STUDENECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2002

Vydává Obec Studenec

Z OBSAHU

Soud farizejů

Vážení spoluobčané!

Slovo na úvod Veřejné zasedání zastupitelstva 10. 12. 2001
Studenecké problémy I Usnesení č. 20 zastupitelstva z 10. 12. 2001
Za humny Obecně závazná vyhláška č. 17/2001
Studenecké dětské folklorní soubory Obecně závazná vyhláška č. 18/2001
Malé ohlédnutí za jedním lednovým večerem Zprávy Základní školy

Zprávy Obecního úřadu

Sportovní zprávy
Poděkování Sokol Studenec
Upozornění Sportovní klub Studenec
Poplatky ze psů Orel
Kominické služby Tenisový klub Studenec
Termíny církevních slavností v roce 2002 Školní sportovní klub
Studenecká knihovna v číslech Životní jubilea spoluobčanů
Cena vodného Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice
Neuvěřitelné příběhy a rady

 


Soud farizejů

Nejprve vypálit cejch na čelo
všem nehodným
A pokud mají pravdu
tím hůř pro ně
Roubíkem přerušit slova obhajoby
Jsou zbytečná
a pomátla by lid
Jen ten kdo kát se chce
a čelo potřít lejnem
jen ten smí promluvit
a bude vyslyšen
Však ostatní, ty zatvrzelé
soud farizejský dobře podělí
Křížová cesta se již staví
I hranic bude bezpočtu
pro pány proroky
co rovnost všech
si dovolili hlásat

 


Otvíráme další ročník Studeneckého zpravodaje, tentokráte v roce volebním. Je to podobná situace jako na počátku roku, kdy si řada občanů dává různá předsevzetí, jak naloží s další svou existencí. Stejně tak můžeme posuzovat předvolební sliby jednotlivých politických stran ve svém důsledku, zůstanou také pouze předsevzetím či slibem vzdáleným od reality.

Nás čeká další postup reformy státní správy a samosprávy, který zatím přináší naši obci pokles daňových výnosů, rostoucí agendu v návaznosti na nově vzniklé úřady a stále rostoucí pocit občana Studenecka o tom, že je na jakémsi nezajímavém konci světa. Důkazem tohoto tvrzení může být několik. Rádoby reprezentativní publikace o historii Libereckého kraje s podtitulem Sto let v severních Čechách již zařazuje Studenecko do Libereckého kraje, ale v celé knize o něm najdeme dvě zcela nepodstatné zmínky, z toho je jedna faktograficky zcela mylná. Tou první je informace o rozhlasové relaci o krkonošských zvonech v průběhu druhé světové války, tou druhou je převratný historický fakt o zavedení veřejného osvětlení do Čejkovic, části Studence na Lomnicku. Ani zmínka o osobnosti Jana Fejfara, ani zmínka o Aljechinově šachové simultánce, ani zmínka o čisteckém procesu v 50.letech.

Stejně tak si budeme těžko zvykat na situace, kdy budeme marně hledat v místním telefonním seznamu telefonní číslo třeba do novopackého kina (zato tam najdeme třeba českolipské či novoborské) nebo informace z regionu si budeme muset číst v Novinách Jičínska (třeba o Vidochovu), v Krkonošských novinách (třeba o Dolní Kalné) a v Deníku Pojizeří (o Studenci).

Samozřejmě tato reforma přinese i další nárůst počtu úředníků jednotlivých státních institucí (jaký je to rozpor s jejím původním cílem), a to se pochopitelně projeví i ve větších nárocích na státní rozpočet, přeloženo do češtiny to znamená větší tlak na výběr daní, tedy na každého občana jako daňový subjekt.

Co poradit občanovi? Nesmiřovat se s touto situací !


Studenecké problémy I

aneb Co s ním

Stalo se tradicí v programech řady televizních i rozhlasových stanic a společností, že každý týden či dokonce v některých rozhlasových relacích i každý den je otevřen aktuální problém, k němuž se postupně vyjadřuje řada odborníků i laická veřejnost. Je pochopitelné, že každý takto otevřený problém může vyvolat protichůdné reakce, jež jsou o to větší, čím více se nás konkrétní problém dotýká. Jak jsme naznačili v posledním čísle loňského roku, je řada takových skrývaných problémů i v naší obci, a tak najděme v sobě poslední zbytky tolerance a pokusme se o těchto problémech bez emocí diskutovat i na stránkách Studeneckého zpravodaje.

Základním předpokladem přínosné diskuse je především respektování názoru druhého, nikoliv jeho afektované jednorázové odsouzení z jakýchkoliv osobních či filosofických pohnutek. Nelze například vyloučit z diskuse o problémech drogové závislosti člověka s vlastními zkušenostmi s drogami, právě on třeba může do diskuse přinést zcela jiný pohled.

Na začátku tohoto roku se zcela neočekávaně ve studenecké veřejnosti objevily různorodé názory na další osud interiéru studeneckého kostela. Hned na úvod je třeba konstatovat, že tento problém je skutečně problémem celé studenecké veřejnosti, neboť kostel v každé obci není určen pouze určité komunitě lidí a je do určité míry budovou, o jejíž osud se může zajímat každý občan, jenž o to projeví zájem. Tato skutečnost je jednak dána charakterem budovy, jednak i tím, že je na její "provoz" přispíváno z veřejných zdrojů. Stejným měřítkem je nutno posuzovat i další budovy v obci (škola, dům s pečovatelskou službou, zdravotní středisko, sokolovna).

Jádrem současného problému je spor o další osud interiéru studeneckého kostela. Pokusme se ve stručnosti čtenářům Studeneckého zpravodaje nezávisle předložit fakta a jednotlivé názory. Jednotlivé části interiéru studeneckého kostela (jedná se především o řezbářské práce) i přes péči studenecké farnosti jsou za více než 100 let své existence ve značně poškozeném stavu (vlivem vlhkosti prostředí a především dřevokazného hmyzu). Farní rada tuto situaci zhodnotila a vzhledem k nákladnosti případné opravy navrhla obnovu interiéru, pro niž se vyslovila v uspořádané anketě i většina věřících. I v takovémto případě je třeba vyslechnout názor druhé strany či menšiny, neboť při každé takové anketě či referendu je často určující argumentace osob či skupiny zadávajících vlastní otázku ankety.

V každém případě však ze snahy řešit určitý problém vznikl problém daleko složitější, způsobený možná nevhodnou argumentací či trochu netaktním i netaktickým způsobem jednání. A tak se možná stane studenecký interiér kulturní památkou a tím bude řada dalších úprav podrobena zvláštnímu režimu. Pro určitou účelovost tohoto kroku hovoří to, že podobnou historickou hodnotu mají interiéry obdobných církevních staveb v okolí (třeba i v Zálesní Lhotě).

O zveřejnění ve Studeneckém zpravodaji nás požádali autoři následujícího příspěvku:

Stavba kostela sv. Jana Křtitele ve Studenci je novorománskou architekturou,vybudovanou jako novostavba na místě staršího, zcela odstraněného menšího kostela, v létech 1866-1868. Je jednolodní stavbou s osovou věží v průčelí a nehlubokým kněžištěm s polygonálním závěrem na půdorysu pětistran osmiúhelníka. Kněžištěm je klenuto melounovou klenbou, jejíž jednotlivé kápě jsou odděleny ve štuku provedenými konzolami, zasazenými na přízední pilíře. Ve vstupní poli lodi je kruchta. Podkruchtí se otevírá do lodi pětiosou arkádou. Slohově je architektura naprosto jednotná a navazuje na vzornikové předlohy, které publikoval v roce 1852 arch. Jan Kaura, ředitel odboru pozemních staveb Zemského místodržitelství, ve vzorníku "Bauentwürfe in byzantinischen Stil", který byl inspirující jak pro projekční činnost místodržitelství, tak pro tvorbu dalších stavitelů a projektantů sakrální architektury ve třetí čtvrti 19. století. Tato slohová orientace naší sakrální architektury je paralelní se současnou aktivitou beuronské školy, která je již v německé, italské a posléze i naší odborné literatuře právem vysoce hodnocena. Při vzniku studeneckého kostela není dosud zjištěn projektant. Stavbu prováděl stavitel Edmund Zirn z Vrchlabí. Nelze vyloučit, že Zirn – dosavadnímu bádání blíže neznámý – byl i projektantem kostela. Je rovněž možné, že projekt byl dodán stavebním oddělením Zemského místodržitelství, kde tehdy pracovali četní významní architekti: vedle již zmíněného Jana Kaury kupř. Karel Scheiner, Josef Maýr a někteří jiní.

Stavba je dosud zachována v původním stavu a díky pravidelné údržbě v živé farnosti je i její technický stav dobrý.

Neméně hodnotnou součástí architektury je její umělecká výbava, která vznikla záhy po dostavění (kolem roku 1870 a v osmém desetiletí) a byla doplněna ještě několika díly na počátku 20. století. Hlavní oltář, zasvěcený patronovi chrámu i boční oltáře (P. Marie a sv. Josefa) vytvořila a do kostela dodala novopacká sochařská dílna Antonína Suchardy (1843-1911), který je znám především jako otec dvou vynikajících umělců počátku 20. století, sochařů Stanislava a Vojtěcha Suchardů. Antonín Sucharda působil především v severovýchodních a východních Čechách po dobu téměř půl století a vyzdobil početnou řadu kostelů a vytvořil několik desítek kamenných soch. Akční radius jeho činnosti sahal od Žďáru nad Sázavou a Polné na Českomoravské vysočině až po Turnovsko. Antonín Sucharda vytvořil i kamennou sochu Krista u sloupu, umístěnou v podkruchtí kostela. Vysoká kvalita řezbářského zpracování architektonického detailu i dekoru oltářních architektur dokládá, že Suchardova dílna realizovala i tyto dekorativní detaily. Především boční oltáře mají velmi hodnotnou architektonickou kompozici a navazují na předlohy oltářních staveb, které vypracovával v 70. létech 19. století slavný architekt Antonín Barvitius a vydával je v publikacích připravovaných Křesťanskou akademií a redigovaných především významným historikem P.Josefem Lehnerem.

Vedle děl procházející z doby výstavby stávajícího kostela je třeba připomenout i zajímavý, kompletní soubor obrazů Křížové cesty, jehož vznik je nepochybně starší. Je příkladem zajímavého regionálního, pololidového projevu samotného rozhraní baroka a klasicismu a vznikl někdy kolem roku 1800. Nelze vyloučit, že obrazy křížové cesty pocházejí z výbavy staršího studeneckého kostela. Obrazy mají zachované původní rámy. Posléze významným dílem, zachovaným v interiéru, je krásná litinová oltářní mřížka, která byla po druhém vatikánském koncilu sice demontována, avšak citlivě umístěna za záda posledních lavic.

Ve své stávající podobě je studenecký kostel slohově intaktní a hodnotnou památkou druhé poloviny 19. století. V současné době se teprve rozbíhá skutečný a podrobný průzkum umění 19. století. Nedávno vydané dva svazky Dějin českého výtvarného umění III/1-2 ukázaly překvapivé množství neznámých nebo nedostatečně hodnocených děl, a zároveň tuto monumentální práci především střední a mladší generace historiků umění lze charakterizovat jako první zmapování dosud jen nedostatečně zmapovaného terénu, na které musí navázat podrobnější průzkum a přiměřená ochrana uměleckých hodnot. V předchozím období (před rokem 1989) byla ochrana památek 19. století (s výjimkou nejznámějších staveb a děl) zcela nedostatečná. Z tohoto hlediska je třeba doplnit seznam chráněných památek o tuto kategorii, dokud jsou objekty v dobrém stavu a relativně intaktně zachovány. Je možno konstatovat, že kostel sv. Jana Křtitele ve Studenci je stavbou, která si v rámci venkovské sakrální architektury 19. století památkovou ochranu zcela nesporně zaslouží, a to včetně výbavy interiéru. Proto se na Vás obracíme s předloženým námětem po té, co jsme stavbu navštívili a provedli základní fotodokumentaci její výbavy.

