Studenecký zpravodaj - číslo 6/2003

Vánoce plné klidu a pohody a v novém roce pevné zdraví, spokojenost a hojnost všeho dobrého Vám přejí zaměstnanci OÚ a všichni, kdo se podílí na tvorbě Zpravodaje.

Obsah

Vážení spoluobčané - zpráva starosty o činnosti OÚ za uplynulý rok

Štěpánská koleda

Zprávy z knihovny - divadelní představení, edukační keramika, setkání knihovníků v Semilech

Líto je mi - k černé těžbě dřeva na Strážníku

Zprávy obecního úřadu - poděkování, nalezené brýle, dodatek k vítání občánků

Příspěvky na obědy od 1. 1. 2004

Služby poskytované pečovatelskou službu

Poplatek za odpady

Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných akcích k 28.11 2003

Fotografická soutěž - pravidla fotografické soutěže týkající se Studence a Zálesní Lhoty

Základní škola Studenec - z výroční zprávy ZŠ

Hasičské bilancování - zpráva z výroční schůze hasičů

Zdravotní přednáška MUDr. Stacha

Honební společenstvo Studenec - pozvánka na valnou hromadu

Svět je fotbalovej míč… - o videofilmu z oslav 80 let SK Studenec

Ohlédnutí za podzimem 2003 - výsledky zápasů a hodnocení fotbalových mužstev

Orientační běh - přehled podzimních závodů

Školní sportovní klub - McDonald Cup, Štafeta Emila Zátopka, turnaje v malé kopané, přebor v orientačním běhu, školní kolo v halové kopané

Sokol Zálesní Lhota

Tenisový klub Studenec


FOTOGRAFIE NA OBÁLCE - Jesličky ve vlastnoručně zhotoveném moduritovém betlému Jiřího Kuříka

Vážení spoluobčané,

čtete poslední letošní Zpravodaj, kde obvykle bývá přehled všeho, co obecní úřad během uplynulého roku udělal a zařídil. Určitý „technický“ přehled připravil místostarosta Karel Vancl a pro většinu z Vás, kteří si dění v obci všímáte, to ani žádné převratné novinky nebudou. Připomenu jen něco z toho, co na první pohled vidět není, ale je také přínosem pro obyvatele obou vesnic.

Už před několika roky obec zařídila půjčky z Fondu rozvoje bydlení – není to samozřejmost, vím o městě, kde se toho lidé marně dovolávali. Na opravu domu si nyní mohou občané půjčit s úrokem 3 % a dobou splatnosti 3 až 7 let. Výběrové řízení o přiznání půjčky může být 2× za rok.

Obec poskytla řadu příspěvků na zateplení stávajících rodinných domů a na změnu vytápění. Jistě se tím posílilo povědomí o tom, že i z domů uniká teplo, a my jim nemůžeme obléci na zimu kabáty jako sobě. Do Studence i Zálesní Lhoty obec přispěla na pořízení tepelného čerpadla k vytápění rodinného domu, a tak podpořila způsob využívání energie, který je u nás zatím výjimečný.

Zadáním změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) se umožnila výstavba dalších rodinných domků v místech, kde to dříve nebylo možné.

Změna podmínek pro přiznání dotace z programu obnovy venkova (POV) nám umožnila požádat o dotaci na úpravu prostranství před Zdravotním střediskem. Ze stejného programu jsme požádali o dotaci na zhotovení veřejného osvětlení u budoucích chodníků podél hlavní silnice.

Zahájili jsme jednání a přípravu žádosti o dotaci na zhotovení inženýrských sítí pro 8 rodinných domků na pozemcích naproti PLASTEKU.

Měla by nám být vyplacena stoprocentní dotace na prořezání lip u sochy Panny Marie u Horek. O přípravu a další vyřizování se postarala slečna Alice Háková a pan Jaroslav Hák (pekař). Oběma za tuto pomoc děkuji a vnímám jejich přístup jako velice příkladný, protože nepřišli jen s návrhem, ale rozhodujícím způsobem přispěli k jeho realizaci.

Z krajského úřadu Libereckého kraje nám poskytli 4800 Kč na dvě divadelní představení pro děti. Za zprostředkování divadel děkuji paní Ing. Heleně Soukupové. Připojuji i poděkování za vzorné vedení knihovny nejen jí, ale i paní Ludmile Tauchmanové.

Na počítačové vybavení knihovny s možností napojení na internet (současný počítač je už hodně starý a máme ho jen půjčený) jsme požádali o dotaci asi 82 000 Kč (z celkového rozpočtu asi 130 000 Kč). Přiznaných pouhých 5000 Kč jsme odmítli. To by bylo méně výhodné (složité účtování), než celé zařízení zaplatit z rozpočtu obce. V rozpočtu s tak velkou částkou ani počítáno nebylo. Další pokus můžeme uskutečnit příští rok.

Nemíním tady vyjmenovávat spoustu dalších činností, jejichž smysl je mnohdy nepochopitelný, ale přesto jsou vyžadovány. Na jejich splnění se podílejí všichni pracovníci OÚ, kterým za jejich ochotu a snahu upřímně děkuji.

Nejvíce viditelná je práce Jaroslava Vacka a všech brigádníků při údržbě a zvelebování obce a letos i při odstraňování škod, způsobených vichřicí. Již tradičně každé jaro projdou žáci 9. třídy podél silnic a nasbírají více než dvacet pytlů odpadků. Děkuji všem, kteří se takto o čistotu obce starají, a zároveň jim přeji hodně sil a trpělivosti při úklidu v místech, která někdo jiný při nejbližší příležitosti „ozdobí“ nějakým odhozeným odpadem.

S poděkováním nemohu zapomenout ani na členy zastupitelstva, kteří se snaží poctivě najít a schválit to nejlepší řešení. V letošním roce ochotně přišli i mimo zasedání, aby se detailně seznámili s tím, o čem bude třeba rozhodovat.

Dík patří i podnikatelům, kteří zajišťují práci pro sebe i pro ostatní. Někdy si ani neuvědomíme, jak můžeme být rádi, když je ve vesnici dost pracovitých a poctivých lidí.

Nakonec chci pochválit všechny a poděkovat všem, kdo přispívají k dobrým mezilidským vztahům, pomáhají druhým, nemračí se na ostatní a radují se z toho, že žijí právě tady.

Prožívání čisté a upřímné radosti Vám všem přeji o letošních vánočních svátcích a co nejvíce radostných a pokojných dnů v celém příštím roce.

František Tauchman, Váš starosta

Štěpánská koleda

„První náhodná koleda byla v roce 1954. Prvními koledníky byli Kuřík Karel, Kuřík Václav a Jebavý Josef. Z kostela se stavěli doma u Kuříků 227. A co kdybychom si zazpívali, řekli si. Zkusili to a dostali nějaké cukroví. Pak to zkusili ještě na několika místech. A končilo se většinou u Jakoubků nebo u Jiranů…“

(z kolednické kroniky)

Věřte nevěřte, letos to bude již po padesáté, kdy vyjdou koledníci po studeneckých domech, aby lidem připomněli, že jsou zase Vánoce, svátky Ježíšova narození a větší lidské blízkosti. Do roku 1985 chodila jedna skupina po celém Studenci. Od toho roku začaly chodit skupiny dvě a letos jsme usoudili, že je třeba rozdělit vesnici na tři úseky. Dolení a hoření konec zůstává beze změny. A ta třetí skupina by okolo 10. hodiny začínala svoje koledování u Františka Tauchmana – starosty a pokračovala u Háků, Kuříků, na Nouzov a dále po dolení silnici směrem ke Špici. Proto v tomto úseku počítejte s tím, že koledníci přijdou v jinou dobu, než jste byli dosud zvyklí.

Více o koledě Vám napíšeme v dalším Studeneckém zpravodaji.

koledníci

Zprávy z knihovny

V letošním roce jsme získali od Libereckého kraje finanční příspěvek ve formě grantu, určeného na podporu kulturních aktivit dětí a mládeže. Tento příspěvek ve výši 4800 Kč byl použit na dvě akce, které pořádala knihovna ve spolupráci s obecním úřadem a se školou:

Byla jednou jedna pohádka

Představení Divadélka jednoho herce, tj. Jana Havla z Vysokého Mýta, se konalo 30. 10. dopoledne v zasedací síni obecního úřadu. Sešly se zde děti z mateřské školy a z 1. a 2. třídy základní školy. V pohádce podle Eduarda Petišky se děti setkaly s klasickými pohádkovými postavami, jejichž osudy se propletly v netradičním ději. Pan Havel sice vyprávěl pohádku sám, ale za pomoci plošných loutek Heleny Zmatlíkové a hlavně rozmanitostí a temperamentem svého hlasového projevu působivě ztvárnil všechny postavy. Představení bylo oživeno veselými písničkami, děti byly vtaženy do děje a odcházely spokojené a rozesmáté.

Názory z řad publika:

„Loutky byly malé, ale hezké.“

„Divadlo bylo velké, ale hezké.“ (žákyně 1. třídy)

„Dobrý.“ (žák 2. třídy)

Pan Havel má v zásobě ještě řadu dalších pěkných představení, včetně kouzelnického, takže doufáme, že se s ním u nás ještě někdy setkáme.

