Studenecký zpravodaj – číslo 6/2009

Obsah

Vážení spoluobčané – slovo starosty na závěr roku

Zprávy obecního úřadu – vítězství v Zelené stuze ČR, výstavba školky a chodníku, další informace, plesová sezóna 2010

Milí spoluobčané – duchovní slovo před Vánocemi, rozpis vánočních bohoslužeb

Vzpomínka vánoční – dle vyprávění otce Oldřicha Kuříka z Horky

Vítání občánků – ze dnů 22. dubna a 7. října 2009

Zprávy základní školy – obnova zeleně a miniarboretum, úpravy areálu v okolí, kurz bruslení, Ekomládě, projektový den, návštěva SŠGS, spolupráce se Zubercem na Slovensku a ždenijevskou školou na Ukrajině

SK Studenec – fotbal – výsledky podzimních fotbalových soutěží, pozvánky na vánoční akce

SK Studenec – orientační běh – výsledky a žebříčky, mistrovství ČR 2009, Podkrkonošská liga žáků

SK Studenec – oddíl alpského lyžování

Jak péct na Vánoce pro lidi s cukrovkou

Pozvánka na výstup na Strážník

Fotohádanka


Fotografie na titulní straně – Zimní krajina u Kovařice

Vážení spoluobčané,

opět se blíží konec roku a s ním spojená přání a předsevzetí. Většina z nás neprožívá nejpříjemnější dobu, na každém kroku slyšíme slovo „krize“.

I naše obec bojuje s nepřízní doby a ztráta především ve výši daňových příjmů je znatelná. Říkám si ale, že může být ještě hůř. Proto jsem moc rád, že se daří i přes tyto negativní stránky dodržovat plán, který jsme si na čtyři roky předsevzali. Bez získaných prostředků z dotačních a grantových titulů bychom však dnes tady neměli to, co máme, co dokončujeme a co každý vidí.

Celé jmění (rozpočet) obce se opět rozděluje mezi Vás. Největší díl byl přidělen do školství. Vzrůstající počet dětí nám závidí nejedna okolní obec. Jsem na to náležitě pyšný a doufám, že i v příštím roce přivítám několik desítek nových občánků.

Vzhledem k tomu, že nejsem pohádkový dědeček ani zlatá rybka, nemohu všem splnit jejich velkolepé sny. Srdečně ale mohu popřát v novém roce s pořadovým číslem 2010, aby nás každý den z následujících tří set šedesáti pěti provázelo štěstí, zdraví, síla, profesní a osobní úspěchy.

Děkuji Vám všem, kteří jste svou pomocí přispěli ke spokojenosti ostatních. Krásné Vánoce, radost z dárků hlavně těm nejmenším a jenom třeba předání úsměvu pro ty větší přeje

Jiří Ulvr, Váš starosta

Zprávy obecního úřadu

Soutěž Vesnice roku 2009 – lépe už jsme dopadnout nemohli

V pátém čísle našeho Zpravodaje jsem se zmiňoval, že celorepublikové vyhlášení třinácti krajských vítězů „Zelené stuhy“ soutěže Vesnice roku 2009 proběhne 20. října v Praze.

Výsledky jsou tedy známy a i většina z Vás již zná, jak vše dopadlo, buď ze sdělovacích prostředků (jejich otisky Vám ostatně také přinášíme, abychom dodrželi jednu z podmínek této soutěže – tedy publicitu), nebo díky vloženému „Průvodci“ soutěže „Zelená stuha České republiky 2009“, které jsem Vám přidal k výtisku do předešlého čísla Zpravodaje.

Vím, že se nemohlo dostat na všechny, ale samotný výtisk byl limitovaný a jsem rád, že organizátoři mi mohli dodat alespoň nějaký počet, který se dostal do Vašich rukou.

Proto prosím, kdo by měl zájem, zeptejte se mezi sebou a půjčte si ho.

Naše obec získala nejvyšší ocenění, které lze v České republice získat. Stali jsme se celkovými vítězi „Zelené stuhy České republiky“ v soutěži Vesnice roku 2009.

Jedná se o ocenění, které nepřináší jenom prestiž jak na krajské, tak i celorepublikové úrovni, šek na čerpání dotace do výše 700 000 Kč, ale také nominaci do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla) v kategorii venkovských sídel za Českou republiku, která proběhne v příštím roce.

Vše potřebné najdete níže. Více psát není třeba, jelikož bych se opakoval.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie:

Slavnostní vyhlašování v Senátu

Předávání štafety starostovi Studence Jiřímu Ulvrovi

Zelená stuha ČR 2009 za péči o zeleň, veřejná prostranství a krajinu patří Studenec v Libereckém kraji

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ČR, 21. října 2009

V úterý 20. října 2009 proběhlo v Senátu za účasti ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky, předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Ludmily Müllerové, vrchního ředitele sekce rozvoje venkova Pavla Sekáče, náměstka ministra životního prostředí Františka Pelce, předsedy Spolku pro obnovu venkova Eduarda Kavaly a předsedkyně sekce krajinářské architektury SZKT Magdalény Myškové Kaščákové slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku celostátních soutěží Zelená stuha České republiky a Oranžová stuha České republiky, které navazují na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Co je Zelená stuha?

Zelená stuha je udělována obcím v krajských kolech soutěže Vesnice roku za péči o zeleň, veřejná prostranství, přírodní prvky a krajinu. Garantem ocenění Zelená stuha na krajské i celostátní úrovni a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je Ministerstvo životního prostředí.

Smyslem Zelené stuhy je ocenit dobrou praxi obcí (starostů, volených zástupců i občanů a jejich sdružení) především v oblasti plánovité péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejných prostranství a krajiny a motivovat další obce k jejich následování. Oceňována je soustavná činnost obcí zahrnující dlouhodobé záměry a plány, přípravu jednotlivých projektů ochrany a obnovy ekologických hodnot krajiny či nového založení výsadeb v obci, kvalitní realizaci projektů a pravidelnou následnou údržbu. Hodnocena je také osvěta, výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti péče o přírodu, životní prostředí a krajinu a zapojení veřejnosti do uvedených aktivit venkovských obcí.

Ministerstvo životního prostředí jako garant Zelené stuhy podporuje toto ocenění také finančně. Obce, které získají Zelenou stuhu, mohou v následujícím roce čerpat dotace z Programu péče o krajinu a z letos nově vyhlášeného Programu Státního fondu životního prostředí ČR pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha České republiky, a to až do výše 400 000 Kč (Zelená stuha v krajském kole), resp. 700 000 Kč (Zelená stuha České republiky – celostátní vítěz).

Jaký byl letošní ročník?

Do letošní celostátní soutěže bylo zapojeno 13 obcí, které získaly Zelenou stuhu ve 13 krajích České republiky. Zelenou stuhu v krajském kole přitom může získat nejvýše jedna obec.

Celostátní soutěž organizuje Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení. Komise celostátní soutěže Zelená stuha ČR je složena ze zástupců Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanského sdružení (SZKT), Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ), a Ministerstva životního prostředí.

Pětičlenná komise hodnotila ve dnech 7.–10. září 2009.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Obec je v soutěži hodnocena podle pěti základních okruhů kritérií:

Obci Studenec bude – jako již tradičně – nabídnuta nominace do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla 2010 v kategorii vesnic. Starosta Studence Jiří Ulvr převzal štafetu Entente Florale Europe z rukou Jaroslava Knapa, starosty obce Mořice v okrese Prostějov (Olomoucký kraj), loňského vítěze Zelené stuhy ČR a letošního reprezentanta ČR v evropské soutěži Entente Florale Europe.

Současně byly vyhlášeny výsledky celostátní soutěže Oranžová stuha České republiky 2009, kterou garantuje Ministerstvo zemědělství. Oranžová stuha je ocenění udělované „vzorové zemědělské obci“ a důraz klade na partnerství obce a místního zemědělského subjektu. Oranžovou stuhu České republiky roku 2009 a šek v hodnotě 800 000 Kč získala obec Telecí v Pardubickém kraji, která shodou okolností získala Zelenou stuhu ČR v roce 2001 a byla v roce 2002 historicky první vesnicí, která reprezentovala Českou republiku v Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla.

Ing. Eva Voženílková, odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí ČR

Odkaz – Tisková zpráva na webu SZKT

Výsledky celostátní soutěže Zelená stuha České republiky roku 2009
Studenecokres Semily, Liberecký kraj, www.studenec.cz
Zelená stuha ČR 2009 (1. místo) za regeneraci veřejných prostranství a za úsilí při obnově ekologických funkcí krajiny
Horní Krupáokres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, www.hornikrupa.cz
2. místo za aktivní zapojení obyvatel obce při tvorbě a péči o veřejná prostranství obce a prvky zeleně
Libranticeokres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, www.librantice.cz
3. místo za dlouhodobé příkladné úsilí obce při obnově krajinné zeleně
Drhovleokres Písek, Jihočeský kraj, www.drhovle.cz
čestné uznání za regeneraci veřejných prostranství v obci a za příkladnou obnovu historické aleje
Hájekokres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, www.obechajek.cz
čestné uznání za regeneraci veřejných prostranství a za úsilí při obnově ekologických funkcí krajiny
Horní Řediceokres Chrudim, Pardubický kraj, www.horniredice.cz
čestné uznání za příkladnou péči o veřejná prostranství v obci a za květinovou výzdobu obce
Hostětínokres Uhreské Hradiště, Zlínský kraj, www.hostetin.cz
čestné uznání za plánovitý postup obce při zapojování do ekologických projektů a uchování tradičního obrazu venkovské obce
Jseseník nad Odrouokres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, www.jeseniknadodrou.cz
čestné uznání za příkladný přístup k problematice obnovy zeleně v obci a v krajině
Jevišovkaokres Břeclav, Jihomoravský kraj, www.obec-jevisovka.cz
čestné uznání za úsilí věnované obnově a péči o kulturně-historické dědictví obce
Jezerniceokres Přerov, Olomoucký kraj, www.jezernice.cz
čestné uznání za úsilí při obnově ekologické stability kulturní krajiny silně ovlivněné infrastrukturou
Krakovokres Rakovník, Středočeský kraj, www.obec-krakov.cz
čestné uznání za příkladnou péči o náves a další veřejná prostranství a zapojení veřejnosti do aktivit obce
Plániceokres Klatovy, Plzeňský kraj, www.planice.cz
čestné uznání za péči o kulturní a přírodní dědictví, památné stromy a krajinu
Smolniceokres Louny, Ústecký kraj, www.smolnice.cz
čestné uznání za úsilí o zachování vesnického rázu obce a za aktivity obce i občanů na podporu její identity

Zelenou stuhu 2009 získala obec Studenec na Liberecku

Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova, říjen 2009

Zelená stuha České republiky 2009 za péči o zeleň, veřejná prostranství a krajinu patří obci Studenec z Libereckého kraje. Celostátní soutěž navazuje na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 20. října v Senátu i za účasti předsedy Spolku pro obnovu venkova ČR Eduarda Kavaly.

Studenec je podhorská obec v blízkosti Krkonoš. Skládá se z vesnic Studenec a Zálesní Lhota, mezi kterými leží vrch Strážník. Bezprostřední okolí je lákavé pro příjemnou a klidnou zimní či letní rekreaci, výhodou je dobrá dostupnost horských středisek. Obec má nyní 680 domů s 1 800 obyvateli a čilým podnikatelským ruchem. Návštěvníci obce především mohou využít velmi dobrých podmínek pro klidnou dovolenou s pestrou nabídkou sportovního využití.

Zelenou stuhu získávají obce v krajských kolech soutěže Vesnice roku za péči o zeleň, veřejná prostranství, přírodní prvky a krajinu. Garantem ocenění Zelená stuha na krajské i celostátní úrovni a spoluvyhlašovatelem soutěže Vesnice roku je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Do letošní celostátní soutěže bylo zapojeno 13 obcí, které získaly Zelenou stuhu ve 13 krajích. Obci Studenec bude – jako již tradičně – nabídnuta nominace do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla 2010 v kategorii vesnic. Starosta Studence Jiří Ulvr převzal štafetu Entente Florale Europe z rukou Jaroslava Knapa, starosty obce Mořice v okrese Prostějov (Olomoucký kraj) – loňského vítěze Zelené stuhy ČR a letošního reprezentanta ČR v evropské soutěži Entente Florale Europe.

Úspěšné obce v krajských kolech i celostátní vítěz mohou v následujícím roce čerpat dotace z Programu péče o krajinu a z letos nově vyhlášeného Programu Státního fondu životního prostředí ČR pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha České republiky, a to až do výše 400 000 korun u krajských vítězů a 700 000 korun u celostátního.

Odkaz – Zpravodaj Spolku pro obnovu venkova 10/2009 (PDF)

Studenec pečuje o zeleň nejlépe v České republice

Krkonošský deník, 23 října 2009

Studenec – Nejvyšší republikové ocenění za péči o zeleň a životní prostředí, Zelenou stuhu, získala pro letošní rok obec Studenec na Jilemnicku, a to poté, co se stala vítězem Zelené stuhy mezi obcemi Libereckého kraje. 

