Studenecký zpravodaj – číslo 1/2005

Obsah

Motto: Jsem vděčný…

Dotazník na pokračování – III. díl – poslední část výsledků výzkumu pořádaného v rámci diplomové práce

Zprávy obecního úřadu – poplatky za psy, likvidace autovraků, nový autobus, změna ÚPSU, FRB, výměna OP, úvěry SFRB, informace pro rolníky, Krkonošská lyžařská cesta, odvoz odpadu

Z jednání zastupitelstva obce – ze zasedání 8. prosince 2004

Fotosoutěž – rok 2005 – téma, podmínky, hodnocení a ceny fotosoutěže na letošní rok

Vítání občánků – fotografie k článku v minulém čísle

Poděkování – Tříkrálová sbírka

Projekt „S Krakonošem u počítače“ – nabídka kurzů zdarma přímo v místě bydliště

Zprávy základní školy – nový školský zákon, mimoškolní činnosti žáků

Sportovní klub Studenec – fotbal, orientační běh, alpské lyžování a ostatní sporty

Školní sportovní klub – turnaje v halové kopané a florbalu, lyžařské školní přebory a závody na Benecku

Vánoční turnaj ve stolním tenise – turnaj pro žáky ZŠ

Tenisový klub Studenec – Vánoční turnaj v líném tenise

Sokolské přebory ve Studenci – veřejný závod a přebory ČOS v lyžování 12. a 13. února 2005

Studenecké štafety x krát 1 km – 15. ročník závodu

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2005


Fotografie na titulní straně – Pohled na západní Krkonoše

Motto: Jsem vděčný…

(anonym)

Dotazník na pokračování – III. díl

Dostatečně informováno o dění v obci je 36 % obyvatel Studence i Zálesní Lhoty. Stejné procento je informováno o tom, co se děje v obci, ale ne dostatečně. 12 % občanů se domnívá, že není dostatečně informováno, ale příliš jim to nevadí. Nedostatečně informováno je také dalších 12 %. Informace o dění v obci získávají občané nejčastěji zakoupením zpravodaje (93 %), od známých (36 %), čtením úřední desky (20 %), účastí na zasedání zastupitelstva (4 %), dále pak v restauraci, od sousedů, od místních „drben“, v základní škole nebo na internetu (4 %). Občané Zálesní Lhoty si stěžují, že mají problém sehnat zpravodaj.

Spokojeno s prací zastupitelstva a obecního úřadu je ve Studenci 63 % respondentů a v Zálesní Lhotě jen 30 % respondentů. Ve Studenci by chtělo kandidovat do obecního zastupitelstva 10 občanů. V Zálesní Lhotě by nikdo z respondentů nechtěl kandidovat do obecního zastupitelstva, to je problém u většiny malých obcí.

Co se podle názorů respondentů zastupitelstvu a obecnímu úřadu podařilo uskutečnit ve prospěch obce (v závorce je počet obdržených hlasů):

Co jim naopak občané vytýkají:

Z finančních prostředků obecního rozpočtu by se mělo více investovat do následujících oblastí: technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, osvětlení, elektřina, chodníky a úprava cest) 70 %, podpora bydlení 33 %, školství 22 %, ochrana a bezpečí, podpora soukromého podnikání, zdravotnictví a sportu 12 %.

Podle občanů Studence a Zálesní Lhoty by se mělo dále investovat do těchto následujících akcí:

Za největší přednosti a výhody obce Studenec a Zálesní Lhoty spatřují její občané:

Ve vyplněných dotaznících se objevilo spoustu zajímavých názorů a rad, které by mohly posloužit i jako návod pro další práci v obci.

S díky a přáním všeho dobrého se s Vámi loučí a těší na další spolupráci

Ing. Marie Matoušková

Zprávy obecního úřadu

Placení poplatku ze psů

Připomínáme majitelům psů, že poplatek na rok 2005 je splatný do konce března 2005.

Dle změny zákona o místních poplatcích z června roku 2003 se poplatek ze psů platí ze psů starších 3 měsíců. Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 o místních poplatcích sazba poplatku činí ročně:

Nový autobus

jezdí z Jilemnice do Studence v 16.00 hodin. Čím více bude využíván, tím je větší šance na jeho zachování i pro další období.

Ekologická likvidace autovraků

s potvrzením pro vyřazení z evidence motorových vozidel podle § 14, 1. odstavce Zákona o odpadech pro autovraky:

Jilemnice, Československých legií 569, kontakt: František Mach, tel: 481 541 592, ve všední dny 7.00–14.00 h.

Cena za ekologickou likvidaci autovraku: 1 845 Kč.

Změna č. 6 ÚPSÚ Studenec a Zálesní Lhota

Připomínáme vlastníkům pozemků, kteří mají zájem o změnu územního plánu sídelního útvaru (např. chtějí stavět nebo prodat pozemek na stavbu v místech, která nejsou v zastavěném území), aby ji písemně podali na OÚ.

Upozornění – Fond rozvoje bydlení

Obecní úřad Studenec vyhlašuje podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. Jsou s úrokem 3% a dobou splatnosti 3 až 7 let.

Je možné půjčit na opravy domů a bytů, na malé domovní ČOV, rekonstrukci septiků a vytápění domu atd.

Pokud budete mít zájem, vyzvedněte si příslušné formuláře na OÚ.

Žádost o půjčku je možné podat do l2 hodin 20. 5. 2005 na OÚ ve Studenci.

Výměna občanských průkazů

Podle nového nařízení vlády jsou občané povinni vyměnit si staré občanské průkazy bez strojově čitelných údajů za nové, a to do následujících termínů:

Starý OP byl vydaný:Žádost o vydání nového OP je třeba podat do:
do roku 1994 včetně30. listopadu 2005
v letech 1995 a 199630. listopadu 2006
v letech 1997 a 199830. listopadu 2007
v letech 1999 až 200330. listopadu 2008

Úvěry SFRB mladým

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročné úvěry mladým lidem do 36 let, kteří žijí v manželství nebo samostatně pečují o dítě. Úvěr je možno využít k výstavbě nebo jinému pořízení bytu. Výše úvěru může dosáhnout 300 000 Kč, je splatný nejdéle 20 let a úročí se 2 % ročně. Podrobné podmínky a formulář žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách fondu: www.sfrb.cz.

