STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5/2002

Vydává Obec Studenec

Z OBSAHU

Slovo úvodem Sportovní zprávy
Toulky studeneckými volbami Sokol Studenec
Z objevených pramenů a archiválií Sportovní klub Studenec
Na návštěvě u bývalých Lhoťáků Orientační běh
Malé povídání o tancování našich menších Orel Studenec
Zprávy obecního úřadu Tenisový klub Studenec
Povodňová sbírka Školní sportovní klub

Zprávy Základní školy

Pohádka o jednom Jiříčkovi
Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice Zájmová činnost žáků ZŠ Studenec
Proč jsme ve Lhotě neviděli TV Primu Poděkování Základní škole
Nová prodejna


Slovo úvodem

V souvislosti s volbami do obecních a městských zastupitelstev se často hovořilo o nezávislých kandidátech a o nezávislosti vůbec. Existuje ale vůbec skutečný obsah tohoto slova? Dovedeme-li tuto úvahu ad absurdum, zcela určitě neexistuje žádný člověk, který by nebyl nějakým způsobem na něčem či na někom závislý.
Mimo politické dění se o závislosti hovoří v souvislosti s kouřením, alkoholem a drogami. Opět je pouze utěšující fikcí těch, že konzumaci těchto látek kontrolují a že jsou nezávislí. Ano, jsou, ale pouze do první cigarety, do prvního piva či panáka, do prvního jointa či tripu. Pak už nasednou do vlaku, který je více či méně veze do krajiny se stále klesající nezávislostí a sebekontrolou.
I v politice je otázka nezávislosti přímo závislá na okolních vlivech, v případě zemí na okolních státech. Jak dopadla tolik proklamovaná nezávislost první republiky, o nezávislosti socialistického Československa ani nemluvě. Nebylo lepší dát za pravdu Palackému a zůstat ve starém dobrém Rakousku?
I ve volbách není nezávislých kandidátů, stejně je čeká ve většině případů koaliční jednání a vymezení se k dalším politickým stranám. Ve Studenci navíc často měla kandidátka nezávislých zcela zvláštní nezávislost (1998) a konec konců se potvrdila i tím, že někteří z kandidátů se objevili v jednotlivých obdobích nejen na straně nezávislých, ale i na kandidátce politické strany.

PaedDr.Petr Junek

 


Toulky studeneckými volbami

Do roku 1900 se nedochovala příliš mnoho podrobných zpráv o složeního obecního zastupitelstva a o průběhu voleb do tohoto nejvyššího orgánu obce. Druhým rychtářem obce byl až do roku 1800 Jan Hák, Studenec čp. 13, jeho nástupcem se stal František Hák, Studenec čp. 43, po němž převzal rychtářský úřad v roce 1826 František Laurich, Studenec čp. 83. Dalším rychtářem se stal Josef Hák, Studenec čp. 255, který byl již označován jako představený obce a svůj úřad vykonával ke spokojenosti občanů až do roku 1860. Zasloužil se především o rozvoj obecních cest. V pořadí šestým rychtářem a druhým představeným obce byl František Štefan, Studenec čp. 29 od roku 1860 do roku 1866, kdy se vzdal funkce. Vystřídal jej Josef Karásek, který hlavní úsilí věnoval výstavbě nového kostela. V roce 1880 byl starostou obce zvolen Josef Tomáš, Studenec čp. 13, v roce 1885 Josef Tauchman, Studenec čp.19. Během jeho „úřadování" byla přestavěna škola, vysázeny stromy podél cest a potoků, upraveny cesty a mosty a zřízeny vodní nádrže na potoku. Desátým zástupcem obce (rychtář, představený, starosta) se stal v roce 1890 Karel Tauchman, Studenec čp.265, za něhož byla rozšířena škola o pátou třídu, vysázeny jasany podél silnic, vybudována obecní cesta Na draha.

Obecní volby v roce 1900 přinesly následující složení obecního zastupitelstva:
Starosta: Josef Exner, Studenec 148
První radní: František Stejskal, Studenec 281
Druhý radní: Josef Jech, Studenec 7
Třetí radní: Josef Tomáš, Studenec 13
Členové: František Kobr, Josef Višňák, František Štefan, František Exner, František Erban, Jan Hák, Josef Tomáš, Josef Štefan, Jan Tauchman, Josef Erban, Karel Tauchman, Josef Karásek, František Jeník, Karel Martinec a Josef Albrecht.

V červenci 1908 se konaly další obecní volby, které potvrdily ve funkci starosty Josefa Exnera a členy obecního zastupitelstva byli zvoleni Josef Albrecht, Josef Višňák, František Nosek, Josef Kudr, Josef Jezdinský, Jan Šorfa, Josef Sedláček, Jan Hák, Josef Štefan, František Vitvar, Rudolf Ulvr, Josef Vízner, Josef Tomáš, Antonín Kudr, Josef Erban a Josef Čech.

V červenci 1913 se konaly další obecní volby, neboť volby z roku 1911 byly prohlášeny za neplatné (zasedalo původní zastupitelstvo). Vzhledem k tomu, že proti výsledku voleb byla vznešena řada námitek, došlo k jejich schválení až v květnu 1914:
Starosta: Jan Šorfa
První radní: Karel Tauchman
Druhý radní: Josef Sedláček
Třetí radní: Josef Štefan
Členové: Karel Štefan, Josef Jezdinský, Josef Albrecht, Karel Karásek, Josef Mádle, Josef Kudr, Josef Hák, František Pošepný, Rudolf Vízner, František Tom
Nové obecní zastupitelstvo bylo hned postaveno před nesnadný úkol zmírnit následky velké povodně, která postihla Studenec 17. června 1914. Mohutný a vytrvalý liják rozvodnil Olešku tak, že od Kobrových až na Smita se vytvořilo souvislé jezero, po kterém plulo množství dříví, seno a další předměty. Voda pronikala do domů, vymlela cesty, strhla všechny dřevěné mosty.

První obecní volby v samostatném Československu se konaly 15. června 1919. Z 1012 voličů se k volbám dostavilo 918 voličů, kteří odevzdali 902 platných lístků pro kandidátky tří politických stran. Národně socialistická strana získala 419 hlasů, lidová strana 304 hlasů a republikánská strana 179 hlasů. Mezi jednotlivé strany poté bylo rozděleno 24 mandátů:
Národně socialistická strana 11 mandátů
Lidová strana 8 mandátů
Republikánská strana 5 mandátů
Starostou obce byl zvolen Emil Flégl, prvním náměstkem Karel Karásek a druhým náměstkem Josef Višňák. Obecní úřad byl přemístěn do domu Josefa Háka, Studenec čp. 80.

V listopadu 1926 se dalším starostou obce stal Josef Višňák a v dubnu 1927 byl obecní úřad provizorně přemístěn do domu Petra Šimka, Studenec čp. 202. Josef Višňák v červnu 1927 ze zdravotních důvodů rezignoval a novým starostou byl zvolen řídící učitel Antonín Řehoř. V prosince 1927 se konaly řádné obecní volby, kterých se z 1040 oprávněných voličů zúčastnilo 948 s plným počtem platných hlasů.

Volební strana

Počet hlasů

Počet mandátů

Továrník Jan Fejfar

171

5

Emil Flégl

78

2

Národní socialisté

151

4

Katoličtí malozemědělci

71

2

Národní sdružení

101

2

Komunisté

41

1

Strana lidová

207

5

Strana živnostenská

52

1

Strana republikánská

76

2

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni Jan Fejfar, František Kuřík, František Štefan, Emil Flégl, František Vancl, Josef Karásek, Josef Višňák, Šebastián Hák, Josef Čech, Josef Erban, František Stejskal, Josef Exner, Antonín Šulc, Václav Hák, Jan Kudr, Antonín Řehoř, František Tauchman, Jan Jebavý, Josef Ulvr, Rudolf Hendrych, Rudolf Kos, Petr Janda, Josef Tauchman, Josef Plecháč a Josef Šorm. Starostou se stal Jan Fejfar, obecním tajemníkem Antonín Řehoř, v jehož bytě ve Studenci čp.329 rovněž sídlil obecní úřad. Prvním náměstkem se stal Josef Višňák, druhým náměstkem Šebastián Hák.

V květnu 1932 se konaly v hostinci U Višňáků volby do obecního zastupitelstva. Z 1073 oprávněných voličů se dostavilo 987 (457 mužů a 530 žen) a bylo odevzdáno 969 platných hlasů.

Volební strana

Počet hlasů Počet mandátů

Komunisté

110

2

Živnostníci

62

1

Emil Flégl

74

2

Národní socialisté

124

3

Občanská kandidátka

76

2

Strana republikánská

108

3

Strana lidová

223

6

Továrník Jan Fejfar

192

5

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni Josef Tauchman, Josef Jebavý, Emil Flégl, Jan Kudr (čp. 168), Jan Kudr (čp. 4), Rudolf Hendrych, Jan Klázar, František Štefan, Jan Fejfar, František Kuřík, Jan Jebavý, Josef Karásek, František Tauchman, Josef Grosman, Raimund Horáček, František Šorm, Antonín Kudr, František Vancl, Karel Martinec, Josef Erban, Petr Janda, Hynek Ulvr a František Hák. Starostou byl opět zvolen Jan Fejfar.

V květnu 1933 byl přestěhován obecní úřad z bytu Antonína Řehoře, který se ze zdravotních důvodů vzdal funkce obecního tajemníka, k prvnímu náměstkovi starosty Františku Kuříkovi, Studenec čp. 284.

Již v červnu 1938 byly konány nové volby do obecního zastupitelstva.

Volební strana

Počet hlasů

Počet mandátů

Národní socialisté

67

2

Československá strana lidová

118

3

Sociální demokracie

56

1

Zaměstnanci firmy FM

435

11

Agrární strana

97

2

Živnostenská strana

186

5

Komunisté

31

0

Novým starostou byl zvolen Josef Karásek, prvním náměstkem Jan Fejfar, druhým náměstkem Josef Hamáček.
V průběhu druhé světové války stál v čele obce vládní komisař jmenovaný okresním úřadem, neboť starosta obce Josef Karásek byl zatčen a Zemský úřad v Praze 30. 12. 1940 obecní zastupitelstvo rozpustil. Nejprve byl vládním komisařem Karel Karásek (1940-1943) a po něm Jan Pauer (1943-1945).

Volby v Zálesní Lhotě

Obdobně jako ve Studenci, tak i v Zálesní Lhotě, stál původně v čele obce rychtář, jehož statek byl osvobozen od daní a roboty a vlastní úřad byl dědičným úřadem se značnými právy. Prvním historicky známým lhoteckým rychtářem je Michael Rung z roku 1596. První řádné obecní volby se konaly v roce 1850 a prvním starostou se stal Johann Klazar a do první světové války postupně následovali Johann Hamatschek (1854), Johann Schorm (1856), Josef Wiesner (1861), Anton Erban (1863), Franz Tauchman (1874), Johann Jeschke (1901), Josef Tauchmann (1904), Franz Kittler (1913) a Franz Hamatschek (1913).

Po obsazení samostatně vyhlášených Deutschböhmen (Německé Čechy) se i v Zálesní Lhotě konaly v roce 1919 obecní volby v rámci nově vzniklé Českoslo- venské republiky. Ve volbách kandidovaly tři strany (Německá agrární strana, Německá lidová strana a Německá sociálně demokratická strana). Z 549 platných hlasů získala 209 hlasů sociální demokracie (7 mandátů), 191 hlasů agrární strana 6 mandátů) a 149 (5 mandátů) hlasů lidová strana. Starostou se stal člen agrární strany Engelbert Klimenta, jeho zástupcem Franz Schorm a členy obecní rady Rudolf Müller, Franz Krebs a Johann Erban.

Řádné obecní volby v roce 1927 se po podání protestu České strany opakovaly v roce v březnu 1928, ale přinesly téměř shodný výsledek a kupodivu i větší volební účast voličů než ty původní v říjnu 1927. Z 570 platných hlasů získala 193 hlasů a 5 mandátů sociální demokracie, 138 hlasů a 4 mandáty koalice křesťansko sociální, malorolnické a řemeslnické strany, 101 hlasů a 3 mandáty agrární strana, 93 hlasů a 2 mandáty národní lidová strana a 45 hlasů a 1 mandát Česká strana (jejich zástupcem v obecním zastupitelstvu byl Josef Fleischer). Obecní zastupitelstvo se skládalo pouze z 15 členů, neboť oproti předchozím volbám poklesl počet obyvatel Zálesní Lhoty pod 1000 obyvatel a tím byl snížen i počet členů zastupitelstva z 18 na 15. Starostou byl zvolen Josef Scharf z agrární strany a jeho zástupcem Štefan Schorm ze sociální demokracie, členy obecní rady Josef Nossek, Rudolf Müller a Josef Stránský.