Edukační keramika

Akce proběhla 7. 11. 2003 dopoledne v mateřské školce, odpoledne v základní škole. Paní Hedrlínová se synem přijeli z Prahy a přivezli mnoho druhů tzv. edukační (=výchovné) keramiky, původně určené jako učební pomůcka pro nevidomé děti. Paní Hedrlínová vysvětlila dětem její užití, původ různých sošek a reliéfů a jejich souvislost s učivem vlastivědy a dějepisu. Pak si děti vybraly dvě až tři keramické figurky z vypálené hlíny (zvířata, bůžci z různých kultur, indiánské totemy, africké masky, postavy ze starého Egypta, masky starořeckých herců, hlavičky loutek…) a pod odborným vedením je dotvořily barvami.

Hotové výrobky byly přelakovány bezbarvým lakem. Ty, které byly ve formě přívěšku, byly opatřeny šňůrkou. Děti si tak mohly své výrobky odnést jako netradiční ozdobu na krk.

Setkání knihovníků

Koncem listopadu jsme se zúčastnily setkání knihovníků semilského okresu, spojeného se školením. V semilské městské knihovně se nás sešlo kolem 25 knihovníků, tj. převážně knihovnic. Dozvěděly jsme se něco o legislativě knihovnictví, o minulosti a současnosti knihoven na Semilsku (např. to, že semilská knihovna zanedlouho oslaví 170 let činnosti), doplnily jsme si znalosti o zpracování knižního fondu. Také jsme měly možnost porovnat výsledky statistického hodnocení za rok 2002 s ostatními knihovnami. V semilském okrese je kolem 70 knihoven, z toho 10 profesionálních (tj. vedených profesionálními knihovníky, pracujícími na plný úvazek. Podle počtu registrovaných čtenářů, počtu návštěv, počtu výpůjček a dalších statistických ukazatelů je studenecká knihovna jedna z nejlépe fungujících a dosahuje výsledků srovnatelných s některými profesionálními knihovnami (např. Rovensko pod Troskami). Také ve vybavení výpočetní technikou je na tom naše knihovna velmi dobře - nejen že počítač vůbec máme (spolu s námi asi 10 dalších místních knihoven), ale jako zatím jediná místní knihovna používáme všechny tři moduly knihovnického programu LANius.

Studenecká knihovna tak vzkvétá zřejmě díky dvěma věcem. Jednak tradice kulturnosti a vzdělanosti je zde pevně zakořeněná, takže lidé mají potřebu číst. Druhá věc je ta, že obecní úřad vychází občanům vstříc a knihovnu podporuje. Už samotná reorganizace knihovny a převedení knižního fondu na počítač byla poměrně velká akce. Následovalo velkorysé doplnění knižního fondu novinkami a půjčování knih bez sebemenšího poplatku. Ani to není běžné - zjistily jsme, že jsou místní knihovny, které nemohou zakoupit za celý rok jedinou knihu, naproti tomu většina knihoven vybírá poplatky.

Vrátily jsme se ze Semil v optimistické náladě a s inspirací pro další činnost (např. různé akce pro děti). Také jsme začaly uvažovat o možnosti knihovnu rozšířit a vybudovat samostatné oddělení pro děti a mládež, které by bylo umístěno v prostorách dětského klubu. Ten v současnosti není využíván a s knihami by tato místnost znovu ožila. V příštím roce chceme opět zažádat o grant na podporu kulturní činnosti a o dotaci na zavedení internetu.

Děkujeme všem čtenářům za pěkné chvíle společně strávené v knihovně, přejeme pokojné vánoční svátky a pokud nebude pod stromečkem žádná knížka, u nás je jich dost. (Pro ty, kteří budou rozhodovat o rozpočtu pro příští rok: dobrých knih není nikdy dost.)

Helena Soukupová, Ludmila Tauchmanová

Líto je mi

Název malého pokusu o minifejeton jsem si vypůjčil od Jaromíra Nohavici, který si ho zase naopak vypůjčil od Vladimíra Vysockého. Čeho je líto oběma básníkům duše a vzdoru? Líto jim je, že se již víckrát nesetkají s Puškinem, tak krásně by si určitě popovídali. Líto jim je současnosti, možná trochu prázdné a sobecké, bez poezie a kouzla denního života, kdy se čas líně loudal dnem a nocí a rozdával svým dychtivým poddaným chvíle klidu plnými hrstmi. Teď si čas osedlal toho nejrychlejšího koně a zběsile pádí sem a tam. Snad ztratil cíl, snad ho cosi zbavilo smyslů (asi lidé), snad…

I mně je líto, že se více nesetkám se spoustou lidí, kteří mně moc a moc chybí, ale stále žijí v mé fantazii, v níž se nakonec Vysockij i Nohavica s Puškinem setkali. Tam totiž žije nejvíc lidí, protože planetě samotné je úplně jedno, zda nějaký človíček je či není. Vždyť existovala miliony let před ním a možná bude existovat i miliony let po něm. Možná. Onen človíček se totiž ve své sobecké touze pokouší nahlodat samotnou existenci planety a ve své vrozené zbabělosti se obrací proti těm, kteří žijí v čistém vztahu s planetou právě miliony let a kteří se neumějí příliš bránit. Jsou to stromy a lesy kolem nás. Stále vidím ta mrtvá těla v lesích kolem Kapličky a na Strážníku, ty hrozné jizvy na krajině bez jakékoliv snahy je léčit. A těch stromů je mi o to víc líto, protože ten pohled zničil mou fantazii, která v oněch místech již žádné stromy nevnímá. Jedno ví jistě, těch lidí, kteří dokážou kácet protizákonně stromy, mi nikdy nebude líto.

A Karel Kryl by doplnil zprávu z tisku:

Soud případ černých těžeb zatím nerozhodl

Semily - V úterý byl u Okresního soudu Semily vůbec poprvé v okrese Semily projednáván případ nedovolené těžby dřeva. Dvojice obžalovaných z Moravy měla svým jednáním v lesích na Strážníku u Zálesní Lhoty způsobit škodu, jejíž rozsah je odhadován na bezmála 13 milionů korun Žaloba viní původce nedovolených těžeb z trestného činu ohrožení životního prostředí. V úterý byla vyslechnuta řada svědků a k věci se vyjádřili i samotní obžalovaní. Verdikt zatím ovšem nepadl. „Jednání jsem odročila na 2. prosince,“ řekla soudkyně Stanislava Behenská.

Pracovníky příslušných odborů životního prostředí a lesní hospodáře dnes především trápí, co bude s poničenými lesy na Strážníku dále. „Je navržen způsob sanace lesa. Lze přesně spočítat, kolik nových stromků by mělo být zasazeno. Celá operace bude finančně velmi nákladná a složitá. Strážník má poměrně složitou strukturu půdy a je vystaven silným větrům,“ řekla Věra Doležalová, vedoucí odboru životního prostředí jilemnické radnice. Lesní hospodář Slavomír Beran je k záchraně poškozených lesů ještě skeptičtější. „Díky nesprávné těžbě je porost napaden kůrovcem. Zcela bylo narušeno tamní mikroklima. Při každém silnějším větru padají na Strážníku další kubíky dřeva,“ podotýká skepticky Beran.

Na celé tragédii vidí lesníci alespoň jedno pozitivum. Poprvé se podařilo případ nesprávných těžeb řádně prošetřit a předložit k posouzení soudu. Případný soudní verdikt by měl další potencionální pseudotěžaře od jejich konání odradit.

PaedDr. Petr Junek

Zprávy Obecního úřadu

Poděkování

V listopadu odstoupil ze zastupitelstva obce Ing. Petr Kuřík, Ph.D., který by se z pracovních důvodů nemohl aktivně podílet na práci zastupitele a předsedy finančního výboru. Děkujeme mu za dosavadní činnost v ZO a přejeme hodně úspěchů na novém pracovišti.

Na uvolněné místo nastoupil pan Zdeněk Horáček ze Zálesní Lhoty. Přejeme mu, aby jeho práce byla přínosem pro obě vesnice.


OÚ Studenec děkuje panu Jos. Janhubovi ze Zálesní Lhoty. Pan Janhuba opravil zdarma pomník na urnovém háji, rozbitý pádem smrku při srpnové vichřici.

OÚ Studenec a SDH Studenec děkují také panu Mir. Jebavému a Mil. Fejfarovi. Pan Jebavý a pan Fejfar provedli zdarma nátěr vrat a přístřešků u požární zbrojnice ve Studenci.

Nalezené brýle

Chlapec ve věku asi 9 až 12 let, který ztratil brýle v létě na koupališti v Kruhu, se o ně může přihlásit na OÚ Kruh.

Dodatek k vítání občánků

Omlouváme se, že v minulém Zpravodaji nebyla zmínka o jarním vítání občánků, kde vystoupily děti z MŠ Studenec s pěkným programem. Děkujeme jim i paním učitelkám, které vystoupení s dětmi nacvičily.

Příspěvky na obědy od 1. 1. 2004

V době, kdy obec dostávala peníze na tento účel z okresu, je rozdělila důchodcům, o kterých věděla, že mají nízké důchody. Později se začaly příspěvky vyplácet všem důchodcům, kteří o příspěvek požádali, bez ohledu na jejich příjem.

Již delší dobu se rada i zastupitelstvo obce rozhodovalo, jak upřesnit pravidla pro získání příspěvku. Z několika návrhů žádný nezískal potřebný počet hlasů, aby byl zastupitelstvem schválen. Po vyčíslení nemalých nákladů na jeden dovezený oběd (náklady na dovoz jednoho oběda jsou přibližně 13,27 Kč) a výrazném rozšíření nabídky dovozu oběda nejen důchodcům, ale i občanům s plným invalidním důchodem, držitelům průkazky ZTP/P a rodiči pečujícímu o dítě v předškolním věku, ZO schválilo, že obec přispěje 5 Kč na oběd, odebraný ze školní jídelny ZŠ (nadále bude obec doplácet náklady na dovoz, a to více než 3 Kč na jeden oběd). Za dovoz oběda si každý zájemce zaplatí 10 Kč.