Zástupci obce převzali ocenění na slavnostním vyhlášení v úterý 20. října v Senátu Parlamentu České republiky, kde se před Studeneckými museli sklonit reprezentanti dvanácti držitelů Zelené stuhy z ostatních krajů.

„Získali jsme nejvyšší ocenění, jaké jsme mohli v České republice získat. Tímto vyhlášením a předáním cen však pro nás nic nekončí, naopak začíná. Ostatně potvrdili mi to všichni předávající i starosta loňské vítězné obce Mořice na Hané,“ uvedl starosta Studence Jiří Ulvr.

Obec nyní bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe, Evropská kvetoucí sídla, v kategorii venkovských sídel. Úspěch nepřišel jen tak. Po zisku krajské Zelené stuhy obec navštívila začátkem září celostátní komise odborníků. „Měli jsme dvě hodiny na to, abychom ukázali důvody, proč jsme vyhráli právě krajské kolo – na co jsme pyšní, čeho si vážíme, naše další záměry, ale i problémy, které má ostatně každá obec,“ popisuje starosta.

Komisaři se zajímali o to, jak obec dlouhodobě plánuje péči o životní prostředí, jaké projekty v tomto směru právě uskutečnila a jak se stará o ty dřívější, zda dbá na osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti životního prostředí i jak do svých záměrů zapojuje obyvatele.

Komise dospěla k závěru, že Studenec hospodaří v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje, podporuje ekologická opatření občanů, spolupracuje se školou na ekologickém vzdělávání a upevňování vztahu k historickému dědictví v krajině. „Obec pečuje o cyklotrasy a běžecké trati, spolupracuje s odbornou zahradnickou firmou na projektech veřejné zeleně, se zemědělskou společností a farmáři udržuje krajinu čistou, malebnou, prostupnou,“ stojí v odůvodnění udělení Zelené stuhy.

Obec s osmnácti sty obyvateli například letos v létě otevřela školní naučnou stezku s jezírkem a altánem pro výuku v přírodě. Na budování stezky se podíleli studenečtí hasiči, místní stavební firma a žáci a učitelé studenecké školy.

Libor Jakubec

Odkaz – Článek v Krkonošském deníku

Blahopřání hejtmana Libereckého kraje:

Vážený pane starosto,

velmi rád bych Vám touto cestou pogratuloval k velkému úspěchu obce Studenec. Získání Zelené stuhy České republiky roku 2009 za péči o životní prostředí v celostátní soutěži Vesnice roku 2009 je prestižní záležitostí nejen pro Vás a Vaši obec, ale pro celý Liberecký kraj.

Touto cestou bych Vám chtěl rovněž vyjádřit jménem Rady Libereckého kraje poděkování za příkladnou reprezentaci našeho kraje. Sám jsem Vaši obec několikrát navštívil a velmi mě těší její podoba a příjemné prostředí. Je vidět, že Vám a občanům Studence záleží na obci, ve které žijete.

Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně štěstí v evropské soutěži v péči o zeleň a životní prostředí Entente Florale Europe, kam jste jako nositelé Zelené stuhy ČR roku 2009 byli jmenováni.

S přátelským pozdravem

Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje

Studenec postupuje do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe

Informační server Libereckého kraje, 26. října 2009

Po vítězství a získání Zelené stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 pokračuje úspěch obce Studenec, která v celostátní soutěži Vesnice roku 2009 získala ocenění Zelené stuhy ČR roku 2009. Nejvyšší republikové ocenění za péči o zeleň bylo předáno starostovi obce Studenec Jiřímu Ulvrovi na slavnostním úterním vyhlášení v Senátu Parlamentu ČR. Získání celorepublikového ocenění je doprovozeno nominací do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe 2010. Po letošním úspěchu Mořic a Krnova bude příští rok zastupovat české barvy právě Studenec, který se v soutěži Entente Florale Europe 2010 (Evropská kvetoucí sídla) zúčastní v kategorii venkovských sídel.

„Po vítězství v krajském kole jsme během dvou hodin museli celostátní komisi odborníků ukázat důvody naší výhry. Zajímali se o péči o zeleň a životní prostředí v obci, o její plánování, stávající i dokončené projekty a jejich údržbu, o vzdělávání a osvětu v této oblasti, o spolupráci s výchovnými institucemi a dostatečnou informovanost občanů a další a další důvody,“ komentuje bleskovou návštěvu obce starosta Jiří Ulvr.

Vítěz Zelené stuhy ČR roku 2009 kromě nominace do mezinárodní soutěže získal možnost čerpání dotací ze dvou programů vypsaných Ministerstvem životního prostředí do výše 700 tisíc Kč.

Odkaz – Zpráva na webu Libereckého kraje

Nové fotografie nové mateřské školky…

Znovu přinášíme pohledy jako v minulém čísle, ale s dalším časovým posunem.

Fotografie:

Začátek října

Polovina října

Začátek listopadu

Polovina listopadu

Chodník podél silnice II/295

Tak jako u stavby nové mateřské školky, tak i u této akce bojujeme s časem i počasím. Za nejdůležitější se považuje doasfaltování silnice k chodníkovému obrubníku a usazení nového veřejného osvětlení tak, aby mohlo být co nejdříve spuštěno. Samotná pokládka zámkové dlažby (ze které bude chodník realizován) je závislá na již zmíněných podmínkách.

Jiří Ulvr, starosta

Fotografie:

Rozestavěný chodník – pohled od křižovatky

Rozestavěný chodník – pohled ke křižovatce

Další informace

Tato informace se týká Vás všech, kteří jste v minulém roce vyplnili „dotazníky“ ohledně projektu „S Krakonošem u počítače“. Možnost samozřejmě bude i pro ostatní zájemce, kteří se dosud nepřihlásili. Naší obci se v měsíci říjnu podařilo společně s občanským sdružením „Most ke vzdělání“ připravit projekt a znovu se tak přihlásit do očekávané výzvy. Jak již jsem psal, čekali jsme, až bude nějaký program vypsán. Po roce jsme se dočkali, teď zbývá čekat na vyhodnocení, které má být zhruba v jarních měsících příštího roku a v případě úspěchu by tento program mohl být spuštěn nejdříve na podzim roku 2010.

Jiří Ulvr, starosta

Poslední etapa

Ve čtvrtém čísle letošního Zpravodaje jsem se pod tímto názvem zmiňoval, že do 30. června jsme museli podat poslední žádost, která nám ještě zbývala k plánované celkové rekonstrukci školy, včetně přístavby nové mateřské školy. Tato žádost má vyřešit finanční otázku na změnu způsobu vytápění, která má ulehčit škole a zároveň sloužit pro novou školku. Výsledky, včetně toho, jak dopadl náš projekt, měly být již známy. Toto píšu, jelikož se ptáte a přitom nedovedu víc říct. Opět se výzva protáhla a i když podle posledních zpráv by mělo být ještě tento rok rozhodnuto, nenechává mě to klidným…

Jiří Ulvr, starosta
Plesová sezóna 2010 v sokolovně ve Studenci
16. 1.Sokolský ples (TJ Sokol Studenec)
30. 1.Hasičský bál (SDH Studenec)
13. 2.Masopustní šibřinky, ráz „Slavní literární hrdinové“ (SK Studenec)
14. 2.Dětský ples (TJ Sokol Studenec)

Milí spoluobčané,

protože jsem byl opět vyzván, abych napsal duchovní slovo před vánočními svátky do Studeneckého zpravodaje, rozhodl jsem se zmínit o dvou postavách, které tvoří světlo naší české historie. Malý Ježíš, který se rodí v Betlémě, přichází totiž s určitým poselstvím lidskosti, které naplnily dvě katolické postavy a osobnosti, o kterých můžeme říci, že jsou to postavy světlé.

12. listopadu to bylo rovných dvacet let, kdy při neobyčejně krásné mši v chrámu svatého Petra v Římě, ve Vatikánu, byla prohlášena za svatou, neboli kanonizována královská dcera z doby Přemyslovců, Anežka Česká. Při listopadovém výročí jsme mohli opět oživit historická data z jejího života. Ona hledala toho, jenž našel člověka při svém lidském narození a jenž v poslední dny také najde každého člověka. Co bylo ale její motivací k tak dobré charitativní službě a činnosti, aby dovedla rozvázat nespravedlivá pouta sociálních rozdílů své doby?

Aby mohla Anežka rozdávat druhým, musela se na ně dívat s radostí a láskou. Proto však potřebovala mít svou tvář „zářící“, jakoby láskou prozářenou. To do jejího pohledu vtiskl Ten, na koho se zadívala ve svém životě, Ježíš. Ona žila předně v Jeho Pravdě a v Jeho světle, což zřejmě fascinovalo její bohaté nápadníky. Pravdu Kristovu o jejím životním povolání dokázala obhájit i před svými rodiči, protože hlas jejího životního Světla byl zároveň i hlasem jejího srdce. Dala přednost chudobě a pokoře před rozhodnutím rodičů o reprezentaci rodiny velkolepým sňatkem. Dovedla rozlomit svůj chléb hladovému a popřát pohostinství bloudícímu ubožáku.

Brzy pak zacelila a obvázala rány a jizvy těm, kteří to potřebovali. V souvislosti s jejím jménem je před námi příklad dobře vynaloženého života a také určitá reflexe kroků našeho národa v nově nabyté polistopadové svobodě.

Prostým moravským knězem, narozeným ve Studénce, katechetou, tedy učitelem náboženství a také farářem v Moravské Huzové, byl obyčejný venkovský duchovní František Tomášek. Stal se ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností odporu proti komunistickému režimu. Když byl v roce 1949 tajně vysvěcen na biskupa bez souhlasu komunistických úřadů, čekaly jej bez řádného soudu za trest nucené práce. Vypráví, jak v nich byl mučen žízní při těžké a fyzicky náročné práci, a jak je, bylo jich víc, dozorci v komunistických koncentračně- politických táborech bili.

Po násilném uprázdnění pražského arcibiskupského stolce jej po propuštění z vězení vybrali jako „kompromis“ Vatikánu a režimu jako apoštolského administrátora, tedy jakéhosi správce pražské arcidiecéze. Papež Pavel VI. jej jmenoval kardinálem. Stále více, s přibývajícími léty rostla jeho autorita především proti komunistickému režimu. Iniciátor mj. tzv. Díla koncilové obnovy a autor programu „Desetiletí duchovní obnovy národa“ se zasazoval zvláště o morální a duchovní obnovu našeho národa. Přestože jej komunistické složky nazývaly „generálem bez vojska“, ve své době dovedl odvážně pozdvihnout svůj mohutný hlas, například i pastýřským listem, ve kterém mj. věřícím píše: „vzpřimte se a zdvihněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“ Nezapomenutelná jsou jeho listopadová slova, pronesená v katedrále svatého Víta na Pražském hradě dne 25. 11. 1989, toužebně očekávaná i médii:

Bratři a sestry, právem ode mne očekáváte slovo k současnému dění v naší vlasti. Napsal jsem prohlášení „Všemu lidu Československa“ a za jeho každým slovem stojím! (bouřlivý aplaus) V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost jsem já, i celá katolická církev v naší vlasti na straně národa! (bouřlivý aplaus) Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, pokud jde o lepší budoucnost národa! (bouřlivý aplaus) Prosím Vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu s moudrostí, a odmítali cestu násilí! Bože, osvoboď nás Pravdou a Spravedlností a obnov tvář této celé země a celého světa!

Tento statečný patriarcha ještě v dubnu 1990 přivítal v naší vlasti Svatého otce Jana Pavla II., aby rok po své abdikaci na úřad arcibiskupa, 4. srpna 1992, odešel do zaslíbené země nebeského domova, ke svému mistru a Pánu.

Možná si řekneme, jak souvisejí tyto dvě postavy s Vánocemi? Jejich připomenutím na konci komunistické totality končí doba, ve které existovaly roky, kdy i koledy byly zakázány. Kéž bychom dovedli udržet Svobodu naší vlasti a také křesťanské tradice, související s Vánocemi, které jsme od předků převzali, tak bohaté!

P. Mgr. Miloslav Paclík, studenecký farář
Bohoslužby v našich kostelech o Vánocích
Neděle, 20. prosince, IV. neděle adventní
8 h.Studenec9.30Roztoky
11 h.Zálesní Lhota a Čistá u Horek 
Čtvrtek, 24. prosince, Štědrý den
16 h.Zálesní Lhota (pro děti) a Čistá u Horek 
22 h.Roztoky24 h.Studenec
Pátek, 25. prosince, Boží hod
8 h.Studenec9.30Roztoky
11 h.Zálesní Lhota 
Sobota, 26. prosince, sv. Štěpána, prvomučedníka
8 h.Studenec9.30Roztoky a Čistá u Horek
11 h.kaplička Martinice 
Neděle, 27. prosince, Svátek svaté rodiny
8 h.Studenec9.30Roztoky
11 h.Zálesní Lhota a Čistá u Horek 
Čtvrtek, 31. prosince, sv. Silvestra
15 h.Roztoky17 h. Studenec
23.50Studenec poděkování 
Pátek, 1. ledna 2010, Matky Boží, Panny Marie
8 h.Studenec9.30Roztoky
11 h.Zálesní Lhota a Čistá u Horek 
Nezapomeňte na radost těchto svátků!

