likvidaci těchto autovraků jsou specializované firmy, které provádějí ekologickou likvidaci.

Uvedená nedovolená činnost je považována za přestupek proti veřejnému pořádku a může být za ní uložena pokuta až 50 000 Kč dle zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších změn:

§ 47 (1) h) Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

§ 47 (2) Za přestupek podle odstavce1 písm. h) lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Děkujeme všem občanům, kteří poctivě odpady třídí, těm neukázněným doporučujeme se nad sebou zamyslet, zda by se nešlo chovat jako většina, a tak přestat dělat nepořádek na sběrných místech, který musí někdo uklidit, protože firma tuto činnost neprovádí.

OÚ Studenec

Z jednání zastupitelstva obce

Poslední zasedání studeneckých zastupitelů v loňském roce se uskutečnilo 8. prosince 2008. Zúčastnilo se ho 15 zastupitelů a 13 občanů.

Byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2008, která stanovuje poplatek za nakládání s odpady ve výši 500 Kč na osobu a rok. V roce 2007 činily celkové náklady na odvoz a uložení komunálního, nebezpečného a tříděného odpadu a kontejnerů 1 180 628 Kč, celkové příjmy byly 1 013 274 Kč (kromě poplatků jde o příspěvky od EKO-KOMu a Asekolu, společností zajišťujících zpětný odběr odpadu). V roce 2007 obec doplácela 167 354 Kč, na rok 2008 se předpokládá doplatek 230 000 Kč.

PaedDr. P. Junek představil výroční zprávu ZŠ, která je k nahlédnutí na OÚ. Tato zpráva obsahuje informace o hospodaření školy, výsledkách ve výuce, práci zájmových kroužků, sportovní činnosti a soupis všech kontrol, které byly ve škole provedeny. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni, ZŠ má slušné výsledky, co se týče vzdělávání (v celorepublikovém měřítku) i sportovní činnosti (např. orientační běh). Zvýšením kapacity družiny je situace v odměňování uspokojivá.

ZO schválilo navýšení kapacity mateřské školy na 90 dětí (v obou školkách je přihlášeno 91 dětí). U MŠ Studenec bylo také schváleno povolení výjimky z počtu dětí ve třídě, kterých může být nyní 28.

Novými členy školské rady se stali paní Markéta Kadavá a pan Pavel Horáček, který byl členem školské rady již v minulosti.

Zastupitelé odsouhlasili smlouvu na dopravní obslužnost na rok 2009. Podle ní zaplatí obec 162 990 Kč, což představuje 90 Kč na obyvatele.

Schváleno bylo zpracování žádosti o dotaci z evropských fondů na projekt „Rekonstrukce a zřízení bezbariérového přístupu do budovy Obecního úřadu Studenec“. Zpracování provede Agentura regionálního rozvoje, s. r. o., z Liberce za částku do 20 tis. Kč.

Na programu jednání byly také rozpočtové změny a rozpočtové provizorium na rok 2008, prodeje a koupě pozemků a převzetí části vodovodní přípojky darované obci manžely Hrubými.

V diskusi starosta informoval, že bychom měli získat ze státního rozpočtu asi 15 mil. Kč na přístavbu mateřské školy. Dále uvedl, že v rámci veřejné výzvy byla vybrána na místo referenta státní správy a samosprávy paní Eva Linková za paní Mečířovou, která odchází do důchodu. Také poděkoval všem, kteří pomáhali při předvánoční akci „Pohoštění obecní polévkou“ a zhodnotil ji jako vydařenou. Za povedenou ji považují také Ing. Jiran a Ing. Boura, lidem se líbila, chválu sklidil hlavně ohňostroj.

Ing. Jirana potěšily dobré výsledky ZŠ ve vzdělávání dětí a poděkoval panu starostovi jménem všech členů ZO za práci a čas při získávání dotací pro Obec Studenec.

Paní Dana Synková poděkovala za děti a pracovníky ZŠ Studenec za dobrou spolupráci obce se školou.

Paní Šormová ze Zálesní Lhoty se ptala, zda nějaká firma zpracovává rostlinný odpad. Pan starosta informoval o probíhajícím jednání o projektu skládky bioodpadu v Horní Branné, vypracovaném Svazkem obcí Jilemnicko. Liberecký kraj ale prosazuje podobnou skládku v Paceřicích a není jasné, jak jednání dopadnou. Ing. Jiran dodal, že ZETKA Strážník se nikdy nestavěla proti tomu, aby občané dovezli posečenou trávu k jejich hnojišti – ale nejednou byl pod trávou vybouraný stavební materiál, což se jim samozřejmě nelíbilo.

Ing. Havel se zeptal na opravu silnice na Horka. Pan starosta odpověděl, že vzhledem k výměně zastupitelstva kraje se zatím neví, podle posledních informací by se mělo začít v květnu 2009. MUDr. Mühlová připomněla, že pokud se začne s opravou silnice na Horka, aby se nezapomnělo na úpravu parkoviště u kostela.


Další zasedání zastupitelů, první v novém roce, se konalo 14. ledna 2009 za přítomnosti všech 15 zastupitelů a 12 občanů.

Schválen byl nový územní plán, který představuje budoucí možný rozvoj Studence a Zálesní Lhoty. Poslední zásahy do něho byly veřejně projednány 20. listopadu 2008, kdy byly vzneseny dvě námitky (zamítnutá p. Dědečka ohledně Zálesní Lhoty a přijatá firmy Aries Studenec). Pan Kalenský řekl, že změnu jeho pozemků s ním nikdo neprojednával a nedal k ní souhlas. Poté architekt Smilnický vysvětlil tvorbu územního plánu, který se zpracovává pro celé území obce, zástupci obce ho tedy nemohou projednat s každým vlastníkem. Proto je ze zákona projednávání územního plánu veřejné a je v zájmu občanů, aby sledovali vývěsky s veřejnými vyhláškami. Ing. Jiran k tomu dodal, že pokud vlastník nedá souhlas k výstavbě, vyvlastnění pozemku není v současné době reálné.

Zastupitelé schválili plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na 10 let, který musí majitel sestavit podle novely zákona o vodovodech a kanalizacích. Plán se týká obnovy stávajících řadů, nezahrnuje běžné poruchy. Potřebná částka na obnovu byla vyčíslena na 1 100 000 Kč ročně, a to na základě hodnoty vodojemů, vodovodů a kanalizací a jejich životnosti.

Schválen byl také záměr prodat dům čp. 11 v Zálesní Lhotě s tím, že nájemníci budou mít předkupní právo. Jedná se o dům, ve kterém 11. prosince 2008 vypukl kvůli chybně umístěným kamnům požár. Pojišťovna škodu způsobenou požárem uhradí, ne však poničenou komínovou vložku.

Rada obce a předseda finančního výboru byli pověřeni, aby rozhodli o tom, jak naložit s podílovými listy KB ve vlastnictví obce, jejichž hodnota klesla během loňského roku o 500 tis. Kč.

V závěrečné diskusi pan starosta sdělil, že stále platí pravděpodobné zahájení rekonstrukce silnice na Horka v květnu 2009. Akce je zahrnuta do vládního návrhu na podporu automobilového průmyslu, v případě neúspěchu bude kraj usilovat o získání finančních prostředků z regionálních operačních programů.

Dále požádal zastupitele, aby promysleli, jak naložit s parcelou naproti Plasteku, kterou si obec ponechala – zda ji nabídnout k prodeji současně s vrácenou parcelou pana Čiháka. Požádal také o návrhy ohledně staré školy v Zálesní Lhotě. Rada navrhuje prodej s podmínkou zachování lékařské péče. Další sdělení se týkalo přístavby nové MŠ, na kterou má obec přislíbenou dotaci ze státního rozpočtu 15 mil. Kč. Nakonec vyřídil pozdravy od starosty obce Zuberec na Slovensku.

Paní Staňková poděkovala za vydařené předvánoční Pozvání na obecní polévku a Pavel Hylmar se ptal na možnost zřízení internetového terminálu (investice zhruba 100 tis. Kč).

Upozornění na změny daně z nemovitostí od 1. ledna 2009

Ke dni 1. ledna 2009 došlo k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), zákonem č. 1/2009 Sb., podle kterého se bude poprvé postupovat ve zdaňovacím období 2009, neboť daň z nemovitostí se vyměřuje podle stavu k 1. lednu roku, na který je  vyměřována,

Zrušení nároku na osvobození novostaveb a bytů

Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb

Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů z použití místního koeficientu

Upozorňujeme na povinnost poplatníků daně z nemovitostí podat nová daňová přiznání do 31. 1. 2009 v obci, kde byly schváleny pozemkové úpravy (tzv. digitalizace) a měnil se jim právní stav vedený v katastru nemovitostí (Horní Branná).

Dále upozorňujeme poplatníky daně z nemovitostí, že od 1. 1. 2009 je účinná vyhláška č. 412/2008, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Vzhledem k platnosti a účinnosti této nové vyhlášky dochází od roku 2009 ke změně všech základních cen zemědělských pozemků v územní působnosti Finančního úřadu v Jilemnici.

Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

Vzhledem k četnosti změn od 1. 1. 2009 správce daně vyměří daň z nemovitostí na rok 2009 hromadnými předpisnými seznamy. Doručení hromadným předpisným seznamem se provede tak, že se jeho vyložení oznámí vyhláškou na úřední desce obce s označením druhu daně takto stanovené, doby od kdy je vyložen, a označením místa, kde do něj lze nahlédnout. Vyložení hromadného předpisného seznamu zajišťují na dožádání příslušného správce daně orgány obce, které také potvrdí dobu vyložení.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na správce daně z nemovitostí.

Irena Jará, vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend, FÚ Jilemnice

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2009

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2009. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Studenec činil 52 938 Kč, v Zálesní Lhotě dosáhl výše 6 679 Kč a obě tyto částky byly odeslány na ústředí Charity České republiky v Praze 1.

Rozdělení vybraných peněz je následující:

V uplynulých letech FCH Studenec využila svůj podíl ze sbírky na nákup zdravotních pomůcek pro imobilní pacienty, jako jsou elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace a podložky, WC křesla, chodítka, hrazdičky, odsávačky, koncentrátor kyslíku a další speciální pomůcky, které doteď pomáhají lidem v jejich těžké životní situaci.

Další část výtěžku pomohla Diecézní charitě Hradec Králové a Arcidiecézní charitě Praha k realizaci jejich projektů, např. stavba deseti domků pro nejchudší rodiny v Indii, nákup speciálních zdravotnických pomůcek, projekt Adopce na dálku podporující vzdělání a uplatnění mládeže v rozvojových zemích, projekt zaměřený na poskytování právního poradenství uprchlíkům nebo projekt pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2009 vám všem přeji vše dobré.

Za FCH Studenec Heda Jiranová

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Studenec

Na základě §3 Nařízení vlády České republiky č. 397 ze dne 10. 6. 1992 podávám informační zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích Studenec a Zálesní Lhota, Liberecký kraj, a to za období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.

Za uplynulý kalendářní rok došlo dle statistických údajů Policie ČR na území obce Studenec ke spáchání celkem 18 trestných činů, kdy v 9 případech se jednalo o trestné činy proti majetku, v ostatních případech se jednalo o trestné činy proti veřejnému zájmu. Část obce, Zálesní Lhota, neměla na statistický počet výraznější vliv.

Dále je v daném období na území obcí evidováno celkem 83 přestupků, z toho 19 proti majetku, 9 proti občanskému soužití. Dalších 55 přestupků bylo zdejším oddělením PČR řešeno na úseku dopravy. Ostatní dopravní přestupky a dopravní nehody byly řešeny dalšími složkami Policie ČR, zejména službou dopravního inspektorátu a Skupinou dopravních nehod.

Na území obce není vážnějších problémů, co se týče kulturních a jiných obdobných akcí v obci.

Závěrem lze konstatovat, že došlo k mírnému poklesu trestné činnosti oproti předchozímu období, přesto je třeba dále rozvíjet spolupráci Policie s Obecním úřadem a případnou problematiku tak s předstihem řešit.

Pro lepší možnost kontaktu s Policií byla zavedena e-mailová pošta, kdy naše adresa je: smopjil(zav)mvcr.cz.

Zde mohou všichni občané sdělovat své poznatky, dotazy a činit oznámení.

Tato zpráva je podána pouze jako stručný přehled o stavu veřejného pořádku na území Vaší obce ze strany Policie ČR.

npor. Jaroslav Brož, Policie ČR, vedoucí Obvodního oddělení Jilemnice

Základní škola a Mateřská škola Studenec

Andělská projížďka 6. 12. 2008

Díky sponzorům a ZŠ se mohly děti projet parním vlakem do Rokytnice a zpět do Martinic. Cestou jim dělali milou společnost čerti a čertice s kytarami, andělé s dárky a Mikuláš. Už nástup do vlaku nebyl úplně jednoduchý, protože jízdenky kontrolovali samotní čerti. Děti se nebály a výlet si hezky užily. Kromě dárku od anděla si domů přinesly čertovské razítko a čertovské znamení. Více fotek z vlaku najdete na internetové adrese: www.kucmoch.rajce.idnes.cz.