O dovoz oběda si mohou požádat i ostatní občané (těm bude dovážen dle možnosti), kteří cenu oběda zaplatí v plné výši a za dovoz zaplatí také 10 Kč.

Noví zájemci předloží buď potvrzení o pobírání důchodu (starobního nebo invalidního) nebo průkazku ZTP/P.

Připomínám širokou nabídku pečovatelské služby, která je využívána jen minimálně!

Služby poskytované pečovatelskou službou

Všechny služby budou poskytovány dle nového, aktualizovaného ceníku na základě individuální smlouvy s klientem.

Ludmila Tauchmanová, Helena Kuříková

Poplatek za odpady

Vážení občané a chalupáři, pomalu končí rok 2003 a s tím spojené počítání nákladů na likvidaci odpadů z našich vesnic. Každý správný hospodář také počítá, jestli opravdu dobře hospodaří. Na základě této skutečnosti se muselo i ZO Studenec zamyslet nad vyčíslenými náklady a rozhodnout, jakou částkou se budou podílet občané a kolik peněz uvolní obec z rozpočtu na dofinancování skutečných nákladů na likvidaci odpadů v roce 2004.

Pro informaci uvádím malý přehled nákladů v roce 2002 a předpoklad nákladů za rok 2003.

Výše poplatku se určuje na základě nákladů za předchozí rok (2002).

Rok 2002
Popelnice, tříděný odpad, pronájem sběrných nádob509 122 Kč
Kontejnery (21 ks.) – skládkovné a doprava73 899 Kč
Sběr nebezpečného odpadu55 250 Kč
Celkem638 271 Kč

Náklady na 1 obyvatele za měsíc činí 29,22 Kč (poplatek 20 Kč).

Příspěvek od EKO–KOMU (za tříděný odpad) 40 405 Kč.

Po odečtení příspěvku od EKO–KOMU obec v roce 2002 doplatila 140 355 Kč.

Rok 2003 (předpoklad)
Celkové náklady765 325 Kč
Náklady na 1 obyvatele za měsíc35 Kč (poplatek stále 20 Kč)
Doplatek obce za rok 2003216 203 Kč

ZO Studenec schválilo výši poplatku pro rok 2004 takto:

Celková roční sazba poplatku činí 360 Kč na osobu (30 Kč na osobu za měsíc).

místostarosta

Informace o dokončených, probíhajících a připravovaných akcích k 28.11 2003

Studenec

Dokončené akce

Parkoviště a cesta u OÚ, most u Foltmanů včetně sítí a cesty, část cesty u V. Jebavého, oprava hřbitova, ČOV Kostelecko (zateplení střechy a nový podhled), oprava sochy sv. Josefa po vandalském činu.

Probíhající akce

Výstavba veřejného osvětlení – úsek ZŠ/prodejna STIHL.

Připravované akce

Stavební pozemky pro 8 RD (naproti Plasteku): Na kabelové vedení 1 kV,veřejné osvětlení, vodovod a kanalizaci jsme již získali stavební povolení. Stavební řízení probíhá ještě na komunikaci. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovení vodovodu a kanalizace. O podání cenové nabídky jsme požádali firmy Hanuš Petr JILEMNICE, OBIS, spol. s.r.o., NOVÁ PAKA a Zikuda František TURNOV.

Stavební pozemky pro 10 RD (Nouzov): Firma „JAK Lomnice n. Pop.“ připravuje dokumentaci pro územní řízení. ČEZ připravují dokumentaci na rozvod NN a posílení rozvodné sítě o jednu trafostanici.

Parkoviště a autobusová zastávka u Zdravotního střediska: Máme stavební povolení. Probíhá výběrové řízení – oslovené firmy: Junek Josef Zálesní Lhota, Stavební sdružení IMVD Horka u Staré Paky, L.N. Ludmila Němcová Pardubice, František Marynka KAMPA Jilemnice a Silnice H.K. a.s. TRUTNOV.

Chodníky „Texlen – silnice III/2934“ a „Zastávka BUS Trojice – cesta k ZŠ“: Získali jsme územní rozhodnutí s nabytím právní moci 25. 11 2003. Dalším krokem je příprava dokumentace ke stavebnímu řízení a dohoda s firmou Tessitura Monti Cekia, s.r.o. - novým majitelem textilního závodu ve Studenci.

Nová MŠ: Na zhotovení projektové dokumentace byla vybrána firma OBIS Nová Paka. Žádost o územní řízení bude podána do konce prosince 2003.

Cesta U Kříže – Rovnáčov: Od odboru dopravy jsme získali souhlas na opravu propustku a úpravu cesty tak, aby nedocházelo k vytékání vody na silnici. Oprava bude uskutečněna v první polovině příštího roku.

Opravy soch: Sv. Václav (dolení konec), sv. František (Nouzov), sv. Jan Křtitel (u Horáčků).

Stavební úpravy na Zdravotním středisku: Na základě stavebního povolení bude ve II. NP vybudována nová bytová jednotka 1+1. Nyní bude vypsáno výběrové řízení a v prvním čtvrtletí r. 2004 počítáme s realizací.

Úprava vodojemů: Úprava armaturních rozvodů mezi starým a novým vodojemem.

Zálesní Lhota

Dokončené akce

Místní komunikace Vaněk–Gabaj, místní komunikace k Višňovce a místní komunikace za kostelem (parkoviště – p. Holubec). Nové vedení NN a veřejné osvětlení ve střední části obce.

Připravované akce

Prodloužení vodovodu (úsek Svatý–Gulík): Stavební povolení již máme. O podání cenové nabídky jsme požádali firmy OBIS, spol. s.r.o., NOVÁ PAKA, Zikuda František TURNOV a Hanuš Petr JILEMNICE. Výstavba se uskuteční v první polovině r. 2004. Současně bude opraven propustek pod otočkou autobusů.

Volejbalové hřiště: Na výstavbu hřiště obec zadá vypracování projektové dokumentace a požádá o stavební povolení. Hřiště bude posunuto proti původnímu plánu směrem na západ, kde nebude zasahovat do soukromého pozemku.

Cesta k fotbalovému hřišti: Na základě darovací smlouvy se Obec Studenec stala vlastníkem cesty. Nyní bude zadáno zpracování projektu na zpevnění cesty.

Požární zbrojnice: Po vyřízení povolení bude provedeno podřezání budovy, oprava omítek společenské místnosti, oprava fasády a garážových vrat.

místostarosta

Fotografická soutěž

Rada Obce Studenec vyhlašuje fotografickou soutěž „Studenec a Zálesní Lhota - náš domov“

Mnozí chodí po světě a ani si nevšimnou, co je kolem nich hezkého nebo zvláštního a jak se vše mění. Těm, kteří se dívat umí – a navíc ovládají fotografický přístroj – nabízíme účast ve fotosoutěži, jejíž výsledky zároveň poslouží jako základ novodobé fotodokumentace našich obcí.

Téma

Studenec, Zálesní Lhota a okolí – místo, kde žijeme nebo kam rádi přijíždíme. Uvítáme snímky přírody, studeneckých stavení, obyvatel nebo reportážní snímek.

Podmínky soutěže

Fotografie barevné nebo černobílé, doporučujeme lesklý povrch, vyžadujeme formát 15×21 cm. Maximální počet fotografií od jednoho autora je 5 kusů. Fotografie musí být označeny na zadní straně číslem 1 až 5 a na přiloženém seznamu jejich popis: název práce, jméno a adresa autora, datum a místo pořízení.

Odevzdávat je můžete osobně v zalepené obálce označené nápisem: FOTO – NEOTVÍRAT! nebo stejně označené poslat na adresu: Obecní úřad Studenec, 512 33 Studenec čp. 364.

Přihlášením fotografií do soutěže dáváte Obci Studenec souhlas s jejich zveřejňováním v tištěné i elektronické podobě. Fotografie budou použity pouze pro potřebu obce a nebudou poskytovány třetím osobám.

Soutěž bude probíhat od vyhlášení ve Zpravodaji, uzávěrka prvního kola bude 30. května 2004 a uzávěrka druhého kola 12. listopadu 2004.

Hodnocení

Odborná porota přidělí každému snímku bodové ohodnocení. Zvítězí snímky s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne los. Účast v porotě předběžně přislíbilo několik osobností z oboru. Porotci došlé snímky anonymně obodují a autoři pěti nejlepších obdrží poukázku na nákup fotomateriálu a fotoslužeb v hodnotě 1000, 800, 600, 400 a 200 Kč. K těmto cenám jsou přislíbeny další hodnotné ceny od sponzorů. Každý autor může vyhrát v kole pouze jednu cenu.

Fotografie se vracejí pouze na požádání autora a vyhlašovatel si vyhrazuje právo snímky použít k výstavním a publikačním účelům s uvedením autora. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v nutných případech změnit podmínky soutěže. Případnou změnu oznámí ve Zpravodaji.

