Studenecký zpravodaj – číslo 3/2005

Čtenářům Zpravodaje a všem občanům přejeme pěkné počasí, hodnotná poznání, radostné zážitky, opravdový odpočinek a šťastné návraty z prázdnin i dovolených.

Obsah

Minuta ticha za nejkrásnější místo na světě (nebo alespoň ve Studenci)

Studenecký lom a Zetka Strážník

Zprávy obecního úřadu – poděkování, platba za odpady, změna ÚP, sdělení sociální podpory, vydávání dokladů, internet na OÚ, fotosoutěž, Krakonošovy letní podvečery, oslavy ve Františkově

Z jednání zastupitelstva obce – ze zasedání 6. června 2005

Zprávy základní školy – okresní kola školních olympiád

STIHL Timbersports ve Studenci – mistr Evropy v Timbersportu Martin Komárek na předváděcí akci Stihl

Běh vítězství – závod pod Strážníkem pořádaný 7. května

Sportovní klub Studenec – fotbalové výsledky a tabulky, orientační běh

Školní sportovní klub – McDonald cup, atletické závody, orientační běh a další

Okénko pro diabetiky – cukrovka a oční komplikace


Ilustrační fotografie na titulní straně – Moře

Minuta ticha

Minuta ticha za nejkrásnější místo na světě (nebo alespoň ve Studenci)

Kdo v jarních měsících na toulkách po studeneckém okolí zavítal na Horku, zůstal s hrůzou stát. Rozšíření těžby melafyru v lomu se stalo skutečností. Skrývka zeminy sahá až k Prokopu!

Je škoda, že obecní zastupitelstvo při změně územního plánu dalo zelenou rozšíření povrchové těžby. Mělo na mysli pouze ekonomickou úvahu a nikoliv další poslání zemědělců – péči o krajinu, úlohu krajinotvornou. Je pravda, že úspěšnost ZD je závislá především na těžbě a prodeji kamene? Co bude po několika letech, kdy se kámen vytěží? Projedná se nová změna územního plánu a další kus Horky bude obětován? Ekonomika družstva i zachování pracovních míst si to bude vyžadovat? Tudy cesta nevede. Zamysleme se nad tím!

Zájem o kámen bude určitě stoupat (a tím i jeho cena), protože ne všude obce obětují své okolí. Tak byl třeba zachráněn kopec Tlustec v Českém středohoří a ani v Dolní Olešnici nebylo povoleno rozšíření těžby českých granátů.

Bohužel v případě rozšíření lomu ve Studenci nebyl brán v úvahu vliv záměru na krajinný ráz. Je v pravomocích rozhodovacích orgánů si takový posudek nechat zpracovat a troufám si říci, že by s největší pravděpodobností ve prospěch rozšíření těžby nevyzněl.

Když se porazí strom nebo i les, vypadá krajina smutně – je však naděje, že po dvaceti letech zde bude strom nebo les nový. Při těžbě kamene jsou však změny nezvratné – nový kopec již neuvidíme a „genius loci“, neboli duch místa, bude navždy ztracen.

Je až k nevíře, že těžbu kamene a tím spojený hluk nebere na vědomí ohrožený druh naší fauny výr velký, který tvrdohlavě již dvacet let ve skalní stěně pravidelně snáší vejce a většinou je i vyseděl. Jeho výskyt monitorují pracovníci Správy Krkonošského národního parku a mláďata vždy pravidelně kroužkují. Letos svůj boj však výr prohrál, 4 vejce zůstala opuštěna a hnízdo jen zázrakem uniklo před zasypáním zeminou. Došlo tím dle zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů k neoprávněnému zásahu do biotopu tohoto zvláště chráněné druhu ptáka.

Rozsudek o území byl již vynesen, nebyl však ještě vykonán a tím zůstává snad kousek naděje pro Horku na přežití!

Alice Háková

Studenecký lom a Zetka Strážník

Vážení občané Studence i vy, kteří do naší obce přijíždíte na návštěvy a za rekreací.

Byl jsem informován starostou obce o stížnostech několika osob na naši firmu a na práci obecního zastupitelstva v souvislosti s rozšiřováním lomu ve Studenci.

Dále ve firmě proběhla kontrola ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí) v souvislosti se stížností, že při provádění skrývkových prací byl při hnízdění vyrušen výr velký a opustil hnízdo.

Rád bych k těmto stížnostem poznamenal několik faktů.

Tak především, nejedná se o žádnou partyzánštinu. Rozšiřování lomu a s tím provedené skrývky jsou výsledkem několikaletého procesu jednání a povolování. Vše začalo začátkem roku 2000, kdy tehdy ještě Zemědělské družstvo Studenec podalo žádost o změnu územního plánu obce Studenec, která by umožnila rozšíření lomu východním směrem. Pokud se dobře pamatuji, zastupitelstvo se přiklonilo k názoru, že existence lomu nijak zásadně obec nepoškozuje, vzalo v úvahu důležitost lomu pro ekonomickou stabilitu ZD a souhlasilo se zařazením této změny do připravované změny územního plánu č. 4. Proběhlo standardní řízení, v jehož průběhu se k navrhované změně vyjadřovala řada orgánů a organizací a koncem roku 2001 byla tato změna schválena. Během celého řízení nebyla z řad obyvatel a návštěvníků Studence vznesena jediná připomínka.

Tak, jedno kolo je za námi a jdeme dál. V lomu se těží nevyhrazený nerost a lom je proto provozován na základě Rozhodnutí o využití území takzvaného „územního rozhodnutí“ (UR). Toto rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad, v našem případě SÚ Jilemnice. Veškerá těžba surovin spadá do dikce zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Proto bylo provedeno zjišťovací řízení dle § 7 zákona, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný orgán, kterým je v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k závěru, že záměr „Rozšíření kamenolomu Studenec“ je třeba posoudit podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., to znamená, že musela být zpracována takzvaná velká EIA a její výsledek obhájen ve veřejném projednávání. Nebudu se zde rozepisovat, co všechno to představovalo a kdo všechno se k tomu vyjadřoval. Všechny dokumenty jsou uloženy u mě v kanceláři a nejsou tajné. Veřejného projednávání studie EIA, které proběhlo dne 10. října 2003 na OÚ Studenec, se z řad obyvatel a návštěvníků Studence nikdo nezúčastnil. Na základě výsledků studie, připomínek účastníků řízení a výsledku veřejného projednávání vydal Krajský úřad Libereckého kraje k záměru souhlasné stanovisko s podmínkami.