Vzpomínka vánoční

dle vyprávění mého otce

Pamatuji se, bylo mi asi deset roků (r. 1895), když tenkráte před vánočními svátky uvázla ruční tkalcovina, takže byla obava, že nebude ani na to nejnutnější vydání. My děti s úzkostí sledovaly hovor rodičů, že letošní Vánoce budou velmi chudé a že i Štědrý den ztratí svoji poezii.

Toho jsme se obávaly, vždyť my, děti chudého tkalce, jsme se na tento den celý rok těšily, byl pro nás dnem výjimečným. Že ve světnici dobře vytopené se ohřejeme. Večer bude na stole vedle „hladké ančky“ ještě mazanec s houbami, se sušenými švestkami, rozinkami a na povrchu posypaný cukrem. Pak ořechy, jablka, hrušky, křížaly, vařené švestky, a což ta voda z nich, pila se jako víno. Celou tuto rodinnou pohodu doplnily různé štědrovečerní zvyky. Ve velké míse s vodou postavenou na stole plavala skořápka z ořechu se zapálenou malou svíčkou. Každý z nás měl svoji a z nich se soudilo, jak kdo s kým se máme rádi, půjdeme-li z domova, neb zda nás v rodině potká štěstí či neštěstí. Další osud se posuzoval z rozloupnutého ořechu, zda má jádro zdravé, či černé. Půlilo se jablko, zda v něm bude hvězdička nebo křížek. Pak jsme lili roztavený vosk, někdy olovo do vody a vzniklý obrázek každému předpovídal jeho budoucnost. Vyhazovala se i bota přes hlavu ke dveřím, zda bude obrácena špičkou nebo patou ven. Špička znamenala, že v tomto roce odejdeme z rodiny. Po večeři za zpěvu koled si každý zažehne svoji svíčku na stromku ve stejný čas a dle toho, jak budou dohořívat, budeme odcházet z domu do světa. Co radosti jsme vždy zažily jako děti při stavění betléma, který byl vždy hlavní součástí Vánoc. Co poezie – co těšení se na ten tajuplný Štědrý večer, opředený zlatou nití tajností a bájí. Právě tuto sváteční atmosféru velmi povyšoval ten betlém. Olejová lampička slabě kmitala před jesličkami a my děti, hledíce do ozářených jesliček, zpívaly koledy děťátku chudšímu než jsme byli my. Nejsouce ještě škole odrostlé, věřili jsme a prosili o dárek sebemenší. Otec s matkou často hledívali na nás a teprve dnes mohu si rozložiti v mysli, co znamenala slza zalesknuvší se v oku chudého, horského tkalce.

Tehdy v uvedeném čase odešel otec brzy ráno, ještě za tmy, s plátnem na prodej. Na stav měli špatnou „forotu“, nitě se trhaly, a tak i když tkalcovali celou noc, za stavem se střídali, dokončili dílo až poslední den před Štědrým dnem. Byl Štědrý den, ale u nás ve světničce bylo smutno. Noc přicházela, první hvězda se již ukazovala na obloze, ale tatínek se nevracel. My děti jsme prosily Ježíška v jesličkách, aby se nám tatínek šťastně navrátil. A Ježíšek naši prosbu vyslyšel. Tatínek se nám vrátil a jeho úsměv na tváři prozrazoval, že dobře pochodil. Usedl a vyprávěl:

„Cesta do Roztok byla zavátá a jen s námahou jsem se dostal přes les do vesnice. U faktora Klazara jsem plátno neprodal. Abych se nevrátil domů s plátnem a bez peněz, nastoupil jsem další cestu do Jilemnice. Do města jsem došel promrzlý, hladový, bez krejcaru v kapse. Zboží nabízené u několika známých faktorů jsem neprodal. Byla doba, kdy vázl vývoz do Ameriky, a proto sklady byly plné zboží. Byl jsem zoufalý, věda, že jsem doma očekáván, abych přinesl peníze a zároveň potřebné potraviny na svátky. Moje kroky vedly kolem kostela. Úplně vyčerpán jsem usedl na schody u dveří a přemýšlel co dál. Jaký to bude smutný návrat v noci štědrovečerní, s prázdnou domů. S námahou se mi podařilo vstát a zmačknout kliku u kostelních dveří. Naštěstí nebylo zamčeno, a tak jsem došel až k bočnímu oltáři, kde byl vystaven betlém, a před ním jsem se začal modlit k Ježíškovi, aby mi pomohl. Po malé chvilce jsem klesl na batoh a usnul. Ve spánku cítím, že mě drží někdo za rameno a třese se mnou. Za mnou stojí pán a praví: „Vstaňte, člověče, co zde děláte! Za chvíli bude noc a vypadá to, že bude mrazivá a nastává vánice. Máte daleko domů? Již delší dobu vás pozoruji z okna. Viděl jsem vás před kostelem a teď dlouhou dobu nevycházíte z kostela ven. Něco mně říkalo, abych se za vámi podíval.“ Jeho vlídný pohled prokazoval, že se jedná o dobrého člověka. Svěřil jsem se mu se svým dnešním neúspěšném putováním. Dále z mého vyprávění se dozvěděl, že mne doma očekává pět mladých dětí a že budou bez štědrovečerní večeře, když se s nákupem potravin nevrátím. Tento pán mě vyslechl a bylo na něm vidět, že má se mnou soucit. Vzal mne sebou do domu. Tam jsem zjistil, že se jedná o velkoobchodníka s textilem, který měl dům vedle kostela. V bytě bylo teplo, já se zahřál a byl dobře pohoštěn. Plátno koupil, dobře zaplatil, přidal nějaké jídlo a dárky pro děti. Dobře jsme se rozešli. Já s velikými díky za to, co pro mne udělal, a on s přáním šťastné cesty, abych dobře došel a hezkých svátků pro celou rodinu. Proto se mnou cítil, že sám pocházel z chudé tkalcovské rodiny, z vedlejší obce Bukoviny. I on sám začínal jako ruční tkadlec. Svojí pílí se vypracoval do dnešního stavu. V Jilemnici vlastnil dva velké domy a ve Studenci koupil velkostatek (zámek), který daroval dceři Janě Hiltlové. Jednalo se o Jana Hakla, jehož jméno budiž pochváleno. V jednom krámě, kde se ještě svítilo, jsem nakoupil vše, co bylo třeba, a šťastně pospíchal k domovu. Byl jsem tak šťasten, že mne ani nechladily husté vločky sněhu, které mi padaly do tváří.“

Zatímco tatínek vyprávěl, maminka připravila z toho, co přinesl, večeři. I když tato štědrovečerní večeře byla trošku opožděná, byla to naše nejlepší a nejšťastnější. Když se dojedlo, tatínek rozbalil dárky, co dostal, doplněné o nějaké maličkosti, které přikoupil. To bylo radosti a hlavně z toho, že jsme všichni pohromadě, že se nám tatínek ve zdraví vrátil. Pak se zpívaly koledy z vděčnosti k Jezulátku za vyslyšenou modlitbu ve chvíli nejtěžší.

Na Horce 22. listopadu 2009, zapsal Oldřich Kuřík

Vítání občánků

Při jarním vítání občánků dne 22. 4. 2009 se sešlo 11 dětí.

Eva Drhová, Zálesní Lhota 101Alena Brejšová, Studenec 185
Josef Krejčí, Studenec 426Aneta Metelková, Zálesní Lhota 103
Filip Junek, Zálesní Lhota 157Dominik Kudr, Studenec 350
Klára Kubátová, Studenec 104Antonín Ptáček, Studenec R-36
Šimon Nosek, Studenec R-8Denis Doubek, Zálesní Lhota 88
Vanesa Jechová, Studenec 7

Na vítání vystupovaly děti z Mateřské školy ve Studenci. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce Hájkové za to, že s nimi tanečky a písničky nacvičila.

Při podzimním vítání občánků dne 7. 10. 2009 se sešlo 13 dětí.

Regina Kovářová, Studenec 283Miroslav Greguš, Studenec 206
Lucie Šimková, Studenec 395František Bartoň, Studenec 310
Marek Jílek, Studenec 300Karolína Mačková, Studenec 264
Oliver Korotvička, Studenec 300Vojtěch Kodym, Studenec 209
Josef Štefan, Studenec 43Tomáš Urban, Studenec 388
Hana Jindřišková, Zálesní Lhota 177Lucie Šimůnková, Studenec 170
Jakub Havel, Studenec 330

Na vítání vystupovaly děti ze Základní školy ve Studenci. Děkujeme jim za účinkování a paní učitelce Lánské za to, že s nimi tanečky a písničky nacvičila.

Všem dětem i rodičům přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.

Fotografie:

Jarní vítání občánků I

Jarní vítání občánků II

Podzimní vítání občánků I

Podzimní vítání občánků II

Zprávy základní školy

Ani jsme se nenadáli a již máme za sebou skoro polovinu dalšího školního roku. Studenecká škola a její okolí nyní prochází výraznými úpravami, byla zahájena výstavba mateřské školy, realizovány některé granty a projekty. O tom všem se čtenáři Studeneckého zpravodaje dočtou na dalších stránkách. Podstatné je, že veškeré tyto úpravy nenarušily běžné vyučování a žáci dodržují bezpečnostní pravidla, která byla dozorem stavby stanovena.

Úprava okolí školy by měla sloužit především k vytvoření podnětného prostředí pro žáky, a to jak z estetického, tak i z poznávacího hlediska. To je také prvotním cílem celého Strategického záměru úprav okolí školy. To, že tyto úpravy také přispěly k tomu, že Obec Studenec obdržela v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku Zelenou stuhu, je jenom uznáním toho, že tyto veškeré úpravy mají svůj smysl. Těší nás i to, že řada hostů v naší škole se pochvalně vyjadřuje o celém areálu školy a o vybavení jednotlivých učeben.

Na budování areálu okolí školy se také podílejí žáci školy, i když se objevily drobné připomínky rodičů k jejich zapojení do těchto prací. Jednak v souladu se Školním vzdělávacím plánem je jeho součástí rozvoj pracovních kompetencí, jednak by si žáci měli vytvořit bližší vztah k tomu, co sami vytvoří. A rozhodně ne všichni se uchytí v teple svých kanceláří a tvrdá realita života bez ochranitelské náruče rodičů je třeba pracovat donutí.

O některých dalších aktivitách školy se dočtete na dalších stránkách Studeneckého zpravodaje.

Obnova zeleně a miniarboretum

Základní škola Studenec se nachází v přírodním areálu uprostřed obce, který původně sloužil jako přírodní divadlo a cvičiště Jednoty Českého Orla. Ve 30. letech minulého století zde byla vysázena smíšená zeleň s důrazem na druhovou různorodost. Některé z dřevin byly dokonce zasvěceny významným politikům předválečného Československa (Edvard Beneš, Jan Šrámek a další). Při výstavbě školy na přelomu 50. a 60. let byl areál školy dosázen převážně jehličnatými dřevinami.

Součástí areálu je lesní pozemek (majetek obce), který prošel v minulých letech výraznou těžbou a v současné době byla část bezprostředně související se školním pozemkem porostlá pouze náletovými dřevinami. Navíc v posledních třech letech došlo i k výrazným škodám vlivem polomů, naposledy v lednu 2007 bylo v areálu vyvráceno několik vzrostlých dřevin (stříbrné smrky, jeřáb, smuteční vrba, lípa).

Vybudování miniarboreta je součástí strategického plánu rozvoje Obce Studenec v letech 2007–2011.

Cílem projektu bylo zpřístupnění neudržované části nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost. Vlastní úprava spočívala ve vytvoření miniarboreta s různými typy dřevin. Veškeré úpravy pozemku včetně vybudování stezek pro pěší a informačních tabulí byly zajištěny sdruženými prostředky z rozpočtu Obce Studenec, školy a Libereckého kraje. Odborný dohled nad výsadbou zajišťovala specializovaná firma Bon Repos Jilemnice.

Součástí projektu bylo i administrativní řešení určení dotčeného pozemku, na základě jednání s odborem životního prostředí MěÚ Jilemnice a Libereckého kraje bylo změněno určení lesního pozemku z hospodářského lesa na les jiného určení.

Koncem března 2009 a počátkem dubna 2009 byly zahájeny práce na obnově zeleně. Byl zpracován výsadbový plán s rozmístěním skupin dřevin a zahájeno vyčištění pozemku od náletových dřevin a odstranění následků polomů.