Základní škola Studenec - Z výroční zprávy

V rámci své zákonné povinnosti zpracovává každá škola Výroční zprávu o činnosti, která je určena i veřejnosti a je k dispozici na Obecním úřadě a v kanceláři Základní školy. Z výroční zprávy pro čtenáře Studeneckého zpravodaje vybíráme:

1. Výkon státní správy

Rozhodnutí o zařazení dítěte do předškolního zařízení17
Rozhodnutí o zařazení dítěte do 1.ročníku25
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky5
Rozhodnutí ředitele školy o svolání výchovné komise3
Odvolání proti rozhodnutí ředitele0

2. Údaje o počtu žáků a dětí

Základní údaje o třídách a žácích školy
Součást (pracoviště) ZŠ StudenecPočet třídPočet žáků (dětí)Průměr žáků na tříduPrůměr žáků na učitele
Základní škola1021621,615,1
Speciální třída při ZŠ18818,6
Školní družina1252523,4
MŠ Studenec24522,511,25
MŠ Zálesní Lhota115158,9
MŠ Bukovina1111111

8. Výsledky výchovy a vzdělávání

V přiložené tabulce je uveden přehled prospěchu na konci 2. pololetí školního roku 2002/2003 (u žáků 1. stupně jsou uvedeni žáci, kteří ukončili školní rok se samými jedničkami). Jeden žák úspěšně složil opravné zkoušky, žák, který neprospěl, splnil povinnou školní docházku a z rozhodnutí pedagogické rady mu nebylo umožněno pokračovat ve školní docházce v ZŠ Studenec (nastoupil do učebního oboru v ISŠ Semily).

V absenci žáků byla nejvyšší absence u žáků 9.ročníku s průměrem 60,1 hodin na 1 žáka. Neomluvená absence se objevila u 1 žáka.

Celkový počet žákůProspěchCelková absence žáků
Počet vyznamenaných žákůPočet žáků opakujících ročníkOmluvené hodinyNeomluvené hodiny
CelkemPrůměrCelkemPrůměr
1. stupeň (116)370283624,500
2. stupeň (107)321424739,7160,15

Kázeňské problémy žáků byly řešeny pravidelně v průběhu školního roku různými metodami. Ve třech případech byla z rozhodnutí ředitele školy svolána výchovná komise za účasti zástupců Obce Studenec, oddělení péče o dětí a rodinu MÚ Jilemnice, Policie ČR a rodičů. Závěrečná pedagogická rada udělila celkem 12 snížených známek z chování, z toho 7× druhý stupeň a 5× třetí stupeň. Všechny tyto snížené známky z chování byly předány k projednání oddělení péče o dětí a rodinu při MÚ Jilemnice.

V následující tabulce je uveden přehled přijímacího řízení žáků 9. ročníku ZŠ Studenec. V dolní části tabulky jsou uvedení 2 žáci, kteří nastoupili na víceleté gymnázium do Jilemnice a 1 žák, který splnil povinnou školní docházku v 8. ročníku.

Střední škola (učební obor)Počet žákůStřední škola (učební obor)Počet žáků
Gymnázium Jilemnice5ISŠ Nová Paka2
Gymnázium Vrchlabí2SOŠ Stěžery1
SPŠT Jilemnice1SOŠ Úpice1
ISŠ Vysoké1Altman s.r.o. Jičín1
ISŠ Turnov1SOU Lázně Bělohrad1
ISŠ Semily1SOU Nová Paka3
SPŠ Jičín1SOU Hradec Králové1
SOŠ Pardubice1SOU Jaroměř1
SPŠCh Pardubice1 28
SPŠT Velké Poříčí1Víceleté gymnázium 
OA Jičín1Jilemnice2
SPgŠ Nová Paka1ISŠ Semily1

V lednu proběhl zápis do 1.třídy, ke kterému se dostavilo 30 dětí a do první třídy bylo zařazeno 25 žáků. Vlastní zápis byl pečlivě připraven a probíhal v příjemné atmosféře, za což patří poděkování nejen vyučujícím, ale i žákům 8. ročníku.

V dubnu proběhl zápis děti do mateřských škol ve Studenci a v Zálesní Lhotě, k němuž se dostavilo celkem 17 děti. Všechny děti byly přijaty k docházce do jednotlivých mateřských škol.

9. Řízení školy

Hlavní úkoly v oblasti výchovy a vzdělávaní byly školou splněny v požadovaném rozsahu vzdělávacího programu Základní škola. Prioritou nadstavbové části bylo poskytnutí široké a kvalitní nabídky volnočasových aktivit:

Hra na hudební nástroj (kytara, flétna, klavír)
Keramické kroužek
Kroužek výtvarných řemesel
Kroužek výtvarných aktivit
Sportovní kroužek (volejbal)
Kroužek informatiky pro 1.stupeň
Konverzace z anglického jazyka
Základy administrativy
Národopisný kroužek Vánek

Vedení školy zajistilo pro děti Mateřských škol a žáky 1. a 2. ročníku výuku nepovinného plavání v Plaveckém bazéně v Jilemnici a výuku bruslení na Zimním stadioně v Lomnici nad Popelkou.

ZŠ Studenec se rovněž zapojila do akce Zdravé zuby a nabízí různé formy dodržování pitného režimu (Školní mléko, čaj).

Nejbližším partnerem školy je Rada rodičovské veřejnosti při ZŠ Studenec, která se podílí na finančním zajištění sportovních soutěžích a spolupráce rodičů a školy. Téměř veškerá aktivita však leží na straně školy.

Druhým nejbližším partnerem je zřizovatel školy Obec Studenec, s nímž probíhá spolupráce především v rozpočtové oblasti (ředitel školy je členem finanční komise), škola zajišťuje pro Obec Studenec zpracování mezd a konzultuje s představiteli obce další školskou, daňovou a finanční problematiku. Prostřednictvím školy je organizován sběr starého papíru v rámci sdruženého plnění (EKO-KOM). Žáci 9. ročníku se pravidelně zapojují do jarního úklidu obce sběrem odpadu podél státních silnic v obcích.

Pravidelně spolupracuje škola se sportovními spolky v obci. Pro oddíl lyžování TJ Sokol Studenec zajišťuje výpočetní techniku a vlastní zpracování závodů v běhu na lyžích a při Posvícenském koláči, oddíl lyžování naopak připravuje pro školu zimní běžecké tratě. Škola v rámci nájemní smlouvy využívá tělocvičnu TJ Sokol, i když tyto prostory neodpovídají stávajícím hygienickým normám. Úzká je i spolupráce s SK Studenec (doprava na soutěže a zapůjčování dresů), Orlem Studenec (volejbalové družstvo) a TK Studenec (tenisové družstvo).

Škola spolupracuje i s Klubem důchodců, kde naši žáci vystupují s kulturním programem na jejich setkáních.V letošním roce se březnové setkání uskutečnilo v naší ZŠ, kde měli důchodci připravený bohatý program (vystoupení žáků s hrou na flétny a kytary, prohlídka Výtvarného ateliéru s ukázkami výrobků našich žáků a s ukázkou pletení z proutí, pohoštění, které připravily žákyně 7. ročníku v rámci předmětu Příprava pokrmů).

PaedDr. Petr Junek, ředitel ZŠ

Hasičské bilancování

V pátek večer 28. listopadu se na OÚ ve Studenci sešlo 96 hasičů a jejich kamarádů k tomu, aby se ohlédli za uplynulým rokem, co se povedlo, co nepovedlo. Než se začalo s vlastním programem, zahráli nám na úvod pan Drábek na harmoniku a Luděk Boura na bicí několik hezkých písniček.

Starosta sboru Václav Vancl přivítal zástupce sousedních sborů z Nedaříže, Čisté a Bukoviny, našeho studeneckého starostu Františka Tauchmana a vůbec všechny, kteří přišli. A o čem byla řeč? Nejprve jsme se dozvěděli, že náš sbor čítá 155 členů a také bylo přivítáno potleskem 13 mladých hasičů, jejichž vedoucím je Pavel Hylmar. Zúčastnili se letos v Jilemnici branně-orientačního závodu, kde se umístili na 7. místě. Potom byli v Čisté u Horek na soutěži v požárním útoku, kde byli druzí. V Semilech na okresní soutěži byli 13. z 30 družstev. Jezdívají také společně na koupaliště do Kalné, nebo opékají buřty u Roubenky. A po prázdninách přichází příprava na branný závod Plamen. V Rovensku skončili v nástřiku na 10litrové terče druzí, týden nato byli v Jilemnici ze 14 družstev opět druzí, a to v jejich nejlepším čase 27,60 s (měřilo se elektronickou časomírou). Do Rovenska na soutěž požárnické všestrannosti odjela dvě družstva po pěti členech. Střelba ze vzduchovky, zdravověda, topografie atd. A opět krásná umístění – 9. a 18. místo z 38 družstev. Jistě velmi úspěšná sezóna, a to byl letos jejich první rok. K nahlédnutí byla i mládežnická kronika, velmi pěkně vedená Zdenou Grofovou, a několik pohárů za umístění v soutěžích. Mimo mládež má Pavel Hylmar na starosti ještě družstva dospělých. V soutěži o pohár starosty v Dolní Kalné skončili muži sice těsně poslední, protože se jim rozpojily hadice, ale za 14 dnů nato byli na okrskové soutěži v Levínské Olešnici 3. a ženy 5. a to je jistě velmi pěkné umístění.