Důležitá informace pro Samostatně hospodařící rolníky

Novela zákona o zemědělství, platná od data vstupu do EU, určila přísnější podmínky pro podnikání v zemědělství – požaduje odbornou způsobilost a bezúhonnost. Pro zemědělské podnikatele, kteří již dříve získali „Osvědčení Samostatně hospodařícího rolníka“, je stanovena lhůta pro přeregistrování do 30. dubna 2005. Pokud se podnikatel dostaví v této lhůtě na živnostenský úřad do Jilemnice, obdrží „Osvědčení zemědělského podnikatele“, stačí, aby předložil výpis z trestního rejstříku. Později je možno osvědčení získat také, ale již s prokázáním odborné způsobilosti a po uhrazení správního poplatku. Staré osvědčení bude platné v rámci přechodných ustanovení 5 let do 30. dubna 2009.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na živnostenský úřad v Jilemnici osobně nebo telefonicky (481 565 335).

Informace Svazku obcí Krkonoše: Krkonošská lyžařská cesta

Krkonoše jsou v současné době protkány sítí 550 km upravovaných běžeckých lyžařských tras. Páteří těchto tras je devadesátikilometrová „Krkonošská lyžařská cesta“.

Tato cesta začíná v Harrachově, stoupá údolím Mumlavy, pokračuje přes Voseckou boudu a Labskou boudu k nejvyššímu bodu na Zlatém návrší, odkud následuje sjezd přes Horní Mísečky do Špindlerova Mlýna. Dále trasa vede ze Špindlerova Mlýna kolem Klínových bud, bufetu Na Rozcestí a přes Hrnčířské boudy do Pece pod Sněžkou. Odtamtud pokračuje do Malé Úpy a končí v Žacléři. Nastoupit na trasu je možno i v Rokytnici nad Jizerou nebo na Benecku. Tratě jsou udržovány podle počasí několikrát týdně.

Uvažuje se o zavedení speciálního skibusu, který by mohl od příští zimní sezóny zprostředkovávat pro běžkaře spojení mezi jednotlivými oblastmi Krkonoš.

Sběr nebezpečného odpadu provede firma „HAVEX eko, s. r. o.“

v sobotu 16. dubna 2005

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 18. do 26. dubna 2005

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují a tím porušují zákon o odpadech!

Z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se sešlo 8. prosince na svém šestém a posledním veřejném zasedání v roce 2004.

Byly schváleny rozpočtové změny: do rozpočtu byly zahrnuty dotace (například na náklady ZŠ, na výstavbu chodníků, na úpravu parkoviště u zdravotního střediska) a změněny byly některé výdaje – snížil se rozpočet na výstavbu chodníků, k navýšení došlo například kvůli první splátce požárního auta, stavebním úpravám na zdravotním středisku, nákupu pozemků a dalším.

Schváleno bylo rozpočtové provizorium, v prvním čtvrtletí roku 2005 budou běžné provozní výdaje hrazeny ve výši výdajů ze stejného období loňského roku. Budou hrazeny i výdaje ze závazků z roku 2004.

Zastupitelstvo vydalo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se mění vyhláška o místních poplatcích z roku 1996. Poplatek za psy se touto vyhláškou zvyšuje na 200 Kč za prvního psa a na 300 Kč za druhého a každého dalšího psa. Zrušena byla vyhláška č. 4/1993.

Byly naplánovány investiční akce: oprava cesty na Nouzově, v jejím kraji výměna vodovodu a zhotovení osvětlení, dále oprava cesty ke hřbitovu okolo kostela v Zálesní Lhotě a oprava cesty k panu Vlastimilu Horáčkovi.

Projednával se nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ, který doporučil vedoucí školní kuchyně ing. Kuřík. Ředitel školy informoval o předložených nabídkách, ze kterých byl vybrán typ, který v jídelně již vyzkoušeli. Zastupitelé odsouhlasili jeho nákup a zaplacení v prvním čtvrtletí roku 2005.

Schválilo se, aby se pro auto pečovatelské služby postavila u mateřské školy garáž nebo přístřešek. Rovněž byl přijat návrh, aby se vodné a stočné platilo po odečtu vodoměrů jednou za rok. Dále ZO rozhodovalo o prodeji pozemků, vzalo na vědomí rozpočet Svazku obcí Krkonoše a aktualizovalo text Programu obnovy vesnice Studenec a Zálesní Lhota

V diskusi I. Benešová navrhla, zda by nebylo dobré začít s přístavbou školy co nejdříve a vzít si na ni úvěr. MUDr. Mühlová upozornila na problém s námrazou na silnici u Jodasových, kde teče od Kočárkových voda. K. Vancl oznámil, že se na něj správci zámku obrátili s prosbou o upozornění občanů, aby při procházení zámeckým parkem neničili stromy a keře. Pan J. Junek navrhl, abychom jako vesnice měli ozdobený vánoční strom, dále upozornil na informaci z televize, kde v nejmenované vesnici odměňují občany, kteří se starají o pořádek v okolí svého domu. Jeho další návrh byl označit ulice místními názvy. Na to odpověděla I. Benešová, že s tím by byla spojena spousta starostí jak pro obyvatele (změny adres), tak pro obec, protože to znamená velké náklady. Nakonec pan Junek připomněl označení autobusových čekáren názvy zastávek.

Fotosoutěž – rok 2005

Téma:

Příroda, portrét, děti a stavby ze Studence a Zálesní Lhoty – jen snímky z roku 2005.

Podmínky soutěže:

Fotografie barevné nebo černobílé, doporučujeme lesklý povrch, pouze formát 15×21 cm. Maximální počet fotografií od jednoho autora je 5 kusů. Fotografie musí být označeny na zadní straně číslem 1 až 5 a na přiloženém seznamu jejich popis: název práce, jméno a adresa autora, datum a místo pořízení, označení místa stavby (např. číslo popisné nebo její umístění).

Odevzdávat je můžete osobně v zalepené obálce označené nápisem FOTO – NEOTVÍRAT! nebo stejně označené poslat na adresu: Obecní úřad Studenec, 512 33 Studenec čp. 364.

Přihlášením fotografií do soutěže dáváte Obci Studenec souhlas s jejich zveřejňováním v tištěné i elektronické podobě. Fotografie se nevracejí a stávají se majetkem Obce Studenec, která si vyhrazuje právo snímky použít k výstavním, publikačním a dalším účelům s uvedením autora. Fotografie budou použity pro potřebu obce a nebudou bez souhlasu autora poskytovány třetím osobám.

Soutěž bude probíhat od vyhlášení ve Zpravodaji a uzávěrka bude ve 12 hodin 11. listopadu 2005. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v nutných případech změnit podmínky soutěže. Případnou změnu oznámí ve Zpravodaji.