Dále následovalo územní řízení. V jeho rámci se k záměru vyjadřovaly další orgány a organizace, bylo další veřejné projednávání, kterého se opět nikdo nezúčastnil a nikdo nepodal jakoukoliv připomínku ani nikomu ze zastupitelů.

Poslední fází celého procesu povolování bylo schválení plánu využití ložiska. Toto schvalování prováděl Obvodní báňský úřad v Liberci. Je mi to trapné opakovat, opět ale bylo veřejné projednávání a opět bez zájmu veřejnosti. Plán využití byl OBÚ schválen rozhodnutím, které nabylo právní moc dne 10. 4. 2004.

Takže shrnuto a podtrženo. Celý proces povolování rozšíření trval pět let, byla během něho čtyři veřejná projednávání a z řad obyvatel a návštěvníků obce nebyla vznesena jediná připomínka. Připomínky představitelů obce byly průběžně zapracovávány do plánu využití a podmínek provozování lomu (provádění opatření pro snižování hluku a prašnosti, přihlédnutí k názoru představitelů obce při zpracování plánu rekultivace, měření účinků odstřelů na stavby v obci atd.)

Dále pár slov k problematice výra. O existenci jeho hnízda jsme věděli, v posledních dvou nebo třech letech jsme jeho hnízdění nezaznamenali a předpokládali jsme, že danou lokalitu opustil. Když se začaly provádět skrývky (mezi řečí řečeno, musí se provádět v přesně stanoveném období kvůli ochraně jiného vzácného živočicha, ještěrky obecné), zjistili jsme, že na hnízdě jsou vejce. Byla však již studená a nikdo nemůže s určitostí tvrdit, že výr opustil hnízdo v souvislosti s prováděním skrývek. V minulosti jsme zaznamenali případy, že hnízdo bylo poničeno úmyslně, výr byl při hnízdění rušen zvědavci, případně došlo k vybrání mláďat.

Dalším faktem je to, že hnízdiště a i příznivé životní podmínky pro ještěrky byly vytvořeny právě těžbou kamene. V lomu zůstane bez pohybu mnoho metrů lomových stěn, kde bude moci výr nově zahnízdit a kde nebude rušen.

Lom je pro naši firmu velice důležitý. Díky němu nejsme závislí pouze na zemědělství. A věřte mi, že živit se zemědělstvím není vůbec jednoduché. Naším cílem v žádném případě není ničit naše životní prostředí ani vyhánět a likvidovat další obyvatele přírody. Při těžbě musíme dodržovat řadu podmínek a předpisů a jsme pravidelně kontrolováni. Musel být vypracován plán rekultivace lomu, který počítá s tím, že po ukončení těžby bude lom zatopen, lomové stěny zarostou vegetací, na části zasaženého území bude vysázen les a celá oblast získá sice nový, ale přírodní ráz.

To, že člověk mění a často i devastuje krajinu, je daň za náš životní styl a pohodlí. Prostě člověk před pár lety opustil jeskyni, přestal se živit lovem a sběrem a nemíní se tam natrvalo vrátit. Žijeme v domech z cihel, kamene a dalších přírodních či umělých materiálů, jezdíme v autech po silnicích, chceme mít asfaltové cesty až k našim domům, chceme mít upravené i polní a lesní cesty, aby se nám dobře chodilo a jezdilo na kolech, používáme železo a jiné kovy, topíme uhlím, případně jinými přírodními palivy, používáme elektřinu a tak dále a tak dále. Všechny tyto suroviny a výrobky se musí někde vytěžit, případně z vytěžených surovin vyrobit. Mně osobně připadá tak drobek nefér chtít toto všechno používat a využívat a přitom požadovat, že ta těžba či výroba nesmí probíhat někde poblíž místa mého života, nebo dokonce ne v naší zemi. Copak nemají obyvatelé jiných míst a zemí stejná práva jako my?

Zároveň považuji za nefér obviňovat zastupitele a představitele obce, že takovouto činnost ve Studenci dovolili a při tom nevyužít svého práva se k problému předem vyjádřit, diskutovat o něm, ba dokonce se neseznámit ani se základními fakty.

Ing. Pavel Jiran, ředitel firmy ZETKA Strážník, a. s.

Zprávy obecního úřadu

Děkujeme

firmě pana Michala Kuříka – Projekce a realizace zahradních a krajinářských úprav. Dostali jsme dvě okrasné jabloňky, které zasadil k pomníku padlých.

Připomínáme placení poplatků za odpady 2005

Poplatek je splatný do 30. 6. 2005 do pokladny na OÚ Studenec.

Poplatek za odpady činí 360 Kč na osobu.

Změna územního plánu

V souvislosti se zahájením aktualizace územního plánu upozorňujeme všechny, kteří chtějí podat žádost o jeho změnu, aby tak učinili co nejdříve.

Státní sociální podpora sděluje

Úřad práce v Semilech, oddělení státní sociální podpory upozorňuje, že s účinností od 1. 7. 2005 již nebude rozesílat předtištěné žádosti o dávky státní sociální podpory na adresy klientů.

Doklad o výši čtvrtletního a ročního příjmu lze vyzvednout na OÚ nebo je lze vytisknout na webové stránce: http://forms.mpsv.cz/sspforms.

Vydávání dokladů o zaplacení

Podle novely zákona o živnostenském podnikání musí od července všichni živnostníci vydávat zákazníkovi doklad o prodeji zboží nebo o poskytnuté službě, a to pokud platba přesahuje 50 Kč.

Internet pro veřejnost

Internet v knihovně na obecním úřadě je veřejnosti k dispozici v pracovní dny obecního úřadu a ve výpůjčních hodinách knihovny.

Fotosoutěž 2005

Všem zájemcům připomínáme, že stále pokračuje letošní fotosoutěž, vyhlášená a podrobně popsaná ve Zpravodaji číslo 1/2005. Zkuste proto využít prázdninových dní k pořízení zajímavých snímků a ukažte je pak ve fotosoutěži ostatním!