Dále se velitel sboru Pepa Vancl rozhovořil o výjezdech k požárům, kterých bylo 8, a výjezdech technických, kterých bylo 14. Vyzýval, aby se do tzv. „opravářských pondělků“ zapojilo více lidí, protože technika je už stará, a tak se stále něco musí opravovat, vyměňovat, upravovat. Nová zařízení a auta stojí příliš mnoho peněz, než aby se mohla koupit. Dále je třeba připravit techniku na technickou kontrolu, připravit na zazimování, provádět školení zásahové jednotky. Také se podařilo dokončit dřevěný domek za hasičárnou, spousta hodin byla odpracována na dokončení přívěsného vozíku, který poslouží k převozu pomůcek na cvičení. Za těmito pár řádky se skrývá mnoho hodin obětavé práce a starosti všech těch, kteří se snaží, aby bylo vše v pořádku.

O činnosti v okrese nás informoval Jáchym Klinger. Nejlepší výsledky v soutěžích mají malé vesnice (Poniklá, Ploukonice), snad i proto, že v těchto vesnicích jsou hasiči většinou jediným spolkem. A další informace hovořila o tom, že v okrese je 20 % výjezdů k požárům a zbytek k nehodám a jiným krizovým událostem.

Potom byla otevřena diskuse, kde za své sbory pozdravili naše jednání zástupci sousedních sborů, přání další vzájemně dobré spolupráce vyslovil pan starosta, dále jsme se dozvěděli, že 24. 1. 2004 bude hasičský bál a 24. 4. tajný výlet. Po ukončení pracovní části bylo občerstvení a potom ještě muzikanti pokračovali v tanečních kreacích. A při zpěvu a tanci jsme ještě chvíli vydrželi.

A můj dojem? Cítil jsem se tam jako ve veliké rodině, kde si jsou všichni blízcí. Jestli jste i vy měli podobné pocity, pak z této akce můžeme mít jen a jen radost. Tak by to mělo být.

Zdeněk Urban

Zdravotní přednáška

Výbor Svazu diabetiků, územní organizace Jilemnice, uspořádala ve spolupráci s Klubem důchodců zdravotní přednášku MUDr. Stacha.

Přednášky se zúčastnilo celkem 65 posluchačů a dle hodnocení výboru ZO Svazu diabetiků a ostatních členů byla přednáška velmi kvalitní, dobře připravena a poutavým způsobem podána posluchačům.

Přednášející obdržel publikaci Povídání o Studenci a Zálesní Lhotě.

Zdařilá beseda byla zakončena vystoupením místní hudební skupiny a zároveň bylo podáno všem místním drobné občerstvení.

Výbor ZO Svazu diabetiků tímto děkuje především přednášejícímu MUDr. Stachovi za přínosnou a zajímavou přednášku a těší se na další spolupráci s ním.

Za výbor Svazu diabetiků Územní organizace Jilemnice předseda Vojtěch Korotvička, 512 33 Studenec 123, telefon: 481596112

Honební společenstvo Studenec

Pozvánka na jednání valné hromady honebního společenstva, která se bude konat dne 29. prosince 2003 v zasedací místnosti OÚ Studenec se zahájením v 15 hodin.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu valné hromady dle pozvánky
 2. Volba předsedajícího valné hromady
 3. Volba zapisovatele, sčítačů hlasů, mandátové, volební a návrhové komise
 4. Schválení jednacího, hlasovacího a volebního řádu valné hromady
 5. Informace o činnosti honebního společenstva od předcházející valné hromady
 6. Informace o novele č. 59/2003 Sb. k zákonu č. 449/2001 Sb. o myslivosti
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Projednání návrhu změn stanov honebního společenstva s ohledem na novelu zákona o myslivosti
 9. Schválení nových stanov honebního společenstva
 10. Informace honebního výboru o uvádění honebního společenstva a společenstevní honitby do souladu se zákonem o myslivosti
 11. Usnesení
 12. Závěr

SPORTOVNÍ ZPRÁVY

Sportovní klub Studenec

Svět je fotbalovej míč…

Z červnových oslav 80. výročí založení SK Studenec a 100 let kopané ve Studenci byl natočen videofilm s názvem „Svět je fotbalovej míč…“

Pro název filmu byl vybrán slogan, který nás všechny provázel po celé tři dny víkendových oslav od 27. do 29. 6. 2003 na modrých nebo oranžových tričkách nebo dalších upomínkových předmětech a propagačních materiálech.

Promítání videofilmu se uskutečnilo ve Studenci na třech místech: v pensionu Trautenberk dne 14. 11. 2003, v restauraci U Višňáků dne 15. 11. 2003 a U Štormů dne 22. 11. 2003. Majitelům tečhto zařízení bych chtěl ještě jednou touto cestou poděkovat, že umožnili toto promítání a připravili pěkné prostředí.

Přítomní diváci měli možnost ještě jednou vidět, slyšet a znovu „prožít“ některé zajímavé a neopakovatelné chvíle ze sobotního programu z 28. 6. 2003:

Základní informace o založení SK Studenec a historii kopané ve Studenci od Petra Junka, záběry z fotbalového utkání minižáků, koncert hudební skupiny Žlutý pes. Z nedělního programu z 29. 6. 2003 to byly především záběry z fotbalového utkání Amfora Praha – SK Studenec, v jehož rámci oslavil Petr Salava výročí 500. utkání. O přestávce utkání se uskutečnily soutěže pro děti. Dále kompletní penaltové utkání a nakonec i autogramiáda zúčastněných herců a přítomných osobností. Nedělní pohodové odpoledne přineslo i soutěž v pití piva na čas a fotbalový turnaj. Večer patřil opět hudbě, koncert hudební skupiny Jamm A Bazar přinesl dobrou náladu a před pódiem roztančil většinu přítomných. I přes nepříznivé počasí, které nastalo v neděli ve večerních hodinách, se podařilo za silného deště natočit (v omezené kvalitě) i proslov pana Frýdy a závěrečný hudebně komponovaný ohňostroj.

Videofilm však zachycuje již jen výsledek práce mnoha nejmenovaných organizátorů v čele s Petrem Junkem a jeho partnery, sponzory atd. Za to jim všem patří poděkování.

Mirek Jezdinský j.r.

Ohlédnutí za podzimem 2003

Oproti předchozí sezóně se fotbalová většina klubu rozrostla o další mužstvo, neboť do okresního přeboru bylo přihlášena i mladší přípravka, elévové či menší minižáci. Tak lze nazvat SK Studenec B v této věkové kategorii. Nechybělo mnoho a do soutěží Libereckého kraje mohlo naskočit i družstvo mladšího dorostu, ale námluvy s okolními kluby o případném hostování vyzněly ve většině případů na prázdno, a tak mezi dorostenci zůstalo vše při starém, tedy jedno družstvo dorostu v okresním přeboru.

Určité napětí vládlo i v okresní fotbalové „generalitě“, které odstartoval podzimní aktiv oddílů v Poniklé. Místy až „pavlačová“ výměna názorů fotbalu neprospěla, ale nakonec se ukázala být impulsem ke změnám. Nejdříve rezignoval dlouholetý předseda OFS Semily Zdeněk Macháček, a tak byla otevřena cesta k mimořádné valné hromadě, kde byl novým předsedou OFS zvolen Roman Maťátko. Výkonný výbor se opět po košťálovském azylu či exilu vrací zpět do Semil a jen čas prověří význam této zásadní změny. Všechny fotbalové kluby semilského okresu v ni doufají.

Podzim 2003 byl i zvýšeným obdobím diskusí o úrovní současného fotbalu nejen ve Studenci, ale i v naší republice a ve světě vůbec. Pamětníci vzpomínají na Bicana, Puče a Nejedlého z generace stříbrných chlapců z Itálie v roce 1934 (ve Studenci na Jarku Vancla, Jarku Buďárka a další šutéry), mladší na Masopusta, Scherera a Pospíchala z Chile 1962 (ve Studenci na Láďu Jebavého) a ti ještě mladší třeba na Bergra, Vízka a Panenku. Ti si to, panečku, dávali. Dávno již tomu. Fotbal je teď o něčem jiném, o atletické průpravě a přípravě od šesti let (v tomto věku se začíná s fotbalovou přípravou i ve Studenci). Základní kvalitou hráče je ovládání základních fotbalových návyků (standardní řešení situace pod protihráčovým atakem) a schopnost vyslat přihrávku hráči v pohybu a naopak se pohybem nabídnout. Stojící hráč je zbytečný hráč, přihrávka stojícímu hráči je odevzdání míče soupeři. Proto se to už tolik nedává, přestože jsou současní hráči fotbalově v každé soutěži minimálně o dvě třídy více než v minulých generacích. Nevěříte? Pusťte si videozáznamy třeba z Mistrovství světa v Mexiku (1970) či Německu (1974).

I současní hráči v SK Studenec jsou na tom lépe než jejich předchůdci, minižáci ovládají bez problému to, co se žáci naučili před pár lety až při přechodu do dorostu, a tak bychom mohli pokračovat.

K úplnosti bilance chybí tradičně tabulky mládežnických družstev, a tak můžeme jen s jistotou konstatovat, že minižáci jsou zatím na 2. místě, žáci vedou svou skupinu a dorost se pohybuje někde mezi 3. až 5. místem.