Posléze podáváme tento námět také proto, že souboru hrozí alespoň částečný zánik, protože studenecký farář prosazuje jeho odstranění z kostela a nahrazení novou výbavou. Tím by byla způsobena nepochybná škoda na historické i umělecké hodnotě stavby. Není dokonce vyloučeno, že by byla ohrožena i fyzická existence děl Antonína Suchardy a dalších částí výbavy interiéru. K návštěvě oba níže podepsané vedl především odborný a umělecký zájem. Akademická malířka Radana Hamsíková je pravnučkou Antonína Suchardy, Prof.Dr.Mojmír Horyna se mimo jiné věnuje výzkumu architektury 19. století (viz zpracování kapitol o romantickém a přísném historismu ve výše uvedené syntetické publikaci vydané nakladatelství Akademia).

Ministerstvo kultury ČR může zahájit proces prohlášení věci za památku z vlastní iniciativy. Proto podáváme tento podnět přímo Vám s tím,že při dokumentaci stavby a uměleckých děl pro uvedený účel se budeme rádi podílet bez nároku na odměnu.

Akad.mal.Radana Hamsíková
Prof.Dr.Mojmír Horyna

Za humny

Určitě najdeme v bezprostředním okolí obce spoustu zajímavostí, o kterých naši občané možní ani nevědí. První naší zastávkou je osamělý pomník v poli mezi Studencem a Roztokami (dojdeme k němu cestou od Jandových). Pomník je uctěním památky pilota, desátníka Červeného ze 4.leteckého pluku z Hradce Králové, rodáka ze Zbirohu.

Na den svatého Václava 28.září 1929 pořádal roztocký Sokol Letecký den v rámci propagačních akcí na podporu letectví. Nejprve proběhla odborná přednáška, poté se někteří odvážlivci odhodlali k vyhlídkovým letům a na závěr první části programu byl shozen padák s figurínou. Vyvrcholením programu byly akrobacie prováděné stíhacím letounem desátníka Červeného, jimž přihlíželo více než 3000 diváků. Po ukončení přehlídky se letoun vracel směrem ku Hradci a v místech pomníku se náhle neočekávaně zřítil.

V roztocké sokolovně se poté konala smuteční tryzna k uctění památky tragicky zahynulého pilota a jeho ostatky byly převezeny do rodného Zbirohu. O rok později byl nákladem roztockého Sokola postaven tento pomník.


STUDENECKÉ DĚTSKÉ FOLKLORNÍ SOUBORY

Jak to začalo.

Když jsme se jednoho krásného dne domluvili ve vrchlabském souboru Krkonošský horal, že ve Studenci založíme dětský národopisný soubor, ani ve snu mne nenapadlo, jak to bude probíhat. Tehdy slovo dalo slovo a po několika týdnech se v jedné učebně Základní školy ve Studenci sešly děti ze všech ročníků, které měli zájem v souboru pracovat. Bylo jich tolik, že jsme je museli rozdělit do dvou skupin, na děti do deseti let a na děti starší. Tím byl utvořen základ dětských národopisných souborů, které dostaly názvy – Krkonošský vánek a Krkonošský horálek. Začalo se nacvičovat, vysvětlovat a trápit se s tím, co se nedařilo. Stále znovu se pokoušet zvládnout záludnosti jevištního projevu, základy tanců a texty písní. Aby toho nebylo moc, dali jsme dohromady tým lidí, do kterého se přidaly i dvě maminky a společně jsme začali připravovat krojovou výstroj pro všechny děti. Bylo třeba ušít sukně, košilky, pro starší dívky i šněrovačky a všechny ostatní součástky.

Dnes vím, že bylo téměř šílenstvím dohodnout se čtrnáct dní před posledním školním dnem roku 2001, že se naše děti prvně představí veřejnosti s tím, co se naučily a co umí. Tím spíš, že v tuto dobu jsme měli nepatrnou část krojů, která by se dala použít. Jak jsem ale již napsal, s pomocí maminky Jaroslavy Ulmanové a členek souboru Horal Evky Zelinkové a Heleny Kuříkové se kroje našily a děti byly vybaveny. Téměř na poslední chvíli se přidala i maminka Jarmila Hronovská, která byla přemluvena dcerkou, aby mě pomohla s přípravou na vystoupení. To ještě netušila, že ji "uvrtám" na druhou vedoucí souboru, protože jeden člověk na takovou práci nestačí. Přípravy vrcholily, dětem byl sdělen termín konání, organizační vedoucí souboru Krkonošský vánek Simona Kuříková vyrobila plakáty a společně s vedoucím souboru je i vyvěsili. Mne uklidňovala jediná věc a sice, že zase taková sláva to nebude, že přijdou asi jen maminky (tak tomu bylo vždy ve Vrchlabí), že to zvládneme "levou rukou".

Přišel ten DEN

21. prosince 2001 se oba soubory soustředily do budovy Obecního úřadu, kde se ještě vše potřebné dolaďovalo, upravovala se výstroj, dávaly se poslední pokyny a…

První veliké překvapení pro mne jako "starého kumštýře" bylo, že děti trpěly velikou trémou. To je nesmírně krásná věc, neboť to je důkaz uvědomování si odpovědnosti z daného úkolu. Druhé veliké překvapení bylo, že všichni naši svěřenci brali nesmírně vážně oblékání do krojů a hlavně se chtěli v tomto oblečení líbit. Zejména děvčata se stále ptala, jsou-li správně učesána, mají-li správně danou suknici a zdali mašle není moc dlouhá či naopak krátká. Nervozita se stupňovala. Třetím překvapením bylo, kolik lidí se na děcka přišlo podívat. Přiznám se, že již i já v tuto chvíli podléhal a tréma mne celého pohlcovala. Hodina osmnáctá byla ta, která "rozhodla". Bylo zahájeno první vystoupení dětských folklórních souborů ve Studenci Krkonošského vánku a Krkonošského horálku. Přibližně třicet dětí bavilo diváky po dobu pětačtyřiceti minut vážně a se zaujetím, jak nejlépe to šlo a jak jim šibeniční termín dovolil pásma nastudovat. Podařilo se to a já, jakýsi táta souborů, jsem byl nesmírně spokojen. Na závěr dětského vystoupení jsem řekl, že se stal zázrak. Mám totiž potvrzeno předsedou Folklórního sdružení České republiky, že se zatím v celé republice nepodařilo založit, vystrojit a přivést do života dětský soubor za tak krátkou dobu šesti měsíců. Ve Studenci se to podařilo. Stal se zázrak.

Jak dál

Naše práce pochopitelně nekončí, budeme se i nadále dětem ve Studenci věnovat a dále budeme plánovat nové cíle. Zatím víme, že první veliké vystoupení čeká děti 18. května 2002 na náměstí v Jilemnici u příležitosti Jarního výročního jarmarku. Další vystoupení by měly být také ve Vrchlabí a na obecním úřadě na setkání důchodců, což bude ještě upřesněno. V posledním týdnu měsíce dubna opět plánuji tajný výlet, podobný tomu poslednímu, kdy se děti vydováděly v bazénu Vojenské zotavovny Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Po plavání odjely autobusem do hotelu Svatý Hubert, kde byl oběd a kam je přišel pozdravit sám veliký Krakonoš, pán hor, lesů, vod a strání, jak se sám představil. Na první výlet nás velice ochotně vezl svým autobusem studenecký podnikatel v dopravě pan Josef Grmolec. Mezi těmito akcemi potom děti čeká nacvičování, trénování a znovu nacvičování a stále dokola, aby bylo možné splnit si sobě, vedoucím obou souborů i dětem samotným přání - dostat se na dětský festival folklórních souborů. Podaří se to?

Při své závěrečné řeči po vystoupení obou souborů jsem chtěl říci pár slov na adresu těch, kteří se nejvíce zasloužili o vznik a životaschopnost těchto kolektivů. Ze samotné nervozity jsem dostal "vokno" a nedokázal si vzpomenout na jména všech, kterých se to týkalo. Omlouvám se a touto cestou se snažím vše napravit. Kdo soubory vede a podporuje? Uměleckým vedoucím Krkonošského vánku je pan David Pošepný, organizační vedoucí a lektorkou slečna Simona Kuříková, lektorkami paní Marcela Svobodová z Čisté a paní Helena Kuříková. Všichni jsou členy souboru Krkonošský horal ve Vrchlabí. Vedoucí souboru Krkonošský horálek je paní Jarmila Hronovská ze Zálesní Lhoty, která se při prvním vystoupení dětí chopila funkce nápovědy a tím se mě natolik zalíbila, že už je "naše". Lektorem souboru je také pan Martin Máslo z Vrchlabí, který se také zabývá propagací Horálku.

Co dodat?

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem jmenovaným, kteří přivedli na svět a drží při životě tyto dva soubory. Děkuji dětem, které do kolektivů dochází a snaží se něco dokázat i pro folklór našich hor. Děkuji a dodávám: Zlomte vaz!

Umělecký šéf národopisného souboru Krkonošský horal Vrchlabí Stanislav Lelek


Malé ohlédnutí za jedním lednovým večerem

16. dne trvání prvního měsíce tohoto roku zažil Studenec jednu z prvních kulturních akcí. V sále obecního úřadu interpretovali verše a písně Karla Kryla studenti jilemnického gymnázia. Původně jsem se domnívala, že sem napíšu něco tak výstižného, abyste si všichni udělali patřičný obrázek, o co vlastně toho mrazivého večera šlo, ale po shlédnutí celého pásma jsem zjistila, že by to bylo nejen velice obtížné, ale snad i nemožné. Všichni, kdo alespoň trochu znáte dílo tohoto československého básníka a písničkáře mi jistě dáte za pravdu. Sám sebe nazýval bardem a půlkacířem. Nakolik je to pravda, musíte posoudit sami…A tak mi prosím promiňte mou současnou slovní indispozici. Vězte, že bylo co poslouchat a nad čím přemýšlet.

Nechť tedy za autora promluví jedna jeho báseň:

Na šachovém stolku
bílá dáma
černé dámě
věštila z dlaně
osud

Černý král
bílému králi
nadšeně vyprávěl
o taktice

Dva střelci
černý s bílým
přesnými zásahy
kosili vpřed běžící siluety pěšců

Věže si říkaly
My opevnění
My obranné valy
a koně
v cirkusovém kruhu
tančili mazurku do pravého úhlu
L
L
L
 

Pořádek musí být

V generálním štábu
hrál pan generál s panem generálem šachy o pěšáčky
na bitevním poli se čtyřiašedesáti zákopy
se čtyřiašedesáti místy
vhodnými
pro zdechnutí
Pěšec
nesmí
zpět…
 


Zprávy Obecního úřadu

Poděkování

Koncem minulého roku proběhla první část kontroly hospodaření obce. Auditor prohlásil, že kdyby měl být placen za nalezené chyby, tak by nechodil na kontroly do Studence. Tím se pochvalně vyjádřil o práci paní Mečířové a paní Šírové, kterým za jejich svědomitou práci děkuji a přeji hodně trpělivosti a úspěchů v další stále složitější a náročnější práci.

starosta

 
Upozornění
Plánujete opravu domu?
Nemáte dost peněz na opravu?
Půjčky z fondu rozvoje bydlení (FRB) jsou určeny právě Vám.

