Slovo úvodem
Další číslo Studeneckého zpravodaje vychází v době, kdy máme první týdny letošního léta za sebou a po tropických červnových dnech jsme počasím trochu rozčarování a zklamáni. Ale tak to v přírodě i v životě chodí. Střídají se krásné slunné dny s průzračnou modrou oblohou a hřejivým sluncem s obyčejnými šedivými dny beznadějně uzavřenými šedými neproniknutelnými mraky. Přitom ale všichni dobře víme, že i za tou olověnou klenbou někde dál svítí slunce, že se navždy neschovalo a každý další den přinášející světlo je toho nevratným důkazem. A proto si važme všech dnů, které nám jsou určeny.

Studenečtí podnikatelé aneb pohled do kroniky
Naše obec má v současné době poměrně hustou síť prodejen, restaurací a podnikatelských firem. Patří to však k tradici naší obce, stačí jen nahlédnout do soupisu studeneckých podnikatelů před více než 70 lety:
Obchody se smíšeným zbožím:
František Chlíbek Studenec 319
Ludmila Vitvarová Studenec 122
Josef Karásek Studenec 306
Anna Víznerová Studenec 264
Josef Erben Studenec 138
Josef Šorm Studenec 232
Františka Vanclová Studenec 45
Josef Jebavý Studenec 296
Arnošt Fencl Studenec 140
Pavel Zajíc Studenec 304
Karel Boukal Studenec 255
Josef Sedláček Studenec 295

Řeznictví:
Josef Erben Studenec 346
Josef Dědeček Studenec 225
Josef Štafl Studenec 176
Josef Mejsnar Studenec 176
František Erben Studenec 163
Josef Žižka Studenec 241

Cukrářství:
Ladislav Klazar Studenec 80
Karel Mašek Studenec 255

Pekařství:
Josef Karásek Studenec 306
Josef Šorm Studenec 232
Josef Erben Studenec 138
Josef Kalenský Studenec 168
Pavel Zajíc Studenec 304
Karel Boukal Studenec 255
Antonín Horčička Studenec 308

Mlynářství:
Josef Štefan Studenec 280

Hostince:
Ludmila Vitvarová Studenec 122
Josef Kovařík Studenec 279
Antonín Kulhánek Studenec 176
Josef Višňák Studenec 6
František Erben Studenec 163

O dalších řemeslech se dočtete v připravované publikaci Studenec 2000, která se připravuje k vydání na vánoční trh.

K zamyšlení
Prázdniny za sebou rychle zavřou dveře, nestačíme ani počítat volné dny a opět se hlásí nový školní rok, rok starostí a unavujících povinnností. Zamysleme se nad dvanácterem, které vypracoval kolektiv odborníků v USA zneklidněný chováním mládeže.
Dvanáct rad, jak vychovat zločince
1. Dávejte dítěti od malička všechno, co chce. Tak poroste v přesvědčení, že má právo na všechno na světě.
2. Když dítě říká ošklivá slova, smějte se tomu. Bude si tomu myslet, že správný chlapík tak mluví.
3. Nesnažte se o žádnou mravní a náboženskou výchovu. Říkejte, až mu bude osmnáct let, ať si vybere sám, čemu chce věřit. Vybere si, až vám budou oči přecházet.
4. Nikdy mu nic nezakazujte. Až bude později zatčen pro krádež automobilu, bude přesvědčen, že mu společnost ubližuje.
5. Uklízejte po něm pilně, co nechá povalovat. Tak v něm vychováte jistotu, že odpovědnost je vždy na druhých.
6. Nechte ho číst, co jen chce. Příbor a talíř mu umejete, ale za duševní potravu mu tak ponecháte kdejaké odpadky.
7. Hádejte se před dětmi. Vyroste v nich přesvědčení, že ony za nic nemohou, vším jsou vinni ostatní kolem.
8. Dávejte mu peníze, kolik chce. Ať si je nemusí sám vydělávat. Přece chcete, aby vaše dítě mělo lepší život, než jste měl vy! Až mu jednou budou scházet, půjde si je vzít s pistolí v ruce.
9. Obskakujte jej stále a plňte všechna jeho přání: v oblečení, v hračkách, v pohodlí. Vychováte sobce, neschopného omezit se kvůli druhému. Zajistíte mu tak, že se jeho manželství brzo rozpadne.
10. Vždy ho proti všem obhajujte: Učitelé jsou proti němu zaujatí, spolužáci mu ubližují. Naučí se nevidět a neuznat svou chybu. Postaráte se tak, že s ním nikdo nevydrží na pracovišti ani v domácnosti.
11. Až z Vašeho dítětě bude ničema, honem začněte prohlašovat, že si v ničem nedal odmalička říct.
12. Připravte se na bolavý a těžký život: Vaše děti se vám o něj spolehlivě postarají.
Zprávy Obecního úřadu
Zpráva z kontrolní akce České školní inspekce v MŠ Zálesní Lhota
Mateřská škola plní svou výchovně-vzdělávací funkci velmi dobrým způsobem. Podmínky pro její činnost jsou v oblasti materiálně technické dobré, personální obsazení je v důsledku nižšího počtu dětí a následně odpovídajícího rozpočtu v oblasti pedagogické vyhovující. Pedagogická práce je na velmi dobré úrovni, jednotlivé aktivity byly pečlivě připraveny s důrazem na individuální potřeby jednotlivých dětí. Organizace stravování s herní aktivitou starších dětí je vynikajícím řešením.
Řízení odpovídá typu jednotřídní mateřské školy a má dobrou úroveň. Ředitelka musí koordinovat činnost všech pracovníků s ohledem na snížené pracovní úvazky. Především v oblasti úklidu je tato situace hraniční - vzhledem k využívaným prostorům a velikosti budovy.
Nebylo zjištěno neefektivní využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu.


