Studenecký zpravodaj – číslo 2/2007

Obsah

Zprávy obecního úřadu – povolení k vypouštění odpadních vod, ekologické zemědělství

Z jednání zastupitelstva obce – 7. března 2007

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Vážení spoluobčané – článek starosty

Z čínnosti Klubu důchodců – přehled akcí za rok 2006/2007

Lyžařské ohlédnutí za uplynulou sezónou

Sportovní klub Studenec – fotbal a orientační běh

Orel Studenec – výroční členská schůze, volejbal, stolní tenis, vánoční turnaj ve stolním tenise

Fotohádanka


Fotografie na titulní straně – Kostelecko na jaře

Zprávy obecního úřadu

Povolení k vypouštění odpadních vod

V jakých případech je třeba k vypouštění odpadních vod povolení?

Povolení vodoprávního úřadu (zásadně obecního úřadu obce s rozšířenou působností) je třeba v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny přímo do vod povrchových (vodní tok, rybník) nebo v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních (přes půdní vrstvy).

Kdy se jedná o vypouštění odpadních vod do vod podzemních?

O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že půdou prosakující odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody. V naprosté většině případů tomu tak je (jde o tzv. nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních). Každé vypouštění musí vodoprávní úřad posuzovat individuálně (např. s ohledem na písčité/jílovité podloží). V pochybnostech je potřebné zpracování hydrogeologického posudku.

V jakých případech lze povolit (nepřímé) vypouštění odpadních vod do vod podzemních?

Toto povolení může vodoprávní úřad vydat pouze v případě vypouštění odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci (§ 38 odst. 4 vodního zákona). Vypouštění odpadních vod do vod podzemních jiných nemovitostí povolit nelze, pokud by k němu docházelo, jde o nelegální činnost.

Musí mít povolení k vypouštění odpadních vod fyzické osoby (občané) i právnické osoby?

Z hlediska potřebnosti mít povolení v tomto rozdíl není. Povolení potřebuje každý, kdo odpadní vody vypouští do vod povrchových nebo podzemních. Liší se samozřejmě vlastní obsah povolení.

Od kdy je potřebné mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních?

Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních není nově zavedenou povinností, tuto povinnost ukládal už zákon o vodním hospodářství č. 11/1955 Sb. [§ 8 odst. 1 písm. b)] i vodní zákon č. 138/1973 Sb. [ § 8 odst. 1 písm. c)]. V současné době ji ukládá § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona č. 254/2001 Sb. Jde tedy o povinnost, která trvá už přes 50 let.

Kdy je potřebné povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku?

Septik je zařízení sloužící k předčištění odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny buď přímo do vodního toku, nebo průsakem do podloží. Naproti tomu žumpa je stavba sloužící pouze ke shromažďování odpadních vod (bezodtoková jímka), nikoliv k jejich čištění, a odpadní vody z ní tedy nelze přímo vypouštět, ale musí být vyváženy na ČOV.

Povolení je potřebné v případě, kdy jsou odpadní vody ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových a dále v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny průsakem do vod podzemních (případy, kdy se jedná o vypouštění do vod podzemních viz výše). Jsou-li odpadní vody ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových, povolení není potřebné. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod (tj. i septiky), ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká do sběrného systému, platí emisní limity dané kanalizačním řádem tohoto systému (smlouva s provozovatelem). Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba až v místě zaústění sběrného systému do vod povrchových (adresátem tohoto povolení je obvykle obec).

Postup při nové žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod:

  1. Autorizovaný projektant zhodnotí stávající stav současného čistícího zařízení a navrhne odpovídající úpravy, popřípadě nové zařízení k čištění odpadních vod. Projektanta platí a zařizuje ten, kdo vypouští odpadní vody.
  2. S vypracovaným návrhem se žadatel obrátí na správce vodního toku v případě, že odpadní vody mají být vypouštěny do vdního toku. (na území KRNAPU a jeho ochranného pásma je správce KRNAP, u dalších toků většinou ZVHS). V návrhu musí být vypočítána směšovací rovnice. V případě vsakování je nutné doložit vyjádření hydrogeologa.
  3. Po vydání souhlasného stanoviska správce toku, vypracovaného návrhu, vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny (KRNAP, popřípadě MěÚ Jilemnice, odbor ŽP) podá žadatel žádost o povolení k vypouštění odpadních vod na vodoprávní úřad MěÚ Jilemnice.

Ekologické zemědělství

Zemědělci, kteří se do 15. května 2007 zaregistrují jako ekologičtí zemědělci, budou moci ještě pro tento rok zažádat o dotaci z Programu rozvoje venkova. Od ledna 2007 funguje pobočka Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO pro oblast Krkonoše a Podkrkonoší.