V dalším sčítání lidu v roce 1930 měla Zálesní Lhota opět více než 1000 obyvatel (1034 občanů, z toho 895 Němců a 143 Čechů), a proto se ve volbách v roce 1932 volilo opět osmnáctičlenné zastupitelstvo. V obecních volbách získala 166 hlasů a 5 mandátů sociální demokracie, druhý nejvyšší počet hlasů již získala se 121 hlasy a 4 mandáty nacionálně socialistická strana, 96 hlasů a 3 mandáty agrární strana, 82 hlasů a 3 mandáty Rolnický spolek a po 1 mandátů získaly s 43 hlasy Česka strana, 32 hlasy řemeslnická strana a 29 hlasy lidová strana. Starostou se opět stal Josef Scharf,jeho zástupcem zůstal Štefan Schorm a členy obecního zastupitelstva byli zvoleni Josef Schorm, Josef Nossek, Julius Wiesner a Johann John.

Volby do národních výborů

Na shromáždění občanů 6. 5. 1945 byl odvolán vládní komisař Jan Pauer a vytvořen Revoluční národní výbor, v jehož čele stál farář Josef Šorm a jeho členy byli Josef Duška, Josef Tauchman, Jaroslav Tomáš, Josef Kuřík, Václav Čeřovský a Josef Martínek. 21. 5. 1945 byli za členy NV přijati Ladislav Klazar, Josef Lánský, Josef Lukeš a Miloslav Hák, kteří se vrátili z koncentračních táborů. 27. 5. 1945 byl tento NV doplněn o další členy, kterými se stali Karel Karásek, Josef Karásek (122), Josek Karásek (265), Jan Hák, Josef Boura, Jaroslav Nosek, Oldřich Tauchman, Jan Buchar, Josef Štefan, Adolf Verner, Ladislav Tauchman a Josef Klouček. Předsedou byl zvolen Karel Karásek, ten však již 13.6.1945 rezignoval a novým předsedou se stal Josef Duška.

Do nového Místního národního výboru v roce 1946 byli delegování za ČSL Josef Kuřík, Josef Karásek (19), Jan Hák, Ladislav Tauchman, Jan Hendrych, Jaroslav Tomáš, Petr Janda, Josef Jiran a Josef Vízner, za národní socialisty Josef Lánský, Josef Knap, Miloslav Hák, Oldřich Tauchman, František Čech a Antonín Prokeš, za KSČ Josef Duška, Josef Tauchman, Oldřich Tauchman, Josef Karásek (122), Jaroslav Zlatník, Václav Malich, Oldřich Tomáš a Jan Jebavý a za sociální demokracii Emil Flégl. Předsedou MNV se stal Josef Lánský a jeho náměstky Jaroslav Zlatník a Josef Kuřík, dalšími členy rady Josef Duška, Emil Flégl, Josef Karásek (19), Ladislav Tauchman a Josef Knap.

Únorový převrat zasáhl do studeneckého národního výboru již 27.2.1948. kdy byli zbaveni členství v národní výboru všichni zástupci ČSL a předsedou byl jmenován dekretem ONV Jaroslav Zlatník, který se stal zanedlouho předsedou ONV a na jeho místo v obci nastoupil Václav Malich. Funkci tajemníka vykonával Josef Martínek a po jeho odchodu do Horní Branné soudruzi Saska z Poniklé a Penkala z Jilemnice.

Při volbách v květnu 1954 byla obec rozdělena do 12 obvodů, v němž musel každý navržený kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů. Tuto většinu získali Božena Václavíková, František Jodas, Jaroslav Tomáš, František Fejfar, Václav Malich, Josef Duška, Antonín Holec (jediný dostal 100 % hlasů), Alois Čermák, Miloslav Hák, Jaroslav Prokeš a Josef Martínek. Předsdeou MNV zůstal Václav Malich.

V květnu 1957 se volilo do 18 obvodů oproti předchozím 12 obvodů a každý kandidátům musel obdržet nadpoloviční většinu hlasů. To se nepodařilo u dvou obvodů, ale "opravné" volby vše napravily, a tak bylo vše v pořádku.

Předsedou Místního národního výboru byl zvolen Václav Malich, tajemníkem MNV Josef Martínek, členy rady Zdenka Lánská, Božena Václavíková, Miloslav Šulc, Alois Čermák, Josef Horáček a Josef Duška, členy pléna MNV se stali Antonín Holec, Josef Nosek, František Ježek, Pavla Jeremenková, Božena Lukešová, Antonín Tomáš, František Štefan František Martinec a František Jodas.

Další voby byly na pořadu dne po státoprávních a územních změnách v červnu 1960. V rámcí těchto změn došlo ke sloučení Studence s Martinicemi a tím byl dle archivních zápisů rozřešen "starý spor o osadu Rovnáčov patřící k Martinicím katastrem přesto, že tvoří se Studencem téměř souvislý celek a se Studencem je spjat terenní polohou, továrnou, školou a obchody". Původní usnesení ONV stanovilo název Studenec – Martinice, ale Krajský národní výbor v Hradci Králové tento název neschválil a určil název spojených obcí Studenec se zdůvodněním: "Dvojnázev neodpovídá pravidlům českého jazyka pro tvoření názvů, ani požadavkům přehledné a jasné orientace v názvech. Toto rozhodnutí jest konečné."

Do místního národního výboru bylo vybráno a tím i zvoleno 30 poslanců, z nichž byl jmenován Miloslav Hák předsedou a Miloslav Matoušek tajemníkem. Členy rady byli zvoleni Josef Horáček, Josef Mašek, Jiří Rezler, Ladislav Míč, Karel Šalda, František Ježek a Jaroslav Šulc, členy pléna se stali Miloslav Staněk, Miloslav Bartoň, Josef Martínek, Zdenka Lánská, Antonín Holec, Oldřich Hampl, Miloslav Mühle, Josef Erlebach, Karel Havlíček, Anna Kudrová, František Martinec, Antonín Tomáš, Václav Volech, Vladislav Škopán, Arnošt Buchar, Jan Tichý, Jaroslav Slavík, Vladimír Šoustal, Josef Havlíček, Jindřich Šimek a Václav Malich. I samotný MNV se přestěhoval z budovy školy (dnes MŠ) do Fejfarovy vily, kde jako zaměstnanci pracovali Jarmila Bucharová, Milada Míčová a Věra Staňková a jako obecní poslové byli určeni Rudolf Vágner a Václav Balušek.

Další volby se konaly v červnu 1964 a novým předsedou MNV se stal Miloslav Matoušek a placeným tajemníkem byl dosazen Ladislav Vítek z Jilemnice. Poslanci MNV byli za Studenec potvrzeni Miloslav Hák, Karel Havlíček, Josef Erlebach, Oldřich Hampl, Miroslav Mühle, Václav Malich, Miloslav Jezdinský, Josef Jebavý, Josef Jakoubek, Jiří Ježek, Miloslav Staněk, Jiří Strnad, Ladislav Čech, Karel Mašek, Ladislav Mašek, Slávka Albrechtová, Josef Erban a Ladislav Tauchman.

Ruka normalizace dosáhla do Studence v průběhu roku 1970, kdy byli rozhodnutím ONV odvoláni z funkcí poslanců dosavadní předseda Miloslav Matoušek a poslanci Jiří Ježek a Vladimír Horáček. Jako nový předseda MNV byl kooptován Jaroslav Čeřovský a do funkce vedoucího obchodu a místního hospodářství ONV "povýšil" dosavadní tajemník MNV Ladislav Vítek.

Tradiční socialistické "volby" se tak konaly až po překonání "krizového vývoje 1968-1969" v listopadu 1971. Předseou MNV byl potvrzen Jaroslav Čeřovský a jeho tajemníkem se stal Miloslav Hák. Členy rady a předsedy jednotlivých komisí byli zvoleni Josef Erlebach, Miloslav Staněk, Jaroslav Šulc, Egon, Řehoř, Josef Pochop, Ladislav Tauchman, Miroslav Mühle, Ladislav Mašek, Ladislav Novák a Ladislav Míč. Jako členové pléna byli za Studenec vybráni Ladislav Čech, Marta Fišerová, Miloslav Hák ml., Oldřich Hampl, Karel Havlíček, Rudolf Hons, Miloslav Jezdinský, Josef Junek, Karel Mašek, Jana Plecháčová, Jiřina Šormová, Vlasta Tauchmanová, Zdeněk Urban a Josef Jakoubek.

Změnu v čele obce znamenaly volby v listopadu 1976, kdy do funkce předsedyMNV nastoupil František Poledník, tajemníkem zůstal Miloslav Hák, členy rady se stali Josef Erlebach, Oldřich Hampl, Josef Pochop, Věra Staňková, Ladislav Novák, Egon Řehoř, Marta Fišerová, Ladislav Mašek a Jiří Vondrák, poslanci za Studenec Lubomír Bedrník, Ladislav Čech, Miloslav Jezdinský, Luděk Jirounek, Karel Mašek, Miroslav Mühle, Jana Plecháčová, František Plecháč, Jiřina Šormová, Otakar Štembera, Vlasta Tauchmanová, Rudolf Teplý, Miroslav Tomáš, František Tropp a Zdeněk Urban.

Další volby se konaly v červnu 1981 s již přičleněnou Zálesní Lhotou. Vedení obce zůstalo beze změn, členy rady se stali Josef Erlebach, Jiří Vondrák, Luděk Jirounek, Marta Fišerová, Egon Řehoř, Oldřich Hampl a Drahomír Ott, poslanci za Studenec Lubomír Bedrník, Ladislav Čech, Zdena Horáčková, Miloslav Jezdinský, Marie Mühlová, Oldřich Martínek, Jana Plecháčová, František Plecháč, Věra Staňková, Otakar Štembera, Vlasta Tauchmanová, Rudolf Teplý, Miroslav Tomáš, Jiří Ulrych, František Tropp, Rudolf Vágner a Věra Votočková, za Zálesní Lhotu Zdeněk Babič, Irena Benešová, František Chobot, Ludmila Rumlová, Igor Sládek, Dana Tůmová a Bohuslav Zaplatílek.

Změnu ve vedení obce znamenaly až volby v květnu 1986, kdy se stal předsedou Josef Pochop a tajemnicí MNV Věra Staňková.

První svobodné volby 1990

První svobodné volby po roce 1989 se konaly v listopadu 1990 a nejvýraznějším znakem byla vysoká účast voličů, která přesáhla ve Studenci 90 % všech zapsaných voličů. I když je nedaleká historie, rozhodně stojí za zmínku uvést tehdejší kandidátky i vzhledem k současnému složení obecního zastupitelstva. Z kandidátky KDU-ČSL, která získala 6 mandátů, se stali členy OZ Alois Kuřík, JUDr.Jan Kuřík, Irena Benešová, ing.Jiří Ulvr, Vít Kuřík a František Horáček, o přízeň voličů se dále na této kandidátce ucházeli František Tauchman st., ing.Pavel Jiran, ing.Stanislav Tauchman, Václav Beneš, Zdena Chrtková, Jiří Spilka, Karel Vancl , Jan Steuer a Petr Janda. Z Občanského fóra se stali členy OZ Jiří Ježek, PaedDr.Petr Junek, Josef Jebavý a Petr Hák, pátnáctičlennou kandidátku dále tvořili Věra Bourová, Josef Horáček, Zdeněk Tauchman, Miloš Šulc, Ladislav Šulc, Václav Stránský (ZL), Josef Junek (ZL), Karel Exner, Jan Kuřík, Karel Hák a Zdeněk Albrecht. Třetí úplnou kandidátku tvořila Československá strana socialistická a její zájmy v zastupitelstvu po 4 roky hájili Iva Háková, Eliška Plecháčová, Pavel Zajíc a Jaroslav Čech. Dalšími kandidáty byli Arnošt Nýdrle, Miloslav Kudr st., Václav Šedivý, Luděk Jirounek, Josef Boura st., Jáchym Klinger, Jan Krůfa, Miroslav Kobrle, Vladimír Grund, Josef Jebavý a Miroslav Čech. Jednolitou stranickou kandidátku představila Strana přátel piva, z níž zasedal v obecním zastupitelstvu Jiří Povr a s ním bojovali o hlasy pro svou stranu v obecních volbách ještě Jiří Šustek, František Plesnivý, Jiří Sucharda, Josef Gottwald, Jiří Jebavý a Drahoslav Jebavý. Dva neúspěšné kandidáty představila KSČM a byli jimi Jaroslav Bořek a Rudolf Teplý.