Obec uvítá poskytnutí nejen soutěžních, ale i dalších fotografií autora v digitální podobě, např. na CD (výměnou za prázdné CD). Tím nám usnadníte práci a zvýšíte kvalitu elektronicky publikovaných fotografií.

Hodnocení:

Hodnotitelé snímky obodují a zvítězí snímky s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti bodů dvou a více fotografií vyhrává ten snímek, jehož autor má v celkovém součtu (za všechny své fotografie) více bodů. Když i tento součet bude shodný u více autorů, bude o vítězné fotografii od těchto autorů rozhodnuto losem.

Pokud rovnosti bodů dosáhlo více snímků pouze jednoho autora, bude z nich vítězný vybrán losem.

Ceny:

Autoři pěti nejlepších fotografií obdrží poukázku na nákup a fotoslužby v hodnotě 1 600, 1 300, 1 000, 700 a 400 Kč.

K těmto cenám mohou být přidány další hodnotné ceny od sponzorů. Každý autor může vyhrát jen jednu cenu.

Uvítáme podpoření soutěže dalšími sponzory, kterým obec poskytne přiměřený prostor na reklamu v jednom čísle Zpravodaje.

Fotografie – Zuzana Adolfová: Kostel v poli (snímek z loňské fotosoutěže)

Fotografie – Karel Falta: Staré časy (snímek z loňské fotosoutěže)

Vítání občánků

Fotografií se ještě vracíme k vítání občánků z loňského 20. října, o kterém jsme psali v minulém čísle Zpravodaje.

Fotografie – vítání občánků 20. října 2004

Poděkování – Tříkrálová sbírka

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2005. Výtěžek sbírky ve Studenci činil 51 589 Kč, v Zálesní Lhotě 5 828,50 Kč a byl odeslán na ústředí Sdružení České katolické charity v Praze 1.

Procentové rozdělení finančních prostředků bude oznámeno ve Zpravodaji během letošního roku podle informací SČKCH.

Děkujeme za štědrost a za důvěru.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Za FCH Studenec Heda Jiranová

Projekt „S Krakonošem u počítače“

V nejbližších dnech se Vám dostane do rukou propagační leták projektu S Krakonošem u počítače a krátký dotazník s výzvou, abyste ho vyplnili a odevzdali na obecní úřad. Ačkoliv vyplňování dotazníků většinu z nás obtěžuje a rozhodně nepatří k oblíbeným činnostem, prosíme Vás, abyste mu věnovali pozornost, neboť tento projekt nabízí Vám, obyvatelům horských oblastí se zhoršenou dopravní obslužností, unikátní příležitost jak si zvýšit zcela zdarma kvalifikaci přímo v místě Vašeho bydliště a rozšířit spektrum znalostí a dovedností nezbytných pro plnohodnotný život v moderní globální společnosti. Hlavními oblastmi vzdělávání, které chceme poskytnout zájemcům, budou kurzy jazykové, počítačové a manažerské, ale při sestavování konkrétních vzdělávacích modulů se budeme řídit Vaší poptávkou, Vašimi potřebami a časovými možnostmi i lokálními specifiky tak, aby každý občan cílové obce měl možnost získat certifikát z té oblasti, která je pro něj z hlediska pracovní i občanské angažovanosti potřebná a žádaná. Proto Vás prosíme, abyste dotazník, který se objeví ve Vaší schránce, vyplnili pečlivě, pravdivě a s rozvahou. Výsledky zjištěné v tomto dotazníkovém šetření pro nás budou určující a budeme z nich vycházet při sestavování plánu projektových aktivit.

Projekt S Krakonošem u počítače je zkrácený název projektu, který byl schválen v rámci II. kola Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro užší výběr s příslibem získání dotace z Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Idea vznikla roku 2004 na Úřadu práce v Semilech a projekt bude realizován v letech 2005–2008 formou rozvojového partnerství, jehož součástí je i Vaše obec. Na přípravě projektu se podílí Úřad práce Semily, Vzdělávací centrum Turnov, Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou a další partneři, podporu přislíbil i Krajský úřad v Liberci a různé lokální, regionální i národní instituce.

Věříme, že se do projektu zapojíte v hojné míře a už nyní se těšíme na vzájemnou spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností.

Kateřina Baladová a Tomáš Hájek, projektoví manažeři

Zprávy základní školy

S účinností od 1. ledna 2005 vstoupil v platnost nový zákon 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (zkráceně školský zákon),  zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících a v souvislosti s těmito zákony i 28 prováděcích předpisů (Vyhlášky a nařízení). V souladu s těmito legislativními změnami již došlo k realizaci některých opatření v souladu s výše uvedenými zákonnými normami. Obec Studenec zřídila dle § 167 školského zákona školskou radu a dle schváleného volebního řádu byli zvoleni za rodičovskou veřejnost Zina Šmídová, Antonín Pacholík a Václav Vancl, za pedagogické pracovníky Mgr. Ivana Kučerová, Mgr. Romana Macháčová a PaedDr. Dana Synková. Obec Studenec jmenovala do školské rady Jitku Kuříkovou, Pavla Horáčka a Lukáše Kalenského. Školská rada na svém prvním jednání, které musí proběhnout do zahájení nového školního roku 2005/2006, zvolí svého předsedu, schválí školní řád a rozpočet školy na rok 2005. Zároveň Obec Studenec zrušila k 31. 12. 2004 Obecně závaznou vyhlášku o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole, školní družině a školním klubu. Od 1. ledna 2005 byla stanovena výše tohoto příspěvku ředitelem školy v souladu s vydaným prováděcím předpisem a správním řádem na 200 Kč na 1 dítě v obou mateřských školách v obci.

Dle nového školského zákona bude zpracován nový Školní řád, do něhož v souladu s § 30 školského zákona budou zapracovány pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výchovná opatření a práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců (přísnější pravidla pro omlouvání absence žáků, nejpozději do 3 dnů s taxativně vymezenými důvody absence). Nový Školní řád musí být zveřejněn na přístupném místě a schvaluje jej školská rada.

Nový zákon rozšiřuje i okruhy působnosti školy, které podléhají správnímu řízení. Nově do správního řízení byly přeřazeny přestupy žáka na jinou školu a výuka žáka dle Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se specifickými poruchami učení nebo mimořádným nadáním. Zpřísněny byly i podmínky pro udělení odkladu povinné školní docházky, ke kterému se povinně musí vyjádřit nejen místně příslušné školské poradenské zařízení, ale i odborný lékař. Toto opatření bylo platné již pro zápis do 1. ročníku školního roku 2005/2006, který proběhl 20. ledna 2005 a do prvního ročníku bylo zapsáno 25 dětí.