K silnicím :

Protože se po obci šíří různé dohady, týkající se oprav silnic III. třídy v obou našich obcích a připomíná to občas něco jako “Nové pověsti české”, rozhodla jsem se věc upřesnit. Silnice v Zálesní Lhotě byla zařazena do likvidace povodňových škod. Částka, na její opravu určená, měla původně stačit na souvislý koberec jenom pod hospodu. Nakonec to, Bohu díky, stačilo až pod samoobsluhu. Ale protože na úsek u Steuerových musela být balená drť pokládána v několika vrstvách, byly ty úseky, které nebyly v nejhorším stavu, vynechány a položeny jen souvislé výspravy u Kurpilových a ke kravínu.
Mimochodem, firma staví na dluh a jen doufá, že silnička v Semilech na stavbu peníze letos dostane. Pokud by je dostala někdy v říjnu, jen těžko by se tady u nás daly do prvních mrazů využít.
Peníze na dolenku ve Studenci jsou z vlastních prostředků SÚS Semily a částka pro letošní rok by měla stačit na souvislý povrch od Noska – řezníka po odbočku ke Trojici. Musíme jen doufat, že celou dolenku i spojku ke kostelu postupně udělají.
Je tedy nesmyslem tvrzení, že na silnici ve Lhotě se musely části vynechat, aby se mohla spravit část ve Studenci. Peníze na každou z oprav jdou ze zcela jiné kapitoly, a tedy se navzájem neovlivňují. Na věc se lze informovat přímo na Správě a údržbě silnic v Semilech
ben


O Z N Á M E N Í
Obec Studenec vyhlašuje konkurs na správu obecního vodovodu , případní zájemci se budou moci s podmínkami konkursu seznámit na Obecním úřadě ve Studenci od 15.ZÁŘÍ 2000 .
PŘIHLÁŠKU DO KONKURSU JE MOŽNO PODAT DO 15. ŘÍJNA 2000. KONKURS BUDE VYHLÁŠEN I V REGIONÁLNÍM TISKU.
Obec Studenec přijme pečovatelku pro DPS ve Studenci od 1.9. na plný
úvazek. Informace na Obecním úřadě u starostky.
Obec Studenec děkuje
Honzovi Horáčkovi za organizaci společenského odpoledne o letošní pouti. Ač mu občas sabotovalo počasí nebo vázla kooperace, hlavně vystoupení dětí a závěrečný ohňostroj měl ohromný úspěch. Zároveň děkujeme všem účinkujícím, učitelkám, které nacvičily vystoupení dětí i hudební skupině "Figury” a všem sponzorům, kteří na ohňostroj přispěli.

K volbám do krajských zastupitelstev
V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst, že se na podzim t.r. konají první volby do zastupitelstev krajů. Mnozí z Vás nejen že ani nevěděli, že se nacházíme v kraji libereckém, ale ani si pod pojmem Krajské zřízení neumějí nic představit.
Po revoluci do současnosti byla nejmenší správní jednotkou obec, která měla volené zastupitele. Dalším stupněm samosprávy byl Parlament ČR. Mezi nimi nebylo nic. Okresní úřad je orgán státní správy, kde nejsou volení zástupci, ale vládou jmenovaní okresní přednostové a jimi jmenovaní úředníci. Často se tedy stává, že i o maličkostech rozhodují úředníci ministerstev v Praze, ač zpravidla nemají potuchy o co se konkrétně jedná.
Pokud obecní zastupitelstvo vydá špatnou vyhlášku, odporující platným zákonům, musí o ní jednat Poslanecká sněmovna. Je to Kocourkov, který, převážně vinou ODS, které se příčilo rozdělení moci a předání pravomocí mimo centrum, trvá už 10 let.
Rozdělení do krajů tak, jak bylo schváleno, se mnohým z nás nelíbí, ale už se stalo, a my jen doufáme, že není beznadějně definitivní. Okres Semily spadl ke kraji Liberec a s tím se hlavně Jilemnicko nastálo nehodlá smířit.
Problém je v tom, že tento kraj je krajem velkých měst a náš okres, protože má málo voličů, má jen velmi malou šanci mít v zastupitelstvu odpovídající reprezentaci.
Proto žádám každého, komu leží rozvoj naší vesnice a jejího okolí na srdci, aby v první řadě přišel k volbám a v druhé řadě volil tu kandidátku, kde se lidé z našeho okresu objevují na volitelných místech. Je možno i využít preferenčních hlasů. Zatím Vám mohu sdělit, že na kandidátce čtyřkoalice bude zástupce obce Studenec na místě volitelném.
starostka

Zprávy Základní školy

Školní rok 1999/2000 je definitivně za námi, učebnice již odpočívají ve skladu a čekají na další žáky, žákovské knížky chrání svá tajemství v archivu a jen někteří zpytují své svědomí a chystají se na opravné zkoušky z některých předmětů.
Začneme tím veselejším. Závěrečná pedagogická rada udělila 59 pochval za reprezentaci školy, za vzorné plnění svěřených povinnosti a další aktivity žáků. Na prvním stupni se 37 žáků mohlo pochlubit se samými jedničkami, na druhém stupni 35 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 5 se samými jedničkami. Reprezentace školy, různé aktivity a prospěch, to vše bylo opět hodnoceno již ve 3.ročníku celoročních soutěží O nejlepšího sportovce a O nejaktivnějšího žáka.