Volby 1994

Nejmenší výběr kandidátů z dosavadních polistopadových voleb měli k dispozici voliči v komunálních volbách v roce 1994, i volební účast byla mnohem nižší než v předchozích volbách. Své kandidáty tradičně představila KDU-ČSL a získala celkem 11 mandátů (Irena Benešová, MUDr.Marie Mühlová, Marie Tauchmanová, Václav Beneš, ing.Pavel Jiran, František Horáček, Vít Kuřík, František Tauchman, Zdeněk Urban, Karel Vancl a Zdeněk Karásek) a patnáctičlenné zastupitelstvo doplnili z LSNS ing.Josef Boura, Eva Čechová, Iva Háková a Jaroslav Čech.

Volby 1998

Ve volbách v roce 1998 si mohli voliči vybírat ze 4 kandidátek a vybrali si následujícím způsobem:

Zisky hlasů a mandátů jednotlivých volebních stran:

Důchodci za životní jistoty

65 hlasů

0 mandátů

Česká strana národně sociální

2 769 hlasů

3 mandáty

KDU - ČSL

5 553 hlasů

7 mandátů

Sdružení nezávislých

3 637 hlasů

5 mandátů

Zvolení zastupitelé podle počtu získaných hlasů :

Irena B e n e š o v á

575 hlasů

KDU - ČSL

MUDr Marie M ü h l o v á

574 hlasů

KDU - ČSL

ing. Václav U r b a n

456 hlasů

KDU - ČSL

František T a u c h m a n

446 hlasů

KDU - ČSL

Alois K u ř í k

394 hlasů

SNK

František H o r á č e k

381 hlasů

KDU - ČSL

ing. Pavel J i r a n

364 hlasů

KDU - ČSL

MUDr Vladimíra K a r á s k o v á

358 hlasů

SNK

Václav B e n e š

335 hlasů

KDU - ČSL

Jan K r ů f a

330 hlasů

ČSNS

ing. Josef B o u r a

305 hlasů

ČSNS

Jaroslav H á k

304 hlasů

SNK

ing. Petr K u ř í k

283 hlasů

SNK

Marie N y k l í č k o v á

276 hlasů

ČSNS

Zdena B a r t o ň o v á

274 hlasů

SNK

Volební účast v Zálesní Lhotě necelých 50%, ve Studenci 75 %.

 

Volby 2002

Poslední komunální volby nabídly studeneckým voličům 2 patnáctičlenné kandidátky, tradiční kandidátku KDU-ČSL a kandidátku nezávislých kandidátů. Výsledek byl tentokrát pro někoho překvapivě vyrovnaný a otázka, jak by dopadly volby v případě vyšší účastí je pouze planou teorií a výzvou pro ty, kteří k volbám nepřišli.

Volební účast ve Studenci činila 68,21 %, což v absolutních číslech představuje 913 voličů z 1340 zapsaných. Ve Studenci byla volební účast tradičně vyšší (73,1 %) než v Zálesní Lhotě (52,9 %).

Za KDU-ČSL byli zvoleni tito kandidáti: Irena Benešová (573 hlasů), MUDr.Marie Mühlová (523), Ing.Václav Urban (491), Karel Vancl (480), František Tauchman (407), Ing.Pavel Jiran (398), Ing.Petr Kuřík (451) a Pavel Horáček (390), z kandidátky nezávislých Ingf.Josef Boura (488), Otakar Materna (488), Jan Krůfa (481), Lukáš Kalenský (456), Marie Nyklíčková (452), ing.Jiří Havel (333) a Zdeněk Tauchman (320).

PaedDr.Petr Junek


Z objevených pramenů a archiválií

Při občasných návštěvách antikvariátů se čas od času objeví historické či vklastivědné materiály z našich obcí. Obdobně jako nyní tak i dříve naše obec přílišným počtem dopisovatelů neoplývala, ale přesto vyšel ve Věstníku Podkrkonošské župní hasičské jednoty Na pomoc 25.7.1926 následující příspěvek o studeneckých hasičích, s nímž se podělíme i s našimi čtenáři.

Studenec (Jubilejní slavnost.) Neděle dne 18. července t. r. byla pro sbor náš dnem významným a památným, neboť toho dne oslaveno 40tileté působení a trvání sboru hasičského ve Studenci. Za krásného a nádherného rána shromáždili jsme se u pomníku padlých, kde padlým bratrům-hasičům vzdána čest za zvuku národní hymny: "Kde domov můj". Okamžik ten byl tklivý a dojemný a mnohému drala se slza do oka. Po té súčastnil se sbor korporativně služeb Božích, které obětovány za všechny zemřelé členy jak činné, tak zakládající i čestné, kteří zemřeli za dobu 40ti let. Činných členů zemřelo doma 38, ve válce padlo 6, a zakládajících zemřelo 49. Po službách Božích konala se v hostinci p. J. Johna slavnostní valná hromada za hojné účasti členstva. Valnou hromadu zahájil předseda př. Jos. Borůvka st. Přivítáním všech přítomných, načež jednatel př. K. karásek v obšírné zprávě jednatelské podal nástin založení a vývoje sboru a uvedl všecky důležitější okamžiky, které v životě sboru se udály. Sbor za 40ti let zúčastnil se 40 požárů v obci a 10 požárů v okolí kromě jiných pomocných prací. 40tiletého jubilea dočkalo se 16 členů, kteří stáli u kolébky sboru,mezi nimi na prvém místě sám předseda. Sbor věnoval těmto jubilantům čestnou medaili za jejich 40tiletou činnost, která v této valné hromadě jim odevzdána. Za povznesené nálady valná hromada ukončena a všichni spěchali jsme domů, těšíce se na odpoledne. Po jedné hodině odpoledne za krásného počasí vyšel průvod od hostince "na Špici" na místo slavnosti na louku př. Jos. Karáska čp.19. Po příchodu na místo přivítal všechny účastníky, zejména cizí sbory hasičské, členy místního obec. zastupitelstva a všechny ostatní jednatel sboru a požádal slavnostního řečníka př. Věkoslava Duška z Mrklova, by ujal se slova. Týž zhostil se svého úkolu velmi čestně pěknou řečí, která všem přítomným se líbila a se zájmem byla vyslechnuta. Po skončení řeči zahrána národní hymna. Pak následovalo cvičení lezců – cvičilo 8 mužů – a dle možnosti provedeno bezvadně. Následovalo školní cvičení mužstva se stříkačkou skládací a se stříkačkou zmotorizovanou, které se zájmem sledováno. Na to provedeno cvičení dorostu u stříkačky motorové, které velice se zamlouvalo: hoši cvičili čile a bezvadně a bylo viděti, že dobře jsou ve vším obeznámeni a nacvičeni. Po těchto cvičeních provedeno požární cvičení poplachové s oběma stříkačkami na dům p. Karla Štefana č. 316, při kterémžto cvičení i samaritáni byli účastni a provedli svoje cvičení, neboť znázorněno vynášení raněných z hořícího stavení samaritány a ošetření raněného. Cvičení tomuto přihlíželo veliké množství obecenstva, které se zájmem a účastí sledovalo výkony členů sboru hasičského, a seznalo, že sbor náš je dobře vycvičen a stojí na výši doby. Cvičení poplachové skončeno beze vší nehody a úsudky členů cizích sborů zněly o něm pochvalně. Závěrek cvičení sboru hasičského tvořila pěkná skupina z lezeckých žebříků, na které vystoupilo členstvo; pod žebříky umístěny stříkačky. Pohled na tuto skupinu byl velice pěkný a odměněna také hojným potleskem obecenstva. Mezi jednotlivými cvičeními koncertovala hudba za řízení kapelníka p. Engl. Flégla. Slavnosti s účastnily se Sbory dobrovol. Hasičů ze Žďáru, z Bukoviny, z Roztok, z Martinic a z Kruhu. Rovněž s účastnil se župní dozorce př. Ant. Oždián z Jilemnice. Večer odbýván věneček v hostinci p. Jos. Višňáka, který rovněž se vydařil velmi dobře. Vůbec byly to pěkné okamžiky, které zažili jsme tuto neděli, byly tím slavnostnějším, jelikož počasí bylo nádherné, jaké za letošního deštivého léta je vzácnosti. Tak sbor náš oslavil čestně a důstojně jubileum svého 40tiletého působení a na dlouho utkví nám tato krásné chvíle v paměti, a rádi budeme na tento den vzpomínati.

Jednatel.


Na návštěvě u bývalých Lhoťáků

Letošní volební kampaň do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla některými stranami mimo jiné, postavena i na obraně proti tlakům ze strany sudetoněmeckých organizací na zrušení Benešových dekretů ještě před naším vstupem do EU. A předpokládám, že tato rétorika , tolik připomínající doby minulé (kde jsou ty časy, když sám předseda ODS prohlašoval, že ten , komu chybí argumenty, vytahuje sudetoněmeckou kartu…. Tenkrát na počátku devadesátých let to bylo na adresu KSČM. Nyní si s jejími představiteli na obrazovkách našich televizí notoval pěkně na jedné struně) do značné míry poškozuje to, oč se mnoho našich lidí u nás v pohraničí i bývalých německých obyvatel Sudet v Německu celé roky snaží.

Každý radikálně zaměřený článek z německé strany, který v Německu téměř nikdo nezaznamená, otiskují okamžitě všechny naše deníky, objeví se i v elektronických médiích. Prostě každý takovýto názor má u nás zajištěnu mediální prezentaci zdarma a vyjadřují se k němu všichni, kdo v naší zemi něco znamenají.

Proč se raději někteří z našich novinářů nezajedou podívat na setkání bývalých obyvatel naší země a nepromluví si přímo s nimi. Některé postoje vysídlenců jsou lidsky pochopitelné. Pokud muž, který ve svých 10ti letech viděl "rabovací gardisty" jak vraždí jeho maminku, babičku, dědu a sourozence, dokonce zná jména vrahů a ví, že někteří z nich ještě žijí, žádá, aby ten z dekretů, který vraždám po skončení války uděloval status národně – osvobozovacího boje, byl po padesáti letech konečně zrušen, je pochopitelné. Asi bychom se na jeho místě nechovali jinak. Ale většina, a to mohu říci s klidným svědomím, chce žít se svou bývalou vlastí v dobrém sousedství, nemá žádné majetkové nároky, aktivně se zajímá o život ve svém bývalém domově a zhusta i finančně přispívá na obnovu památek, na sociální zařízení atd.

Ve dnech 13. až 15. září jsem se zúčastnila jako zástupce hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci, bezpečnost a problematiku menšin každoročního setkání krkonošského krajanského sdružení v Marktoberdorfu u Mnichova. Toto město je patronským městem vysídlenců z Vrchlabí a okolí. V městské hale Modeon jsme se spolu se starostou Špindlerova Mlýna, zástupci města Hostinného a Sdružení pro česko-německé porozumění v Trutnově setkali s našimi bývalými spoluobčany, byli jsme přijati starostou města a na společenském večeru jsem v jeho oficiální části vystoupila s krátkým projevem. Ten měl otupit hrany, které úplně zbytečně vyostřily volební kampaně na obou stranách hranice. O text projevu požádala jak místní média tak i redaktor Süddeutsche Zeitung. I když bylo týden před volbami v Německu a v hale bylo více jak 2000 lidí, tak toto setkání nevyužila žádná ze stran ke své propagaci.

Návštěva zástupce nově vzniklých krajů byla velmi vřele přijata, bylo oceněno to, že právě příhraniční regiony mají o spolupráci zájem. Myslím si ostatně, že jsme v této spolupráci asi "prošvihli" příležitost, mít z řad našich bývalých spoluobčanů ony "otvírače dveří" v EU, kteří jsou při prosazování projektů tak potřební. V řadách krajanů jsou i lidé velmi vlivní a k našemu kraji specielně mají velmi vřelý vztah.