Přihlášky do výběrového řízení na půjčky z FRB je nutno dodat na OÚ do 30.dubna 2002. Půjčky jsou s úrokem 5% a dobou splatnosti 5 až 7 let. Jsou určeny na opravy domů a bytů , na malé domovní ČOV a rekonstrukce septiků.

Pokud máte zájem, je nutno předložit:

- Doklad o vlastnictví nemovitosti
- Projekt a stavební povolení nebo u menších úprav Ohlášení stavebních úprav na stavebním úřadě v Jilemnici.
- Získat dva ručitele
- Vyplnit příslušné formuláře, které získáte u paní Šírové na OÚ

Protože zajištění příslušných dokladů vyžaduje čas, je třeba si formuláře vyzvednout s předstihem.

 


Poplatek ze psů

Do konce března je nutné zaplatit poplatek ze psů. V Zálesní Lhotě jej bude opět vybírat pan Vízner.


Cena vodného na další odečítací období zůstává v původní výši!

 


 


Kominické služby

Několik lidí nás požádalo, abychom domluvili vymetání komínů. Je domluveno, že se zájemci o vymetení komínů mohou do konce března telefonicky přihlásit u firmy KOMINICTVÍ – SEDLÁČEK a spol. na telefonu se záznamníkem 0438/ 54 11 86. Po tomto termínu bude oznámeno (plakáty) , kdy přijdou a komíny vymetou!

 


Termíny církevních slavností v roce 2002

Římskokatolická farnost Studenec oznamuje, že církevní slavnosti se v letošním roce budou podle ustanovení "Liturgického kalendáře pro české a moravské diecéze" konat v následujících termínech:

Studenec:

Titulární slavnost kostela (tzv. pouť ) - 23. června 2002
Slavnost Výročí posvěcení kostela (tzv. „posvícení") - 15. září 2002

Zálesní Lhota:

Titulární slavnost kostela (tzv. „pout’) - 19. května 2002
Slavnost Výročí posvěcení kostela (tzv. „posvícení``) - 30. června 2002
V termínu, kdy se dříve konávalo Lhotecké posvícení, proběhne dle případné domluvy Farní den díkůvzdání.

P. Mgr. Miroslav Dítě,
administrátor farnosti


Studenecká knihovna v číslech

Na konci roku jsme v knihovně vyčíslovaly pro statistické účely různé údaje, možná některé budou zajímat i vás, čtenáře Studeneckého zpravodaje. Tak tedy:

Při reorganizaci knihovny počátkem roku 2001 bylo vyřazeno 673 zastaralých a opotřebených knih. V průběhu roku 2001 přibylo 193 nových knih v  celkové hodnotě 21.665,- Kč. Tyto knihy byly získány převážně nákupem v běžných knihkupectvích, v Klubu čtenářů (se slevou), v antikvariátech. Asi čtvrtinu nových knih tvoří dary – přebytky domácích knihoven našich čtenářů. Všem dárcům děkujeme!

Knihovní fond k 31. 12. 2001 byl 3178 knih, kromě toho asi 200 knih výměnného souboru z Okresní knihovny v Semilech.

V průběhu roku 2001 se registrovalo 135 čtenářů, kteří nás celkem navštívili 972 krát a dohromady si vypůjčili 2610 knih a časopisů. Několik nejaktivnějších čtenářů si během roku vypůjčilo kolem 100 knih, nejpilnější čtenářka (se 108 výpůjčkami) byla odměněna – jak jinak než knížkou. Nejpůjčovanější knihou se stala Máma pro Veroniku od Táni Keleové-Vasilkové a Slepičí polévka pro duši zamilovaných.

Následovaly romány Danielle Steelové, Viktorie Holtové, Elizabeth Chadvickové, detektivky Agathy Christie a Dicka Francise a další druhy Slepičích polévek. Z našich autorů byla nejvíce čtena Vlasta Javořická, dále Ivanka Devátá, Petr Šabach a Halina Pawlowská.

Všechny knížky se v pořádku (většinou i včas) vracely. S potěšením jsme tedy mohly zaznamenat i tento statistický údaj: počet ztracených a poškozených knih: 0.

Návštěvnost knihovny se stále zvyšuje, 9. 1. 2002 nás navštívil prozatím rekordní počet čtenářů – 60. Pro další zájemce o půjčování knížek připomínáme, že je tato služba bezplatná, u nás si můžete počíst zcela zdarma (což při dnešních cenách knih není zanedbatelné) a můžete si vybrat i z nejnovějších, právě vycházejících titulů.

Na závěr jsme si vypůjčily jednu větu z románu Vladimíra Párala Profesionální žena o tom, jak to také může dopadnout, když se člověk pořádně začte:

"Čekaje o silvestrovském večeru ve vypůjčeném bytě svou momentální dívku, začetl se neúspěšný inženýr Lanimír Sápal do Mrtvých duší Nikolaje Vasiljeviče Gogola, zakrátko řičel smíchem, snědl všech dvanáct přichystaných obložených chlebíčků, vypil obě láhve sektu, řval smíchy, zpozdivší se dívku bez okolků vystrčil na chodbu a četl dál až do poledne 1. ledna, kdy dočetl poslední dobrodružství Pavla Ivanoviče Čičikova, rozhodl se stát se spisovatelem a šťastně usnul."

Takže – nashledanou v knihovně !

Helena Soukupová, Lída Tauchmanová


Vážení spoluobčané!

Máme ze sebou víc než měsíc roku 2002, od kterého si snad každý slibuje jen ty nejhezčí zážitky.

Prožili jsme hodně skutečně pěkných zimních dnů, se kterými nebyli nadšeni ti, kteří se zrovna nemohli dostat autem tam, kam chtěli. To se neobešlo bez kritiky. Umíte si ale představit nadšení těch, kdo mnohdy s velkým úsilím zápolili se sněhovými horami a vyslechli hodnocení, které je utvrzuje v přesvědčení, že by bylo lepší nechat sníh tam, kde je a jeho krásu si vychutnávat doma za oknem? Pochvaly a uznání bylo slyšet od lidí, srovnávajících naše cesty a chodník s Jilemnicí nebo Vrchlabím. K lepšímu udržování chodníku (možná i cest) by měla přispět nová fréza na traktůrku, zakoupená začátkem února.

Je za námi i první měsíc odvážení odpadů firmou Marius Pedersen, se kterou se podařilo domluvit některé podmínky jinak, než bylo dohodnuto koncem minulého roku. Nyní (zatím je to "zkušební provoz" ) je domluveno, že by obec platila za každou skutečně vyvezenou popelnici. Původně chtěli platit při každém svozu všechny používané popelnice, ať jsou nebo nejsou přistaveny k vývozu. Podle odhadu by obec zaplatila přibližně stejně, ale popeláři by jezdili v říjnu až dubnu 1 x za týden a od května do září 1 x za 2 týdny. Tento způsob předpokládá, že budeme všichni přistavovat (nemít je tam trvale) ke svozové trase jen plné popelnice a to tak, aby řidič neomylně poznal, že je připravena k odvozu – to znamená ne do cesty, ale k jejímu okraji.

Proč je nutné i nadále třídit odpady jsem vysvětloval na letáčcích roznesených do domácností v prosinci. Chci Vás jen ujistit, že plasty a sklo sice sbírají do stejného auta jako popel, ale ne současně a po vytřídění se sklo i plasty zpracují.

Věřím, že všechny nepříjemnosti, spojené s placením poplatku za odpady se zmírní, snad i úplně odstraní v době, kdy bude každý ochoten odevzdat všechen odpad tam, kam patří a taky za něj zaplatit. Před osmi lety málokdo věřil, že naši lidé jsou tak slušní, ukáznění a zodpovědní jak se to potvrdilo na kvalitě a množství vytříděného odpadu. Až tohle dokážeme i s ostatním odpadem, pak se jistě najde způsob, kdy každý bude platit jen za skutečně odevzdaný odpad. Záleží opravdu na každém z nás.

V tomhle úsilí Vás chci povzbudit příběhem, který jsem nedávno četl:

…voda rozbouřeného moře strhávala drobné korýše a plže žijící u dna, a vyhazovala je daleko na břeh. Po bouři hladina vody ustoupila a pláž byla celá růžová od hvězdic, které pomalu začali hynout. Nezvyklý jev přilákal mnoho lidí. Byl tady i tatínek s malým synem, který se smutně díval na hvězdice. Všichni se jen dívali a nikdo nic neudělal. Najednou si chlapec zul boty, rozběhl se na pláž, nabral do ručiček tři hvězdice a běžel  je hodit do vody. Z betonového chodníku se ozval nějaký muž: Co to děláš?" "Házím je do vody, jinak by pomřely", odpověděl chlapec. "Jsou jich tu tisíce, stejně je všechny nezachráníš, na tom nic nezměníš!" Chlapec se usmál, vzal do ruky další hvězdici a hodil ji do vody se slovy: " Pro tuhle jsem to změnil!" Muž chvíli mlčel, pak se zul a začal hvězdice taky házet do vody. Pak se přidala dvě děvčata, pak další a za chvíli byla pláž plná lidí, kterým se podařilo hvězdice zachránit.

Tady příběh končí dovětkem:

Aby se změnil svět, stačilo by, kdyby se někdo, třeba maličký, odvážil začít.

starosta


Z Á P I S

z veřejného jednání zastupitelstva obce Studenec ze dne 10. 12. 2001, které se konalo ve velké zasedací místnosti OÚ Studenec. Zasedání začalo v 18,00 a skončilo ve 20,15 hod. Bylo přítomno 14 členů ZO a 13 občanů. Omluveni: Ing. Urban

PROGRAM:

 1. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky, kontrola plnění úkolů z minulého jednání.
 2. Zápis z jednání o provozu kurtů.
 3. Výroční zpráva ZŠ Studenec.
 4. Nájemní smlouva s p. Grmolcem.
 5. Schválení rozpočtového provizoria.
 6. Bezúplatný převod pozemků na výstavbu rodinných domků na Nouzově.
 7. Schválení akcí obce na příští rok.
 8. Revokace usnesení ZO ze dne 15. 1. 01 v bodě 5.
 9. Příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2002.
 10. Vyhláška o nakládání s komunál. a stavebním odpadem a Vyhláška o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 11. Diskuse.
 12. Usnesení.

K bodu 1: Zasedání ZO zahájil starosta obce p. Tauchman, přivítal všechny přítomné a byla zvolena návrhová komise ve složení: ing. P. Kuřík, I. Benešová , F. Horáček, dále ověřovatelé: ing. J. Boura, Z. Bartoňová a zapisovatelka: L. Mečířová – schváleno všemi hlasy. Také program byl schválen jednohlasně. Všechny úkoly z minulého zasedání v říjnu 2001 byly splněny.

K bodu 2: Pan starosta přečetl zápis z jednání o provozu kurtů ve Studenci.