1.stupeň:
Nejaktivnější žák: Nejlepší sportovec:
1. Veronika Bachtíková 85 1. Tomáš Klouček 43
2. Jan Exner 83 2. Martin Klouček 41
3. Martin Klouček 76 3. Jiří Povr 38
4. Lenka Nosková 72 4. Zdeněk Hanzlík 36
Jana Tauchmanová 72 Tomáš Povr 36
6. Jiří Povr 70 6. Lenka Nosková 35
Tomáš Klouček 70 7. Romana Synková 33
8. Kryštof Bekr 67 8. Michal Kuřík 30
9. Barbora Jechová 65 Pavlína Bourová 30
10. Zdeněk Hanzlík 63 Martin Kupec 30
Michal Kučera 63

2.stupeň:
Nejaktivnější žák: Nejlepší sportovec:
1. Lukáš Jiran 392 1. Jiří Havel 137
2. Vendula Jará 136 2. Simona Černá 135
3. Lucie Kuříková 118 3. Vojtěch Korotvička 126
4. Ivana Tvrdá 112 4. Ondřej Kuřík 115
5. Tomáš Pánek 107 5. Jan Bartoň 114
Jakub Tauchman 107 6. Zuzana Povrová 103
7. Lubomír Brož 106 7. Michal Hördler 100
8. Jana Tauchmanová 102 8. Jan Buchar 93
9. Jan Buchar 95 9. Jan Synek 92
10. Nikola Pavlíčková 90 10. Eva Háková 90
Alena Pavolková 90

Veřejnost si však především všímá nevhodného chování některých žáků. V současné době však bylo důsledně odděleno posuzování chování žáků mimo školu. Za toto chování nesou veškerou zodpovědnost rodiče žáků a škola případně jen písemně upozorňuje rodiče na stížnosti předané do školy. Navíc na jedné škole semilského okresu se pedagogové dostali do sporu s rodiči ohledně způsobu trávení volného času žáků školy a po právní stránce bylo dáno za pravdu rodičům. Přesto však pedagogická rada udělila 15 snížených známek z chování, z toho 10 x třetí stupeň a 5 x druhý stupeň. 8 dalších žáků bylo potrestáno nižšími kázeňskými tresty.
V průběhu školního roku došlo k dokončení půdní vestavby a zprovoznění učebny výtvarné výchovy s keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Velký úspěch měla výstava výtvarných prací, z níž jsou fotografie v tomto čísle Studeneckého zpravodaje. Opět byla modernizována studovna instalací kvalitního počítače a učebna byla doplněna CD mechanikami na každém počítači. V průběhu prázdnin bude každý počítač v učebně vybaven internetem.
Ani o prázdninách se ve škole ruch nezastavil. Probíhá náročná rekonstrukce sociálního zařízení, odpadů a vody ve staré budově. Rádi přivítáme všechny žáky a především nové prvňáčky opět ve vylepšených prostorech.
Hezké léto přejí všichni pracovníci ZŠ Studenec.

Organizace školního roku 2000/2001:
Školní rok bude zahájen v pondělí 4.září 2000.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26.října až pátek 27.října 2000. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 22.prosince 2000 a vyučování začne v středuí 3.ledna 2001.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 1.února 2001, ale lze je přesunout na jiný den v tomto týdnu.
Jarní prázdniny pro okres Semily byly určeny na týden od 5. do 9.února 2000 (společně s okresem Trutnov).
Velikonoční prázdniny proběhnou 12. a 13.dubna 2001.
Školní rok bude ukončen v pátek 29.června 2001. Další školní rok 2000/2001 bude zahájen v pondělí 3.září 2001.

Literární okénko studeneckých autorů

Někteří lidé odjíždějí na dovolenou obklopeni stohy novin a časopisů, aby v klidu na pláži či v chladivém hotelovém pokoji mohli dohánět to, co ve shonu běžného roku nestihli. Proto umožníme i čtenářům Studeneckého zpravodaje podělit se o první autorské vstupy studeneckých občanů do spisovatelského "řemesla":