Lze jen doufat, že se letošní situace nebude opakovat každý předvolební rok a že nastoupený trend poznávání a následné spolupráce bude i nadále pokračovat.

Irena Benešová

PS.: Mám vás všechny od bývalých Lhoťáků, kterých se letos sešlo neobyčejně mnoho srdečně pozdravovat.

Článek vyšel v Deníku Pojizeří v pátek dne 11. 10 2002


Malé povídání o tancování našich menších

Správný začátek je vždy velmi těžký a mně dá většinou dost práce uvést jakýkoli další rozhovor. Tentokrát mi na pomoc přispěchalo obrovské množství podzimně zabarvených paprsků, které tančily po okenních tabulích pokoje, kde jsme si s Davidem Pošepným a Simonou Kuříkovou povídali. Řeč byla totiž především právě o tanci.

(Jejich vypravování se prolínalo, kombinovalo, doplňovalo, přeskakovalo, tříštilo a zase spojovalo, z čehož je snad zřejmé, že se tento rozhovor nedá zapsat klasickou formou, kdy jsou jednotlivým mluvčím připisovány určité věty.)

Kdo vlastně dal první popud k založení folklórního souboru ve Studenci

Tak první nápad vznikl asi ve vrchlabském Horalu, protože každý soubor má snahu vychovávat si děti, které by postupně doplňovaly členskou základnu. Dětský soubor také měl být původně založen právě ve Vrchlabí, ale potom se začalo uvažovat, jestli by ho nešlo založit ve Studenci, kde je hodně dětí… Standa Lelek (umělecký vedoucí Krkonošského horalu-pozn.red.) po dohodě se školou, která poskytla své prostory, uspořádal 6. 3. 2001 první informační schůzku.

Jak jste děti oslovili?

Po třídách byly vylepeny plakátky, pozvánka byla přečtena i ve školním rozhlase… Pozvali jsme všechny zájemce i s rodiči, aby všichni věděli, o co vlastně půjde. Sešlo se 45 dětí s rodiči a je pravda, že Standa byl hodně překvapenej, protože tohle z Vrchlabí neznal. Na tomhle prvním setkání se jim snažil přiblížit, o co by se mělo jednat. Cílem činnosti souboru má být ukázat život v naší oblasti asi před sto lety. Velkou část tvoří různé tance, ale významnou roli mají také písně, říkadla a hry, takže se dá říct, že celé vystoupení pak má blízko k divadlu.

No a po tomto úvodu jsme zapisovali ty, kteří měli zájem, a za týden se konala zahajovací zkouška. Na té se sešlo dokonce kolem šedesáti dětí, což bylo naprosto neúnosné, ale snažili jsme se to zvládnout. Pořádně jsme se samozřejmě nevešli do žádné třídy… Ze začátku jsme zkoušeli nejjednodušší kroky valčíku a polky, učili jsme je pohybovat se do rytmu, zpívali jsme k tomu písničky. Nechtěli jsme dělat žádné rozdíly, účast nebyla podmíněna hudebním sluchem ani ničím jiným.

Začátky byly občas opravdu krušné. Velkým problémem byl nejen obrovský počet, ale i velké věkové rozdíly mezi účastníky, starší už většinou hodně uměli, začátky je nebavili, ti nejmenší zase potřebovali všechno mockrát ukázat, než pochopili, co se na nich chce… Právě z těchto důvodů se rozhodlo, že se děti rozdělí do dvou skupin podle věku. Od první do páté a od šesté do sedmé třídy. Původně jsme oba soubory měli vést jen ve třech se Standou, ale to jsme odmítli, protože by to bylo neúnosné. Z Vrchlabí pak naštěstí přišla výpomoc. Sami jsme si vzali na starost skupinu menších. Ze začátku jich bylo 40, ale do prázdnin jich polovina odešla. Hlavně ti nejmenší, kteří si předtím neuměli asi moc představit, co to znamená folklór. Velkých bylo ze začátku 20, ale počet se zredukoval na stabilních 10-13 členů, teď už spíše členek, protože soubor starších se vyvinul jako dívčí. My teď máme jen tři kluky, ale u těch malých je to úplně jedno.

Na konci školního roku jsme uspořádali táborák. Myslím, že právě tam se soubory pojmenovaly. Mladší přijali název Krkonošský vánek a starší Krkonošský horálek. Přes prázdniny jsme se samozřejmě nescházeli.

A co se dělo po prázdninách ?

To už jsme měli základy celkem zvládnuté a přešli jsme na nacvičování scénického pásma. Vypadalo to, že nás hodně ubylo, ale do října se dal soubor dohromady a do práce se pustil s vervou. Bylo to přeci jen něco nového a zajímavějšího než kroky do stran a přeskoky z nohy na nohu. Všechno bylo pro ně nové, složitější a proto přitažlivější.

A kdo dává dohromady celý program?

Uměleckým vedoucím obou souborů je Standa. Vymýšlí rámec programu, kroky a tak. Jeho maminka a další předci sbírali a zapisovali písně, tance, kroky k nim, takže se staví na historickém základu. Samozřejmě je vždycky potřeba něco přizpůsobit, něco nově vytvořit. Podle starých vzorů tak vznikají texty k písničkám, kroky tanců, část je vždy původní a část dotvořená. Velmi nám pomohla Marcela Svobodová, která přišla se svými dětmi z Čisté. Ona je takový všeuměl a mimo jiné skládá říkadla, která jsme použili do našeho pásma. Snažíme se v něm používat místní nářečí, ale děti do toho nenutíme.

A vystupujete vždy v krojích?

Ano,všichni na scéně jsou krojovaní.

Kdo je dal dohromady?

Zase Standa. Ze starých fotek a záznamů, co se kde našlo. Místní kroj snad ani nikde po muzeích není, takže se tvořilo jen z dokumentů. Základem dívčího kroje je bílá košile s límečkem a mírně nabranými rukávy, pruhovaná sukně ke kolenům, bílé punčochy a černé botky. Do vlasů a na košili patří mašle. Starší holky mají ještě kroje bohatší o šněrovačku. Materiály se používají pokud možno takové, z jakých se tu tehdy šilo, ale někdy to samozřejmě nejde. Třeba bavlněné stuhy nebo brokát na šněrovačky se těžko shání…

Už na našem prvním vystoupení děti vystupovaly v kroji. Moc nám tehdy pomohla Jarča Ulmanová, která ušila košile, a další členky Horalu a maminky dětí pomohly se zbytkem. Mimoto šije i sám Standa. Co je potřeba, to si většinou ušije sám.

Kdy jste vlastně poprvé vystupovali?

Bylo to loni před Vánoci. Nějak moc jsme nepočítali s tím, že bychom mohli takhle brzo vystupovat, ale vědělo se, že nebude besídka, protože sál U Višňákových byl v té době už zavřený, a tak se na poslední chvíli dohodlo s obecním úřadem, že bychom něco mohli předvést my v jeho prostorách. Děti samozřejmě měly velkou chuť ukázat, co se už naučily a s pomocí mnoha rukou se povedlo opatřit i kroje. Z vrchlabského Horalu přijela skupina hudebníků hrát doprovody k pásmu, ale protože to s námi předtím vůbec nezkoušeli, vznikaly během vystoupení opravdu zajímavé situace. Nakonec to však nikomu nevadilo. Teď už kapela, kterou vede pan Miloslav Kunert, nacvičuje s námi. Naše první představení bylo hlavně pro rodiče a opravdu nás překvapilo, kolik lidí se tam nakonec sešlo. Byl to zážitek…

A co ostatní vystoupení?

Letos 21.4. jsme byli spolu s celým Horalem pozváni do Žacléře, kde probíhaly oslavy výročí železniční dopravy na trase Žacléř-Královec. Tancovali jsme na nádražích v různých částech trati, aby se cestující v době stání vlaku měli na co dívat. Svezli jsme se historickým vláčkem a děti se toho dne opravdu hodně natancovaly. Všude tam byla spousta lidí, dodnes nechápeme, jak se v takovém malém městě může najednou vzít tolik lidí…Byla tam i polská televize.

Potom jsme vystupovali na Májových slavnostech ve Vrchlabí, kde sice byla naprosto chaotická organizace, ale nakonec to všechno dobře dopadlo, a týden poté si nás pozval studenecký Klub důchodců. Před prázdninami jsme vystupovali ještě na sjezdu rodáků v Bukovině a to je zatím asi tak všechno.

Kdo vám vystupování dohoduje?

My si nějak sami nic nesháníme, většinou prostě někdo přijde. Děti jsou rády za každou příležitost. Asi by bylo také dobré poznamenat, že naše vystoupení jsou zadarmo, už se nám stalo, že se nás ptali, kolik za to bereme…A když už jsme u financí…Celou naši činnost financuje Horal.

Jak dlouho trvá nacvičení takového pásma, jaké máte vy?

Nejnáročnější jsou tance. Máme tam pět různých a trvalo to pět měsíců. Jinak se snažíme stále rozvíjet už nacvičené části. Učíme děti, aby k textu přistupovaly jako k vodítku a ne jako k něčemu, co musejí bezvadně odříkat. Snažíme se, aby roli říkal vždy někdo jiný, aby zapojovaly své vlastní nápady a aby celé vystoupení nevypadalo jen jako divadlo. Ještě donedávna jsme jim rozdělovali úkoly, ale teď už jsou schopní se dohodnout samy. Chceme je naučit vlastní iniciativě a samostatnosti.

Scházíte se pravidelně?

Ano, scházíme se každé úterý od 15. do 16.30.

A jak dlouho trvá vaše hotové vystoupení?

Tak čtvrt hodiny. Velcí z Horálku mají pásmo trochu delší a navazují na nás. Rámcem našeho vystoupení je pastva na vesnické louce, kde si děti hrají. Spolu s nimi je tam "tetka", která pomáhá propojit jednotlivé úseky básniček a tance. V této roli se osvědčily Marcela Svobodová a Helena Kuříková, která nám s vedením dětí pomáhá.

A poslouchají děti?

Dá se říct, že poslouchají. Aspoň teda nezlobí víc, než zlobí normální děti. (smích) Kolektiv už máme docela dobrej a žádný velký problémy nejsou.

A scházíte se ještě jindy než při zkouškách a na "jevišti"?

Snažíme se pro děti připravit i něco mimo. Třeba loni v zimě jsme byli ve Špindlu v bazéně, pak na obědě, na který přišel i Krakonoš… Před prázdninami jsem pořádali táborák, letos v červnu setkání s různými soutěžemi… Snažíme se prostě jim připravit něco jako odměnu.

V čem vidíte přínos svého snažení?

No, nejvýrazněji asi v tom, že se děti dozvěděly, jak tady žily jejich prababičky. Že to není pohádka nebo film… Dozvěděly se, jak se žilo, mluvilo, zpívalo a hrálo… Taky jsme rádi, že jsme jim mohli nabídnout taneční kroužek, protože nic takového tu předtím neexistovalo…

A otázka na závěr. Chtěli byste prostřednictvím Zpravodaje někomu něco vzkázat?

Chtěli bychom hlavně poděkovat rodičům, že nám svěřují své děti, a také místní škole a jejímu vedení za to, že nám poskytla své prostory.

Já děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru do dalšího snažení.

-jir


Zprávy obecního úřadu

Předběžné upozornění

Plánujete opravu domu? Nemáte dost peněz na opravu ?

Půjčky z fondu rozvoje bydlení (FRB) jsou určeny právě Vám.

Začátkem příštího roku bude opět možnost získat půjčky. Jsou s úrokem 5% a dobou splatnosti 5 až 7 let. Je možné si půjčit na opravy domů a bytů, na malé domovní ČOV a rekonstrukce septiků.

Pokud budete mít zájem, bude nutno předložit:

 • Doklad o vlastnictví nemovitosti
 • Projekt a stavební povolení nebo u menších úprav Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě v Jilemnici.
 • Získat dva ručitele
 • Vyplnit příslušné formuláře, které získáte u paní Šírové na OÚ
 • Protože zajištění příslušných dokladů vyžaduje čas, uvažujte o této možnosti už nyní.