K bodu 3: Výroční zprávu ZŠ Studenec přednesl ředitel školy PaedDr.Junek. Tato zpráva se skládá ze dvou částí: první zahrnuje oblast pedagogickou a druhá se týká hospo-daření školy. Každý rok ubývá žáků a tím se snižuje i dotace, které škola dostává od státu podle jejich počtu, ale provoz je třeba zabezpečit ve stejném rozsahu. Zpráva obsahuje mezi jiným i hodnocení chování žáků, zájmové činnosti, hodnocení učebních výsledků na prvním i druhém stupni. Dále je zde podrobná informace o hospodaření školy v jednotlivých položkách a také o nákladech a tržbách vedlejší hospodářské činnosti (školní jídelny) – ZO bere na vědomí.

K bodu 4: Nájemní smlouva s p. Grmolcem o pronájmu obecního pozemku (parkování autobusu) je připravena k podpisu.

K bodu 5: ZO schválilo rozpočtové provizorium ve výši skutečných výdajů prvního čtvrtletí roku 2001, podle kterého budou hrazeny běžné provozní výdaje obce v 1. čtvrtletí roku 2002 – odsouhlaseno všemi 14 hlasy.

K bodu 6: ZO jednohlasně schválilo bezúplatný převod pozemků ppč. 948/2 a 948 od Pozemkového fondu na výstavbu rodinných domků na Nouzově.

K bodu 7: Návrhy akcí Obce Studenec pro rok 2002:

Schváleno všemi 14 hlasy.

K bodu 8: Revokace usnesení: v usnesení ZO ze dne 15.1.01 v bodě 5 byla omylem schválena chybná částka odměn neuvolněným členům ZO, která neodpovídá zákonu

č.358/2000 Sb.Ve skutečnosti byly však tyto odměny vypláceny ve správné výši

- schváleno jednohlasně.

K bodu 9: ZO schválilo všemi 14 hlasy příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2002 ve stejné výši jako v letošním roce t. j. Kč 125,- na osobu za rok.

K bodu 10: Vyhláška č. 17/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a

Vyhláška č.18/2001 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – p. starosta Tauchman podal podrobnou informaci o problémech s odpady , dále vysvětlil, jak by měl celý systém sběru a odvozu fungovat. Vyhláška č. 17 byla schválena 10 hlasy, 1 hlas proti, 3 členové se zdrželi. Vyhláška č.18 – 9 hlasů pro, 1 hlas proti, 4 členové se zdrželi.

K bodu 11: Diskuse: Paní Pilařová přednesla dotaz, zda se po novém roce mohou zbylé známky na popelnice vrátit proti vrácení peněz – odpověď: samozřejmě ano.

Pan Junek se ptal, jak bude řešen odvoz odpadů u podnikatelů – odpověď: každý podnikatel si bude muset uzavřít smlouvu s firmou Marius Pedersen sám.

Pan Zajíc – je třeba podrobně informovat občany Studence i Zálesní Lhoty o této problematice např. ve Zpravodaji. Odpověď pana starosty: do každého domu bude doručeno "Prohlášení poplatníka k poplatku za komunální odpad" s podrobným vysvětlením. Toto prohlášení bude nutno vyplnit a co nejdříve odevzdat na OÚ.

K bodu 12: Usnesení – přiloženo na zvláštním listě – schváleno všemi 14 hlasy.

Starosta obce: F. Tauchman
Místostarosta: K. Vancl
Zapsala: L. Mečířová
Ověřovatelé zápisu:  Z. Bartoňová , Ing. J. Boura
Studenec 14. 12. 2001


Usnesení č. 20 zastupitelstva obce Studenec konaného dne 10. 12. 2001

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Bezúplatný převod pozemků na výstavbu rodinných domků na Nouzově pozemky ve zjednodušené evidenci - parcelu 948/2 z katastru nemovitostí a 948 z původního katastru do majetku obce.

2) Rozpočtové provizorium ve výši skutečných výdajů 1. čtvrtletí roku 2001, podle kterého budou hrazeny běžné provozní výdaje obce v 1. čtvrtletí roku 2002.

3) Investiční akce na příští rok:

a) Úpravu hřbitova ve Studenci
b) Úprava prostranství před ZS a chodník od jídelny TEXLENU po autobusovou zastávku u Strnadových
c) Zhotovení inženýrských sítí na pozemcích od Ivy Štefanové, případně na Nouzově
d) Zhotovení veřejného osvětlení v oblasti opravy NN v Zálesní Lhotě

4) Odměny neuvolněným zastupitelům obce podle zákona č. 358/2000 Sb. a ruší bod č. 3 z Usnesení č. 14 ze zápisu zasedání ZO (bod č. 5) ze dne 15. 1. 2001,

5) Obecně závazné vyhlášky:

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 17/2001

O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 18/2001

6) Příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 125,- Kč na osobu a rok

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Výroční zprávu ZŠ

Ověřovatelé zápisu: Zdena Bartoňová, Ing.Josef Boura
Starosta obce: František Tauchman
Místostarosta: Karel Vancl


Obec Studenec

Obecně závazná vyhláška č. 17/2001

O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Studenec se v souladu s ustanovením § 10, písmeno a) a § 84, odstavec 2, písmeno i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, usneslo dne 10. 12. 2001 vydat obecně závaznou vyhlášku v souladu s §17 odstavec 2 zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

ODDÍL I

Článek 1 - Úvodní ustanovení

(1) Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu vznikajícího na území obce.

(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další osoby, které se na území obce zdržují. Dále je vyhláška závazná pro vlastníky a správce nemovitostí, ve kterých vzniká komunální odpad.

(3) Původci odpadů (právnické a fyzické osoby podnikající), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů 1) jako odpad ze živností (znak skupiny 20), mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné dohody s oprávněnou osobou, tj. firmou Marius Pedersen.

Článek 2 - Základní pojmy

(1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu 2). Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č.1 zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů a odpad, který je ukládán do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích.

(3) Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, duté plastové obaly.

(4) Objemný odpad je složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění.

(5) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, např. olej, tuk, barva, lepidlo, pryskyřice, rozpouštědlo, kyselina, hydroxid, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanický článek suchý nebo mokrý, zářivka, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, televize, pneumatiky.

(6) Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v článku 2 odst. 3, 4, 5 této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.

(7) Původce komunálního odpadu je obec, která se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; (popřípadě do nádoby k tomuto odložení určené). Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

(8) Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů a se kterou obec Studenec uzavřela smlouvu týkající se odpadového hospodářství.

(9) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby (popřípadě ve vlastnictví obce či občana), splňující technické parametry, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému ukládání odpadů.

(10) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby (nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob užívajících objekt, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácností v objektu, do sběrné nádoby. Za dostatečný objem sběrné nádoby se ve smyslu této vyhlášky považuje 10,5 litrů/osobu/týden.

(11) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální nebo separovaný odpad je místo určené k umístění sběrné nádoby.

(12) Pytle na separovaný odpad jsou zelené pytle s potiskem a logem oprávněné osoby, potisk informuje o druzích materiálů, které lze do těchto pytlů odkládat.

(13) Řízená zabezpečená skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění a minimalizování působení negativních vlivů odpadů na životní prostředí.

(14) Vlastník objektu je pro potřeby této vyhlášky fyzická nebo právnická osoba, která má k objektu nebo jiné nemovitosti kde komunální odpad vzniká vlastnické právo, popřípadě správce nebo oprávněný uživatel, na základě dohody s touto fyzickou nebo právnickou osobou.

ODDÍL II

Systém nakládání s komunálním odpadem

Článek 3 - Shromažďování odpadů

(1) Komunální odpady se třídí na jednotlivé složky a ukládají podle následujícího systému:

a) Separované odpady:

- sklo .........................................…….- do označených nádob na separovaný odpad
- obaly PET a ostatní plasty .....…...….- do označených nádob na separovaný odpad
- drobné kovové předměty .......….......- do označených nádob na separovaný odpad
- ostatní kovové předměty .......…...….- do výkupny nebo při sběru v jarních měsících
- papír………………………………..- do základní školy

b) Objemné odpady:

- ostatní objemné odpady .................... - do kontejnerů ve vyhlášených termínech, zpravidla 2 až 3 krát ročně

c) Nebezpečné odpady:

Formou ambulantního sběru, odvoz a zneškodnění nebezpečných složek komunálního odpadu, a to v intervalu 2x v průběhu kalendářního roku. Tato služba bude realizována přímým odběrem od fyzických osob na předem určených stanovištích a v termínu předem dohodnutém s oprávněnou osobou.

- léky ..................................................- do lékárny
- galvanické články a baterie ................- do určených nádob ve vybraných prodejnách

d) Autovraky: ................................. - lze zneškodnit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu podle ceníku služeb

e) Směsný komunální odpad: ........ - do sběrných nádob o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l a 1100 l. Pouze ve výjimečných případech (rekreační nemovitosti), zejména na místech těžko přístupných svozové technice, lze směsný komunální odpad, s výjimkou popelovin, odkládat do umělohmotných vaků označených logem oprávněné osoby.

Článek 4 – Nádoby na směsný komunální odpad

(1) Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí vlastník objektu na svém vlastním pozemku, na cizím pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem a vždy po dohodě s oprávněnou osobou.

(2) Přistavení sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci (zpravidla chodníku) zajišťuje oprávněná osoba, a to u nádoby s obsahem 660 l a větším nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace, u nádoby s obsahem 360 l a menším, nejvýše do vzdálenosti 10 m od pozemní komunikace. Při delší vzdálenosti stanoviště než je uvedeno, zajistí přistavení sběrné nádoby vlastník objektu, a to nejpozději v den svozu v 5:00 hodin. Invalidní občané mají na vyžádání přistavování zajištěno oprávněnou osobou.

(3) Po vyprázdnění je oprávněná osoba povinna nádobu vrátit na stálé stanoviště, a to u nádoby s obsahem 660 l a větším nejvýše do vzdálenosti 5 m od pozemní komunikace, u nádoby s obsahem 360 l a menším, nejvýše do vzdálenosti 10 m od pozemní komunikace.

Při větší vzdálenosti vrací nádobu vlastník objektu nebo po dohodě oprávněná osoba za úhradu v den svozu.

(4) Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s frekvencí: od 1. 10. do 30. 4. 1 x za dva týdny a od 1. 5. do 30. 9. 1 x za čtyři týdny

(5) Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem nemovitosti a oprávněnou osobou za úplatu.

Článek 5 - Označené nádoby na separovaný odpad

(1) Jejich stanoviště se určuje dohodou mezi obcí a oprávněnou osobou a stanovuje se podle optimální donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby.

(2) Nádoby na separovaný odpad jednoznačně stanovují druh odpadu, který lze do nich odkládat.

(3) Frekvence vyvážení nádob na separovaný odpad se určuje dohodou mezi obcí a oprávněnou osobou.

ODDÍL III

Článek 9 - Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém

(1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

(2) Odpady lze upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených, ve smyslu zákona o odpadech nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy 3). Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, tzn. že směsný komunální odpad nelze např. spalovat či skládkovat v zařízeních, místech a objektech, které nejsou k tomuto užití určeny.

(3) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného touto vyhláškou. Poplatník nebo společný zástupce poplatníků je povinen zajistit dostatečný počet typizovaných nádob na směsný komunální odpad.

(4) Nádoby na směsný komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny.

(5) Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby jej bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.

(6) Nelze odkládat:

a) odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště,
b) do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky,
d) do nádob určených k separaci odpadů jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.
e) do velkoobjemového kontejneru je zakázáno ukládat trávu, seno, listí, dřevo, větve, složky tříděného odpadu a nebezpečné složky komunálního odpadu.