Fotografie – Andělská projížďka

Dotknout se Afriky

Vánoční přípravy v naší školce byly v plném proudu. Proč se však na chvíli nezastavit a nepřijmout tak lákavou nabídku od milého hosta? Nejen v kouzelné školce se dějí kouzla, ale i děti z nejstaršího oddělení se s paní lektorkou Ilonou Füzékovou zaletěly ohřát až do Afriky.

Při promítání si děti prohlédly řadu fotografií, na kterých viděly, jak je svět afrických dětí jiný a kolik toho má naopak s naším světem společného. Děti se naučily pozdravy v místním jazyce, ve svahilštině. U mapy srovnávaly velikosti kontinentů, ve třídě hledaly schovaná zvířata z afrických plání a potom si o nich vyprávěly. Seznámily jsme se s africkým uměním Tingatinga, s dřevořezbami z kmene Makonde a tradičními africkými šperky. Namalovali jsme si africkou vesnici, obrázky jsme si odnesli domů a tak si mohli vyprávět o Tanzánii i s rodiči. V rytmu africké hudby si děti zatančily v tradičních šátcích z kmene Masajů nebo v barevných látkách kitenge černochů z města. Pro velký úspěch jsme tanec několikrát opakovali. K potřebnému odpočinku jsme vyslechli pohádku o kamarádech, přeloženou z originálu. Nadšené děti nakonec dostaly dárek, omalovánky „Pomáháme si“.

Dopoledne nám tak rychle uteklo, ale byl čas se zase vrátit z výletu domů, do školky plné vánočních příprav. Milému hostu jsme poděkovali přáníčkem a rozloučili se.

Tento multikulturní program přispívá k vyšší informovanosti dětí o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce a o otázkách života v globalizujícím se světě, podporuje u dětí sociální cítění a vnímání významu mezilidské solidarity. Pomáhat si a myslet i na druhého patří ke kouzlu Vánoc, ať tedy pokračuje i nadále a nekončí se svátky.

Další fotky z programu najdete na této internetové adrese: http://picasaweb.google.cz/msstudenec.

Eva Hájková, učitelka MŠ

Fotografie – Povídání o Africe

Fotografie – Děti s africkou maskou

Co se děje u nás ve školce v Zálesní Lhotě

Jak to ani jinak ve školce nemůže být, po celý rok nás provází pohádky a pohádkové příběhy.

Hned první týden v září jsme byli v martinické ZŠ na pohádce „O kouzelném slůvku“. Naučili jsme se o něm i básničku:

„Jedno slůvko prosím,
které radost nosí,
v něm jsou čáry skryté,
vy, děti, to víte.“

Potom nás již podzimem provázela pohádka „O princezně Pampelišce“, která nás i rodiče pozvala na „podzimní tvoření“. Vyráběli jsme dráčky, větrníky a obrázky s podzimními náměty.

Na konci září jsme byli opět v martinické ZŠ na loutkové pohádce „Plaváček“.

V říjnu jsme četli příběhy z knihy „Honzíkova cesta“. Líbilo se nám Honzíkovo cestování k babičce, která žila na vesnici. porovnávali jsme tak, jaké je to u nás v Zálesní Lhotě a jaké u Honzíkovy babičky.

Do podzimní přírody za zvířátky nás zavedly pohádka s písničkami z večerníčku „Včelí medvídci“ v jilemnickém kulturním domě a „Deštivá pohádka“ ve školce.

V listopadu jsme se vypravili do Martinic na loutkovou pohádku „O Sněhurce“. I když Sněhurka vůbec nebyla za sněhu, přesto nám připomněla, že se blíží zima, Barborka, Mikuláš s čerty a Ježíšek.

Na začátku prosince se ve školce začaly dít divné věci. Každý den jsme objevovali u adventního věnečku tajemné dopisy s předvánočními pohádkami, příběhy, ale i s úkoly, které jsme se snažili plnit.

Barborka nám nadělila do punčoch na oknech dobrůtky, ale i pár polínek a brambor.

V pohádce „Král a lenoši“ jsme se naučili, že mnoho lenošení není zdravé a jak je dobře, když každý umí trochu něco jiného. A protože nejsme žádní lenoši, pustili jsme se do výroby vánočních přáníček a dárečků. Co kdyby Ježíšek na někoho zapomněl!

Pohádka „Čert a Káča“ nám připomněla, že se čerti brzy začnou rojit. A také ano. Jednoho dne se ve školce objevil Mikuláš, andílek a čertík. My jsme zpívali a recitovali a Mikuláš naděloval dárky.

Podle tajemných dopisů a vánočního pásma v martinické ZŠ „Betlém“ jsme uhodli, že již brzy budou Vánoce. Pozvali jsme své nejbližší příbuzné, ale i cizí babičky dědečky ze Zálesní Lhoty na vánoční besídku do naší MŠ. Bylo nás tolik, že jsme byli mile překvapeni. Pod vedením pí uč. Jandurové nám zahráli a zazpívali několik vánočních koled lhotečtí žáci ze ZŠU v Jilemnici. S chutí jsme si zazpívali s nimi. Na rozloučenou nám p. uč. Procházková krásně zahrála na klavír „Tichou noc“.

Druhý den nás čekalo ve školce překvapení. Ježíšek naděloval! Asi jsme byli móóóc hodní!!!

A pak už přišly vánoční prázdniny.

V novém roce jsme se sešli ve školce se „Sněhulákem, který zatoužil po vzdělání“. A protože máme letos ve školce 6 předškoláků, kteří již v září půjdou do „velké školy“, učili jsme sněhuláka to, co již sami známe. A není toho málo. Učíme se znát sami sebe, druhé i svět kolem nás, seznamujeme se s angličtinou pomocí her, říkadel a písniček, někteří se učí hrát na zobcovou flétnu.

Nyní se již chystáme na karneval, Velikonoce a na další zajímavé akce.

Než přijde léto, čeká nás ještě mnoho pohádek a pohádkových příběhů.

Jaroslava Šormová a Marie Felcmanová, učitelky MŠ Zálesní Lhota

Exkurze na téma: Máme rádi zvířata vážně i nevážně

Tento den začal na vlakovém nádraží v Martinicích před šestou hodinou ranní 2. 12. 2008. Když jsme se všichni setkali, nasedli jsme do vagónu směr Stará Paka, kde jsme přestupovali na vlak, který jede do Liberce. Tam dorážíme okolo 9 hodin ráno. Paní učitelka kupuje lístky na tramvaj, abychom nemuseli chodit po městě pěšky. Naše první zastávka je Liberecká ZOO, kde nás pan průvodce seznámí s poníkem Totynkou a dalšími sudokopytníky a lichokopytníky. Dále jsme navštívili slony, zebry, brouky, mravence a žirafy. Nakonec, i když to nebylo v programu, jsme se šli podívat na bílé tygry. Následovala cesta do útulku Bobík. Paní, která tam pracuje, nás seznamovala s tím, jak se máme chovat, když najdeme zraněné nebo opuštěné zvíře. Vzala nás také ke klecím pro postižená zvířata. Byli to většinou ptáci, kteří nemohli létat. Ukázala nám taky takovou zajímavost, polární lišku, která se zaběhla na Ještěd. Pak jsme se rozloučili a hurá na Smeťák. Tak se jmenuje další stanoviště, kde nám dali dobrý oběd a medaili za to, že jsme tento projekt absolvovali. Potom jsme pokračovali na náměstí s radnicí. Tady nám paní učitelky daly rozchod. Nakupovali jsme, co se dalo, a byl to takový hon na vánoční dárky. Čas běžel a my jsme se vraceli unavení domů. Byl to super den!

Dík patří paním učitelkám Veronice Adolfové a Alexandře Brožové.

Simona Hamáčková, 7.A

Máme rádi zvířata vážně i nevážně

Fotografie z exkurze do Liberce

Afrika očima žáků ZŠ

4. prosince jsme byli na přednášce o Africe. Hlavním bodem této přednášky byl africký stát Tanzanie. Tento stát se pyšní několika národními parky, ve kterých žijí sloni, žirafy, zebry a velmi nebezpeční hroši. Do parků se můžete podívat pěšky nebo jet autem. V Tanzanii jsou velmi promáčené cesty, ve kterých auta často mohou uvíznout. Tanzanie patří k osmdesáti největším státům. Objevují se v ní však i nepříjemné nemoci. Dvě, které Tanzanii nejvíc trápí, jsou malárie a AIDS. Nemocí AIDS trpí skoro každý pátý člověk v tomto státu. Ale malárie je taky velmi nebezpečná. Nakazit nás může infikovaný komár. Proto se spí pod moskytiérou, která je zavěšena nad postelí. Kdybychom se vydali do centra hlavního města Tanzanie, uviděli bychom tři typy lidí. Bělochy, kteří tu pracují nebo jsou jen turisté, dalšími obyvateli jsou černoši, kteří mají peníze, ale nemohou je moc rozhazovat, říkáme jim střední třída. A nakonec jsou tu černoši z různých kmenů, kterým se nepodařilo ve městě sehnat práci. V Tanzanii mají dvě náboženství, křesťanství a islám. V celém státu je mnoho černošských kmenů.

Eliška Zvelebilová, 6.A

Paní popisovala zemi jménem Tanzanie, která má hlavní město Dar es Salam. Tato země je velmi chudá. 80 % obyvatelstva se živí převážně zemědělstvím. Mají hodně druhů kmenů. Lidé v této zemi mají tvrdé vlasy, a proto si je můžou tvarovat. Nám to nejde. Taky tam mají nebezpečné nemoci, například AIDS, malárii, žlutou zimnici atd. AIDS je nakaženo 20 % obyvatelstva, takže každý pátý člověk. Mají tam autobusy, vlaky, ve kterých se může ležet a na zastávce koupit z okna banány, no prostě jídlo. Tam, když vidí bílého turistu, chtějí si sáhnout na vlasy a prohlížejí si ho. Děti se snaží tu bílou barvu z nás smýt. Mají tam taky hlavní silnici z bahna a hlíny. Hroši jsou nebezpeční, protože když jste blízko, tak si myslí, že jste na jeho teritoriu, a proto na nás útočí a dokáže nás dohonit. Lidé si do svého obydlí pouští jenom kočky. Můžou na válendu, na křeslo, no na všechno. Pes ale ne. Ten nemůže na křeslo, na válendu, ani do domu. Dokonce do nich lidé kopou. Pes může upozornit třeba na hada nebo na divoké zvíře, a pes na ně nikdy neútočí.

Michal Fejfar, 6.A

Recitační soutěž 2008/2009, tentokrát na téma ŠTĚSTÍ

1. třída se zúčastnila v počtu 4 soutěžících a tvořila samostatnou kategorii.

Chválíme šikovné děti: Elišku Hamáčkovou, Terezku Chrástovou, Vláďu Suchánka a Vendulku Tauchmanovou, které se připravily pod vedením pí uč. I. Exnerové.

2.–3. třída: 1. Dominik Pekárek, 2. Patrik Pekárek, 3. Magda Hrnčířová

4.–5. třída: 1. Markéta Urbanová, 2. Vendula Mašková, 3. Markéta Hamáčková

6.–7. třída: 1. Simona Hamáčková, 2. Petr Horáček, 3. Aneta Pekárková a Veronika Mašková

8.–9. třída: 1. Katka Hylmarová, 2. Zdena Šimková, 3. Monika Lulková a Veronika Zvěřinová

Letošní soutěže se účastnilo celkem 35 žáků a úroveň samotné recitace byla velmi dobrá. Poprvé zde také zazněly prozaické texty, se kterými si někteří poradili skvěle. Pochvalu jistě zaslouží všichni zúčastnění a gratulaci všichni umístění na prvních třech místech.

V kategorii 6.–7. třída měla porota těžké rozhodování, neboť zde soutěžilo 15 žáků a všem se dařilo.

Poděkování patří porotě ve složení pí uč. M. Mečířová, I. Exnerová, E. Plecháčová. Za foto děkujeme pí uč. Z. Weissové. Organizaci a moderování soutěže zajistila pí uč. R. Macháčová a skvělými pomocnicemi se staly žákyně 9. třídy A. Grofová a V. Truxová.

Do okresního kola v březnu postupují z každé kategorie dva zástupci a další v pořadí se připraví jako náhradník. Kategorie 6.–7. a 8.–9. třída si připraví dva texty (poezie, próza – maximálně 4 minuty).

…Štěstí je krásná věc, ale…

Fotografie – Účastníci recitační soutěže

Výtvarná soutěž Vánoční ozdoby

V rámci recitační soutěže jsme již tradičně vyhlašovali i soutěž výtvarnou. Dané dvě akce se vzájemně krásně doplňují. Výtvarná soutěž je vyhlášena předem a výrobky poté slouží jako příjemná a milá výzdoba na vlastní recitační soutěži. Nejinak tomu bylo i letos.