Probuzené svědomí

Z maličko orezlé sprchy se řinul proud horké vody. Adéla seděla na kraji vany a fascinovaně sledovala, jak voda naráží, rozstřikuje se a bublá. Odjakživa cítila obrovský symbolický význam vody, která očišťovala, odplavovala stres, hýčkala, chránila, hladila a utěšovala. Tahle pozdní koupel byla často jediným světlým bodem jejího dne. Žila ve starém nešikovně řešeném bytě spolu se svou sestrou. Obě byly vdovy, obě zde vychovávaly své děti, které teď konečně spaly a daly mámám alespoň na chvíli pokoj. Adélina sestra dnes prodala staré rodinné auto. Měly tedy naději, že další měsíc, dva, možná tři, bude-li jim přát štěstí, vyjdou s financemi dobře. Peníze dnes pečlivě schovaly v ložnici. Byla to velmi radostná vyhlídka. Adéla se nepřítomně smála a jaksi automaticky zastavila proud vody. Před koupelí si opatrně sundala řetízek, svůj jediný šperk. Dnes ho sem vzala omylem. Bylo toho na ni trochu moc, a tak si celý večer počínala zmateně. Řetízek byl starý, zašlý a nekvalitní nános stříbra už pomalu bral za své. Vlastně už nebylo poznat, že je to stříbro. Zato přívěsek stál za bližší prozkoumání. Veliký kříž ze španělského stříbra evidentně k řetízku nepatřil. Byl vzpomínkou na manžela a připomínkou stálé Boží blízkosti, Adéle dodával odvahu. Pečovala o něj jako o oko v hlavě. Pověsila řetízek na hřebík, na který věšely ručníky. Dnes byl prázdný, pralo se velké prádlo. Umiňovala si, že hned po koupeli si ho odsud vezme a pečlivě ho schová do té velké vázy jako každý večer. Voda ale odplavila úplně všechno, a tak, když posléze odcházela, jenom trošku uklidila, otevřela okno, aby pára mohla ven, zhasla, automaticky zamkla a odešla. Zamykala proto, že okno vedlo na balkon, který byl schodištěm spojen s balkóny celého domu. Zrezavělé schodiště v této čtvrti obepínalo většinu domů. Adéla usnula brzo a velmi tvrdě. Do snů jí šuměla stará lípa, jejíž větve něžně probíral teplý letní vítr.
O několik bloků dál proplouval tichými ulicemi muž. Snažil se chovat nenápadně a opatrně se vyhýbal všem osvětleným prostranstvím, takže nikdo z náhodných chodců ho neměl šanci zahlédnout, pokud o něm nevěděl. Vypadal trošku podezřele. Celý v šedém, našlapoval tiše jako kočka a pohyboval se s podi- vuhodnou lehkostí. Vítr někde urval kus igelitu a s hravostí sobě vlastní ho pohazoval a obracel stále dál a dál. Člověk s čistým svědomím by si zvuku nejspíš ani pořádně nevšiml, ale náš noční poutník sebou rychl smýkl za nejbližší roh. Poté, co zjistil původ zvuku, znatelně se oddychl a pokračoval. Pocit neklidu v něm však zůstal.
Znovu, už po několikáté si v uplynulých dnech vzpomněl na svůj poslední podnik. Jeho šéf ho poslal s partou 6 kumpánů do malých zahradních domků na okraji města. Organizace poslední dobou ztrácela na lesku a nutně potřebovala finanční injekci. Hledaly se nejjednodušší zdroje. Domky se zdály být dobrou volbou. Obývali je lidé důchodového věku, byly malé, snadno dostupné... Pro zloděje profesionály otázka několika minut. Té osudové noci dostal přiděleny dva příbytky. Obhlédl je oba a zjistil, že jeden má okno do zahrady otevřené. Ideální začátek, pomyslel si. Za několik vteřin už nahlédl oknem dovnitř a strnul. V rozlehlé místnosti klečeli přímo proti oknu dva staří lidé. Viděl jim jen záda. Nad nimi se černal mohutný kříž, u jehož pat hořela dlouhá svíce. Stařenka i stařeček tiše přednášeli svému stvořiteli všechno, čím se ten den plnilo jejich srdce. Byl v tom pokoj, mír, pokora a úžasné štěstí. Zloděj fascinovaně zíral na obraz před sebou a vdechoval zvláštní atmosféru pokoje a tajemna. Tady je Bůh, uvědomil si náhle a vzhledem k svému zaměstnání naprosto logicky. Za chvíli se aleoklepal a připravil plán. Nesmí zklamat, všichni jsou teď hrozně nervózní a o krk se mu přijít nechce. Přece se nebude bát obou staroušků. K tomu ještě věřících! Vleze opatrně oknem, proplíží se ten kousek, co mu zbývý k oněm dveřím, a bude v suchu. Něco snad najde. Ti dva ho nemohou zahlédnout a jsou zřejmě sami.
Tiše vstoupil do místnosti a začal se rozhlížet, kudy udělá první krok. Dřevěná podlaha ani nevrzala, když se pružně zvedal ke své pouti místností. Chtě nechtě ho ale znovu zaujala scéna z protější zdi: "Ochraňuj, prosím, nás, naše děti, vnuky i náš dům," pronášel právě starý muž melodickým hlasem. Náhle koutkem oka zpozoroval pohyb. Mnohaletý zvyk ho zmrazil na místě. Dveře, jako úniková cesta, se pomalu a neslyšně otevřely. Zloděj téměř zařval. Včas se ale ovládl a zůstal bez dechu a pohybu skrčen pod oknem. Ve dveřích stál obrovský mladík, dlouhá plavá hříva mu v kaskádách spadala pod ramena. Byl oblečen v dlouhé tunice, nesl svíci. Ta podoba, ta podoba! Zlodějův mozek horečnatě pracoval. Náhle si vzpomněl. Viděl ho tenkrát v noci, v kostele, na oltářním obraze "Anděl smrti". Ti dva ho vůbec nezaregistrovali, třeba ho vidím jenom já, napadlo ho. Přepadlo ho zoufalství.
Ten druhý si právě zvykl na tmu a upoutal ho zvláštní útvar pod oknem. Vykročil tím směrem. Zloděj zpanikařil. Naprosto neprofesionálně. Věděl, že jde pro něj. Byl si jistý, že jestli zemře teď, bude to horší, než si kdy dokázal představit. Anděl smrti. Všechno se odehrálo v naprostém tichu. Je to on, jde ho potrestat. To po smrti bude horší než samotné umírání. Tolik zla už způsobil. Teď spadla klec. Došlo na něj. "Ochraňuj náš dům," zazněl mu v uších znovu stařečkův hlas. Bůh ho vyslyšel, poslal jeho, Anděla. Takovou hrůzu ještě nikdy neprožil. Šílený strachy se nemohl ani hnout. Těch pár kroků, co ho dělily od toho stvoření v bílém, se zdálo jako věčnost. Vtom ho zachránil pud sebezáchovy. "Pryč!" zařvala celá jeho bytost zoufale. Ochromené svaly náhlé poslechly. Jako pružina se vymrštil, proskočil oknem a prchal šílenou rychlostí pryč. Muž v bílé tunice skočil za ním, ale nedohonil ho.
Určitě by zloděj neprchal tak rychle a tak daleko, kdyby věděl, že to byl sedmnáctiletý vnuk, který se přišel chvíli modlit s prarodiči.
Protože ale tento fakt netušil, chvěl se ještě teď při té vzpomínce jako list. Ne, dost, dnes už to nesmí zkazit, jinak to más počítané. Dal si sice po tom hrůzném zážitku v domku předsevzetí, že toho nechá, ale copak se to dá ? Jíst se chce pořád, a když se člověk zaplete s takovými lidmi, jako je šéf a spol., jen tak se ven nedostane. Zde platí zákony džungle. Přes toto logické vysvětlení svědomí hlodalo a hlodalo. Jako by se probudilo po dlouhých letech spánku. Dost úvah, už je tu. Jedna vdova prý dnes prodávala ojeté auto. Peněz je celkem dost a bude to zřejmě velmi snadné. Dnes s i spraví chuť. Tenhle dům to je. Balkóny, schodiště, stará lípa. Ano, tenhle. Teď třetí patro. Schody podezřele vykvikly. Všude ale bylo ticho, a proto pokračoval. Muž, který přes den dům sledoval, připomínal, že na balkóně dotyčného bytu visí prádlo. Tohle je tedy on. Říkal i otevřené okno? Možná. Je to zatím až neuvěřitelně snadné. Na noční obloze náhle z šedivého hávu mraků vyplul měsíc a ostříbřel celou scénu svým světlem. Zloděj se honem prosmýkl oknem dovnitř a přitiskl se ke zdi pod ním, aby obhlédl celou situaci. Jsem v koupelně, stačil si ještě uvědomit, když v tom zahlédl něco, co ho přimrazilo ke zdi. U protější stěny se tiše vznášel kříž. Zdál se mu obrovský a lesklý, jako by z něj zářilo světlo! Kříž! Už zase! Kříž! Zjevení, zázrak! Strachy pološílený zloděj se prudce vztyčil, bolestivě se uhodil o rám, proběhl mezi prádlem a bral schody po čtyřech dolů. Málem se zabil. A pak už jen utíkal a utíkal. Zastavil se na kraji města, a jak se mu myšlení pomalu vracelo do normálních kolejí, došel k názoru, že tohle přece nemá vůbec zapotřebí. Ještě teď, uprostřed noci, sbalí to málo, co má, a odjede odsud. Někam hodně daleko. Třeba do lesů a bude dřevorubcem, nebo do dolů, tam berou každého, nebo.... Šel, teď už klidně, pořád dál. Ulevilo se mu. S tímhle praští. Ten dnešek byl znamení. Jo, tohle udělám. Konečně svoje ruce, svůj chléb. Klidně a beze strachu. Díky, Bože, problesklo mu hlavou. Jo, tohle chce.
V koupelně starého domu si zatím měsíční světlo dál hrálo na obrovském stříbrném kříži, jehož zčernalý řetízek v té tmě nebyl vůbec vidět.
JKP