(7) Fyzické osoby a původci odpadů napojení na systém jsou povinni:

a) udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob určených k jejich nemovitosti,
b) provádět veškerá dostupná opatření k ochraně nádob pro ně určených

(8) Pro vlastníky rekreačních objektů (chat) lze zajistit sezónní svoz odpadu na základě dohody s Obcí.

Článek 10 - Povinnosti oprávněné osoby

(1) Oprávněná osoba zajistí:

a) dostatečný počet sběrných nádob, odpovídající podmínkám této vyhlášky a to do 1 týdne od obdržení požadavku,
b) svoz směsného komunálního odpadu dle harmonogramu svozu ve všech částech svozové oblasti a určí místo přistavení sběrných nádob v době svozu odpadu,
c) v případě znečištění prostranství při manipulaci se sběrnými nádobami jeho okamžité odstranění,
d) v případě poruchy svozového vozidla či nesjízdnosti vozovky náhradní svoz, a to v nejbližším možném termínu, pokud možno následující den,

(2) Oprávněná osoba má za povinnost:

a) kontrolovat technický stav sběrných nádob na tříděný i komunální odpad,
b) provést vizuální kontrolu obsahu všech sběrných nádob před manipulací,
c) zcela vyprázdnit sběrné nádoby takovým způsobem, aby nedocházelo k hygienickým závadám,
d) vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště.
e) v den svozu pytlů s tříděným odpadem projet určenou trasu a všechny pytle odvést.

ODDÍL IV

Článek 11 - Stavební odpad

(1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkokapacitních kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby, právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání k využití či zneškodnění na řízenou skládku odpovídající skupiny. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si využití či zneškodnění tohoto odpadu jinými prostředky v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními předpisy.4)

(2) Fyzické osoby mohou odložit stavební odpad na řízené skládce za úplatu.

ODDÍL V

Článek 12 - Sankce

(1) Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle zvláštních předpisů 5).

(2) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí:

a) pověření pracovníci Obecního úřadu ve Studenci

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

(1) Tato vyhláška ruší vyhlášku obce Studenec č. 10/98

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

 

František Tauchman Karel Vancl
starosta místostarosta

 

 

Vysvětlivky:

 1. Vyhláška MŽP ČR č. 337/1997 Sb.- Katalog odpadů.
 2. Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/ 1992Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami(zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon ČNR č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno:11. 12. 2001, Sejmuto: po 1. 1. 2002


Obec Studenec

Obecně závazná vyhláška č. 18/2001

O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Studenec se v souladu s ustanovením § 10, písm. a) a § 84, odst.2, písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle §15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, usneslo dne 10. 12. 2001 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1 - Úvodní ustanovení

(1) Obec Studenec vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek).

(2) Výkon správy tohoto poplatku provádí Obecní úřad Studenec. Při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb.

Článek 2 – Poplatník

(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

(2) Poplatníkem je také každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3 – Sazba a splatnost poplatku

(1) Poplatek podle §10b odstavec (3) písmeno a) stanovuje obec Studenec na 240,- Kč.

(2) Celková roční sazba poplatku tedy činí 240,- Kč na osobu (20,-Kč na osobu za měsíc).

(3) Poplatník, který platí poplatek sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti je povinen zaplatit poplatek za daný rok do 30. 6. daného roku.

(4) Poplatek lze zaplatit:

a) bankovním převodem na č.ú. 261 128 –774/0600 pod přiděleným variabilním symbolem

b) složenkou typu A-V směrovanou na účet pod přiděleným VS

c) hotově v pokladně OÚ Studenec

Článek 4 – Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat na OÚ Studenec písemné přiznání k poplatku do 31. prosince 2001.

(2) V tomto přiznání je poplatník povinen uvést jméno a adresu trvalého bydliště. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze jeho prostřednictvím podat též písemné přiznání. 1)

Pokud je osoba poplatníkem podle článku 2 odstavce (2), pak uvede také parcelní číslo rekreační nemovitosti a její číslo popisné.

(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro výši poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit OÚ Studenec nejdéle do 15ti dnů od této skutečnosti.

Článek 5 – Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností při placení poplatku bude postihováno podle zvláštních předpisů

(2) Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pověření pracovníci OÚ Studenec

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2002.

 

František Tauchman Karel Vancl
starosta místostarosta

Vysvětlivky:

 1. Zákon číslo 565/1991 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Vyvěšeno: 11. 11. 2001, Sejmuto: po 1. 1. 2002


Zprávy Základní školy

Výroční zpráva školy byla vzata na vědomí na jednání obecního zastupitelstva a je k nahlédnutí v kanceláři ZŠ. I když se školní rok v mnohém liší od roku hospodářského, využijeme prvního čísla Studeneckého zpravodaje v novém roce 2002 ke komentáři současného dění v našem i studeneckém školství.

Stále se potvrzuje, že školství je v politice stávajících politických stran pouze volebním trumfem, který se vytahuje zpod stolu nebo z rukávu. Po ostatní čas zůstává umně skryto a čeká na svou příležitost. Podle toho také situace ve školství vypadá. Snižuje se kvalifikovanost výuky, neboť nástupní plat pro vysokoškolsky vzdělaného pedagoga činí 8390.00 Kč v hrubém vyměřovacím základu (po úhradě zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu ze závislé činnosti to činí neuvěřitelných 6638 Kč). A za tento plat by chtěl stát a rodičovská veřejnost naučit často "nevychované" dítě současně dynamicky se rozvíjejícím poznatkům. Za tyto peníze nevezme zedník do ruky lžíci, tesař pilu, automechanik klíč, různé "hlídací" firmy nebudou za tyto peníze děti ani hlídat, natož je něčemu učit (viz ceník pražských služeb na hlídání dětí). A to se chce ještě od školy a pedagogů prodávat školní pomůcky, knihy, sbírat starý papír, léčivé byliny a odpadky, prodávat bez nároku na odměnu mléčné výrobky, zajistit provoz organizace s rozpočtem okolo 8 milionů korun a 30 zaměstnanci bez nároku na další provozní síly (běžná firma tohoto rozsahu má alespoň 3-4 administrativní pracovníky), odolávat útokům státních orgánů, které potřebují dokazovat svou nepostradatelnost (hygiena, požární ochrana, statistika, revize všech možných i nemožných zařízení, orgány okresních i krajských úřadů) a podnikatelských subjektů, které potřebují na škole profitovat kryti demagogickým pláštíkem (přece nebudete šetřit na dětech). Proč se tak děje a proč tuto situace naše školství ještě snáší? Stát využívá dvou podpásových zbraní na své straně, tou první je určitý stereotyp v pohledu na učitelstvo jako poslušnou sortu občanstva, tou druhou je využívání žáků jako argumentačního rukojmí. I samotné učitele dává veřejnosti všanc jako první linii, když potřebuje zvýšit platy státním úředníkům. Na všech novinových stránkách se objeví: Učitelé dostanou od 1.března 2002 přidáno. Ale dostanou především státní zaměstnanci, kteří mají na rozdíl od učitelů ještě 25 % osobního příplatku zaručeného státem navrch (jako odškodné, že nemohou podnikat – nic jednoduššího, než podnikatelské aktivity napsat na manželku, syna či dceru – viz blíže neurčené finanční úřady v okolí). Rozdíl však určitě jeden je, státní zaměstnanci dostanou skutečně přidáno, ale v případě učitelů (a ostatních zaměstnanců škol) dojde jenom k přesunu na výplatní pásce z osobních příplatků do zákonných tarifů, protože škola navíc peníze nedostane.

A ruku v ruce přicházejí další a další podpory rozvoji školství včetně monstrózní akce Internet do škol. Je přece nutné, aby se zahojily některé softwarové a hardwarové firmy a aby se před volbami trochu "napakovali" ještě další státní úředníci, kteří do éteru halasně vykřikovali o tom, že každá škola bude vybavena stejným způsobem, neboť jedině tento způsob je spravedlivý. Opak je pravdou, studenecká škola nedostane nic (včetně zcela zaručované úhrady připojení) a opět zvítězil socialistický princip rozdělování, musíme pomoci těm neschopným, kteří se nesnažili a teď bezplatně dostanou počítačové vybavení – opravdu skutečná motivace do další práce ve školství.

A třešnička na dortu na závěr. Jak po nás stát může chtít dodržovat zákonné normy, když je tak bezostyšně porušuje ? Školy jako právní subjekty se snaží hospodařit na rozdíl od obchodních společností tak, aby si ze zlepšeného hospodářského výsledku naplnily svoje účelové fondy, ze kterých mohou krýt pořízení investičního majetku a nenadálé výdaje (havárie, nepřízeň počasí, třeba likvidace střechýlů a převisů bratru za 6000 Kč). Rozdělení hospodářského výsledku schvaluje zřizovatel (Obec Studenec), který dle zákonných norem jako jediný může nařídit odvody z tohoto zlepšeného hospodářského výsledku. Ale co na to všemocný stát (nebo snad kraj ?) ? Nechá si předložit závěrky příspěvkových organizací a vycítí tučné sousto a vydá si Pokyn k odvodu zlepšeného hospodářského výsledku do státního rozpočtu. A dokáže ještě ústy státního úředníka ekonomicky poradit – jděte do ztráty (přeloženo do češtiny – vyházej to klidně za blbosti, po nás potopa). K čemu potom máme učit žáky, když je nám stát takovým zářným vzorem ?

Vzhledem k tomu, že stále platí Pascalovo okřídlené, že není silné, co je spravedlivé, ale že je spravedlivé to, co je silné, oddělují tuto část od dalších školních zpráv svým vlastním podpisem.

PaedDr.Petr Junek, ředitel ZŠ Studenec

Ale konec stesků na špatném hrobě, vraťme k tomu podstatnému. V polovině ledna 2002 se konal zápis do 1.ročníku a ve studenecké škole zatím nepociťujeme výrazný pokles žáků, neboť se k zápisu dostavily "květinky a kvítky" ze Studence, Zálesní Lhoty, Nedaříže, Horek, Bukoviny a Čisté. Druhou, neméně radostnou událostí byl po dlouhé době opět mimořádný úspěch žákyně naší školy, Zdeňky Grofové, jež zvítězila v okresním kole olympiády z anglického jazyka. Je to především zásluha Zdeňky samotné, která na rozdíl od většiny svých spolužáků pochopila, že úspěchů lze dosáhnout především vlastním přičiněním, uznání samozřejmě patří i její učitelce Petře Cermanové.

Kulturnější žáci se zúčastnili i zájezdu na divadelní představení hry Aladinova kouzelná lampa v Městském divadla v Mladé Boleslavi a vraceli se všichni s příjemným kulturním zážitkem. V útulných prostorech půdní vestavby proběhl hodnotný kurz kašírování, který byl určen i veřejnosti, ale oslovil pouze jednoho zájemce.

Při této příležitosti nabízíme další kurz pro veřejnost, který proběhne v úterý 12.března 2002 od 15.30 do 18.30, a jeho námětem je Vázána a skládaná batika. Zájemci o tuto výtvarnou techniku budou potřebovat vypranou bavlněnou látku (asi 10-15 ks 20x20 cm), obyčejný silnější a slabší provázek, nůžky, igelit na stůl, igelitový sáček na zhotovené vzorníky, 5 ks dřevěných kolíčků, možno kamínky, větší škeble, dřívka přibližně stejné velikost, větši fazole. Kurzovné činí 100 Kč, uzávěrka přihlášek do 8.3.2002 u PaedDr.Miloslavy Jindrové

 


Sportovní zprávy


Sokol Studenec

Oddíl lyžování Sokola Studenec uspořádal opět Pohárový závod Krkonošského svazu lyžařů a ani letošní na sníh bohatá zima neumožnila jejich průběh na studeneckých tratích, a tak se pořadatelé i závodníci stěhovali na Benecko.