Minižáci

Početná záloha studeneckých minižáků se rozrostla o další registrované hráče a především v pěkném letním a podzimním počasí se měli všichni trenéři a vedoucí co otáčet (Vítek Kuřík, Radek Mejvald, Ríša Nosek a Jirka Čivrný), aby studeneckou fotbalovou drobotinu zaměstnali. Již před zahájením sezóny se někteří hráči kádru zapojili do přípravných zápasů, z nichž nesporným zážitkem bylo zajisté dvoutkání s přípravkou druholigové Mladé Boleslavi na nejvýše položeném (soukromém) hřišti v Kněžicích. Hřiště sice bylo trochu z kopce, ale trávník byl perfektní, stejně tak pozápasová koupel ve vířivkách. A tak vzájemná bilance zápasu nebyla až tolik podstatná, i když pro studenecké lichotivá (vysoké vítězství nad mladší přípravkou a těsná porážka se starší přípravkou). Áčko poté čekala generálka s Vrchlabím, béčko s Košťálovem a především nesnadná úloha vyrovnat se s odchodem několika hráčů základní sestavy s Jirkou Povrem v čele.

Vlastnímu průběhu soutěže jasně kralovali minižáci z Libštátu, studenecká mužstva však zůstala v první polovině minitabulky na dvě skupiny rozděleného okresního přeboru. Navíc minižáci sehráli ve volných termínech i další přípravné zápasy.

FOTOGRAFIE - Minižáci poprvé

FOTOGRAFIE - Minižáci podruhé

FOTOGRAFIE - Minižáci potřetí

FOTOGRAFIE - Minižáci počtvrté


Výsledky
A minižáci
Košťálov7:0Bartoňová 4, Stránský, Pacholík, M.Kuřík
Roztoky12:0 Bartoňová 5, Vancl 4, Čivrný, Vydra, Pacholík
Studenec B5:0 Vancl, Magoč, M.Kuřík, Bartoňová, J.Kuřík
Libštát2:6 Bartoňová, Stránský
Mírová5:0 Bartoňová, Stránský, Čivrný, Vancl, Pacholík
Sedmihorky2:1 Bartoňová 2
 
B minižáci
Sedmihorky1:0Bartoňová
Košťálov2:1Čivrný 2
Roztoky4:0Vydra 2, Bartoňová, Nosek
Studenec A0:5
Sedmihorky0:6
Libštát0:5
Mírová0:9

Žáci

V celku žáků skončila jedna silná generace (ročník 1988), která po zisku titulu mezi minižáky v roce 1999 a postupu do krajského finále do Opočna zopakovala zisk okresního titulu i mezi žáky. Po každém takovém odlivu v mládežnické kategorii nelze počítat s opakováním předchozí „spanilé“ cesty (zisk titulu bez ztráty bodu), ve studeneckém případě se téměř podařil husarský kousek. Tomu „téměř“ chyběl jen poslední zápas v Sedmihorkách, kde žáci po střeleckém výpadku opor mužstva nedotáhli sérii mistrovských zápasů bez ztráty bodu do vytouženého třicítky. I tak dosáhli nejdelší vítězné série v historii klubu, která bude těžko hledat následování.

Přípravu mužstva vedl Vladimír Letkovský a vedoucím mužstva byl nadále Petr Vancl, béčko žáků v Zálesní Lhotě bylo vedeno opět Tondou Pacholíkem, Michalem Hofmanem a Honzem Krejčím.

Před sezónou žáci získali 2. místo na turnaji v Martinicích a remizovali se silným mužstvem Junior Praha 1:1.

Výsledky
A žáci
Košťálov6:3Kupec 3, Povr 2, O.Tauchman
Studenec B14:0Kupec 8, Povr 4, Havlíček, Hanzlík
Mříčná5:0Kupec 4, Šír
Rovensko2:0Kupec, Povr
Nová Ves10:1Kupec 6, Povr 4
Libštát8:3Kupec a O.Tauchman 3, Povr a Bartoň
Roztoky1:0Povr
Stružinec19:0Kupec 8, Povr 6, Šír 3, Havlíček a O.Tauchman
Mírová13:0Kupec 5, Povr 3, O.Tauchman 2, P.Vérteši, Bartoňová
Sedmihorky3:4Povr 2, Kupec
 
B žáci
Rovensko0:9
Studenec A0:14
Nová Ves0:16
Libštát0:11
Roztoky3:1Povr 2, Kupec
Stružinec17:1Kupec 8, Povr 7, Exner 2
Mírová1:8Palivoda
Sedmihorky0:6
Košťálov3:2Kupec 2, Povr
Mříčná2:3Palivoda, O.Tauchman

Dorost

Dorostenci disponovali oproti minulým sezónám a jiným mužstvům velmi početným kádrem, trpěli však stejně jako jejich soupeři stejným syndromem dnešní doby. Sport se dostal až na druhé místo v zájmové hierarchii, tím prvním je totiž u některých „opor“ mužstva těžká práce v Továrně. Mužstvu však citelně chyběl v přípravě zraněný Vojta Korotvička a v průběhu sezóny i Petr Pavlata. Přesto by však cílem mužstva pod vedením Jirky Povra a Míry Šembery mělo být jednoznačně získání 3. místa a tím i právo postupu do oblastní soutěže (ta bude novou soutěží bez povinnosti mít mladší a starší dorost).

Dorostenci navíc absolvovali velice pestrou přípravu, neboť sehráli řadu přípravných zápasů a v řadě z nich byli soupeřům z vyšších soutěží (Lomnice nad Popelkou, Jablonec nad Jizerou, Košťálov) víc než rovnocennými soupeři. Především v zápase s účastníkem pražského krajského přeboru Tempo Praha byli v prvním poločase po výborném výkonu lepším mužstvem a vedli 2:0. Fotbal je však i o fyzické kondici a tu měli pražští fotbalisté lepší a zápas otočili ve svůj prospěch na 3:2. V mužstvu je několik nadějných hráčů, kteří jsou příslibem do dalších sezón. Musí však na sobě stále pracovat a zapojit se třeba i do přípravy s A mužstvem.

Výsledky
Víchová4:1Kudrnáč a Hördler 2
Turnov1:4Kudrnáč
Benecko10:1Kudrnáč 3, Pavlata a O.Tauchman 2, Pešek, Buchar, Stibor
Kruh2:0Pešek a Kudrnáč
Rovensko4:0Pavlata 2, Bartoň, Brož
Horní Branná5:3Kudrnáč a Hördler 2, Pavlata
Bělá8:0Pešek, Kudrnáč, Hördler a Pavlata 2
Mírová4:1Kudrnáč 3, Pešek
Nová Ves0:3
Jilemnice1:3Pešek

Béčko

Béčko se společně připravovalo s rozšířeným kádrem áčka a vzhledem k zraněním a disciplinárním trestům byl kádr značně průchozí, což ztěžovalo vedoucímu mužstva Romanu Pušovi a jeho pomocníkům Janu Krůfovi a Petru Košťálovi situaci především v souběžných zápasech. Nakonec úspěšná bilance mohla být ještě lepší nebýt zbytečných porážek na Benecku a doma s béčkem Nové Vsi. Oporou mužstva byl v řadě zápasů brankář David Tuž, který navíc přidal i dvě branky z pokutových kopů.

Výsledky
Víchová B3:1Salátek 2, Albrecht
Stará Paka2:2Exner, V.Vancl
Zálesní Lhota1:1R.Puš
Mříčná3:1V.Vancl 2, V.Kuřík
Horka7:2Metelka 4, R.Puš, M.Puš, Brož
Nová Ves B1:4Zahradník
Benecko3:4Brož, Tuž, Stránský
Kruh3:0R.Puš 2, Tuž
Košťálov B4:4T.Synek 2, Stránský, R.Puš
Rovensko B1:1Albrecht
Martinice4:0Zahradník 2, Mejvald, Šembera
Mírová B1:0M.Puš
Vysoké0:0
Víchová B1:0Exner
Tabulka
1. Nová Ves B14103140:1633
2. Kruh1492337:2229
3. Košťálov B1491454:2728
4. Studenec B1475234:2026
5. Rovensko B1456328:2421
6. Vysoké1455433:3120
7. Mírová B1461734:2819
8. Benecko1451830:4516
9. Mříčná1436522:3415
10. Horka1443727:4315
11. Zálesní Lhota1442826:4014
12. Stará Paka B1434720:3213
13. Víchová B1433832:4012
14. Martinice14401030:4612

Áčko

Áčko se stalo pro letošní sezónu prioritou s cílem zajistit I.A třídu i pro další sezónu a postupně zapracovat do kádru talentované dorostence. Novým trenérem se stal úspěšný mládežnický trenér žákovských výběrů okresu Trutnov (Skácel, Kraus) Pavel Lipták a snahou realizačního týmu bylo i vhodné doplnění mužstva. Na přestup přišli Martin Urban z Dolní Kalné a Vlasta Metelka z Martinic, na hostování Lukáš Stránský a Roman Česánek z Vrchlabí, David Tuž a Miloslav Honců z Jilemnice. Pestrá byla i předsezónní příprava včetně solidního vystoupení na turnaji v Kruhu (2.místo) a nadějné výkony v zápasech s Miletínem (3:3) a Jilemnicí (5:4).

Po počátku sezóny se však vrátil loňský průběh, série zranění klíčových hráčů společně s vyloučením znamenala obrovský rozptyl sestavy, který způsobil, že na podzim se na hřišti vystřídalo celkem 26 hráčů. V některých zápasech chybělo i více fotbalového štěstí, a tak je z toho opět jen nervy drásající boj o setrvání v oblastní soutěži.