Kontakt: PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší, o. s., 512 36 Horní Branná 117, tel. 605 168 608

Z jednání zastupitelstva obce

První zasedání zastupitelstva obce Studenec v roce 2007 se uskutečnilo 7. března.

Zastupitelé projednali a schválili rozpočet na letošní rok. Dále byl schválen rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009.

Schváleno bylo nové znění obecně závazných vyhlášek „O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích“ (č. 1/2007) a „O místních poplatcích“ (č. 2/2007). Vyhlášky byly přepracovány poté, co k tomu obec minulý rok vyzval pracovník ministerstva vnitra.

Na veřejných místech v obci se psi nemohou volně pohybovat. Ve vyhlášce jsou zmíněny dva pozemky pro volný pohyb psů (ve Studenci „U Mahonu“ a v Zálesní Lhotě 200 m za skladovákem za kostelem), záměrně jsou zvoleny mimo obec, ale ani na těchto pozemcích nesmí pes nikomu ublížit.

Druhá vyhláška upravuje podmínky a sazby poplatků obci (ze psů, za rekreační pohyb, za využívání veřejného prostranství, ze vstupného na akce a z ubytovací kapacity).

Změněna byla také vyhláška o Fondu rozvoje bydlení (č. 3/2007). Nejvýznamnější změnou je navýšení horní hranice půjčky pro dané účely.

Odsouhlasila se změna podmínek poskytování ekologického příspěvku. Dochází ke snížení příspěvku na výměnu oken a ruší se příspěvek na veškeré kotle na spalování pevných paliv. Nadále je možno získat příspěvek na jiné způsoby vytápění (plyn, ELTO, tepelné čerpadlo, elektrické), na zateplení stěn, střech, podlah či stropů a na výměnu oken a dveří.

Byly rozděleny příspěvky sportovním organizacím: SK Studenec obdrží 122 800 Kč, Sokol Studenec 69 000 Kč, Orel Studenec 68 700 Kč, ŠSK Studenec 31 200 Kč, Sokol Zálesní Lhota 24 400 Kč, TK Studenec 19 700 Kč a SDH Studenec 14 200 Kč.

Schválena byla cena vodného a stočného na období od 1. 11. 2006 do 31. 10. 2007, a to ve výši 17 Kč/m3 za vodné a 13 Kč/m3 za stočné.

Bylo odsouhlaseno rozdělení hospodářského výsledku základní školy, který v roce 2006 činil 45 000 Kč, 20 % bude přesunuto do fondu odměn a zbytek do rezervního fondu.

Karel Vancl byl jmenován zástupcem zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu obce.

Projednána byla „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“, organizovaná Spolkem pro obnovu venkova. Starosta byl pověřen jejím podepsáním. Znění je k dispozici na OÚ a na webových stránkách obce.

Zastupitelé dále schválili některé prodeje pozemků, odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva, nového člena letopisecké komise (starosta Jiří Ulvr) a vzali na vědomí hospodaření FRB za loňský rok.

V diskusi informoval ředitel Zetky Strážník ing. Jiran o plánované výstavbě nádrže na močůvku a kejdu v areálu střediska firmy ve Studenci. Výstavba nádrže je součástí modernizace zastaralých stájí (výstavba nové stáje a přestavba stávající). Současně by byla vybudována nová kanalizace. Jímka by měla být kruhová nadzemní (průměr 28 m, výška nad terénem 6 m), ze silnice by nebyla vidět. Je plně uzavřená a všechno se vyváží. Pan starosta a ing. Jiran se byli podívat v Radkyni, kde mají tuto jímku v zástavbě a podle obyvatel je zápach cítit jen při vyvážení (ve Studenci by probíhalo dvakrát ročně).

Rozpočet Obce Studenec na rok 2007
Příjmy rozpočtu (v tis. Kč)Rozpočet 2006Skutečnost 2006Rozpočet 2007
1Daňové příjmy 12 17812 15712 080
2Poplatky1 5791 6111 568
3Prodej – voda, lesy, knihy 1 2531 4331 602
4Ostatní činnost místní správy 2 1842 5251 962
5Dotace, mimorozpočtové prostředky1 7681 793718
Příjmy celkem18 96219 51917 930
Výdaje rozpočtu (v tis. Kč)Rozpočet 2006Skutečnost 2006Rozpočet 2007
7Lesy 13170106
8Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 000
9Komunikace (silnice)1 1058702 255
10Ostatní záležitosti pozem. komunikací273210210
11Doprava 156156158
12Pitná voda 1 4001 3461 490
13Odvádění a čištění odpadních vod453850
14MŠ Studenec 220227250
15Základní škola Studenec a obě MŠ2 9002 6713 250
16Knihovny472541
17Kulturní zařízení – bývalá škola Z. Lhota404450
18Kultura908065
19Obnova místních kulturních památek1177680
20Tělovýchovná činnost8503452 050
21Využití volného času mládeže 151815
22Zájmová činnost – Klub důchodců171724
23Ambulantní péče 433748
24Bytové hospodářství494140
25Veřejné osvětlení4053491 115
26Pohřebnictví1072107
27Územní plánování645178230
28Územní rozvoj a komunální služby5464902 702
29Změny technologii vytápění505570
30Sběr a svoz nebezpečných odpadů673762
31Sběr a svoz komunálních odpadů1 1101 0631 200
32Využívání komunálních odpadů40920
33Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň25045200
34Pečovatelská služba113106118
35Požární ochrana Studenec1 3521 372202
36Požární ochrana Zálesní Lhota21819
37Zastupitelstva obcí1 6891 551868
38Volby – parlament40210
39Volby – zastupitelstvo60320
40Činnost místní správy 9 2869 2553 751
41Obecné příjmy a výdaje z fin. operací0010
42Pojištění funkčně nespecifikované0095
43Finanční operace1 0611 000280
44Finanční vypořádání minulých let0047
45FRB – půjčky1 4061 406500
Výdaje celkem25 68623 21821 778
Financování3 848