Krakonošovy letní podvečery

Svazek obcí Jilemnicko Vás zve na Krakonošovy letní podvečery, které proběhnou v Jilemnici v týdnu od 10. do 16. července. V rámci bohatého kulturního programu se budou konat divadelní představení a vystoupení hudebních skupin, připraveny budou rozšířené prohlídky muzea a mnoho dalších akcí (viz www.mestojilemnice.cz).

Oslavy vzniku Františkova

Františkov u Rokytnice nad Jizerou chystá na první prázdninový týden (2.–8. července) oslavy 330 let od první písemné zmínky o obci. Součástí oslav bude dřevosochařské sympozium, které bude probíhat každý den, kromě toho jsou na programu doprovodné kulturní akce v podání divadelních souborů a hudebních těles, nechybí ani přednášky o historii a přírodě, promítání letního kina a další.

Z jednání zastupitelstva obce 6. června 2005

Byly schváleny změny letošního rozpočtu obce. Do rozpočtu byly zahrnuty vyšší náklady na stavbu chodníků, půjčky z FRB dalším zájemcům, náklady na návrh úpravy křižovatky u řezníka Noska a příspěvek myslivcům v Zálesní Lhotě na opravu sociálního zařízení ve Višňovce. Rozpočet byl snížen o náklady na tepelné čerpadlo pro hasičskou zbrojnici, které se letos pořizovat nebude.

Obec podala žádost o dotaci na nákup hasičského auta a dýchací techniky (žádá se o 1 milion Kč) a podá žádost o dotaci na aktualizaci územního plánu (100 000 Kč).

Hospodářský výsledek základní školy za rok 2004 činil 32 273,35 Kč, z toho 6 450 Kč (20 %) bylo přiděleno do fondu odměn a zbytek do rezervního fondu.

Sokolu Zálesní Lhota byla prominuta půjčka 50 000 Kč na přístavbu kabin u hřiště a Sokolu Studenec bylo prominuto 30 000 Kč, které představovaly zbytek půjčky na nákup rolby (100 000 Kč již Sokol vrátil).

Projednávala se zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Byly zjištěny pouze dva nedostatky, a to opomenutí zajištění rozpočtového výhledu a vyplácení měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům. Oba nedostatky byly napraveny: od roku 2005 jsou odměny zastupitelům vypláceny měsíčně a rozpočtový výhled na roky 2006 a 2007 byl schválen zastupitelstvem na tomto jednání.

Podle předchozího usnesení zastupitelstva se pokračuje na přípravě pozemků pro 10 rodinných domů na Nouzově – v současnosti se projektuje vedení veřejného osvětlení, nízkého napětí, vodovodu, kanalizace a cesty. Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním prací k získání stavebního povolení a s následným zhotovením těchto inženýrských sítí. Pozemků na Nouzově se týkal i další bod jednání, ve kterém se projednával nákup pozemků pro přístupovou cestu.

Odsouhlasila se příprava dokumentace a samotná výstavba další části chodníků, a to od řezníka Noska směrem ke kostelu a od kostela po odbočku na Bukovinu.

Na minulém zasedání bylo rozhodnuto o změně č. 6 územního plánu. Místo ní bude provedena aktualizace územního plánu, včetně jeho digitalizace a zapracování dalších požadavků na využití území.

Mgr. Kateřina Baladová, koordinátora programu Equal II, podala o tomto programu zprávu. Zpráva je uložená na obecním úřadě.

Zastupitelé se dozvěděli informace o rybnících ve Studenci. Jejich celková cena včetně přilehlých pozemků činí 1 500 000 Kč. Protože jsou rybníky ve špatném stavu (bahno, spadlé břehy), musely by se do nich investovat ještě značné finanční prostředky. Rada obce tuto záležitost projednala s tím, že obec by byla za rybníky ochotna zaplatit podstatně menší částku.

Řešilo se také cenzurování Studeneckého zpravodaje. Pan starosta vysvětlil, že je třeba, aby ve Zpravodaji nebyly otištěny články, které někoho napadají či řeší sousedské vztahy, u nichž si nelze ověřit jednotlivá fakta, navíc že Zpravodaj je určitá prezentace obce přispívající k jejímu jménu ve světě. Zastupitelstvo se před časem dohodlo, že se příspěvky, které někoho napadají či osočují, uveřejňovat nebudou (doposud takto nebyl otištěn pouze jeden článek). Zastupitelstvo se nikdy nebránilo zveřejňování kritických článků. Pokud někomu nebude takový článek otištěn, autor má možnost jej přednést a obhájit na zasedání zastupitelstva v rámci diskuse.

V diskusi paní Kočárková navrhla, aby k výjezdu na silnici u řeznictví Nosek bylo umístěno zrcadlo. Pan starosta odpověděl, že pokud dojde k úpravě křižovatky, bude výjezd bezpečný.

Zprávy Základní školy Studenec

Okresní kola školních olympiád

Zeměpis
Jan Exner3. místo
Tomáš Klouček13. místo
Alžběta Krupičková3. místo
Lucie Drbohlavová7. místo
Přírodopis
Barbora Jechová5. místo
Jan Exner21. místo
Lenka Jechová22. místo
Alžběta Kuříková6. místo
Lucie Drbohlavová7. místo
Alžběta Krupičková9. místo
Český jazyk
Barbora Jechová10.–15. místo
Veronika Bachtíková16.–19. místo
Jan Exner51.–54. místo
Dějepis
Barbora Jechová6. místo
Tomáš Klouček18. místo
Pythagoriáda
Štěpán Medera16.–18. místo
Eva Bartoňová16.–18. místo
Lucie Drbohlavová23.–26. místo
David Bartoň23.–26. místo
Klára Šimková23.–26. místo
Eurorebus – mezikrajské kolo
(Liberec a Ústí nad Labem)
10. místo a postup do celostátního kola:
Alžběta Krupičková, Lucie Drbohlavová, Štěpán Kuřík
PaedDr. Petr Junek

STIHL Timbersports ve Studenci

Ve dnech 11. a 12. června 2005 firma Otto a Ludmila Cermanovi, regionální zástupci firmy STIHL, pořádali prodejní a předváděcí výstavu produktů firmy STIHL a VIKING. V sobotu si řada zákazníků mohla prohlédnou, vyzkoušet a poté případně i zakoupit motorové pily, křovinořezy, sekačky a další stroje značky STIHL a VIKING.