 

Žákyně mladší:

1.

Šaldová Lucie

Č.SK Vysoké n.J.

0:07:37.3

2.

Holubová Petra

SKI TEAM OLFIN CAR

0:08:26.1

3.

Opočenská Tereza

SKI TEAM OLFIN CAR

0:08:26.6

Žáci mladší:

1.

Muller Daniel

SKI TEAM OLFIN CAR

0:10:23.6

2.

Seibert Eduard

Český krk.spolek SKI

0:10:28.2

3.

Šír Zbyněk

Hančův SK Benecko

0:11:05.8

19.

Klouček Tomáš

Sokol Studenec

0:13:27.0

Žákyně starší:

1.

Štočková Klára

Český krk.spolek SKI

0:09:13.3

2.

Vítková Veronika

Český krk.spolek SKI

0:10:19.1

3.

Šírová Marta

Hančův SK Benecko

0:10:21.2

Žáci starší:

1.

Hakl Vojtěch

Sokol Horní Branná

0:12:14.8

2.

Nejedlý Jan

Krkonoše Vrchlabí

0:12:46.3

3.

Čech Jan

Český krk.spolek SKI

0:12:54.5

Dorostenky mladší:

1.

Paulů Petra

Krkonoše Vrchlabí

0:13:00.7

2.

Pražáková Aneta

LSK Lomnice n.P.

0:13:01.1

3.

Šádková Markéta

LSK Lomnice n.P.

0:13:36.7

Dorostenci mladší:

1.

Vaníček Ladislav

Krkonoše Vrchlabí

0:15:03.6

2.

Opočenský Jakub

SKI TEAM OLFIN CAR

0:15:05.4

3.

Brázda Vladimír

Krkonoše Vrchlabí

0:15:24.2

Dorostenky starší:

1.

Skalková Denisa

SKI TEAM OLFIN CAR

0:18:13.8

2.

Jelínková Lenka

Spartak Police n.M.

0:21:01.3

3.

Jindřichová Jitka

SKI TEAM OLFIN CAR

0:22:02.2

Ženy a juniorky:

1.

Benešová Jolana

Český krk.spolek SKI

0:17:07.4

2.

Jindřišková Alena

Sokol Horní Branná

0:19:03.3

3.

Haucková Terezie

Spartak Police n.M.

0:19:34.5

Dorostenci starší:

1.

Erlebach Lukáš

SKI TEAM OLFIN CAR

0:20:48.9

2.

Hák Ondřej

LSK Lomnice n.P.

0:22:04.3

3.

Škrabálek David

TJ Semily

0:23:28.1

Muži a junioři:

1.

Skalický Roman

Krkonoše Vrchlabí

0:38:20.5

2.

Beran Jiří

Spartak Police n.M.

0:39:31.4

3.

Pohl Jan

Spartak Police n.M.

0:39:52.4

4.

Hák Michal

TJ Sokol Studenec

0:40:27.8

Součásti těchto závodů byl i přebor Středočeské župy a Přebor České obce sokolské, jejímiž přeborníky se ze studeneckých stali Ondřej Junek a Michal Hák.


Sportovní klub Studenec

Fotbal už dávno přestal být letním sportem a vzhledem k obrovské hráčské základně už nelze hrát obstojně bez kvalitní přípravy ani nejnižší soutěž. Proto i jednotlivá studenecká mužstva se v průběhu celé zimy připravují na jarní soutěže.

Již tradičním zpestřením byl Vánočním turnaj v  prostorách Penzionu Trautenberk, který přinesl hodnotné výkony některých mužstev a následující výsledky:

 

1.

Nissan

5

4

0

1

18

:

6

12

2.

Trautenberk

5

3

1

1

9

:

10

10

3.

Plasteko

5

2

1

2

4

:

8

7

4.

Orienťáci SK

5

2

0

3

11

:

14

6

5.

Dorost SK

5

1

1

3

5

:

7

4

Černoši

5

1

1

3

5

:

7

4

 

V rámci zimní přípravy proběhl soustředění žáků a dospělých v Janských Lázních a muži poté měli absolvovat zimní turnaj v Hostinném. Terén a někdy i menší pořadatelské úsilí většinu zápasu nedovolily sehrát, a tak muži sehráli pouhé tři zápasy – porazili domácí dorostence 2:0, Dolní Kalnou 3:1 a podlehli domácímu áčku 3:4.

SK Studenec je také pořadatelem Krkonošské futsalové ligy, který probíhá ve formě tří turnajů v Rokytnici nad Jizerou. Po dvou odehraných turnajích je jasně v čele Nissan Studenec před SK Studenec, FC Víchovou a Sokolem Roztoky.

Halového turnaje se zúčastnili i žáci v Lázních Bělohrad, kde si připsali cenný skalp Hořic v poměru 5:1 (mužstvo z oblastní soutěže) a v Lomnici, kde nestačili na fotbalovější soupeře z velkých oddílů (Mladá Boleslav, Jičín). Obdobně se na turnaji v Lomnici vedlo i dorostencům. Přínosem je rozhodně poznání, že bez kvalitního tréninku se nelze měřit se svými vrstevníky a že bez kvality na postu brankáře nelze dosáhnout lepšího výsledku.

K nefotbalovým akcím patří především tradiční turnaj v mariáši, který se letos poprvé konal v pivnici Penzionu Trautenberk a jeho vítězem se stal Pepa Jebavý před Bohoušem Jiroušem a Václavem Blažkem. K tradicím rovněž již patří Masopustní šibřinky, které se vydařily i v letošní sezóně při rázu Řemeslo má zlaté dno. Na fotografii je zachycena vzácná návštěva z Prahy a především upozorňujeme na slečnu uprostřed, kterou je Čestmíra Neodolatelná, od příštího školního roku nová učitelka němčiny. Vzhledem ku kulatému výročí fotbalu a SK v příštím roce byl určen i ráz na příští Masopustní šibřinky: Sport před 100 lety (1.3.2003).


Orel

Volejbal - muži

V sobotu 8.12. se muži naší jednoty zúčastnili orelského mistrovství v Brně. Jediné dva tréninky, které jsme za celý rok stihli, nedávaly velkou naději na úspěch. Do turnaje se letos přihlásilo pouhých 13 družstev. Ve skupině jsme nejprve poměrně s přehledem zdolali jednoho ze slabších soupeřů, ale ve druhém utkání nás čekal několikanásobný vítěz - družstvo Pozořic. Překvapivě jsme soupeři sebrali první set, ale ve druhém setu se již prosadily Pozořice. Ve třetím utkání s celkem Vyškova nám již stačilo uhrát jediný set (a ani prohra 0:2 by nám již postup asi nesebrala). Zápas byl velmi vyrovnaný ( sety 31:33 a 30:28 ) a my jsme se radovali z postupu. O postup mezi nejlepší tři týmy turnaje (což by byl naprosto nečekaný výsledek ) jsme se střetli s trdičním rivalem - Hradcem Králové. První set jsme prohráli 21:25 a druhý jsme drželi až do stavu 20:20. V koncovce jsme zkazili 3 servisy a byl konec (21:25). Celkově 5. místo je úspěchem, ale s ohledem na hru Hradce i Pozořic - družstev, která nakonec hrála o 1.-3. místo, je to možná trochu zklamání. Turnaji vévodilo družstvo Orlice - Letohrad, na které bychom asi neměli.

Týden po tomto turnaji nás čekal finalový turnaj Vrchlabské volejbalové ligy. VVL se každoročně skládá ze tří kvalifikačních turnajů (únor, červen, září), z nichž se zpravidla stihneme zúčastnit jediného. Letos nám 6. místo v jednom turnaji stačilo na postup do finalového turnaje, který se koná vždy v prosinci, kdy se již dáme docela dohromady. Po postupu ze základní skupiny, kde jsme podlehli pouze pořadatelskému týmu ŠKODA AUTO, jsme podlehli v semifinále družstvu Hostinného, když nám po hladce vyhraném druhém setu totálně odešel příjem v setu rozhodujícím. O třetí místo jsme znovu nastoupili proti domácí škodovce a zápas měl vynikající úroveň i diváckou kulisu. My jsme hráli v klidu, domácí se nervovali, vše gradovalo na konci druhého setu, kdy jsme se tahali o každý balón, abychom set nakonec vyhráli 30:28 a vynutili si tak rozhodující třetí set. V něm jsme již drželi od soupeře odstup a vybojovali jsme tak výborné třetí místo.

Sestava na VVL: Pašková Andrea, Chrtek Michal, Kuřík Petr, Kuřík Víťa, Mečíř Pavel a Urban Vašek

Volejbal - ženy

Od února začaly pravidelně trénovat ženy, dorostenky a žákyně. Do jarní části nastoupí děvčata bez Lídy Urbanové, ale i tak máme pro jaro dostatečně široký kádr, takže letos poprvé budeme před některými zápasy stát před problémem, koho " nechat doma ".

Kádr pro jarní část sezóny:

Smečařky: Horáčková Eva, Horáčková Klára, Šikolová Lenka, Šimková Markéta
Blokařky: Horáčková Jana, Pašková Andrea, Pešková Veronika
Univerzálky: Hamplová Lucka, Honková Míša
Nahrávačky: Mečířová Jarča, Tauchmanová Jana, Ulvrová Martina

V neděli 17.2. zahájily ženy jarní část sezóny účastí v 1. kole Královéhradeckého poháru. Do Hronova cestovalo 9 hráček. K turnaji se nedostavilo družstvo z Plotiště, takže naše hráčky čekaly pouhé dva zápasy. Nejprve si děvčata poměrně hladce poradila s Orlem Hradec Králové. Horší už to bylo ve druhém utkání s hráčkami domácího Hronova, ze kterých máme zbytečný respekt. Hronov nás přehrál tvrdým servisem a pestrým útokem, na který jsme nedokázali postavit účinné bloky. Po porážce 0:3 nás čeká druhé kolo za 14 dní. V Novém Městě nás kromě domácích hráček budou čekat Bílá Třemešná a Plotiště. 2. místo by našim děvčatům mělo stačit k postupu do finále Královéhradeckého poháru, které se uskuteční 16.3.

 

Výsledky:

OrelStudenec

- Orel Hradec Králové

3:1

(25:20, 25:23, 19:25, 27:25)

- VK Hronov

0:3

(10:25, 7:25, 21:25)

VK Hronov

- Orel Hradec Králové

3:2

Pořadí:

1. VK Hronov

6:2

6

2.Orel Studenec

3:4

5

3.Orel Hradec Král.

3:6

4

4. Plotiště kontumačně

0

 

V sobotu 2.3. odstartovaly jarní část soutěže také juniorky, výsledky však nebyly do uzávěrky zpravodaje k dispozici.