Studenec

(Tomáš Vancl)

Naše vesnice středisková
Každým rok jako nová
Silnici lemuje chodníček
Kráčí po něm mnoho babiček
Děti zase na kole
Když už mají po škole
Na kopci pěknou zbrojnici
Starají se o ni dobrovolníci
Obchody se zvelebují
Lidé stále nakupují
Když světla zhasínají
Lidé klidně usínají
Někteří si ale ničeho neváží
Všechno hezké poráží
Tak lidé nehloupněte !

Lukáš Jiran úspěšně reprezentoval studeneckou školu v Olympiádě z čes- kého jazyka. Součástí této olympiády je i slohová práce, která v letošním ročníku měla končit větou: A od té doby mají ovce kudrnatou vlnu.

Proč mají ovce kudrnatou vlnu

V dávných dobách se po alpských stráních, plných vždy šťavnaté trávy, proháněla stáda divokých ovcí. Ale tyto ovce nevypadaly jako ovce v současnosti. Místo vlny kudrnaté měly vlnu rovnou s nádechem alpských strání, kde bezstarostně pobíhaly.
Tato idyla však brzy skončila. Do nízkých poloh Alp vtrhli kočovní vlci. Ovce, zvyklé na mír a neznající nebezpečí, se staly snadnou kořistí i pro staré vlky. Mnoho a mnoho jich padala za oběť vlkům. Ovce již byly na pokraji vyhubení, když se tu jako blesk z čistého nebe objevil statný beran.
Vyhledal všechny roztroušené skupinky stáda, které ještě přežívaly, a sezval je do prostorné jeskyně. Zde nalezly útočiště před vlky. Nikdo nemohl z jeskyně vycházet, protože by ihned padl za oběť hladovým a zlostným dravcům. Beranova chvíle nyní nastala. Už si byl jist, že ho všechny ovce poslechnou. Nechal shromáždit celé stádo a řekl: "Nezbývá nám jiná šance, než odejít výš do hor." Ovce s beranem v čele ještě tu noc vyrazili. Vysoko v horách, téměř pod hřebeny nejvyšších hor, se zastavili. Zem zde byla plná drobných kamínků a dolíků. Blízko byly i širé pastviny a prameny. Hladká vlna jim však v kamenité zemi neposkytovala žádnou ochranu. Silný vítr jim vlnu eustále čechral a zaplétal do ní kamínky. Vlna se jim začala kroutit a točit, až byli všichni krásně kudrnatí. A od té doby mají ovce kudrnatou vlnu.
Sportovní zprávy
Sokol Studenec
XIII.všesokolského sletu v Praze se zúčastnili i cvičenci studeneckého Sokola, a to starší žákyně pod vedením Alexandry Brožové a Martiny Kuříkové a muži pod vedením Dušana Plecháče.