Výtvarná soutěž byla tentokrát na téma nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční ozdoba. A tak děti vyráběly v rámci školy, ale i doma. Ozdobiček se sešlo opravdu hodně. Velkou pochvalu zaslouží především děti z prvního stupně, které se účastnily téměř všechny. A tak „porota“ paní učitelek Weissové a Exnerové měla opravdu těžkou práci. Po spravedlivých úvahách jsme nakonec vyhodnotili tři nejlepší v rámci každé třídy prvního stupně a tři umístění na druhém stupni.

Děkuji všem za aktivní účast, výstavka byla opravdu moc hezká a mnozí načerpali v předvánočním čase příjemnou inspiraci. Těšíme se na další výtvarné akce…

A teď jména těch nejlepších:

1 .třída: 1.Dominik Urban, 2. Chrástová Terezka, 3. Magda Bergerová

2. třída: 1. Mühlbach Aleš, 2. Šimůnková Míša, 3. Jiroutová Valča

3. třída: 1. Tomášová Sára, 2. Prošvic Marek, 3. Bušáková Bětka

4. třída: 1. Korotvička Vašek, 2. Lejdarová Lucka, 3. Tauchmannová Deniska

5. třída: 1. Grosmanová Aneta, 2. Jiroutová Jana, 3. Krůtová Sandra

II. stupeň: 1. Hrušková Bára, 2. Hamáčková Simona, 3. Hamplová Míša

Fotografie – Vytvořené vánoční ozdoby

Vánoční dílny aneb Šťastné a veselé i ve škole

Nastaly dětmi tak dlouho očekávané poslední čtvrtek a pátek před zimními prázdninami, které již tradičně věnujeme vánočním dílnám.

I. stupeň

Předvánoční čas je pro většinu lidí čas shonu – čas pečení cukroví, vánoček, smýčení domácnosti, leštění nábytku, cídění hmoždířů a další…, ale také pro nás, co rádi tvoříme, čas vyrábění všeho, co ozdobí naše třídy, dveře, okna, naše domácnosti, pokojíčky, zkrátka naše Vánoce.

A proto jsme i letos neporušili tolik oblíbenou tradici a předposlední školní den v roce 18. prosince jsme proměnili ve vánoční dílny. Co to znamená? Každá vyučovací hodina v jednotlivých třídách na 1. stupni měla připravený program s vánoční tématikou. Paní učitelka Weissová vykouzlila s dětmi netradiční přáníčka do nového roku. K nim do tašky a doma na větvičky přibyly ozdoby z pedigu, které děti upletly s p. uč. Exnerovou. Menším dětem voněly pod rukama medové vykrajovánky na zlatých nitkách.

V sokolovně probíhaly vánoční dílny trochu jinak. Pod vedením sportovního ducha p. uč. Kučerové si děti zazávodily a měly pro ně tolik potřebný pohyb.

I ouška byla odměněna zásluhou muzikantských duší p. uč. Lánské a Urbanové, za jejichž doprovodu klavíru, varhan a kytary zněly vánoční koledy a písně po celé škole. Ani prvňáčci nezůstaly pozadu, v doprovodu p. uč. Šulcové a Plecháčové vyráběly zimní okénko, zpívaly koledy a bedlivě a se zájmem sledovaly šikovné pacičky „zapálených“ dětí.

A o to nám právě šlo. I předvánoční čas můžeme naplnit smysluplnou tvořivou činností a udělat si svět okolo nás ještě krásnějším s pohodou v duši a zrakem spočinutým třeba na papírovém sněhuláčku či medovém zvonečku!

II. stupeň

I letos jsme pro žáky II. stupně připravili pestrou nabídku. Vedle dekorativní tématiky (ozdoby ze slámy, dřevěný svícen, blýskavé hvězdy ze skleněných korálkových profilů, ručně malovaný polštářek s vůní Vánoc) nechybělo ani tradiční pečivo (vosí hnízda). Nezapomněli jsme na laskominky pro lesní zvěř (lojová krmítka, řetězy z křížal), ale ani na přátele zimních procházek.

Chtěli bychom i touto cestou poděkovat zejména panu profesoru Zajícovi, který velmi trpělivě učil proplétat stébla trávy, ale i panu Štefanovi, jenž obohatil naše žáky řadou pestrých informací ze zdánlivě poklidné a spící zimní krajiny.

A nyní trochu podrobněji z některých dílen…

Ozdoby ze slámy

Poslední školní den před vánočními prázdninami, 19. prosince 2008, se všichni žáci druhého stupně zúčastnili Vánočních dílen. Asi týden předem jsme byli rozděleni do skupinek a dostali jsme instrukce, co všechno si máme vzít s sebou. Naší dílnou nás provázel pan profesor Zajíc. Vyráběli jsme zde vánoční ozdoby ze slámy. Nejprve nám pan profesor ukázal své výrobky a poté postup jejich výroby.

Na začátek jsme začali s lehčími výrobky, jako jsou vánoční řetězy na stromeček. Vyzkoušeli jsme si tři druhy řetězů a poté jsme si také mohli vyrobit malý slaměný zvoneček. Pan profesor nám ukázal postup již na začátku, takže jsme mohli začít vyrábět. Nejdříve nám pomohl svázat slaměná stébla a poté už jsme mohli začít. V průběhu nás přišla zkontrolovat paní učitelka Synková, jestli pana profesora moc nezlobíme, a poté nás navštívil i sám pan starosta s panem místostarostou.

Ke konci jsme si mohli vzít pár stébel domů a řetězy si dodělat, protože nám na ně moc času nezbylo. Rozloučili jsme se, poděkovali jsme a každý jsme pospíchali do své třídy, kde poté pokračovala besídka.

K. Ulmanová, žákyně 9. třídy.

Fotografie – Výroba ozdob ze slámy

Výroba perličkových ozdob

Tato dílna se zaměřila na tradiční krkonošskou výrobu vánočních ozdob. Ráno jsme se sešly v kmenové učebně 6B za účasti 8 žákyň z celého II. stupně. Nejprve jsme zhlédly prezentaci, která nám přiblížila výrobu dnešních perličkových ozdob ve firmě Rautis se sídlem v malebné podkrkonošské obci Poniklá. Jedinečnost těchto ozdob spočívá ve způsobu jejich výroby. Duté skleněné perličky různých tvarů a barev se montují na jemné drátky. Výroba začíná foukáním perlí do forem, pokračuje stříbřením, barvením, až k samotné montáži.

Dále jsme si řekly něco o historii, původu těchto krásných ozdob. S rostoucí oblibou zvyku zdobení vánočního stromečku, který k nám z Německa dorazil začátkem 19. století, se zvyšovala i nákladnost ozdob. Od oříšku a sušeného ovoce přes perníčky, svíčky, dřevěné figurky se dostáváme až ke skleněným koulím a ozdobám ze skleněných perliček (drobné, třpytivé korálky se navlékaly na drátky a formovaly se do různých tvarů), které se tradičně vyráběly v Jablonci nad Nisou a okolí. Původně se skleněné perly používaly pouze k výrobě bižuterie, ale skláři, jejichž práce nebyla nejlépe placená, se snažili přivydělat si, kde se dalo, a začali vyrábět ozdoby, které se daly výhodně zpeněžit.

Málokdo však ví, jak složité a pracné bylo tyto perličky a ozdoby z nich vyrobit, a málokdo ví, že tyto tradiční ozdoby dále vznikají tam, kde to všechno před sto lety začalo, v Poniklé. Dnes se jejich výrobou zabývá ve větším množství již jen tato firma, která ovšem používá řadu výrobních postupů, které se od začátků téměř nezměnily. Zde jsme získaly materiál i my pro naší dílnu.

Konečně jsme se mohly vrhnout na výrobu i my. Začátky nejsou lehké, a proto jsme začaly montáží Jednoduché hvězdy. Ač jsme měly k dispozici návod, ne vždy se děvčatům dařilo postup vyčíst. Po prvním úspěchu si ještě jednou tuto hvězdu vyrobily, a bylo vidět, že již postupují zručněji. Po přestávce, kdy jsme si uvařily vánoční čaj a daly trochu cukroví, jsme se pustily do výrobu trochu složitější hvězdy – Květinové. Výroba se některým, jako Kristýnce Šabatové, velmi dařila. Zjistila, že vše je jen o zručnosti. Na závěr si děvčata kombinovala různé barvy perlí a vznikla tak řada velmi originálních ozdob.

Myslím, že nám všem, které jsme se podílely na výrobě ozdob, ale i těm, kteří se přišli podívat do naší dílny, se tato práce líbila. A některé možná inspirovala k návštěvě firmy Rautis, kde mohou přijít na exkurzi do výroby perličkových vánočních ozdob a v kreativní dílně si vyrobit další ozdoby.

Mgr. Petra Faistaverová, učitelka

Fotografie – Výroba perličkových ozdob

Andělské…

Předvánoční čas voní očekáváním, je tajemný, opředený různými zvyky a tradicemi. Každý z nás ho tráví trochu jinak. Je jen na nás, zda si ho uděláme příjemný, či se necháme „strhnout“ shonem a zmatkem.

My jsme se snažili o „to příjemno“. V pátek před svátky jsme měli na druhém stupni vánoční dílny. Každý žák si vybral takovou, která ho „lákala“, zajímala či „naplňovala“ (ať již duševně, či fyzicky – daná skupina dělala vánoční cukroví:)). Každý z učitelů si vybral téma jemu blízké a to pak ve vánočních dílnách určitým způsobem předal žákům, kteří si dílnu vybrali. Ale teď již přímo k té naší vánoční dílně.

Ta byla dost netradiční. Nic konkrétního se v ní nevyrábělo… byla andělská. Našim hlavním cílem bylo užít si společné dopoledne v příjemné atmosféře. A to se nám povedlo výborně. Náladu předurčily zapálené svíčky a vonné tyčinky spolu s vůní i chutí vánočního čaje. A pak následovalo příjemné povídání o věcech „mezi nebem a zemí“. Povídali jsme si hodně o svých zkušenostech, ale hlavně pocitech. Zamýšleli jsme se nad svým chováním a koukali se na život trochu jinýma očima. Na co jsme přišli, jací jsme, jaké máme plány, touhy a co můžeme udělat k jejich naplnění… to zůstane „mezi námi“. Těmi, kdo jsme tam byli. Ale něco vám snad prozradit můžeme. Dovolme si být šťastní a spokojení, zaslouží si to každý z nás. Nechtějme změnit svět, ani ty druhé… jediným, koho můžeme opravdu změnit, jsme my. Tak hledejme v životě to, co nás těší, hýčkejme si to a radujme se z toho. Hodně odvahy být opravdu šťastní přejí účastnice andělské dílny.

Mgr. Zuzana Weissová, učitelka

Fotografie – Povídání v andělské dílně

Vosí hnízda

Jednou z dílen byla výroba vosích hnízd, kde také byla paní učitelka Adolfová, která nám ochotně se vším pomáhala. Udělali jsme si skupinky, většinou po pěti členech, a začali jsme pracovat. Rozemleli jsme piškoty najemno, pomocníkem k rozemletí nám byly válečky, stejně jako rekvizity na focení. Dokumentace přece musí být! I při té nejnamáhavější práci se dokážeme bavit a taky díky čupr paní učitelce, která nás puberťáky chápe. Po té namáhavé práci jsme začali se zpracováváním těsta, takže vyhrnout rukávy a jde se na to, jenže ono občas někde něco zasvědí, a tak se poškrábeme. Tím pádem jsme byli od špinavých rukou jako čuňátka:) Ale nám to nevadilo, protože jsme se těšili na konečný výsledek. Stačilo vysypat formičky moučkovým cukrem, vmáčknout těsto do formičky, dát pod to piškot a vyklepat. Jenže v tom byl ten problém, občas se to nepodařilo, tak jsme museli požádat paní učitelku, která je tím už zkušená, a tak jí to šlo od ruky. Jakmile jsme vše spotřebovali, čekala na nás nepříjemná část a tou je mytí nádobí, ale to k tomu patří. A my se dokážeme zabavit při každé práci:) Konečně nastal ten okamžik, na který jsme se těšili. Vosí hnízda do nás padaly jak nic.

Tyhle vánoční dílny má snad každý rád, protože si u toho užije nemálo srandy, a navíc když máte tak skvělou učitelku jako my:)

Iva Braunová, žákyně 9. třídy

Fotografie – Výroba vosích hnízd

Voňavé polštářky

Fotografie – Voňavé polštářky…

…a jejich výroba

Procházka zimní přírodou

Jak vypadá příroda v nedalekém okolí naší školy?

Jak se v zimě daří zvířátkům?

Co všechno pro přírodu dělají naši mladí přírodovědci?

Na některé otázky Vám jistě odpovíme…

Čekali jsme zasněženou krajinu, ale toho dne 19. 12. 2008 pohled připomínal poněkud jarní přírodu, jen nic nekvetlo, bylo „pošmourno“ a cesta byla blátivá.

1. zastávka na rozcestí směr „Smejta“ skrývala pohled na Hradištko.

2. zastávka v Černém háji byla zajímavá, protože přírodovědný kroužek zde pověsil budku pro dravce zvaného sýc rousný. Na podzim se budky vždy čistí, dá to prý práci a kroužek zjistil, že zde opravdu pták hnízdil, a to je dobrá zpráva (podrobnosti na www.smart-web.cz/krouzek).