Vážení spoluobčané,

ti z Vás, kteří vědí o dalších článcích od Mgr. Pavla Zajíce a Zdeňka Tauchmana, očekávají možná jejich zveřejnění a také moji reakci na tyto články. Jak už jsem uvedl v předchozím zpravodaji, „omlouvám se však, pokud nebudu reagovat na články podobného významu, které mně v mnohých věcech připadají až zbytečné“, trvám na tom a pokud je zapotřebí toto řešit – řešme to na veřejném zastupitelstvu. Proto také další články, které požadují přímou diskusi a vyjádření zastupitelstva, obecní úřad jako vydavatel nebude zveřejňovat a vyzývá jejich autory, aby se svými náměty a připomínkami vystoupili na veřejném jednání zastupitelstva.

K předchozímu zpravodaji a mému článku „Odpověď na článek“ jsem byl požádán zastupitelem obce paní MUDr. Marií Mühlovou o opětovné zveřejnění stanoviska na článek pana Zajíce, konkrétně „K předchozímu vítězství lidovců a jejich upřednostňování věcí“.

Osobně jsem napsal, že k tomuto již odpověděl na ustanovujícím zasedání pan ing. Pavel Jiran. Z mé strany jsem to bral „odpovědět panu Zajícovi“ a tuto odpověď už on právě slyšel (proto jsem ji také nezveřejňoval). Uznávám však, že tato odpověď se dostala pouze k těm lidem, kteří byli přítomni právě na tomto zasedání, tedy nepoměrné menšině, oproti Vám, kdo čtete tento zpravodaj. Proto odpověď znovu zveřejňujeme:

„Není pravda, že by zastupitelé za KDU nějakým způsobem preferovali akce uváděné v příspěvku. Za prvé bych chtěl uvést, že se Obec nijak, to znamená ani finančně, ani materiálně, nepodílela na přestavbě bytu po Urbanových na faře ve Studenci na společenskou místnost. Tato akce byla výhradně financována ze zdrojů farnosti a darů občanů. Pokud se týká ostatních akcí, obec se na nich podílela, úpravy hřbitova a dláždění kolem kostela financovala v plném rozsahu. Kostel je dominantou obce, slouží jak věřícím, tak nevěřícím a obecně k opravám kostelů přistupují i obce, kde je duchovní život téměř na nule. Záchody vybudované v přízemí fary slouží i návštěvníkům hřbitova, po většinu dne bývají otevřené a farnost pečuje o jejich čistotu a provoz. Pokud se týká hřbitova, je to místo, které slouží všem, všichni se tam jednou sejdem a pokud vadí, že nás tam ponesou po dlážděné cestě, je mi to velice líto.“

Ing. Pavel Jiran

Znovu připomínám, že k podobným Vašim článkům tu jsou veřejná zastupitelstva, ke kterým se vám mohou vyjádřit jednotliví zastupitelé obce.

Jiří Ulvr, starosta

Z činnosti Klubu důchodců

Přátelé Klubu důchodců, jak se zdá, zimní čas je už za námi, přivítali jsme jaro a s ním, i když trochu sporé sluneční paprsky, které by nám už měly rozdávat více tepla a energie. Jak se však zdá, dokážeme si poradit jinak. Neváháme, zavítáme do Klubu a mezi svými přáteli se zdroj tepla ihned dostaví.

Už od září jsme se 9× sešli a v pohodě sledovali program, který byl součástí našeho setkání. Uskutečnili jsme zájezd do Pěnčína, kde jsme v prostředí kozí farmy sledovali chov koz, výrobu sýrů a různých mléčných produktů. Po prohlídce tamní výrobny korálů jsme vyjeli vláčkem na vyhlídku na St. horu. Odtud jsme se vydali do muzea v Pasekách, poté do Zálesní Lhoty, kde jsme při dobrém občerstvení, večeři, hudbě a zpěvu v pěkně upravené hospůdce zakončili celodenní výlet.