Sportovní klub Studenec
Minižáci:
Letošní kádr pod vedením Vítka Kuříka a za pomoci Ivoše Tauchmana a Jiřího Povra byl velice početný, ale často docházkou velice nevyrovnaný, neboť řada žáků závodí i v jiných sportech. Ke stabilním oporám patřili Martin Kupec, Tomáš Klouček, Filip Jezdinský a v jarní části sezóny prvňák Jiří Povr, který je velkým příslibem do budoucna. Pod dlouhé době se nadějně ukazuje i brankář Ondřej Tauchman. Umístění odpovídalo možnostem kádru, když největší rezervy spočívaly v proměňování brankových příležitostí.
Mezi žáky přecházejí Ondra Tauchman, Michal Nýdrle, Martin Kupec, Filip Jezdinský a Jára Palivoda.

Martinice 3:4 Kupec 3
Mírová 0:2
Jilemnice A 0:5
Semily B 1:0 J.Povr
Vysoké 4:2 Kupec a J.Povr 2
Rovensko 0:1
Jilemnice B 8:0 J.Povr 4, Nýdrle 2, Kupec,Jezdinský Jablonec 6:0 J.Povr 3, Kupec 2, Hanzlík
Košťálov 3:2 Kupec, Hanzlík, Vérteši

1. Jilemnice A 18 18 0 0 127:15 54
2. Martinice 18 12 2 4 62:34 38
3. Semily B 18 8 5 5 80:28 29
4. Mírová 18 7 5 6 29:49 26
5. Košťálov 18 7 4 7 49:47 25
6. SK Studenec 18 8 1 9 48:56 25
7. Rovensko 18 8 1 9 44:60 25
8. Jilemnice B 18 5 3 10 41:65 18
9. Jablonec 18 4 1 13 19:86 13
10. Vysoké 18 1 2 15 14:73 5

Střelci mistrovských branek:
20 Martin Kupec 6 Michal Nýdrle
10 Jirka Povr 2 Patrik Vérteši
8 Zdenda Hanzlík 1 Filip Jezdinský, Jára Palivoda

Žáci:
Pod vedením Petra Huřťáka bojovali žáci o čelo tabulky své skupiny. Nakonec k boji o 3.místo chybělo vítězství ze zápasů se slabšími celky v Mříčné nebo na Horkách. V závěru sezóny byl celek totiž oslaben o zraněného Podzimka (náraz na nezajištěný reklamní panel v Jablonci nad Jizerou) a největší oporu Korotvičku, který startoval za družstvo dorostu. K dobrým výkonům se rozehrál Tomáš Synek, střelecky se začal prosazovat mimořádně technicky vybavený Kuba Tauchman, do střleckých možností se díky své rychlosti dostával Michal Hördler, ale až příliš mnoho jich neproměnil. Do dorostu odcházejí Vojta Korotvička, Lukáš Jiran a Petr Pacholík.

Vysoké 6:2 Hördler a T.Synek 3
Víchová 0:5
Poniklá 6:0 J.Tauchman 3,Korotvička,Hördler,T.Synek
Jablonec 0:3
Martinice 4:2 Hördler a T.Synek 2
Mříčná 2:2 Hördler a T.Synek
Horní Branná 4:1 Korotvička 2, T.Synek, Hördler
Horka 3:3 T.Synek 2, Jiran

1. Víchová 16 16 0 0 94: 5 48
2. Martinice 16 11 2 3 72:28 35
3. Jablonec 16 11 1 4 98:21 34
4. SK Studenec 16 10 3 3 44:27 33
5. Horka 16 6 1 9 39:53 19
6. Horní Branná 16 4 1 11 39:53 13
7. Mříčná 16 4 1 11 40:88 13
8. Vysoké 16 4 1 11 23:71 13
9. Poniklá 16 1 0 15 9:98 3
Střelci mistrovských branek:
15 Vojtěch Korotvička 4 Kuba Tauchman
11 Tomáš Synek 2 Honza Synek
Michal Hördler 1 Petr Pacholík, Lukáš Jiran

Dorost:
Po roční odmlce byl opět přihlášen tým dorostu pod vedením Jiřího Štěpánka, který sice disponoval početným kádrem registrovaných hráčů, ale vlastní soutěž odehrála jedenáctka doplňovaná dvěma až třemi žáky. Navíc i docházka hostujících hráčů z Roztok (Ginzel, Kaván) a z Kruhu (Kužel) nebyla ideální. V kompletní sestavě mohli soupeřit s kterýmkoliv celkem kromě vítězné Rokytnice, což se ukázalo v zápasech s Mírovou a Jabloncem. Do družstva mužů přecházejí Honza Albrecht a Vítek Tauchman.

Jablonec 3:2 V.Tauchman,Chrtek,J.Albrecht
Mírová 0:5
Rokytnice 0:5
Víchová 3:1 D.Albrecht,J.Albrecht,T.Synek
Bělá 0:0
Horní Branná 2:2 P.Bartoň 2
Nová Ves 0:5

1. Rokytnice 14 14 3 0 47: 7 36
2. Mírová 14 8 2 4 38:19 26
3. Víchová 14 8 1 5 31:25 25
4. Jablonec 14 6 1 7 36:28 19
5. Nová Ves 14 4 4 6 30:29 16
6. Horní Branná 14 3 6 5 17:30 15
7. SK Studenec 14 4 3 7 20:40 15
8. Bělá 14 1 2 11 14:55 5
Střelci mistrovských branek:
4 - Petr Bartoň 2 Lukáš Gábor, Honza Albrecht, Vítek Dušan Albrecht Tauchman
3 - Vojtěch Korotvička 1 Pepa Junek, Michal Chrtek, Tomáš Synek

B-tým muži:
Béčko dosáhlo na jaře svých nejlepších výsledků, neboť velmi často bylo doplňováno hráči áčka. Ke konci sezóny se zapojili i dorostenci, neboť jejich soutěž hraje pouze 8 mužstev. Béčko naopak sehrálo nejvíc mistrovských zápasů ze všech studeneckých mužstev.
Před novou sezónu se objevila řada variant další existence béčka. Jednou z možností bylo hostování některých hráčů v martinickém béčku, které mělo hrát v Zálesní Lhotě. Tato varianta však sestupem Martinic do okresního přeboru padla, a tak se nakonec B-tým opět přihlásil, i když pomoc hráčů áčka bude rozhodně méně častá než v uplynulé sezóně, navíc řada zápasů se hraje ve stejném termínu.