3. zastávka – lapače na kůrovce, povídání o druzích lesa, o nebezpečí škůdců, polomů a dřevařském průmyslu.

4. zastávka „Smejta“ u třech rybníčků „U Besednice“, jeden z rybníků je asi deset metrů hluboký a pro legraci jsme se fotili, jak do něho „skáčeme po hlavě“.

5. zastávka byla u hospodářství pana Štefana, které nám ukázal (kachny, husy, slepice, malý divočák, bažanti, koroptve, 2 čerstvě chycené „škodné“ kuny lesní). Hospodář vyprávěl o tom, jak práce je pořád dost, což jsme mu věřili a hlavně nám povídal o myslivosti. Nejvíce si nás získal tím, že přinesl brokovnice a ukázal i náboje, nakonec i vystřelil.

6. zastávka u potoka „Voleška“ překvapila budkou pod mostem pro ptáka skorce vodního, kterou sem pochopitelně pověsili členové studeneckého přírodovědného kroužku. Budka pod mostem je sice špatně přístupná, ale osídlena byla.

Naším průvodcem byl Pavel Bartoš, který si tímto zaslouží pochvalu. Skupinu tvořili převážně žáci sedmých tříd a částečně osmáci.

Mgr. A. Brožová, Mgr. R. Macháčová

Fotografie – Mls pro zvířátka

Fotografie – Zastávka u hospodářství

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 5. 2. 2009 se konala Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo. Tato soutěž má 2 kategorie. I.A je pro 6. a 7. ročník a II.A pro 8. a 9. ročník. Letos se školního kola účastnilo 14 žáků v kategorii I.A a 23 žáků v II.A. První kategorii vyhrál Mojmír Křížek, druhá byla Markéta Jiřičková a třetí Nikola Maternová. Druhou kategorii vyhrála Kateřina Ulmanová, druhý byl Martin Šimáček a třetí byla Aneta Grofová. Do okresního kola postupují vždy pouze 2 žáci z každé kategorie. Bylo nutné se velmi dobře připravit, proto jsme se rozhodli scházet se každou možnou volnou chvíli a zaměřit se především na poslech a mluvení.

Okresní kolo se konalo v Semilech na Základní škole Dr. F. L. Riegra. V I.A kategorii soutěžilo 12 žáků a první dvě místa obsadili žáci Základní školy Studenec. 1. místo obsadil Mojmír Křížek a 2. místo Markéta Jiřičková. Dělilo je pouze 0,5 bodu. Třetí místo patřilo ZŠ Skálova Turnov. Tato kategorie měla v písemné části poslech a gramatiku. V ústní části pak žáci museli popsat vybraný obrázek a na vylosované téma diskutovat s porotou.

1. Mojmír KřížekZŠ Studenec64,5 b
2. Markéta JiřičkováZŠ Studenec64 b
3. Kateřina ČermákováZŠ Skálova Turnov59 b

V II.A soutěžilo 13 žáků a ZŠ Studenec získala 2. místo, které vybojovala Kateřina Ulmanová, Martin Šimáček se umístil na 12. místě. Tato kategorie absolvovala jak písemnou část, která se skládala z poslechu, gramatiky a reálií anglicky mluvících zemí, tak ústní část, ve které také žáci popisovali vybraný obrázek a diskutovali na vybrané téma s tříčlennou porotou.

1. Eva StrnádkováZŠ Vysoké nad Jizerou66,5 b
2. Kateřina UlmanováZŠ Studenec62 b
3. Camila BoleslavováZŠ Skálova Turnov61 b

Žáci ze ZŠ a MŠ Studenec byli velice kladně hodnoceni za mluvenou část. Reagovali pohotově, gramaticky správně a plynule.

Do krajského kola postupuje pouze kategorie II.A, a to pouze první dva. Káťa Ulmanová tedy postupuje dál, a proto ji držme palce 5. 3. 2009 v Liberci.

Výše jmenovaní si vedli velice dobře, přistupovali zodpovědně ke všem přípravám a tím bych jim chtěla moc a moc poděkovat za výborné výsledky, které předvedli na této soutěži.

Ing. Petra Šedivá

Ve čtvrtek 5. 2. 2009 se v Semilech konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kam se vydali vítězové olympiády školního kola. Tréma mě trápila už dva dny předem, i když jsem se celkem pečlivě připravovala.

Když jsme dorazili do Semil a rozřadili se do kategorií, začali jsme psát nejprve písemnou část olympiády, do které patřil poslech, gramatika a znalost reálií anglicky mluvících zemí. Poté následovala část konverzační, ve které byl popis obrázku a povídání na vybrané téma. Zkoušela nás porota, která se skládala ze tří učitelů. Na řadu jsem přišla až jako předposlední a vylosovala jsem si své ne moc oblíbené téma. Nakonec mě asi po osmi minutách porota propustila a já se mohla vrátit do třídy, kde jsme čekali na vyhlášení výsledků.

Při vyhlašování výsledků jsem počítala s tím, že moje umístění mezi prvními třemi je absolutně nemožné, ale nakonec se ukázalo, že jsem se mýlila. Umístila jsem se jako druhá, z čehož vyplývá, že postupuji do krajského kola, které se bude konat v březnu. Ale bez paní učitelky Šedivé bych to jen těžko zvládla.

Kateřina Ulmanová

Fotografie – Účastníci okresního kola olympiády z angličtiny

Fotografie – Diplomy

Na rovinu

12. února proběhla na naší škole preventivní akce pro celý druhý stupeň s názvem Na rovinu. Šlo o interaktivní program na téma závislosti. Tak jsme se sešli všichni v jídelně a čekali, co se bude dít…

A dělo se… Program byl opravdu aktivní, nešlo o žádné „suché“ předávání informací. Program byl koncipován tak, že jsme měli možnost zamyslet se sami nad sebou, svým chováním, svými postoji, názory i návyky. Zároveň šlo o vtip a zábavu s hudbou, což jsme ocenili.

Začali jsme pohádkou… a to O perníkové chaloupce. V pohádkách je přece přesně rozděleno dobro a zlo. Poznáme tedy, kdo byl zlý a kdo hodný? Zlá je jistě ježibaba, ale co macecha? Proč na ni zapomínáme, nebyla to ona, kdo vyhnal děti do lesa? A co otec? Který děti do lesa zavedl a nechal je tam… A co Jeníček a Mařenka, nedopustili se vlastně krádeže, když loupali perník? Otázek je mnoho… A pokládali jsme si je proto, abychom si uvědomili, že na vše se lze dívat z různých pohledů. A co je dobré pro jednoho, nemusí být vždy to nejlepší i pro dalšího. A také proto, že než budeme hodnotit, měli bychom znát co nejvíc názorů na danou věc.

A tak jsme se dostali k závislostem… Ona i závislost je vlastně jen a jen naše volba. Záleží na každém z nás, zda sebou nechá manipulovat, nebo se pokusí být sám sebou. Ona totiž manipulace je mnohdy pohodlná. Nevyžaduje od nás žádné velké přemýšlení… A hodně to souvisí i s dnešní dobou, kdy na vše najdeme „zaručené návody“. (Nejlépe takové, které najdeme třeba na internetu – kam může ale přece napsat kdokoli cokoli.) A pak je v jistém slova smyslu jednoduché se daného „návodu“ držet. A když věc dopadne špatně, není to přece naše vina… Ale! Nestálo by někdy za to, abychom si daný „návod“ prošli, zamysleli se nad ním a zhodnotili celou situaci zdravým rozumem? On totiž zdravý rozum není vůbec špatná věc! A mnohdy nám odpoví opravdu na mnohé otázky. Nedělejme ze sebe hlupáky, buďme vnímaví. Posuzujme a přemýšlejme, zda právě tento způsob řešení je ten pravý.

A co když někdy opravdu nevíme, jak danou situaci vyřešit? Není kolem nás vždy někdo, kdo nám rád pomůže? Jistě že ano. Nebojme se říct si o pomoc. Prosba o pomoc není nikdy známka naší slabosti. Mnohdy je to přesně naopak! Jen chytrý člověk dokáže požádat o pomoc. Neztrácí pak čas ani energii hledáním něčeho, co už jiní objevili, a může tak zažít daleko bohatší život…

Mgr. Zuzana Weissová

Fotografie – Akce Na rovinu

Studenecké lípy – Ing. Jan Dostálek

Další osobností, které je zasvěcena lípa na orelském cvičišti, je Ing. Jan Dostálek.

Narodil 28. 4. 1883 v Šedivci u Vamberka a zemřel 21. 3. 1955 v Praze. Po ukončení průmyslové školy vystudoval Vysoké učení technické v Praze. Poté byl zaměstnán ve stavebním úřadě hlavního města Prahy, od roku 1933 zde byl ředitelem. Byl členem řady spolků od Masarykovy akademie práce až po Spolek čs. inženýrů. Politicky činný byl již před válkou ve Straně katolického lidu, která se v roce 1919 sloučila s ČSL. Od r. 1919 byl členem zastupitelstva Prahy za lidovou stranu, členem Ústředního výkonného výboru ČSL, místopředsedou a členem presidia Zemského výkonného výboru ČSL, předsedou pražské župy a tiskové komise ČSL, členem poslanecké sněmovny NS, ministrem veřejných prací a ministrem průmyslu, obchodu a živností. V roce 1938 byl jedním z ministrů, kteří odmítli přijmout mnichovskou dohodu a odešel z politického života. Byl nositelem četných domácích i zahraničních vysokých vyznamenání. Komunisté nezapomněli na jeho předválečnou politickou činnost, ve které často zaznívala kritika jejich politiky. V roce 1954 byl na základě vykonstruovaných obvinění zatčen a krátce nato zemřel v pankrácké věznici.

Fotografie – Ing. Jan Dostálek

Činnost studeneckých dobrovolných hasičů v roce 2008

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studenec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Studenec (dále jen JSDH obce Studenec) má v současné době 22 členů. Každý člen jednotky musí splňovat podmínky pro členství v jednotce – smlouva s Obcí Studenec o členství v jednotce, zdravotní způsobilost, účast na odborné přípravě členů jednotky a další podmínky pro používání vybavení jednotky.

Odborná příprava členů jednotky probíhala v roce 2008 v šesti termínech během roku. Teoretická příprava je prováděna v klubovně hasičské zbrojnice a praktický výcvik s technikou a technickými prostředky na parkovišti před hasičárnou a u rybníka „Kameňák“ za továrnou ve Studenci. JSDH obce Studenec má 10 řidičů-strojníků, kteří mohou řídit a obsluhovat vozidla CAS 32/T 815, DA 12/A 31 a VW Transporter, kterými je jednotka vybavena. Řidiči se účastní pravidelně kondičních jízd, výcviku s výjezdovými vozidly a školení řidičů, které proběhlo v listopadu 2008 v Autoškole-Jiří Neumann ve Dvoře Králové. JSDH obce Studenec je vybavena vzduchovými dýchacími přístroji SATURN, které může používat 10 členů jednotky. Nositelé dýchací techniky se účastní každé 3 měsíce praktického výcviku s dýchacím přístrojem, kdy musí každý vydýchat celý obsah vzduchu z tlakové lahve dýchacího přístroje. Výcvik probíhal v prostorách hasičské zbrojnice ve Studenci (květen, srpen) a v protiplynovém polygonu HZS Libereckého kraje na PS Jablonec nad Nisou (únor, listopad). V březnu proběhlo teoretické školení nositelů dýchací techniky v hasičské zbrojnici ve Studenci. Motorovou řetězovou pilu může obsluhovat 10 členů jednotky, kteří se zúčastnili praktického výcviku v září 2008 a školení v hasičské zbrojnici ve Studenci v prosinci 2008.

Další činností členů jednotky bylo provádění údržby a oprav techniky a technických prostředků v garážích hasičárny, které jsou prováděny většinou o večerních pondělních brigádách. Drobnější opravy techniky jsou prováděny přímo v garážích hasičárny, větší opravy řešíme ve spolupráci s firmou Zetka Strážník, a. s., Studenec nebo se servisními firmami v Jilemnici a Vrchlabí. V roce 2008 bylo zakoupeno nové přenosné motorové čerpadlo HERON – EPH 80 se 3 ks savic o průměru 75 mm a sacím košem. Čerpadlo má výkon 1100 litrů/min., maximální výtlačnou výšku 28 metrů a bylo umístěno do vozidla DA 12/A 31. Pro čištění odpadních potrubí byl zakoupen „kanálový krtek“ na hadici C-52, který nám umožňuje čistit potrubí větších průměrů. Dále byly z výjezdových vozidel vyřazeny zdravotnické skříňky, které byly nahrazeny lékárničkami pro hasičská vozidla a v závěru roku bylo dokoupeno 11 ks hasičských hadic C-52 s délkou 20 metrů. Další větší investicí byly revize dýchacích přístrojů a tlakové zkoušky ocelových lahví dýchacích přístrojů. Na jaře loňského roku bylo Obci Studenec na základě žádosti převedeno vozidlo VW Transporter od Policie ČR. Po provedení nutných oprav, přezutí pneumatik a nastříkání vozidla na červeno bylo vozidlo předáno v listopadu do užívání JSDH obce Studenec.