  Ustavující zasedání zastupitelstva obce

  V ponděli 11. 11. 2002 se po komunálních volbách konalo ustavující zasedání zastupitelstva Obce Studenec, jež mělo zvolit nové vedení obce. Tajným hlasováním byl starostou obce 10 hlasy opět zvolen František Tauchman, jeho protikandidát ing.Josef Boura obdržel zbylých 5 hlasů. Na místo zástupce starosty byl jediný kandidát Karel Vancl a 13 hlasy byl zvolen. V dalším průběhu byli členy rady obce zvoleni ing.Josef Boura, ing.Pavel Jiran a Otakar Materna. Předsedou finančního výboru byl zvolen ing.Petr Kuřík a jeho členy Irena Benešová, PaedDr.Petr Junek, Jan Krůfa a ing.Václav Urban, předsedou kontrolního výboru byl zvolen Lukáš Kalenský a jeho členy Zdena Bartoňová, Marie Nyklíčková, Pavel Horáček a Zdeněk Tauchman.

  V dalším průběhu jednání pak nové zastupitelstvo schválilo na žádost obce Bukovina další odloučené pracoviště Základní školy Studenec, a to mateřskou školu v Bukovině.

  V diskusi se poté řešila problematika studeneckých autobusových čekáren a na návrh ing.Jiřího Havla budou tyto čekárny nabídnuty studeneckým podnikatelům k pronájmu jako reklamní plocha (za údržbu). Druhým problémem byla existence obchodu v Zálesní Lhotě a případná účast obce na řešení tohoto problému (využití prostor požární zbrojnice nebo příspěvek na nájemné ve stávajícím obchodě provozovateli obchodu).


  Povodňová sbírka

  V minulém čísle Zpravodaje (4/2002) byl uveden neúplný výtěžek sbírky na pomoc oblastem postiženým povodněmi.Skutečná částka, odeslaná na tento účel, činila 213 317,00 Kč. Rozdíl mezi dříve uvedenou a skutečnou částkou byl způsoben pozdějšími dary v hotovosti od soukromých osob.

  Díky všem štědrým dárcům.

  Za FCH Studenec Heda Jiranová"

   


  Zprávy Základní školy

  Dle stávající legislativy ředitelství základních škol zpracovává výroční zprávu školy, která je veřejným dokumentem, je možné do ní nahlédnout na Obecním úřadě či přímo v kanceláří školy (výroční zprávy od roku 1995). Z výroční zprávy za loňský školní rok jsme vybrali i některé části čtenářům Studeneckého zpravodaje.

  3. Statistické údaje

  Ve školním roce 2001/2002 měla Základní škola Studenec 220 žáků (103 dívek a 117 chlapců), z toho 113 na 1.stupni a 107 na 2.stupni. Ve škole pracovalo 29 osob, v přepočtení na jednotlivé úvazky 23.11 pracovníků. V přijímacím řízení žáci podali 47 přihlášek, z toho 52 % na střední školy. K zápisu do 1.ročníku se dostavilo 27 žáků, z nichž 2 byla o jeden školní docházka odložena.

  8. Mimoškolní aktivity

  Školní družina mládeže je dobře zabezpečena a je v provozu od 7.00 do 15.15. Pro dojíždějící žáky 1.stupně a oddělení 1.ročníku slouží Školní klub. Škola se zapojila do akce Školní mléko a ve spolupráci s obecně-prospěšnou společností Laktea distribuuje žákům ochucené školní mléko. a další mléčné výrobky. Vedle této součásti Pitného režimu probíhá souběžně akce Školní čaj (denně velká přestávka).

  Studenecký zpravodaj

  Základní škola Studenec se podílí redakčně a technicky na vydávání Studeneckého zpravodaje (grafická i redakční úprava, shromažďování příspěvků).

  Výtvarné soutěže

  Školní družina se zapojila do soutěže časopisu Pastelka na téma Staré pověsti české, byly vybrány práce dvou žáků a otištěny v tomto časopise. K tradičním akcím patří Výstava výtvarných prací žáků Základní školy, letos uspořádaný pod názvem Dílna 2002 (od 15. 6. do 24. 6. 2002).

  Sportovní soutěže

  Při základní škole vznikl Školní sportovní klub, který se zúčastňoval pravidelných sportovních akcí a pořádal vlastní sportovní soutěže pro žáky školy. Členové klubu platí členský příspěvek ve výši 20 Kč ročně.

  Pravidelných soutěží se zúčastňovalo družstvo žáků ve volejbale a celoroční soutěži obsadilo 2. místo. Navíc se členky tohoto družstva zúčastnily vědomostní soutěže Českého volejbalového svazu a ocenění získaly Lenka Nosková , Jaroslava Vacková , Simona Černá , Zdislava Slavíková, Eva Háková a Veronika Pešková .

  V říjnu se zúčastnili žáci 4. ročníku soutěže O nejvšestrannější 4. třídu Jilemnicka a potvrdili, že nepatří ke sportovně nadaným třídám. V okresním kole v přespolním běhu získali studenečtí běžci místa ve středu tabulky a v soutěži škol si nejlépe vedli mladší žáci, kteří obsadili 4.místo.

  V listopadu jsme nejprve v bělohradské hale uspořádali místní kolo v halové kopané a poté i okrskové, v němž si studenečtí žáci 2. místem vybojovali postup do okresního kola, ale v rokytnické hale se jim příliš nedařilo a skončili na 9. místě. Přední umístění získali studenečtí plavci na okresním přeboru v plavání, 3 stříbrné medaile „vyplavala" Veronika Pešková , jednu bronzovou přidal Michal Kučera.

  V lednu proběhlo místní kolo závodu v běhu na lyžích pro 1.stupeň a nejlepší se zúčastnili Přeboru malých škol v této disciplíně na Benecku. Průběžně byla ukončena 1. etapa soutěže 6. ročníku Zdatné děti a nejlepších výsledků dosáhli Romana Synková a Martin Kupec. V závěru ledna dosáhli studenečtí sportovci dvou významnějších úspěchů, mladší žáci (1.- 4.třída) zvítězili v okrskovém halovém turnaji v kopané v Jilemnici a smíšený volejbalový tým obsadil 2. místo na turnaji v Loukově.

  Zvláštní pozornost zaslouží úspěch studeneckých fotbalistů v McDonaldcupu, v němž žáci 1. - 3.ročníku prošli až do krajského kola do Liberce, kde obsadili 3. místo.

  Úspěšně si vedli i žáci v orientačním běhu, okresním přeborníkem se stala Eva Bartoňová, krajskými přeborníky Lenka Jechová a Jakub Stránský. Druhým místem v krajském kole si vybojovali postup do celostátního kola v Hradci Králové (19. místo).

  V květnových a červnových atletických soutěžích si nejlépe vedli žáci v Poháru Rozhlasu, v němž 3 družstva postoupila do krajského kola jako reprezentanti vesnických škol Libereckého kraje. V soutěží jednotlivců vybojovala titul okresního přeborníka Romana Synková ve skoku do výšky. Při běhu Olympijského dne získala 2. místo Eva Bartoňová, 3. místa Kristýna Ulvrová a Martin Klouček.

  Vědomostní soutěže

  Nejlepších výsledků dosáhli žáci v olympiádách. V Pythagoriádě obsadili Jan Exner 5.místo, Zdeňka Grofová 6.místo a Barbora Jechová 9.místo. V zeměpisné olympiádě Šárka Hamáčková vyhrála okresní kolo a v krajském kole vybojovala 6.místo (David Pavlata skončil v okresním kole na 11.příčce). V okresním kole Fyzikální olympiády obsadil Lukáš Šubrt 4.místo a Tomáš Jindra 6.místo. V olympiádě z angličtiny získla další prvenství pro studeneckou školu Zdeňka Grofová (úspěšnými řešiteli byli ještě Lenka Nosková, Tereza Rybková a Jan Synek).

  Spolupráce s ostatními organizacemi v obci

  Nejbližším partnerem školy je Rada rodičovské veřejnosti při ZŠ Studenec, která se podílí na finančním zajištění sportovních soutěží a spolupráce rodičů a školy. Téměř veškerá aktivita však leží na straně školy.

  Druhým nejbližším partnerem je zřizovatel školy Obec Studenec, s nímž probíhá spolupráce především v rozpočtové oblasti (ředitel školy je členem finanční komise), škola zajišťuje pro Obec Studenec zpracování mezd a konzultuje s představiteli obce další školskou, daňovou a finančí problematiku. Prostřednictvím školy je organizován sběr starého papíru v rámci sdruženého plnění (EKO-KOM). Žáci 9.ročníku se pravidelně zapojují do jarního úklidu obce sběrem odpadu podél státních silnic v obcích.

  Pravidelně spolupracuje škola se sportovními spolky v obci. Pro oddíl lyžování TJ Sokol Studenec zajišťuje výpočetní techniku a vlastní zpracování závodů v běhu na lyžích a při Posvícenském koláči, oddíl lyžování naopak připravuje pro školu zimní běžecké tratě. Škola v rámci nájemní smlouvy využívá tělocvičnu TJ Sokol, i když tyto prostory neodpovídají stávajícím hygienickým normám na školní tělovýchovu,. Úzká je i spolupráce s SK Studenec (doprava na soutěže a zapůjčování dresů), Orlem Studenec (volejbalové družstvo) a TK Studenec (tenisové družstvo).

  Ve škole proběhl kurs keramiky a kursy výpočetní techniky pro dospělé.

  9. Správní řízení

  Proti rozhodnutí ředitele školy nebylo podáno odvolání. V průběhu roku 2001/2002 nebyla pod na žádná stížnost.

  10. Stavební úpravy

  O hlavních prázdninách byla provedena úplná rekonstrukce šatny pro 1.ročník, vestavěna dlažba pod tabule v třídách 1.stupně, provedeny pravidelné natěračské, malířské a úklidové práce. Dovybavena byla i školní jídelna (nerezová smažící pánev, jídelní podnosy, talíře, sklenice). Pro specializovanou třídu byl instalován moderní počítač se speciálními výukovými programy, dovybavena výpočetní technikou byla i školní družina.

  11. Hospodaření ZŠ Studenec

  11. Hospodaření ZŠ Studenec

  Příjmy:

  Ostatní výnosy

  101860.00

  Úroky

  21769.54

  Stravné ZŠ

  660560.00

  Stravné CS

  1172351.00

  Obec:

  Dotace OÚ

  1200000.00

  Jiné ostatní výnosy

  3000.00

  Pracoviště škola:

  Skutečnost 2001

  3159540.54

  Palivo

  220643.00

  Všeobecný materiál

  72619.96

  DHIM vybavení ZŠ

  43110.10

  Zůstatek k 31.12.2001

  12394.44

  Elektrická energie

  322759.80

  Plyn

  8709.60

  Školský úřad:

  Výkony spojů

  53727.10

  Učebnice

  26752.80

  Opravy a udržování

  102309.80

  Učební pomůcky

  26659.40

  Kurty

  11052.20

  Předplatné

  25859.00

  Služby

  1800.00

  Školní potřeby

  17800.00

  Ostatní služby

  5745.00

  DHIM učební pomůcky

  12210.00

  Zákonné pojištění organizace

  11728.00

  Knihy do ŠK

  14328.20

  Daně a poplatky (kouřné)

  5100.00

  Integrace

  4063.00

  Pojištění majetku a žáků

  29256.00

  Software

  0 00

  Mzdové náklady VHČ a MR

  3000.00

  DVPP

  11950.00

  Odpisy INM

  161825.00

  Cestovné

  0.00

  OOP oděvy ZŠ

  3498.00

  Plavání

  18400.00

  Ostatní náklady

  1207.00

  Hrubé mzdy

  3705909.00

  Nájem Sokol

  80000.00

  OON

  25000.00

  Software

  40966.90

  SP

  942823.00

  Pomůcky OÚ Studenec

  12101.00

  ZP

  323174.00

  Cestovné

  17689.00

  FKSP

  78093.00

  Odpady

  8050.00

  SP+ZP OON

  6000.00

  Pracoviště školní jídelna:

  Celkem

  5239021.40

  Potraviny

  1454879.24

  Všeobecný materiál

  34588.40

  Dotace ŠÚ

  5253000.00

  DHIM vybavení ŠJ

  0.00

  Opravy a udržován

  123369.10

  Výkony spojů

  6967.00

  Zůstatek k 31.12.2001

  13978.60

  Odpady

  3966.90

  OOP oděvy ŠJ

  4238.00

  Cestovné

  522.00

  Hospodářský výsledek

  26373.04

  Mzdové náklady VHČ

  197785.00

  SP+ZP VHČ

  74203.00

  Stav fondů k 31.12.2001

  Poplatky stravné

  128.00

  901

  402835.78

  Odpisy ŠJ

  20102.00

  911

  288676.56

  OON

  9500.00

  912

  114070.00

  914

  8439.01

  Celkem

  3147146.10

  916

  240976.02


  Sportovní zprávy


  Sokol Studenec

  Ve Studeneckém zpravodaji 4/2002 byla otištěna výsledková listina přespolního běhu O posvícenský koláč. V kolonce Sponzoři závodu místo firmy KORDA a spol. s.r.o. Dolní Brusnice mělo být uvedeno Řeznictví Nosek Studenec. Tímto se také Miroslavu Noskovi omlouváme.