Počátkem října jsme přivítali ředitele muzea v Jilemnici prof. Luštince, seznámil nás krátce s historií Jilemnicka, poté s historií zvonů, zvonků od výroby po využití.

V listopadu zavítal a krátce pohovořil v předvolební kampani přednosta ortopedického oddělení nemocnice v Hradci Králové, p. Z. Vobořil. Následovala beseda s p. J. Tauchmanem zaměřená na pojištění občanů.

V prosinci mezi nás zavítali žáci ZŠ pod vedením p. uč. Lánské. Obveselili přítomné pěkně zahranou pohádkou o Krakonošovi a krátkým pásmem písní, říkanek a tanečků. Nechyběli čerti s metlami, anděl a Mikuláš, každý obdržel sladký dárek, přáníčko. Společně se zpívaly koledy.

Abychom dobře vykročili do nového roku, přišly zazpívat studentky jilemnického gymnázia pod vedením prof. M. Junkové. Po krásně zazpívaných tříhlasých písních českých, moravských a  slovenských nám zazpívaly i v angličtině. Škoda jen, že náš rozhlas na tyto krásné písně nemá vyhrazené místo, ač by to byl často balzám na duši. Dík našim studeneckým sponzorům jsme mohli prožít i masopustní odpoledne při hudbě FiJePi, s pohoštěním a předáním drobných darů.

Zajímavé téma přednesl v březnu L. Kalenský a jeho kolegové z Policie ČR. Upozornil na různé nástrahy a chování podvodníků, připomenul i naši nutnou ostrahu nejen majetku, ale i osobní, jak možno předcházet úrazům při silničním provozu, byli jsme seznámeni i s pomůckami, které jsou součástí výzbroje a výstroje při střetu s pachateli trestných činů, a pomocí při dopravních nehodách. Byli jsme vyzváni k prohlídce areálu Policie ČR v Semilech.

Náš program ještě není u konce. Čekají nás tři setkání: v dubnu beseda se starostou obce p. J. Ulvrem a s místostarostou p. ing. J. Bourou, v květnu oslava Svátku matek v areálu školy s vystoupením žáků MŠ a ZŠ a pohoštěním a v červnu slavnostní zakončení.

Poděkování

Dovolte, abych touto cestou vyslovila p. M. Škrobánkovi dík za spoluúčast při zajišťování programu na našich klubových setkáních seniorů, kdy po odchodu p. J. Jakoubka zastával jeho místo. Zdravotní důvody jeho i manželčiny jsou příčinou ukončení jeho činnosti a spolupráce. Ještě jednou děkuji jménem svým i všech se-niorů a všichni přejeme brzké uzdravení. Věříme, že po u-zdravení mezi nás opět zavítají.

Libuše Ježková, vedoucí KD

Fotografie – Pan Škrobánek

Fotografie – Mikulášská nadílka

Fotografie – Na výletě

Sportovní zprávy

Lyžařské ohlédnutí

Letošní, na sníh málo bohatá zima, přinesla po dlouhé době lyžařskému oddílu při T. J. Sokol Studenec mnoho velmi dobrých umístění jak v závodech krajských, tak celorepublikových. Závodní sezóna začala 28. 12. 2006 na Malé Jizerce u „Bunkru“ v Jizerských horách na okruhu dlouhém 2,5 km, kde se snad na jediném místě v Čechách daly uspořádat závody. Shodou okolností na stejném okruhu i sezóna skončila, a to 17. 3. 2007. V průběhu necelých tří měsíců naši závodníci v žákovských kategoriích, zejména Eliška Plecháčová v nejmladších žákyních 97, Jan Boura v mladších žácích 96, Jan Šulc v mladších žácích 95, Petr Plecháč ve starších žácích 94 a Martin Klouček ve starších žácích 93, absolvovali od 9 do 17 závodů. Co se týká výsledků, nejlépe si vedla Eliška Plecháčová, která vyhrála veškeré závody klasickou technikou, ve volné technice pak obsadila třetí a čtvrté místo. Stranou nezůstali ani ostatní. Na výborné výsledky z loňské zimy navázal Jan Boura, který pravidelně obsazoval místa na stupních vítězů. Vyhrál krajské závody v Kořenově a na Benecku, ve finálových závodech Hledá se nová Kateřina Neumannová (HNKN) obsadil 2× druhé místo, což v celkovém pořadí stačilo na pěkné 3. umístění. Rychleji než loni jezdil i Jan Šulc, když dokázal vystoupit třikrát na stupně vítězů. Petr Plecháč se stal dvakrát krajským přeborníkem a neztratil se ani v celorepublikových závodech. Na mistrovství ČR obsadil postupně 17., 13. a 8. místo, v závodech Českého poháru v rámci finále seriálu závodů HNKN obsadil 7. a  4., celkově pak ve finále HNKN byl čtvrtý. Martin Klouček v závěru zimy dokázal také zajet hodnotné výsledky. V celkovém hodnocení Poháru Krajského svazu lyžařů Libereckého kraje Eliška Plecháčová a Petr Plecháč obsadili 1. místo, Jan Boura a Jan Šulc obsadili ve stejné soutěži 3. místo. Martin Klouček v pohárovém hodnocení skončil na 8. místě. V závěrečném celorepublikovém žebříčku žáků se umístil P. Plecháč na 10. a M. Klouček na 36. místě. Lyžařský oddíl v soutěži družstev v Českém poháru, ve kterém bodoval pouze P. Plecháč, skončil na 27. místě z 39 klasifikovaných klubů. V soutěži družstev při finále HNKN studenecký oddíl obsadil 13. místo z 38 klubů z celé ČR.