Přehled zásahů a prací za úplatu JSDH obce Studenec v roce 2008 uvádím v další části zprávy o činnosti. Práce za úplatu provádí jednotka v případě, že nehrozí nebezpečí z prodlení a jsou prováděny dle ceníku schváleného Radou Obce Studenec. S platnými cenami se občané mohou seznámit na Obecním úřadu ve Studenci nebo u velitele JSDH obce Studenec.

Zásahy a práce za úplatu JSDH obce Studenec v roce 2008

2. 1.

19. 1.

26. 1.

7. 3.

9. 3.

14. 3.

1. 4.

2. 4.

12. 4.

15. 4.

30. 4.

16. 5.

22. 5.

29. 5.

15. 6.

21. 6.

24. 6.

19. 7.

21. 7.

21. 7.

10. 8.

11. 8.

4. 9.

6. 9.

7. 10.

31. 10.

5. 11.

20. 11.

9. 12.

9. 12.

11. 12.

20. 12.

Kontrola JSDH obce Studenec provedená HZS LK ÚO Semily

V pátek 10. října 2008 od 9 hodin proběhla kontrola JSDH obce Studenec, kterou provedli příslušníci HZS Libereckého kraje ÚO Semily p. Viták Pavel a p. Navrátil Aleš. Za Obec Studenec se účastnili starosta obce p. Ulvr Jiří, p. Vancl Karel a velitel JSDH obce Studenec Vancl Josef. Nejprve byla zkontrolována dokumentace požární ochrany a JSDH vedená na Obecním úřadě ve Studenci. Potom jsme se přesunuli do Zálesní Lhoty, kde proběhla prohlídka hasičské zbrojnice a techniky. Dále jsme pokračovali v hasičské zbrojnici ve Studenci. Po kontrole techniky, technických prostředků a vybavení jednotky ochrannými prostředky přišla řada na dokumentaci jednotky vedené velitelem JSDH obce Studenec. Žádné závažné nedostatky nebyly zjištěny, chybějící vybavení pro práci ve výškách a kapesní radiostanice s frekvencí HZS ČR jsou pouze otázkou financí, výbava je dle finančních možností postupně doplňována. Činnost JSDH obce Studenec i vedení evidence byly na závěr hodnoceny kladně a v 11.30 hodin byla kontrola ukončena.

Tématické cvičení – Základní škola ve Studenci čp. 367 dne 30. dubna 2008

Tématického cvičení se zúčastnily složky IZS :

Námětem cvičení byla likvidace požáru ve cvičné kuchyňce ve 3. NP budovy základní školy s provedením evakuace a záchrany osob. Pro zajištění plynulého průběhu ukázky zásahu bez dlouhých prodlev byly jednotky PO s technikou soustředěny před začátkem cvičení na parkovišti u hasičárny ve Studenci. V 8.50 hod. byla na střeše budovy základní školy zapálena dýmovnice pro simulaci požáru a prostor chodby ve 3. NP byl zakouřen pomocí mlhátoru. V 8.54 hod. byl vyhlášen požární poplach rozhlasem v budově základní školy a vyhlášena evakuace osob z budovy na parkoviště za základní školou. V 8.55 hodin byl požár ohlášen na mobilní telefon velitele JSDH obce Studenec a jednotky PO vyjíždějí od hasičárny ve Studenci na místo cvičení.

Po příjezdu na místo zásahu bylo od pedagogického personálu zjištěno, že se požár nachází ve cvičné kuchyňce ve 3. NP vedle učebny 8. ročníku a že po provedení evakuace osob chybí 2 učitelé a 3 děti. JSDH obce Studenec vytvořila v dýchacích přístrojích od CAS 32/T 815 dopravní vedení B-75 po schodišti do 2.NP, rozdělovač a proud C-52 do 3.NP k ohnisku požáru. Dále byla vytvořena průzkumná skupina v dýchacích přístrojích na vyhledávání pohřešovaných osob. JSDH obce Jilemnice ponechala CAS 25 K/LIAZ v záloze na místě zásahu a vytvořila průzkumnou skupinu v dýchacích přístrojích na vyhledávání pohřešovaných osob. Na parkovišti bylo provedeno ustavení automobilového žebříku AZ 30/MAN Camiva jednotky PS Turnov a provedena evakuace dvou zraněných učitelů z okna učebny ve 3. NP. Ve 3. NP nalezeni 3 zranění žáci, dva vyvedeni a jeden vynesen na vakuových nosítkách mimo objekt školy na parkoviště, kde byli předáni do péče Českého červeného kříže k ošetření. Po ukončení evakuace a záchrany osob, ošetření zraněných a „likvidaci požáru“ ve cvičné kuchyňce bylo cvičení v 9.15 hod. ukončeno.

Dále byla provedena ukázka hasebního zásahu na střechu budovy ZŠ pomocí lafetové proudnice z pracovního koše automobilového žebříku AZ 30/MAN Camiva. Poté se žáci základní školy a děti z mateřské školky, které se přišly na cvičení také podívat, přesunuly na parkoviště u sokolovny ve Studenci, kde provedli příslušníci Policie ČR – Pořádkové jednotky Rokytnice nad Jizerou ukázku zneškodnění a zadržení pachatele, který vykrádal osobní vozidlo. Dále příslušníci policie předvedli vybavení, které používají, a ukázky činnosti Pořádkové jednotky. Členové JSDH obce Jilemnice se dvěma členy JSDH obce Studenec předvedli ukázku vyproštění dvou zraněných osob z havarovaného vozidla. Jako poslední byla ukázka hašení hořícího osobního vozidla. Vozidlo bylo zapáleno a po mírném rozhoření uhašeno pomocí práškových hasících přístrojů a proudu C-52 na střední pěnu od CAS 32/T 815 JSDH obce Studenec. V 11.00 hodin bylo tématické cvičení ukončeno.

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici ve Studenci

Členové hasičské jednotky připravili na pátek 27. 6. 2008 od 13 do 18 hodin den otevřených dveří v hasičské zbrojnici ve Studenci. Cílem této akce bylo seznámit občany Studence s technickým vybavením hasičů ve Studenci, s prostory, kde jednotka sídlí, a s činností, kterou jednotka provozuje. Hasičská technika byla zaparkována na parkovišti před hasičárnou a veřejnost si mohla prohlédnout vybavení vozidel a prostorů hasičárny. Členové jednotky odpovídali občanům na dotazy o parametrech techniky, technického vybavení a činnosti jednotky. Na vývěsní tabule po obci Studenec, do mateřské školky, základní školy a na obecní úřad byly pověšeny plakáty s pozvánkou na tuto akci. Zájem veřejnosti nás opravdu překvapil, protože za celé odpoledne nás přišlo navštívit 13 dospělých a 11 dětí, z toho byly tři čtvrtiny členové hasičské jednotky s rodinami. Pozitivní je, že oproti loňskému roku, kdy jsme pořádali den otevřených dveří poprvé, přišlo o 4 lidi více.

Dětský den ve Studenci na hřišti u orlovny

V neděli 31. 8. 2008 pořádal Orel Studenec od 14 hodin na hřišti u orlovny před Základní školou ve Studenci dětský den. Pro děti byly připraveny různé disciplíny, za které po splnění úkolu dostávaly body na kartičky. Nasbírané body poté měnily za hodnotné ceny. Hasiči zajišťovali, jako již tradičně každý rok, jednu disciplínu, a to shazování plechovek pomocí vodního proudu z hasičské hadice. Děti si nejprve narovnaly plechovky na připravené prkno, pro ty nejmenší zajistili narovnání plechovek jejich rodiče, a poté plechovky děti shazovaly vodním proudem z hasičské hadice D-25. Doprava vody byla na hřiště zajištěna od hydrantu u cesty k základní škole dopravním vedením C-52 a od rozdělovače byly vytvořeny dva proudy D-25. Tato disciplína měla u dětí velký úspěch a některé děti nechtěly opustit stanoviště a pustit se proudnice, i když již plechovky nikdo nerovnal a dětský den byl ukončen (okolo 17. hodiny). Uzavřením vody v hydrantu byla akce definitivně ukončena.

Hasičské odpoledne pro děti zakončené stezkou odvahy

V pátek 19. září 2008 od 16 hodin připravil Sbor dobrovolných hasičů na louce za hasičárnou ve Studenci hasičské odpoledne pro děti a jejich rodiče, které bylo večer zakončeno stezkou odvahy. Pro děti byly připraveny různé disciplíny – určování topografických značek, vázání uzlů, stříkání džberovou stříkačkou na plechovky, rozbalování a balení hasičských hadic. Za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích byly děti odměňovány sladkostmi. Dále byl předveden požární útok od přenosné stříkačky PS 12 a proběhla prohlídka hasičských vozidel ve výbavě JSDH obce Studenec. Po ukázce stříkání lafetovou proudnicí z CAS 32/T 815 si děti postupně vyzkoušely stříkání hasičskou hadicí. Na závěr odpoledne bylo připraveno asi 10 vyřazených ručních práškových a vodních hasících přístrojů, které děti s velkým nadšením vystříkaly. I přesto, že bylo velice chladno a chvílemi mrholilo, jak jsme již při hasičských akcích ve Studenci zvyklí, byla účast poměrně hojná.

Když se začalo pomalu stmívat, začala pro děti stezka odvahy, která probíhala po cestě od hasičárny na okraj pole pod skokanským můstkem. Menší děti šly v doprovodu rodičů a starší ve dvojicích. Na trase stezky bylo schováno několik strašidel ,ale i přesto se všichni úspěšně dostali až do cíle, kde byli odměněni diplomem a tatrankou. Stezky odvahy se zúčastnilo asi 50 dětí a někteří rodiče. Akce byla zakončena před 20. hodinou.

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Studenec

Výroční valná hromada SDH Studenec se konala v pátek 21. listopadu 2008 od 18 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu ve Studenci. Protože ale v tento čas ještě nebylo ke komu mluvit, zahájení proběhlo již tradičně v 18.30 hodin. Nejprve se ujal slova starosta sboru Vašek Vancl, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem valné hromady. Poté předal slovo jednatelce sboru Slávče Stránské. Ta přednesla zprávu o činnosti hasičů ve Studenci a minutou ticha jsme uctili památku členů sboru, kteří zemřeli v uplynulém roce.

Následoval Jirka Vacek se svoji zprávou o činnosti družstva žáků, které se účastnilo spousty soutěží a akcí s velice dobrými výsledky. Nakonec však věcně poznamenal, že nám děti vyrostly, dovršily patnácti let a tím pádem již od září cvičí za dorost. Také podotkl, že letos v září začaly cvičit malé děti, kterých je zatím 16. Schází se pravidelně na pondělních schůzkách a připravují se na jarní kolo soutěže Plamen.

Dále vystoupil velitel sboru Josef Vancl, který představil činnost výjezdové jednotky hasičského sboru, vyjmenoval zásahy a cvičení, dále věci, které se během uplynulého roku nakoupily a zařídily. Zvlášť velkou pozornost věnoval pořízení vozidla VW Transporter, které bylo obci Studenec převedeno od Policie ČR a po nutných opravách bylo předáno do užívání hasičské jednotky. Ani letos nezapomněl poukázat na to, že na činnosti jednotky, údržbě techniky a dalších akcích se podílí pár stejných členů a ostatní tvrdí, že nemají čas.

Dále promluvili starosta obce pan Jiří Ulvr a místostarosta pan Josef Boura, kteří kladně hodnotili činnost hasičské jednotky a spolupráci hasičů s obcí Studenec. Zprávu o stavu financí v pokladně sboru podala Lída Mečířová a poté starosta sboru zahájil volby nového výboru. Jelikož návrh nového výboru vznikl opět opsáním toho starého a nikdo se neodvážil protestovat, byla volba velice rychlá a změny žádné.

Po úspěšných volbách začala diskuse, ve které promluvili zástupci okolních sborů. Jelikož nikdo z přítomných neměl dalších připomínek ani dotazů, byla valná hromada ukončena a s tím i pití piva zadarmo. Následovalo občerstvení a poté volná zábava, při které nám k tanci a poslechu hrál Miloš Šulc. Akce byla ukončena v jednu hodinu v noci ke spokojenosti všech, kteří vydrželi až do konce.

S činností, vybavením a zásahy studeneckých hasičů se můžete seznámit na internetových stránkách, které naleznete na adrese http://hasici.studenec.cz, případně je možno použít přímý odkaz na stránkách Obce Studenec (www.studenec.cz). Na těchto stránkách naleznete také fotografie ze zásahů a dalších akcí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům JSDH obce Studenec, kteří přispívají ke zdárnému chodu hasičské jednotky, účastní se odborné přípravy, udržují techniku a technické prostředky v provozuschopném stavu a v případě potřeby vyjíždějí na pomoc v krizových situacích spoluobčanům nejenom ve Studenci, ale i do okolních obcí.