V první fázi výsadby počátkem května byly vysazeny a ukotveny vzrostlé dřeviny a označeny jmenovkami stromů a tabulkami s uvedeným patronátem jednotlivých tříd. Žáci školy tyto dřeviny každý druhý den zalévali a každý strom spotřeboval týdně kolem 100 litrů vody. Tato péče se vyplatila a všechny zasazené dřeviny se ujaly.

V průběhu června 2009 byly upraveny pěšiny v upraveném lesním pozemku a byla zahájena příprava druhé části na druhou etapu výsadby. Byly odstraněny poškozené a napadené stromy a nevhodné náletové dřeviny. V některých částech byly odstraněny pomocí mechanizace i pařezy, aby mohla být realizována parková úprava. Veškerá takto vytěžená lesní hmota byla zpracována jako palivové dřevo pro potřeby vytápění Základní školy Studenec.

Takto připravený prostor byl osázen 50 ks jedle bělokoré (výška 1 až 1,2 m), sazenice byly ukotveny pomocí modřínových kůlů a opatřeny plastovým pletivem proti okusu. Jedle byly vysázeny tak, aby v budoucnu tvořily součást lesoparku s tím, že po určitém období (zhruba 7 let) budou méně vzrostlé jedle vyřezány.

V průběhu října 2009 byly dosázeny dřeviny, které v prostoru arboreta chyběly, a byly opatřeny jmenovkami. V současné době se v prostoru arboreta nachází 42 druhů označených dřevin.

Veškeré úpravy v okolí školy byly velice kladně hodnoceny veřejností a společně s naučnou stezkou se staly i součástí ekologické výchovy Základní školy a Mateřské školy Studenec. Rozhodně přispěly i k tomu, že Obec Studenec byla oceněna v rámci soutěže Vesnice roku Zelenou stuhou jak v rámci Libereckého kraje, tak i v rámci celé České republiky.

Úpravy lesoparku však nekončí a budou pokračovat i v roce 2010, kdy bude upravena další část s instalací dalších dvou zastávek naučné stezky (Mravenci a lesní škůdci, Větrné a vodní mlýny).

Vysázené dřeviny: 50 ks jedle bělokorá, 30 ks dub letní.

Vzrostlé dřeviny: 6 ks jeřáb obecný, 5 ks buk červený, 5 ks borovice černá, 4 ks smrk Pančičův, 3 ks zerav západní, 2 ks jilm horský, po 1 ks jedle bělokorá, borovice limba, javor babyka, dub červený, habr obecný, cypřišek Lawsonův, jírovec maďal, šácholan hvězdovitý, ořešák černý a ořešák královský.

Fotografie:

Původní stav lesního pozemku

Prostor po obnově

Smrk Pančičův a buk červený

Společné aktivity školy, veřejnosti, rodičů a občanských sdružení

V rámci uvedeného projektu byl rozšířen prostor pro společné aktivity školy, veřejnosti, rodičů a občanských sdružení v areálu školy. V první etapě byla zhotovena zámková dlažba pod stůl na stolní tenis. Poté po řadě konzultací byl vybrán takový venkovní stůl pro stolní tenis, který co nejvíce herně odpovídá klasickému stolu, je odolný proti veškerým povětrnostním vlivům a je pevně ukotven (zabezpečení jak proti úrazu, tak proti případné krádeži).

Ve druhé etapě byl vybudován prostor pro společné posezení a další aktivity. Ve školním areálu probíhaly různé akce a vždy se provizorně řešilo umístění ohniště a sezení kolem něj. Proto byl vybrán zastíněný prostor pod vzrostlými břízami.

Z nabídky několik výrobců krbů a sedacích setů byla vybrána vhodná kombinace venkovního krbu s grilem, otočným roštem a udírnou. Pod tyto prvky byla položena dlažba ze stejného materiálu, tedy vymývaného betonu.

Prostor vlastního ohniště byl zhotoven z čedičových kamenů. Vybavení krbu je k dispozici ve škole a mohou si ho bezplatně vypůjčit zájemci z řad veřejnosti. Prvními návštevníky byli účastníci tradičního Studeneckého putování.

PaedDr. Petr Junek, ředitel ZŠ a MŠ Studenec

Fotografie:

Příprava prostranství pro stůl na stolní tenis

Postavený stůl na stolní tenis

Prostor pro posezení před zahájením úprav

Pokládání dlažby

Výsledný vzhled prostoru pro posezení

Kurz bruslení v Nové Pace

Po pět týdnů během října a listopadu jsme vyjížděli na zimní stadion do Nové Paky. Děti z první, druhé a třetí třídy si tak užily hezkého ledu v pěkné novopacké hale. Někdo stál na bruslích poprvé a během pěti hodin bruslení udělal velký pokrok. Zdatnější bruslaři si zahráli hokej, zdokonalili techniku jízdy na bruslích. O tom, že je led tvrdý, nezapochyboval nikdo. Na památku jsme si odvezli hezké zážitky z jízdy, ale i modřiny a boule. Drobná zranění se však zahojila rychle a zůstaly jen pěkné vzpomínky. Určitě jsme v Nové Pace nebruslili naposled.

Vzhledem k úspěšnosti kurzu bruslení pro nejmladší pokračovaly hodiny bruslení i pro jejich starší spolužáky (od 4. do 9. ročníku).

Fotografie – Účastníci kurzu bruslení

Ekomládě

Ekomládě je ekologická soutěž, kterou pravidelně pořádá střední a vyšší zemědělská škola v Hořicích. Naše škola se jí účastnila 22. 10. 2009 poprvé.

Letošního ročníku se v Hořicích zúčastnilo 20 čtyřčlenných družstev devátých tříd se svými učiteli. Naše družstvo jelo ve složení – Nela Suchánková, Kristýna Ulvrová, Štěpán Kučera a Jan Šulc. Každé družstvo celou soutěží provázel průvodce z vyšší odborné školy. Na každém stanovišti soutěžili žáci jako tým a našemu týmu se podařilo obsadit druhé místo. Odměnou pro ně byl velký dort, do kterého se ještě po obědě všichni pustili. Odměnou pro mě byla věta Nely Suchánkové, že dort si zaslouží i paní učitelka za přípravu a ocenění projektového dne, který se konal den před Ekomládětem na stejné téma, takže některé odpovědi měli díky tomu usnadněné. Ještě jednou velká gratulace všem čtyřem!

Mgr. Veronika Adolfová, učitelka ZŠ Studenec

Fotografie – Studenecké soutěžní družstvo

Zdravá výživa – projektový den na ZŠ

Co všechno si pod tímto pojmem lze představit?

Naši žáci už vědí, že to není vůbec tak jednoduché, jak se na první pohled zdá…

„Rozhodně to není jenom o tom, že si místo rohlíku vezmu jablko…“ odpověděl jeden z nich.

A opravdu. Žáci celé dopoledne 21. října 2009 pracovali pod vedením třídních učitelů, většinou ve skupinkách nebo ve dvojicích, na různých, předem připravených úkolech. Výsledky svých prací potom veřejně prezentovali před spolužáky a vyučujícími z celého druhého stupně.

Během dopoledne též žáci absolvovali hodinovou přednášku od paní MUDr. Dany Zemanové, která jim oživila znalosti získané při různých příležitostech i ve výuce.

Jednotlivé třídy pracovaly následovně.

Třída 8.B představila názornými ukázkami potraviny zdravé výživy (sóju, tofu, bio produkty, celozrnné pečivo…).

O ochutnávku zdravých pokrmů se zasloužila 6.B, která sklidila velký úspěch se svými „ovocnými špízy“.

V 7.B si trochu „zacestovali“ a srovnávali stravu různých států světa. Za pomoci transparentů s názvy jídel a zemí původu nám vysvětlili, zda jídlo patří do skupiny zdravé či nikoliv. Nutno dodat, že prezentace této třídy byla velice poutavá, pěkně připravená a ústní podání vybraných žáků bylo srozumitelné a na velmi dobré verbální úrovni. Zaslouží si tedy všichni pochvalu.

Výtvarné zpracování tématu měla třída 6.A, která tvořila plakát s reklamou na zdravou výživu a dále koláž z obalů od „zdravých“výrobků.

Chcete být štíhlí? Potom musíte vědět, že váš energetický příjem by měl být menší než výdej… Co to znamená v praxi a co je to energetická hodnota jídla a pití, jak ji označujeme a počítáme, to byl úkol pro třídu 8.A, která nám zároveň připravila i ukázku zdravého jídelníčku.

Na naší škole je mnoho sportujících dětí, ze kterých se jednou mohou stát i vrcholoví sportovci, a to byl i důvod pro další zajímavé téma. 9. třída nás seznámila s dopingem a se vším, co s tímto slůvkem souvisí. Bylo to velice zajímavé, ale informací bylo tolik, že by z toho byla jistě celá přednáška. Bude-li zájem, můžeme někdy pokračovat…

Ve zdravém těle „zdravý duch“ a víme všichni, i 7.A, že k tomu, abychom byli zdraví, nestačí jen výběr potravin, ale i pohyb je velice důležitý. Pohyb a každodenní rozcvičky, protahování těla při práci, ve škole, zejména u počítače. Je také mnoho „volnočasových“ aktivit, které lze provozovat rekreačně, což je dostupné pro všechny. Alkohol, cigarety, drogy a jiné do zdravé výživy nepatří, na to hlavně nezapomínejme. Plakát s nafocenými cviky je k vidění, nechte se inspirovat…

Všem žákům bylo při této příležitosti řečeno, že i stolování je součástí zdravého životního stylu a úroveň stolování v naší školní jídelně je občas poměrně hlučná. Žáci byli proto vyzváni, aby se při vstupu do jídelny ztišili a poobědvali v klidu, přemýšleli nad tím, co právě konzumují a také nad tím, kolik toho na talíři zanechají v podobě zbytků.

Autory projektu byli Mgr. Veronika Adolfová a Venkovský prostor o. p. s, který se podílel i finančně na jeho realizaci. Na zdárné realizaci projektu se podíleli žáci 2. stupně se svými vyučujícími. Projekt lze hodnotit jako povedený. Byl pro žáky přínosem rozhodně v tom smyslu, že se pro zadané úkoly nadchli a splnili je v rámci svých možností a schopností.

Mgr. Romana Macháčová, učitelka ZŠ

Fotografie – Představování vlastních výtvorů

Návštěva SŠGS

Nastalo chladné zimní středeční ráno a my se vydali na cestu do Nové Paky, abychom navštívili SŠGS neboli Střední školu gastronomie a služeb. Hned po příjezdu na autobusové nádraží se vydáváme na praxi cukrářů a pekařů. Zastavíme se přede dveřmi, kde vyfasujeme návleky a síťku do vlasů. Sice vypadáme hrozně směšně, ale nevadí, hygiena je zde na předním místě. První se díváme na stroje, které pomáhají žákům třeba míchat těsto a z něj se dělají rohlíky či pletou housky z normálního těsta i zdravého, což je celozrnné. Při vstupu do dalších pracovních místností je všude spousta plechů s různými zákusky. Ukazují nám všechny možné druhy zákusků od počátku výroby až po konečnou úpravu. Okolo je celá třída „pracujících žáků“, takže to máme i s praktickou ukázkou. Když už jsme vše prošli, můžeme si ještě koupit nějaké výrobky od učňů.

Přesuneme se do budovy školy, která se nachází na náměstí. Jako první na škole navštívíme praktickou učebnu „staročeská Švejk hospoda“, kde se díváme na film o škole a při tom jsme dostali malé občerstvení v podobě čaje a zákusku. Nikdo nemá žádné dotazy, neboť výklad byl bohatý, pokračujeme tedy v prohlídce. Nakoukneme snad do všech učeben. Všechny obsahují správné pomůcky pro daný obor. Třeba krejčí mají u každé lavice šicí stroj. Většina tříd je vybavena i interaktivní tabulí. Celou cestu nás provází zástupkyně školy, která nám v případě nejasností zodpověděla všechny dotazy. Když máme vše prohlídnuto, s hezkým pozdravem a možná někdo i s brzkým shledáním se shromáždíme před budovou a pokračujeme na autobus.

Sice ta zima a sníh nezaskočila jenom nás, autobus měl velké zpoždění a my dobře vymrzli. Přesto děkujeme paní učitelce Brožové, která s námi absolvovala zajímavou exkurzi. Máme ještě naplánované další, abychom měli co největší přehled při výběru na střední školy či učiliště.

Veronika Zvěřinová, žákyně 9. třídy

Fotografie – Na návštěvě u pekařů

Projekty zahraniční spolupráce

Psali o nás v Krkonošském deníku…

V rámci projektu Evropské unie Evropa pro občany, do které se zapojila Obec Studenec, se sportovní výprava Základní školy Studenec zúčastnila mezinárodního střetnutí obcí Zuberec (Slovensko), Otyň (Polsko) a Studenec, které proběhlo ve dnech 8. až 11. října ve slovenském Zuberci pod úpatím Roháčů. Součástí návštěvy studenecké výpravy byl také podpis vzájemné smlouvy o spolupráci na slavnostním setkání, kterého se zúčastnili jak zastupitelé obce Zuberec, tak i představitelé polské strany.