Na nedělní část výstavy přijal pozvání do Studence dvojnásobný mistr Evropy v Timbersportu a držitel několika záznamů v Guinessově knize rekordů za vyřezávání soch motorovou pilou Martin Komárek.

Timbersports patří mezi tzv. adrenalinové sporty a skládá se z 6 disciplín (přesekání kmene naležato, nastojato a ve výšce 4 metrů, řezání ruční pilou, běžnou motorovou pilou a speciální pilou o výkonu přes 60 koní). Jeho kolébkou je především Kanada a USA, kde před dvaceti lety byly zahájeny pravidelné mistrovské soutěže dřevorubců.

Martin Komárek zde nejprve v dopoledních hodinách předvedl svoje dovednosti při vyřezávání sochy čápa motorovou pilou STIHL.

V rámci odpoledního programu předvedl dvě disciplíny Timbersportu, a to Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene) a Single Buck (řezání speciální kanadskou ruční pilou). Disciplínu Underhand Chop předvedl i s ochrannými speciálními pomůckami (ocelové návleky a sekeru v hodnotě 60 000 Kč, která se vyrábí na Novém Zélandě). V této disciplíně Martin Komárek drží evropský rekord v čase 21 sekund (30 cm silný kmen topolu).

Další disciplínu (Single Buck) předvedl Martin Komárek na připraveném podiu a jeho čas se pohyboval těsně pod 20 sekundami. Tuto disciplínu si vyzkoušelo 8 odvážných diváků, převážně profesionálních dřevorubců (nejlepšího času dosáhl Pavel Pochop). Samozřejmě dosažené časy nedosahovaly úrovně mistra Evropy, ale byly zároveň výzvou pro případnou účast na dřevorubeckém kempu na Lipně.

Při každé disciplíně Martin Komárek vysvětlil používané nástroje a techniku vlastní disciplíny včetně následné diskuse a besedy s rozdáním prospektů a letáčků o tomto adrenalinovém sportu. Tak jak je v podvědomí uživatelů značka STIHL, s takovou pečlivostí a důkladností byla připravena celá akce – firmou Otto a Ludmila Cermanovi.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – Řezání speciální ruční pilou

Fotografie – Manželé Cermanovi u sochy čápa

Fotografie – Martin Komárek a Otto Cerman

Běh vítězství

V sobotu 7. května se pod rozkvetlou třešní „na pekáči u velblouda“ pod Strážníkem sešlo 62 dětí, aby si v jarní přírodě zaběhaly a zúčastnily se 24. ročníku Běhu vítězství. Tento závod pořádá TJ Sokol ve spolupráci se Školním sportovním klubem ZŠ především pro místní děti. Pořadatelům se vždy podaří zajistit drobné ceny pro všechny závodníky, a tak vyhlášení výsledků s předáním diplomů a cen je pro děti velkým zážitkem.

Vítězové jednotlivých kategorií od dětí předškolních až po starší žákyně:

Jiroutová Valerie, Šír Pavel, Bartoňová Simona, Kocián Jakub (Jilemnice), Hanušová Dominika (Jilemnice), Jezdinský Adam, Štemberová Kristýna, Korbelář Martin (Jilemnice), Šimáčková Jana, Kovář Martin (Jilemnice), Janatová Andrea (Jilemnice), Vancl Lukáš, Soukupová Lenka

Sportovní klub Studenec

Fotbal

Další fotbalová sezóna pomalu spouští svou oponu a její jeviště v letošním roce vystřídalo vlastně všechny dramatické styly, od frašky přes burlesku až po tragikomedii. Český nejpopulárnější sport stále nemá svého nového předsedu a vůle těch, kteří o jeho volně rozhodují, je vzdálena všeobecné snaze o výraznou změnu v českém fotbale. Tu by rozhodně mělo přinést zcela nové vedení zastupované JUDr. Ivanem Haškem, bývalým reprezentantem a zkušeným manažerem.

Finanční úder zasáhl i okresní fotbalové hnutí na semilském okrese, neboť již bylo uzavřeno policejní vyšetřování zpronevěry finančních prostředků z účtu Okresního fotbalového svazu v Semilech, které prokázalo, že jeho bývalý předseda ing. Roman Maťátko vybral neoprávněně vystavenou kartou z účtu více než 600 000 Kč. Ty pochopitelně budou chybět nejen klubům, ale i vlastnímu OFS Semily k zajištění soutěží a reprezentace okresu ve formě okresních výběrů. Naděje na vrácení této částky se pohybuje v oblasti fantazie.

Nepříliš vydařenou sezónu prožíval i studenecký fotbal, neboť navenek je zastupován především áčkem. To mělo v letošním roce ideální příležitost stabilizovat kádr pro další sezónu, neboť v souladu s budováním nového informačního systému v rámci ČMFS jsou povinny všechny kraje přejít na jednotnou strukturu soutěží, a tak v Libereckém kraji přibývají dvě I.B třídy a jíž před sezónou bylo rozhodnuto, že z krajských soutěží nebude nikdo sestupovat. Spokojenost lze naopak vyjádřit s výkony ostatních mužstev.

Minižáci

Početný nejmladší tým měl také nejpočetnější zázemí trenérů a vedoucích (Radek Mejvald, Ríša Nosek, Jirka Čivrný, Luboš Stránský, Jarka Nedomlel) a po celé jaro usilovně bojoval o druhé místo s jilemnickým áčkem a Poniklou za suverénním Libštátem. Oporou mužstva byl především Marek Čivrný, který odehrál řadu zápasů i mezi žáky, k velmi dobrým výkonům se rozehrál i Tomáš Stránský a v útoku se nejvíce dařilo Dandovi Mejvaldovi. Řada minižáků ročníku narození 1994 končí, a proto jsme přihlásili do okresních soutěží i tým mladších žáků. Zda bude jejich soutěží zřízena, záleží na počtu přihlášených mužstev z ostatních oddílů semilského okresu.