Josef Vancl, velitel JSDH obce Studenec, č. tel. 724 079 532

Naši nejmladší hasiči

Začátkem školního roku 2008/09 jsme zahájili činnost našich nejmladších hasičů. Přestože se jedná o děti velmi malé, nadšení jim rozhodně neschází. Kolemjdoucím by se mohlo zdát, že se za hasičárnu přišla vyřádit školka, ale při bližším prozkoumání zjistí, že ač většina dětí ještě neumí číst ani psát, užili jsme už spoustu legrace a naučili se i pár věcí důležitých pro náš hlavní cíl – hru PLAMEN, která nás ale nejspíš čeká až za rok (až zahájí většina školní docházku).

Učíme se topografické značky, uzle i technické prostředky pomocí různých her. Umíme spojit hadice a sportujeme. Děti skvěle spolupracují a právem čekají na závěr malou sladkou odměnu. Našimi nadšenci jsou: Adámek Kalenský, Lukášek a Radimek Linkovi, Ondra a Kačenka Tušiakovi, Matýsek Kolář, Renatka a Lukášek Trejbalovi, Petruška Bachtíková, Valinka Jiroutová, Lukášek Vondra, Eliška Hamáčková, Káťa Horáčková, Pavlík Šír a Barunka s Josífkem Vanclovi. Těšíme se i nadále na jejich milou spolupráci a budeme se snažit, aby naše společně strávené chvíle byly více než zábavné.

Mirka Vanclová a Veronika Vanclová.

Účast na sportovních hasičských akcích v roce 2008

15. března – fotbal v Jilemnici

Této první jarní soutěže se zúčastnila naše 2 družstva, z nichž jedno postoupilo až do finále a vybojovalo 2. místo.

27. dubna – štafety v Jilemnici

V neděli ráno na děti čekala na jilemnickém stadionu překážková štafeta 4 × 60 m a 60 m jednotlivci, kde se našim podařilo získat 3. místo.

1. května – soutěž v Čisté u Horek

Po těsném souboji unikla našemu družstvu bronzová medaile za soutěž v požárním útoku. Rozdíl byl pouhých 0,28 s. Ale i 4. místo z 18 je pěkný výsledek.

10. května – Podkrkonošský pohár v Nedaříži

V prvním kole Podkrkonošského poháru se soutěžilo ve štafetě dvojic, překážkové štafetě 4 × 60 m a požárním útoku CTIF. Celkově zde naše děti obsadily 11. místo.

17. května – soutěž Plamen v Nedaříži

Při tomto závodě čekalo na děti pět disciplín: štafeta dvojic, překážková štafeta 4 × 60 m, požární útok, štafeta s překážkami CTIF a požární útok CTIF. Děti bojovaly statečně, v požárním útoku předvedly dokonce 6. nejlepší čas mezi všemi soutěžícími. Nakonec se na této okresní soutěži umístily na 15. místě.

14. června – okrsková soutěž a oslava výročí 120 let SDH Kruh u Jilemnice

Této soutěže se zúčastnila obě naše družstva mužů i žen. Potěšila nás dobře připravená trať a moc se nám líbil kulturní program, který zde v rámci oslav výročí 120 let od založení místního SDH probíhal. Celkem se nám vedlo i v požárním útoku, muži A skončili na 8. místě, muži B na 6. místě, ženy A na 8. místě a ženy B na 7. místě.

21. června – soutěž v Dolní Kalné

V hasičském roce 2007/2008 byla tato soutěž pro naše děti tou poslední. Většině z nich je totiž už 15 let, a tak od září závodí v kategorii dorostenecké. Snažily se tu nejen proto ukázat to nejlepší. To se jim také povedlo – odvezly si stříbrné medaile za 2. místo. A aby nebylo loučení s dětskými soutěžemi moc smutné, vzali jsme děti ještě na dobrý zmrzlinový pohár.

23. srpna – noční soutěž v Nedaříži

Ačkoliv jsme se na tuto soutěž všichni moc těšili, nakonec se jí od nás zúčastnilo pouze jedno družstvo mužů. Nebe plné hvězd a trať osvětlená pochodněmi měla své kouzlo pro diváky i soutěžící. Kluci tu měli bohužel menší problém s mašinou, a tak skončili až na 9. místě.

13. září – soutěž veteránů v Nedaříži

Při této soutěži závodili naši kluci s historickou stříkačkou PS 8. Trénink se jim vyplatil a útok zvládli tak rychle, že je chválili i komentátoři od časomíry. Nakonec se jim v tomto zajímavém závodě podařilo získat 5. místo.

4.–5. října – soustředění v Ostružně

Letos se konalo podzimní soustředění opět v areálu Ostružna u Jičína. Tyto dva dny byly pro děti přípravou na branný závod. Většina z našeho pětičlenného družstva tu již byla v minulých letech a všichni se těšili na další společné zážitky. Sobotní dopoledne bylo ve znamení ubytování, seznámení se s tratí a s okolím a doučení se posledních potřebných věcí před odpoledním závodem jednotlivců. V něm jsme si vedli velmi dobře, především musím pochválit obě naše dorostenky, které obsadily 2. a 5. místo. Večer byla pro děti připravená diskotéka a konalo se zde i školení vedoucích. V neděli čekal na děti hned po snídani závod družstev. Protože bylo naše družstvo smíšené (3 holky a 2 kluci), museli jako celek běžet v kategorii dorostenců, což bylo pro holky o něco obtížnější. Ale naši si poradili se vším a nakonec obsadili 4. místo.

11. října – branný závod v Jilemnici

Tento závod hasičské všestrannosti se pro kategorii dorostu skládá z osmi disciplín: přesunu podle azimutu, střelby ze vzduchovky, šplhu po laně, přeskoku přes vodní příkop, určování RHP, určování věcných prostředků, optické signalizace a první pomoci. Našemu družstvu pomohla účast na soustředění, kde si již děti všechny tyto disciplíny vyzkoušely. Opět musely běžet v kategorii dorostenců a celkově z toho bylo 4. místo.

25. října – diskotéka v Bukovině

Jako odměnu po všech náročných soutěžích připravili hasiči v Bukovině pro děti diskotéku. Naši přijali pozvání moc rádi a užili si pěkný večer plný písniček a tancování.

Zdeňka Grofová

Zdeněk Remsa oslavil osmdesátiny

Zdeněk Remsa, trenér tzv. „Remsa boys“ a strůjce úspěchu celé jedné éry našich lyžařů skokanů, oslavil 29. 12. 2008 osmdesátiny. V roce 1960 nastoupil Zdeněk Remsa do Dukly Liberec a stal se trenérem reprezentačního družstva skokanů. Trénoval Jiřího Rašku, Dalibora Motejlka, Josefa Matouše, Rudolfa Hönla a další skokany. Ti začali pod jeho vedením porážet Seveřany, kteří v té době hráli ve světě skoků na lyžích prim. Nové tréninkové metody, které Remsa prosadil a pro něž nadchl reprezentační tým, brzy přinesly výsledky. Od světového rekordu Motejlka v letech skokem dlouhým 142 metrů až po senzační olympijské medaile Jiřího Rašky na X. ZOH v Grenoblu. A co by si čerstvý osmdesátník Zdeněk Remsa ještě přál? Rád by se dočkal olympijské medaile od našich skokanů a jel se na naše kluky podívat na MS 2009 do Liberce. Gratulujeme!

Český olympijský výbor

Srší humorem a vitalitou, ale přesto je „nemocný“. Trpí totiž nevyléčitelnou náklonností ke skokům na lyžích. V pondělí oslavil osmdesátiny, ale pod můstky chodí Zdeněk Remsa stále každý den. Trenér olympijského vítěze Jiřího Rašky a slavných „Remsa Boys“ teď vede v Lomnici nad Popelkou žáky.

„Naposledy jsem vynechal, když jsem měl chřipku. Ale jako trenér jedu už od roku 1960,“ líčí Remsa. „Moc mě ta práce baví, ale už člověka zmáhá. Budu toho asi už muset nechat, i když představit si to neumím. To víte, je to nemoc.“ Možná po sezoně odejde do penze na chalupu do Studence, kde má práce pořád dost. „V osmdesáti bych už na to měl, doufám, nárok. Mám sice roky, ještě pořád si s klukama zahraju fotbálek, ale jednou člověk musí dostat rozum.“ Občas jej pobolívají kyčle, kolena, klouby opotřebované sportem. V kondici se však udržuje. „Pořád cvičím, musím. Gymnastiku, protahování, všechno dělám s klukama.“ Naposledy skákal za „staré pány“, bylo mu asi 66 let. „Teď už se neodvážím. Kosti jsou řídké.“ Z můstků se spouštěl odmala. Do školy jezdíval na lyžích a s kamarády zastavoval na těch v okolí.

Závodil na hrách ve Svatém Mořici 1948, ale největší slávu zažil o 20 let později, když zlato získal Jiří Raška. Po jeho prvním skoku se trenér v naději na úspěch omýval sněhem. Po druhém jej nadšení fanoušci nosili na ramenou. „Byla to velká sláva, dávali nám hobla, vyhazovali nás do vzduchu. Na rozdělení cen už slzička ukápla. I když jsme byli tvrdí chlapi.“ Remsa budoval ze svých skokanů partu, ctil mušketýrské heslo. Jako trenér razil heslo, že dřina pomůže českým skokanům před severské závodníky i Němce. „A Raška, Matouš, Hubáček, Motejlek pak měli výborné výsledky.“ Vedl tvrdý tréninkový režim. Budíček v sedm, pak dvě hodiny dřiny. „Byl to fofr.“ Večerní ponocování netoleroval. „Říkali mi, že jsem syčák, různá dobrá jména na mě měli,“ vzpomíná. Razil teorii: „Pánové, dělat bordel v noci, nespat, to umí každej vůl. Ale ráno vstát, být zdravý a makat, to je machrovina.“ Jeho rukama prošel třeba i Roman Koudelka. „Snaží se,“ říká o něm Remsa. Vychovává i další naděje. Jsou mezi nimi dříči jako dávní „Remsa Boys“? „Záleží na jednotlivcích. Ale už u malých dětí poznáte, co z koho bude. Mám tam ještě pár dobrých kluků, dost to baští.“

Mladá fronta Dnes

Roman Koudelka – nefalšovaný Remsa boy

Lomnický trenér Zdeněk Remsa se ujal českého reprezentačního družstva skokanů v roce 1960. Jeho přístup k mladým sportovcům, trenérské schopnosti a výborná znalost psychologie mu pomohly vytvořit český skokanský tým vysokých kvalit, který znal celý svět pod názvem „Remsa Boys“. Za všechny ty držitele světových medailí a světových rekordů si připomeňme toho nejslavnějšího, olympijského vítěze Jiřího Rašku. Zdeněk Remsa uměl a dosud velmi dobře umí citlivě rozpoznat, kam až může povolit uzdu mladíkům, které měl v minulosti i v současnosti v týmu na starost. Pamětníci českého skoku se až někdy divili, jak uměl Remsa rozpoznat hranici lumpáren, kam až mohli skokani zajít. Uměl s nimi i nějakou tu lumpárničku prožít, občas i pořádně přivřít oči, ale nijak tím nesnižoval svoji autoritu, právě naopak. Byl prostě vždy osobnost, jaká se objevila na můstcích až po mnoha letech v osobě Reinharda Hesse (trenér Schmidta a Hannawalda). Také on uměl o mnoho let později zajít se svými svěřenci na pivko nebo diskotéku. A věděl, že toho nikdy nezneužijí.

Téměř po padesáti letech od převzetí reprezentace Zdeňkem Remsou se z Lomnice vydal do velkého světového skoku další jeho svěřenec, Roman Koudelka. Od prvních skoků až do dorosteneckého věku měl Koudy, jak ho skokanské prostředí přezdívá, k dispozici PANA trenéra Remsu. Koudy nebyl nikdy žádný andílek a Zdeněk Remsa to zbytečně nelámal přes koleno. Jak jsem již řekl, je to velmi dobrý psycholog. Koudymu vývoji nechal dost volný průchod, ale mantinely nastavoval on, aniž by si to Roman nebo i okolí uvědomovalo. Když se nedávno Koudy „odstěhoval“ na jilemnický gympl, byl Zdeněk Remsa se svojí prací hotov. Předal Koudyho dál k trenérům, kteří to vypracované jádro už musí jen vylepšovat.

Roman si v loňském létě namísto vybíraného volna sebral skočky a jel si zatrénovat s kamarádem Kutalem do Frénu na těžký můstek. V 16 letech si přiložit sám od sebe je velmi sympatické a i to neslo právě ty stopy nenápadného působení trenéra Remsy na Koudyho nejen skokanský vývoj.

Roman „Koudy“ Koudelka může být na svoje skokanské výsledky již patřičně hrdý. Hrdost je i na místě za jeho skokanský původ. Je to totiž po 46 letech zatím poslední Remsa Boy v elitní reprezentaci. Zdeněk Remsa i nadále zkušeným okem pozoruje v Popelkách lomnické skokanské naděje a možná, že už má o někom dalším jasno…

Český svaz lyžařů

Fotografie – Osmdesátiny Zdeňka Remsy ve Studenci

Fotografie – Zdeněk Remsa (foto J. Prokop)

Cvičím, cvičíš, cvičíme… a cvičili jsme i s Mikulášem!