  TJ Sokol Studenec, oddíl lyžování

   

   


  Sportovní klub Studenec

  První půlsezóna v Libereckém kraji je již definitivně ve studeneckém klubu historií, i když vlivem počasí zůstala nedohrána a jednotlivá mužstva bude čekat na jaře ještě pět dohrávek, ve všech případech na studeneckém hřišti. Béčko čeka ještě Bělá a Stará Paka B, dorostence Jilemnice a Víchová a minižáky Libštát. Mistrovské působení šesti mužstev je organizačně i finančně velmi náročné, ale ani zimní přestávka nebude dobou klidu, neboť zimní období se ve fotbale stalo i v okresním a oblastním měřítku dobou intenzivní přípravy, halových turnajů a doplňování hráčských kádrů.

  Minižáci:

  Nejvytrvalejší studenecký trenér Vítek Kuřík získal pro spolupráci při výchově nejmladších studeneckých fotbalistů další vydatné pomocníky v Jiřím Povrovi, Radku Mejvaldovi a Jiřím Čivrném. Při současném počtu mladých fotbalových adeptů je to nezbytností, neboť na některých trénincích se sešlo více než 20 fotbalistů. Ve vlastních mistrovských zápasech utrpělo mužstvo tři porážky, z nichž především porážky s Rovenskem a Jilemnicí pramenily z velkého množství neproměněných brankových příležitostí, navíc v závěru sezóny chyběl zraněný golman Martin Klouček a jeho náhradníci jeho výkonnosti nedosahují. Oporou mužstva je především Jirka Povr, statečně si mezi "kluky" vede i Eva Bartoňová, která se naopak na rozdíl od některých studeneckých "ostrých hochů" nebojí ani míče, ani protihráče.

   

  Výsledky:

  Semily B

  5:0

  Povr 3, Čech, Stránský

  Mírová

  4:3

  Povr 3, Bartoňová

  Jablonec

  3:1

  Povr 2, Havlíček

  Vysoké

  3:0

  Čech 2, Povr

  Rovensko

  1:2

  Povr

  Jilemnice B

  12:0

  Povr 6, Havlíček a Bartoňová 2, Bartoň, Mejvald

  Roztoky

  12:1

  Havlíček 4, Povr 3, Bartoňová a Šír 2, Čivrný

  Poniklá

  6:0

  Čivrný a Bartoňová 2, Havlíček a Povr

  Horní Branná

  6:1

  Povr 4, Čivrný a Havlíček

  Rokytnice

  0:3

  Jilemnice

  2:3

  Povr, Havlíček

  Horka

  7:0

  Povr 3, Stránský, Čivrný, Havlíček, Nedomlel

  Bilance

  12

  9   0   3       61:14       27

  Střelci:

  28 – Jirka Povr

  3 – Sváťa Čech

  11 – Martin Havlíček

  2 – Jiří Šír a Tomáš Stránský

  7 – Eva Bartoňová

  1 - David Bartoň, Danda Mejvald, Vojta Nedomlel

  5 – Marek Čivrný

   

  Žáci

  Početný kádr tvoří i žáci, a tak po dohodě se Zálesní Lhotou bylo vytvořeno i druhé družstvo žáků jak SK Studenec B, které své zápasy hraje v Zálesní Lhotě a je vedeno trojicí lhoteckých fotbalistů Jan Krejčí, Tonda Pacholík a Michal Hofman. Většina kádru je tvořena fotbalisty ze Zálesní Lhoty, kteří jsou doplňování hráči ze širšího kádru áčka a hráči se střídavým startem. Především těm lhoteckým zpočátku chyběly herní zkušenosti, které přibývyla s přibývajícími zápasy a v závěru podzimu přinesly nejen branky, ale poté získané body.

  Základ áčka tvoří okresní přeborníci minižáků z roku 1999 a titul okresního přeborníka by měl být cílem tohoto mužstva i v žákovské věkové kategorii. Zatím vedou svou tabulku bez ztráty bodu, i když k zisku posledních tří bodů se "dostali" prostřednictvím kontumovaného výsledku s Mříčnou (start staršího hráče), neboť na hřišti s tímto soupeřem prohráli 0:1.

   

  Výsledky:

  Libštát

  12:1

  J.Povr, Kupec a J.Tauchman 3, T.Povr, Synek,Bartoň

  Mírová

  1:0

  J.Povr

  Studenec B

  6:0

  J.Tauchman 2, Bartoň, O.Tauchman, J.Povr, Kupec

  Košťálov

  4:0

  J.Tauchman, O.Tauchman, Kupec, Bartoň

  Nová Ves

  8:1

  Kupec 5, O.Tauchman 2, Bartoň

  Roztoky

  4:0

  O.Tauchman 3, Kupec

  Stružinec

  4:1

  O.Tauchman a Kupec 2

  Mříčná

  3:0

  kontumačně

  Bilance

  8

  8   0   0     42:3     24

  Střelci:

  13 – Martin Kupec

  5 – Jirka Povr

  9 – Ondra Tauchman

  4 – Péťa Bartoň

  6 – Kuba Tauchman

  1 – Tomáš Povr, Honza Synek

   

  Béčko:

  Roztoky

  0:7

  Stružinec

  0:2

  Studenec A

  0:6

  Libštát

  0:0

  Mírová

  1:6

  T.Povr

  Mříčná

  1:6

  T.Povr

  Košťálov

  6:1

  M.Kuřík 3, Korda 2, Vérteši

  Nová Ves

  6:1

  M.Kuřík a T.Povr 2, J.Pacholík a Hanzlík

  Bilance

  8

  2   1   5     14:29     7

  Střelci:

  5 – Michal Kuřík

  2 – Venda Korda

  4 – Tomáš Povr

  1 – Kuba Vérteši, Kuba Pacholík a Zdenda Hanzlík

   

   

  Dorost

  Dorostenci po nevydařeném jaru absolvovali velice dobrý podzim a po určitou dobu dokonce vedli bez ztráty bodu tabulku okresního přeboru, navíc někteří z nich posílili béčko a Honza Bartoň si odbyl úspěšný debut v oblastní soutěži v sestavě áčka, kde nastupoval i Luboš Brož. S mužstvem pracuje trojice Jan Krůfa, Marian Marek a Petr Nosek a nebýt zbytečných trát bodů v zápase v Kruhu a ve Velkých Hamrech s Rokytnicí, mohla být spokojenost úplná.

   

  Výsledky:

  Bělá

  2:0

  Synek 2

  Martinice

  3:1

  Brož 2, Korotvička

  Nová Ves

  2:1

  Šimek 2

  Rovensko

  3:2

  Pavlata, Brož, Šimek

  Košťálov

  3:1

  Hördler, Korotvička, Šimek

  Mírová

  8:1

  Brož a Kudrnáč 2, Šimek, Pavlata, Synek, Korotvička

  Kruh

  0:1

  Hor.Branná

  6:1

  Pavlata 2, Hördler, Šimek, Synek, Brož

  Rokytnice

  1:3

  Pavlata

  Bilance

  9

  7   0   2     28:10     14

  Střelci:

  6 – Zdeněk Šimek, Luboš Brož

  3 – Vojta Korotvička

  5 – Petr Pavlata

  2 - Michal Hördler, Filip Kudrnáč

  4 – Tomáš Synek

  Béčko:

  Béčko převzal od dlouholeté dvojice vedoucích Dušana Plecháče a Petra Vancl Sváťa Čech, který se nejen dobře vypořádal s úlohou vedoucího a kapitána mužstva, ale svými výkony se zařadil v závěru sezóny i do základní sestavy áčka. Mužstvo bylo tvořeno na jedné straně zkušenými staršími hráči a na druhé straně mladými hráči, kteří by postupně měli proniknout do áčka (Gábor, P.Bartoň), a dorostenci.

   

  Výsledky:

  Košťálov B

  1:2

  V.Vancl

  Nová Ves B

  1:1

  R.Puš

  Mírová B

  1:2

  Jodas

  Víchová B

  1:1

  R.Puš

  Horní Branná B

  0:4

  Zálesní Lhota

  4:0

  Hermon 3, D.Albrecht

  Rovensko B

  1:3

  R.Puš

  Benecko

  1:1

  R.Puš

  Mříčná

  3:0

  R.Puš 2, Čech

  Vysoké

  5:1

  J.Bartoň 2, Exner, Čech, M.Puš

  Horka

  4:0

  R.Puš, J.Bartoň, Čech, Mejvald

  Roztoky

  2:2

  V.Korotvička, M.Puš

  Kruh

  1:4

  Klazar

  Bilance

  13

  4 4 5 25:21 16

  Střelci:

  7 – Roman Puš

  1 – Vašek Vancl, Aleš Jodas,

  3 – Honza Bartoň, Tomáš Hermon

  Dušan Albrecht, Petr Exner,

  Sváťa Čech

  Radek Mejvald, Láďa Klazar,

  2 – Milan Puš

  Vojta Korotvička

  Áčko:

  Cílem áčka před sezónou byla zachrána v oblastní soutěži a tento cíl trvá i pro jarní část sezóny. V závěru podzimu se stabilizovala i výkonnost mužstva a cesta ke splnění cíle teď závisí jednak na hráčích samotných a jejich přístupu k zimní přípravě, jednak na vedení klubu, které musí vyřešit trenérskou otázku a posílit hráčsky kádr mužstva.

   

  Výsledky:

  Desná

  0:0

  Doubí

  1:3

  Ulvr

  Jablonec nad Jizerou

  1:4

  Kočárek

  Držkov

  1:1

  Metelka

  Nová Ves

  0:2

  Turnov

  1:4

  Salátek

  Železný Brod

  2:2

  Hermon, Nedomlel

  Elitex Jablonec B

  1:0

  Hermon

  Plavy

  0:2

  Velké Hamry

  2:0

  Metelka 2

  Horní Branná

  0:3

  Lučany

  4:3

  Jodas 2, Kuřík a Salátek

  Ruprechtice

  1:2

  Nedomlel

   

  Tabulka:

  1.

  Ruprechtice

  10

  2

  1

  38:11

  32

  2.

  Velké Hamry

  9

  1

  3

  33:14

  28

  3.

  Jablonec n.J.

  7

  3

  3

  25:12

  24

  4.

  Horní Branná

  7

  3

  3

  21:11

  24

  5.

  Turnov

  7

  1

  4

  22:13

  22

  6.

  Držkov

  6

  3

  3

  24:20

  21

  7.

  Doubí

  6

  1

  5

  29:24

  19

  8.

  Plavy

  4

  3

  4

  14:18

  15

  9.

  Nová Ves

  4

  3

  5

  16:21

  15

  10.

  Železný Brod

  3

  4

  6

  21:40

  13

  11.

  Lučany

  3

  3

  7

  16:24

  12

  12.

  Studenec

  3

  3

  7

  14:26

  12

  13.

  El. Jablonec B

  3

  1

  9

  14:26

  10

  14.