Výsledky:
Sedmihorky5:4Stránský 2, Čivrný, Mejvald, Nosek
Rokytnice2:0Mejvald, Čivrný
Košťálov5:0Mejvald 3, Stránský 2
Horní Branná5:1Čivrný a Vydra 2, Mejvald
Mírová6:0Čivrný 3, Mejvald 2, Vydra
Jilemnice A2:0Čivrný 2
Libštát B2:5Čivrný 2
Poniklá1:1Vydra
Libštát A0:1 
Jablonec2:0Stránský, Nosek
Jilemnice B9:0Stránský 4, J. Kuřík, Š. Kučera, Čivrný, Mejvald, Nosek
Vysoké1:0Čivrný
Tabulka:
1. Jiskra Libštát A242121150:2565(29)
2. SK Studenec24174381:2355(19)
3. SK Jilemnice A24164480:2952(16)
4. Seba Poniklá24156385:3151(15)
5. Sokol Jablonec24124880:4840(4)
6. Jiskra Libštát B24115867:6838(2)
7. FK Sedmihorky24114970:5937(1)
8. Sokol Horní Branná24901572:9427(-9)
9. Spartak Rokytnice24821461:6426(-10)
10. Jiskra Vysoké24631531:6921(-15)
11. SK Mírová24701745:8721(-15)
12. TJ Košťálov24521746:10517(-19)
13. SK Jilemnice B2400247:1730(-36)

Střelci:

25 – Marek Čivrný

17 – Daniel Mejvald

13 – Radek Vydra

12 – Tomáš Stránský

8 – Michal Nosek

3 – Jan Kuřík

1 – Martin Kuřík, Štěpán Kučera, Tomáš Kučera, Vojtěch Nedomlel

Fotografie – Minižáci

Fotografie – Z utkání minižáků

Žáci

Žáci pod vedením Vladimíra Letkovského hráli poprvé v historii SK Studenec krajskou soutěž. Přestože skončili v osmičlenné tabulce na posledním místě, jejich výkony v některých zápasech byly velice slibné a k  lepšímu umístění jim chyběl především fyzicky zdatnější kádr, kvalitnější brankář a širší kádr, neboť v některých zápasech chyběli orientační běžci a především neúčast Tomáše Kloučka byla vždy velmi citelná. Do mužstva výborně zapadl David Ježek, který vytvořil s Jirkou Povrem údernou dvojici. Do příští sezóny jsme žáky do krajské soutěže nepřihlásili, neboť odchází kostra mužstva včetně Jirky Povra, který bude zkoušet štěstí v ligových žácích Slovanu Liberec.

Jarní dohrávka základní skupiny:
Zásada0:4 
Sedmihorky2:2Hanzlík, Ježek
Velké Hamry0:9 
Lučany4:3Ježek a Povr 2
Tabulka základní skupiny:
1. Velké Hamry14121155:1437
2. Rokytnice1482428:1926
3. Železný Brod1473421:2124
4. Desná1471631:2322
5. Zásada1453617:2518
6. Sedmihorky1444621:2516
7. Lučany14221015:348
8. Studenec1414916:437
Baráž o 5. až 8. místo:
Zásada1:6Povr
Lučany2:3Ježek 2
Sedmihorky4:2Ježek 3, Kurpil
Zásada1:4Ježek
Lučany5:3Ježek 3, Povr, Hanzlík
Sedmihorky1:2Ježek
Tabulka baráže o 5. až 8. místo:
1. Zásada640224:2112
2. Lučany630315:219
3. Sedmihorky630311:129
4. Studenec620414:206

Střelci:

12 – David Ježek

10 – Jiří Povr

3 – Zdeněk Hanzlík

1 – Martin Havlíček, Tomáš Klouček, Jaroslav Pacholík, Jakub Kurpil

Dorost

A tým dorostu pod vedením Miroslava Šembery a Jiřího Povra podával na jaře zlepšené výkony a především začal proměňovat i brankové příležitosti. Na škodu výsledku byla někdy až přílišná ofenzivní taktika mužstva, ale většina hráčů chce hrát především dopředu. V mužstvu končí pouze Tomáš Synek, který přechází mezi dospělé, a Martin Kupec, který odchází na zkušenou na hostování do divizních mladších dorostenců FK Dukla Praha. V mužstvo by ho však měl nahradit kanonýr žáků David Ježek, z žáků navíc doplní mužstvo Michal Pacholík, Zdeněk Hanzlík, Tomáš Klouček a Pavel Černý.

Jarní dohrávka základní skupiny:
Plavy 2:2T. Synek 2
Desná4:4Kupec 2, T. Synek, Jiřička
Lučany2:1T. Synek 2
Pěnčín2:3T. Synek 2
Tabulka základní skupiny:
1. Jilemnice14120246:1836
2. Pěnčín (JN)14111247:1534
3. Plavy1484228:1828
4. Železný Brod1461746:3719
5. Studenec1443730:4415
6. Desná1432925:5311
7. Lučany14311025:4310
8. Benecko1414921:407
Baráž o 5. až 8. místo:
Benecko0:2 
Desná5:1Jiřička 3, Kupec 2
Lučany7:2Kupec 3, Jiřička 2, Bartoň, J. Tauchman
Benecko1:4T. Synek
Desná2:2Pešek, Jiřička
Lučany8:2Jiřička 5, Kupec 2, Buchar
Tabulka baráže o 5. až 8. místo:
1. Benecko650116:415
2. Studenec631223:1310
3. Lučany620410:256
4. Desná611411:184

B tým dorostu hrající v Zálesní Lhotě svým soupeřům ve většině zápasů nestačil a inkasoval i dvouciferné příděly. I toto mužstvo by mělo zůstat pohromadě, navíc by mělo být doplněno žáky z Martinic.

Střelci:

15 – Martin Kupec

14 – Tomáš Synek, Tomáš Jiřička

3 – Tomáš Pešek

4 – Jakub Tauchman

1 – Tomáš Chrtek, Petr Bartoň, Jan Buchar

Béčko

Béčko pod vedením Václava Vancla a Romana Puše zahájilo jaro slabšími výkony, ale postupně se rozehrálo a závěr sezóny je zastihl i v dobré střelecké formě a přivedl mužstvo k postupu do okresního přeboru. Střelecky se v závěru dařilo především Ladislavu Klazarovi a především se stabilizoval i početnější kádr hráčů, neboť řada z nich se kvůli pracovním i studijním povinnostem nemůže každého zápasu zúčastňovat.