Nový zákon umožňuje i pololetní hodnocení žáka předkládat rodičům ve formě tzv. výpisu z vysvědčení, který si žák ponechává a neodevzdává jej. Základní škola Studenec této varianty využila již v tomto školním roce 2004/2005.

K dalším změnám dochází v přijímacím řízení na střední školy, v němž je povinné pouze jedno kolo přijímacího řízení a žák podává pouze jednu přihlášku. Většina škol však vyhlásí i druhé kolo a žák si do něj může podat libovolný počet přihlášek. K úpravě došlo i v oblasti opakování ročníků, žák může opakovat ročník pouze jednou na 1. stupni a jednou na 2. stupni. Pokračuje-li žák v získávání základního vzdělávání po ukončení školní docházky (desátým rokem), může být pro hrubé porušení školního řádu ze školy vyloučen.

Ředitel ZŠ Studenec také v souladu s uvedenými legislativními novinkami jmenoval nové odborné pracovníky pověřené úkoly vyplývajícími z nové školské legislativy:

ICT koordinátor (informatika)Bc. Petra Cermanová
Metodik prevence sociálně patologických jevůDiS. Zuzana Hodková
Metodik enviromentální výchovyMgr. Veronika Adolfová

Zároveň byl zpracován Minimální preventivní plán ZŠ Studenec, který je zaměřen právě na prevenci sociálně patologických jevů. Rodiče se s ním mohou seznámit prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy. Součástí tohoto plánu je organizace mimoškolní činnosti a zájmového vzdělávání formou nabídky pro všechny žáky školy. Škola vytváří modernizací svého vybavení vhodné podmínky pro tuto činnost a od 3. ledna 2005 je v provozu modernizovaná učebna výpočetní techniky se zcela novým vybavením a pro všechny žáky ZŠ byla zakoupena licence na nosné produkty společnosti Microsoft a výukové programy (možnost legalizace software na vlastních počítačích). Navíc budou výpočetní technikou vybaveny i učebny 1. stupně a škola se tak blíží požadovanému standardu vybavení školy počítači dle počtu žáků (32 počítačů, standard na 240 žáků 38 počítačů), které je nezbytnou podmínkou pro přidělení dotací a grantů.

Od 1. 1. 2005 se stává škola plátcem DPH vzhledem k dosaženému obratu v doplňkové činnosti a dochází tak k úpravě cen školního a závodního stravování. Cena 1 oběda pro závodní stravování činí 35 Kč (29,40 Kč bez DPH), neboť do ceny oběda se promítla nová kalkulace ceny včetně DPH, takže zvýšení ceny je způsobeno právě tímto důvodem. Pro školu samotnou je výnos z jednoho oběda stejný čí spíše nižší než při předchozí ceně 32 Kč. Navíc zásluhou vstřícného přístupu zastupitelstva obce byl počátkem ledna zakoupen moderní konvektomat v hodnotě více než půl milionu korun.

V mimoškolní činnosti mají žáci dostatek možností zapojit se do celé řady aktivit a potěšitelné je, že s celou řadou z nich přicházejí žáci samotní. Novinkou jsou především internetové soutěže, z nichž nejkvalitnější připravil vyhledávač Seznam.cz a ze čtyř studeneckých družstev si nejlépe vedli deváťáci, kteří absolvovali celou soutěž bez ztráty bodu, ale v závěrečném losování o ceny na ně „zbylo“ pouze předplatné odborného časopisu.

Žáci 9. ročníku pod vedením Mgr. Moniky Mečířové a Mgr. Václavy Vlčkové opět připravili pro své spolužáky, rodiče, mateřské školy a Klub důchodců další divadelní představení, tentokrát O Popelce.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – výstava výtvarných kroužků v prosinci 2004

Fotografie – divadlo O Popelce

Sportovní zprávy

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Již po několik sezón je i fotbal v našem měřítku celosezónním sportem a zimní období patří jednak přípravě, jednak halovým turnajům.

Rok 2004 uzavřel tradiční Vánoční turnaj na umělém povrchu Pensionu Trautenberk a vítězství si podruhé za sebou odnesli hráči FC Vrchlabí. Turnaje se zúčastnilo rekordních 10 mužstev.

Studenecké výběry podle jednotlivých ročníků (od ročníku 1996 až po dospělé) se do poloviny února zúčastnili téměř dvaceti turnajů od Tanvaldu přes Železný Brod, Rokytnici nad Jizerou, Lomnici, Novou Paku, Semily, Vrchlabí a Hostinné a často se setkali s kvalitními soupeři hrajícími často vyšší soutěže včetně ligových (Slovan Liberec, Slavie Praha). Nejlépe si vedli mladší žáci (1992), kteří vyhráli turnaj ve Vrchlabí a obsadili 2. místo v Tanvaldě. Cenné je i 4. místo ze Semil v nejsilněji obsazeném turnaji. Úspěchem jsou i individuální ocenění Jirky Povra (nejlepší hráč) a Jirky Šíra (nejlepší střelec). Výběr mladších žáků na některých turnajích posílil Tomáš Hampl (Tatran Hostinné) a Milan Ježek (Sokol Dolní Kalná), nemohla chybět ani Eva Bartoňová (DFK Slávia Hradec Králové). Výborně si vedli i starší žáci, kteří zazářili na nabitém turnaji v Železném Brodě, kde skončili rovněž na druhém místě, statečně bojovali i minižáci v Nové Pace, kde téměř obrečeli nešťastnou porážku v semifinále, Vojta Nedomlel si však odnesl cenu za nejlepšího brankáře turnaje. Méně se již dařilo těm nejmenším (1996), dorostencům a dospělým.

Orientační běh

Zimní spánek nemají ani orientační běžci. V rámci Zimní hradubické ligy se zúčastnili zimního závodu na mapě Borovinka u Březhradu a pětice závodníků (Martin a Tomáš Kloučkovi, Honza Exner, Standa Horáček a Fanda Tauchman) okusila i zimní odnož orientačního běhu, a to lyžařský orientační běh na Benecku a v Trutnově. Nejlépe se dařilo Tomáši Kloučkovi, který na Mistrovství ČR obsadil na klasické trati 11. místo.