Ve studenecké sokolovně se schází několik skupinek cvičenců různých věkových kategorií, od zralých žen až po batolata, která samozřejmě přivádí jejich rodiče. Tato věkově nejmladší skupina nazvaná Cvičení rodičů s dětmi, je i skupinou nejpočetnější. 2. 12. 2008, kdy se konalo Cvičení s Mikulášem, se sešlo 57 dětí a bylo tedy pěkně živo!!!

Každé úterý se snažíme pěkně protáhnout tělíčka, pohrát si s kamarády, ale také naučit se něco nového. V den, kdy za námi měl do sokolovny přijít Mikuláš, jsme se spojili s kamarády z 1. a 2. třídy, kteří se ke svému cvičení schází stejný den, protože bude-li nás víc, nebudeme se báti čerta nic! Jelikož do cvíča chodí samé hodné děti, měli jsme naději, že Mikuláš nechá čerty v pekle. Tak se také stalo. Po přivítání jsme předvedli pohybové říkanky, písničky, tanečky i dlouhou překážkovou dráhu, po jejím překonání dostal každý od Mikuláše a Andílka dáreček, který si všechny děti skutečně zasloužily. Jako památku na krásně prožité odpoledne máme společné foto.

Rodiče, kteří máte doma neposedná dítka a ještě jste naše řady nenavštívili, hurá do toho!!! Malí školáci cvičí v úterý od 14.30 hodin, cvičení rodičů s dětmi navazuje od 15.30–16.30 hodin. Výjimečné bude jako už každoročně masopustní úterý 24. 2. 2009, kdy pořádáme Maškarní cvíčo.

Marie Bergerová

Fotografie – Cvičení s Mikulášem

Fotografie – Cvičení s Mikulášem II

Lesklé střípky z SK Studenec

Studenečtí fotbalisté získali v uplynulé sezóně 2007/2008 tři medailová umístění v rámci soutěží OFS Semily (dorostenci se stali okresními přeborníky) a i po podzimní části panuje s umístění týmů mírná spokojenost.

Další studenečtí fotbalisté hostují v mládežnických mužstvech vyšších soutěží, Martin Kuřík a Danda Mejvald bojují pod vedením Pavla Čížka s mladšími žáky SK Jilemnice o body v krajské soutěži Libereckého kraje. Oba dva jsou společně s Jendou Kuříkem a Zdendou Klímou členy okresního výběru, který je po dvou turnajích na 2. místě za Českou Lípou a před Libercem a Jabloncem nad Nisou. Mára Čivrný naopak tvrdí obranu starších žáků SK Semily v krajském přeboru Libereckého kraje. Jirka Povr pokročil do prvního mužstva mladšího libereckého dorostu, který po podzimu vede českou ligu (druhá nejvyšší soutěž) a cílem libereckého dorostenců je postup do nejvyšší dorostenecké soutěže.

Nejvýraznějšího úspěchu zatím dosáhla Eva Bartoňová, která přidává další starty v ligovém mužstvu FC Hradec Králové (ženský fotbal DFC Slávia Hradec Králové přešel pod křídla profesionálního fotbalového klubu FC Hradec Králové). Na základě svých dobrých výkonů byla nominována do reprezentačního výběru ČR U17 a odjela s ním na první část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy do Makedonie. V rámci přípravy tento výběr sehrál přátelský zápas s výběrem Bavorska a k vítězství 4:3 přispěla Eva jedním gólem. V Makedonii výběr U17 nejprve i zásluhou Evy, která vstřelila ve svém reprezentačním debutu 5 branek, rozstřílel Lotyšsko 10:1, pak po velkém boji na těžkém terénu zdolal domácí Makedonii 2:1 a nakonec si poradil i s Polskem 2:0. V další fázi kvalifikace se tým U17 utká počátkem dubna 2009 v Belgii se Španělskem, Anglií a domácím celkem. Na základě těchto výkon projevil o Evu zájem nejlepší tým ženské kopané v ČR AC Sparta Praha a Eva byla nominována do ankety ženského fotbalu ČMFS za rok 2008 v kategorii Talent roku.

Historicky nejúspěšnější sezónu má za sebou i oddíl orientačních sportů při SK Studenec, neboť členové oddílu se v dresech Školního sportovního klubu při ZŠ Studenec stali mistry České republiky školních družstev v orientačním běhu, žáci a dorostenci SK Studenec zvítězili v celostátní soutěži družstev Východočeské oblasti a Markéta Urbanová, Marek Uvizl a Ivan Uvizl se stali vítězi Oblastního žebříčku jednotlivců ve svých kategoriích. Závodníci SK Studenec získali pět mistrovských licencí mezi jednotlivci a dvě místa na velké bedně (do 6. místa) při mistrovství republiky (Jakub Janata a Michal Kučera). Vedle závodní činnosti zvládli členové SK Studenec i náročnou pořadatelskou činnost, neboť uspořádali závod Oblastního žebříčku v Luštěnicích u Mladé Boleslavi, Český pohár štafet ve Vidochově, pětidenní závody Czech 5 days v Chotěvicích a dva závody Podkrkonošské ligy v OB. Celkem se těchto závodů zúčastnilo více než 2000 orientačních běžců.

Úspěšnou sezónu má za sebou i třetí oddíl SK Studenec, a to oddíl alpského lyžování. Pavla Klicnarová a Adam Zika reprezentovali Českou republiku na Mistrovství světa juniorů ve španělském Formigalu. Smůlu měl opět Adam Zika, který se v prvním tréninku zranil a nemohl absolvovat jediný závod. Pavla Klicnarová vybojovala nejlepší umístění ve sjezdu, kde skončila na 26. místě. Společně s Danou Markovou se jí však dařilo na ostatních závodech, získala dvě prvenství na mezinárodním juniorském mistrovství Itálie v Pellegrinu v super G a ve sjezdu a zvítězila sjezdu Citizen v Innerkremsu. Ještě lepších výsledků dosáhla v závěru sezóny Dana Marková, neboť vybojovala pro SK Studenec dvě medaile z Mistrovství České republiky dospělých ve Špindlerově Mlýně, a to stříbrné v super G a v obřím slalomu. V polovině února se navíc v italském Bormiu stala mezinárodní mistryní Velké Británie v super G. Se studeneckými sjezdaři se připravuje i švédský závodník českého původu Jan Sedlac, který se na silně obsazeném mistrovství Švédska počátkem dubna umisťoval v jednotlivých disciplínách do 15. místa.

Další dva studenečtí závodníci startují na závodech v zámoří, kde studují. Zatímco Matyáš Mleziva se zúčastňuje po zranění především regionálních závodů, Lucie Ziková si vede velice úspěšně a zvítězila ve FIS závodech a v několika universitních závodech. O kvalitě jejího umístění svědčí i vynikající sjeté body, které ji v žebříčku FIS zařazují mezi českými závodnicemi hned za Šárku Záhrobskou.

Vynikajících úspěchů dosáhli studenečtí alpští lyžaři i v Českém poháru za rok 2008. Jak mezi juniory, tak mezi dospělými obsadili 4. místo z 59 oddílů České republiky. Mezi jednotlivci skončil Adam Zika na 3. místě, Pavla Klicnarová na 4. místě a Dana Marková na 12. místě. O mnohem výraznější úspěch připravilo SK Studenec zranění Adama Ziky.

V průběhu března 2008 se Sportovní klub rozrostl v pořadí o čtvrtý oddíl, kterým se stal oddíl lehké atletiky v čele s Ivanem Uvizlem. Zdeněk Klíma obsadil 12. místo na Mistrovství ČR v přespolním běhu a Marek Uvizl se stal jako hostující závodník mistrem ČR v lehké atletice družstev v barvách AC Syner Turnov.

Turnovský a semilský deník, 8. ledna 2009

Proč jsem si zlomil kotník?

Láďa mi jednoho krásného dne zavolal, že když už netrénuju, tak že bych mohl aspoň dělat něco užitečného, jako třeba napsat něco do ročenky. Když jsem se ho zeptal, co by si asi tak představoval, tak že prej proč jsem si zlomil nohu, co dělám špatně, proč za mnou nejsou vidět pořádný výsledky, proč mi nejdou azimuty… Tak jsem si řekl, že to první téma je celkem výzva. Takže… začalo to asi takhle…

Bylo tuším 16. srpna a zrovna jsme byli na Grand Prix Silesia. Všechno se vyvíjelo celkem slibně, první etapu jsem sice dostal celkem kládu, ale nikdo není dokonalý:-) Druhá etapa už vypadala líp, a tak jsem byl 6., no. Třetí etapka se mi celkem povedla a byl jsem druhej a dostal jsem jen 6 vteřin, a to nas… štve. No a pak přišla ta slavná etapa 4.:-) Začalo to nevinně, startoval jsem celkem pozdě a věděl jsem, že těch 3,5 km nebude patřit mezi nejpomalejší. A protože se mi to zdálo celkem krátký, tak jsem začal rovnou pěkně svižně a doufal, že mi to vydrží. No tak vydrželo to, ale ne moc dlouho, první kontrola byla dost primitivní a já měl druhý nejrychlejší mezičas. A teď postup na kontrolu číslo dvě. Tak vezmu směr a jdu, cesta, první, druhý, třetí patník a jak by řekl Láďa „na blind“ přes mírnou bažinku a doufám, že zakopnu o jámu, kde bude kód 108 (ale neberte si ze mě příklad, to by Láďa neviděl rád!), ale tak daleko jsem se nedostal:-). Uvědomil jsem si, že jsem udělal drobnou chybku, a tak se to snažím napravit, trochu jsem přidal na obrátkách, ale… Klacek, díra a už ležím. Ti, kteří zrovna běželi kolem, museli mít asi radost, když si vyslechli ta nejvytříbenější slovíčka z mého obsáhlého slovníčku:-) No a to byl konec mé sezóny 2007/2008.

Tak jsem vysvětlil jak, ale ještě pořád ne proč! Tak na tuto odpověď jsem měl dost času, 10 dní jen ležet s nohou nahoře, a dalších asi 45 dní (3 888 000 sekund) se sádrou, dlahou, o berlích… Láďa by řekl, že to mám z toho, že málo trénuju, neposlouchám jeho rady, nejezdím na běžkách a že jsem nezodpovědnej dacan. A asi měl pravdu, celý rok jsem se těšil na mistrovství na klasice, protože na tu jsem si opravdu věřil, na rozdíl od krátké trati (kde jsem byl ale nečekaně 6.). A místo toho jsem byl doma, se sádrou na noze a mohl jsem mít akorát vztek. Takže rada pro Vás: nelámejte si nohy, protože by Vás to pak mohlo v budoucnu mrzet, poslouchejte Láďu, pana ředitele a maminku, nekupujte si palcovky, nebo je Láďa rozdupe a nechoďte „na blind“ jako já! A poctivě trénujte, abyste nedostali dvojku z tělocviku jako já teď na čtvrtletí (a to myslím vážně)!

P. S. Případné dotazy směřujte na email mik.kuc(z..)seznam.cz.

S pozdravem Michal Kučera

Valná hromada SK Studenec

Počátkem ledna 2009 proběhla ve školící místnosti Pensionu Trautenberk ve dvou fázích valná hromada SK Studenec. Nejprve se sešli mládežníci, kteří nejen vyslechli zprávy o činnosti SK Studenec, ale především přivítali vzácné hosty. Společně s Tomášem Kalenským (činovník Českého svazu orientačního běhu) přijaly pozvání i Dana a Radka Brožkovy. Starší Dana získala letos titul mistryně světa na klasické trati a její mladší sestra Radka vybojovala bronzovou medaili na krátké trati, pochopitelně v orientačním běhu. Beseda měla neformální ráz a všichni hosté zůstali i na další průběh valné hromady. V něm se sešli dospělí a připomněli si nejdůležitější úspěchy minulého roku a zamýšleli se nad rokem příštím. Potěšující na celém jednání byla hojná účast, která se blížila dvěma stům z obou částí valné hromady.

Fotografie – Dana a Radka Brožkovy na valné hromadě

Vyhlášení nejlepšího Sportovce roku 2008

SK Studenec měl opět své sportovce v anketě o nejlepšího sportovce roku 2008. Eva Bartoňová obsadila 19. místo mezi nejpočetnější kategorií mládeže (zde zvítězil Roman Koudelka), družstvo žáků ZŠ Studenec v orientačním běhu skončilo na 6. místě (vítězem se stali atleti AC Syner Turnov) a Dana Marková skončila na 7. místě mezi dospělými (vítězem se stal Petr Kazda, mistr světa v kickboxu). Dana měla za sebou čerstvě svou premiérovou účast ve světovém poháru ve sjezdu (sjezdovkou se řítila po 8 sekundách jízdy již rychlostí 113 km/h). Dařilo se jí i na dvoudenních závodech v Peci pod Sněžkou, kde získala dvě prvenství.