  Desná

  0

  1

  12

  6:33

  1

  Střelci:
  3 – Vlasta Metelka
  2 – Aleš Jodas, Tomáš Hermon, Martin Nedomlel, Marek Salátek
  1 – Jirka Ulvr, Martin Kuřík, Jára Kočárek

   


  Orientační běh

  14.kolo Slatiňany – Monako
  Poslední závod tradičně pořádají orientační běžci z Lokomotivy Pardubice a na mapu s cizokrajným názvem Monako jsme odjížděli za úplně opačného počasí, než nak jaké jsou ve skutečném Monaku zvyklí. Mapa, terén i počasí nejlépe vyhovovalo Míšovi Kučerovi, který získal 2.místo v kategorii H10N. Tomáš Klouček si zásluhou dobrých výkonů v závěru podzimu "vyběhl" mistrovskou licenci B.

  13.kolo Martinice – Javorek
  Další kolo se konalo za humny, konkrétně pod kopcem na martinickém fotbalovém hřišti na známé mapě Javorek. Pořadatelé trochu natáhli tratě, aby se závodníci v chladném počasí po průběžných koupelích v lese a rozvodněných suchých rýhách trochu zahřáli. Nakonec to stejně většinou spravil veselý čaj, u těch mladších to většinou skončilo zahříváním pomocí zimotřasu. Na stupních vítězů jsme tentokrát měli tři zástupce, v D10N Vendulu Kalenskou na 1.místě, v H14D Filipa Jezdinského na 2.místě a v H12D Zdendu Hanzlíka na 3.místě. Tedy od každého trochu.

  12.kolo Lhota u Potštejna - Kapraď
  Na dalekou pouť se vydali s jilemnickými pouze 3 trosečníci a nevedli si vůbec špatně. Jako současné počasí běhá Filip Jezdinský, který v kategorii H14D vystřídal po posledních místech zase jedno místo na stupínku nejvyšším. Statečně bojovali i v kategorii H12C Honza Exner a Tomáš Klouček. Nakonec tato trojka získala téměř stejný počet bodů jako celá výprava v Markoušovicích.

  11.kolo Markoušovice – Na horách
  Ranní sníh odradil další účastníky nedělního závodu a obdobně tomu bylo i mezi studeneckými. Nakonec se do Markoušovice vrátila pouze šestice závodníků, ale přivezla hned dvě umístění "na bedně". Míša Kučera i Honza Brádle (asi životní závod) skončili ve svých kategoriích H10N a H12D na 2.místech, výborně zaběhl i Tomáš Klouček v H12C. Horší to už bylo s čistotou dopravního prostředku, který po příjezdu do Studence připomínal více kontejner než mikrobus.

  10.kolo Markoušovice – Čížkovy kameny
  Ani v dalším kole počasí příliš nepřálo. Do Markoušovic jsme vyrazili v početnější výpravě a hned na začátku jsme měli medaili, byli jsme druzí na shromaždišti, které vlastně ještě ani nebylo. V samotném závodě po "túře" na start se nejlépe vedlo malým slečnám v kategorii H10N, kde dokonce Eva Bartoňová vybojovalo zlato. Pochvalu za výkon zaslouží i Honza Exner v H12C a Tomáš Pešek v H16C. Jinak Honzové by měli obdržet titul Pechahansl výpravy, neboť Honza Brádle se nachytal na obrácené umístění map a vzal si mapu D12D, Honza Buchar ztratil na trati čip, který po několiminutovém úsilí našel a Honza Exner ztratil čip při cestě z cíle na shromaždiště. Za účasti policejního rady však rojnice byla úspěšná a Adéla Klázarová čip našla. Honza to chtěl odbýt bonbony, ale dluží teď Adéle romantickou večeři Na Špici.

  9.kolo Nová Paka
  Nevlídné počasí a souběh dalších sportů poslal do Horní Nové Vsi pouze studeneckou minivýpravu. Kamenná hůrka byla skutečně kamenitá a tak se orientační běh trochu blížil houbaření. I přes nepřítulné počasí bylo velice milé shromaždiště se spoustou dobrot, a tak se účinky deště trochu zmírnily. Na stupních vítězů jsme měli tentokrát dva zástupce, Zdendu Hanzlíka v H12D na 1.místě a Honzu Synka v H14D na 2.místě, který však spěchal na fotbal a již od 13.00 se koupal v bahně na studeneckém fotbalovém trávníku. Brambory zbyly na Filipa Jezdinského a Michala Kučeru.

  8.kolo Týniště
  Na první podzimní kolo jsme se vydali společně s orienťaky z Vrchlabí a především Honzové je svými hlasy oblažovali po celou cestu. Kdyby jim to tak ještě stejně silně běhalo. V lese podobně jako ostatní měli problémy se spoustou průseků a podrostlých částí tratě, a tak pro některé to byl téměř půldenní výlet, hlavně pro Filipa, který nejprve oběhl část závodu se špatnou mapu, vrátil se pro správnou a druhý pokus se již vydařil. Úspěchem bylo, že od předposlední příčky ho dělila pouze jedna minuta. Na stupně vítězů vystoupil pouze Zdenda Hanzlík, který v kategorii H12D skončil na 2.místě.

   

  Pořadí družstev:

  body

  1. OK 99 Hradec Králové A

  2111

  2. Slavie Hradec Králové A

  2014

  3. SOOB SpartakRychnov nad Kněžnou A

  1965

  4. Lokomotiva Pardubice A

  1855

  5. Spartak Vrchlabí

  1575

  6. Sportcentrum Jičín

  1497

  7. Slavie Hradec Králové B

  1380

  8. OOB Vamberk

  1277

  9. OK Jilemnice

  1149

  10. SK LOB Nová Paka

  1044

  11. Lokomotiva Pardubice B

  992

  12. SOOB SpartakRychnov nad Kněžnou B

  894

  13. KOB Dobruška

  846

  14. TJ Start Náchod

  736

  15. Sokol Kunvald

  672

  16. SK Studenec

  643

  17. ZŠ Albrechtice

  581

  18. TJ Lokomotiva Trutnov

  562

  19. SK Týniště nad Orlicí

  408

  20. SKOB Kostelec nad Orlicí

  306

  TJ Loko Česká Třebová, TJ Jiskra Hořice, TJ Tatran Hostinné, KOB Choceň a Sokol Žamberk nebodovaly.

   


  Orel Studenec

  V září vstoupily ženy do nového ročníku mistrovské soutěže. Družstvo bylo do podzimní části oslabeno o Markétu Šimkovou. Problémy se sestavou jsme měli i díky různým zraněním a také proto, že soutěž žen kolidovala letos s okresním přeborem žákyň, za něž nastupuje Veronika Pešková. Přesto děvčata splnila podzimní cíl a udržela těsný kontakt se špicí tabulky. Do jarní části tak naše ženy vstoupí s cílem poskočit alespoň mezi 3 nejlepší týmy.

   

  Výsledky:

  Sokol Pouchov - Orel Studenec

  3:1, 2:3

  Orel Studenec - Sokol Jesenný

  3:2, 2:3

  Orel Studenec – TJ Jičín

  1:3, 1:3

  Jiskra Hořice – Orel Studenec

  1:3, 2:3

  Orel Studenec – TJ Lánov

  3:2, 3:1

  Slavia HK “C” – Orel Studenec

  0:3, 0:3

  Na dobrý výsledek žen navázaly dorostenky, které startují letos v královéhradeckém kraji. V krajském přeboru dorostenek jsou velké rozdíly mezi jednotlivými účastníky, a tak děvčata odehrála zatím pouze dvě utkání s kvalitními soupeři ( bohužel se zvítězství radovaly soupeřky ). Soutěž je však skvělou přípravou na jarní soutěž žen a mladé hráčky v ní získávají cenné zkušenosti. Všechny hráčky dostávají příležitost si zahrát, poněvadž kádr tvoří pouze 7 hráček. I proto jednáme ještě o jedné posile z Lánova.

   

  Výsledky:

  Orel Studenec – Sokol Týniště n.O.

  3:0, 3:0

  Start Náchod – Orel Studenec

  3:0, 3:2

  Orel Studenec – Slavia HK “B”

  3:0, 3:0

  Slavia HK “A” – Orel Studenec

  0:3, 0:3

  Orel Studenec – VKM Rychnov n.K.

  2:3, 1:3

  Výsledky svých starších spoluhráček skvěle doplňují také žákyně, které letos opět startují v okresním přeboru. Až na malé zakolísání v prvním turnaji drží naprosto vyrovnaný krok s vedoucím týmem tabulky.

  Tabulky:

  krajská soutěž II. třídy žen:

  1. TJ JIČÍN "B"

  12

  10

  2

  32:13

  22

  2. Sokol POUCHOV

  12

  9

  3

  33:12

  21

  3. Slavia HK „C“

  12

  8

  4

  26:16

  20

  4. Orel STUDENEC

  12

  8

  4

  29:22

  20

  5. TJ LÁNOV

  12

  4

  8

  18:25

  16

  6. Jiskra HOŘICE

  12

  2

  10

  9:33

  14

  7. Sokol JESENNÝ

  12

  1

  11

  9:35

  13

  krajský přebor dorostenek:

  1. Montas HK

  8

  8

  0

  24:2

  16

  2. Orel STUDENEC

  8

  6

  2

  20:6

  14

  3. RYCHNOV N.K.

  6

  6

  0

  18:5

  12

  4. Start NÁCHOD

  8

  3

  5

  16:18

  11

  5. Spartak VRCHLABÍ

  6

  4

  2

  15:8

  10

  6. Slavia HK „kadetky“

  8

  1

  7

  5:21

  9

  7. TÝNIŠTĚ N.O.

  8

  1

  7

  5:22

  9

  8. Slavia HK „juniorky“

  8

  1

  7

  4:23

  9

  9. DVŮR KRÁLOVÉ

  6

  2

  4

  8:16

  8

  okresní přebor žákyň:

  1. MNICHOVO HRAD. „A“

  12

  3

  0

  27:3

  27

  2. Orel STUDENEC

  11

  2

  2

  24:6

  24

  3. Sokol PŘÍŠOVICE

  5

  4

  6

  14:16

  14

  4. Spartak ROKYTNICE N.J.

  2

  7

  6

  11:19

  11

  5. TJ TURNOV

  3

  5

  7

  11:19

  11

  6. MNICHOVO HRAD. „B“

  1

  1

  13

  3:27

  3

   

  Fanoušky zveme na další domácí utkání:

  neděle 15.12.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - DDM Vrchlabí

  neděle 9.2.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - Start Náchod

  neděle 23.3.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - Montas HK

  neděle 6.4.

  10:00

  juniorky

  Orel Studenec - Dvůr Králové

  sobota 10.5.

  10:00

  ženy

  Orel Studenec - Sokol Pouchov

  sobota 24.5.

  10:00

  ženy

  Orel Studenec - Jiskra Hořice

  sobota 31.5.

  9:00

  žákyně

  6. mistrovský turnaj ve Studenci

  sobota 14.6.

  10:00

  ženy

  Orel Studenec - Slavia HK “C”

   


  Tenisový klub Studenec

  Tenisový klub Studenec zve všechny čilé vyznavače líného tenisu na poslední sobotu v tomto roce 28.12.2002 na 14.ročník turnaje v tomto sportu. Ve studenecké sokolovně se od 8.30 utkají mladší hráči ve věku od 15 do 45 let a odpoledne od 14.00 změří své síly veteráni.

   


  Školní sportovní klub

  Tradiční podzimní soutěží je Soutěž o nejvšestrannější 4.třídu, kde si tentokráte vedli studenečtí sportovci mimořádně úspěšně a v konkurenci 20 škol se před ně dostali jen obě jilemnické školy a získali tak 3.místo. Navíc v závěrečné štafetě 10x333 m suverenně zvítězili (vedli po celý průběh štafety od prvního úseku).

  V jednotlivcích si nejlépe vedl Jirka Povr, který skončil za jilemnickým Filipem Kuříkem (rovněž se studeneckými předky) na 2.místě. Za Jirkou Povrem byli ze studeneckých nejlepší Jakub Šmíd a Martin Havlíček, z děvčat Eva Bartoňová, Karolína Grofová a Vendula Kalenská.

  Další dětskou soutěží, do které se zapojil atraktivní sponzor, je Kinderiáda (sponzor Ferrero česká), lehkoatletická olympiáda pro 1.stupeň.