Stará Paka B 3:0 Korotvička,V.Vancl,D.Albrecht
Víchová B 3:0 Korotvička 3
Vysoké 0:0
FK Turnov 0:9
Bělá 3:1 V.Kuřík,Korotvička, R.Puš
Mříčná 3:1 V.Kuřík 3
Mírová B 4:0 R.Puš 2, Nedomlel, Plecháč
FC Turnov 0:3
Košťálov B 0:4
Roztoky B 2:2 M.Puš 2
Horní Branná B 1:1 P.Junek
Rovensko B 4:0 R.Puš 3, Jodas
Bozkov 0:2
Horka 7:2 Jodas 3, R.Puš 2, Korotvička, Jebavý
Tatobity 2:2 V.Vancl,R.Puš

1. FK Turnov 30 29 1 0 168: 8 88
2. Tatobity 30 24 4 2 92:19 76
3. Bozkov 30 21 4 5 99:36 67
4. FC Turnov 30 19 3 8 77:45 60
5. Bělá 30 13 8 9 59:46 47
6. Horní Branná B 30 14 8 8 45:45 47
7. Košťálov B 30 13 5 12 76:68 44
8. SK Studenec B 30 13 5 12 58:61 44
9. Rovensko B 30 13 4 13 63:69 43
10. Vysoké nad Jizerou 30 9 10 11 49:57 37
11. Stará Paka B 30 7 7 16 43:77 28
12. Víchová B 30 7 5 18 38:86 26
13. Horka 30 7 4 19 37:78 25
14. Mírová B 30 3 6 21 36:112 15
15. Roztoky B 30 3 5 22 34:95 14
16. Mříčná 30 5 1 24 33:105 13

Horní Branné B a Mříčné byly odečteny po skončení soutěží 3 body.
A tým muži:
Áčko absolvovalo nejúspěšnější sezónu v historii klubu a po sérii 21 zápasů bez porážky si vybojovalo poprvé postup do I.B třídy. Hlavní podíl má především trenérská dvojice Nedomlel, Hladík, která nastolila pevný tréninkový cyklus včetně zimního soustředění. Mužstvo bylo tvořeno pouze vlastními odchovanci a bylo posíleno pouze hráči, kteří se vrátili k aktivní činnosti (Mečíř, J.Jebavý). Škoda jen zbytečné porážky v posledním zápase s Novou Vsí.
Před novou sezónou se vracejí hráči z hostování (Ulvr z Horní Branné, Švásta ze Slavie Hradec Králové), na hostování přicházejí Pavel Čížek z Jilemnice a Radek Mejvald z Martinic (rovněž odchovanec SK Studenec), další případné posily jsou v jednání. Rozhodnutí o ukončení hráčské kariéry by rozhodně ještě měli přehodnotit opory zadních řad Martin Nedomlel a Leoš Zahradník.
Vedoucím mužstva pro I.B třídu bude Jiří Nedomlel, trenérskou dvojici budou tvořit Pavel Čížek a František Hladík. V rámci přípravy sehraje mužstvo přátelská střetnutí ve Staré Pace, Dolní Kalné, Lomnici a Jilemnici.

Jilemnice B 5:0 Jodas 2,Nedomlel,M.Kuřík,Klazar
Sedmihorky 2:1 Mečíř, Jebavý
Kruh 5:1 Mečíř a Jebavý 2, Nedomlel
Rokytnice 2:0 Jebavý, Mečíř
Martinice 5:1 M.Kuřík 2,Šedivý,Mečíř,Tichý
Roztoky 3:0 M.Kuřík,Jebavý
Víchová 2:1 Jebavý,M.Kuřík
Rovensko 2:1 Nedomlel,Kočárek
Stružinec 3:1 M.Kuřík 2, Jebavý
Poniklá 2:2 Mečíř, Zahradník
Libštát 3:3 Kočárek, Mečíř,M.Kuřík
Nová Ves 1:3 M.Kuřík

1. SK Studenec 26 16 7 3 64:28 55
2. Libštát 26 14 8 4 59:27 50
3. Nová Ves 26 15 3 8 53:36 48
4. Sedmihorky 26 12 7 7 53:41 43
5. Rovensko 26 10 10 6 58:42 40
6. Rokytnice 26 11 7 8 46:38 40
7. Stružinec 26 10 8 8 61:46 38
8. Víchová 26 9 5 12 37:38 32
9. Poniklá 26 8 8 10 45:49 32
10. Jilemnice B 26 8 7 11 33:55 31
11. Mírová 26 6 7 13 37:48 25
12. Kruh 26 6 6 14 42:67 24
13. Roztoky 26 6 5 15 27:56 23
14. Martinice 26 6 2 18 36:80 20
Střelci:
16 Martin Kuřík 6 Aleš Jodas, Lukáš Korotvička
15 Roman Puš 5 Vítek Kuřík
14 Pepa Jebavý 4 Václav Vancl
13 Pavel Mečíř 3 Milan Puš,Petr Hofman,Ladislav Klazar, Jožka Tichý,Petr Junek
7 Leoš Zahradník 2 Jirka Tvrdý, Jára Kočárek, Aleš Slavíček
1 Pepa Šedivý,Dušan Albrecht,Dušan Plecháč
Činnost oddílu je finančně zajištěna z vlastních hospodářských aktivit, sponzorských smluv a dotací zastřešujících institucí. Podařilo se zlepšit hrací plochu a zázemí v kabinách. Byl získán nový adept na rozhodčího (Petr Huřťák a David Pošepný), obnovila se činnost celku žen a pokračovaly zápasy internacionálů včetně mezinárodních výměn.