V kategorii mužů hájí náš oddíl Michal Hák, který díky tomu, že má II. výkonnostní třídu, může startovat na celorepublikových závodech.

Za náš oddíl ještě v jednom či dvou závodech startovali následující závodníci: Pavlína Bourová, Zdeněk Klíma, Anna Soukupová a Jana Šimáčková.

Náš oddíl uspořádal ve spolupráci s dalšími členy Sokola a příznivci lyžování Přebor České obce sokolské (ČOS) ve dnech 9.–10. 2. 2007. Sobotní závod, který byl zároveň veřejným závodem ve všech kategoriích od žáků až po veterány a současně i Krajským přeborem Libereckého kraje v žákovských kategoriích, se musel, s ohledem na nepříznivé sněhové podmínky ve Studenci, uspořádat na Horních Mísečkách. Na start se postavilo celkem 255 závodníků, nejvíce z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Nechyběli však ani závodníci z Moravy. Z našich závodníků v absolutním pořadí zvítězili: E. Plecháčová, P. Plecháč a M. Hák, třetí místo obsadil J. Šulc. Nedělní závod, který byl již jen pro členy Sokola, se podařilo uspořádat ve Studenci u sokolovny. Přeborníky ČOS se zde stali J. Šulc a P. Plecháč. Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem pořadatelům za zdárný průběh závodů.

Pro nedostatek sněhu ve Studenci se letos nemohla uskutečnit tradiční Studenecká štafeta a Předvánoční kriterium. Úprava lyžařských tratí se omezila pouze na okruh u sokolovny na přelomu ledna a února. Za sněhem jsme proto museli dojíždět většinou na Horní Mísečky nebo Benecko. Tréninky probíhaly v úterý, čtvrtek a pátek, pokud o víkendu nebyly závody, byl trénink také v sobotu. Z důvodu dojíždění byla tréninková příprava časově velmi náročná, proto patří poděkování i studenecké škole za vstřícný přístup.

Letošní zima je tedy minulostí, ale v příští sezóně nás čeká, když ne vylepšení, tak alespoň obhajoba vydobytých pozic. Proto po krátkém odpočinku budeme muset přibližně v půlce dubna opět zahájit přípravu. Byly bychom rádi, kdyby si mezi nás našli cestu noví adepti lyžování ve věku kolem 8 až 9 let. Lyžařem se však nestane nikdo ze dne na den. Je třeba si uvědomit, že pro všechno je třeba něco udělat, a proto je nutná pravidelná účast na trénincích, které jsou v období jaro–léto v úterý a pátek, na podzim i o víkendu. Před zimou a v zimě pak četnost tréninků samozřejmě narůstá a k nim pak přibývá účast na závodech (v průběhu ledna, února a půlky března prakticky každá sobota a neděle). Kdo by měl zájem se stát členem oddílu, rádi malého lyžaře společně s rodiči, bez kterých se neobejdeme (morální, dopravní i finanční podpora), přivítáme na tradičním Běhu vítězství 8. 5. 2007 pod Strážníkem, kde zájemcům můžeme odpovědět na dotazy týkající se chodu oddílu. Pro děti, které se nechtějí nebo nemohou věnovat celoročně běžeckému lyžování na závodní úrovni, a zejména mladším dětem, je určena „přípravka“, kterou vede pan Jaroslav Hák a děti se schází pouze v zimě (pokud je sníh) a učí se základům běžeckého lyžování.

Za T. J. Sokol Studenec, oddíl lyžování, Petr Plecháč

Fotografie – Na výletě v polských Jakušicích

Fotografie – Pořadatelé na závodech ČOS na Horních Mísečkách

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Zimní přestávka všech mužstev byla vyplněna jednak pravidelnými tréninky v sokolovně a na umělém povrchu v Penzionu Trautenberk, jednak účastí na halových turnajích. Především mužstvo dospělých a dorostu trápila docházka na jednotlivé tréninky, a tak příprava rozhodně neprobíhala optimálně podle představ trenérů.