Alpské lyžování

Pro sezónu 2004/2005 má oddíl alpského lyžování, v jehož čele stojí úspěšný trenér Filip Marek, 10 závodníků, z nichž Daniela Marková a Matyáš Mleziva jsou v juniorské reprezentaci a Pavla Klicnarová a Adam Zika v dorostenecké reprezentaci.

Po náročné předsezónní přípravě, která probíhala ve formě 8 týdenních soustředění na ledovci Hintertux, zahájili studenečtí závodníci náročný kolotoč bojů o FIS body po celé Evropě. První body přivezli studenečtí lyžaři z Norska, další body z Německa a Itálie.

Z výsledků:
Obří slalom Banská Bystrica
1. Jaroslav BabusiakSlovensko
2. Peter BacikSlovensko
3. Adam ZikaSK Studenec
6. Matyáš MlezivaSK Studenec
56. Martin KverkaSK Studenec
Vojtěch Fučík, Vojtěch Houška, Michal Novák (SK Studenec) nedokončili
 
Slalom Albrechtice
1. Ludvík VacekCZE
2. Michal BurznskiPOL
3. Matyáš MlezivaSK Studenec
34. Vojtěch FučíkSK Studenec
55. Martin KverkaSK Studenec
61. Vojtěch HouškaSK Studenec
64. Tomáš KverkaSK Studenec
 
Slalom Albrechtice
1. Eva SochorováCZE
2. Dominika ŠíranováSVL
3. Karolina RiemenPOL
8. Dana MarkováSK Studenec
20. Pavla KlicnarováSK Studenec

Na základě těchto výsledků byla provedena nominace na Mistrovství Evropy dorostu (EYOF), které proběhlo ve dnech 24. 1. až 27. 1. 2005 ve švýcarském Monthey na sjezdovkách Les Crosets (obří slalom, Super G) a Morgins (slalom). Ze studeneckých závodníků si nominaci vybojoval Adam Zika, Pavle Klicnarové o jedno místo nominace utekla. Slabou náplastí může být Pavle Klicnarové vítězství v silvestrovském kritériu dvojic ve Špindlerově Mlýně. Adam Zika si na mistrovství vedl nadmíru dobře a dosáhl nejlepších umístění z českých závodníků a ve slalomu, kde obsadil vynikající 15. místo, byl dokonce nejlepší z ročníku narození 1989. I zásluhou tohoto výsledku si vybojoval nominaci na Mistrovství světa juniorů do Itálie, kde bude mít SK Studenec tak trojí zastoupení (Daniela Marková a Matyáš Mleziva).

Na přelomu ledna a února vybojovali studenečtí závodníci dvě medailová umístění na FIS závodech ve slalomu, Daniela Marková skončila na 3. místě ve Špindlerově Mlýně a Matyáš Mleziva na 2. místě v Sarajevu. A protože cestou k úspěchu může být i kombinaci, vyzkoušeli si studenečtí závodníci sjezd s rychlostí přes 120 km/hod. Výborně jej zajela především Pavla Klicnarová ve švýcarském Laaxu (24. místo) a Adam Zika v rakouském Innerkremsu (37. místo z více než stovky závodníků).

Po loňské úspěšné sezóně (2. místo na Skiinterkriteriu v Říčkách) zběhla ke skicrossu další studenecká závodnice Alžběta Fryntová a hned na prvních závodech v tomto novém odvětví zvítězila o tomto víkendu v Nokia Extreme Tour ve Špindlerové Mlýně.

Ostatní sporty

Fotbalisté a orientační běžci se také zúčastňují řady běžeckých závodů. Početná výprava vyrazila na 59. ročník Mikulášského běhu Na Bradě a zásluhou Jany Šimáčkové si odvezla i jedno vítězství, medaili získali ještě za 2. místo Kristýna Šemberová a za třetí místo Jan Kuřík. Hodnotná jsou i umístění v první desítce v početně silných kategoriích (4. místo Martin Klouček, 5. místo Lukáš Vancl a Tomáš Klouček, 7. místo Martin Kupec).

Druhým rokem se zúčastňují studenečtí závodníci Zimní běžecké ligy o Krále Jestřebích hor. K celkovému vítězství má nejblíže Eva Bartoňová, která zvítězila již v šesti závodech. O místo mezi prvními třemi v celkovém pořadí ještě bojují Martin a Tomáš Kloučkovi, Martin Kupec a Jana Šimáčková.

Sportovní klub Studenec uspořádal již tradiční 14. ročník Studeneckého turnaje v mariáši, v němž si prvenství tentokrát odvezl jilemnický Miroslav Svatý a stal se již třináctým vítězem v dosavadní historii.

Školní sportovní klub

Závěr roku 2004 patřil tradičně halové kopané a dvěma turnajům v Lázních Bělohrad. Školního kola se zúčastnilo 11 třídních výběrů ve třech kategoriích. Mezi těmi nejmenší si po zásluze s převahou odvezli sladké ceny za vítězství třeťáci, finále druhé kategorie mezi čtvrťáky a páťáky bylo velice vyrovnané a ve prospěch páťáků hovořila jediná branka. V turnaji 6.–9.tříd bylo vidět hodně kvalitního fotbalu a vrcholem turnaje bylo utkání deváťáků pod vedením Martina Kupce, kteří v urputném souboji porazili až v závěru zápasu takticky hrající šesťáky pod taktovkou Jirky Povra.

O týden později se ti nejlepší do Lázní Bělohrad vrátili, neboť zde studenecký Školní sportovní klub pořádal okrskové kolo v halové kopané. Jednoznačným úkolem mužstva byl postup do okresního kola, a to se po dvouleté odmlce Studeneckým podařilo a s přehledem vybojovali 2. místo za vítěznou jilemnickou jedničkou.

V okresním kole v Lomnici nad Popelkou nepřál Studeneckým los, neboť byli zařazeni do tříčlenné skupiny s Turnovem a opět jilemnickou jedničkou. Dvě těsné porážky znamenalo boj o 7.–9.místo, kde nejprve „rozstříleli“ pěti góly Semily a bezbrankové remíza s Jabloncem nad Jizerou po drtivé převaze znamenala 7. místo.

Mladší fotbalisté obhajovali vítězství ve Vrchlabí, ale se zcela jiným týmem. I silně omlazený tým vybojoval 2. místo, když o prvenství je při rovnosti bodů prvních tří mužstev připravil jediný gól.