Trenér Pavel Lipták zpracoval pětistránkový rozbor mužstva, kde podrobně vystihl příčiny současného stavu a hlavně určil i hlavní směry cesty k záchraně:

Výsledky
Jablonec0:4
Sedmihorky1:1Salátek
Železný Brod0:0
Elitex Jablonec B0:1
Horní Branná0:2
Držkov2:0Stránský 2
Doubí3:1Nedomlel, Hermon, Šedivý
Pěnčín1:10Kuřík
Lučany2:3Kočárek, Kuřík
Nová Ves2:0Brož, Urban
Velké Hamry0:2
Turnov0:6
Plavy 0:2
Jablonec2:2 Brož, Urban
Tabulka
1. Pěnčín (JN)14103151:1033
2. Sedmihorky1493251:17 30
3. Turnov1483337:1927
4. Jablonec n.J.1466223:1224
5. Železný Brod1466224:1924
6. V.Hamry-Tanvald1471627:2422
7. Elitex B1461726:3519
8. Horní Branná1461717:2719
9. Plavy1451822:3216
10. Nová Ves n.P.1443719:2715
11. Držkov1433825:3412
12. Lučany1433816:3312
13. Studenec1433813:3412
14. Doubí1415815:438

Orientační běh

K prvnímu závodu podzimní části Východočeské oblasti v orientačním běhu zajížděla minivýprava studeneckých běžců do Rokytnice v Orlických horách na mapu Hanička. Mapa sice lákala svým názvem, ale les byl nevábný se spoustou polomů. Jediným zpestřením byly nádherné hřiby a volně pobíhající divočáci, s nimiž osobně mohl pohovořit Míša Kučera.

V samotném závodě se nejlépe vedlo Evě Bartoňové, která získala 3. místo v D10N, velice dobrý výkon podali Honza Exner (8. místo) a Tomáš Klouček (9. místo) v nejsilnější žákovské kategorii H14C mezi 45 závodníky. Navíc Honza na nejkratším postupu zakufroval a to ho stálo pravděpodobně historické 3. místo. Vendula Kalenská skončila v D10N na 11. místě, Kuba Šmíd (H10N) a Míša Kučera (H12D) obsadili shodně 12. místo.

O dalších víkendech proběhla dvě oblastní kola Východočeské oblasti v orientačním běhu. Ve Lhotě u Turnova se běželo v náročném terénu nad poříčskou elektrárnou, ale les byl přijatelný, pestrý se spoustou skalních útvarů. V nejmladších kategoriích jsme slavili prvenství, a to zásluhou Tomáše Kučery a Evy Bartoňové. Z dalších závodníků si velice dobře vedl Martin Klouček (4. místo v H10C) a Michal Kučera (7. místo v H12D). Po závodě si všichni vyzkoušeli další hledačské umění, místo kontrol hledali houby a nejlépe se vedlo na rozdíl od orientačního běhu Kubovi Šmídovi s pěknými úlovky křemeňáků.

Další víkend jsme si pouze odskočili do Kunčic. Shromaždiště bylo na místním fotbalovém hřišti a mapa Harta byla těžkým oříškem i pro zkušené závodníky. Hustý podrost různorodé vegetace od kopřiv přes ostružiní až po neidentifikovatelné křoví ztěžoval orientaci a byl to spíš běh o štěstí. Kupodivu tento terén nejvíce vyhovoval Kubovi Šmídovi, který jako jediný vystoupil na bednu ziskem 2. místa. Svoje orientační schopnosti prokázal Honza Exner (v dresu Jilemnice) a vybojoval výborné 6. místo mezi 35 závodníky. Příští rok bude závodit opět ve Studenci, a tak by štafeta Klouček, Exner, Kučera mohla bojovat i na celorepublikových závodech.

Na stupně vítězů (lavičky ve fotbalové brance) vystoupili Eva Bartoňová (1. místo) a Michal Kučera (3. místo) v Sedloňově v Orlických horách.

V celkové soutěži družstev obsadili studenečtí žáci 20. místo, neboť řada závodů kolidovala s dalším sportovním programem (fotbal). Na jaře bychom se chtěli vrátit opět do první patnáctky.

PaedDr. Petr Junek

FOTOGRAFIE - Eva Bartoňová na stupních vítězů

Školní sportovní klub

McDonald cup

Velkou oblibu mezi členy Školního sportovního klubu má především McDonald cup v malé kopané pro žáky 1. stupně. V podzimních měsících se jednotlivá družstva přihlásí do této soutěže formou účasti ve školním kole a poté obdrží drobné ceny od sponzora soutěže, pro něhož to je mimo jiné propracovaná marketingová záležitost. Kéž by ale více takových firem zaměřil svou pozornost tímto směrem.

Školního kola se zúčastnilo v kategorii 1. a 3. ročníku 5 mužstev a podle očekávání suverénně získali prvenství třeťáci:

1. 3. třída440017:012
2. 2. třída chlapci42116:57
3. 1. třída chlapci41121:44
4. 2. třída dívky40312:73
5. 1. třída dívky40131:111

V kategorii 4. – 5. ročníku postavila sportovně založená 5. třída dokonce tři mužstva a vítězové opět potvrdili suverenitu ve své kategorii:

1. 5.A330021:09
2. 5.B320111:56
3. 4.31028:123
4. 5.C30030:240

Štafeta Emila Zátopka

K tradičním podzimním závodům patří Štafeta Emila Zátopka 42×1 km, v níž si mají možnost „běžci“ jednotlivých škol vyzkoušet netradiční mílařskou trať a porovnat své časy a tím i výkonnost s výsledky Emila Zátopka. Uvádíme opět nejlepší tři studenecké časy mezi dívkami a chlapci:

1. Aneta Hájková3:52,11. Václav Korda3:20,8
2. Lenka Nosková3:57,42. Martin Kupec3:23,7
3. Kristýna Vydrová4:03,93. Tomáš Povr3:32,0

Okrskové turnaje v malé kopané

Školní sportovní klub při jilemnické ZŠ I uspořádal na novém areálu za školou (s umělým povrchem) 2 okrskové turnaje. V kategorii žáků 1. až 4. ročníku oslabený studenecký výběr obsadil 4. místo především vlivem hrubých chyb v obranné činnosti, kde až příliš pro nemoc chyběli Vojta Nedomlel a Martin Šimáček.

Jejich starší spoluhráči v kategorii 8. až 9. tříd byli mnohem úspěšnější a z 8 celků vybojovali 3. místo, když k lepšímu umístění jim chybělo jen několik vteřin, neboť vyrovnávací gól od jilemnické jedničky obdrželi necelých dvacet sekund před koncem.

Přebor vesnických škol v malé kopané

Svého umělého povrchu využila i škola v Horní Branné a připravila za slunečného, ale mrazivého počasí Přebor vesnických škol v malé kopané. Boj o prvenství se zúžil na souboj studeneckých, libštátských a domácích fotbalistů a prvenství nakonec putovalo do Studence zásluhou kvalitních výkonů celého mužstva (Jarý – T.Povr, Bartoň, J.Povr, O.Tauchman – Havlíček, J.Vérteši, Kupec). Dobře si vedlo i béčko, které obsadilo 4.místo (Novák – Palivoda, Pacholík, Černý, Klouček – Hanzlík, Jezdinský, Máslo).

Podzimní přebor v orientačním běhu

Již „zkušení“ orientační běžci Honza Brádle, Honza Exner a Tomáš Klouček připravili za pomoci Michala a Ivy Kučerových, Lenky Holubcové, Petra Junka, Marka Šedivého a zimou se třesoucí skupinky hostesek na startu (Lenka Nosková, Ilona Plecháčová, Aneta Hájková a Lucie Štilcová) Podzimní přebor školy v orientačním běhu na nové mapě Červený kopec. Někteří místní „znalci“ vlastivědy alespoň objevili, že také v Zálesní Lhotě takový kopec existuje. Na jeho jméně lze ukázat, jak i v našem okolí může být historie dvojstranná. Současní občané Lhoty tvrdí, že jméno dostal až v minulém století, protože na něm vždy rostlo takové množství červených jahod, až tam bylo červeno. Němečtí starousedlíci by však namítli, že si to Češi jen přeložili z původního názvu Rothehübel, neboť tato část mohla patřila sedlákovi Rothovi (tento název je zachycen na mapách již koncem 18.století).

Stavitelé tratí kromě začátečnické (fáborkové) své spolužáky a závodníky nešetřili, a tak někteří si alespoň užili zdravého pobytu na zdravém vzduchu a dostali chuť na opékaný párek. A teď už výsledky:

Fáborky
1. Vendula Kuříková27:17 (0)1. Michael Kulhánek17:46 (0)
2. Lucie Žďárská37:44 (0)2. Štěpán Kučera19:11 (0)
3. Markéta Paulů40:43 (0)3. Lukáš Palivoda19:31 (0)
4. Johana Zelenková31:26 (1) 4. Tomáš Kučera22:28 (0)
5. Iva Braunová15:01 (2)5. Rostislav Lukeš 39:16 (0)
6. Zuzana Hanusová16:30 (2)6. Štěpán Medera42:47 (0)
7. Lucie Pacholíková22:39 (2)7. Tomáš Stránský21:57 (1)
8. Nikola Vanclová24:12 (2)8. Jan Kuřík25:23 (1)
9. Šárka Fejfarová28:40 (2)9. Jan Šulc16:27 (2)
  10. Radovan Čech19:10 (2)
  11. David Grosman24:29 (2)
  12. Petr Plecháč40:21 (2)
  13. Daniel Mejvald49:18 (2)

Zuzka Hanusová měla s sebou pomocnici Míšu Novotnou a poradcem Tomáše Stránského byl Petr Matuška.