   

  Výsledky místního kola:

  I.třída:

  1. Jana Šimáčková

  1. Jan Pacholík

  2. Simona Hamáčková

  2. Vojtěch Horáček

  3. Kristýna Stránská

  3. Martin Bartoň

  II.třída:

  1. Zuzana Hanusová

  1. Dominik Paulů

  2. Anna Hanušová

  2. Jan Šulc

  3. Monika Lulková

  3. Štěpán Kučera

  III.třída:

  1. Markéta Jezdinská

  1. Martin Šimáček

  2. Kateřina Hylmarová

  2. Lukáš Vancl

  3. Markéta Paulů

  3. Petr Plecháč

  IV.ročník:

  1. Eva Bartoňová

  1. Jiří Povr

  2. Karolína Grofová

  2. Jakub Šmíd

  3. Monika Tauchmanová

  3. Martin Lulek

  V. ročník:

  1. Anna Háková

  1. Rostislav Lukeš

  2. Alžběta Krupičková

  2. David Bartoň

  3. Lucie Drbohlavová

  3. Michal Kučera

  Na oblastní kolo do atletické haly v Jablonci nad Nisou odjel osmičlenný výběr vítězů kromě děvčat III.třídy, kde naši školu reprezentovala Markéta Paulů. V perefktně zorganizovaném závodě jsme byli nadšeni z výkonu některých našich závodníků, ale také trochu zklámani, že nám utekl postup do celostátního finále do Prahy (stačilo v hodu míčem hodit o pár centimetrů dál). Takhle z toho bylo 6.místo z 32 škol a za na námi zůstaly třeba všechny liberecké školy. Medaile jsme však získali mezi jednotlivci, Jirka Povr vyhrál čtvrťáky a hod míčem, přidal bronz na 60 m, Zuzka Hanusová vyhrála skok do dálky a celkově skončila druhá a Martin Šimáček si odvezl dvě třetí místa za celkové umístění a hod míčem.

  Příliš se naopak nedařilo studeneckým běžcům na okresním přeboru v přespolním běhu, kde pouze starší žáci vybojovali 5.místo. V jednotlivcích si nejlépe vedl Václav Korda, který ve stejné kategorii vybojoval 23.místo z 55 běžců.

  Zúčastnili jsme se I štafety Emila Zátopka 42 x 1 km na jilemnické škvárové dráze. Loňský rekord jsme nepřekonali a stopky se zastavily v čase 2:50:45,2. Z jednotlivců si nejlépe vedli mezi dívkami Aneta Hájková, Veronika Pešková a Lenka Nosková, mezi chlapci Václav Korda, Jakub Tauchman a Tomáš Chrtek.


  Pohádka o jednom Jiříčkovi

  Eva Bartoňová

  Byl jeden Jiříček
  Co měl pěknej košíček
  Košík plnej hub
  Do jedny z hub
  Jiřík si chrup
  Chrup si však naposled
  Byl to hřib Satan
  Jak ho sněd
  Hned si leh
  Usnul jak pytel blech

  Fotbalisti litovali
  Soupeři jim góly dali
  To bylo neštěstí
  Jirko, vstávej honem
  Zejtra hrajem
  Bude turnaj za turnajem
  Nechceme už prohrávat
  Musíš góly dávat
  A tak Jirka vstal
  A do hry se zase dal

   


  Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice

  Výsledky testu z minulého čísla:

  1. V lednici by měla být teplota 5 oC nebo méně. Pokud jste tedy uvedli odpověď B, získáváte 2 body. Při této a nižší teplotě dochází u většiny bakterií ke zpomalení růstu. Při minus 18 stupních se růst zcela zastaví, bakterie nejsou však usmrceny!

  Doporučujeme občas teplotu uvnitř změřit a případně lednici nechat opravit.

  2. Správná je odpověď B. Můžete si připsat 2 body. Teplé pokrmy by se měly zchladit a dát do lednice co nejdříve (nejpozději do dvou hodin po uvaření). V lednici pak mohou být 3-5 dní. Jinak se stávají živnou půdou pro celou řadu

  mikroorganismů. Máte-li pochybnosti o kvalitě, raději jídlo zlikvidujte.

  3. Pokud byla vaše odpověď A, máte další 2 body, za odpověď B máte 1 bod. Výlevka se často přehlíží, ačkoli v ní částečky potravin, voda a příznivá teplota vytvoří dokonalou živnou půdu pro řadu nebezpečných bakterií. Stačí do ní nalít

  roztok nějakého desinfekčního prostředku, například Savo.

  4. Jestliže postup C nejlépe odpovídá vašim zvyklostem, připište si 2 body. Pouhé otření utěrkou nestačí. Za odpověď B si můžete připsat 1 bod. Vždy je nutné dbát na to, aby se syrové maso nedostalo do kontaktu s jinými potravinami neboť na jeho povrchu mohou být nebezpečné bakterie.

  5. Za odpověď B máte další 2 body. Maso by se mělo jíst jen dobře tepelně opracované (uvnitř nesmí zůstat krvavé). Jen tak máme jistotu, že se ve všech částech prohřálo na teplotu alespoň 72 stupňů Celsia, která nás obvykle dostatečně chrání před onemocněním. Při vaření v mikrovlnné troubě dodržujte pokyny uvedené výrobcem. Po vaření nechte jídlo stát přibližně 1 ohřívací doby, aby se teplo rovnoměrně " rozložilo".

  6. Za odpověď B získáte 2 body. Jestliže jste zvolili odpověď A, riskujete, že se nakazíte salmonelózou. Bakterie Salmonella enteritidis může být přítomna v syrových vejcích a také v potravinách, které se z nich doma za studena připravují. Jsou to zmrzliny, majonéza i vaječný koňak. Jejich průmyslově vyráběné ekvivalenty jsou jsou bezpečné, neboť se vyrábějí z pasterizovaných vajec. Je proto důležité vejce nebo výrobky z nich zahřát alespoň na 70 stupňů Celsia.

  7. Další 2 body si můžete připsat za odpověď C. Na omytí je nezbytná voda se saponátem. Tak lze z povrchu nejúčinněji odstranit bakterie. Sama voda nestačí, bakteriím totiž neublíží. Péči věnujte utěrkám i mycím houbám, neboť jejich vlhkost a teplota jsou rájem pro mnoho bakterií.

  8. Odpověď A nebo C je hodnocena 2 body. Jestliže dáte nádobí na delší dobu odmočit, vytvoříte z vody tekutinu plnou živin, v níž se bakterie rychle množí. Nejlepší je nádobí rychle umýt a nechat oschnout. Mokrým nádobím manipulovat co nejméně.

  9. Pouze odpověď C je správná a přinese vám 2 body. Před a po práci s potravinami (zejména syrovým masem) si vždy myjte ruce mýdlem a teplou vodou po dobu nejméně 20 sekund. Pozor také na zranění na ruce!

  10. Připište si 2 body, jestliže jste zatrhli B nebo C. Doporučuje se potraviny rozmrazovat v lednici, mikrovlnné troubě nebo v plastickém sáčku, ponořeném do studené vody, obměňované každých 30 minut. Okraje rozmrazované potraviny se nesmí ohřát na pokojovou tepotu, při níž se rychle množí bakterie. V mikrovlnné troubě nechte kolem potraviny dostatečný prostor, nejméně 5 cm, aby mohlo teplo dobře proudit. Menší porce se rozmrazují rovnoměrněji. Nikdy nerozmrazujte maso, drůbež nebo ryby volně bez ochlazování studenou vodou a po rozmrazení je ihned zpracujte!

  Vyhodnocení:

  20 bodů: Gratulujeme! Vaše praktiky v kuchyni výrazně snižují zdravotní riziko.

  12 až 19 bodů: Zamyslete se nad některými úkony při vaření. Zbytečně ohrožujete zdraví své rodiny.

  11 bodů a méně: Pozor! Vaše dosavadní praxe značně zvyšuje možnost zdravotních komplikací.

   

  Informace pro případné sponzory:

  Vojtěch Korotvička
  Svaz diabetiků ČR ÚO Jilemnice Předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice
  GE CB a.s. 351107774/0600 512 33 Studenec u Horek 123
  IČO 49295170 telefon: 481596112

   

   


  Zájmová činnost žáků ZŠ Studenec

  Z výtvarných kroužků ZŠ Studenec

  Žáci výtvarných kroužků při ZŠ Studenec používají nejen velké množství výtvarných technik, ale při výrobě figurek z textilních materiálů popustili uzdu své fanzazie a vyrobené "příšerky" také svérázně pojmenovali a charakterizovali. Tři nejpovedenější si Vám dovolujeme představit.

  Serena Žužlavá z Filipín
  Vyskytuje se v luxusních obchodech s nábytkem, oblečením a botami. Živí se textilem a drogerií. Proto papá drogy. Má na sobě hodně oblečení, aby měla co žužlat. Je to moderní strašidlo, nosí totiž v taštičce mobila a maluje si oči. Dožívá se 1000 let. Žije v továrně na textil. Má ráda kouř a teplotu okolo 20oC.

  Sirinka Zezelenalá z Arábie
  Je to vzácné strašidlo. Vyskytuje se po málu, protože je ohrožená. Může jí sežrat obr Filištýn a medvědi. Ona sama se živí bramborami, řepou, lilkem apod. Žije v komíně, a když dospěje, narostou jí křídla. V mládí ji krmí rodiče. Když jí nikdo nesežere, dožívá se 500 let. Zelená je proto, že jí je často špatně, než stačí vyblednout, je jí zase špatně. Má ráda teplotu 39oC.

  Susinka Korálová z Hawaye
  Vyskytuje se u popelnic, kde mívá luxusní skrýš (hotel). Můžou jí sežrat lišky. Je podobná chameleonu. Umí měnit barvy. Živí se odpadky. Rodí se z odpadků, takže nemá rodiče. Dožívá se až 864 let. Teď už jí zřídka kdo spatří. Má totiž ráda teploty až nad 50oC.

  Vánoční koncert
  Na předvánoční dobu připravují žáci ZŠ převánoční hudební koncert (předběžně 16.12.2002). jehož výtěžek chtějí žáci věnovat na konto Povodně.


  Proč jsme ve Lhotě více jak týden neviděli TV Primu

  V týdnu po 12.11.2002 jsem já i OÚ Studenec vyřizovali desítky telefonátů na téma :……. "proč nám nejde TV Prima. Mladí, staří, všichni byli nešťastni že neuvidí své oblíbené pořady, jako jsou Komisař Rex, Big Ben, limonády Rosamunde Pichlerové, Sisku nebo dokonce Ženu za pultem.

  Tedy na vysvětlenou : Prima chodí přes televizní opakovač na kostele. V minulém měsíci se u nás měnili kněží a v tom zmatku došlo k tomu, že P.Dítě složenku na úhradu elektřiny někde založil a nezaplatil. P.Žuravski nevěděl, že nebyla zaplacena elektřina za kostel ve Lhotě. Když přišla upomínka, ihned potřebnou částku odeslal, ale nevšiml si, že je třeba uhradit ještě úroky a další poplatky. A tak nám 12.11.2002 odpojili elektrický proud. No a bez toho mašinka na věži nepracuje. V úterý 19.11.2002 jsem jela osobně do Jičína částku uhradit a oni slíbili co nejdříve proud opět zapojit.

  Doufám, že se zařízení neporouchalo a že si své oblíbené pořady užijete ve zdraví.

  Irena Benešová


  Poděkování Základní škole

  Zetka Strážník Studenec a.s. touto cestou děkuje všem žákům Základní školy ve Studenci (i pedagogickému dozoru), kteří se zúčastnili dobrovolné výpomoci při sběru brambor i přes velmi nepříznivé počasí, které pro oba dva dny panovalo.

  Ing.Pavel Jiran, Zdeněk Mládek

   


  POZVÁNÍ DO NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

  Vážení spoluobčané,

  Dovolte, abychom vás pozvali do nově otevřené prodejny

  DROGERIE a PARFUMERIE

  jejíž provoz bude zahájen počátkem měsíce prosince.
  Všechny vás zveme v tomto předvánočním čase k prohlídce a nákupům
  pěkných dárků pro své blízké. Nakupovat u nás budete za
  bezkonkurenčně nejnižší zaváděcí ceny.
  Sortiment naší prodejny vám nabídne nejen výrobky pro běžnou denní spotřebu,
  ale vyberete si zároveň z bohaté nabídky exkluzivně balených výrobků určených
  pro vaši hygienu a vůní těla.

  Prodejnu naleznete v areálu společnosti HAVEL Plyn a.s. ve Studenci.

  Těšíme se na vaši návštěvu!