Fotografie – Vyhlašování nejlepšího sportovce

Eva Bartoňová Talentem roku ženské kopané v ČR

Významného individuálního ocenění dosáhla Eva Bartoňová, která získala prvenství v celostátní anketě neprofesionálního fotbalu, v němž je zařazena i ženská kopaná. Na pražském Žofíně převzala ocenění Talent roku ženské kopané pro rok 2008.

Pořadí nejlepších
1. Bartoňová EvaHradec Králové137 b
2. Cahynová KláraSlovácko103
3. Malinová AnetaViktoria Plzeň79
4. Burešová SvětlanaSlavia Praha60
5. Sedláčková JanaSparta Praha54
6. Šmidrkalová AnetaSparta Praha54
7. Mikysková RomanaViktoria Plzeň46

Pořadí bylo stanoveno na základě hlasů trenérů jednotlivých týmů a funkcionářů a odborníků v ženské kopané.

Výsledky vánočního turnaje v líném tenisu

Tenisový klub a Sokol Studenec

Ve studenecké sokolovně se uskutečnil dne 27. 12. 2008 již dvacátý ročník turnaje v líném tenisu, který se hraje na hřišti pro odbíjenou molitanovým míčkem dle upravených tenisových pravidel. Snad z důvodu nedostatku sněhu se dopolední kategorie do 45 let účastnilo čtrnáct dvojic. Turnaj se hraje na dvě porážky. To znamená, že pokud dvojice vítězí, postupuje do dalšího kola, a když jednou prohraje, spadne do tabulky pro poražené. V tomto rozpisu již stačí další prohra a družstvo končí. Celým turnajem, který měl dohromady 25 zápasů, prošla bez porážky pouze dvojice hráčů Petr Mečíř a Jan Vancl. Druzí byli Martinové Nedomlel a Lattenberg. Na třetím místě skončili vítězové tří posledních ročníků Jiří Ulvr a Radek Mejvald.

Ve čtrnáct hodin odpoledne potom začali hrát muži nad 45 let, kterých bylo letos jen pět dvojic. Hráli způsobem každý s každým, který je spravedlivý, a zde zvítězili, stejně jako vloni, pan Vít Kuřík s Jiřím Povrem. Druzí byli nejstarší letošní účastníci, kterým je dohromady 134 let, pánové Jan Kuřík a František Plecháč.

Účel byl splněn; mládež i ti dříve narození trochu rozběhali kapry, klobásy a vánoční cukroví, a co je také důležité, nikdo se nezranil na těle ani na duši. Na závěr bych chtěl popřát čtenářům Studeneckého zpravodaje za sebe a za ostatní, kteří prohání tenisový míč, pevné zdraví, spokojenost a radost po celý rok 2009.

Petr Hák

OREL Studenec

Volejbal (ženy a kadetky)

Ženské áčko hraje v 1. třídě krajského přeboru. Po dobrém začátku sezóny se děvčata před Vánocemi propadla na 9. příčku. V dalších zápasech půjde týmu o hodně, poněvadž 8. místo znamená udržení se v soutěži.

Tabulka krajského přeboru 1. třídy žen po 24. kole
1. TJ Sokol Staré Město2421365:1645
2. TJ Slavia Hradec Králové „B“2421368:2145
3. TJ Sokol Jilemnice2418661:3242
4. VK Hronov „A“24141047:4038
5. SK Rubena Náchod24141047:4038
6. TJ Červený Kostelec „A“24111343:4335
7. Sokol Hradec Králové24111342:4935
8. Orel Hradec Králové2471731:5831
9. Orel Studenec „A“2432123:6827
10. SK Nové Město2402412:7224

Kadetky sbírají v krajském přeboru zkušenosti a na první vítězství zatím stále čekají.

Tabulka krajského přeboru kadetek
1. Lokomotiva Trutnov108226:618
2. VKM Rychnov n. Kněžnou88024:516
3. Sokol Třebechovice p. O.84414:1212
4. Jiskra Nový Bydžov8174:219
5. Orel Studenec8080:248
Volejbalový program
7. 3.9.00ženyTJ Slavia Hradec Králové „B“ – Orel Studenec „A“
7. 3.9.00kadetkymistrovský turnaj ve Studenci
14. 3.10.00ženyOrel Studenec „A“ – SK Rubena Náchod
28. 2.10.00ženyOrel Hradec Králové – Orel Studenec „A“
25. 4.10.00ženyOrel Studenec „B“ – TJ Baník Žacléř
2. 5.10.00ženyTJ Sokol Dřevěnice – Orel Studenec „B“
8. 5.10.00ženyTJ Lánov – Orel Studenec „B“
9. 5.10.00ženyOrel Studenec „B“ – TJ Sokol Bílá Třemešná
16. 5.10.00ženyTJ Lokomotiva Trutnov – Orel Studenec „B“
17. 5.9.00minižákyněmistrovský turnaj v Třebechovicích
23. 5.10.00ženyOrel Studenec „B“ – TJ Jičín
30. 5.10.00ženyTJ Jiskra Hořice – Orel Studenec „B“
31. 5.9.00minižákyněmistrovský turnaj v Rychnově n. K.
6. 6.10.00ženyOrel Studenec „B“ – TJ Červený Kostelec „B“
7. 6.9.00minižákyněmistrovský turnaj v Náchodě
13. 6.10.00ženyOrel Studenec „B“ – TJ Harant Pecka

Stolní tenis

V letošní sezóně máme v soutěžích celkem 4 týmy. Žáci, mužské béčko a céčko hrají okresní přebor a mužský „A“-tým hraje krajský přebor. Všechny týmy podávají velmi dobré výkony a i v tabulkách si stojí velice dobře.

Tabulka krajského přeboru 2. třídy – muži
1. Jiskra Nový Bor „C“131201177:5737
2. Loko Depo Liberec „B“131201160:7437
3. Loko Česká Lípa „D“13823133:10131
4. SKST Liberec „H“13724126:10829
5. Jiskra Tanvald „B“13544112:12227
6. Slovan Hrádek „A“13436103:13124
7. TTC PS Lomnice „C“1343697:13724
8. Jiskra Raspenava „B“13427111:12323
9. Orel Studenec „A“1341899:13522
10. Sokol Turnov „C“1340999:13521
11. TJ Doksy – Mimoň „B“1332896:13821
12. Bižuterie Jablonec „E“13111191:14316
Okresní přebor 2. třídy – muži – skupina A
1. Vesec „B“1091099:3229
2. Turnov „F“1081196:4527
3. Orel Studenec „B“970279:4223
4. Víchová n. J.941467:5818
5. Nová Ves n. P. „C“1130850:9117
6. Rokytnice n. J. „C“1021760:8115
7. Lomnice n. P. „E“1100118:11011
Okresní přebor 2. třídy – muži – skupina B
1. Košťálov „B“1091099:2229
2. Nová Ves n. P. „B“1081194:4027
3. Jesenný1161490:5424
4. Bradlecká Lhota „B“1061378:4623
5. Orel Studenec „C“1020831:8714
6. Syřenov „A“1111921:9914
7. Lomnice n. P. „F“1011831:9613
Okresní přebor – žáci
1. Turnov440033:712
2. Orel Studenec430127:1310
3. Rokytnice n. J.420227:138
4. Lomnice n. P. „A“41037:336
5. Lomnice n. P. „B“40046:344

Zabíjačka u orlovny

Jednota Orla si Vás dovoluje pozvat na tradiční českou zabíjačku

sobota 9. 5. 2008 od 10 hodin

Novinky v léčbě diabetu

Každý rok přináší zlepšení v péči o diabetické pacienty. V roce 2008 se vědci soustředili na vývoj nového léku, který by pomohl dosáhnout běžných hodnot cukru v krvi a zároveň snížil riziko hypoglykémií. Profesor Kvapil, předseda České diabetologické společnosti, představil novou účinnou látku na léčení diabetu – sitagliptin. Sitagliptin se kombinuje s metforminem (tedy diabetikům jejich léky nemění, ale přidává se další tabletka). Sitagliptin má v porovnání s dosud užívanými léky tu výhodu, že minimalizuje vedlejší účinky léčby. Mezi tyto účinky patřily právě hypoglykémie, ale i hmotností nárůst a otékání v obličeji. Ale mezi nejdůležitější zjištění patří – dle slov profesora Kvapila – že díky kvalitnější léčbě dojde k významnému snížení rizika infarktu i dalších komplikací diabetu, a tudíž prodlouží délku i kvalitu života diabetiků. Nová léčba se kombinuje s režimovým opatřením. Takže mezi základní kameny péče o diabetiky stále patří dodržování diabetické diety a přiměřený sport.

Recept nejen pro diabetiky – Čína z hovězího masa:

1 porce odpovídá 5 g sacharidů

120 g svíčkové nebo roštěnky, ½ vejce, 1 čajová lžička škrobové moučky, 30 g sterilované kapie, 30 g cibule, česnek, 10 g oleje, sůl, 2 lžíce bílého vína, ½ čajové lžičky sójové omáčky, mletý zázvor, tymián

Maso nakrájené na plátky jemně naklepeme a nakrájíme na hranolky. Vejce rozšleháme se škrobovou moučkou, přidáme zázvor, tymián a maso. Promícháme a necháme chvíli proležet. Potom prudce osmahneme na oleji. Přidáme nakrájenou kapii, cibuli a rozetřený česnek. Osmahneme, zalijeme bílým vínem nebo vývarem. Pokapeme sójovou omáčkou, ochutíme a prohřejeme.

zdroj: www.cukrovkar.cz

Informace pro případné sponzory: Vojtěch Korotvička, předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice, GE Money Bank, a. s., číslo účtu 351107774/0600, 512 33 Studenec 123, telefon 481 596 112, IČ 49295170

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2009

70 let oslaví
Metelková AnnaZálesní Lhota 160Zahradníková JaroslavaRovnáčov 29
Ježek VlastimilStudenec 124Nosek EdvardZálesní Lhota 182
Tropp FrantišekRovnáčov 63Prokop JiříStudenec 181
Kuřík AloisStudenec 305Kracík JaroslavStudenec 299
Šimková AnnaStudenec 273Černá VěraStudenec 201
Čapek JaroslavRovnáčov 58Boura LuděkStudenec 105
Nedomlelová OlgaRovnáčov 21Jakoubková JanaStudenec 174
Šubrtová IrenaStudenec 339Bartoňová JitkaStudenec 281
Nosková VěraZálesní Lhota 175Štefan KarelStudenec 316
Jůza KarelStudenec 122
75 let oslaví
Čech JaroslavStudenec 344Fišer JiříStudenec 245
Nejmanová ZdenkaRovnáčov 14Korotvička VojtěchStudenec 123
Tauchmanová AlenaStudenec 187Somorová ZdeňkaStudenec 258
Tauchmanová VlastaStudenec 347Plecháčová VěraStudenec 323
Jebavá ZdeňkaStudenec 83Klázar VáclavStudenec 300
Faistavrová HelenaRovnáčov 65Kuřík VáclavStudenec 354
Hamáčková JarmilaStudenec 67Štefan JiříStudenec 280
Mizera VlastimilStudenec 236Martincová KvětaStudenec 188
Nejedlý NorbertStudenec 227Jezdinská BlaženaStudenec 16
Jiran JosefStudenec 347Plecháčová JanaStudenec 54
80 let oslaví
Havel JosefStudenec 294Háková MilušeStudenec 322
Tomášová MarieStudenec 13Jiranová LudmilaStudenec 347
Jebavá ZdenaRovnáčov 35Tauchmanová CecilieStudenec 135
Háková MiladaStudenec 307Faistavr VáclavRovnáčov 65
Povrová OlgaStudenec 214Vacková MarieStudenec 233
Kuříková HelenaStudenec 5Harcubová HelenaZálesní Lhota 62
Martinec MiroslavStudenec 188
85 let oslaví
Krůfová MarieStudenec 279Honsová VlastaStudenec 345
Havlíčková MatyldaZálesní Lhota 17Dědečková AntonieStudenec 118
Tauchmanová AnnaZálesní Lhota 99Vízner JosefZálesní Lhota 67
Krůfa VlastimilStudenec 279Rybářová MarieZálesní Lhota 33
90 let oslaví
Šulcová MarieStudenec 312
92 let oslaví
Šimková MarieRovnáčov 16
Jeriová AmalieZálesní Lhota 84
93 let oslaví
Machová HermínaZálesní Lhota 12
94 let oslaví
Šulc VáclavStudenec 312
Pauerová AnnaStudenec 340
95 let oslaví
Zima JaroslavZálesní Lhota 36
96 let oslaví
Tauchmanová EmilieStudenec 156
Zlatou svatbu oslaví
Václav a Věra ČerníStudenec201
Petr a Marie GabajoviZálesní Lhota 8
Zdeněk a Gerda VášoviZálesní Lhota 128
Diamantovou svatbu slaví
František a Marie VackoviStudenec 233

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty, nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.

Studenecký zpravodaj 1/2009

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 31. března 2009

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.