Výsledky:
Martinice1:3Kudrnáč
Zálesní Lhota2:3Vancl, J. Bartoň
Košťálov B1:2R. Puš
Mříčná2:2Kudrnáč, J. Bartoň
Mírová B0:3 
Stará Paka B4:1J. Bartoň, Hermon, J. Synek, Přiklopil
Rovensko B5:4Hermon 2, Kudrnáč, M. Chrtek, M. Puš
Kruh6:2Klazar 3, Hermon, Kampov, Petera
Benecko8:3Klazar a Hermon 2, P. Bartoň, M. Puš, Kudrnáč, V. Kuřík
Víchová B3:0M. Puš, Klazar, J. Bartoň
Horka5:2Kudrnáč 3, Hermon, Klazar
Tabulka:
1. Sokol Kruh22164264:2552(19)
2. TJ Košťálov B22170577:2651(18)
3. Sokol Martinice22131861:3540(7)
4. SK Studenec B22115654:3738(5)
5. SK Mírová B22112951:4835(2)
6. Sokol Zálesní Lhota22104847:4734(1)
7. Sokol Stará Paka B221021047:5732(-1)
8. Sokol Rovensko B22921144:5329(-4)
9. Sokol Mříčná22631344:5021(-12)
10. HSK Benecko22611553:8619(-14)
11. Sokol Horka22441428:6616(-17)
12. FC Víchová B22341528:6813(-20)

Střelci:

8 – Filip Kudrnáč, Ladislav Klazar

7 – Tomáš Hermon

5 – Václav Vancl, Vasyl Kampov

4 – Michal Chrtek, Jan Bartoň

3 – Vít Kuřík, Milan Puš

1 – Vojtěch Korotvička, Marek Šedivý, Roman Puš, Jan Synek, Petr Přiklopil, Jiří Petera, Petr Bartoň

Áčko

Áčko sice získalo na jaře první body, ale v řadě zápasů výkony neodpovídaly úrovni a kvalitě soutěže. Mužstvo hrálo bez trenéra a vedoucího mužstva, kteří odstoupili ještě před prvními jarními zápasy po pohárovém debaklu s Pěnčínem, a tak vše zůstalo pro celé jaro na provizorních řešeních. Mužstvo se doslovně „látalo“ na každý zápas, v sestavě se vystřídalo přes dvacet hráčů, k tomu se přidala dlouhodobá zranění Metelky, Hartycha, Letkovského, Albrechta, L. Korotvičky, Salátka, Tuže, Kočárka, M. Kuříka, Jodase, Brože, disciplinární trest Urbana, a tak někdy skutečně nebylo s čím hrát.

Od nové sezóny by měl mužstvo připravovat Vladimír Letkovský, který by měl vrátit především pravidelnou a soustavnou přípravu. O případném doplnění mužstva se bude jednat v průběhu července.

Výsledky:
Jablonec1:3Přiklopil
Jablonec0:1 
Desná0:6 
Železný Brod1:6Albrecht
Nová Ves1:1Brož
Plavy3:1Salátek, M. Kuřík, Mejvald
Košťálov1:4V. Kuřík
Lučany1:1Salátek
Elitex B0:3 
Jilemnice1:5Jiřička
Velké Hamry1:0M. Kuřík
Horní Branná0:0 
Sedmihorky0:13 
Turnov-Pěnčín B1:6Ulvr
Tabulka:
1. Sedmihorky26194376:3461(22)
2. Jilemnice26173674:3254(15)
3. Žel. Brod26164668:2652(13)
4. V. Hamry-Tanvald26164667:3252(13)
5. Desná26152963:4147(8)
6. Pěnčín-Turnov B26135851:4644( 5)
7. Lučany2699841:3736(-3)
8. Jablonec26871137:4831(-8)
9. Elitex B26861230:5230(-9)
10. Plavy26751432:5426(-13)
11. Košťálov26681242:6626(-13)
12. Nová Ves (SM)26641632:5522(-17)
13. H. Branná26561535:5221(-18)
14. Studenec26232119:929(-30)

Střelci:

3 – Marek Salátek, Luboš Brož

2 – Vlastimil Metelka, Martin Kuřík

1 – Martin Urban, Marek Hartych, Tomáš Hermon, Petr Přiklopil, Dušan Albrecht, Vít Kuřík, Tomáš Jiřička, Radek Mejvald, Jiří Ulvr

Orientační běh

Orientační běžci SK Studenec absolvovali náročnou jarní běžeckou sezónu. K tradičním závodům Východočeské oblasti opět přibyly mistrovské závody v rámci celé České republiky, neboť Tomáš a Martin Kloučkovi, Michal Kučera a Honza Exner si vyběhli výkonnostní licenci, což je opravňuje ke startu na těchto závodech. Posilu získalo i organizační zázemí oddílu, neboť trenérovi a vedoucímu v jedné osobě Petru Junkovi výrazně s chodem klubu pomáhají Petra Cermanová a Ivana Kučerová, zapojují se i rodiče některých závodníků.

Po velikonočním soustředění v Doksech absolvovali další víkendové soustředění v Radvanicích a řadu mapových tréninků společně s OK Jilemnice. Podkrkonošské kluby navíc organizují již 3. ročník Podkrkonošské ligy v orientačním běhu a na jaře proběhly již 4 závody (Vejsplachy, Červený kopec, Brabenec a Opička). V celkovém pořadí si nejlépe vede Tomáš Klouček v H16, který vyhrál všechny 4 závody.

V oblastním žebříčku se tentokráte jednotlivé závody konaly v odvrácené části Východočeské oblasti (Krásné u Nasavrk, Odolov u Malých Svatoňovic, Albrechtice v Orlických horách) a nejlépe se vede v H12D Michaelu Kulhánkovi, který vede oblastní žebříček, a Tomáši Kloučkovi, který si připsal pro studenecké barvy historicky první vítězství v mistrovské kategorii. Na stupně vítězů vystoupili ve svých kategoriích ještě Honza Exner, Kuba Šmíd a Martin Klouček.

Vyvrcholením oblastních závodů je Oblastní mistrovství, které pořádal v letošním roce oddíl Sportcentrum Jičín na Svaté Kateřině u Hostinného. Zde jsme získali zásluhou 3. místa Tomáše Kloučka v H16 první mistrovskou medaili. Oceněním dobrých výkonů našich závodníků je i nominace Martina Kloučka a Michala Kučery do reprezentačního výběru Východočeské oblasti.