Naši hostitelé připravili pro studeneckou delegaci pestrý program, společnou horskou túru k Roháčským plesům s horským vůdcem, prohlídku Muzea Oravské dědiny s poutavým folklorním programem, country bál a především sportovní zápolení tří obcí.

Ve florbale jasně dominovali domácí a v jejich týmu vynikal především slovenský dorostenecký reprezentant Zemančík. Fotbal přinesl vyrovnanější zápasy, ale i zde patřilo vítězství domácím, studenecké týmy obsadily v obou kolektivních hrách 2. místo. Napínavé souboje přinesly turnaje ve stolním tenise, v družstvech byli nejlepší zástupci polské Otyně, finále jednotlivců mezi chlapci však bylo studeneckou záležitosti, Jan Kuřík porazil svého bratra Martina, mezi dívkami vybojovala bronz Jana Šimáčková. Čtvrtým sportem byl tenis, ale počasí nedovolilo turnaj dohrát.

Po kvalitních sportovních výkonech za nepříznivého počasí následovala zasloužená regenerace v Tatralandii v termálních pramenech. Pak už jen slavnostní nedělní oběd, rozloučení s milými hostiteli a návrat do Krkonoš.

Hned následující den dorazila do studenecké školy výprava dětí z ukrajinského Ždenijeva. Škola zpracovala projekt „Žili jsme kdysi v jednom státě“ a požádala o podporu Nadaci Via z Fondu manželů Horových (podpora dětí na Podkarpatské Rusi). Již v březnu 2008 delegace naší školy projednala ve Ždenijevu vše potřebné k navázání vzájemné spolupráce, ale nezbytná víza pro vstup do České republiky obdržely ždenijevské děti až v říjnu 2009. Možná si právě studenecké děti uvědomily, jak je snadné pro nás vycestovat do zahraničí ve srovnání s jejich kamarády z Ukrajiny. Naši hosté z Ukrajiny navštívili Safari ZOO ve Dvoře Králové, Muzeum KRNAP ve Vrchlabí, společně se studeneckými absolvovali celodenní výlet do Prahy, na jedno dopoledne zasedli do školních lavic a ověřovali si své jazykové znalosti, nechyběly sportovní soutěže, diskotéka, pobyt v rodinách a závěrečný den výlet do Liberce s návštěvou Babylonu. Návštěvu trochu komplikovala sněhová kalamita, ale nakonec se naši hosté zdárně vrátili do své obce. Některé studenecké žáky 8. ročníku teď na oplátku čeká v roce 2010 určitě zajímavá výprava do bývalé Podkarpatské Rusi.

Fotografie:

Starosta Zuberce Vladimír Šiška a starosta Studence Jiří Ulvr podepisují dohodu

Dohoda o spolupráci mezi Studencem a Zubercem

Žáci ze ždenijevské a studenecké základní školy

Výprava do Zuberce

8. října brzo ráno vyrazila studenecká výprava, které se zúčastnilo i 12 žáků ZŠ, dívčí část Denisa Kadavá, Eliška Plecháčová, Jana Šimáčková, Kristýna Ulvrová a chlapecká část Vojtěch Horáček, Jan a Martin Kuříkovi, Jakub Hylmar, Zdeněk Klíma, Michal Nosek, Štěpán a Tomáš Kučerovi, směr Slovensko, aby poznala nejen kulturu a přírodní krásy obce Zuberec, ale i srdečnost obyvatel sdružené obce z Polska.

Po náročných 450 km jsme odpoledne dorazili do Zuberce. Byli jsme ubytováni v příjemném hotelu na úpatí Roháčů. Hostitelé nás srdečně přivítali a pozvali k bohatě prostřenému stolu. Místo očekávaného odpočinku po vydatné večeři nastaly dohady nad plány na následující den. Polská výprava toužila po odpočinku v termálních koupelích a Češi chtěli prověřit svoji zdatnost výšlapem do Roháčů. Naše vyjednávací schopnosti prošly těžkou zkouškou, ale výsledek byl vynikající – šlo se do hor.

Počasí nás dlouho nechávalo v nejistotě, ale nakonec se nad námi slitovalo a ukázalo nám krásu slovenských velehor. Svačina u ples, několik zajímavých historek od našeho průvodce z horské služby, pár fotek u vodopádu a už jsme museli pospíchat dál, neboť na nás čekala prohlídka skanzenu.

Historii obyvatel Oravy nám přiblížil místní znalec. Tóny jeho harmoniky vedly naše kroky a vířily studenou podzimní náladu. Poslední stopy chladu jsme zaplašili srdečným smíchem nad výkony našeho pana ředitele a Kuby Hylmara při hře Kloboučnice. Kuba se nezalekl rychlého rytmu muziky, jež udávala tempo předávání klobouků. Když jeho soupeři začali ztrácet kontrolu na svými hučkami, dokázal svoji duchapřítomností a bojovností skloubit více činností naráz a tím pobavit celé publikum.

V páteční podvečer změřily děti své síly v bowlingu. Do posledního kola nebylo o vítězi rozhodnuto, až finálovým hodem získal skalpy svých soupeřů Tomáš Kučera.

Do sobotního rána se většina z nás probouzela s bojovnou náladou, neboť tento den se mělo rozhodnout o prvenství v jednotlivých disciplínách – v tenisu, stolním tenisu, florbalu a fotbalu. Počasí se zakabonilo a dešťové kapky ne a ne ustat. O jejich milost prosily tenistky, ale nebyly vyslyšeny.

Florbalisty zaskočily neobvyklé mantinely, které naprosto nevyhovovaly jejich způsobu hry. Fotbalisté statečně čelili nepřízni počasí, ač promoklí na kost, vybojovali 2. místo.

Ve stolním tenise se nám podařilo ukořistit 1. a 2. medailové umístění díky skvělým výkonům Jendy a Martina Kuříkových. Při vysoké konkurenci byla cesta ke stupňům vítězů nelehká, ale o to cennější. Mezi dívkami si bronzovou medaili odnesla Jana Šimáčková.

Za bojovné sportovní nasazení byli všichni večer odměněni pizzou dle vlastního výběru.

Místní i polské děti si pro nás připravily kulturní pásmo složené z pěveckých a tanečních vystoupení, které představily v rámci country bálu.

Po dobu celého pobytu české děti navazovaly kontakty s polskými vrstevníky. Nesmělé pokukování bylo postupně překonáno a při loučení se vyměňovaly telefonní čísla i e-mailové adresy.

V neděli dopoledne jsme si aktivně odpočali v aquaparku, kde nezůstal jediný tobogán ušetřen.

Šťastnou cestu domů nám popřáli zastupitelé obou sdružených obcí a my odjížděli domů s pocitem, že se nám tento první společný pobyt skutečně vydařil.

Mgr. Jitka Pěničková, učitelka ZŠ Studenec

Jednoho krásného prosluněného podzimního dne se při výkladu o rychlosti světla rozezvučel v naší třídě rozhlas, v němž pan ředitel jmenovitě vyzýval skupinu žáků, aby se dostavili o přestávce do ředitelny.

Jakmile jsme všichni dorazili, pan ředitel začal s výkladem o plánované výpravě k našim sousedům. Sdělená zpráva nám udělala radost. Pojedeme na Slovensko!

Den velkého výletu vyšel na 8. října. Okolo sedmé ráno už celá posádka jela v minibusech a po šesti hodinách jsme se konečně ocitli na místě. Malá vycházka po okolním terénu nám všem udělala dobře. Teď už jen na večeři a zpět. Druhého dne za úsvitu nás v ubytovně obdařili snídaní. Následoval výstup na Roháče. Doufám, že se na tak krásné místo ještě někdy podívám. A konečně den třetí. S obavami očekávaný den „D“, protože dnes nešlo o zábavu, ale o souhrn a umění sportovat. Někdo chytl lepší, někdo horší soupeře. Ostatně tak už tomu v životě bývá. No a poslední nedělní den… tam bych nejradši zastavila čas. Dospělý doprovod nás totiž za odměnu vzal do termálních lázní. Zřejmě si umíte představit ty dlouhé tobogány, příjemně teplou vodu venku i vevnitř… Ale tím náš výlet již opravdu skončil.

Škoda jen, že výlet trval tak krátce. Avšak i za pouhé čtyři dny jsme se dozvěděli něco o kultuře tamních lidí, o jejich zvycích. Poznali jsme spoustu nových lidí, různých povah a spřátelili se.

Jana Šimáčková, žákyně 8. třídy a účastnice zájezdu

Fotografie – Studenecká výprava před hotelem Primula v Zuberci

Návštěva z Ukrajiny očima žáků

Několik dní před příjezdem našich budoucích přátel z Ukrajiny nás zachvátila vlna otázek o tom, jak to bude probíhat, jestli se spolu domluvíme, zkrátka jaké to bude. Když jsme se dozvěděli, že už přijeli, byli jsme zvědaví, jací budou. Hned při prvním setkání jsem se dozvěděli jejich jména, koníčky, záliby. Měli jsme naplánované jak sportovní akce, tak i výlety po krásách našeho okolí a hlavně do matičky Prahy. Protože jsme byli stejně staří, nebyl problém si s nimi změřit síly a zahrát různé míčové hry. Sice některé hůře pochopili, ale paní uč. Brožová s panem uč. Baudyšem se vše snažili přes jejich paní učitelku vysvětlit. Proč takovou oklikou? Oni hovoří ukrajinsky, je to trochu jiné než ruština, a tak domluva zpočátku vázla. Anglicky a německy se sice taky učí, ale nějak nám to zprvu nešlo. Sportovní dopoledne se jim líbilo, po obědě jeli navštívit Zoo do Dvora Králové.

Třetí den jsme byli všichni natěšeni do matičky Prahy, i když nás zaskočila dost velká zima, hlavně vítr. Poprvé jeli metrem, tak to byl pro ně zážitek. Potom jsme pokračovali na Pražský hrad, kde jsme zhlédli výměnu stráží a celé nádvoří se všemi památkami. Pokračovali jsme Nerudovou ulicí za doprovodu paní učitelky Brožové a Adolfové na Malou Stranu. Pí Štěpánková nám dělala průvodkyni. Tam jsme se občerstvili v oblíbeném McDonaldu. Posilněni a vymrzlí jsme pokračovali po Karlově mostě na Staroměstské náměstí. Poslední úsek vedl k Prašné bráně na Václavské náměstí. Tam jsme opět vlezli do metra a jeli na autobus, který na nás čekal na Černém Mostě. Výlet byl zajímavý jak pro nás, tak i pro naše kamarády, hlavně asi pro paní učitelky, které nás v tom davu lidí neustále postrkovaly a počítaly, aby se někdo nezakoukal a nezapomněl pokračovat v prohlídce.

Čtvrtý den nás kamarádi navštívili o hodině angličtiny, pak odcestovali do Vrchlabí do KRNAPU a po obědě jsme vyrazili s kamarády k nám domů, abychom jim ukázali místo, kde bydlíme, naše zvyky, národní jídlo a další zajímavosti našeho kraje. Společně jsme vyrazili na bowling. Kamarádům z Ukrajiny nám velice známý sport připadal zábavný a skvěle jsme se bavili. Jiní s nimi hráli různé společenské hry, procházeli se a ukazovali krásy naší malebné vesničky.

Já (Simča) s Valíkem a Majdou, Andrejem, Luckou, Alinou a Jančou jdeme na bowling. Užíváme si to do poslední kapky koly. Po kuželkách Majda, Andrej, Valík a já odcházíme na dobrou baštu do restaurace Na Špici. Dáme si nudličky pana Voka a moc si pochutnáváme. Zjistili jsme, že mají malé žaludky a vejde se do nich jen polovina porce. Při cestě domů jdou po druhé straně silnice a my nechápavě koukáme. Po vysvětlení se však dovíme, že v Ukrajině je to naopak. Přecházíme silnici sem a tam, až dorazíme do školy na diskotéku. Tancujeme a dovádíme až do čtvrt na deset. Vyprovázíme Valíka a Andreje k sokolovně a oni nás až pod Stráň, kde se rozloučíme. Po deseti metrech nám však dojde, že už se nemusíme nikdy vidět, a tak se otočíme a začneme spolu opět povídat. Tak to je až do jedenácti večer, kdy už definitivně odcházíme domů. Čtvrtý den vše zakončíme společnou fotkou a rozloučíme se.

Poslední den – pátek jeli naši kamarádi do Liberce, kde navštívili Babylon a IQ centrum a tím jejich tak dlouho očekávaná návštěva v naší škole a vesnici skončila, protože v sobotu brzy ráno odjížděli domů. Hodnotíme jejich návštěvu velmi kladně a doufáme, že se ještě setkáme.