V průběhu zimy došlo i ke změnám v hráčských kádrech, které nejvýrazněji postihly mužstva dorostu. Výbor klubu musel řešit situaci tím nejkrajnějším způsobem, tedy odhlášením B dorostu z okresního přeboru Trutnovska. Tato situace byla způsobena jednak odchodem některých hráčů na hostování, jednak přeřazením hráčů do A týmu, jednak ukončením kariéry některých dorostenců, jednak zraněním. Největší ztrátou dorostu i dospělých je návrat Tomáše Jiřičky a Davida Ježka do Dolní Kalné, neboť oba patřili k nejlepším střelcům klubu. Je smutné, že z tradiční žákovské základny nelze postavit dorostenecké mužstvo ze studeneckých odchovanců, ve stávajícím A mužstvu dorostu bude nastupovat převahu hráčů z okolních vesnic včetně hráčů na hostování.

Oproti předchozím zimním přestávkám nedošlo k výrazným změnám v kádru, na hostování ze SK Jičín přišel Ondřej Brett, naopak na hostování do Martinic byl uvolněn Filip Kudrnáč a do Zálesní Lhoty Martin Hrubý. Neúspěšná byla jednání o posílení brankářského postu s Romanem Junkem a Lukášem Černým. Na hostování mezi minižáky přišel Pavel Roháč z Dolní Kalné. Právě pro budoucí hráče z Čisté a okolí připravil SK Studenec pravidelné tréninkové jednotky v čistecké sokolovně pod vedením Martina Urbana za účasti 12 až 15 žáků.

V halových turnajích byli nejpilnější mladší žáci, kteří zvítězili na turnaji v Úpici a na stupních vítězů na turnajích ve Rtyni a v Hostinném. Vítězství si připsali i minižáci v Nové Pace, třetí skončili starší žáci v Úpici a na šestém místě dorostenci v Turnově.

Jednotlivá mužstva mají pro jarní část sezóny náročné cíle, áčko bude bojovat o udržení v I. B třídě, dorost I. A třídě a starší žáci a starší přípravky o tituly okresního přeborníka.

Orientační běh

Oddíl orientačního běhu se rozrostl o další závodníky, a to ve všech věkových kategoriích. Mezi veterány přibyli Jiří Rybář z Jičína a Zdeněk Hruška z Vrchlabí, mezi dospělé především Michal Erlebach a Petr Junek ml., držitelé medailí z mistrovských soutěží včetně titulů mistra ČR.

Pravidelná příprava probíhala v tělocvičně a výběhy do terénu, což umožňovalo i netypické zimní počasí. Příprava byla doplněna tréninkovými výjezdy, z nichž nejzdařilejší byl trénink v okolí hradu Valečova. Závěrečná část přípravy proběhla na třídenním soustředění ve Starých Splavech, kterého se zúčastnilo 29 adeptů orientačního běhu.

Cílem klubu je umístit se do 6. místa v mistrovství Východočeské oblasti žáků a rozšiřovat bodové zisky i v dalších věkových kategoriích. K závodní činnosti přibude i pořadatelská, neboť oddíl uspěl ve výběrovém řízení na republikový závod, který se uskuteční v září 2008 v lesích v okolí Čistecké hůry.

Většina orientačních běžců se zúčastnila jedenáctidílného seriálu Zimní běžecké ligy o Pohár Jestřebích hor (všech jedenácti závodů se zúčastnili Jana Šimáčková a Zdeněk Klíma) a na závěrečném vyhodnocení v Úpici jsme měli nejpočetnější zastoupení na stupních vítězů.

Přípravka
1. Petra ČerenkováMaratonstav Úpice80 bodů
7. Eliška UlvrováSK Studenec37
9. Jana JiroutováSK Studenec20
13. Markéta UrbanováSK Studenec6
20. Štěpánka DubskáSK Studenec1
Nejmladší žáci
1. Kristýna ŠemberováSK Studenec77 bodů
4. Jana ŠimáčkováSK Studenec64
7. Andrea ČapkováSK Studenec32
8. Kristina UlvrováSK Studenec23
9. Denisa KadaváSK Studenec21
10. Lucie PacholíkováSK Studenec16
12. Michaela DubskáSK Studenec9
14. Karolína TauchmanováSK Studenec5
18. Petra JezdinskáSK Studenec3
19. Simona HamáčkováSK Studenec2
21. Olívie BěhounkováSK Studenec1
1. Jan PavelOrel Rtyně80
2. Zdeněk KlímaSK Studenec71
Mladší žáci
1. Eva BartoňováSK Studenec80
2. Vendula KalenskáSK Studenec74
1. Martin KloučekSK Studenec80
4. Štěpán KučeraSK Studenec61
5. Tomáš KučeraSK Studenec41
8. Lukáš VanclSK Studenec27
Starší žáci
1. Petr VečeřLoko Trutnov77
2. Marek UvizlSK Studenec73
4. Michal KučeraSK Studenec58
PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Trénink na Valečově

Fotografie – Na startu běhu

Orel Studenec

V pátek 16. 2. 2007 se konala výroční členská schůze naší jednoty. Kromě tradičních bodů programu proběhla volba nového vedení jednoty.