Nejnáročnějšími závody byly žebříčkové závody, které postupně proběhly v Horním Slavkově u Karlových Varů, v Rakovicích u Čimelic, v Rohozné u Jihlavy, ve Žďáře nad Sázavou a v Milovech. V nemistrovské kategorii H12C vystoupil Martin Klouček třikrát na stupně vítězů, v mistrovských kategoriích bojují Tomáš Klouček a Honza Exner o místo v první desítce celostátního žebříčku.

Vyvrcholením dosavadního desetiletého působení SK Studenec v rodině orientačního běhu byla účast Honzy Exnera a Tomáše Kloučka na Mistrovství republiky na krátké trati, který proběhl v Zubří u Nového Města nad Metují. Solidní výkon Tomáše Kloučka zkazila chyba na první kontrole, a tak oba naše závodníky čekalo jen finále C.

Odpočívat nebudou studenečtí orientační běžci ani o prázdninách. Hned na začátku prázdnin se zúčastní pětidenních závodů Česká Kanada v Kunžaku u Jindřichova Hradce, poté Advanty v Opočně, Jičínských skalních pětek v okolí hradu Valečova a Ceny východních Čech v okolí Dehtova u Bílé Třemešné. Tomáš Klouček se zúčastní společně se Sportovním gymnáziem Jilemnice soustředění ve Švédsku a na konec prázdnin je připraveno týdenní soustředění na České Kanadě v jižních Čechách.

Oddíl orientačního běhu uspořádal rovněž 2. kolo Podkrkonošské ligy se shromaždištěm v Zálesní Lhotě a na mapě Červený kopec. Za hezkého počasí se závodu zúčastnili závodníci podkrkonošských oddílů a byli spokojeni s náročnými tratěmi, které výrazně pomohl postavit Tomáš Chrást, s nímž bychom rádi v klubu spolupracovali i do budoucna (jen co dcera trochu povyroste).

PaedDr. Petr Junek

Školní sportovní klub

Konec školního roku je již tradičně bohatý na řadu sportovních soutěží. Školní sport se odlišuje systémem přísných postupových soutěží přes okrsková, okresní, krajská až po celostátní kola. Studenecká škola má v okrsku vždy velice zdatného soupeře v jilemnické jedničce, která je právě na sport zaměřena. Proto každý postup v postupových soutěžích je třeba považovat za úspěch.

Již tradičně se daří malým studeneckým fotbalistům, letos obě mužstva (1. až 3. ročník, 4. až 5. ročník) vyhrála okrskové turnaje v Jilemnici a vybojovala si postup do okresního kola. Ti mladší postoupili až po penaltovém souboji, když rozhodující penaltu proměnil Michal Nosek, ti starší po disciplinovaném obranném výkonu porazili v rozhodujícím utkání jedinou brankou Lukáše Vancla jilemnickou jedničku.

Okresní finále se konalo v Semilech a příjemně překvapili i starší, kteří obsadili za vítěznou Lomnicí 2. místo. S postupujícím do krajského kola prohráli nejtěsnějším rozdílem 0:1, ale porazili jilemnickou dvojku 4:0 (Kulhánek 3, Čivrný) a Turnov 2:0 (Stránský 2).

Mladší ve své skupině dominovali herně, ale nedokázali výraznou herní převahu proměnit ve vstřelené góly. Remizovali s jilemnickou jedničkou 2:2 (Pacholík, J. Kuřík), s Turnovem 1:1 (M. Kuřík), porazili Libštát 3:0 (Mejvald 3) a museli čekat na poslední zápas Turnov–Jilemnice. Ten skončil remízou zaručující postup, i když vyrovnávací gól Turnova padl v poslední minutě. A tak studenečtí fotbalisté potřetí postoupili do krajského kola McDonaldcupu do Liberce.

Krajské kolo se konalo na umělé trávě v Harcově a soupeři studeneckých druháků a třeťáků byly velké školy z Liberce, Jablonce nad Nisou a České Lípy. Zápasy s fotbalovými třídami z Liberce a z Jablonce nad Nisou byly nad jejich síly (všechny tři branky Jablonce vstřelil do sítě Vojty Horáčka syn kapitána ligového Jablonce Jožka Weber). Vítězství nad Českou Lípou 2:0 (M. Kuřík, D. Mejvald) zajistilo celkové 3. místo. Účastnici turnaje si odnesli spoustu hodnotných cen od hlavního sponzora a zvláštní cenu obdržela Jana Šimáčková jako jediná dívka v turnaji. Ta navíc překvapila všechny přítomné dlouhými autovými hody, z kterých vytěžilo naše družstvo jednu branku.

Nejdůležitější atletickou soutěží je Pohár Rozhlasu, který je tradičně rozdělen na souboj mezi městskými a vesnickými školami podle typu samosprávného úřadu. Postup do krajského kola si vybojovali mladší žáci a starší žákyně, o několik cm či sekund utekl postup starším žákům.

Pro jednotlivce byly určeny dětské olympijské hry, které byly zároveň okresním přeborem Semilska. Studenečtí atleti si odvezli dva přebornické tituly zásluhou Romany Synkové ve výšce (153 cm) a Martina Kupce v běhu na 60 m (7,4 s). Stříbrné medaile získali Filip Jezdinský v běhu na 300 m a štafeta starších žákyň na 4×60 m (Štěpánková, Lejdarová, Vydrová, Synková) a bronzové medaile R. Synková v běhu na 60 m a K. Marková ve vrhu koulí.

Již na podzim si vybojovali studenečtí sportovci z prvního stupně v oblastním kole v Jablonci nad Nisou postup do celostátního finále Kinderiády, které se účastnilo v Praze celkem 38 škol ze všech krajů celé republiky. V konkurenci speciálních atletických škol dokázala Jana Šimáčková vybojovat 2 stříbrné medaile v běhu na 60 m a v hodu plným míčem. Vzhledem k uzávěrce Zpravodaje nejsou dosud známy celkové výsledky, a tak se podrobnosti o tomto významném úspěchu studenecké školy dočtete v příštím Zpravodaji.