žáci 8.A a 8.B

Fotografie – Žáci na návštěvě Prahy

Mladí hasiči ze Studence

Hasičské soustředění Pecka

Sbor dobrovolných hasičů v Jilemnici připravil pro děti Hasičské soustředění na Pecce, které se konalo o víkendu 3. 10. a 4. 10. 2009. Na tomto soustředění si mladí hasiči a dorostenci opakovali disciplíny, které budou potřebovat na velkou soutěž Závod hasičské všestrannosti.

Nástup všech přítomných hasičských sborů z okolních obcí (Jilemnice, Bělá, Nedaříž, Bukovina, Studenec) se uskutečnil asi v 9.30 hodin. Zde nás informovali o tom, co nás celý víkend čeká. V sobotu dopoledne proběhlo opakování jednotlivých disciplín – střelba ze vzduchovky, základy topografie, zorientování mapy na sever, první pomoc, požární ochrana, překonání překážky a uzlování (pro mladší kategorie). Starší kategorie a dorostenci měli ještě další disciplíny. Cesta vedla lesem po oranžových fáborkách asi 2 km.

Naši nejmladší hasiči při dopolední procházce po určené cestě opravdu nezaháleli. Již po příchodu do lesa chlapce zaujala velká stromová houba „choroš“, kterou si nesli jako největší poklad až do cíle. Během cesty na něj přidávali další poklady lesa – šišky, houby, mechy, kameny… Děvčata sbírala kapradí a vyráběla si z něj přívěšek na krk. Ale i přesto jsme absolvovali na stanovištích všechny úkoly, které byly při první cestě opravdu daleko od sebe. Když jsme se dostali zdárně do cíle, odnesli jsme lesní poklady na verandičku před naší chatku č. 10, kterou jsme pro tento víkend obsadili, a šli jsme na oběd.

Po obědě děti čekala soutěž jednotlivců. Každý běžel již známou závodní trať sám a sám plnil zadané úkoly, za které dostal body. Body a čas, za který děti trať oběhly, se nakonec sečetly. Dopadlo to takto…

Výsledková listina
Mladší – chlapciMladší – dívky
1. Ježek VítekJilemnice23:311. Prchlíková LenkaJilemnice24:56
2. Čibík TomášJilemnice26:242. Zálabská EliškaJilemnice27:37
3. Ježek JakubJilemnice27:103. Kynčlová ŠtěpánkaJilemnice30:18
25. Link LukášStudenec59:438. Hamáčková EliškaStudenec39:40
26. Kolář MatějStudenec60:309. Trejbalová RenataStudenec39:42
27. Kalenský AdamStudenec64:2110. Bachtíková PetraStudenec46:50
28. Vancl JosefStudenecD12. Jiroutová ValčaStudenec51:28
29. Trejbal LukášStudenecD13. Vanclová BarboraStudenec52:54

V sobotu večer se konala pro děti diskotéka, na které naši mladí hasiči chyběli, neboť jsme je rozvezli asi kolem 17. hodiny domů.

V neděli ráno jsme se opět sešli a vyrazili na Pecku. V dopoledních hodinách se tam konal Závod požární všestrannosti nanečisto. Dnes běžela pětičlenná družstva po stejné trati jako včera. Mladší děti ze Studence se umístily na 4. a 8. místě a dorostenci na 2. místě.

Po oba dny po závodu následovala volná zábava. Naše děti si našly místo na hraní na prolejzačkách a ve křoví, kde si budovaly nové chodbičky a vařily kouzelné lektvary. Asi kolem 15. hodiny jsme jeli domů. Dětem se na hasičském soustředění velice líbilo a moc se těší na velkou soutěž. Soustředění nám ukázalo, kde máme ještě určité nedostatky. Ty ale při pondělním cvičení jistě odstraníme. Co tedy popřát našim mladým hasičům? Ať se jim to na soutěži vydaří.

Fotografie:

Na soustředění na Pecce před chatkou

Největší poklad z lesa – choroš

Závod hasičské všestrannosti

V sobotu 17. 10. 2009 se konal „Závod hasičské všestrannosti“ v Čisté u Horek. Tento rok byl zvláštní tím, že týden před závodem přišla zima a napadl sníh. I přesto se ale závod uskutečnil a přijelo mnoho družstev.

Studenečtí hasiči se také na soutěž velice připravovali a moc se těšili. Závod měl začít kolem 8.30, a tak jsme se sešli, i přesto, že byla sobota, v 7.30 a jeli do Čisté Transportérem. Vezli nás Josef Vancl a Jiří Vancl. Po příjezdu jsme šli jako ostatní sbory do tepla do místní sokolovny. Po krátkém nástupu odstartovalo první družstvo. Trať byla dlouhá asi 1,5 km a na ní děti plnily zadané úkoly (střelba, základy topografie, první pomoc, technické prostředky…). Pouze jeden úkol byl pro děti kvůli počasí zrušen – překonání překážky po laně.

Za naše družstvo v mladší kategorii soutěžily samé dívky: Eliška Hamáčková, Renatka Trejbalová, Barunka Vanclová, Petruška Bachtíková a Valinka Jiroutová. Postavily se na trať se startovním číslem 13, které po doběhnutí do cíle předaly studeneckému dorostu. Za dorost běželi: Horáček Pavel, Medera Štěpán, Grofová Karolína, Soukupová Anna a Jezdinská Markéta. Jeli s námi i naši náhradníci: Matýsek Kolář, Lukášek Link, Adámek Kalenský a Josífek Vancl.

Našim mladým hasičům se závod velice povedl a obsadili krásné 9. místo z 25. Za svůj výkon byli po zásluze odměněni. Každý dostal  medaili a diplom. Dorost skončil na 1. místě ze 3. Nakonec následovala pro všechny ještě jedna odměna – oběd (byl řízek a brambory). A potom jsme se již nalodili do aut a jeli ještě před 12. hodinou domů. Na soutěži také nechyběla naše fotografka Mirka Vanclová, která jako vždy vše zdokumentovala.

Musíme také moc poděkovat hasičům z Čisté za skvělou organizaci. Celý závod proběhl velice rychle a bez problémů. A už teď se moc těšíme na jarní kolo hry Plamen, na které se přes zimu budeme pilně připravovat.

Mirka Vanclová a Veronika Vanclová

Fotografie:

Transport zraněné osoby

Soutěžní družstvo studeneckých mladých hasičů

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Fotbalový rok 2009 zavřel svá hlavní vrátka poněkud neutěšeně, nadějné vyhlídky spojené se zvolením Ivana Haška do čela českého fotbalu řádně zchladly neúspěchy české reprezentace na Arabském poloostrově, postupem Francie na Mistrovství světa po zjevné ruce fotbalového „kavalíra“ Henryho (dostane konečně šanci video i ve fotbale?) a rozsáhlým mezinárodním sázkovým skandálem.

Opusťme ale scénu velkého fotbalu a vraťme se domů ke studeneckému fotbalu. Na celý rok 2009 se nelze dívat přes jeho závěrečnou scénu, která se příliš nevydařila. Rok 2009 totiž bude spjat se ziskem druhého titulu okresního přeborníka dospělých v historii klubu a dalším titulem okresního přeborníka starších žáků (dle nepřesných počtů v pořadí osmého). Za zmínku rozhodně stojí i další vylepšení fotbalového areálu včetně instalace ozvučení a zlepšení diváckých prostor s reklamními panely. Vynucenou „modernizací“ prošly i kabiny, neboť byly třikrát „navštíveny“ nezvanými hosty, kteří způsobili značnou škodu.

Z nefotbalových akcí se pořadatelé SK Studenec zhostili se ctí Masopustních šibřinek, Studenecké fotbalové poutě s účastí týmu žen pražské Sparty, dalšího ročníku Studeneckého poháru v mariáši a dalších drobných akcí. V této souvislosti stojí za zmínku i jedna trochu smutná událost. Když se kladně hodnotila letošní Studenecká fotbalová pouť, začala se zároveň připravovat ta příští v roce 2010 a výhledově jubilejní v roce 2013. Jako hlavní bod fotbalového programu jsme se rozhodli pozvat internacionály České republiky v čele s Františkem Veselým, který v roce 2003 při zápase Amfory prohlásil o tehdejším studeneckém trávníku památnou větu: „Na takovémhle pažitu jsem ještě nehrál!“ Od té doby došel studenecký trávník intenzivní péčí a patří k těm nejlepším v okolí. Chtěli jsme ukázat Frantovi, jak jsme ho vylepšili. Stejně jako v onom roce utíkal všem studeneckým hráčům, tak stejně utekl zcela náhle 30. října 2009 z tohoto světa ve věku 65 let.

Mladší přípravka

Kvalitní, trpělivá a soustavná práce Vaška Vancla ve spolupráci s Honzou Paučkem, Martinem Hrubým a dalšími rodiči nese první zcela hmatatelné výsledky. Tým je suverénně po podzimní části v čele okresního přeboru bez ztráty bodu a s náskokem 8 bodů před dalšími soupeři (pokud vejde v platnost kontumace posledního zápasu se Stružincem, který se k zápasu nedostavil). Dalším podstatným bodem je i to, že řada hráčů zůstane v tomto mužstvu i příští sezónu. Všichni hráči mají o tréninky a zápasy velký zájem a nám nezbývá než doufat, že jim to vydrží i v dalších letech.

Výsledky
Sokol Nová Ves15:0Šír a T. Exner 6, Polák, Hrubý, D. Jandura
Sokol Martinice10:0Šír 5, Mejvald 3, T. Exner a Mühlbach
SK Semily4:3Šír 2, T. Exner a Mejvald
Jiskra Libštát6:2Mejvald 3, T. Exner 2, Šír
TJ Vysoké13:1T. Exner 9, Šír 2, Mejvald a Mühlbach
Sokol Bozkov14:0Šír 5, T. Exner 3, Hrubý 2, Mühlbach, J. Exner, Pauček, Polák
Sokol Rovensko4:3Hrubý 2, T. Exner, Mejvald

Střelci:

23 – Tomáš Exner

21 – Pavel Šír

9 – Patrik Mejvald

5 – Matyáš Hrubý

3 – Aleš Mühlbach

2 – David Polák

1 – Jan Pauček, Daniel Jandura, Jonáš Exner

Podzimní tabulka
1. SK Studenec880069:924
2. Jiskra Libštát851241:1916
3. SK Semily750228:915
4. Sokol Martinice841321:2113
5. Sokol Rovensko840445:1912
6. Sokol Stružinec730425:139
7. Sokol Nová Ves722330:258
8. Sokol Bozkov60060:700
9. TJ Vysoké70071:750

Mladší přípravka sehrála i řadu přátelských zápasů s kvalitními soupeři a utrpěla pouze jedinou porážku se Sokolem Kounice. Ve všech zápasech v průběhu roku 2009 nastříleli svým soupeřům 113 branek.

Fotografie – Tým mladší přípravky

Mladší žáci

I mladší žáci jsou vedeni Vaškem Vanclem a pochopitelně mu pomáhají další rodiče. Zpočátku týmu chyběl pro nemoc Míša Vancl a v některých zápasech trochu více přehledu při proměňování brankových příležitostí. Rozhodně se však utvoření tohoto týmu osvědčilo, neboť přechod mezi přípravkou a staršími žáky je poměrně výrazný.

Výsledky
Sokol Rovensko0:0
SK Mírová4:1Horáček, Korotvička, Exner, Mitrus
FK Sedmihorky1:3Korotvička
Sokol Nová Ves7:0Korotvička, Němeček a Horáček 2, Exner
Sokol Rovensko1:2Horáček
FK Sedmihorky3:1M. Vancl 2, J. Vancl
SK Mírová8:0Korotvička 3, M. Vancl 2, Exner, Horáček, Jezdinský
Sokol Nová Ves13:0M. Vancl a Horáček 4, Němeček 2, Exner, Jezdinský, Brož

Střelci:

9 – Petr Horáček

8 – Michal Vancl

7 – Václav Korotvička

4 – Petr Němeček a Tomáš Exner

2 – Adam Jezdinský

1 – Jakub Vancl, Ivan Mitrus, Tomáš Brož

Podzimní tabulka
1. SK Studenec851237:716
2. Sokol Rovensko642018:314
3. FK Sedmihorky741228:1113
4. SK Mírová71159:424
5. Sokol Nová Ves 60154:331

Starší žáci

Starší žáci sice obhajují titul okresního přeborníka, ale odešla tažná osa mužstva ročník 1994 (Krejčí, Kulhánek, Stránský, Pavlas) a to je rozhodně znát především v soubojích s fyzicky zdatnějšími soupeři. Tak tomu bylo především v prvním zápase v Poniklé, kde jim horští narostlí chasníci uštědřili řádný výprask. Ostatní zápasy již mužstvo pod vedením Radka Mejvalda a Ríši Noska absolvovalo bez ztráty bodu a vyšplhalo do první trojky, která by měla být cílem i pro jarní část sezóny. Za zmínku stojí i podzimní střelecká bilance Andrey Čapkové, která je vzorem i bojovností a nebojácností v osobních soubojích.