Střední trať
1. Michal Kučera33:31
2. Martin Havlíček41:24
3. Jindřich Tauchman89:23
4. Jakub Stránský92:37
5. Eva Bartoňová79:17 (1)
6. Štěpán Kuřík82:14 (1)

Martinu Havlíčkovi radil Kuba Pacholík.

Obtížná trať
1. Zdeněk Hanzlík31:05
2. Martin Kupec54:08
3. Ondřej Tauchman57:08
4. Martin Klouček62:21
5. Filip Jezdinský62:29

O pořadí v cíli rozhodovala i úspěšnost v nalezení kontrol, nikoliv samotný čas. Svým výkonem rozhodně překvapili oba vítězové fáborkové tratě, Vendula Kuříková a Michal Kulhánek. Statečný výkon podal i Martin Kupec, který si jako svůj první závod vybral ten nejobtížnější a společně s Ondřejem Tauchmanem porazili i závodníky s mnohými zkušenostmi v orientačním běhu. I když na druhou stranu je nutno poznamenat, že Filip Jezdinský pojal závod v duchu písničky skupiny Chinaski Veselý turista.

Nám nezbývá doufat v to, že alespoň někomu se závody líbily a že získáme nové zájemce o tento sport. Období zimního spánku je ideální pro čtení v mapě a objevování kouzel mapového klíče.

Výroky dne

„Tu kontrolu jsem neorazila, byla v moc velkým houští a tam jsem se bála.“

„Potkáte-li závodníka v protisměru, je to jistě Radovan.“

„Jsou v lese vlci?“ „Poslední tady běhal před 200 lety.“ „Tak to jsem viděl divoký prase!“ (Pozn.: A kohopak máte na přírodopis?)

Školní kolo v halové kopané

Ze tří odrůd in-fotbalu (futsal, sálová kopaná a halová kopaná) jsme si vybrali tu třetí, neboť v nejstarší kategorii na ni navazují další kola postupových soutěží. Opět jsme využili pohostinnosti sportovní haly v Lázních Bělohrad a absolvovali zde maratón 27 zápasů ve třech věkových kategoriích.

1. – 3.třída
3.třída- 2.třída chlapci0:0 2.třída chlapci - 2.třída dívky3:0
 - 2.třída dívky3:0  - 1.třída 3:2
 - 1.třída4:0 2.třída dívky- 1.třída3:3
1. 3.třída32107:07
2. 2.třída chlapci32106:27
3. 1.třída30125:101
4. 2.třída dívky3012 3:91
4. – 5.třída
5.A - 5.B2:1 a 3:1 5.A - 46:0 a 4:1 5.B - 40:0 a 4:0
1. 5.A440015:312
2. 5.B41126:54
3. 440131:141
6. – 9.třída
9.A- 67:0 8.A - 63:0 8.B- 62:1
 - 74:0  - 75:0  - 70:0
 - 8.A2:1  - 8.B6:0  - 9.B2:0
 - 8.B2:0  - 9.B1:0
 - 9.B3:0
 
9.B- 62:0 6 - 73:0
- 74:0
1. 9.A550018:115
2. 8.A540116:212
3. 8.B52124:9 7
4. 9.B52036:66
5. 6.51044:143
6. 7.50140:161

Průběh všech tří turnajů přinesl napínavé souboje s řadou zajímavých momentů i pěkných fotbalových akcí. Ti nejmenší patrně považovali neposedný míč za svou kvočnu, neboť se stále točili jen kolem něj. Občas z chumlu vyrazil nějaký hráč a upaloval až ku brance. Přestože všichni tvrdili, že jsou moc velké, trefit se do ní bylo již složitější.

Ve střední kategorii jasně dominovalo mužstvo kolem Jirky Povra, v němž prokázal velmi dobré kombinační schopnosti především Jirka Šír. Čtvrťáci se snažili, ale bez potřebné bojovnosti na své starší soupeře nestačili.

Velmi dobrou úroveň měl turnaj těch nejstarších. V modrých třídních dresech i s modrými vlasy nastoupil náš VIQvět a ukázal, že byl fotbalově nejlepší a především souboj s orange (áčko osmičky) byl napínavý a pohledný až do svého závěru. Navíc jeho průběh strhl i přítomné kulturisty, kteří zahodili činky a sledovali tento zápas. Hrál se za bouřlivé divácké kulisy, kterou vytvořily především dívky obou tříd. V ostatních zápasech byli vidět především fotbalisté SK Studenec. V zápase o Černého Petra sedmičce až příliš chyběl jejich nejlepší hráč Honza Máslo.

Stálo za zaznamenání

Výrok dne: Při zápase mezi chlapci a dívkami 2. třídy se najednou z chumlu hráčů ozval klukovský hlas: „Vždyť jsou tak něžný!“

Výkon dne: Hlasitost pískání fan clubu osmičky v čele s Veronikou Bachtíkovou.

Cena za umělecký dojem: Richard Barták za mimořádné taneční kreace v průběhu hry.

Co nestálo za zaznamenání

Pistáciové výtržnosti „opor“ 6. ročníku.

PaedDr. Petr Junek

Sokol Zálesní Lhota

Naší hlavní aktivitou stále zůstává okresní fotbalová soutěž mužů a organizace družstva žáků Studenec B. Podzimní část nového ročníku soutěže mužů dopadla úspěšně, naše mužstvo si zajistilo se 14 body klidné přezimování na 9. místě tabulky. Nejdůležitější zápas podzimu, „derby“ Studenec B – Zálesní Lhota, skončil po vyrovnaném boji smírnou remízou 1:1.

Tímto také děkujeme našim fanouškům, kteří se pravidelně schází, aby nás podpořili v našem sportovním úsilí. Za odměnu jsme jim v letošním roce postavili dřevěný přístřešek vedle fotbalových kabin, pod kterým nám mohou fandit i za nepříznivého počasí.

Pokusili jsme se také zlepšit kvalitu trávníku zavezením děr a vysetím trávy, ale letošní velmi suché počasí nám práci ztěžovalo. Podařilo se nám zlepšit vnitřní vybavení kabin, jako je například samostatná sprcha a záchod pro rozhodčího, a tím splnit náročné požadavky hygieny.

Dne 22. listopadu 2003 proběhla výroční schůze, na které byl zvolen nový výbor. Předsedou se stal Jarda Palivoda. Schůze byla zakončena taneční zábavou.

V zimní přestávce bude probíhat kondiční příprava každou sobotu v kryté hale v Nové Pace. Další sportovní aktivitou je i účast některých hráčů na amatérské lize v ledním hokeji v hale ve Vrchlabí.

Pokud nám to sněhové podmínky umožní, pokusíme se zprovoznit lyžařský vlek.

Za Sokol Zálesní Lhota Petr Tauchman

Tenisový klub Studenec

Sportování na tenisových kurtech v roce 2003 je v těchto dnech již minulostí. Celé léto a podzim panoval na obou hřištích čilý sportovní ruch, kterému přálo i počasí. Brzké noční mrazy však zapříčinily již v polovině října zvednutí antuky a tím ukončení sezóny.

V okresních soutěžích letos hrála dvě družstva veteránů a jedno družstvo žáků. Bohužel se sportovcům v letošním roce příliš nedařilo jako v minulých letech, všechna tři družstva se v konečném pořadí umístila ve spodní části tabulky. Nejlépe se umístili žáci, kterým chyběl pouze jediný bod, aby obsadili střed tabulky z osmi účastníků. Studenec reprezentovali v okresní soutěži tito mladí tenisté: Šárka Drbohlavová, Jan Exner, Zdeněk Hanzlík, Martin Hylmar a Tomáš Klouček. Každý z nich odehrál v soutěži minimálně pět zápasů a absolvoval nespočet tréninků. Trenérsky je vedla slečna Martina Rosembergová z Nové Paky (hráčka ligového tenisu v Liberci), dále pan Jan Kuřík st., Michal Chrtek a Vítězslav Plecháč ze Studence.

Sportování ovšem nekončí, protože tenis lze hrát i pod střechou. Rádi bychom připojili pozvánku na pravidelný Vánoční turnaj v líném tenisu. Tenisový klub a Sokol Studenec jej připravují letos na 28. prosince 2003, uskuteční se v místní sokolovně. Zahájení pro mladší kategorii ve věku 15 - 40 let je v 9 hodin dopoledne, starší tenisté ve věku od 41 let začínají ve 14 hodin.

Důkazem toho, že tenis lze hrát v každém věkum, není pouze náš pan prezident nebo Helena Vondráčková (ano dámy, i vy můžete ještě začít), ale i pan Vladimír Cerman z Lomnice nad Popelkou, který ve svých 83 letech hraje tenis nejen zde v oblasti, ale i republikovou soutěž veteránů nad 80 let, kde se pravidelně umísťuje na stupních vítězů.

Na závěr bych chtěl popřát za celý Tenisový klub všem čtenářům Zpravodaje hezké vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví nejen pro práci, ale i pro různé druhy pohybu.

Petr Hák, předseda TK Studenec

FOTOGRAFIE NA ZADNÍ OBÁLCE - Celkový pohled na betlém Jiřího KuříkaStudenecký zpravodaj 6/2003. Vydává Obecní úřad Studenec. Uzávěrka tohoto čísla: 27. listopadu 2003. Uzávěrka dalšího čísla: 30. ledna 2003. Příspěvky lze zasílat na e-mail obec@studenec.cz.