Další cenné medaile přivezli studenečtí orientační běžci, kteří reprezentovali Liberecký kraj na celostátním kole Olympiády škol v orientačním běhu v Luhačovicích. Družstvo ve složení Eva Bartoňová, Vendula Kalenská, Kristýna Vydrová, Lenka Jechová, Martin Klouček, Michal Kučera, Jan Exner a Tomáš Klouček vybojovalo druhé místo a Michal Kučera a Tomáš Klouček třetí místo v jednotlivcích. Tyto medaile z celostátních závodů jsou prvními medailemi z celostátních soutěží pro studeneckou školu vůbec.

Další významné akce, které se účastnili studenečtí sportovci bylo Velký sportovní den v rámci projektu Sport bez předsudků. V konkurenci velkých libereckých a jabloneckých škol se studenečtí sportovci (lehká atletika, plavání, rugby a fotbal) neztratili. Prvenství si vybojoval tým dívek (Bartoňová, Lejdarová, Voříšková, Mečířová, L. Drbohlavová, Háková, D. Tauchmanová, Marková, Grofová, Kalenská), který nejprve suverénně vyhrál svou skupinu, ve čtvrtfinálovém souboji přešel na penalty přes ZŠ Antonína Sovy Jablonec nad Nisou, v semifinále porazil ZŠ Ivana Olbrachta Semily 1:0 (Bartoňová) a ve finále porazil ZŠ Lesní Liberec 1:0 (Bartoňová). Dobrý výkon podali i chlapci, ale ve skupině měli pozdějšího vítěze ZŠ Barvířská Liberec (ligoví žáci Slovanu Liberec), který byl nad jejich síly. V rugby si studenečtí žáci s tímto sportem seznámili teprve letos, a tak vítězství dívek v jednom zápase ve skupině lze považovat za úspěch. V lehké atletice se opět zaskvěly dvě největší opory, a to Romana Synková druhým místem ve skoku do výšky (155 cm) a Martin Kupec vítězstvím v běhu na 60 m (7,58 s). Příjemně překvapili třetím místem Filip Jezdinský ve skoku do výšky (159 cm) a štafeta starších žáků 4×60 m (Palivoda, Jezdinský, Hák, Kupec).

Školní sportovní klub se zapojil i do dvou celostátních korespondenčních soutěží, a to do soutěže Rychlá ruka v hodu kriketových míčkem žáků 5. ročníku (Kulhánek 40 m) a 6. ročníku (Magoč 46,50 m) a do soutěže Plaveme do EU v plavání na 50×25 m (T. Kučera 17,88 s a N. Suchánková 26,23 s). Celkový čas studenecké štafety byl 30:40,66.

PaedDr. Petr Junek

Fotografie – McDonald cup

Fotografie – Účastníci Olympiády škol v orientačním běhu

Okénko pro diabetiky

Cukrovka a oční komplikace

Pro diabetiky typu I a typu II je velmi důležité, aby se podrobovali pravidelnému vyšetření očí. U cukrovky typu I vznikají oční komplikace asi po pěti letech jejího trvání. U cukrovky typu II k nim může docházet prakticky kdykoli. Zjistí-li vám ošetřující lékař změny v očích, pošle vás k očnímu lékaři. Ten vás ošetří a poskytne vám informace, jak zabránit dalšímu vývoji vašich očních obtíží. Každoroční návštěva očního lékaře je docela žádoucí.

Oční onemocnění patří při diabetu ke komplikacím, které jsou nejen závažné, ale i nahánějí strach. Ve Spojených státech se cukrovka uvádí jako nejčastější příčina oslepnutí u lidí mezi 20. a 74. rokem života. Celkem zde žije asi 50 000 lidí, kteří oslepli na základě cukrovky. Pacienti s cukrovkou jsou 25krát více ohroženi očními chorobami než ostatní; 80 procent lidí, kteří mají cukrovku déle než 25 let, trpí onemocněním očí.

Tyto statistiky jsou děsivé, ale při dnešních léčebných možnostech jak očí, tak samotného diabetu má pacient mnohem větší naději na zlepšení očních potíží.

Uvědomte si, že statistiky zahrnují pacienty, kteří měli cukrovku v posledních 20 až 30 letech a dosud nemohli využít novějších léčebných metod.

Shrnutí

Cukrovka může vyvolat komplikace v kterékoli části oka, avšak jen u malého procenta nemocných mívají opravdu závažné důsledky. Diabetici by měli vědět, že menší zrakové potíže mohou způsobit změny hladiny krevního cukru, eventuálně jiné přechodné obtíže, a že nevedou ke ztrátě zraku.

Těžkým očním komplikacím se dá zabránit důslednou kontrolou krevního cukru a jiných zdravotních faktorů, jako např. krevního tlaku. Pokud ale přesto vzniknou, máme díky velkým pokrokům v současné medicíně dostatek léčebných metod, jimiž lze pacientům pomoci. Pro záchranu zraku se s úspěchem používá zejména laserová léčba a mikrochirurgie. Klíčem je ovšem prevence, včasné zjištění a včasné zahájení účinné léčby, které mohou zabezpečit jen pravidelná lékařská vyšetření očním specialistou.

Co můžete pro své oči udělat sami?

  1. Pečlivě si hlídat krevní cukr. Budou-li jeho hodnoty příliš vysoké nebo naopak zase nízké a vy je nedokážete vyrovnat, vyhledejte lékaře.

  2. Navštěvujte lékaře alespoň čtyřikrát do roka – při vzniku komplikací pochopitelně častěji. Je to základ dobré spolupráce.
  3. Alespoň jednou do roka si nechejte vyšetřit zrak očním lékařem, který se specializuje na komplikace u cukrovky.
  4. Kdykoli se objeví nějaké oční potíže, navštivte lékaře.

Pamatujte, že jste tou nejdůležitější osobou, která se musí o nemoc starat. Uchránit zrak si můžete především vlastní snahou, v níž vám budou nápomocni i vaši lékaři.

Informace pro případné sponzory:

Svaz diabetiků ČR ÚO Jilemnice, GE CB, a.s., 351107774/0600, IČO 49295170

Vojtěch Korotvička, předseda Svazu diabetiků ZO Jilemnice, 512 33 Studenec u Horek 123, telefon: 481 596 112Fotografie na zadní obálce – Chalupa čp. 19

Studenecký zpravodaj 3/2005

Vydává Obecní úřad Studenec

Uzávěrka tohoto čísla: 3. června 2005 – Uzávěrka dalšího čísla: 5. srpna 2005

Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.