Výsledky
TJ Poniklá 0:7
TJ Vysoké 6:0J. Kuřík 2 a Čapková 2, Horáček a Exner
Sokol Roztoky3:2Korotvička, Horáček, Klíma
FC Víchová13:0M. Vancl 6, Klíma 3, Nosek a Čapková 2
Sokol Horní Branná4:2Nosek 2, Čapková, Klíma
Spartak Rokytnice 6:0Klíma 2, Čapková, Nosek, Korotvička, J. Vancl

Střelci:

7 – Zdeněk Klíma

6 – Andrea Čapková a Michal Vancl

5 – Michal Nosek

2 – Petr Horáček, Vašek Korotvička a Honza Kuřík

1 – Tomáš Exner, Jakub Vancl

Podzimní tabulka
1. TJ Poniklá 660054:318
2. Sokol Jablonec650142:715
3. SK Studenec650132:1115
4. Sokol Horní Branná62138:187
5. Spartak Rokytnice620416:136
6. Sokol Roztoky620414:276
7. TJ Vysoké 61057:393
8. FC Víchová60062:570

Dorost

Kádr dorost pod vedením Tondy Pacholíka a Vlada Letkovského neměl mít po rozšíření kádru problémy s počtem hráčů, ale řada okolností ukázala, že vše bylo opět trochu jinak, tedy spíše stejně jako na jaře. Až na výjimky odehrálo mužstvo jednotlivé zápasy maximálně s 12 hráči, což je na krajskou soutěž málo. Jedinou omluvitelnou příčinou je zranění Kuby Stránského, který v závěru podzimu citelně chyběl. Je smutné, že téměř stoprocentní účast mají přespolní hráči (Kupkár, Kopáček, Hampl) a domácí raději holdují návštěvám, někteří i jiným zábavám, o kterých se kdysi říkalo, že k tomu vedou právě fotbalisté. Právě neúčast klíčových hráčů byla příčinou všech tří podzimních porážek. Na jaře by se měl do kádru vrátit také dlouhodobě zraněný Lukáš Lejdar.

Výsledky
TJ Lučany1:0Sokol Jablonec3:0
SK Jilemnice1:4Sokol Zásada3:1
FK Víchová2:2SK Mírová3:0
Jiskra Mšeno B1:4ZEZ Rychnov4:3
Sokol Horní Branná3:1FK Košťálov B1:2
Jiskra Vratislavice4:2

Střelci:

8 – Kuba Šmíd

5 – Leoš Kopáček

4 – Tomáš Hampl, Jirka Šír

2 – Kuba Stránský, Petr Kupkár

1 – Jirka Kučera

Konečná tabulka
1. SK Jilemnice1190249:1027
2. Sokol Horní Branná1181245:2025
3. SK Studenec1171326:1922
4. FK Košťálov B1170433:2221
5. TJ Lučany1153327:1718
6. Jiskra Mšeno B1153322:1618
7. Jiskra Vratislavice1150627:4315
8. ZEZ Rychnov1142531:3014
9. FC Víchová1142531:3014
10. Sokol Zásada1132618:2611
11. Sokol Jablonec 11101017:453
12. SK Mírová110298:512

Fotografie – Tomáš Hampl ve vítězném zápase v Zásadě

Béčko

Po mnoha diskusích bylo opět přihlášeno béčko, ale podzimní část sezóny odehrálo opět s vypětím všech sil a za pomoci dorostenců a veteránů, neboť se postupně zranili Kampov, T. Synek, J. Synek, J. Šedivý, P. Exner, přišla i vyloučení, snad bude jarní část „kádrově“ klidnější. K mužstvu navíc k Petru Bartoňovi přichází jako hrající Martin Nedomlel.

Výsledky
Sokol Bozkov B3:0T. Synek 2, Letkovský
HSK Benecko0:3
TJ Vysoké B3:0Kampov 2, Kopáček
FK Košťálov B1:3T. Synek
Sokol Rovensko B0:3
SK Mírová2:2Stránský, Kopáček
SK Malá Skála B2:4J. Bartoň 2
TJ Poniklá2:0Letkovský, Hanzlík
Sokol Horka1:1Letkovský
FC Tatobity3:3Jezdinský 2, Exner
Spartak Rokytnice B3:0Letkovský, Stránský, Jezdinský
FC Víchová0:1
Sokol Nová Ves B1:2Klazar

Střelci:

4 – Vlado Letkovský

3 – Tomáš Synek, Filip Jezdinský

2 – Vasyl Kampov, Lukáš Stránský, Leoš Kopáček, Honza Bartoň

1 – Zdeněk Hanzlík, Petr Exner, Láďa Klazar

Podzimní tabulka:
1. FK Košťálov C12101169:1931
2. FC Víchová B1281326:2225
3. TJ Poniklá 1373331:2424
4. Sokol Horka1373336:3024
5. SK Malá Skála B1363442:4621
6. SK Mírová B1351719:2316
7. 1. FC Tatobity1344525:3416
8. SK Studenec B1343621:2215
9. Sokol Bozkov B1243518:3415
10. Sokol Nová Ves B1242620:2514
11. Spartak Rokytnice B1133526:2512
12. Sokol Rovensko B1333728:2912
13. HSK Benecko931526:2810
14. TJ Vysoké B13211017:437

Fotografie – Momentka ze zápasu Studenec B – Bozkov B

Áčko

Po zisku titulu okresního přeborníka se vedení klubu společně rozhodovalo, zda přijme výzvu a podruhé postoupí družstvo dospělých do krajských soutěží. Navíc odstoupila trenérská dvojice Martin Nedomlel a Franta Hladík, ale jejich nástupci Petr Vancl a Pavel Bartoň se rozhodli tuto výzvu přijmout. Mužstvo bylo doplněno trojicí zkušených hráčů z Jilemnice (Libor Bartoň, Jaromír Skála a Michael Hradecký) a Lukášem Stránským z Vrchlabí. I studenečtí hráči projevovali dostatek počátečního tréninkového úsilí a určitého nadšení poprat se se svými soupeři v I.B třídě.

Rozhodně velký vliv na další průběh mělo úvodní utkání s Horní Brannou, na kterou přišla rekordní návštěva téměř 400 diváků. Áčko sice zvítězilo v prvním zápase jako nováček I.B třídy nad Horní Brannou, ale vypjatá atmosféra dospěla k incidentu na konci zápasu. Toto vítězství bylo doslova Pyrrhovým vítězstvím, zranění dvou hráčů, disciplinární tresty a především opatření ze strany Libereckého fotbalového svazu spočívající v nasazení trojice rozhodčích z opačných částí kraje včetně delegátů, což znamenalo neúměrné navýšení finančních nákladů na jednotlivé zápasy. Připravovaná sestava mužstva se na řadu zápasů rozpadla a lze říci, že byla opět kompletní až v posledním domácím zápase s Mírovou.

Za zmínku stojí ještě dvě okolnosti, a to především historický smutný rekord v počtu červených karet za půlsezóny, který nemá obdoby, a tím i snad už nebude opakován. Dvanáct vyloučených hráčů ve dvou týmech dospělých (Brož, Skála, Hradecký, V. Kuřík, Exner, Kočárek, V. Korotvička, L. Korotvička, P. Vérteši, J. Bartoň, Jodas, Kopáček) rozhodně nepřispěje k pohledu na studenecké mužstvo (viz diskuse na internetu po zápase s Horní Brannou), ale především výrazně zasáhne do sestavy a ovlivní tím výkonnost obou družstev.

Druhou okolností je samotný přístup, bohužel opět pouze studeneckých, k fotbalu samotnému. Je smutné, že stoprocentní tréninkovou i zápasovou docházku měl pouze Libor Bartoň z Jilemnice, nejstarší hráč mužstva. Fotbal je přece týmovou hrou a každý jeho člen by měl být nedílnou součástí a dodržovat stanovená, i když dobrovolně přijatá pravidla.

Mužstvo nakonec po dohrávkách skončilo na posledním místě, ale s minimálním odstupem na soupeře před sebou. Proto se vedení oddílu sešlo s trenérskou dvojicí a jednoznačně rozhodlo o tom, že se klub pokusí krajskou soutěž pro Studenec zachránit. Z tohoto důvodu bylo zahájeno jednání s trojicí jilemnických hráčů o prodloužení hostování, s dvěma brankáři o případném jarním hostování a obnoveno jednání s úspěšným divizním týmem z Nové Paky o případném hostování hráčů, kteří se po zimní přípravě nevejdou na soupisku áčka.

Výsledky
Sokol Horní Branná2:1Brož, Tauchman
Sokol Doubí0:2
SK Malá Skála0:6
FK Víchová0:0
FK ATAX Jenišovice4:2Jodas, Brož
Jiskra Mšeno B3:3V. Korotvička, Stránský, Hradecký
Sokol Maršovice2:7Skála, Brož
Sokol Držkov1:2Stránský
Spartak Rokytnice2:4Jodas, Stránský
Sokol Zásada2:2Skála, Stránský
Sokol Plavy1:3Povr
SK Mírová4:2Brož 3, Skála
Sokol Rovensko1:2Kočárek

Střelci:

6 – Luboš Brož

4 – Lukáš Stránský

3 – Jaromír Skála

2 – Aleš Jodas

1 – Kuba Tauchman, Vojta Korotvička, Michael Hradecký, Tomáš Povr, Jára Kočárek

Podzimní tabulka
1. Sokol Maršovice13112044:1535
2. Sokol Doubí1390431:1527
3. SK Malá Skála1374242:2125
4. SK Mírová1372719:1823
5. Sokol Rovensko1362527:3020
6. FC ATAX Jenišovice1353524:2118
7. Sokol Zásada1353518:2118
8. Sokol Držkov1352615:1917
9. Sokol Plavy1351728:3316
10. Jiskra Mšeno B1342731:3714
11. Sokol Horní Branná1341826:2913
12. Spartak Rokytnice1333718:3312
13. FK Víchová1324717:3010
14. SK Studenec1323820:389
Celková mistrovská bilance roku 2009
Mladší přípravka880069:924
Starší přípravka1070343:1521
Mladší žáci851237:716
Starší žáci14110364:1933
Dorost24141956:4143
Béčko24771040:4228
Áčko261061054:5536
Celkem114621537363:188201

Různé

Při zápase s pražskou Spartou SK Studenec symbolicky poděkoval Vojtěchu Korotvičkovi za dlouholetou činnost ve studeneckém fotbale. Ocenění mu předávala Eva Bartoňová a Vítek Kuřík, který v letošním roce oslavil i se studeneckými fotbalisty benefičním zápasem své životní jubileum.

Vítek Kuřík se výraznou měrou podílel na znovuobnovení týmu dospělých v roce 1970 a byl poté téměř dvacet let příkladným kapitánem mužstva. Souběžně převzal od Věrka Noska post předsedy oddílu kopané při TJ Studenec a od roku 1991 dosud je předsedou znovuobnoveného Sportovního klubu Studenec.

Fotografie:

Vítek Kuřík

Pro srovnání: fotbalisté SK Studenec v roce 1970…

…a v roce 2009

Ve Studeneckém zpravodaji sledujeme i působení našich odchovanců na hostování v ostatních klubech. Martin Kuřík nastupuje za mladší žáky SK Jilemnice a hraje v okresním výběru OFS Semily, Danda Mejvald nastupuje za FC Vrchlabí mezi staršími žáky, oba hrají krajské přebory jednotlivých krajů. Jirka Povr pravidelně nastupuje prvním rokem mezi staršími dorostenci v divizním béčku Slovanu Liberec a na podzim vstřelil dvě branky a odehrál více než 1000 minut.

O rok starší liberečtí dorostenci vedou po podzimu českou ligu, takže má Jirka šanci v příštím roce si zahrát prvoligovou dorosteneckou soutěž. Dalším hostujícím hráčem je Marek Čivrný, který nastupuje v krajském přeboru za SK Semily a v přípravě proti ligové Hlavici dokonce oblékl dres semilského áčka. Eva Bartoňová postoupila ve své kariéře opět o několik krůčků výš, v reprezentační sedmnáctce vstřelila při kvalifikaci v Litvě 8 branek proti Litvě a Skotsku, ale prohra s Rakouskem jim postup o jeden gól vzala. Ve Spartě vstřelila první ligovou branku a zahrála si ligu mistrů v Kazachstánu proti FK Astana, ale především na Letné (kde ji přišla povzbudit výprava studeneckých fanoušků s bubny a především pro studenecké žáky to byl velký zážitek) a v Londýně proti Arsenalu Londýn.