Nové složení devítičlenné rady je následující: Urban Václav (starosta), Tauchman Stanislav (místostarosta), Tauchmanová Jana (sekretář a pokladník), Šikolová Lenka, Hylmar Miroslav ml., Jebavý Josef st., Kuřík Jan, Mečíř Pavel a Jan Vancl.

Dosavadnímu vedení (Josef Jebavý, Ing. František Tauchman, Josef Janda…) patří velký dík za obnovení činnosti jednoty po devadesátém roce a úspěšnou činnost až do těchto dnů. Jednota má v současné době 111 členů, širokou veřejností využívanou společenskou místnost s dobrým zázemím, 2 velmi dobře fungující sportovní oddíly (oddíl volejbalu a oddíl stolního tenisu) a spoustu nadšených lidí, kteří se do činnosti jednoty zapojují.

K jedné ze zásadních změn patří správa orlovny, kterou má nyní na starosti Pavel Mečíř. Se všemi požadavky (termíny, rezervace, podmínky pronájmu…) se tedy obracejte výhradně na Pavla Mečíře.

Na některou z květnových sobot (pravděpodobně 19. 5.) připravujeme celodenní zabíjačku u orlovny. Všichni jste už nyní srdečně zváni.

Volejbal – ženy

Ženy absolvovaly v zimní pauze Královéhradecký pohár, v němž postupovaly jednotlivými turnaji až do finálového turnaje, kde obsadily skvělé 2. místo. V nadstavbovém finále s Pardubickým krajem se mezi čtyřmi nejlepšími týmy umístily na výborném 3. místě.

Dorostenky mají za sebou druhou část krajského přeboru. V konečné tabulce se umístily na pěkném 4. místě jediný bod za třetím Jičínem.

Konečná tabulka krajského přeboru juniorek 2006/2007
1. Náchod2826282:1454
2. Trutnov2820866:3348
3. Jičín28171162:5145
4. Orel Studenec28161263:4844
5. Dvůr Králové28161252:4844
6. Slavia HK „B“2891938:6937
7. Pecka2862234:7134
8. Vamberk2822617:8030

Zanedlouho se rozběhne jarní část soutěže žen, kde náš tým bude usilovat o umístění v čele tabulky. Po podzimu patří ženám 4. místo.

Program našich volejbalistek:
Sobota 28. 4.10.00ženyZbečník „B“ – Studenec
Sobota 5. 5.10:00ženyStudenec – Dřevěnice
Sobota 12. 5.10.00ženyJezbiny – Studenec
Sobota 19. 5.10.00ženyStudenec – Žacléř
Sobota 26. 5.10.00ženyMalšovice – Studenec
Sobota 2. 6.10.00ženyStudenec – Jičín
Sobota 9. 6.10.00ženyLánov – Studenec
Sobota 25. 8.8.00mixyturnaj smíšených družstev
Ing. Václav Urban

Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu Orla Studenec vstoupil na podzim roku 2006 již do své čtvrté sezóny. V soutěžích máme přihlášena čtyři družstva. Dvě družstva dospělých a dvě družstva žáků. Oddíl eviduje 22 stolních tenistů. Tři členové jsou pouze na papíře a zbývajících 19 opravdu stolní tenis hraje nebo jej aktivně podporuje. Oproti loňské sezóně jsme přihlásili dvě žákovská družstva. Družstvo „A“ hraje ve složení Martin Šimáček (1993), Filip Kuřík z Jilemnice (1993), Matěj Kuřík (1993), Jan Pacholík ze Zálesní Lhoty (1995). Družstvo „B“ tvoří Daniel Mejvald (1996), Jan Kuřík (1996), Jakub Hylmar (1996), Martin Kuřík (1997). Žáci zhruba od poloviny září pravidelně jednou týdně trénují v sokolovně. Mimo registrovaných hráčů se tréninků účastní i další děti. žáci se účastní okresních a krajských turnajů. V okresních turnajích se umísťují na předních místech. V turnajích krajských pak většinou ve středu startovního pole. Mladší žáci (ročníky 1995–1997) se zúčastnili i celostátního turnaje, který se konal v listopadu 2006 v Lomnici nad Popelkou. Považujeme za úspěch, že dva hráči (Jan Kuřík a Jakub Hylmar) postoupili ze své základní skupiny a skončili v konkurenci 42 hráčů na 12.–22. místě.