Tabulka KP juniorek po podzimní části:

1. Bižuterie JABLONEC

12

12

0

24:1

24

2. Orel STUDENEC

12

7

5

16:11

19

3. Slovan VARNSDORF

12

4

8

8:18

16

4. Lokomotiva LIBEREC

12

6

6

13:13

15*

5. Sokol MALÁ SKÁLA

12

1

11

4:22

13

* ( Liberec 3x kontumační prohra 0:2 - 0 bodů )

Volejbalový program na domácím hřišti:

sobota 11.5. 10:00 ženy Studenec - Hronov ( mistrovské utkání )
sobota 25.5. 10:00 ženy Studenec - Hořice ( mistrovské utkání )
sobota 24.8. 8:00 ženy turnaj ve Studenci
sobota 31.8. 8:00 mixy turnaj smíšených družstev ve Studenci

 


Tenisový klub Studenec

Tenisový klub Studenec byl pořadatelem dalšího ročníku turnaje dvojic v líném tenisu. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 dvojic a v tomto 13.ročníku hrála poprvé i žena, a jak je vidět, s velmi dobrým výsledkem. V příštím roce tak rádi uvítáme další sportovce z řad něžného pohlaví a v případě většího zájmu vypíšeme i samostatnou kategorii.

Výsledky:

Do 40 let:
1. Martin Nedomlel, Vít Kuřík ml.
2. Klára Horáčková, Josef Jebavý
3. Jan Kuřík, Zdeněk Povr
Nad 40 let:
1. František Plecháč, Josef Horáček
2. Václav Jeník, Zdeněk Povr
3. Vít Kuřík st., Petr Hák


Školní sportovní klub

Školní přebor v halové kopané

Přebor školy v halové kopané proběhl v prostorné hale Středního odborného učiliště v Lázních Bělohrad, neboť dle Jana Nerudy je nám už naše sokolovna malá a navíc se tam fotbal hrát nesměl. Celý turnaj začal trochu dobrodružně, neboť zablokovaná silnice na Horkách vedla náš autobus přes Žďár a Karlov, kde při stávající sněhové kalamitě nebylo příliš bezpečno. Přesto jsme včas dorazili na místo, učinili radost místním učňům, kterým odpadla naším příjezdem hodina tělesné výchovy a turnaj 1.stupně mohl začít. Byl rozdělen do dvou věkových skupin a podle očekávání oba turnaje vyhrál hlavní favorit, a to žáci 3.ročníku:

1. – 3.ročník: 
3A – 3B 4:0 Martin Havlíček 2, Jirka Povr a Martin Klouček 
3A – 2 4:0 Martin Havlíček, Jirka Šír, Martin Klouček a Jirka Povr 
3B - 2 1:0 Eva Bartoňová 
1. 3A 2  2 0 0  8:0 6 
2. 3B 2  1 0 1  1:4 3 
3. 2 2  0 0 2  0:5 0 

                          
3 – 5.ročník: 
3A – 3B 4:0 Martin Havlíček 2, Jirka Povr a Martin Klouček 
3A – 4  0:0 
3A – 5  1:0 Jirka Povr 
4 – 3B 2:0 David Bartoň, vlastní 
4 – 5  0:0 
5 – 3B 2:0 Kuba Stránský, Kuba Kurpil 

                          
1. 3A   3 2 1 0  5:0 7 
2. 4    3 1 2 0  2:0 5 
3. 5    3 1 1 1  2:1 4 
4. 3B   3 0 0 3  0:8 0 
Nejlepší střelci turnaje Jirka Povr a Martin Havlíček 
Nejlepší brankář turnaje Jakub Šmíd 
Nejlepší hráči mužstev: 
2 – Lukáš Vancl 3B – Eva Bartoňová 5 – Jakub Stránský 
3A – Jirka Povr 4 – Patrik Vérteši 
 

Turnaj dívek

Zpestřením turnaje byl dvojzápas dívek, které doplnily vysloveně tvrdý sport řadou tanečních kreací, a tak jim turnaj posloužil nejen ke sportovnímu vyžití, ale i přípravě k budoucímu vytáčení na tanečních parketech (některé dokážou vytáčet už teď, ale většinou své okolí). Bouřlivé publikum bylo vděčné za každou povedenou akci, ať již to byly úniky Zuzky Lukešové, hlavičky Lenky Noskové, záhadné kličky Terezy Kuříkové, kanonýrské střely Veroniky Peškové či odvážné brankářské zákroky Adély Klázarové.

8 – 7 1:0 Veronika Pešková

8 – 7 2:0 Veronika Pešková a Alexandra Brožová

Nejlepší střelec Veronika Pešková
Nejlepší brankář Adéla Klázarová
Nejlepší hráči 7 Zuzka Lukešová
8 Karolína Kupcová

 

Turnaj 2.stupeň

Turnaj probíhal v časové tísni, ale přesto za dobré nálady a povzbuzování těch slabších mužstev a jejich hvězd. Někteří si občas pletli mužný sport s manekýnským korzováním, ale to není nic nového pod sluncem. Řada hráčů svorně předváděla tu největší bolest kopané, kterou je proměňování vyložených brankových příležitostí, vynikali v tom především hráči 6.ročníku. Za zmínku stojí dalekonosná branka Vaška Kordy téměř přes celé hřiště.

8 – 9 1:0 Kuba Tauchman
8 – 7B 3:0 Kuba Tauchman, Honza Synek a Mirek Kurpil
8 – 7A 0:0
8 – 6A 3:0 Honza Synek 2, Kuba Tauchman
9 – 6A 2:0 Standa Kudr 2
9 – 6B 4:0 Standa Lukeš 3, Tomáš Synek
9 – 7A 1:0 Standa Lukeš
7A – 7B 0:0
7A – 6B 4:0 Tomáš Povr a Petr Bartoň 2
7B – 6B 1:0 Václav Korda
6A – 6B 0:0
6A – 7B 2:0 Zdenda Hanzlík, Pavel Černý
Tabulka: 
1. 8  4  3  1  0  7:0 10 
2. 9  4  3  0  1  7:1  9 
3. 7A  4  1  2  1  4:1  5 
4. 6A  4  1  1  2  2:5  4 
5. 7B  4  1  1  2  1:5  4 
6. 6B  4  0  1  3  0:9  1 

O pořadí na 4. a 5.místě rozhodl výsledek vzájemného zápasu, v němž byli úspěšnější žáci 6A.

V turnaji nebyly odehrány zápasy posledního kola, které by však výraznější měrou neovlivnily pořadí turnaje, neboť se v něm měla střetnout následující mužstva:

8 – 6B
9 – 7B
7A – 6A

Při herních kvalitách jednotlivých mužstev lze předpokládat, že by zvítězily celky 8 a 9. ročníku, naději na úspěch by při maximálně bojovném výkonu měli žáci 6A proti 7A. Ale i tak jsme v hale přetáhli a musíme poděkovat za to, že nám bylo umožněno dohrát alespoň 4 kola.

V neposlední řadě by zde mělo zaznít i to, že vedle pořadatelského úsilí vyučujících od zajištění haly a dopravy, byla na tento turnaj vynaložena i nemalá finanční částka (téměř 5000 Kč).

Nejlepší střelec Standa Lukeš

Nejlepší brankář Michal Kuřík

Nejlepší hráči

6A Tomáš Klouček
6B Jan Exner
7A Tomáš Povr
7B Václav Korda
8 Kuba Tauchman
9 Standa Lukeš

Přebor školy v běhu na lyžích

Vrtochy zimy jsme zatím stačili využít pouze k přeboru školy v běhu na lyžích pro žáky 1.stupně, žákům druhého stupně k jejich velké radosti sníh uplaval. Snad se ještě dočkají.

 

Výsledky:

1.třída:

1. Nela Suchánková

3:21

1. Jan Šulc

3:00

2. Zuzana Hanusová

3:45

2. Štěpán Kučera

3:04

3. Anna Hanušová

3:50

3. Tomáš Kučera

3:05

2.třída:

1. Nikola Vanclová

2:50

1. Josef Tomáš

2:20

2. Daniela Rejlová

2:56

2. Martin Šimáček

2:29

3. Lukáš Vancl

2:43

3. Iva Braunová

2:58

3.třída:

1. Pavlína Bourová

5:42

1. Jiří Povr

3:55

2. Barbora Šemberová

6:02

2. Martin Klouček

4:33

3. Karolína Grofová

6:10

3. Martin Havlíček

4:58

4.třída:

1. Anna Háková

5:02

1. Michal Kučera

4:19

2. Alžběta Krupičková

5:37

2. David Bartoň

5:09

3. Michaela Novotná

5:52

3. Kryštof Bekr

5:10

5.třída:

1. Lenka Soukupová

5:15

1. Jaroslav Tomáš

4:50

2. Jana Tauchmanová

5:30

2. Daniel Jezdinský

4:52

3. Kristýna Vydrová

5:56

3. Jakub Stránský

5:12

Nejlepší závodníci se zúčastnili meziškolních závodů na Benecku a v silné konkurenci si nejlépe vedla Lenka Soukupová, která se vklínila na 4.místo mezi jilemnické závodnice.

Úspěšně si vedla i volejbalová smíšená družstva v Loukově, z nichž áčko našlo přemožitele jen v mužstvu Rokytnice nad Jizerou a obsadilo celkové 2.místo (Pešková, T.Kuříková, A.Klázarová, J.Tauchman, T.Synek, Buchar, Chrtek).

Vítězství žáků v okrskovém turnaji v Jilemnici

Do jilemnické haly odjeli naši žáci v plné sestavě a s cílem pokusit se vybojovat v konkurenci 7 mužstev alespoň 3.místo. Losování opět neproběhlo nejšťastněji a hned prvním soupeřem byl největší favorit turnaje, pořadatelská sportovní ZŠ Jilemnice.

Důsledná obrana s vynikajícím výkonem Martina Kloučka jako lavičníka (hrálo se na lavičky) a vydařený brejk Jirky Povra v posledních sekundách hry přinesl překvapivé vítězství 1:0 a úspěšné vykročení do turnaje.

V dalších zápasech mužstvo pokračovala v ukázněném výkonu a jediný bod ztratilo až v posledním zápase s Martinicemi, když již o jeho vítězství bylo rozhodnuto.

Výsledky:

Studenec

Jilemnice I

1:0

Koštálov

2:0

JilemniceII

4:3

Čistá

4:1

Martinice

1:1

Horní Branná

4:1

Tabulka:

1. Studenec

6

5

1

0

16: 6

16

2. Jilemnice I

6

3

2

1

14:11

11

3. Košťálov

6

3

1

2

18:11

10

4. Horní Branná

6

3

0

3

13:12

9

5. Martinice

6

2

1

3

11:15

7

6. Jilemnice II

6

2

1

3

13:13

7

Jirka Povr byl nejlepším střelcem turnaje s 12 góly (další studenecké přidali Patrik Vérteši a David Bartoň), vyhrál i všechny tři dovednostní soutěže.

Zdatné děti

Nejvíce prostoru na zlepšování mají žáci 6.ročníku v celostátní soutěži Zdatné děti, které je věnována oprávněně zvýšená pozornost, neboť zjištění o zdatnosti dětí a mládeže jsou čím dál hrozivější. Žáci mají co zlepšovat, neboť převodem bodových zisků na klasifikaci je méně než 100 bodů již dostatečné a méně než 50 bodů zcela nedostatečné. Takže šesťáci na konci školního roku bude všechno jinak.

 

bodů

1.

Romana Synková

272

2.

Martin Kupec

254

3.

Vojtěch Hák

198

4.

Filip Jezdinský

188

5.

Veronika Bachtíková

186

6.

Klára Štěpánková

184

7.

Markéta Klazarová

178

8.

Pavel Černý

156

9.

Zdeněk Hanzlík

152

10.

Lucie Mačková

139

11.

Jaroslav Novák

130

12.

Tomáš Klouček

128

13.

Kateřina Marková

110

14.

Jaroslav Palivoda

100

15.