Fotografie – Eva Bartoňová v zápase proti Arsenalu Londýn v Praze na Letné

Závěrem přejeme všem studeneckým sportovcům a celé veřejnosti povedený jubilejní rok 2010 a doufáme, že se s nimi setkáme ještě před koncem roku v sobotu 26. prosince 2009 na tradičním Vánočním turnaji v Penzionu Trautenberk (sraz 13.30, zahájení 14.00) a na stejném místě hned 2. ledna 2010 na dalším ročníku Studeneckého poháru v mariáši (prezentace do 12.30, zahájení ve 13.00).

Orientační běh

Závěrečným vyhlášením žebříčku Východočeské oblasti o první listopadové neděli na posledních závodech v Jičíně byl vlastně ukončen další rok orientačního běhu pro studenecké závodníky. Rozsahem závodních aktivit předčil předchozí rok 2008, ale v souhrnu všech kritérií se úspěšný rok 2008 zopakovat nepodařilo. Právě o rozsahu závodních aktivit v příštím roce 2010 bude vedení oddílu na přelomu roku diskutovat. A nyní již přeběhneme k bilanci podzimní části roku a v dlouhodobých celoročních žebříčcích k bilanci výroční.

Východočeský žebříček

Soutěž jednotlivců v žákovských kategoriích je organizována pololetně a na podzimním vyhlášení jsme měli tři zástupce na stupních vítězů a zkompletovali jsme úplnou sadu medailí. Markéta Urbanová obhájila prvenství před Natálií Jezdinskou v kategorii D10C a Kristýna Šemberová doplnila sbírku medailí 3. místem v kategorii D12C.

Výsledky jednotlivých závodů:
10. kolo Křivice, mapa Křivina
D12C:3. Michaela Dubská
11. kolo Borovnička, mapa Yperit
D10N:1. Terezka Chrástová
D10C:2. Markéta Urbanová
3. Natálie Jezdinská
D12C:3. Bára Šimůnková
12. kolo Nový Hradec Králové, mapa Nový Hradec Králové
D10C:2. Markéta Urbanová
H45C:3. Ivan Uvizl
13. kolo Běluň, mapa Harcov
D10C:2. Natálie Jezdinská
3. Markéta Urbanová
D12C:3. Kristýna Šemberová
D16C:3. Kateřina Ducháčková
H18C:2. František Hladík
14. kolo Dobruška, mapa Na Chlumu
D10C:1. Markéta Urbanová
D12C:2. Kristýna Šemberová
D21D:3. Kateřina Kalenská
15. kolo Radvanice, mapa Celestýn
D10C:1. Markéta Urbanová
2. Natálie Jezdinská
D10N:2. Terezka Chrástová
H18C:2. Michal Kučera
16. kolo Ostružno, mapa Řáholec
D10C:1. Markéta Urbanová
3. Natálie Jezdinská
D12C:2. Kristýna Šemberová
D16C:3. Kateřina Ducháčková
D21D:3. Kateřina Kalenská
H45C:3. Ivan Uvizl
Konečné pořadí žákovských kategorií:
D10C:1. Markéta UrbanováD14C:5. Lucie Pacholíková
2. Natálie Jezdinská16. Denisa Kadavá
15. Dominika Kalenská18. Karolína Tauchmanová
D12C:3. Kristýna Šemberová19. Saša Čemeljuchová
8. Michaela DubskáH12C:14. Aleš Kalenský
13. Barbora ŠimůnkováH14C:24. Zdeněk Klíma
25. Petr Jezdinský
Soutěž družstev žáků 2009Soutěž dorostu 2009
1. OK99 Hradec Králové22901. Lokomotiva Pardubice66
2. Spartak Rychnov n. Kn.22822. Spartak Rychnov n. Kn.53
3. Lokomotiva Pardubice18793. Spartak Vrchlabí49
4. Sportovní klub Studenec A15626. SK Studenec28
23. Sportovní klub Studenec B101
Soutěž dospělí 2009Soutěž veteráni 2009
1. OB Vamberk8701. Lokomotiva Pardubice1352
2. Lokomotiva Pardubice7552. OK 99 Hradec Králové896
3. KOB Dobruška4803. Slavie Hradec Králové763
13. SK Studenec14217. SK Studenec105
Konečné pořadí dorostu, dospělých a veteránů 2009
D16C:7. Kateřina DucháčkováH18C:3. František Hladík
11. Vendula Kalenská14. Jiří Charvát
D21C:66. Vendula Viková19. Martin Vik
D21D:6. Kateřina KalenskáH21C:23. Tomáš Chrást
H16C:8. Tomáš Kučera41. Petr Junek
H45C:3. Ivan Uvizl
34. Petr Junek

Fotografie:

Markéta Urbanová (2. místo) a Natálie Jezdinská (3. místo) v Borovničce

Bára Šimůnková (3. místo) v Borovničce

Mistrovství České republiky 2009

V letošním roce si poměrně velký počet studeneckých závodníků vybojoval právo startu na Mistrovství České republiky v jednotlivých odvětvích. O mistrovství ČR v nočním OB v Mariánských Lázních, ve sprintu v Kutné Hoře a na krátké trati v Zdechovicích u Přelouče jsme už psali. V podzimní části se konalo Mistrovství ČR na klasické trati v Blansku a tradičně nejlépe si vedl Adam Chloupek, který v kategorii H16 vybojoval 4. místo, nejlepší závod roku zaběhl Michal Kučera, kterému v podobě jednoho místa chyběl krůček k postupu do finále. O prvním říjnovém víkendu proběhlo prestižní Mistrovství ČR štafet a družstev. SK Studenec postavil v sobotu dvě štafety H18, áčko v sestavě Chloupek, M. Kučera, Vik obsadilo 11. místo a béčko v sestavě Hladík, Janata, Charvát obsadilo 21. místo. Všichni závodníci však mohou v této kategorii startovat i v příštím roce, takže by měli v roce 2010 dosáhnout lepšího umístění. V nedělním závodě družstev startovala tři družstva. V prestižní mistrovské kategorii HD21 obsadil SK Studenec v sestavě Votoček, Šedivá, Erlebach, Freyová, Klouček, Uvizlová, Exner 48. místo, v kategorii HD18 v sestavě Uvizl, Ducháčková, Š. Kučera, Pacholíková, Chloupek, Tauchmanová, Charvát 12. místo a v kategorii veteránů HD225 v sestavě Uvizl, Kalenská, Junek, Pěničková, Chrást 24. místo. V reprezentaci Východočeské oblasti střídavě v jednotlivých dnech startovaly Saša Čemeljuchová, Míša Dubská, Lucka Pacholíková, Kristýna Šemberová a Kája Tauchmanová.

Žebříček A

Vrcholným mistrovským žebříčkem je celostátní žebříček A, kde startují závodníci nejvyšší výkonnostní třídy. V letošním roce jsme měli poprvé zastoupení i v tomto žebříčku, ale A licenci uhájili pouze Adam Chloupek, Marek Uvizl a Tomáš Klouček.

H16A:4. Adam ChloupekH20A:30. Tomáš Klouček
24. Štěpán Kučera32. Honza Exner
H18A:31. Marek UvizlD20A:33. Andrea Freyová
33. Michal Kučera
35. Jakub Janata

Žebříček B

Výkonnostně druhou mistrovskou soutěží je žebříček B, který je rozdělen na Čechy a Moravu. Závodníci si zde mohou vyběhnout účast na Mistrovství ČR nebo získat mistrovskou licenci A.

D14B:22. Lucie PacholíkováH16B:19. Tomáš Kučera
23. Saša Čemeljuchová
24. Kája TauchmanováH18B:5. Jiří Charvát
D16B:7. Kateřina Ducháčková7. František Hladík
15. Vendula Kalenská8. Martin Vik
D20B:6. Vendula VikováH50B:21. Petr Junek

Ranking

Závodníci startující v kategoriích dospělých (H21 a D21) získávají body do celostátního žebříčku dospělých, který umožňuje případný start na mistrovských závodech.

H21:188. Petr Junek ml.D21:271. Kateřina Kalenská
324. Tomáš Klouček371. Petra Šedivá
365. Tomáš Chrást432. Vendula Viková
708. Jan Exner506. Andrea Freyová
733. Michal Kučera728. Vendula Kalenská
794. Martin Junek794. Petra Junková
910. Marek Uvizl
941. Jakub Janata
987. Štěpán Kučera
1160. Michal Erlebach
1161. Jan Synek
1162. František Hladík

Fotografie:

Adam Chloupek (3. místo z krátké trati na MČR)

Adam Chloupek na 4. místě (Mistrovství ČR v Blansku)

Podkrkonošská liga žáků

Již několik sezón připravují podkrkonošské oddíly orientačního běhu (Jičín, Jilemnice, Nová Paka, Studenec, Vrchlabí) sérii závodů pod názvem Podkrkonošská liga žáků, i když zdaleka nejpočetnější je kategorie příchozích, tedy dospělých. SK Studenec pořádal dva z osmi závodů, ten poslední na mapě Trautenberk byl spojen zároveň s celkovým vyhlášením výsledků a stanovením podoby seriálu v roce 2010.

Celkové pořadí studeneckých závodníků
D10:2. Natálie JezdinskáH10:8. Radek Litera
3. Tereza Chrástová24. Vít Štefan
8. Dominika Kalenská26. Dominik Urban
10. Magda Hrnčířová29. Jan Kadlec
11. Markéta UrbanováH12:5. Aleš Kalenský
19. Eliška UlvrováH14:3. Petr Jezdinský
23. Magda ChrástováP6:2. Michal Kučera
26. Markéta Štefanová3. Štěpán Kučera
28. Vendula Hrubá5. Tomáš Chrást
D12:2. Michaela Dubská7. Tomáš Kučera
5. Kristýna Šemberová14. Jakub Janata
13. Jana Jiroutová26. Kateřina Kalenská
D14:1. Lucie Pacholíková27. Martin Vik
4. Karolína Tauchmanová32. Tomáš Klouček
6. Denisa Kadavá39. Kateřina Ducháčková
55. Marek Uvizl
59. Vendula Kalenská

Oddíl alpského lyžování

Další sezónu zahájil i oddíl alpského lyžování společným soustředěním ve Studenci a podzimními výjezdy na ledovce do Rakouska. Samostatně se připravují Adam Zika (člen reprezentačního B týmu) a Matyáš Mleziva, ostatní se připravují společně a oddíl se rozrostl o další mladé členy, kteří se zapojí do žákovských a dorosteneckých soutěží. Společně s nimi se připravují i závodnicí z partnerského oddílu SK Kohoutovice.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Soustředění na studeneckém hřišti

Jak péct na Vánoce pro lidi s cukrovkou

Ani pro lidi s cukrovkou nemusí být Vánoce jen dobou odpírání sladkostí. Pomocí jednoduchých triků lze totiž připravit takové druhy, které se s příslušnou dietou nevylučují.

Počet lidí, které trápí cukrovka, přibývá, lékaři dokonce hovoří o epidemii cukrovky. Takto nemocní lidé by se měli vyhýbat běžnému cukru a měli by co nejvíce omezovat i potraviny z bílé mouky.

Bílou mouku odborníci doporučují nahradit celozrnnou, sladkou chuť dodá cukroví kromě náhradních sladidel i sušené ovoce. I tak si ale musí pacient uvědomit, že i v takovém cukroví je určité množství sacharidů obsaženo a nesníst ho celou mísu jen proto, že je daný recept vhodný pro diabetiky. Hodí se i použití koření jako je skořice, zázvor, badyán, muškát, vanilka, citrónová nebo pomerančová kůra. Dobrou volbou jsou i recepty, ve kterých není potřeba žádný cukr ani mouka. Diabetici jsou častěji ohroženi některou z nemocí srdce a cév. Měli by si tedy také umět vybírat správné tuky a vyhýbat se potravinám s vysokým obsahem cholesterolu. Diabetikům se tak doporučuje nahradit klasické máslo některým z rostlinných tuků, které cholesterol neobsahují.

Tvaroháčky s marmeládou – nejen pro diabetiky

250 g celozrnné žitné mouky, 250 g netučného tvarohu, 250 g rostlinného tuku, 1 žloutek, špetku soli, med, 30 g neslazené meruňkové marmelády, 50 g pistácií

Mouku, pokrájený tuk, tvaroh, žloutek, sůl propracujeme. Až se těsto přestane lepit, zabalíme je do potravinářské fólie a odložíme na 2 hodiny do lednice. Poté těsto vyválíme na tenký plát a vykrajujeme kytičky nebo kolečka. Po upečení je slabě potřeme medem a slepujeme dva kousky k sobě. Na vrchní dílek naneseme trochu marmelády a posypeme ho nasekanými pistáciemi.

Pozvánka na loučení se starým rokem

Pozvánka na loučení se starým rokem na Strážníku (PDF)

Fotohádanka

Fotohádanka – Koho poznáte na následující fotografii?

Studenecký zpravodaj 6/2009

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 31. ledna 2010

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.