Mladším žákům se opět dařilo na okresních přeborech 6. 1. 2007 v Turnově. Naši hráči obsadili první tři místa. Jan Kuřík se stal okresním vítězem, Jakub Hylmar byl stříbrný a Jan Pacholík bronzový. Daniel Mejvald obsadil místo šesté a Martin Kuřík skončil sedmý. Obhájili jsme tak okresní titul, který v loňském roce získal Martin Šimáček. V okresních přeborech staršího žactva konaných v prosinci 2006 opět v Turnově byl naším nejlepším hráčem Filip Kuřík, který skončil čtvrtý. Martin Šimáček byl pátý.

Vedle turnajů, tj. soutěží jednotlivců, se žákovská družstva účastní i okresního přeboru družstev, kde si vedou velmi dobře. Bez větších problémů skončilo družstvo „A“ druhé a družstvo „B“ třetí z šesti zúčastněných družstev.

První mužstvo mužů v letošní sezóně hrálo dobře a pohybovalo se od začátku soutěže v popředí tabulky okresního přeboru první třídy. Nakonec jsme dosáhli na krásné druhé místo v soutěži. Celkový počet účastníků byl 12. Nestačili jsme pouze na družstvo z Rokytnice nad Jizerou, které však prošlo soutěží suverénně. Všechny zápasy vyhrálo. Ani my jsme je mnoho nepotrápili. Kromě dvou proher s Rokytnicí jsme prohráli pouze poměrně nešťastně na půdě třetího Vesce u Turnova 10:8. Jinak jsme ztratili body ještě třemi remízami. Ve zbytku utkání jsme zvítězili. K dosažení úspěšného výsledku přispělo posílení družstva o Jiřího Hrubého (1961) z Hrabačova. Do Orla Studenec přestoupil ze Sokola Jablonec nad Jizerou, kde nasbíral zkušenosti z krajských soutěží a dokonce i z divize. Další hráči hájící barvy prvního mužstva jsou Zdeněk Kobrle (1958) z Martinic, Jan Kuřík (1966), Leoš Zahradník (1968) a Josef Jebavý (1976). Celé družstvo prokázalo vytrvalost a trpělivost a za kvalitní a zodpovědné výkony přišla odměna v podobě druhého místa.

Družstvo „B“ se účastní okresního přeboru druhé třídy. Jeho barvy hájí s kapitánskou páskou hrající Miroslav Hylmar (1981). Dále za „B“ družstvo nastupují Josef Tichý (1971), Martin Hylmar (1989) a Jan Vancl (1983). Oporami družstva jsou zkušený Jiří Šír (1946) z Jilemnice a již zmíněný Leoš Zahradník, který nastupuje za obě družstva. Reservní družstvo se pohybovalo celou sezónu v klidném středu tabulky a nakonec skončilo sedmé ze dvanácti účastníků soutěže.

Poděkování patří všem hráčům i ostatním příznivcům, kteří se zasloužili o zdárný průběh již uzavřené sezóny.

Zbývá jen doufat, že to, co děláme, má smysl a že se najde pár obětavců, kteří by trvání stolního tenisu a orelskou myšlenku ve Studenci udrželi.

JUDr. Jan Kuřík

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Orel Studenec, oddíl stolního tenisu, uspořádal 28. 12. 2006 již 3. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise pro děti. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií – mladší žáci, mladší žákyně (1.–5. třída), starší žáci a starší žákyně (6.–9. třída).

Mladší žáci hráli v budově základní školy, starší v orlovně. Turnaje se zúčastnilo celkem 20 dětí.

Konečné pořadí
Mladší žáciStarší žáci
1. Kuřík Jan1. Kuřík Matěj
2. Pacholík Jan2. Šimáček Martin
3. Hylmar Jakub3. Bekr Kryštof
4. Mejvald Daniel4. Nedomlel Vojtěch
5. Kuřík Martin5. Souček Filip
6. Klíma Zdeněk6. Lulek Martin
7. Klíma Standa7. Bartoň David
Mladší žákyněStarší žákyně
1. Šimáčková Jana1. Ulvrová Kristýna
2. Čapková Andrea2. Lulková Monika
3. Tauchmanová Monika
4. Suchánková Nela

Všichni účastníci obdrželi diplom a věcnou cenu. Poděkování patří členům oddílu stolního tenisu Orel Studenec a pracovníkům ZŠ Studenec za pomoc při organizování turnaje a dále Obecnímu úřadu Studenec za sponzorování celé akce.

Martin Šimáček

Fotohádanka

Následující dvě archivní fotografie uveřejňujeme bez popisu jako hádanku pro čtenáře. Správná odpověď bude uvedena v příštím čísle Zpravodaje.

Fotografie – první

Fotografie – druhá


Fotografie na zadní obálce – Jarní pohled na hory z Tauchova kopce

Studenecký zpravodaj 2/2007

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka dalšího čísla: 1. června 2007

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.