Dalším sportem, kterému patřilo hodně prostoru, byl florbal. Studenečtí vyznavači tohoto sportu se zúčastnili dvou turnajů v Kruhu, kde shodně obsadili 2. místo, a tradičního turnaje ve Vrchlabí, odkud si odvezli 3. místo. To jim patřilo i na okrskovém turnaji ve Studenci, což však nestačilo na postup do okresního kolo do Turnova, kam postoupily vítězné Roztoky a jilemnická jednička.

Fotografie – fotbalisti ZŠ Studenec

To už se ale ke slovo hlásila zima a s ní i tradiční běh na lyžích. Zde nejprve patří velké poděkování oddílu lyžování za přípravu perfektních běžeckých tratí nejen v okolí školy, ale i v okolí obce.

Po několika kvalitních tréninkových dnech proběhly školní přebory na okruzích Na stráni a závodů se zúčastnilo téměř 200 závodníků. Mohli startovat i závodníci, kteří běžecké lyže nevlastní, neboť po dohodě s oddílem škola převzala použité lyže ze skladu a ty byly zapůjčeny celé řadě, především dojíždějících žáků.

Fotografie – lyžaři ZŠ Studenec

Výsledková listina
1. ročník – dívky (0,5 km)chlapci (0,5 km)
1. Grosmanová Aneta02:51,61. Šulc Ondřej02:29,5
2. Jirásková Denisa03:10,42. Vancl Michal02:33,3
3. Jiroutová Jana03:41,23. Kulhánek David02:45,8
2. ročník – dívky (0,5 km)chlapci (0,5 km)
1. Plecháčová Eliška01:46,11. Kuřík Martin02:13,1
2. Soukupová Anna01:51,62. Tauchman Michal02:22,5
3. Šemberová Kristýna02:27,13. Jezdinský Petr02:22,7
3. ročník – dívky (1 km)chlapci (1 km)
1. Šimáčková Jana05:14,81. Boura Jan03:58,6
2. Tauchmanová Karolína06:35,52. Kuřík Jan05:00,7
3. Pacholíková Lucie06:48,53. Nosek Michal05:20,0
4. ročník – dívky(1 km)chlapci (1 km)
1. Ulvrová Kristýna04:41,51. Šulc Jan04:14,4
2. Hanušová Anna05:18,92. Kučera Štěpán04:17,9
3. Lulková Monika05:39,03. Kučera Tomáš04:42,9
5. ročník – dívky (1 km)chlapci (1 km)
1. Vanclová Nikola05:07,91. Plecháč Petr03:29,7
2. Ulmanová Kateřina05:09,72. Vancl Lukáš03:36,5
3. Jezdinská Markéta05:13,03. Kulhánek Michael04:01,3
6. ročník – dívky (1 km)chlapci (1 km)
1. Bourová Pavlína03:32,71. Klouček Martin03:42,1
2. Kalenská Vendula04:26,32. Povr Jiří03:43,9
3. Bartoňová Eva04:42,03. Čech Radovan04:15,1
7. ročník – dívky (2 km)chlapci (2 km)
1. Heková Martina09:57,61. Kuřík Štěpán07:29,3
2. Hanousková Monika10:09,82. Bekr Kryštof08:32,6
3. Košťálová Veronika10:21,73. Bartoň David09:20,1
8. ročník – dívky (2 km)chlapci (3 km)
1. Soukupová Lenka09:02,01. Sokol Zbyněk14:25,2
2. Tauchmanová Jana09:41,92. Tomáš Jaroslav15:02,2
3. Čechová Andrea10:56,43. Palivoda Tomáš15:03,6
9. ročník – dívky (2 km)chlapci (3 km)
1. Marková Kateřina09:52,61. Kupec Martin10:30,3
2. Synková Romana10:38,52. Klouček Tomáš10:41,3
3. Jechová Barbora12:46,93. Exner Jan11:31,8

Ti nejlepší z prvního stupně poté vyrazili na Benecko, kde se konaly přebory škol 1. stupně.

Výsledková listina – závody Benecko 2. 2. 2005
Děvčata 1. a 2. třída
1.Plecháčová EliškaStudenec01:14,7
2.Soukupová A.Jilemnice01:23,2
3.Pěničková Š.Jilemnice01:28,6
7.Soukupová AnnaStudenec01:40,0
9.Šemberová KristýnaStudenec01:44,1
13.Pekárková AnnaStudenec01:53,7
24.Jiroutová JanaStudenec02:30,5
Chlapci 1. a 2. třída
1.Korbelář M.Jilemnice01:22,9
2.Čížek M.Jilemnice01:23,4
3.Fišera D.Jilemnice01:27,7
11.Kuřík MartinStudenec01:50,2
14.Šulc JanStudenec02:01,1
15.Jezdinský PetrStudenec02:04,6
20.Kulhánek DavidStudenec02:14,9
22.Vancl LukášStudenec02:16,3
24.Horáček PetrStudenec02:26,8
Děvčata 3. a 4. třída
1.Janatová A.Jilemnice02:40,0
2.Pacholíková P.Benecko03:21,3
3.Šimáčková JanaStudenec03:32,2
5.Suchánková NelaStudenec03:37,3
6.Ulvrová KristýnaStudenec03:38,9
10.Hanušová AnnaStudenec03:51,2
12.Lulková MonikaStudenec03:53,8
15.Hamáčková SimonaStudenec04:20,3
20.Tauchmanová KarolínaStudenec04:30,6
21.Hanusová ZuzanaStudenec04:39,9
22.Vydrová LenkaStudenec04:44,5
23.Čapková AndreaStudenec04:47,9
24.Budínová PavlínaStudenec04:58,1
25.Bajerová JitkaStudenec06:48,8
Chlapci 3. a 4. třída
1.Kubina Š.Benecko02:41,7
2.Kovář M.Jilemnice02:42,0
3.Moudrý M.Benecko02:47,4
5.Boura JanStudenec02:57,4
7.Kučera ŠtěpánStudenec03:04,2
10.Kuřík JanStudenec03:23,0
12.Šulc JanStudenec03:32,2
14.Kučera TomášStudenec03:33,2
15.Nosek MichalStudenec03:34,6
18.Paulů DominikStudenec03:56,2
20.Chládek JosefStudenec04:07,3
22.Nedomlel VojtěchStudenec04:11,2
27.Bartoš PavelStudenec04:50,6
28.Pánek JanStudenec06:23,1
Děvčata 5. třída
1.ZelinkováJilemnice05:08,5
2.HavlíčkováJilemnice05:17,5
3.BenešováJilemnice05:30,2
12.Jezdinská MarkétaStudenec07:34,2
13.Ulmanová KateřinaStudenec07:45,9
15.Braunová IvaStudenec08:24,5
17.Fejfarová ŠárkaStudenec08:43,5
18.Kuříková VáclavaStudenec08:44,9
19.Hylmarová KateřinaStudenec09:07,6
20.Součková SabinaStudenec09:13,0
Chlapci 5. třída
1.Plecháč PetrStudenec05:26,5
2.Vancl LukášStudenec05:38,0
3.Václavík A.Jilemnice05:39,3
10.Kulhánek MichaelStudenec06:31,1
14.Šimáček MartinStudenec06:50,7
PaedDr. Petr Junek