Program A mužstva v I.B třídě:

neděle 13.8. v 17.00 Studenec - Robousy
neděle 20.8. v 17.00 Lázně Bělohrad - Studenec odjezd 15.00
neděle 27.8. v 17.00 Studenec - Jablonec nad Jizerou
sobota 2.9. v 17.00 Hostinné - Studenec odjezd 15.00
neděle 10.9. v 17.00 Studenec - Nová Paka
neděle 17.9. v 16.00 Studenec - Železnice
sobota 23.9. v 16.00 Horní Branná - Studenec odjezd 14.30
neděle 1.10. v 15.00 Studenec - Mostek
sobota 7.10. v 15.00 Žacléř - Studenec odjezd 12.30
neděle 15.10. v 15.00 Studenec - Košťálov
neděle 22.10. v 15.00 Dvůr Králové - Studenec odjezd 13.00
neděle 29.10. v 14.00 Studenec - Trutnov B
sobota 4.11. v 14.00 Jičíněves - Studenec odjezd v 12.00
sobota 11.11. v 14.00 Robousy - Studenec odjezd v 12.15
Na všechny zápasy je zajišťována doprava autobusem. Zveme všechny příznivce SK Studenec na zápasy na hřištích soupeřů.

Orel Studenec

Jarní část volejbalové sezóny přinesla našemu oddílu velmi dobré výsledky.

Po neúspěchu ve východočeském poháru ( muži i ženy vypadli v 1. kole ) nás reprezentovaly mladéhráčky na mistrovství Orla dorostu v Brně, kde obhájilyprvenstvízloňskéhoroku.

Poté zvítězilo "áčko" na přípravném turnaji v Hořicích ( zúčastnila se družstva Hořice, Lánov, Lomnice a Studenec ).

Muži skončili na prvním turnaji vrchlabské volejbalové ligy na 6. místě a připsali si tak první bod do kvalifikace. Druhého turnaje v červnu se však nezúčastnili, a tak budou muset zabojovat ve třetím turnaji v září, aby postoupili do prosincového finalového turnaje ( postupuje prvních 8 družstev ).

V sobotu 29.4. odstartovala jarní část mistrovských volejbalových soutěží. Naše hráčky si tentokrát nevedly vůbec špatně, přestože kvůli studijním povinnostem chyběla často Markéta Mečířová. Podařilo se nám stabilizovat kádr, do něhož dobře zapadla Eva Horáčková a pro příští sezónu máme již domluveny 4 další posily ( 2 z Vrchlabí, 1 z Jilemnice a 1 z Horní Branné ).

Problémy jsme měli s béčkem, které se dávalo obtížně dokupy, a tak uvidíme, jak to bude v příští sezóně.

Od září chceme přihlásit do okresní soutěže ve spolupráci se Školním sportovním klubem také žákyně.
Podzimní část mistrovských soutěží začíná v sobotu 2.9.2000.

Výsledky:

Studenec"A"-Lomnice"A" 3:1(25:20,25:7,23:25,25:13)
3:1(25:19,24:26,25:14,25:22)

Studenec"A"-Turnov 0:3(9:25,17:25,10:25)
2:3(25:23,18:25,25:22,23:25,11:15)

Jičín-Studenec"A" 3:1(24:26,25:12,25:14,25:16)
3:1(22:25,25:15,25:13,25:23)

Jesenný-Studenec"A" 0:3(20:25,24:26,22:25)
2:3(17:25,27:25,25:19,22:25,12:15)

Hořice-Studenec"A" 2:3(26:24,25:20,19:25,22:25,6:15)
3:1(25:19,22:25,25:21,25:22)

Lánov-Studenec"A" 1:3(19:25,24:26,25:21,23:25)
2:3(25:16,25:12,12:25,16:25,12:15)


TabulkaoblastnísoutěžeII.třídyžen:

1. TJ JIČÍN 24 23 1 71:12 47
2. TJ TURNOV 24 20 4 62:24 44
3. TJ LÁNOV 24 14 10 52:35 38
4. OrelSTUDENEC"A" 24 12 12 42:49 36
5. TJ HOŘICE 24 8 16 32:50 32
6. Sokol JESENNÝ 24 5 19 25:59 29
7. Sokol LOMNICE "A" 24 2 22 12:67 26

Sezónuodehráladěvčatavsestavě:
HoráčkováEva,HoráčkováKlára,ChrtkováMonika,MečířováJarča(z Hrabačova),MečířováMarkéta,PaškováAndrea(z Vrchlabí),TauchmanováJana,UlvrováMartina,UrbanováLída(kap.),VanclováLenka(z Roztok)

!!!Všechnypříznivcezvemenaturnajžen,kterýchcemeuspořádatvneděli6.8.2000od8:00!!!

Dále upozorňujemevšechnyzájemce,žetradičníturnajsmíšenýchdružstevseuskutečnívneděli27.8.2000od8:00.Novinkoubude,žemužinesmějíbýtregistrovaníaninesmějíhrátžádnousoutěž.