Jakub Zvěřina

89

16.

Dagmar Tauchmanová

87

17.

Martin Bruna

83

18.

Michaela Hronovská

79

19.

Pavel Medera

74

20.

Michal Pacholík

74

21.

Barbora Jechová

54

22.

Jiří Kudr

53

23.

Tereza Tomášová

48

24.

Jan Exner

46

25.

Martin Hylmar

42

26.

Jan Brádle

32

27.

Václav Prokeš

24

 


Téměř neuvěřitelné příběhy a rady starého mládence Rudy Kakrdy

Věčná čtenářova otázka oslovuje již po generace autory, zda skutečně ony všechny příběhy zažili nebo si je pouze vymysleli. Odpověď autora bývá často závislá na jeho samém, ale zcela upřímná odpověď zazněla v podání Zdeňka Svěráka, který při vyhlašování filmových scén a replik století o svých nápadech prostě prohlásil: "To se nedá vymyslet, to se musí odposlouchat!" A tak vlastně tím nejpilnějším autorem je každodenní realita života. Autor pak posbírá jednotlivé střípky, poskládá je a vytvoří z nich příběh či osobitou postavu. A protože i v našich obcích je těch střípků jako v kaleidoskopu, nechme je prožívat našeho nového fiktivního spoluobčana Rudolfa Kakrdu.

Ruda se v ničem neliší a potkáte-li ho někdy na ulici, nepoznáte ho od ostatních bezejmenných lidí skrývajících za svou zasmušilou tváří své vlastní světy. Pubertě odrostl pouze věkem, neboť v jeho mysli sídlí až dosud, snad proto také zůstal starým mládencem. Přesto je však dobře živený a nechybí mu typicky česká malá dávka kilogramů navíc, kterou pochopitelně považuje za výraz mužnosti. Pochopitelně není žádným abstinentem a ze všech těch vypitých piv by byl jistě už solidní rybník, však se má také co ohánět, aby splnil alespoň průměr spotřeby lahodného moku na 1 občana naši "chudičké" vlasti (165 l piva ročně, 11 l čistého lihu…..).

Sešli jsme se nedávno s Rudou v uzavřené společnosti a přítomné dámy se zajímaly, jak Ruda dokáže zvládnout ženské povinnosti v domácnosti. Po několika okamžicích dámy rychle poznaly, na jaký slabý led vstoupily a že z této diskuse nevyjdou bez ztráty kytičky:

"Tak, dámy, za prvé, ženský si práci jen komplikujou a vymýšlej, aby zvyšovaly zdání nepostradatelnosti a důležitosti. Všechny ty práce se daj zvládnout zcela jednoduše bez dramatickejch výstupů. Stačí jediný příklad, prádlo.

Mám starší automatku s horním plněním. Zcela jednoduchou, protože potřebuju maximálně tři programy. Už před praním mám o práci míň, protože netřídím. Všechno prádlo najednou do pračky, nastavím čtyřicítku a peru. Když je prádlo špinavější, peru dvakrát nebo třikrát. Prášek koupím nejlacinější, ale na množství mi nezáleží, prostě přiměřeně. A že bílý prádlo nebude bílý? To není můj problém, protože bílý si nekupuju. A vy taky nemusíte bílý prádlo kupovat, proč by musely mít ženský zrovna bílý prádlo, černý je taký pěkný a tělová barva ta má vůbec spoustu výhod. A potom dívat se na ty cedulky na hadrech je taky zbytečný, jednak nemusej bejt po pravdě a hlavně jim nerozumím. A tak klidně přidám do pračky i kecky. Potom si ale musím na pračku při máchání sednout, takže si přečtu něco novin a ještě se povozím. A hlavně dvakrát nebo třikrát máchat, protože toho prášku dávám přiměřeně, tak se musí z toho prádla dostat.

A druhá podstatná věc, prádlo se musí umět pověsit tak, aby se nemuselo žehlit, takže zásadně nežehlím, protože nemám ani žehličku. A zásadně si nekupuju věci, který by se žehlit měly. A pokud tomu nevěříte, můžete jednu várku připravit, zkušeně vám ji zdarma přeperu!"

Nevím, zda Rudovy rady dopadly na úrodnou půdu, ale všichni již teď vědí, proč se Ruda tak čistě a vkusně obléká. Takže Rudo, příště…..nezapomeň!


Životní jubilea spoluobčanů
v roce 2002

70 let oslaví:

Tauchmanová

Miluška

Studenec

41

75 let oslaví:

Hák

Josef

Studenec

307

Jezdinský

Miroslav

Studenec

16

Kuřík

Jan

Studenec

263

Machová

Dobromila

Studenec

327

Martincová

Marie

Studenec

153

Tauchmanová

Milena

Zálesní Lhota

103

Tauchmanová

Věra

Studenec

160

Tomáš

Josef

Studenec

113

80 let oslaví:

Grossmanová

Květuše

Studenec

149

Háková

Jaroslava

Studenec

166

Hanzlík

Karel

Studenec

270

Honců

Ladislav

Zálesní Lhota

198

Hons

Rudolf

Studenec

345

Jeník

Karel

Studenec

238

Krupka

František

Studenec

5

Kudrnáč

Rudolf

Studenec

69

Martínková

Antonie

Studenec

154

Matoušková

Věra

Studenec-Rovnáčov

17

Povr

Miloslav

Studenec

214

Tomáš

Oldřich

Studenec

248

Ulmanová

Zdenka

Studenec

146

Urbanová

Zdeňka

Studenec

56

Vykysalá

Milada

Studenec

5

Zaplatílek

Bohuslav

Zálesní Lhota

155

Zaplatílková

Jarmila

Zálesní Lhota

15

85 let oslaví:

Háková

Anna

Studenec

362

Jeriová

Amálie

Zálesní Lhota

84

Šimková

Marie

Studenec-Rovnáčov

16

91 let oslaví:

Bourová

Olga

Studenec

315

Čedík

Prokop

Zálesní Lhota

116

Stránská

Ludmila

Studenec

169

92let oslaví:

Ježková

Zdeňka

Studenec

124

Tauchmanová

Anna

Studenec

104

93 let oslaví:

Hamáčková

Aloisie

Studenec

120

Kuřík

Alois

Studenec

247

Pauer

Ladislav

Studenec

340

Zlatou svatbu oslaví:

Krůfa

Vlastimil

Studenec

279

Krůfová

Marie

Studenec

279

Tomáš

Oldřich

Studenec

248

Tomášová

Věra

Studenec

248

Karásek

Jaroslav

Studenec

197

Karásková

Anna

Studenec

197

Diamantovou svatbu oslaví:

Urban

František

Studenec

56

Urbanová

Zdeňka

Studenec

56

 

Jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

Omlouváme se Všem, kteří slaví výročí svatby a nejsou zde uvedeni a ani jim nepřijdeme gratulovat.

Důvodem je to, že neznáme datum jejich sňatku. Prosíme proto jubilanty nebo jejich příbuzné, aby nahlásili potřebné údaje na OÚ ve Studenci s dostatečným předstihem a mohli být zařazeni do evidence.

Předem děkujeme místostarosta


Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice

Někteří lidé se každé ráno neobejdou bez šálku horkého černého povzbuzení.

Káva pomáhá, dokáže však i ničit.

Káva, která se zpočátku používala výhradně jako lék, se přibližně od 15. století pije jako osvěžující nápoj. Její obliba nejdříve velmi rychle rostla. V Káhiře v roce 1638 napočítali 1683 kaváren. V Praze se první kavárna objevila v roce 1714, provozoval ji arménský kavárník Damascenus.

Původní název "kavah" pochází z arabštiny. Jako první si však na nápoji z pražených plodů kávovníku pochutnávali Etiopané.

Zrádné tajemství černých zrnek

To tajemství se jmenuje kofein. Zrna pražené kávy ho obsahují 0,8 až 2%. Dále v nich najdeme tuky, vodu silice a třísloviny. Pražením se navíc v kávě vytvářejí škodlivé látky dehtovité povahy, mastné kyseliny a benzpyreny s rakovinotvornými účinky.

Kofein je dráždidlo. Působí na ústřední nervstvo, zejména pak na šedou kůru mozkovou. Zlepšuje vybavování pojmů, zrychluje asociace, schopnost myšlení a soustředění, odstraňuje tělesnou i psychickou únavu, zvyšuje dráždivost kosterního svalstva a tím zlepšuje fyzickou výkonnost. Podporuje vylučování žaludečních šťáv, zesiluje srdeční činnost. Zvyšuje napětí hladké svaloviny v cévách. Občasná konzumace kávy se proto doporučuje lidem s nízkým krevním tlakem, avšak se zdravým žaludkem.

Co se děje v těle po vypití šálku kávy

Vypijete-li šálek kávy, bude trvat 24 hodiny, než projde ledvinami a močovým ústrojím. To samo již tělo nesmírně zatěžuje. Kofein působí močopudně, protože dráždí sekreční epitel ledvin. Močí se vylučuje větší množství vápníku, takže káva odvodňuje a navíc způsobuje větší žízeň, současně odvápňuje organismus. Kofein zahání spánek, ale při dlouhodobém nadměrném používání může způsobit nespavost, fyzickou i psychickou únavu a neurozu.

Dopady při nadměrném pití černé kávy

Kofein narušuje harmonii látkové výměny v těle. Konzumace dvou šálků denně poškozuje slinivku břišní, ledviny, močový měchýř, vaječníky, tlusté střevo a dokonce podporuje růst nádorů v prsou žen. Káva se dává do souvislosti se škodlivě zvýšenou srdeční činností, vysokým krevním tlakem a cukrovkou.

Škodliviny, které v kávě vznikají pražením,dráždí žaludeční sliznici a zvyšují její sekreci ještě více než kofein. Káva je kyselinotvorná. Proto lidé trpící překyselením žaludku, zánětlivými změnami žaludeční sliznice nebo žaludečními vředy nesmějí kávu pít.

Nápoj bez kofeinu je také škodlivý

Názor, že nezdravá je pouze tzv. turecká káva (s "logrem"), není možné obhájit. Každé další zpracování kávových zrnek přípravě instantní kávy či kávy bez kofeinu vyžaduje zásahy, které jsou problematickým vylepšením.

Instantní káva se připravuje sušením vodního extraktu z mleté a pražené kávy. Doma ji tedy vlastně vaříte podruhé. Káva bez kofeinu se zase připravuje ze zelené kávy, u níž byl obsah kofeinu snížen nebo téměř odstraněn za horka pomocí různých chemických roztoků. Ty v zrnkách zůstanou a vy je posléze vypijete.

Kávoviny z náhražek jsou jistým řešením

Někdy z úsporných, jindy ze zdravotních důvodů se do kávy přidávají náhražky, tzv. kávoviny. Tlumí účinky kofeinu, dodávají nápoji barvu a někdy i výraznou chuť.

Vyrábějí se z různých plodin, např. z čekankových či pampeliškových kořenů, žita, soji, sladu, či dokonce z fíků. Zastanci zdravé výživy z nich připravují kávu bez kávy.

K nejznámějším alternativním kávám patří nahořklá čekanková cikorka a podobně chutnající z obilí. Mandlovou příchuť má cikorka z cukrové řepy a fíkovka..Mírně nasládlá je káva ze sladového ječmene.

Informace pro případné sponzory:

Vojtěch Korotvička
Svaz diabetiků ČR ZO Jilemnice
512 33 Studenec 123
telefon 0432/596112
GE CB a.s. 351107774/0600
IČO: 19295170