Fotografie – vítězná Eliška Plecháčová

Fotografie – třetí místo pro Janu Šimáčkovou

Fotografie – vítězný Petr Plecháč před druhým Lukášem Vanclem

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Během vánočních prázdnin uspořádal Oddíl stolního tenisu Orel Studenec Vánoční turnaj ve stolním tenise pro žáky ZŠ. Turnaj se uskutečnil dopoledne 28. 12. 2004. Účastníci byli rozděleni podle počtu přihlášených na kategorie mladší žáci, mladší žákyně a starší žáci(vč. žákyň). Snahou pořadatelů bylo, aby si každý z příchozích zahrál co nejvíce utkání.

Zápasy mladších žáků a žákyň se uskutečnily na čtyřech stolech v Sokolovně, starší žáci soupeřili na dvou stolech v Orlovně. Turnaje se celkem zúčastnilo 33 dětí, z toho 8 mladších žákyň, 13 mladších žáků, 10 starších žáků a dvě starší žákyně. Každý z účastníků obdržel něco na zub, prvních pět v každé kategorii navíc diplom a drobné ceny.

Pořadí
Mladší žákyně (1.–5. třída)
1. Jana Šimáčková
2. Kristýna Ulvrová
3. Monika Lulková
Mladší žáci (1.–5. třída)
1. Martin Šimáček
2. Tomáš Stránský
3. Lukáš Vancl
Starší žáci (6.–9. třída)
1. Martin Hylmar
2. Filip Jezdinský
3. Martin Klouček

Děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje. Zejména Orlu Studenec za sponzorování, Sokolu Studenec za poskytnutí malého sálu a ZŠ Studenec za spolupráci při organizování turnaje.

Martin Šimáček

Tenisový klub Studenec

Předposlední den roku 2004 se uskutečnil šestnáctý ročník populárního zimního turnaje. Ve studenecké sokolovně prohánělo molitanový míček čtyřicet příznivců rychlejšího pohybu ve věku od 15 do 64 let. Vítězem mladší věkové kategorie se stala dvojice Martin Nedomlel – Josef Horáček před Josefem Jebavým se spoluhráčkou Klárou Horáčkovou. Na třetím místě se umístili Petr Mečíř s Janem Vanclem. Starší věkovou kategorii vyhráli již po několikáté za sebou šampióni František Plecháč a Jan Kuřík. Tak tedy gratulace a sláva vítězům, poraženým jen ta sláva…

Sokolské přebory ve Studenci

Sokol Studenec je již od roku 1996 pořadatelem přebornických lyžařských běžeckých závodů ČOS (České obce sokolské). Získání pořadatelství není automatické. Je výsledkem důvěry v pořadatelské schopnosti uspořádat tyto významné závody. Vlastní závody letos zajišťovalo 52 pořadatelů. Závodům, které se konaly 12. a 13. února 2005, předchází dlouhá příprava užším kolektivem a ten získává obětavé a odborně zdatné jedince. Musí být zajištěna propagace závodu, přijímání přihlášek od jednotlivých oddílů, napsání startovní listiny, vydávání startovních čísel, elektronické startovní zařízení, dlouhodobá úprava běžeckých tratí, stavění závodiště, kontroly závodníků na trati, předjezdci a závěry každé jednotlivé kategorie, občerstvení pro závodníky a pro veřejnost, rozhlasové komentování, zdravotní zajištění, dekorování vítězů diplomy a medailemi, uklizení závodiště, vytisknutí výsledků a zaslání ČOS a zúčastněným jednotám. Zajišťovali jsme i ubytování a stravování 25 závodníků. Pro úpravu tratí již dlouhou dobu slouží dva sněžné skútry a druhým rokem i sněhová rolba.

Bylo by správné vyjmenovat 52 obětavých pořadatelů. Zůstaneme u pěkného poděkování a jmenovat budeme vítěze a všechny závodníky ze Studence. Závody byly po oba dny přeborem ČOS. V sobotu to byl současně i veřejný závod. V sobotu se závodilo klasickou technikou, v neděli volnou technikou.

Veřejný závod:
Žákyně nejmladší – 1 km – ročník 1995 a mladší
1.Šaldová Pavla95Vysoké nad Jizerou
4.Plecháčová Eliška97Studenec
5.Suchánková Nela95Studenec
6.Šimáčková Jana96Studenec
8.Ulvrová Kristýna95Studenec
11.Soukupová Anna96Studenec
12.Hamáčková Simona96Studenec
Žáci nejmladší – 1 km – ročník 1995 a mladší
1.Kovář Martin95Jilemnice
2.Boura Jan96Studenec
5.Šulc Jan95Studenec
Žákyně mladší – 2 km – ročník 1993 až 1994
1.Havlíčková Nikola93Jilemnice
19.Jezdinská Markéta93Studenec
Žáci mladší – 2 km – ročník 1993 až 1994
1.Štoček Fabián94Jilemnice
2.Vancl Lukáš93Studenec
3.Plecháč Petr94Studenec
6.Klouček Martin93Studenec
12.Kulhánek Michal94Studenec
Žákyně starší – 3 km – ročník 1991 až 1992
1.Koucká Kateřina91Jilemnice
6.Bourová Pavlína92Studenec
Žáci starší – 3 km – ročník 1991 až 1992
1.Matura Josef91Chuchelna
14.Kuřík Štěpán91Studenec
20.Špika Jan92Studenec
Dorostenci mladší – 5 km – ročník 1989 až 1990
1.Tryzna Vojtěch89Jilemnice
2.Klouček Tomáš90Studenec
9.Jezdinský Filip89Studenec
Muži, junioři – 15 km – ročník 1965 až 1986
1.Vedral Petr82Lomnice nad Popelkou
2.Hák Michal75Studenec
6.Junek Libor82Jilemnice
9.Junek Ondřej86Vysoké nad Jizerou
26.Paulů Radek70Studenec

Přebory ČOS

Nejúspěšnějšími závodníky Přeboru České obce sokolské se stali domácí Michal Hák a Vladimír Junek, kteří se stali přeborníky v závodech klasickou i volnou technikou.

Žákyně mladší – 2 km – ročník 1993 až 1994
1.Pavlíčková Pavlína93Velké Hamryklasicky
2.Jezdinská Markéta93Studenec 
1.Jůnová Pavlína93Velké Hamryvolně
Žáci mladší – 2 km – ročník 1993 až 1994
1.Vancl Lukáš93Studenecklasicky
2.Plecháč Petr94Studenec 
4.Klouček Martin94Studenec 
6.Kulhánek Michal94Studenec 
1.Plecháč Petr94Studenecvolně
2.Klouček Martin94Studenec 
5.Vancl Lukáš93Studenec 
6.Kulhánek Michal94Studenec 
Žákyně starší – 3 km – ročník 1991 až 1992
1.Bourová Pavlína92Studenecklasicky
1.Bourová Pavlína92Studenecvolně
Žáci starší – 3 km – ročník 1991 až 1992
1.Matura Josef91Chuchelnaklasicky
3.Kuřík Štěpán91Studenec 
1.Nechvátal Milan91Kněžicevolně
3.Kuřík Štěpán91Studenec 
Dorostenci mladší – 5 km – ročník 1989 až 1990
1.Klouček Tomáš90Studenecklasicky
2.Jezdinský Filip89Studenec 
1.Klouček Tomáš90Studenecvolně
2.Jezdinský Filip89Studenec 
Muži, junioři – 15 km – ročník 1965 až 1986
1.Hák Michal75Studenecklasicky
12.Paulů Radek70Studenec 
1.Hák Michal75Studenecvolně
5.Junek Ondřej86Studenec 
Muži nad 40 let – 15 km – ročník 1955 až 1964
1.Buřt Vladimír63Blanskoklasicky
2.Soukup Miloslav59Studenec 
Muži nad 50 let – 10 km – ročník 1945 až 1954
1.Junek Vladimír54Studenecklasicky
1.Junek Vladimír54Studenecvolně

Vítězům gratulujeme. Studeneckým závodníkům přejeme další pěkné výsledky.

Jaroslav Hák, Pavel Zajíc

Fotografie – přebor ČOS 13. února 2005

Fotografie – mladší žáci na stupních vítězů

Fotografie – starší žáci na stupních vítězů

Fotografie – muži nad 50 let na stupních vítězů

Studenecké štafety x krát 1 km

se uskutečnily 20. února 2005. Jednalo se již o 15. ročník tohoto zvláštního závodu. Startovalo 6 štafet. Každému závodníkovi byl změřen jeho čas. V rámci rodiny často startovaly tři generace závodníků a to symbolizuje předávání štafety od prarodičů přes rodiče k dětem. Každý závodník se po závodu občerstvil čajem a získal diplom, drobnou cenu a párek. Závodilo 49 jedinců. Čtyři závodníci s nejlepším časem závodili ještě jednou. Při hromadném startu byl nejlepší Ondřej Junek s časem 2:28 klasicky na 1 km. Na dalších místech skončili Michal Hák, Roman Skalický z Vrchlabí a domácí Vladimír Junek.

Závody se uskutečnily za pěkných sněhových i teplotních podmínek. Pomohly upevnit pěkný vztah k zimním sportům. Lyžařům bylo také nabídnuto 25 km upravených lyžařských tratí v prostoru Studence a avizováno zimní putování.

Pavel Zajíc

Životní jubilea spoluobčanů v roce 2005

70 let oslaví:
Nýdrle ArnoštStudenec 314Horáková KarolínaRovnáčov 29
Junková VěraZálesní Lhota 111Fišerová JitkaStudenec 245
Hamáčková AnnaStudenec 120Machová AlenaStudenec 78
Novotný LadislavStudenec 96Jechová VlastaRovnáčov 57
Marhoulová BoženaStudenec 297Jiranová LidmilaStudenec 177
Šormová MarieZálesní Lhota 134Nýdrlová LidmilaStudenec 314
Tauchman JiříStudenec 187Chrtková LidmilaStudenec 107
Stránská VěraStudenec 230
75 let oslaví:
Kozáková VlastaRovnáčov 62Šorm JosefZálesní Lhota 184
Karásek BohuslavStudenec 271Junek JosefStudenec 291
Janků MiluškaStudenec 205Bartoň AntonínZálesní Lhota 191
Plecháč LadislavStudenec 323Strnadová JarmilaZálesní Lhota 197
Janků BohumilStudenec 205Kuřík JosefStudenec 22
Chrtek FrantišekStudenec 107Vodnárková LudmilaStudenec 223
Honců AlexandraZálesní Lhota 198
80 let oslaví:
Kudrová VlastaStudenec 350Kalenský JaroslavRovnáčov 51
Prochásková IngeburgZálesní Lhota 170Tauchman LadislavStudenec 210
Háková LudmilaStudenec 336Imlaufová JanaStudenec 122
Šimková MiluškaStudenec 179Vacek FrantišekStudenec 233
Horáčková MarieStudenec 64Hák KarelStudenec 30
Vancl FrantišekZálesní Lhota 29
85 let oslaví:
Jemelková AnnaZálesní Lhota 37Kobrlová AnnaRovnáčov 61
Rybář JaroslavZálesní Lhota 33Štefan JosefStudenec 43
90 let oslaví:
Čivrná JaroslavaStudenec 88
Šulc VáclavStudenec 312
Pauerová AnnaStudenec 340
91 let oslaví:
Štefanová EmilieStudenec 75
Zima JaroslavZálesní Lhota 36
Ullrichová JulieZálesní Lhota 6
92 let oslaví:
Tauchmanová EmilieStudenec 156
Slavíková MarieStudenec 3
Tauchman JaroslavStudenec 170
94 let oslaví:
Bourová OlgaStudenec 315
Stránská LudmilaStudenec 169
96 let oslaví:
Kuřík AloisStudenec 247
Zlatou svatbu oslaví:
Tauchman JanStudenec 41
Tauchmanová Miluška
Kamennou svatbu oslaví:
Šulc VáclavStudenec 312
Šulcová Marie

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat. Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence. Předem děkujeme.Studenecký zpravodaj 1/2005

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka tohoto čísla: 4. února 2005 – Uzávěrka dalšího čísla: 1. dubna 2005

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.